Tài liệu Khái quát chung về công ty xuân hoà

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong bèi c¶nh ®Êt n-íc ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc §æi Míi, chuyÓn m×nh cho xu thÕ héi nhËp ®Ó h-íng tíi x©y dùng thµnh c«ng CNXH nhcon ®-êng mµ §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chän. Chñ tr-¬ng C«ng nghiÖp ho¸ HiÖn ®¹i ho¸ ®· më ra nhiÒu c¬ héi, thêi c¬ còng nh- kh«ng Ýt khã kh¨n vµ th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n-íc nãi riªng- nhNghÞ quyÕt cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh: C¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc ph¶i lµ nßng cèt, lµ thµnh phÇn kinh tÕ gi÷ vai trß chñ ®¹o chñ ®¹o trong sù nghiÖp CNH, H§H cña ®Êt n-íc, t¹o c¬ së vËt chÊt cho con ®-êng tiÕn lªn CNXH. Tuy nhiªn, hiÖn tr¹ng lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc hiÖn nay ch-a ph¸t huy ®-îc vai trß ®ã cña m×nh. §· cã rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç ph¶i gi¶i thÓ, chia, t¸ch, s¸p nhËp hay chuyÓn sang thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c.v.v…t¹o g¸nh nÆng rÊt lín cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc hµng n¨m. Lý do chñ yÕu lµ ¶nh h-ëng vÉn cßn kh¸ nÆng nÒ cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, kh«ng thÝch øng kÞp víi nÒn kinh tÕ thêi “ Më cöa” . Nh-ng bªn c¹nh ®ã còng cã rÊt nhiÒu nh÷ng tÊm g-¬ng ®iÓn h×nh cho sù nç lùc cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, biÕt v-¬n lªn b»ng chÝnh néi lùc, sím thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Çy thö th¸ch, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ sö dông ®ång vèn cña nhµ n-íc rÊt cã hiÖu qu¶. Mét ®iÓn h×nh trong sè ®ã lµ C«ng ty Xu©n Hoµ mµ tiÒn th©n lµ Nhµ m¸y xe ®¹p Xu©n Hoµ. Sau nh÷ng ngµy ®Çu nhiÒu khã kh¨n, c«ng ty ®· ®øng v÷ng vµ dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh. Trªn con ®-êng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· v-ît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®· ®-îc §¶ng vµ Nhµ N-íc khen th-ëng. Tuy nhiªn, giai ®o¹n nhiÒu cam go vµ thö th¸ch nhÊt l¹i ®ang ë tr-íc m¾t. §Ó l¹i sau l-ng nh÷ng thµnh c«ng, toµn C«ng ty ®ang quyÕt t©m ®Ó b-íc lªn mét tÇm cao míi, kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh. Tuy ®· cã th©m niªn vµ uy tÝn nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr-êng, nh-ng trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ hiÖn nay, C«ng ty Xu©n Hoµ vµ nh÷ng s¶n phÈm cña 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m×nh ®ang chÞu mét søc Ðp rÊt lín tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i hoÆc c¸c s¶n phÈm thay thÕ vµ cã thÓ cho ®ã lµ sù ®e do¹ rÊt lín ®èi víi môc tiªu dµi h¹n mµ C«ng ty ®· ®Æt ra. Víi mét thÞ tr-êng néi ®Þa réng lín vµ mét thÞ tr-êng quèc tÕ ®Çy tiÒm n¨ng nh-ng còng kh«ng Ýt th¸ch thøc, C«ng ty Xu©n Hoµ ®ang nç lùc hÕt m×nh ®Ó t¹o dùng vµ kh¼ng ®Þnh lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Xu©n Hoµ em ®· viÕt b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, víi hy väng sÏ cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty còng nh- nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng nh»m dµnh ®-îc lîi thÕ c¹nh tranh vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng v× nÕu ®¸nh mÊt vÞ thÕ c¹nh tranh còng ®ång nghÜa víi viÖc rêi bá thÞ tr-êng. B¶n kh¶o s¸t tæng hîp gåm 2 phÇn: -PhÇn 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty Xu©n Hoµ -PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm Víi l-îng kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thêi gian kh¶o s¸t thùc tËp cã h¹n, nªn b¶n tæng hîp nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o h-íng dÉn vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c c« chó, anh chÞ t¹i Trung t©m th-¬ng m¹i( Sè 7 phè Yªn ThÕ- quËn Ba §×nh-Hµ Néi) thuéc C«ng ty Xu©n Hoµ ®Ó b¶n b¸o c¸o tæng hîp cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Th¹c sü Tr-¬ng §øc Lùc ®· trùc tiÕp h-íng dÉn em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy vµ c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ trong Trung t©m th-¬ng m¹i C«ng ty Xu©n Hoµ ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1 kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty xu©n hoµ I. Sù h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. 1.1 Sù h×nh thµnh: Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty Xu©n Hoµ Tªn giao dÞch: XUANHOA COMPANY §Þa chØ: ThÞ trÊn Xu©n Hoµ, huyÖn Mª Linh, tØnh VÜnh Phóc. Nhµ m¸y xe ®¹p Xu©n Hoµ ®-îc b¾t ®Çu x©y dùng tõ n¨m 1974 theo chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ Nhµ N-íc giao cho Bé c¬ khÝ luyÖn kim lµm chñ ®Çu t-. C«ng tr×nh do n-íc Céng hoµ Ph¸p chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ víi c«ng suÊt thiÕt kÕ: L¾p r¸p hoµn chØnh 200.000 xe ®¹p/n¨m. Th¸ng 6-1979, Thñ t-íng chÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh chuyÓn c«ng tr×nh xe ®¹p Xu©n Hoµ tõ Bé c¬ khÝ luyÖn kim sang cho UBND thµnh phè Hµ Néi qu¶n lý( Trùc thuéc Së c«ng nghiÖp). Th¸ng 3-1980, UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ. Ngµy 30-12-1980, XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ chÝnh thøc khai tr-¬ng vµ ®©y chÝnh lµ tiÒn th©n cña C«ng ty Xu©n Hoµ hiÖn nay. C«ng ty Xu©n Hoµ lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n. Bµn ghÕ c¸c lo¹i, vµnh m¹, èng thÐp, xe ®¹p lµ nh÷ng s¶n phÈm chÝnh do c«ng ty s¶n xuÊt. 1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. a). Chøc n¨ng: Chøc n¨ng chÝnh, ban ®Çu, cña c«ng ty lµ tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm xe ®¹p vµ c¸c lo¹i phô tïng xe ®¹p ®¸p øng chñ yÕu nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc. Sau khi UBND thµnh phè Hµ Néi ra QuyÕt ®Þnh 5614-QD/UB ( 07/10/1993 ) chuyÓn XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ thµnh C«ng ty Xu©n Hoµ th× ngoµi s¶n xuÊt, C«ng ty cßn ®-îc më réng tèi ®a vÒ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lÜnh vùc kinh doanh, th-¬ng m¹i, dÞch vô, liªn kÕt, liªn doanh trong n-íc vµ n-íc ngoµi, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. b). NhiÖm vô: Víi vai trß lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn nhiÖm vô cña c«ng ty lµ: - N¾m b¾t nhu cÇu tiªu dïng vÒ c¸c mÆt hµng bµn ghÕ, xe ®¹p trªn thÞ tr-êng trong n-íc ®ång thêi t×m kiÕm vµ th©m nhËp thÞ tr-êng míi ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, mang l¹i hiÖu qu¶ cho vèn ®Çu t- cña Nhµ n-íc. - §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô trªn cÇn tæ chøc tèt nhiÖm vô mua, dù tr÷ b¶o qu¶n vµ cung øng vËt liÖu ®¶m b¶o ®óng sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i vµ kÞp thêi nh»m tèi thiÓu ho¸ chi phÝ ®¶m b¶o môc tiªu lîi nhuËn cña c«ng ty. - Kh«ng ngõng ®æi míi vµ c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ cho phï hîp víi yªu cÇu ngµy cµng cao vµ kh¾t khe cña kh¸ch hµng nh-ng còng ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty tøc lµ ph¶i biÕt vµ x¸c ®Þnh cho ®-îc m×nh nªn mua c«ng nghÖ nµo, thiÕt bÞ, m¸y mãc víi nguyªn, nhiªn, vËt liÖu nµo thÝch hîp. §ång thêi ph¶i ®µo t¹o còng nh- t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é kÜ thuËt. - Lu«n lu«n c¶i tæ vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn vµ nh÷ng ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c ph¶i quyÕt t©m chèng tham « l·ng phÝ, trung thµnh víi ®-êng lèi cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. -ViÖc s¶n xuÊt ph¶i ®-îc kiÓm tra, gi¸m s¸t tõ kh©u nguyªn liÖu ®Çu vµo cho ®Õn khi ®-a s¶n phÈm ra thÞ tr-êng ®Ó ®¶m b¶o uy tÝn vµ t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. - §¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc, ®¶m b¶o thu nhËp cho ng-êi lao ®éng ®óng thêi h¹n víi møc l-¬ng phï hîp ®Ó æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng nh»m lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®éng lùc ®Ó h¨ng h¸i thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty Xu©n Hoµ lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi víi nhiÒu biÕn ®æi thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt ë 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n 1:Tõ n¨m 1973 ®Õn n¨m 1980. - Giai ®o¹n 2:Tõ n¨m 1981 ®Õn n¨m 1990. - Giai ®o¹n 3:Tõ n¨m 1991 ®Õn nay. a) Giai ®o¹n 1: (Tõ 1913- 1980) Nh÷ng khëi ®Çu x©y dùng. Sau khi chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c kÕt thóc ( N¨m 1973). §ång thêi víi viÖc triÓn khai c«ng cuéc hµn g¾n vÕt th-¬ng chiÕn tranh, §¶ng vµ Nhµ n-íc còng chñ tr-¬ng kh«i phôc, ph¸t triÓn kinh tÕ, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô d©n sinh, trong ®ã cã viÖc x©y d-îng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt xe ®¹p. Gi÷a n¨m 1974 c«ng tr×nh nhµ m¸y xe ®¹p Xu©n Hoµ ®-îc b¾t ®Çu thi c«ng. §Õn gi÷a n¨m1977, phÇn x©y dùng nhµ x-ëng vÒ c¬ b¶n lµ xong, chØ cßn phÇn l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Tõ cuèi n¨m 1977 ®Õn 1979 tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· lÕn tíi gÇn 300 ng-êi. Khã kh¨n ®Õn khi Thñ T-íng ChÝnh Phñ ra quyÕt ®Þnh truyÓn c«ng tr×nh tõ Bé c¬ khÝ luyÖn kim sang cho UBND thµnh phè Hµ Néi qu¶n lý g©y ¸ch t¾c cho hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ víi ®èi t¸c Ph¸p dÉn tíi cuèi n¨m 1980, khi chuyªn gia Ph¸p vÒ n-íc do hÕt hîp ®ång th× vÉn cßn d©y chuyÒn vµnh, s¬n, m¹ vµ c©n vµnh ch-a ho¹t ®éng æn ®Þnh. Sau nh÷ng nç lùc tiÕp nhËn vµ ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn míi vÒ, ®Õn cuèi n¨m 1980, vÒ c¬ b¶n xÝ nghiÖp xe ®¹p ®· h×nh thµnh vÒ tæ chøc, nh©n sù vµ qu¶n lý. Sau thêi gian chuÈn bÞ ch-a ®Çy mét n¨m, ®Çu n¨m 1981 xÝ nghiÖp ®· ®i vµo s¶n xuÊt chÝnh thøc theo kÕ ho¹ch cña nhµ n-íc. Ngµy 30-12-1980, c¾t b¨ng kh¸nh thµnh xÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ. §©y lµ thêi kú v« cïng khã kh¨n c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp do thiÕu nh÷ng c¬ së h¹ tÇng tèi thiÓu. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, §¶ng bé, ban gi¸m ®èc, phèi hîp víi C«ng §oµn, §oµn thanh niªn kiªn tr× gi¸o dôc, vËn ®éng CBCNV tinh thÇn kh¾c 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phôc v-ît khã, t-êng b-íc thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc nh-: Gia t¨ng s¶n xuÊt ®Ó t¨ng thu nhËp, ch¹y m¸y ph¸t ®iÖn vµo nh÷ng giê cao ®iÓm cung cÊp cho c¸c hé, tham gia phong trµo luyÖn tËp thÓ thao. b) Giai ®o¹n 2 (Tõ 1981- 1990): S¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch V-ît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu, XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ b¾t ®Çu buíc vµo thùc hiÖn s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch Nhµ n-íc giao nh-ng l¹i ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n míi. §Çu tiªn ph¶i kÓ tíi ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ ®éi ngò võa yÕu l¹i thiÕu. N¨m ®Çu tiªn ®i vµo s¶n xuÊt, tæng sè lao ®éng ®Çu n¨m lµ 350 ng-êi, trong ®ã kü s- ch-a ®Õn 20 ng-êi, trung cÊp trªn 30 ng-êi, c«ng nh©n kü thuËt chiÕm kho¶ng 60% nh-ng hÇu hÕt míi ra tr-êng bËc 2 bËc 3, mµ ph¶i tiÕp nhËn mét c«ng tr×nh kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo lo¹i nhÊt ViÖt Nam vµ khu vùc lóc bÊy giê trong lÜnh vùc xe ®¹p. Khã kh¨n thø hai lµ vËt t- chÝnh vµ phô thiÕu do ®Òu ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi, dông cô khu«n cèi cã mét sè ®· d¬ d·o, vËt t- phô ®· c¹n kiÖt. Nhê nh÷ng chñ tr-¬ng vµ biÖn ph¸p ®óng ®¾n vµ sù ®éng viªn phong trµo cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, mét phong trµo thi ®ua s«i næi, tù gi¸c ®· khai th¸c tiÒm n¨ng trÝ tuÖ cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn ®· tõng b-íc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh liªn tiÕp vµ v-ît chØ tiªu cña Nhµ n-íc giao vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nh÷ng kÕ ho¹ch 5 n¨m. Khi Héi nghÞ Trung -¬ng 8 ( Kho¸ V) ra nghÞ quyÕt nh»m xo¸ bá lÒ lèi qu¶n lý hµnh chÝnh bao cÊp sang h¹ch to¸n kinh doanh cã l·i. Chñ tr-¬ng nµy ®ßi hái xÝ nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt theo ®óng yªu cÇu thÞ tr-êng, mÆt hµng vµ chÊt l-îng ph¶i ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña kh¸ch hµng. Nh÷ng th¸ch thøc cña gai ®o¹n chuyÓn ®æi nµy khiÕn XÝ nghiÖp l©m vµo t×nh thÕ cùc kú khã kh¨n, hµng ho¸ tån ®äng kh«ng tiªu thô ®-îc, riªng xe ®¹p hoµn chØnh tån 12.000 chiÕc, vèn c¹n, c«ng nh©n viªn thay nhau nghØ viÖc. §øng tr-íc t×nh h×nh khã kh¨n nµy, l·nh ®¹o xÝ nghiÖp, ®øng ®Çu lµ ®ång chÝ G§.NguyÔn V¨n TÞnh tËp trung suy nghÜ t×m gi¶i ph¸p, mét mÆt huy ®éng s¸ng kiÕn cña tËp thÓ dùa trªn nh÷ng c¬ së vËt chÊt m¸y 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mãc s½n cã ®i vµo h-íng mÆt hµng néi thÊt. ChØ trong mét thêi gian ng¾n ®· cã rÊt nhÒu mÉu m· bµn ghÕ ra ®êi, ®Æc biÖt chó ý lµ lo¹i ghÕ gÊp kiÓu Liªn X« vµ ghÕ gÊp kiÓu Th¸i Lan. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1989 chØ ®¹t b»ng 60% n¨m 1988 song kh«ng chØ ®¸nh gi¸ b»ng con sè, gi¸ trÞ mµ ®-îc kh¼ng ®Þnh b»ng ®-êng lèi chiÕn l-îc më ra ph-¬ng ¸n s¶n phÈm vµ cung c¸ch lµm ¨n míi. ViÖc chÕ t¹o thµnh c«ng c¸c lo¹i s¶n phÈm míi n¨m 1989 lµ mét sù kiÖn lÞch sö quan träng, t¹o ra b-íc ngoÆt trªn con ®-êng ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. c) Giai ®o¹n 3: (Tõ 1991- ®Õn nay) Sau nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi, nhÊt lµ trong hai n¨m 1989 vµ 1990. XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ ®· giµnh ®-îc nh÷ng th¾ng lîi to lín. Víi b-íc ®i thö nghiÖm, m¹nh d¹n chuyÓn h-íng s¶n xuÊt sang mÆt hµng néi thÊt, ®· t¹o ®µ cho xÝ nghiÖp nhanh chãng tiÕp cËn víi c¬ chÕ thÞ tr-êng, æn ®Þnh ®êi sèng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc, ®Ó t¹o cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ngµy 7/10/1993 UBND thµnh phè Hµ Néi ra QuyÕt ®Þnh sè 5614-QD/UB, chuyÓn xÝ nghiÖp xe ®¹p xu©n hoµ thµnh C«ng ty Xu©n Hoµ. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ XUANHOACOMPANY. Tõ n¨m 1993, nhu cÇu thÞ tr-êng t¨ng lªn nhan chãng, ®Æc biÖt vµo dÞp cuèi n¨m t×nh tr¹ng thiÕu hµng ®Õn møc c¨ng th¼ng. Trong khi ®ã do c¬ chÕ më cöa b¾t ®Çu xuÊt hiÖn yÕu tè c¹nh tranh mµ c«ng gnhÖ cña «ng ty hÇu hÕt tËn dông tõ d©y chuyÒn s¶n xuÊt xe ®¹p ®· bÞ l¹c hËu. C«ng ty buéc ph¶i ®øng tr-íc mét sù lùa chän: Mét lµ cø duy tr× nh- vËy th× sím muén còng bÞ ®èi thñ c¹nh tranh ®¸nh b¹i, hoÆc ph¶i nhanh chãng ®Çu t- c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng ngµy cµng t¨ng, cã nh- vËy míi ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Thùc tÕ ®· chøng minh t¨ng c-êng ®Çu t-, më réng thÞ tr-êng kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m lao ®éng mµ cßn gi¶m c-êng ®é lao ®éng, t¨ng thu nhËp vµ tuyÓn thªm lao ®éng ë nh÷ng n¨m sau. Tõ n¨m 1996, cïng víi toµn §¶ng toµn d©n, CBCNV C«ng ty b-íc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m cuèi cïng cña thÕ kû XX ®-îc §¶ng ta x¸c 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh lµ giai ®äan b¶n lÒ cña c«ng cuéc c«ng nghÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Trong giai ®o¹n nµy xuÊt hiÖn nh÷ng th¸ch thøc vµ nguy c¬ míi víi tÝnh chÊt vµ møc ®é ¸c liÖt h¬n. Trªn thÞ tr-êng c¶ n-íc xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ míi trong ®ã cã c¶ nh÷ng liªn doanh víi n-íc ngoµi còng cã cïng tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. gi¸ vËt t- ®Çu vµo t¨ng, c¹nh tranh quyÕt liÖt vÒ xuÊt khÈu víi c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc vµ Th¸i Lan. Tõ sù ph¸t hiÖn vµ nhËn thøc kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò trªn, l·nh ®¹o c«ng ty lu«n kh¼ng ®Þnh cÇn ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh h¬n bao giê hÕt sù nghiÖp ®æi míi toµn diÖn trªn c¸c mÆt. Tr-íc hÕt m¹nh d¹n ®Çu t- c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh-ng cã hiÖu qu¶ ngay, xóc tiÕn m¹nh mÏ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, ®µo t¹o, më réng thÞ tr-êng. §Æc biÖt thÞ tr-êng xuÊt khÈu tuy cã nhiÒu gian nan vÊt v¶, song tõ ®©y l¹i më ra ph-¬ng h-íng gi¶i quyÕt cã tÝnh chiÕn l-îc l©u dµi. TÝnh ®Õn n¨m 2000, sau gÇn 10 n¨m víi sù cè g¨ng nç lùc ®Çu t-, c«ng ty ®· trang bÞ gÇn nh- hoµn toµn hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ, mçi c«ng ®o¹n, d©y chuyÒn s¶n xuÊt hÇu hÕt ®Òu ®-îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸, t¹o ra sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt tr×nh ®é kü thuËt s¶n xuÊt, do ®ã ®-a C«ng ty trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu vÒ s¶n xuÊt hµng néi thÊt t¹i ViÖt Nam. *Nh÷ng thµnh tÝch thi ®ua ®· ®¹t ®-îc: - Tõ 1986-2003: §¶ng bé c¬ së trong s¹ch v÷ng m¹nh. - 1990 ®-îc Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam trao cê th-ëng ®¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c - N¨m 1995 ®-îc Chñ tÞch n-íc tÆng th-ëg Hu©n ch-¬ng Lao ®éng h¹ng NhÊt. - N¨m 1996 Chñ tÞch Héi ®ång Nhµ n-íc tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng ChiÕn c«ng h¹ng Ba cho tËp thÓ CBCNV vÒ thµnh tÝch b¶o vÖ an ninh tæ quèc. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Th¸ng 9 n¨m 1999 tËp thÓ CBCNV ®· vinh dù vµ tù hµo ®-îc Chñ tÞch n-íc tÆng th-ëng Hu©n Ch-¬ng §éc lËp h¹ng Ba do nh÷ng nç lùc v-ît bËc vµ thµnh tÝch to lín. C«ng ty lu«n ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ trong tõng giai ®o¹n trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c ®èi t¸c kinh doanh ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh»m khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng hiÖn cã cña c«ng ty ®Ó tiÕp tôc ®Çu t- chiÒu s©u, æn ®Þnh vµ t¨ng tr-ëng c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng. Ngoµi viÖc ®Çu t- c«ng nghÖ hîp lý ra c«ng ty cßn chó träng ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao kiÕn thøc qu¶n lý kÜ thuËt cho c¸n bé c«ng nh©n lao ®éng ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã chi phÝ hîp lý nhÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, sè l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, chÊt l-îng s¶n phÈm n¨m sau æn ®Þnh h¬n n¨m tr-íc. §ã lµ sîi d©y v« h×nh nèi liÒn gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng, gi÷a ng-êi s¶n xuÊt víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. Trong h¬n 10 n¨m thùc hÖn ®æi c«ng ty ®Æt ra nhiÖm vô cô thÓ vµ tõng b-íc hoµn thµnh, 5 n¨m H§H c«ng ty chuÈn bÞ héi nhËp võa c¶i t¹o nhµ x-ëng võa ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ, C«ng ty Xu©n Hoµ vÉn kh«ng ngõng t¨ng doanh sè tiªu thô mçi n¨m ®iÒu ®ã thÓ hiÖn: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu cña C«ng ty Xu©n Hoµ tõ n¨m 1999 - 2003 B¶ng 1. ChØ tiªu §¬n vÞ Gi¸ trÞ TSL Tr.® Doanh thu Tr.® N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 101.000 107.000 115.340 124.895 145.320 104.286 111.650 119.300 129.460 151.164 828.327 920.000 956.240 1.324.980 1.587.300 16.158 - - - - 2.123 5.200 6.325 10.250 11.500 10.749 15.000 11.650 15.305 12.756 800 850 890 1.005 1.025 1.172 1.209 1.370 1.300 1.200 S¶n phÈm: - Bµn ghÕ c¸c lo¹i -Vµnh m¹ - èng thÐp C¸i §«i 1.000 m - Xe ®¹p C¸i Lao ®éng bq Ng-êi Thu nhËp bq 1000 ® (Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª) Nh- vËy, c¨n cø vµo kÕt qu¶ trªn ta thÊy doanh sè tiªu thô cña n¨m 2003 t¨ng lªn so víi n¨m 2002 vÒ sè tuyÖt ®èi lµ 21.704 tr® tøc lµ t¨ng lªn 16.76%. Nguyªn nh©n lµ do cã sù ®Çu t- trang thiÕt bÞ m¸y mãc t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao vµ æn ®Þnh h¬n n÷a gi¸ c¶ l¹i kh«ng cao so víi ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng ty ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng kÝch cì kh¸c nhau. Mét nguyªn nh©n kh¸c lµ uy tÝn tõ khi kh¸ch hµng biÕt ®Õn chÊt l-îng xe ®¹p Xu©n Hoµ nay lµ bµn ghÕ Xu©n Hoµ. C¸c s¶n phÈm kh¸c nh-: tñ t-êng, bµn v¨n phßng, tñ t«n tµi liÖu, gi¸, kÖ ... lµ nh÷ng mÆt hµng míi ®-îc bæ sung vµo c¬ cÊu s¶n phÈm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Cô thÓ, c¸c lo¹i tñ b»ng chÊt liÖu gç v¸n Ðp míi ®i vµo s¶n xuÊt n¨m 2000,tñ t«n ®i vµo s¶n xuÊt n¨m 1999 nh-ng tû lÖ t¨ng rÊt cao cã lo¹i t¨ng 205,25%. §©y lµ mét dÊu hiÖu kh¶ quan vµ cã thÓ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¼ng ®Þnh c«ng ty ®· cã h-íng ®i ®óng, khai th¸c tèt nguån lùc hiÖn cã ®ång thêi mÆt hµng míi nµy ®ang cã chç ®øng vµ thÞ phÇn trªn thÞ tr-êng, høa hÑn nh÷ng tiÒm n¨ng ph¸t triÓn to lín trong t-¬ng lai cã t¸c dông khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu lao ®éng s¸ng t¹o, n¨ng ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. N¨m 2002, trong bèi c¶nh gi¸ ®Çu vµo t¨ng, ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt víi nhiÒu c«ng ty s¶n xuÊt ®å néi t¹i ViÖt Nam vµ nhiÒu h·ng lín trªn thÕ gi¬Ý ®-a s¶n phÈm vµo chiÕm lÜnh thÞ tr-êng trong n-íc, C«ng ty Xu©n Hoµ vÉn gi÷ ®-îc tèc ®é t¨ng tr-ëng 10,9%, lîi nhuËn thùc hiÖn vÉn cao h¬n cïng kú n¨m tr-íc. II. Môc tiªu ®Þnh h-íng phÊn ®Êu n¨m 2004. X¸c ®Þnh môc tiªu lµ mét c«ng viÖc b¾t buéc ®èi víi bÊt k× mét c«ng ty nµo, môc tiªu cã thÓ lµ dµi h¹n, ng¾n h¹n, hay môc tiªu cho mét n¨m, nh»m v¹ch ra h-íng ®i chÝnh x¸c ®Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ tèi -u vµ tËn dông triÖt ®Ó lîi thÕ cña c«ng ty , C«ng ty Xu©n Hoµ còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. C«ng ty ®· ®Æt ra môc tiªu cô thÓ cho n¨m 2004 nh- sau: 2.1. Môc tiªu s¶n xuÊt - kinh doanh. B¶ng 2 Sè ChØ tiªu TT 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng. Tr® 145.320 Môc tiªu n¨m 2004 172.000 2 Doanh sè tiªu thô Tr® 151.164 176.862 25.698 17,00 3 S¶n xuÊt: 1.587.300 1.904.760 317.490 20,00 §¬n vÞ -Bµn ghÕ c¸c lo¹i C N¨m 2003 So s¸nh2004/2003 CL % 26.680 18,00 ¸i -èng thÐp 1000 m 11.500 12.650 1.150 10,00 -Xe ®¹p C¸i 12.756 13.394 638 5,00 (Phßng kÕ to¸n thèng kª) NhËn xÐt: N¨m 2003 C«ng ty ®¹t kÕt qu¶ th¾ng lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh rÊt to lín vµ t-¬ng ®èi toµn diÖn. Nèi tiÕp truyÒn thèng ph¸t triÓn æn ®Þnh, liªn tôc, v÷ng ch¾c, cã chÊt l-îng nªn nh÷ng chØ tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra rÊt phï hîp víi thùc tÕ vµ hoµn toµn tin t-ëng cã thÓ ®¹t ®-îc. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Môc tiªu ®Çu t- ph¸t triÓn. -N©ng cao tèi ®a s¶n l-îng, c¶i tiÕn kÜ thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. -Thùc hiÖn triÖt ®Ó ch-¬ng tr×nh tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, ®éng lùc trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. -TÝch cùc t×m kiÕm, më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu - TiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i míi cã tÝnh n¨ng sö dông tiÖn lîi, cã gi¸ trÞ thÈm mÜ ®Ó thiÕt lËp mÆt b»ng gi¸ míi. - T¨ng tØ lÖ hîp c¸ch, t¹o nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ gia t¨ng lín bï ®¾p phÇn t¨ng do gi¸ trÞ vËt t- ®Çu vµo. III. C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kÜ thuËt cã ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng sxkd cña C«ng ty. 3.1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng rÊt ®a d¹ng vµ lu«n cã sù biÕn ®éng do c¸c tiÕn bé khoa häc, kÜ thuËt ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹i hµng ho¸, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ång d¹ng rÊt gay g¾t vµ yªu cÇu n©ng cao kh«ng ngõng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nªn C«ng ty Xu©n Hoµ ®· rÊt n¨ng ®éng trong viÖc lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng vµ x· héi, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m«i tr-êng kinh doanh. S¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt gåm: Mét lµ c¸c s¶n phÈm vÒ néi thÊt, hai lµ s¶n phÈm xe ®¹p vµ phô tïng xe ®¹p, thø ba lµ s¶n xuÊt èng thÐp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nhu cÇu thÞ tr-êng nªn c¬ cÊu s¶n phÈm s¶n xuÊt chuyÓn dÞch dÇn sang nh÷ng s¶n phÈm néi thÊt vµ èng thÐp. Cô thÓ, C«ng ty x¸c ®Þnh c¬ cÊu s¶n xuÊt lµ: 70% s¶n phÈm néi thÊt, 20% èng thÐp, 10% xe ®¹p vµ phô tïng xe ®¹p. C«ng ty x¸c ®Þnh râ thÞ tr-êng chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c tØnh phÝa B¾c vµ thÞ tr-êng phÝa Nam lµ thÞ tr-êng c«ng ty ®ang t×m c¸ch th©m nhËp vµ ph¸t triÓn, thÞ tr-êng xuÊt khÈu mÆc dï cã c¸c yÕu tè c¹nh tranh gay g¾t 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khiÕn tû träng xuÊt khÈu nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¶m ®¸ng kÓ nh-ng c«ng ty vÉn x¸c ®Þnh ®©y lµ thÞ tr-êng chiÕn l-îc trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña C«ng ty. Kh¸ch hµng chñ yÕu cña C«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng kh¸ch hµng tiªu dïng cuèi cïng tøc lµ kh¸ch hµng cña nh÷ng mÆt hµng néi thÊt, ngoµi ra cßn cã kh¸ch hµng trung gian, kh¸ch hµng tiªu thô mÆt hµng èng thÐp. Víi nh÷ng s¶n phÈm néi thÊt cña C«ng ty, tû lÖ khung vµ èng thÐp chiÕm tû lÖ lín. Víi d©y chuyÒn kÐo èng thÐp cña §µi Loan víi c«ng suÊt lín h¬n d©y chuyÒn cò cña Trung Quèc, víi s¶n phÈm cã chØ sè chÞu lùc cao h¬n. N-íc m¹ cña c¸c s¶n phÈm s¾t, thÐp m¹, s¬n cña C«ng ty còng cã ®é bÒn rÊt cao, ®-îc kh¸ch hµng tin t-ëng nhÊt. Nh÷ng s¶n phÈm néi thÊt cña C«ng ty th-êng cã tÝnh n¨ng sö dông rÊt cao, th-êng cã thÓ mang v¸c vËn chuyÓn dÔ dµng do qua rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n l¾p r¸p. Víi tiªu chÝ chÊt l-îng lµ trªn hÕt nªn hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm ®Òu cã ®é bÒn cao. C«ng ty ®· thµnh lËp mét phßng riªng vÒ qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm. Th¸ng 6 n¨m 1999, C«ng ty xóc tiÕn ch-¬ng tr×nh hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO 9000. Sau mét n¨m tæ chøc thùc hiÖn tÝch cùc theo lÞch tr×nh kÕ ho¹ch khoa häc chÆt chÏ, th¸ng 6 n¨m 2000 ®· ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn do QMS cña AUSTRALIA vµ trung t©m chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn QUACERT cÊp. 3.2. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn- vËt liÖu. MÆt hµng s¶n xuÊt cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m· . V× thÕ cïng víi c¸c yÕu tè cÊu thµnh kh¸c, ®Ó s¶n xuÊt ra 1 lo¹i s¶n phÈm cÇn rÊt nhiÒu chñng lo¹i vËt t-. Cã thÓ kÓ ®Õn: - Nguyªn, nhiªn, vËt liÖu chÝnh lµ vËt liÖu quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®Ó cÊu thµnh nªn s¶n phÈm: KÒn, s¾t, thÐp, t«n, gç ... - Nguyªn vËt liÖu phô: Nhùa, Phooc-mi-ka, cao su ... - Nhiªn liÖu: §iÖn - Bao b× ngoµi lµ nh÷ng vËt liÖu ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖn nay nguån nguyªn liÖu mµ c«ng ty ®ang sö dông chñ yÕu lÊy tõ trong n-íc vµ c¸c nguån nµy rÊt réng lín víi trªn 30 c«ng ty nhµ m¸y, xÝ nghiÖp lín nhá khu vùc miÒn B¾c vµ mét sè c«ng ty n-íc ngoµi. Nguyªn vËt liÖu chÝnh cã ®Æc ®iÓm: ChiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm Khèi l-îng lín, phong phó vµ ®a d¹ng 3.4. §Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc. Khoa häc - c«ng nghÖ lµ rÊt quan träng, nh-ng yÕu tè quan träng nhÊt lµ con ng-êi, con ng-êi lµ vèn quý nhÊt. Bëi mçi vÞ trÝ trong d©y chuyÒn qu¶n lý, s¶n xuÊt ®Òu cã sù tham gia cña ng-êi lao ®éng. §Ó cã thÓ vËn hµnh vµ lµm chñ ®-îc m¸y mãc thiÕt bÞ, quy tr×nh s¶n xuÊt sao cho ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt , ®ßi hái mçi ng-êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh, tuú tõng vÞ trÝ c«ng viÖc. B¶ng 7. C¬ cÊu nh©n sù trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §¬n vÞ: ng-êi Sè l-îng % N÷ Ban gi¸m ®èc 4 1,6 Phßng Tæ chøc-b¶o vÖ 8 Phßng thÞ tr-êng §H C§, TH Ch-a qua ®µo t¹o 2 3 1 0 3,0 3 4 3 1 44 17,4 25 31 13 0 Phßng kÕ to¸n 10 3,9 10 7 2 0 Phßng KT-CN 68 26,9 16 12 56 0 Phßng ®¶m b¶o CLSP 18 7,1 6 8 10 0 Phßng qu¶n lý kho 24 9,5 4 7 12 5 Phßng kÕ ho¹ch-vËt t- 17 6,7 7 12 5 0 Phßng hµnh chÝnh Trung t©m th-¬ng m¹i 27 32 10,7 12,6 18 10 2 27 18 15 7 17 101 113 135 13 Tæng céng 252 Trª n §H 1 HiÖn nay, c«ng ty ®ang sö dông mét sè l-îng lín 1358 lao ®éng, trong ®ã: Lao ®éng gi¸n tiÕp = 252/ 1358 =18,2% 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ 1106 lao ®éng s¶n xuÊt bè trÝ lµm viÖc t¹i c¸c ph©n x-ëng- chiÕm 81,8%. Víi thùc tr¹ng hiÖn nay th× sè l-îng lao ®éng cña c«ng ty nh- vËy lµ tèt, c«ng nh©n viªn ®Òu cã viÖc lµm æn ®Þnh, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp trong s¶n xuÊt. 3.5. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt . TÝnh ®Õn nay, víi sù cè g¾ng nç lùc ®Çu t-, C«ng ty ®· trang bÞ l¹i gÇn nh- hoµn toµn hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ, mçi c«ng ®o¹n, d©y chuyÒn s¶n xuÊt hÇu hÕt ®-îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸, t¹o ra sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ tr×nh ®é kü thuËt s¶n xuÊt. Do ®ã C«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu vÒ s¶n xuÊt hµng néi thÊt t¹i ViÖt Nam. Tuy nhiªn ®Ó sö dông hÕt n¨ng lùc vµ c«ng suÊt m¸y mãc, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ ph¸t triÓn kh«ng ngõng c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- nhiÒu d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ v÷ng b-íc trong tiÕn tr×nh héi nhËp AFTA. Cô thÓ c«ng ty ®· ®Çu t- nh÷ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn hµng ®Çu cña khu vùc vµ thÕ giíi: - D©y chuyÒn kÐo èng thÐp cña §µi Loan - D©y chuyÒn m¹ tù ®éng, m¹ thuû lùc tù ®éng 3 líp - D©y chuyÒn s¬n bét tÜnh ®iÖn cña Thôy SÜ - D©y chuyÒn hµn sau m¹ Do vËy, s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao. Nh- vËy, cã thÓ nhËn thÊy tæ chøc s¶n xuÊt trong mçi doanh nghiÖp nÕu ®-îc øng dông nhanh chãng c¸c tiÕn bé khoa häc, kÜ thuËt th× nã cho phÐp sö dông ®Çy ®ñ, hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, sö dông hîp lý c«ng suÊt cña thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ søc lao ®éng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 3.6. §Æc ®iÓm cña bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé m¸y qu¶n lý lµ ®Çu tÇu l·nh ®¹o toµn c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ thÓ hiÖn hiÖu qu¶ trong qu¶n lý vµ lµ môc tiªu h-íng tíi cña c«ng ty. Nã cã -u ®iÓm lµ võa gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý, võa gi¶m bít g¸nh nÆng cho ban gi¸m ®èc. H¬n n÷a bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ kh«ng kång kÒnh, kh«ng chång chÐo t¹o ra mét c¬ chÕ qu¶n lý th«ng tho¸ng cho viÖc thùc hiÖn vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc. Nã lµ ®-êng ®i cña c¸c luång th«ng tin võa nhanh võa chÝnh x¸c vµ lµ mét nh©n tè quan träng trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng ®ã c«ng ty ®· chia c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thµnh 9 phßng ban ®-îc ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n, mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn vµ c¸c c¸ nh©n víi nhau ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc tiÕn hµnh c©n ®èi, nhÞp nhµng vµ liªn tôc. Cô thÓ: H×nh 1: Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸m ®èc PG§ küthuËt vµ ®Çu t- PG§ ®iÒu hµnh vµ SX néi chÝnh PG§ kinh doanh Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng qu¶n Hµnh KÕ qu¶n lý thÞ Tæ kÜ thuËt §BCL tr-êng ho¹ch- lý kho chÝnh chøcvËt tb¶o vÖ vµ c«ng nghÖ PX L¾p r¸p PX Phô tïng PX Khung PX Méc 16 PX M¹ KÕ to¸n tr-ëng Trung t©m th-¬ng m¹i PX Xe Phßng KÕ to¸n PX CÇu DiÔn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Chøc n¨ng cña c¸c bé phËn qu¶n lý. - Ban gi¸m ®èc gåm: Gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty theo chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. - KÕ to¸n tr-ëng tæ chøc viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª trong c«ng ty, cung cÊp th«ng tin ®Ó ph©n tÝch kinh tÕ gióp ban gi¸m ®èc x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña c«ng ty tr-íc m¾t còng nh- l©u dµi, ®ång thêi ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp cña c¸c nhµ ®Çu t-, c¸c chñ nî... Gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc cã c¸c phßng ban: -Phßng tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt : Tæ chøc qu¶n lý, bè trÝ vÒ lao ®éng nh©n sù trong toµn c«ng ty, c¸c chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng, x©y dùng vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¶m b¶o cung cÊp vËt t- ®Çu vµo kÞp thêi, qu¶n lý vÒ an toµn s¶n xuÊt, thiÕt bÞ cho c«ng ty. -Phßng thÞ tr-êng: X¸c lËp vµ thùc thi kÕ ho¹ch b¸n hµng, ®Ò ra c¸c chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng víi c¸c c«ng cô, c¸c chÝnh s¸ch b¸n hµng kh¸c nhau nh-: qu¶ng b¸ s¶n phÈm, xóc tiÕn b¸n, ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu, trang trÝ s¶n phÈm. Phßng nµy chÞu sù ®iÒu khiÓn trùc tiÕp cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc kinh doanh. -Phßng ®Çu t- ph¸t triÓn: Nghiªn cøu, x©y dùng chiÕn l-îc ®Çu tng¾n h¹n vµ dµi h¹n, ®Ò xuÊt chuÈn bÞ dù ¸n vµ ®«n ®èc thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Çu t- míi, triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch vÒ s¶n phÈm míi. -Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh vµ thèng kª: chÞu sù ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t cña kÕ to¸n tr-ëng. NhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é nhµ n-íc quy ®Þnh vµ tæng hîp sè liÖu, cung cÊp th«ng tin cho nhu cÇu qu¶n lý. Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, c©n ®èi nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng trong c«ng ty, tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ trong mçi k× kinh doanh. -Phßng qu¶n lý kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ: phô tr¸ch vÒ c«ng nghÖ cho c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt, söa ch÷a, b¶o d-ìng m¸y mãc thiÕt bÞ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Phßng b¶o ®¶m chÊt l-îng s¶n phÈm: X©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ lü thuËt cho s¶n phÈm, vËt t-, kiÓm tra chÊt l-îng vËt t- ®Çu vµo, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Õn kh©u cuèi cïng cña s¶n phÈm nhËp kho. -Phßng dÞch vô ®êi sèng: §¶m nhiÖm viÖc ¨n uèng, vÖ sinh, y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång thêi ch¨m sãc c¶nh quan m«i tr-êng trong toµn c«ng ty. -Phßng qu¶n lý kho: Qu¶n lý viÖc nhËp, xuÊt, b¶o qu¶n vËt t-, thµnh phÈm trong kho th«ng b¸o t×nh h×nh dù tr÷ vËt t-, thµnh phÈm cho phßng kÕ to¸n vµ phßng tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. -Phßng b¶o vÖ: Cã chøc n¨ng b¶o vÖ néi bé vÒ trËt tù an ninh trong vµ ngoµi khu vùc s¶n xuÊt, phô tr¸ch viÖc phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ d©n qu©n tù vÖ. Ngoµi ra cßn cã: -V¨n phßng gi¸m ®èc: cã nhiÖm vô ch¨m lo, ®iÒu hµnh c«ng viÖc hµnh chÝnh nh- ®ãn kh¸ch, tæ chøc héi häp, héi nghÞ, s¾p xÕp bè trÝ lÞch lµm viÖc cho gi¸m ®èc, c«ng t¸c v¨n th- l-u tr÷... - Nhãm xuÊt khÈu: chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n, giÊy tê còng nh- c¸c thñ tôc ph¸p lý ®Ó nhËp, xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸, vËt tvµ t×m kiÕm thÞ tr-êng ®Ó xuÊt khÈu.  Chøc n¨ng cña c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh. - Ph©n x-ëng l¾p r¸p: §©y lµ ph©n x-ëng thôc hiÖn mét trong nh÷ng c«ng ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh t¹o nªn s¶n phÈm. Ph©n x-ëng l¾p r¸p cã nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c yÕu tè cña s¶n phÈm thµnh mét s¶n phÈm hoµn chØnh theo ®óng kÕt cÊu vµ thiÕt kÕ cña s¶n phÈm. - Ph©n x-ëng khung: Ph©n x-ëng khung cã chøc n¨ng uèn khung, chÕ t¹o khung bµn ghÕ theo thiÕt kÕ, t¹o h×nh d¸ng, kÝch cì c¬ b¶n ban ®Çu cña s¶n phÈm. - Ph©n x-ëng méc: Ph©n x-ëng méc cã chøc n¨ng chÕ t¸c c¸c s¶n phÈm méc, c¸c thµnh phÇn gç cña s¶n phÈm nh- mÆt bµn, mÆt gi¸ ®ì... 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ph©n x-ëng m¹: Ph©n x-ëng m¹ cã chøc n¨ng m¹ khung bµn, ghÕ, c¸c yÕu tè b»ng s¾t, thÐp kh¸c sau khi ®· qua giai ®o¹n uèn khung. - Ph©n x-ëng xe: S¶n xuÊt mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty lµ xe ®¹p Xu©n Hoµ. - Ph©n x-ëng phô tïng: S¶n xuÊt nh÷ng phô kiÖn cña nh÷ng mÆt hµng néi thÊt. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm I. Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng Sxkd 1.1. ThuËn lîi. - C«ng ty ®· chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ - D©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®ñ søc c¹nh tranh víi s¶n phÈm trong vµ ngoµi n-íc. - S¶n phÈm cña c«ng ty lµ hµng ho¸ tiªu dïng, g¾n liÒn víi ®êi sèng hµng ngµy vµ ngµy cµng cÇn thiÕt víi nhu cÇu cña nh©n d©n ®· më ra cho c«ng ty mét thÞ tr-êng lín ®Çy tiÒm n¨ng. - Néi bé c«ng ty æn ®Þnh ®¹t ®-îc ®é thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cao, kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng tÝch luü ®-îc nhiÒu bµi häc quý. 1.2. Khã kh¨n: - T×nh h×nh cung lín h¬n cÇu cña s¶n phÈm néi thÊt dÉn ®Õn c¹nh tranh quyÕt liÖt. - Ngay tõ quý VI n¨m 2002, më ®Çu lµ gi¸ ®iÖn, c¸c th¸ng ®Çu n¨m 2003 tiÕp tôc t¨ng cao, ch-a kÓ l-¬ng tèi thiÓu tõ 01/ 01/ 2003 t¨ng lªn 290.000® (t¨ng 38%so víi cò). NÕu tÝnh ¸p gi¸ míi víi l-îng vËt t- sö dông n¨m 2004 th× chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng gÇn 8% so víi n¨m 2003. MÆt kh¸c, n¨m 2003 ViÖt nam chÝnh thøc thùc hiÖn lÞch tr×nh AFTA víi viÖc Nhµ n-íc c¾t gi¶m hµng rµo thuÕ nhËp khÈu b¶o hé tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty tõ 40-50% xuèng cßn 20% vµ ChÝnh phñ c«ng bè ®Èy nhanh tiÕn tr×nh víi tho¶ thuËn tõ 01/ 01/ 2005 thuÕ nhËp khÈu chØ cßn 05%. Cïng víi APEC, tiÕn tr×nh ®µm ph¸n tham gia tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi WTO, Trung quèc- ASEAN, Trung quèc- NhËt b¶n - Hµn quèc ASEAN... ®ang tíi gÇn, søc Ðp thêi gian ®ang ®Ì nÆng lªn c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nãi chung vµ C«ng ty Xu©n Hoµ nãi riªng. 20
- Xem thêm -