Tài liệu Khái niệm và vai trò của chính sách thương mại quốc tế

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ta thÊy cã nhiÒu chñ thÓ kinh tÕ kh¸c nhau cïng tham gia vµo c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, hä ®Òu b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô kinh tÕ tríc ph¸p luËt. Trong khi c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ tù m×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh mµ kh«ng cÇn ®Õn c¸c quan hÖ kinh tÕ – tµi chÝnh víi c¸c chñ thÓ kh¸c, còng dÔ hiÓu khi t×nh h×nh kinh doanh cña mét doanh nghiÖp còng lµ mèi quan t©m kh«ng chØ m×nh doanh nghiÖp ®ã mµ cßn lµ mèi quan t©m cña c¸c ®èi t¸c cña doanh nghiÖp nh chñ ng©n hµng, c¸c nhµ ®Çu t, nhµ cung øng, kh¸ch hµng v.v... Mçi ®èi tîng cÇn nh÷ng th«ng tin vÒ doanh nghiÖp díi gãc ®é kh¸c nhau ®Ó cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp víi môc tiªu ®Æt ra khi thiÕt lËp quan hÖ víi doanh nghiÖp. Nhng tùu chung l¹i, vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña hä chÝnh lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ®ã. Ngµy nay, xu híng quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng trë nªn phæ biÕn víi mçi quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam, ë níc ta s¸ch ®îc xuÊt b¶n trµn lan lµm rèi lo¹n thÞ trêng s¸ch. Víi thÞ trêng kh¾c nghiÖt, thÞ hiÕu quÇn chóng ®a d¹ng, hay thay ®æi, khã n¾m b¾t nh vËy nhng Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin lu«n ®øng v÷ng vµ lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Bëi v× xuÊt b¶n phÈm cña Nhµ xuÊt b¶n ®¶m b¶o ®îc gi¸ trÞ néi dung, h×nh thøc, s¸ch quý, hay, ®Ñp, v¨n ho¸ phÈm ®éc ®¸o, hîp thÞ hiÕu, h×nh thµnh c¸c tñ s¸ch ®Æc trng cã gi¸ trÞ, cã tiÕng vang c¶ trong vµ ngoµi níc. §Ó tån t¹i vµ ngµy cµng ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh ph¶i lu«n n¾m b¾t c¸c quy luËt kinh doanh ®Ó vît qua c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó chiÕn lÜnh mét phÇn hoÆc toµn bé thÞ trêng th× míi ®÷ng v÷ng ®îc. §Ó cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i sö dông ®ång thêi c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh hò hiÖu. Mét trong c¸c yÕu tè ®ã lµ duy tr× vµ n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp trªn c¬ së x©y dùng mét c¬ cÊu tµi s¶n lu ®éng(TSL§) hîp lý. V× vËy qu¶n lý TSL§ cã hiÖu qu¶ lµ mét vÊn ®Ò quan träng cña qu¶n lý doanh nghiÖp nã quyÕt ®Þnh tÝnh ®éc lËp, sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trong cuéc kinh doanh cña m×nh. Tõ nhËn thøc cña b¶n th©n vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin em ®· chän ph©n tÝch “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý TSL§ t¹i Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin. Víi hy väng sö dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i NXB V¨n ho¸ - Th«ng tin ®Ó ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cho ho¹t ®éng cña NXB trong thêi gian tíi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt cÊu cña b¸o c¸o qu¶n lý chung nh sau: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¸o c¸o gåm 2 ch¬ng: Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n lý TSL§ t¹i Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin Nh÷ng kiÕn thøc lý luËn vµ thùc tÕ kho¸ luËn nµy cã ®îc lµ nhê vµo sù gióp ®ì to lín cña c¸n bé Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ Th«ng tin , c¸c thÇy c« khoa Kinh tÕ – Ph¸p chÕ, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o Ph¹m ThÞ Lôa, nh÷ng ngêi mµ em xin göi tíi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt. Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ BÝch. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Kh¸i qu¸t chung vÒ Nhµ xuÊt b¶n v¨n ho¸ - th«ng tin I. Sù ra ®êi: 1. C¬ së ra ®êi - Trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, c«ng t¸c xuÊt b¶n cña Nhµ níc ta ®îc tËp trung ë c¬ quan Nhµ in Quèc gia trªn ViÖt B¾c. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Nhµ in quèc gia do Hå Chñ TÞch ký ngµy 10/1952 (S¾c lÖnh sè 2122/SL). -N¨m 1954, hoµ b×nh lËp l¹i, vÒ tiÕp qu¶n Thñ ®«, ta míi cã mét vµi Nhµ xuÊt b¶n nh Sù ThËt, V¨n NghÖ v. v... mµ xuÊt b¶n phÈm chñ yÕu lµ s¸ch chÝnh trÞ, lý luËn vµ v¨n häc. - Cßn mét m¶ng lín vÒ v¨n ho¸, nghÖ thuËt nh: ©m nh¹c, mü thuËt, s©n khÊu, ®iÖn ¶nh, v¨n ho¸ phÈm... cha cã nhµ xuÊt b¶n nµo ®¶m nhiÖm. - C¬ quan, Nhµ in Quèc gia (håi ®ã vÉn cßn tån t¹i) còng cã cho in mét sè b u ¶nh, tranh ®¬n, cê, khÈu hiÖu... nhng sè lîng Ýt vµ kh«ng thêng xuyªn. Mét sè Nhµ xuÊt b¶n t nh©n lóc ®ã vÉn cßn ®îc phÐp ho¹t ®éng, ®· bï vµo chç trèng ®ã. - T×nh h×nh trªn tÊt yÕu n¶y ra vÊn ®Ò lµ néi dung t tëng, ®Ò tµi vµ chÊt lîng, nghÖ thuËt cña c¸c Ên phÈm ®ã cã nhiÒu ®iÓm kh«ng phï hîp víi ®êng lèi v¨n ho¸ v¨n nghÖ cña §¶ng; thËm chÝ cßn cã nhiÒu Ên phÈm xÊu, cã h¹i. 2. Sù ra ®êi. Ngµy 24 - 7 – 1957, NghÞ ®Þnh sè 47 – VH – N§ do Bé trëng Bé V¨n ho¸ Hoµng Minh Gi¸m ký: Thµnh lËp trong Côc xuÊt b¶n Nhµ xuÊt b¶n Mü thuËt vµ ¢m nh¹c (tiÒn th©n cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin ngµy nay). HiÖn nay, Nhµ xuÊt b¶n cã 73 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã: +Tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng: 53 ngêi +Tr×nh ®é trung cÊp vµ t¬ng ®¬ng: 10 ngêi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Nhµ xuÊt b¶n V¡n ho¸ - Th«ng tin 1. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng. - Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã ph¸p nh©n ®Çy ®ñ; s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt b¶n phÈm theo nhiÖm vô cña Nhµ xuÊt b¶n vµ theo luËt ph¸p cña Nhµ níc. - Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin cã trô së chÝnh ë Hµ Néi vµ chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå chÝ Minh; cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin. XuÊt b¶n, nhËn uû th¸c xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh c¸c lo¹i xuÊt b¶n phÈm bao gåm s¸ch, tranh, ¶nh, v¨n ho¸ phÈm kÓ c¶ b¨ng video vµ cassette vÒ v¨n ho¸ th«ng tin nh»m giíi thiÖu nh÷ng thµnh tùu vµ tinh hoa v¨n ho¸ cña ViÖt Nam vµ thÕ giíi; th«ng b¸o giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn cæ ®éng ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, khoa häc – kü thuËt, v¨n ho¸ x· héi cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng nh©n d©n trong c¶ níc, ngêi ViÖt Nam á níc ngoµi vµ ngêi níc ngoµi cã nhu cÇu. Qu¶n lý c¸n bé nh©n viªn, c¬ së vËt chÊt, kü thuËt thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc , sö dông, b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn vµ nghÜa vô nép tµi chÝnh víi Nhµ níc theo quy ®Þnh. 3. QuyÒn h¹n cña nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin . - QuyÒn qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån lùc ®îc giao - QuyÒn tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh ( trong kinh doanh vµ ph¸t triÓn) III. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin 1. S¬ ®å tæ chøc cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin BBT s¸ch v¨n ho¸ Ban biªn tËp(BBT) Gi¸m ®èc kiªm Tæng biªn tËp C¸c phã gi¸m ®èc BBT s¸ch nghÖ thuËt BBT s¸ch th«ng tin Cöa hµng giíi thiÖu s¸ch-V¨n4 ho¸ phÈm- BBT v¨n ho¸ phÈm Phßng hµnh kÕ tµi vi tÝnh ho¹ch-s¶n chÝnh-kÕ chÝnht¹o lÞch Tæ b¶o vÖ doanh tæ chøc xuÊt to¸n mÉu kinh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BBT Mü thuËt 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ Th«ng tin 2.1 Ban biªn tËp. a. Chøc n¨ng: Lµ ®¬n vÞ tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ph¸t hµnh c¸c lo¹i xuÊt b¶n phÈm g×. b. NhiÖm vô: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng biªn tËp. - KiÓm tra, híng dÉn c¸c ph©n xëng in Ên s¶n xuÊt c¸c xuÊt b¶n phÈm theo ®óng tiªu chuÈn, mÉu m·,quy tr×nh kü thuËt hoÆc ®óng víi hîp ®ång mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. 2.2 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: a. Chøc n¨ng: Lµ ®¬n vÞ tham mu, gióp ®ì cho Gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: X©y dùng vµ tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n. C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng. C«ng t¸c nh©n sù, tuyÓn dông, ®µo t¹o. Thùc hiÖn mäi ho¹t ®éng vÒ ph¸p chÕ, v¨n th lu tr÷, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, y tÕ, x©y dùng c¬ b¶n. b. NhiÖm vô: b.1 Bé phËn tæ chøc lao ®éng. C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, nghiªn cøu, ®Ò xuÊt m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ vµ bè trÝ nh©n sù trªn c¬ së gän nhÑ, cã hiÖu qu¶. Qu¶n lý hå s¬ lý lÞch c¸n bé c«ng nh©n toµn doanh nghiÖp, thùc hiÖn chÕ ®é b¶o mËt hå s¬. LËp kÕ ho¹ch, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc vÒ tuyÓn dông, nghØ hu, th«i viÖc, ®i häc, khen thëng, kû luËt, bæ nhiÖm, b·i miÔn v.v...theo ®óng chÕ ®é cña Nhµ níc quy ®Þnh. X©y dùng kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô, tæ chøc thi n©ng bËc cho c¸n bé c«ng nh©n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng c¸n bé c«ng nh©n. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c còng nh viÖc thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n t¹i c¸c ®¬n vÞ. b.2 Bé phËn hµnh chÝnh. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi Gi¸m ®èc biÖn ph¸p gióp c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é, nguyªn t¾c, thñ tôc hµnh chÝnh. Qu¶n lý, lu tr÷ c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu. Tæ chøc tiÕp nhËn, göi c«ng v¨n, tµi liÖu, ®iÖn tÝn tíi c¸c c¬ quan cã liªn quan, vµo sæ vµ lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc giao nhËn ®Ó l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt. Qu¶n lý con dÊu, ®ãng dÊu vµo c¸c c«ng v¨n, ho¸ ®¬n, giÊy tê, chøng tõ... khi cã ch÷ ký cña c¸c ®ång chÝ cã tr¸ch nhiÖm ®îc giao quyÒn ký. Thùc hiÖn ®¸nh vi tÝnh, ph« t«, fax c¸c lo¹i c«ng v¨n vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c cña doanh nghiÖp khi c¸c ®ång chÝ cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng lÔ t©n: tiÕp kh¸ch, chiªu ®·i, ®a ®ãn kh¸ch, chuÈn bÞ tÆng phÈm. b.3 Bé phËn Y tÕ. Theo dâi søc khoÎ vµ qu¶n lý hå s¬ søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n, x¸c nhËn vµ lËp sæ theo dâi ngµy nghØ èm cña c¸n bé c«ng nh©n. Kh¸m vµ cÊp thuèc nh÷ng bÖnh th«ng thêng, thùc hiÖn mua BHYT cho CBCN trong doanh nghiÖp ®óng ®èi tîng vµ thêi h¹n. 2.3 Phßng kÕ ho¹ch – s¶n xuÊt kinh doanh. a. Chøc n¨ng: Lµ ®¬n vÞ tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cu¶ doanh nghiÖp. b. NhiÖm vô: Phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan: + X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m vµ dµi h¹n. + X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt hµng th¸ng + X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh hµng n¨m, gi¸ thµnh tõng s¶n phÈm. + Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, ®iÒu chØnh gi¸ b¸n s¶n phÈm phï hîp víi thÞ trêng. + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c xuÊt, nhËp vËt t, phô tïng v.v... cho s¶n xuÊt. + X©y dùng kÕ ho¹ch quy chÕ cÊp ph¸t, qu¶n lý, xuÊt nhËp hµng ho¸ ra, vµo kho ®¶m b¶o chÝnh x¸c, phôc vô s¶n xuÊt kÞp thêi. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Theo dâi, kiÓm tra , ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ®«n ®èc, nh¾c nhë c¸c phßng kü thuËt- nghiÖp vô thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ®îc giao. 2.4 Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n a. Chøc n¨ng: Lµ ®¬n vÞ tham mu, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh mäi ho¹t ®éng kinh tÕ th«ng qua viÖc tæng hîp, ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc c¸c nghiÖp vô qu¶n lý, thu chi tiÒn tÖ, ®¶m b¶o thóc ®Èy ho¹t ®éng cña ®ång tiÒn ®¹t hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. b. NhiÖm vô: - Tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ toµn doanh nghiÖp. - Tæ chøc, híng dÉn, theo dâi h¹ch to¸n, kÕ to¸n vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ vµ cña doanh nghiÖp theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc. - Tæng hîp, ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. LËp b¸o c¸o tæng hîp phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm tra, thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ cã hÖ thèng diÔn biÕn c¸c nguån vèn. Gi¶i ng©n c¸c lo¹i vèn phôc vô cho viÖc cung cÊp vËt t, nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Theo dâi c«ng nî, b¸o c¸o, ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch thu, chi tiÒn mÆt vµ c¸c h×nh thøc thanh to¸n. - Thùc hiÖn quyÕt to¸n quý (th¸ng, n¨m) ®óng tiÕn ®é. Tham gia cïng c¸c phßng nghiÖp vô h¹ch to¸n lç, l·i ®èi víi c¸c ph©n xëng vµ doanh nghiÖp, gióp Gi¸m ®èc n¾m ch¾c nguån vèn vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cïng c¸c phßng nghiÖp vô gióp Gi¸m ®èc x©y dùng ®ång bé c¸c mÆt kÕ ho¹ch: + KÕ ho¹ch sö dông vèn vµ tµi vô. + KÕ ho¹ch dù tr÷ vËt t vµ phô tïng. + KÕ ho¹ch s¶n xuÊt- kü thuËt vµ ®Çu t. + KÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, lao ®éng, ®µo t¹o. 2.5 Cöa hµng giíi thiÖu s¸ch, v¨n ho¸ phÈm, lÞch. a. Chøc n¨ng: Lµ ®¬n vÞ tham mu, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong viÖc b¸n vµ giíi thiÖu nh÷ng s¶n phÈm cña doanh nhiÖp. b. NhiÖm vô: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TiÕn hµnh ®ãn tiÕp kh¸ch hµng, giíi thiÖu vµ b¸n c¸c s¶n phÈm cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin. - Qu¶n lý cöa hµng dÞch vô vµ kho thµnh phÈm cña doanh nghiÖp theo ®óng híng dÉn vµ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - TiÕn hµnh giao dÞch víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc theo sù uû quyÒn cña Gi¸m ®èc. - Hµng th¸ng vµ quý ph¶i lËp nªn c¸c kÕ ho¹ch b¸n s¶n phÈm trªn c¬ së xem xÐt t×nh h×nh thÞ trêng. - §îc phÐp më réng kinh doanh c¸c mÆt hµng, s¶n phÈm sau khi cã ph¬ng ¸n tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt. 2.6 Phßng vi tÝnh t¹o mÉu. a. Chøc n¨ng: Lµ ®¬n vÞ tham mu, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong viÖc thiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm. b. NhiÖm vô: - Thu thËp, ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ mÉu m· cña s¶n phÈm ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nhÊt mÉu cho s¶n phÈm. - T vÊn gióp Gi¸m ®èc trong lÜnh vùc t¹o mÉu m· ®Ñp cho s¶n phÈm ®Ó ®¹t doanh thu cao. 2.7 Tæ b¶o vÖ. a. Chøc n¨ng: Lµ ®¬n vÞ tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh kinh tÕ, néi quy kû luËt lao ®éng cña doanh nghiÖp, c«ng t¸c qu©n sù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y v.v... b. NhiÖm vô: - X©y dùng néi quy, quy ®Þnh b¶o vÖ doanh nghiÖp. Quy ®Þnh vÒ phßng chèng ch¸y næ, lôt b·o v.v... - Thùc hiÖn nghiªm chØnh viÖc kiÓm tra thùc hiÖn néi quy kû luËt lao ®éng vµ quy chÕ ra vµo cæng ®èi víi CNVC vµ kh¸ch ®Õn lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp. - Thêng xuyªn kiÓm tra, xem xÐt, nghiªm cøu, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m b¶o vÖ an toµn cña doanh nghiÖp vÒ c¸c mÆt: chÝnh trÞ, kinh tÕ, phßng ch¸y ch÷a ch¸y v.v... - Tæ chøc luyÖn tËp, kiÓm tra c¸c ph¬ng ¸n phßng chèng ch¸y næ, b·o lôt. B¶o qu¶n c¸c ph¬ng tiÖn ®îc giao qu¶n lý, sö dông. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp tham gia theo dâi c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng vµ an toµn, vÖ sinh lao ®éng. IV. Kh¸i qu¸t c¸c kÕt qu¶ kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 1. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp trong thêi gian qua. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thµnh lËp tõ n¨m 1957, Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin chuyªn vÒ xuÊt b¶n, nhËn uû th¸c xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh c¸c xuÊt b¶n phÈm gåm: s¸ch, tranh, ¶nh, v¨n ho¸ phÈm, lÞch kÓ c¶ b¨ng video, cassette vÒ v¨n ho¸ th«ng tin nh»m giíi thiÖu nh÷ng thµnh tùu, tinh hoa v¨n hãa ViÖt Nam vµ thÕ giíi. Tõ n¨m 1957 ®Õn nay, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh 2 giai ®o¹n chÝnh. 2. Giai ®o¹n 1957 – 1989: §©y lµ giai ®o¹n ho¹t ®éng theo c¬ chÕ bao cÊp kÐo dµi. Mäi Ên phÈm cña Nhµ xuÊt b¶n ®îc Tæng c«ng ty ph¸t hµnh s¸ch bao tiªu, víi sè lîng rÊt lín. VËt t cña Nhµ xuÊt b¶n chñ yÕu lµ giÊy (Mçi n¨m ph¶i dïng tõ 400 ®Õn 500 tÊn giÊy c¸c lo¹i ). Trong giai ®o¹n nµy, giÊy cña Nhµ xuÊt b¶n do Nhµ níc ph©n phèi theo kÕ ho¹ch. In xong, Nhµ xuÊt b¶n cho ph¸t hµnh s¸ch, khi nµo thu ®îc tiÒn míi ph¶i thanh to¸n c«ng in vµ tiÒn giÊy. N¨m 1987 doanh thu cã 359 triÖu, nép ng©n s¸ch cã 16 triÖu ®ång, thu nhËp b×nh qu©n 290.000/®Çu ngêi. N¨m 1988 doanh thu 950 triÖu, nép ng©n s¸ch 42 triÖu ®ång, thu nhËp b×nh qu©n 767.500/®Çu ngêi. N¨m 1989 doanh thu 1tû 2, nép ng©n s¸ch 54 triÖu, thu nhËp b×nh qu©n lµ 970.000/®Çu ngêi B¶ng 1: tæng hîp c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña NXB V¨n ho¸ Th«ng tin trong 3 n¨m: 1987,1988,1989. ChØ tiªu N¨m 1987 N¨m 1988 N¨m 1989 Doanh thu 358.897.179 950.196.000 1.198.799.000 L·i 51.366.440 63.599.000 47.599.500 Vèn lu ®éng 15.699.431 46.313.400 56.313.000 Tµi s¶n cè ®Þnh 762.952 66.573.416 111.585.662 Thu nhËp/ngêi 490.000 767.500 970.000 3.Giai ®o¹n tõ sau n¨m 1989: Giai ®o¹n ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng.Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cho ®Õn nay, Nhµ xuÊt b¶n võa ph¶i b¸m s¸t chøc n¨ng nhiÖm vô võa ph¶i kinh doanh theo nhÞp ®iÖu cña c¬ chÕ thÞ trêng. S¸ch nãi riªng vµ s¶n phÈm v¨n ho¸ nãi chung lµm ra rÊt khã tiªu thô. Sè lîng ®Çu s¸ch qua mçi n¨m xuÊt b¶n t¨ng nhiÒu nhng mçi cuèn chØ gi¸m in víi sè lîng ngµy mét gi¶m. T×nh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h×nh ®ã cho thÊy rÊt khã kh¨n trong h¹ch to¸n kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n. V× vËy Nhµ xuÊt b¶n cµng ngµy cµng ph¶i chó träng vµo ph¬ng híng lµm s¸ch cã gi¸ trÞ sö dông l©u dµi, in ®Ñp ®Ó b¸n hÕt, b¶o ®¶m kinh doanh cã l·i, néi dung lµnh m¹nh bæ Ých ®óng ®Þnh hø¬ng XHCN, ®¸p øng nhu cÇu thÈm mü vµ n©ng cao d©n trÝ. Víi thÞ trêng kh¾c nghiÖt, thÞ hiÕu quÇn chóng ®a d¹ng, hay thay ®æi, khã n¾m b¾t, mét Nhµ xuÊt b¶n võa ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph¸t triÓn vèn cã l·i Nhµ xuÊt b¶n chØ nhËn tiªu thô sè Ýt tùa s¸ch, sè b¶n th× 5-10% cßn Nhµ xuÊt b¶n ph¶i tù t×m nguån tiªu thô th«ng qua bÊt cø kh¸ch hµng nµo, tæ chøc b¸n s¸ch lu ®éng, xuèng c¸c th viÖn phêng x·, trêng häc trao ®æi s¸ch, më c¸c ®¹i lý t nh©n vµ ®i “bá mèi” ë c¸c cöa hµng s¸ch, t×m mäi ®Çu ra cho sè s¸ch ®· xuÊt b¶n. B¾t ®Çu vµo c¬ chÕ míi, Nhµ xuÊt b¶n hÇu nh kh«ng cã vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó cã tiÒn cho s¶n xuÊt kinh doanh, NXB ®· t×m nhiÒu c¸ch: vay ng©n hµng, liªn kÕt, liªn doanh víi nh÷ng ®¬n vÞ cã tiÒn, cã giÊy, vay bªn ngoµi víi l·i suÊt cao hoÆc vay ng¾n h¹n anh chÞ em viªn chøc trong NXB. Tõ chç vèn gÇn nh b»ng kh«ng (h¬n 10 triÖu ®ång n¨m 1987) ®Õn n¨m 1996 sè vèn ®· lªn tíi 700 triÖu, doanh thu 5 tû 500 triÖu ®ång, l·i 400 triÖu. MÊy n¨m trë l¹i ®©y doanh thu cña NXB ®· t¨ng rÊt nhiÒu so víi tríc. N¨m 2001 doanh thu 7tû 4, nép ng©n s¸ch nép ng©n s¸ch gÇn 500 triÖu, thu ngËp 1.318.000®ång/®Çu ngêi. N¨m 2002 doanh thu 7 tû 9, nép ng©n s¸ch h¬n 520 triÖu, thu nhËp 1.530.000®ång/®Çu ngêi. N¨m 2003 doanh thu 8tû 7, nép ng©n s¸ch h¬n 580 triÖu, thu nhËp 1.620.000/®Çu ngêi. B¶ng 2 tæng hîp c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin trong 3 n¨m: 2001,2002,2003 . ChØ tiªu Doanh thu Nép ng©n s¸ch NN L·i Thu nhËp N¨m 2001 7.284.439.000 490.353.000 630.000.000 1.426.000 N¨m 2002 N¨m 2003 7.900.000.000 8.700.000.000 520.213.000 580.240.000 710.000.000 780.250.000 1.530.000 1.620.000 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng qu¶n lý TSL§ t¹i Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ Th«ng tin I. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin trong 3 n¨m gÇn ®©y . Môc tiªu cña qu¶n lý vèn lu ®éng lµ lµm thÕ nµo ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tèt nhÊt trong viÖc sö dông vèn lu ®éng. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn ph¶i tr¶ lêi cho ®îc mét lo¹t c¸c c©u hái nh: Doanh nghiÖp nªn gi÷ mét lîng tiÒn mÆt vµ dù tr÷ lµ bao nhiªu? doanh nghiÖp cã nªn b¸n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÞu hay kh«ng? NÕu doanh nghiÖp b¸n chÞu th× ®iÒu kho¶n cña viÖc b¸n hµng nªn nh thÕ nµo ? Doanh nghiÖp cã nªn mua chÞu hay lµ ®i vay ®Ó tr¶ tiÒn ngay ? NÕu vay th× sÏ vay nh thÕ nµo vµ ë ®©u ? Nãi chung, rÊt nhiÒu c©u hái ®îc ®Æt ra cho c«ng t¸c qu¶n lý vèn lu ®éng. Vèn lu ®éng lµ gi¸ trÞ cña TSL§. TSL§ bao gåm tiÒn mÆt, c¸c kho¶n ph¶i thu vµ c¸c tµi s¶n cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn trong vßng 1 n¨m . VL§ gåm 3 bé phËn: kho¶n ph¶i thu, dù tr÷, tiÒn mÆt vµ chøng kho¸n cã thÓ b¸n ®îc. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ ho¹t ®éng cña NXB V¨n ho¸ - Th«ng tin chóng ta sÏ xem xÐt s¬ qua vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña NXB trong thêi gian gÇn ®©y. Dùa vµo sè liÖu b¶ng (3): C¬ cÊu tµi s¶n lu ®éng cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin trong 3 n¨m: 2001, 2002, 2003. Trong 3 n¨m ph©n tÝch tæng tµi s¶n cña Nhµ xuÊt b¶n thÊp nhÊt vµo n¨m 2002 lµ 1322,523 triÖu VND. Tæng tµi s¶n cao nhÊt vµo n¨m 2003 ®¹t 1.891,850 triÖu VND. N¨m 2001 tæng tµi s¶n cña Nhµ xuÊt b¶n lµ 1660,785 triÖu VND. N¨m 2002 tæng tµi s¶n cña Nhµ xuÊt b¶n thÊp nhÊt do t×nh h×nh kinh doanh nãi chung gÆp nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan vµ ®Õn n¨m 2003 tæng tµi s¶n ®· t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 43% øng víi 569.327 triÖu VND. §iÒu nµy chøng tá Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong ho¹t ®éng kinh doanh, vît qua nh÷ng khã kh¨n do søc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cña thÞ trêng, do ®ã quy m« tµi s¶n Nhµ xuÊt b¶n chØ gi¶m trong n¨m 2002 chót Ýt vµ l¹i t¨ng lªn trong n¨m 2003 . Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt b¶n phÈm theo nhiÖm vô cña Nhµ xuÊt b¶n vµ theo luËt ph¸p cña Nhµ níc nªn tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n chØ lín h¬n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n mét lîng nhá. Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n chiÕm 53% tæng tµi s¶n øng víi 880,151 triÖu VND. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n chiÕm 47% tæng tµi s¶n t¬ng øng víi 780,634 triÖu VND. Tû träng tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n ngµy cµng t¨ng qua 2 n¨m: t¬ng øng n¨m 2001 ®¹t 53%, n¨m 2002 t¨ng lªn ®¹t 61,4%. Tû träng tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n n¨m 2003 cã gi¶m so víi 2 n¨m tríc chiÕm 44,4% tæng tµi s¶n cña n¨m. Tû träng tiÒn mÆt trong tæng tµi s¶n cã xu híng gi¶m ®i trong n¨m 2003. N¨m 2001, lîng tiÒn mÆt mµ Nhµ xuÊt b¶n n¾m gi÷ lµ lín nhÊt 410,321 triÖu VND, n¨m 2002 còng gi¶m ®i so víi n¨m 2001. Tuy ®©y lµ dÊu hiÖu kh¶ n¨ng chi tr¶ cao , ®éc lËp trong thanh to¸n, nhng còng cho thÊy kh¶ n¨ng bÞ ®äng vèn cña Nhµ xuÊt b¶n . N¨m 2003 lîng tiÒn ®· gi¶m chØ cßn 320,976 triÖu VND t¬ng øng chiÕm 16,9% tæng tµi s¶n. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong c¬ cÊu tµi s¶n lu ®éng, chØ riªng n¨m 2002 kho¶n môc tiÒn chiÕm tû träng lín nhÊt (tíi 26,5%), n¨m 2002 chiÕm tû träng thÊp nhÊt (16,9%). C¶ hai n¨m 2001,2002 kho¶n môc tiÒn lu«n chiÕm tû träng cao h¬n c¶, n¨m 2003 chiÕm tû träng còng cao h¬n c¸c kho¶n môc kh¸c nhng thÊp h¬n 2 n¨m tríc. N¨m 2003 tµi s¶n cè ®Þnh cña Nhµ xuÊt b¶n t¨ng vät chiÕm tû träng rÊt lín (tíi 47,6%) ®iÒu nµy lµ do Nhµ xuÊt b¶n mua thªm mét sè m¸y mãc phôc vô cho c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n. N¨m 2001 kho¶n môc ph¶i thu chiÕm tû träng rÊt thÊp (2,3%), sang n¨m 2002, 2003 t¨ng vät chiÕm 16,6%, vµ 13,3%. §iÒu nµy lµ kh«ng tèt v× ®ã lµ dÊu hiÖu cho thÊy Nhµ xuÊt b¶n bÞ chiÕm dông vèn lín dÇn lªn. Tuy nhiªn còng ph¶i chó ý r»ng trong giai ®o¹n hai n¨m nµy, thÞ trêng kinh doanh cã nhiÒu khã kh¨n , nªn ®Ó tiÕp tôc duy tr× ®îc vµ h¬n n÷a lµ tiÕn tíi më réng ph¹m vi thÞ trêng ho¹t ®éng, t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, nh»m môc tiªu t¨ng doanh thu b¸n hµng, t¨ng lîi nhuËn doanh nghiÖp ®· níi láng c¸c ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng thanh to¸n chËm, nªn tû träng c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng lµ mét tÊt yÕu. Hµng tån kho cµng ngµy cµng gi¶m. N¨m 2001 chiÕm tû träng cao nhÊt 24,1% vµ gi¶m dÇn ®i trong 2 n¨m tiÕp theo, n¨m 2002 chiÕm tû träng 16,7% n¨m 2003 chØ cßn 13,3%. Hµng tån kho n¨m 2002 gi¶m so víi n¨m 2001 lµ 179,27 triÖu VND, n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 kh«ng ®¸ng kÓ lµ 29,9 triÖu VND. Nh vËy Nhµ xuÊt b¶n ®· tr¸nh ®îc sù ø ®äng vèn trong kh©u lu th«ng. Qua ph©n tÝch t×nh h×nh tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t cña Nhµ xuÊt b¶n v¨n ho¸ Th«ng tin, ta cã thÓ thÊy r»ng trong 3 n¨m ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña Nhµ xuÊt b¶n lµ kh¸ tèt, tuy cßn cã mét sè ®iÓm cha hoµn chØnh-®Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng thanh to¸n dù tr÷. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSL§. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn lu ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng, thêng xuyªn qua c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt( dù tr÷ - s¶n xuÊt – tiªu thô). §Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn, t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. V× vËy bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng cÇn xem xÐt c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng. B¶ng 4: Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng §¬n vÞ: 1.000VND ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu thuÇn(1) 634.429 912385 2.120.000 VL§ ®Çu n¨m 252.712 273.638 312.186 VL§ cuèi n¨m 260.270 289.740 340.262 VL§ b×nh qu©n 256.491 281.689 326.224 HÖ sè lu©n chuyÓn VL§(3)=(1)/(3) 2,47 3,22 6,50 Thêi gian 1 vßng lu©n chuyÓn 145,75 111,8 55,38 VL§=360/(3) HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§=(2)/(1) 0,40 0,31 0,15 Nguån phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n (Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin). KÕt qu¶ cho thÊy, tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ ngµy cµng t¨ng. N¨m 2001 hÖ sè lu©n chuyÓn VL§ lµ 2,47 nªn thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn VL§ lµ 146 ngµy. N¨m 2002 hÖ sè lu©n chuyÓn VL§ lµ 3,22 nªn thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn VL§ chØ cßn 112 ngµy, nh vËy ®· gi¶m ®îc 33 ngµy so víi n¨m 2001. N¨m 20023 hÖ sè lu©n chuyÓn VL§ lµ 6,5 nªn thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn VL§ chØ cßn 56 ngµy, nh vËy ®· gi¶m ®îc 56 ngµy so víi n¨m 2002.NÕu tèc ®é lu©n chuyÓn vèn n¨m 2002 kh«ng thay ®æi so víi n¨m 2001 th× ®Ó ®¹t ®îc møc doanh thu n¨m 2002, doanh nghiÖp cÇn mét lîng vèn lu ®éng lµ: = Tæng doanh thu thuÇn n¨m 2002 HÖ sè lu©n chuyÓn n¨m 2001 = = 369.386.639 VND. 912.385.000 2,47 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy lµ nhê t¨ng sè vßng quay VL§, doanh nghiÖp ®· tiÕt liÖm ®îc mét lîng gi¸ trÞ lµ 112.896.000VND (369.387.000 VND – 256.491.000 VND). Vèn lu ®éng b×nh qu©n n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 25.198.000VND, ®ång thêi doanh sè ho¹t ®éng t¨ng t¬ng øng lµ 277.946.000VND. Vèn lu ®éng b×nh qu©n n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 44.535.000VND ®ång thêi doanh sè ho¹t ®éng t¨ng t¬ng øng lµ 1.207.615.000VND. T×nh t¬ng tù nh ®· tr×nh bµy ë trªn ta cã viÖc ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ n¨m 2003 ®· gióp doanh nghiÖp tiÕt liÖm ®îc lîng VL§ lµ 376.696.000VND. HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ n¨m 2002 lµ 0,31 gi¶m so víi n¨m 2001 lµ 0,09 ®ång. N¨m 2003, hÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ lµ 0,15 gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 0,16 ®ång. Nhê vËy doanh nghiÖp ®· liªn tiÕp t¨ng ®îc doanh sè ho¹t ®éng trong c¸c n¨m 2002, 2002. Nh vËy, kÕt qu¶ cña 3 n¨m tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003, cho thÊy tÝnh tÝch cùc cña doanh nghiÖp trong viÖc ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, thÓ hiÖn viÖc dïng tµi s¶n lu ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Sè vèn lu ®éng tiÕt kiÖm ®îc hµng n¨m lµ rÊt lín, ®ång thêi doanh thu cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng. III. Mét sè gi¸i ph¸p t¨ng cêng hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng Trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ víi nhiÒu cÊp ®é, t¹o ra mét c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu tÇng ®an xen lÉn nhau. Kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ duy tr× sù t¨ng trëng phång thÞnh, l©u dµi trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®ãng. Kinh nghiÖm cña nhiÒu quèc gia ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ cho thÊy viÖc tham gia cã hiÖu qu¶ vµo qu¸ tr×nh lao ®éng quèc tÕ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ trë thµnh mét quèc gia hïng m¹nh. Trong nh÷ng n¨m võa qua Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin ®· kh«ng ngõng nç lùc ®Ó cã thÓ thÝch øng mét c¸ch tèt nhÊt víi méi trêng ho¹t ®éng ngµy cµng khã kh¨n. Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin vÉn gi÷ v÷ng ®îc vÞ trÝ cña m×nh lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc lµm ¨n cã l·i. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng s«i déng, thÞ trêng c¹nh tranh cµng gay g¾t, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin ph¶i t×m ra nh÷ng thiÕu sãt cßn tån ®äng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng. §Þnh híng cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin trong thêi gian tíi lµ t¨ng cêng më réng h¬n n÷a thÞ trêng trong níc. Muèn ®¹t ®îc ®iÒu nµy th× 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin tríc hÕt ph¶i c¶i thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh trong ®ã cã c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng. Qua ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸, em xin ®îc ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p mµ Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin cã thÓ ¸p dông nh»m môc ®Ých gãp gióp Nhµ xuÊt b¶n ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng. 2. Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng cêng hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin. a. VÒ bé m¸y qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng hiÖn t¹i cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ Th«ng tin lµ sù kÕt hîp gi÷a Ban gi¸m ®èc vµ phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n. C¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®Æt ra ®· ®îc sù th«ng qua cña hÖ thèng nµy sau ®ã míi ®îc ph©n bæ ®Õn c¸c bé phËn thùc hiÖn. Tuy nhiªn, quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh l¹i cã nh÷ng khiÕm khuyÕt. Cô thÓ lµ sau mét n¨m viÖc h¹ch to¸n ho¹t ®éng kinh doanh ®îc thùc hiÖn tõ phßng s¶n xuÊt – kinh doanh, c¸c chi nh¸nh sau ®ã ®îc tæng hîp l¹i phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n, x©y dùng nªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho n¨m tiÕp theo còng dùa trªn c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ c¸c kÕ ho¹ch do chÝnh khèi phßng s¶n xuÊt-kinh doanh ®Ò ra. Do vËy, c¸c yÕu tè kh¸ch quan dÔ bÞ bá qua, sù ph©n bæ vèn dÔ mÊt ®i tÝnh hîp lý. Nhµ xuÊt b¶n cÇn thiÕt ph¶i lËp ra mét bé phËn chuyªn tæng hîp c¸c ph©n tÝch vÒ thÞ trêng, theo dâi c¸c ho¹t ®éng xuÊt b¶n trong t¬ng lai cã liªn quan ®Õn Nhµ xuÊt b¶n. b.VÒ ph¬ng ph¸p qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng. §èi víi tiÒn: Trong ho¹t ®éng cña m×nh, Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin cÇn thiÕt ph¶i lËp b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ®Ó cã thÓ biÕt ®îc c¸c nguån tiÒn còng nh sö dông tiÒn cña Nhµ xuÊt b¶n nh thÕ nµo. Tõ ®ã Nhµ xuÊt b¶n cã thÓ dù ®o¸n nhu cÇu tiÒn trong thêi gian tíi vµ x¸c ®Þnh lîng tiÒn tèi thiÓu cÇn ph¶i duy tr×, ®¸p øng cho c¸c t×nh huèng kinh doanh diÔn ra hµng ngµy. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ gióp kiÓm so¸t ®îc sù thêng xuyªn vËn ®éng cña c¸c luång tiÒn thùc nhËp quü vµ xuÊt quü. B¸o c¸o trªn ®îc sö dông ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c luång tiÒn ra, vµo, c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n cã tÝnh thanh kho¶n cao, cã thÓ nhanh chãng chuyÓn ®æi thµnh mét kho¶n tiÒn biÕt tríc Ýt chÞu rñi ro nh lç vÒ mÆt gi¸ trÞ do sù biÕn ®éng cña l·i suÊt hay tû gi¸ ... §èi víi hµng tån kho: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lîng hµng tån kho cña Nhµ xuÊt b¶n trong c¸c n¨m qua ®îc duy tr× mét c¸ch hîp lý. Trªn thùc tÕ Nhµ xuÊt b¶n hoµn toµn cã thÓ tÝnh to¸n mét c¸ch t ¬ng ®èi chÝnh x¸c lîng dù tr÷ nµy. C¸c kh¸ch hµng cña Nhµ xuÊt b¶n hÇu hÕt lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng. Do ®ã mµ Nhµ xuÊt b¶n cã thÓ dù ®o¸n tríc sè lîng hµng tån kho. Dùa trªn con sè dù ®o¸n Nhµ xuÊt b¶n cã thÓ chñ ®éng h¬n trong viÖc t×m nguån tiªu thô, mÆt kh¸c cã thÓ tæ chøc tèt h¬n c«ng t¸c vËn chuyÓn vµ tiªu thô s¶n phÈm nh»m t¨ng vßng quay dù tr÷ vµ sè lîng hµng tån kho. §èi kho¶n ph¶i thu – ph¶i tr¶: Theo nh mét sè tµi liÖu liªn quan ®Õn kho¶n ph¶i thu – ph¶i tr¶ cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin th× em nhËn thÊy viÖc theo dâi kho¶n ph¶i thu – ph¶i tr¶ cña Nhµ xuÊt b¶n cßn qu¸ ®¬n gi¶n vµ láng lÎo. Nhµ xuÊt b¶n cÇn ph¶i lËp b¶ng theo dâi t×nh h×nh ph¶i thu – ph¶i tr¶ ®èi víi tõng kh¸ch hµng theo tõng th¸ng, quý, n¨m. Qua b¶ng nµy Nhµ xuÊt b¶n lËp kÕ ho¹ch thu tiÒn vµ tr¶ tiÒn cô thÓ nh»m tr¸nh nî kÐo dµi tõ c¸c kh¸ch hµng, ®ång thêi cã thÓ tr¶ hÕt ngay c¸c kho¶n nî kh«ng cßn nhu cÇu sö dông, tr¸nh t×nh tr¹ng vèn chÕt mµ vÉn ph¶i chÞu chi phÝ l·i vay. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV. Mét sè kiÕn nghÞ 1. KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ níc. Nhµ níc cÇn t¹o m«i trêng thuËn lîi cho Nhµ xuÊt b¶n huy ®éng c¸c nguån vèn dµi h¹n. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy,tríc tiªn Nhµ níc cÇn ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ t¹o vèn. ChÝnh s¸ch nµy cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®îc quyÒn huy ®éng vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp nhµ níc b»ng mäi h×nh thøc nh liªn danh, liªn kÕt, vay cña c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc (ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty) tõng bíc ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp vµ cña c¸c c¸ nh©n trong x· héi. ChÝnh s¸ch cña nhµ níc cÇn chó träng ®Õn viÖc võa khuyÕn khÝch ®Þnh híng c¸c ho¹t ®éng thu hót vèn vµ cung øng vèn, võa t¹o søc Ðp buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù lo l¾ng vµ tÝnh to¸n c¸c biÖn ph¸p huy ®éng nguån vèn sao cho võa ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n, võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn. 2. KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin. Cã thÓ thÊy r»ng nh÷ng kÕt qu¶ mµ Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin ®· ®¹t ®îc trong thêi gian qua lµ rÊt ®¸ng kÓ, tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng tån t¹i vÒ viÖc qu¶n lý vèn lu ®éng mµ NXB cÇn kh¾c phôc trong thêi gian tíi ®©y: Nhµ xuÊt b¶n cÇn nhanh chãng thµnh lËp mét bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ tµi chÝnh, kh«ng g¾n kÌm thªm nhiÖm vô kÕ to¸n, ®Ó cã thÓ qu¶n lý tèt h¬n. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cña níc ta hiÖn nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, mçi doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ thËn träng trong kinh doanh. Thªm vµo ®ã, c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i n¾m ch¾c t×nh h×nh cña m×nh nãi chung, t×nh h×nh tµi chÝnh nãi riªng. Trong ®ã, doanh nghiÖp lu«n t¹o ®îc sù æn ®Þh trong ho¹t ®éng thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ v« cïng quan träng, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n lu ®éng lµ mét m¾t xÝch quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. §Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n lu ®éng kh«ng ph¶i lµ ®iÒu míi mÎ nhng ®©y lµ vÊn ®Ò ®ang ®îc quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay, ®ang ®îc trao ®æi, tranh luËn vµ t×m c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn. Qua thêi gian nghiªn cøu ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng t¹i Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin, víi ®Ò tµi ®· lùa chän, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu vµ nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin víi mong muèn më mang tr×nh ®é còng nh sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n. Víi kho¶ng thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n trong khu«n khæ mét b¸o c¸o qu¶n lý chung, bµi viÕt kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy c«. Mét lÇn n÷a,víi sù gióp ®ì mµ em ®· cã ®îc, em xin tr©n träng c¸m ¬n c« gi¸o Ph¹m ThÞ Lôa, c¸c thÇy c« trêng C§: kinh tÕ-kü thuËt- c«ng nghiÖp I vµ c¸c c¸n bé cña Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. kû yÕu 45 n¨m 1957 – 2002 ngµy thµnh lËp Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ Th«ng tin. 2. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª 2004. 3. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n – Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng 2003 4. B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c n¨m 1987, 1988, 1989, 2001, 2002, 2003. 19
- Xem thêm -