Tài liệu Khái niệm, phân loại, tác dụng của thẻ thanh toán

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 môc lôc LêI Më §ÇU ................................................................................... 3 I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i, t¸c dông cña thÎ thanh to¸n: ............................................................................................... 4 1. Kh¸i niÖm: ................................................................................. 4 2. Ph©n lo¹i thÎ thanh to¸n: ......................................................... 5 3. T¸c dông cña thÎ thanh to¸n:.................................................. 6 II. ThÎ tÝn dông quèc tÕ: ....................................................... 8 1. Giíi thiÖu chung vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ: .............................. 8 2. Thùc tr¹ng ¸p dông thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i ViÖt Nam hiÖn nay: ................................................................................................. 9 3. Gi¶i ph¸p cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i viÖt nam trong t-¬ng lai. ............................... 13 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕt luËn ...................................................................................... 22 tµi liÖu tham kh¶o ............................................................... 24 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LêI Më §ÇU Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi sù héi nhËp kinh tÕ cña ViÖt Nam vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi (®Æc biÖt lµ viÖc gia nhËp WTO) ®· thóc ®Èy c¸c giao dÞch th-¬ng m¹i ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng, dÉn ®Õn viÖc l-u chuyÓn tiÒn mÆt t¨ng ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i tiÕn trong qu¶n lÝ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i. ViÖc ra ®êi thÎ tÝn dông quèc tÕ còng lµ mét trong nh÷ng chñ tr-¬ng lín cña ng©n hµng nhµ n-íc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n c¸c giao dÞch th-¬ng m¹i, gi¶m bít chi phÝ ®i l¹i, tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian cho kh¸ch hµng. §øng vÒ phÝa c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i, chñ tr-¬ng nµy t¹o ra mét h×nh thøc huy ®éng vèn míi, tËp trung c¸c nguån vèn tiÒm tµng trong d©n c- vµo c¸c tµi kho¶n c¸ nh©n ®Ó ®Çu t- ph¸t triÓn. Song thùc tÕ cho thÊy, thÎ tÝn dông quèc tÕ hiÖn nay chØ phôc vô chñ yÕu cho ®èi t-îng kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam tiªu dïng vµ mét sè Ýt d©n c- cã tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh, do ®ã nã ch-a thËt sù cã ý nghÜa ®èi víi ng-êi ViÖt Nam. Bëi vËy, em lùa chän ®Ò tµi vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ nh»m nªu lªn thùc tr¹ng cña dÞch vô thanh to¸n thÎ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vµ kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ trong t-¬ng lai ë ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò tµi, em vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. ThÎ tÝn dông quèc tÕ, øng dông t¹i ViÖt Nam, hiÖn thùc, triÓn väng vµ th¸ch thøc I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i, t¸c dông cña thÎ thanh to¸n: 1. Kh¸i niÖm: ThÎ thanh to¸n lµ mét ph-¬ng tiÖn chi tr¶ hiÖn ®¹i ra ®êi tõ ®Çu thÕ kØ XX. Nã lµ mét ph-¬ng tiÖn thanh to¸n mµ ng-êi chñ thÎ cã thÓ rót tiÒn mÆt, hoÆc thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô t¹i c¸c ®iÓm chÊp nhËn thanh to¸n b»ng thÎ. ViÖc thanh to¸n thùc hiÖn b»ng c¸c lo¹i m¸y ®Æc biÖt l¾p ®Æt t¹i c¸c cöa hµng nh-: m¸y chµ ho¸ ®¬n, m¸y xö lÝ cÊp ghÐp tù ®éng ®-îc nèi m¹ng trùc tiÕp 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 víi trung t©m xö lÝ thÎ. C¬ së chÊp nhËn thÎ lµ c¸c ®¬n vÞ cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô mµ ë ®ã cã l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phôc vô thanh to¸n b»ng thÎ. 2. Ph©n lo¹i thÎ thanh to¸n: 2.1. Ph©n lo¹i theo c«ng nghÖ s¶n xuÊt: - ThÎ kh¾c ch÷ næi - ThÎ b¨ng tõ - ThÎ th«ng minh 2.2. Ph©n lo¹i theo chñ thÓ ph¸t hµnh: - ThÎ do ng©n hµng ph¸t hµnh - ThÎ do c¸c tæ chøc phi ng©n hµng ph¸t hµnh 2.3. Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt thanh to¸n cña thÎ: - ThÎ tÝn dông (Credit card) - ThÎ ghi nî (Debit card): thÎ Pink card - ThÎ rót tiÒn mÆt (Cash card): Bao gåm thÎ Master card vµ Visa card. Lo¹i thÎ nµy dïng cho c¸c ®èi t-îng ®i du lÞch vµ du häc... 2.4. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi l·nh thæ: - ThÎ trong n-íc - ThÎ quèc tÕ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. T¸c dông cña thÎ thanh to¸n: 3.1. §èi víi ng-êi sö dông: ThÎ thanh to¸n lµ mét ph-¬ng tiÖn chi tr¶ hiÖn ®¹i cã thÓ sö dông ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô rót tiÒn mÆt t¹i c¸c quÇy thanh to¸n cña ng©n hµng hay t¹i c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng rÊt tiÖn lîi. Sö dông thÎ thanh to¸n an toµn h¬n nhiÒu so víi c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nh- tiÒn mÆt, sec... Khi thÎ bÞ mÊt ng-êi nhÆt ®-îc thÎ còng khã sö dông. MÆt kh¸c thÎ thanh to¸n quèc tÕ cã thÓ sö dông trªn toµn cÇu, do ®ã rÊt tiÖn lîi cho ng-êi sö dông ®i c«ng t¸c hay ®i du lÞch quèc tÕ. §ång thêi thanh to¸n b»ng thÎ cã thÓ gióp cho ng-êi chñ thÎ cã thÓ sö dông ®-îc nguån tÝn dông do ng©n hµng cung cÊp, còng nh- t¹o nªn vÎ v¨n minh lÞch sù cho kh¸ch hµng khi thanh to¸n. 3.2. §èi víi c¬ së chÊp nhËn thÎ: ViÖc ¸p dông thÎ cho phÐp c¸c ng©n hµng ph¸t hµnh ®-a ra c¸c dÞch vô míi cho kh¸ch hµng, lµ ph-¬ng tiÖn tèi -u ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng míi vµ t¨ng thªm thu nhËp cho ng©n hµng tõ c¸c phÝ ph¸t hµnh thÎ. MÆt kh¸c ®©y lµ mét lo¹i tÝn dông tiªu dïng hiÖn ®¹i, gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc kinh doanh cña ng©n hµng, më réng ho¹t ®éng cña ng©n hµng trªn toµn cÇu. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.3. §èi víi ng©n hµng ph¸t hµnh: §-îc h-ëng hoa hång phÝ khi lµm ®¹i lÝ thanh to¸n cho ng©n hµng ph¸t hµnh. Mét mÆt nhê lµm trung gian thanh to¸n thÎ nªn ng©n hµng thanh to¸n gi÷ ®-îc kh¸ch hµng lµ nh÷ng nhµ bu«n b¸n lÎ. NÕu hä kh«ng lµm ®iÒu nµy th× nh÷ng ng-êi bu«n b¸n lÎ sÏ chuyÓn tµi kho¶n cña hä sang ng©n hµng ph¸t hµnh hay ng©n hµng kh¸c. 3.4. §èi víi x· héi: ViÖc thanh to¸n b»ng thÎ lµm gi¶m nhu cÇu gi÷ tiÒn mÆt, gi¶m l-îng tiÒn mÆt l-u th«ng, dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ ph¸t hµnh tiÒn. Sö dông thÎ gi¶i quyÕt ®-îc t×nh tr¹ng bÊt tiÖn nÕu dïng tiÒn mÆt nh- mÊt vÖ sinh, kh«ng an toµn, kh«ng tiÖn lîi... Nh×n chung thÎ thanh to¸n cßn thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn víi nhÞp ®é nhanh h¬n nhê khuyÕn khÝch tiªu dïng c¸ nh©n cña c¸c tÇng líp d©n c- cã thu nhËp æn ®Þnh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. ThÎ tÝn dông quèc tÕ: 1. Giíi thiÖu chung vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ: ThÎ tÝn dông quèc tÕ (Visa & Master card) lµ mét ph-¬ng tiÖn thanh to¸n hµng ho¸ dÞch vô t¹i c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ vµ rót tiÒn mÆt t¹i c¸c ®iÓm øng tiÒn mÆt (cã tr-ng bµy biÓu t-îng Visa & Master card) trªn toµn thÕ giíi. 1.1.H¹n møc tÝn dông phong phó nhÊt - Visa xanh vµ thÎ Master card xanh: H¹n møc d-íi 10 triÖu VN§ - Visa classic vµ classic Master card: 10 - 60 triÖu VN§ - Visa Gold vµ Gold Master card: 60 – 100 triÖu VN§ L·i xuÊt 12 th¸ng trªn sæ kÝ quü. 1.2.§èi t-îng kh¸ch hµng sö dông thÎ tÝn dông quèc tÕ: - L·nh ®¹o c¸c bé, ban nghµnh, chñ doanh nghiÖp, th-¬ng nh©n. - C¸n bé nh©n viªn cã thu nhËp cao. - Häc sinh, sinh viªn ®i häc xa nhµ vµ du häc ë n-íc ngoµi. - Kh¸ch hµng th-êng xuyªn ®i du lÞch vµ c«ng t¸c ë n-íc ngoµi. - Kh¸ch hµng c«ng ty, doanh nghiÖp... 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.Ph¹m vi sö dông thÎ: - H¬n 9000 ®¹i lÝ chÊp nhËn thÎ t¹i ViÖt Nam. - H¬n 25 triÖu ®¹i lÝ chÊp nhËn thÎ trªn toµn thÕ giíi. - Rót tiÒn mÆt t¹i 1 triÖu ®iÓm rót tiÒn mÆt vµ h¬n 500000 m¸y giao dÞch tù ®éng trªn toµn thÕ giíi. - Thùc hiÖn giao dÞch b»ng bÊt k× lo¹i tiÒn tÖ nµo trªn toµn thÕ giíi.. 1.4.TiÖn Ých cña thÎ tÝn dông quèc tÕ: - Gi¶m rñi ro mang theo tiÒn mÆt. - Qu¶n lÝ kÕ ho¹ch chi tiªu c¸ nh©n qua c¸c sao kª giao dÞch hµng th¸ng. - §-îc vay hç trî tµi chÝnh khi ®i c«ng t¸c du häc. - DÔ dµng ®Æt tua du lÞch, kh¸ch s¹n, nhµ hµng. - Thay thÕ c¸c kho¶n t¹m øng, c«ng t¸c phÝ b»ng tiÒn mÆt cña c¸n bé khi ®i c«ng t¸c. 2. Thùc tr¹ng ¸p dông thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i ViÖt Nam hiÖn nay: 1.1. Nh÷ng yÕu tè chÝnh t¸c ®éng ®Õn viÖc më réng thÎ tÝn dông quèc tÕ. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÆc dï víi nhiÒu tiÖn Ých nh-ng thùc tr¹ng ë n-íc ta hiÖn nay cho thÊy viÖc ¸p dông ch-¬ng tr×nh thÎ thanh to¸n ph¶i ®-¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh÷ng yÕu tè chÝnh t¸c ®éng ®Õn viÖc më réng thÎ hiÖn nay lµ thu nhËp thãi quen vµ sù tù gi¸c (trong ®ã c¶ tr×nh ®é d©n trÝ) m«i tr-êng thanh to¸n, m«i tr-êng ph¸p lÝ vµ c¶ chÊt l-îng c¸c dÞch vô thanh to¸n cña ng©n hµng. a. VÒ thu nhËp Râ rµng lµ cã sù ph©n ho¸ m¹nh trong thu nhËp gi÷a c¸c tÇng líp d©n c-. Mét bé phËn nhá nh÷ng ng-êi rÊt giµu vµ mét bé phËn lín nh÷ng ng-êi rÊt nghÌo, trong khi ë n-íc ngoµi møc sèng chung lµ t-¬ng ®èi cao vµ kh¸ b×nh qu©n nªn hä sÏ tiªu thô nhiÒu hµng ho¸, nhu cÇu ®i du lÞch, gi¶i trÝ sÏ cao h¬n so víi ViÖt Nam. V× vËy thÎ tÝn dông quèc tÕ lµ mét c«ng cô rÊt h÷u Ých vµ thuËn tiÖn trong viÖc thanh to¸n thay cho tiÒn mÆt trong c¸c giao dÞch th-¬ng m¹i. b. VÒ tr×nh ®é d©n trÝ Nãi chung lµ kh¸ thÊp, ng-êi d©n kh«ng quen tiÕp cËn víi nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i ë ng©n hµng, khã thÝch nghi ngay vµ ng¹i t×m hiÓu. §Æc biÖt lµ mét bé phËn ng-êi Hoa, hä cã thu nhËp cao vµ ho¹t ®éng kinh doanh rÊt s«i næi, tuy nhiªn tr×nh ®é 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d©n trÝ thÊp nªn hä chØ ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt víi nhau. c. VÒ m«i tr-êng thanh to¸n Còng ®-îc xem lµ mét yÕu tè quan träng. Chóng ta th-êng vÊp ph¶i m«i tr-êng khã kh¨n lµ ®iÒu kiÖn m«i tr-êng kh«ng hoµn chØnh, thiÕu ®ång bé. Ch¼ng h¹n cã nhiÒu ng©n hµng lµm ®¹i lÝ thanh to¸n, nh-ng qu¸ Ýt n¬i chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô b»ng thÎ. Mét khi kh¸ch hµng ®· nua thÎ nh-ng ch¼ng thÓ sö dông ë nh÷ng n¬i hä cÇn th× hä kh«ng thÝch sö dông thÎ n÷a v× khi ®ã thÎ thanh to¸n ch¼ng mang l¹i sù tiÖn lîi nµo c¶. d. VÒ m«i tr-êng ph¸p lÝ Còng ch-a ®-îc hoµn thiÖn, ch-a ®-îc bæ sung ®Çy ®ñ vµ ch-a ®ñ hiÖu lùc ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi cã tranh chÊp x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. e. VÒ phÝa ng©n hµng §«i khi thñ tôc ch-a ®Õn møc tiÖn lîi cao còng lµm h¹n chÕ ng-êi sö dông thÎ. MÆt kh¸c, ng©n hµng cña chóng ta l¹i gÆp khã kh¨n vÒ vèn khi triÓn khai l¾p ®Æt m¸y mãc phôc vô thanh to¸n thÎ, vÒ viÖc b¶o d-ìng hÖ thèng thiÕt bÞ phôc vô thanh to¸n. Khi m¸y mãc cã sù cè, nÕu ta ch-a söa ch÷a ®ù¬c ph¶i thuª chuyªn gia n-íc 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngoµi th× chi phÝ l¹i ®¾t. Nh- vËy, viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ còng ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt khi ph¸t triÓn dÞch vô nµy. 1.2. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc Trong xu thÕ ph¸t triÓn ng©n hµng c«ng nghÖ hiÖn nay, c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ®ang ch¹y ®ua ph¸t minh vµ sö dông nh÷ng ph-¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i nhÊt v× nh÷ng nguån lîi thu tõ nh÷ng dÞch vô thanh to¸n ®ang chiÕm -u thÕ h¬n so víi nh÷ng bé phËn kh¸c. ë ViÖt Nam ®©y ®-îc xem lµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña céng ®ång c¸c ng©n hµng trong thêi gian tíi. §èi víi dÞch vô thÎ thanh to¸n, t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh chØ trong n¨m 1996 ®· cã 4 ng©n hµng lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña hiÖp héi Master card. §ã lµ ng©n hµng ¸ Ch©u, Vietcombank, Eximbank vµ First Vinabank. Bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu ng©n hµng kh¸c lµm ®¹i lÝ thanh to¸n thÎ nh-: ng©n hµng §Çu t- ph¸t triÓn, ng©n hµng C«ng th-¬ng Sµi Gßn... §©y lµ ®iÓm rÊt thuËn lîi cho viÖc triÓn khai ch-¬ng tr×nh thÎ: viÖc ph¸t hµnh, qu¶ng c¸o, thanh to¸n... sÏ kh«ng cßn do mét vµi ng©n hµng ®¬n ®éc thùc hiÖn n÷a mµ sÏ cã nhiÒu ng©n hµng cïng tham gia, cïng c¹nh tranh. §iÒu ®ã t¹o c¬ héi cho dÞch vô thÎ lan réng ®Õn céng ®ång d©n c- vµ ngµy cµng trë nªn th«ng dông trong thanh to¸n. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Gi¶I ph¸p cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i viÖt nam trong t-¬ng lai. Víi nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i trong viÖc øng dông ®¹i trµ thÎ thanh to¸n, viÖc thay ®æi vµ kh¾c phôc chóng ®ßi hái c¶ mét qu¸ tr×nh, tèn nhiÒu thêi gian vµ nç lùc. Do ®ã, viÖc më réng thanh to¸n thÎ trong d©n c- lµ c«ng viÖc l©u dµi ph¶i thiÖn hiÖn tõng b-íc, ph¶i cã thêi gian ®Ó thö nghiÖm, ®Ó t¹o thãi quen vµ hoµn thiÖn c¸c m«i tr-êng thÝch hîp. Sau ®©y lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ trong t-¬ng lai. 3.1. T¨ng c-êng chÝnh s¸ch tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o. ThÎ thanh to¸n lµ mét ph-¬ng tiÖn thanh to¸n rÊt míi mÎ ®èi víi ng-êi d©n ViÖt Nam. HiÖn nay nã chØ ®-îc biÕt ®Õn trong mét bé phËn rÊt nhá trong céng ®ång d©n c-, chñ yÕu lµ c¸c c¸n bé ng©n hµng, mét sè quan chøc ChÝnh phñ, vµ sè Ýt trong giíi tri thøc. V× vËy, muèn cho thÎ thanh to¸n thËt sù lµ mét ph-¬ng tiÖn thanh to¸n phæ biÕn, th«ng dông th× c¸c ng©n hµng kh«ng thÓ bá qua chÝnh s¸ch tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh réng r·i ®Õn mäi tÇng líp. V× vËy, chóng ta cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §Èy manh qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng (b¸o chÝ, truyÒn thanh, truyÒn h×nh) cïng víi c¸c pan« qu¶ng c¸o trªn ®-êng phè. - Nªn cã nh÷ng ch-¬ng tr×nh t×m hiÓu vÒ thÎ thanh to¸n trªn truyÒn h×nh d-íi d¹ng phim khoa häc kü thuËt ng¾n hay c¸c buæi hái ®¸p vÒ kinh tÕ-x· héi. C¸c ch-¬ng tr×nh nµy cã thÓ do ng©n hµng tµi trî nh»m gióp cho ®a sè c«ng chóng – nh÷ng kh¸ch hµng t-¬ng lai – cã sù hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ. - CÇn thiÕt ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a ngµnh ng©n hµng vµ ngµnh gi¸o dôc. C¸c ng©n hµng cã thÓ cö nh©n viªn cña m×nh ®Õn c¸c tr-êng ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp ®Ó tæ chøc nãi chuyÖn chuyªn ®Ò: “T×m hiÓu vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ”. Bªn c¹nh ®ã c¸n bé ng©n hµng cã thÓ khÐo lÐo gi¸o dôc c¸c ®èi t-îng nµy trong viÖc b¶o vÖ c¸c m¸y ATM khi nã ®-îc bè trÝ trªn ®-êng phè. - Nªn cã chiÕn l-îc tiÕp thÞ cho nh÷ng c«ng ty lín nh- ng©n hµng phèi hîp víi c¸c c«ng ty nµy ®Ó qu¶ng c¸o thÎ cho nh©n viªn cña hä. - C¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ trong giai ®o¹n nµy nªn cã b¶ng qu¶ng c¸o vÒ viÖc chÊp nhËn thÎ thanh to¸n. §iÒu nµy gi¶i thÝch sù 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tß mß cña kh¸ch hµng, mÆt kh¸c l¹i gióp cho ng-êi cã thÎ dÔ dµng trong viÖc mua s¾m. - Ng©n hµng Nhµ n-íc nªn cã sù hç trî cho c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng ph¸t miÔn phÝ cho kh¸ch hµng cña m×nh nh÷ng tµi liÖu mang tÝnh h-íng dÉn vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ. §©y còng lµ mét c¸ch qu¶ng c¸o rÊt hiÖu qu¶. 3.2. Më réng hÖ thèng c¬ së chÊp nhËn. Cã thÓ nãi sè l-îng c¬ së chÊp nhËn thÎ hiÖn nay cßn qu¸ Ýt. Bªn c¹nh lÜnh vùc chÝnh nh-: nhµ hµng, kh¸ch s¹n lín, c¸c quÇy b¸n vÐ m¸y bay, siªu thÞ lín… cßn mét lÜnh vùc rÊt réng lín mµ thÎ thanh to¸n ch-a thùc sù ph¸t huy t¸c dông, ®ã lµ c¸c ®iÓm b¸n hµng ho¸, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c kh¸ch s¹n nhá…V× vËy c¸c ng©n hµng ®ang lµm ®¹i lý thanh to¸n thÎ ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Ó më réng m¹ng l-íi c¬ së chÊp nhËn, cã nh- vËy th× gi¶i ph¸p thø nhÊt míi ph¸t huy hiÖu qu¶. Nh- vËy ®Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy, c¸c ng©n hµng ph¶i: - Dµnh mét phÇn vèn ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ l¾p ®Æt t¹i c¬ së chÊp nhËn. - T¨ng c-êng c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Õn nhiÒu cöa hµng cã doanh sè tiªu thô cao, c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ lín ®Ó thuyÕt phôc c¸c n¬i nµy lµm c¬ së chÊp nhËn thÎ. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chó träng ®Çu t- vèn ®Ó trang bÞ m¸y rót tiÒn tù ®éng l¾p ®Æt trªn nh÷ng n¬i c«ng céng ë trung t©m thµnh phè lín. NÕu cã ®iÒu kiÖn, cã thÓ l¾p ®Æt m¸y nµy ë mçi chî träng ®iÓm, sÏ rÊt tiÖn lîi cho ng-êi b×nh d©n trong viÖc chi tiªu hµng ngµy. - Trong t-¬ng lai ph¶i chó ý më réng m¹ng l-íi c¬ së chÊp nhËn ®Õn c¶ nh÷ng ®iÓm kinh doanh nhá, nhµ hµng nhá, khu nhµ trä cã nhiÒu kh¸ch n-íc ngoµi… - Ngoµi c¬ së chÊp nhËn ë c¸c s©n bay th× n¬i b¸n vÐ tµu ho¶, tµu thuû cÇn ®-îc chó ý khai th¸c. Thùc tÕ cho thÊy lÜnh vùc nµy còng rÊt thu hót kh¸ch hµng dïng thÎ ®Ó thanh to¸n. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ng©n hµng ph¶i cã vèn míi më réng ®-îc c¬ së chÊp nhËn hay thiÕt lËp c¸c m¸y ATM. NÕu tù m×nh kh«ng ®ñ lµm ®iÒu ®ã th× c¸c ng©n hµng cã thÓ liªn kÕt l¹i víi nhau hoÆc vay vèn ng©n hµng nhµ n-íc hay ng©n hµng n-íc ngoµi. Gi¶i ph¸p nµy g¾n chÆt víi gi¶i ph¸p thø nhÊt, v× nÕu ®· thiÕt lËp nhiÒu n¬i chÊp nhËn thÎ mµ kh«ng cã hay cã qu¸ Ýt ng-êi dïng thÎ th× sÏ dÉn ®Õn ®ång vèn bá ra kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. Cã thÓ ng©n hµng chÊp nhËn hoµ vèn hay lç rÊt Ýt trong hiÖn t¹i ®Ó thu lîi nhuËn trong t-¬ng lai. §iÒu nµy phô thuéc vµo chiÕn l-îc kinh doanh cña ng©n hµng, kh¶ n¨ng nguån vèn vµ kÓ c¶ tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng©n hµng vÒ lÜnh vùc øng dông thÎ thanh to¸n. Hä ph¶i thùc sù cã tr×nh ®é ®Ó vËn hµnh c«ng viÖc t¹i ng©n hµng m×nh vµ h-íng dÉn c¸c c¬ së chÊp nhËn tu©n thñ chÆt chÏ nh÷ng ®iÒu kiÖn trong thanh to¸n thÎ. 3.3. §Èy m¹nh ph¸t hµnh thÎ ng©n hµng. §Ó ®Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn thÎ ng©n hµng th× ngay tõ b©y giê, c¸c ng©n hµng cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t- thËt sù vÒ lÜnh vùc nµy cho t-¬ng lai. - C¸c ng©n hµng lín, cã nhiÒu ho¹t ®éng nghiÖp vô, cã uy tÝn trªn th-¬ng tr-êng cÇn tÝch luü mét phÇn vèn ®Ó ®Çu t- vµo c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÎ. HoÆc c¸c ng©n hµng dù ®Þnh sÏ ph¸t hµnh thÎ trong t-¬ng lai mµ kh¶ n¨ng tÝch luü cßn h¹n chÕ th× cã thÓ liªn kÕt víi mét vµi ng©n hµng kh¸c ®Ó v¹ch kÕ ho¹ch ®Çu t- vµo c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÎ. - CÇn t¹o ®éi ngò chuyªn viªn n¾m thËt v÷ng vÒ ho¹t ®éng thÎ ®Ó hä cã thÓ b¾t tay ngay vµo lµm viÖc mµ kh«ng gÆp khã kh¨n mét khi ng©n hµng ®-îc Nhµ n-íc cho phÐp ph¸t hµnh thÎ. - Tr-íc m¾t, c¸c ng©n hµng ®ang ph¸t hµng thÎ nh-: ¸ Ch©u, Vietcombank… cÇn tæ chøc héi th¶o rót kinh nghiÖm t×m cho ®-îc nh÷ng h¹n chÕ mµ c«ng t¸c ph¸t hµnh ®ang gÆp ph¶i, lµm thÕ nµo 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Èy m¹nh doanh sè b¸n hµng cao h¬n n÷a… C¸c ng©n hµng kh¸c ®ang lµ héi viªn cña Master Card nh-: Eximbank, First Vinabank ph¶i nhanh chãng triÓn khai viÖc ph¸t hµnh thÎ Master Card, thËm chÝ cã thÓ ®Èy m¹nh ph¸t hµnh thÎ Master Card b»ng ®ång ViÖt Nam. 3.4. N©ng cao chÊt l-îng c¸c dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh thanh to¸n c¸c giao dÞch b»ng thÎ tÝn dông ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn, t¹o ra niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng th× ph¶i h¹n chÕ c¸c rñi ro vÒ tÝn dông, gi¶m tèi thiÓu c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh giao dÞch. Do vËy c¸c ng©n hµng cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: -§æi míi c¨n b¶n ho¹t ®éng tÝn dông theo nguyªn t¾c th-¬ng m¹i vµ thÞ tr-êng, nhÊt lµ chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ kh¸ch hµng. §a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô - kÓ c¶ huy ®éng vèn, sö dông vèn ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ d©n c- b»ng c¸c c¬ chÕ, ®ßn bÈy linh ho¹t theo cung cÇu cña thÞ tr-êng vµ ®¶m b¶o tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, gi¶m thÊp rñi ro. - T¨ng c-êng ®Çu t- vµo viÖc nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó qu¶n lý tÝn dông, qu¶n lý rñi ro tÝn 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dông phï hîp víi tiÕn tr×nh ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ ë ViÖt Nam vµ th«ng lÖ quèc tÕ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ®¶m b¶o an toµn ho¹t ®éng Ng©n hµng. - Cñng cè s¾p xÕp l¹i hÖ thèng mµng l-íi theo h-íng tinh gän, hiÖu qña, phï hîp víi m« h×nh ho¹t ®éng cña mét ng©n hµng hiÖn ®¹i; ph¸t triÓn c¸c tæ chøc mµng l-íi míi mang tÝnh chÊt träng ®iÓm, tËp trung vµo c¸c khu vùc kinh tÕ s«i ®éng, nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn. - §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé v× con ng-êi lµ nh©n tè chÝnh quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh; ®µo t¹o theo h-íng c¸n bé cã ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vµ t- duy vÒ kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn ®¹i, tho¸t ly khái c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña c¬ chÕ quan liªu bao cÊp. - C¶i c¸ch thñ tôc nghiÖp vô trong mäi ng©n hµng, thùc hiÖn giao dÞch mét cöa, ¸p dông nh÷ng qui tr×nh c«ng nghÖ míi vµo c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh doanh, dÞch vô ng©n hµng. 3.4. Hoµn chØnh m«I tr-êng ph¸p lý. Hoµn c¶nh m«i tr-êng ph¸p lý còng lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ®Ó thÎ thanh to¸n thËt sù trë thµnh phæ biÕn trong x· héi. C¸c lo¹i thÎ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quèc tÕ ®ang l-u hµnh ë ViÖt Nam hiÖn nay mµ chñ yÕu lµ c¸c ng©n hµng th-¬ng lµm ®¹i lý thanh to¸n chÞu sù quy ®Þnh chÆt chÏ cña c¸c hiÖp héi thÎ quèc tÕ. §ã lµ c¸c lo¹i thÎ do ng©n hµng n-íc ngoµi ph¸t hµnh cßn c¸c lo¹i thÎ do ng©n hµng ViÖt Nam ph¸t hµng th× sÏ vËn hµng nh- thÕ nµo? Cã thÓ nãi, ngoµi thÓ lÖ quy chÕ t¹m thêi vÒ rµng buéc ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng bªn cã liªn quan. MÆt kh¸c thÓ lÖ cña ng©n hµng Nhµ n-íc ban hµnh mang tÝnh chÊt chung, c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i dùa vµo ®ã mµ ®Ò ra quy ®Þnh riªng cho ng©n hµng m×nh vÒ ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thÎ. §«i khi v× nguån lîi riªng cña ng©n hµng m×nh mµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i lµm cho ng-êi sö dông r¾c rèi trong viÖc lùa chän thÎ ®Ó sö dông. Mét khi thÎ ®· ®-îc sö dông phæ biÕn vµ trë thµnh ph-¬ng tiÖn thanh to¸n h÷u hiÖu th× mét “ph¸p lÖnh vÒ thÎ thanh to¸n” còng rÊt cÇn. Nã rµng buéc chÆt chÏ c¸c bªn cã liªn quan vµ ai vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo ph¸p luËt. Chóng ta ®ang kú väng mét luËt vÒ sÐc, t¹i sao kh«ng kú väng mét luËt vÒ thÎ thanh to¸n nÕu møc ®é phæ biÕn cña nã kh«ng kÐm ph-¬ng tiÖn thanh to¸n b»ng sÐc. 3.5. Më réng thÎ thanh to¸n do c¸c c«ng ty ph¸t hµnh. VÊn ®Ò thÎ thanh to¸n do c¸c c«ng ty ph¸t hµnh ®· trë thµnh ®· trë nªn phæ biÕn ë n-íc ngoµi. Nh- Anh, Mü, Ph¸p… ®· ¸p dông tõ 20
- Xem thêm -