Tài liệu Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................3 CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6.................5 1.1 Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Licogi 16.6.....5 1.2 Đặc điểm tổ chức sản phẩm của công ty cổ phần Licogi 16.6...........8 1.3 Quản lý chi phí sản xuất tại công ty..................................................12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6..................................................................................................................16 2.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Licogi 16.6..................................16 2.1.1 Đặc điểm, phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty Licogi 16.6..............................................................16 2.1.2 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất của Công ty cổ phần Licogi 16.6......................................................................................20 2.2 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Licogi 16.6.................22 2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liêu trực tiếp......................................22 2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT)...........................37 2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công:..........................................49 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung (CPSXC).....................................57 2.2.5 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang:..........................................71 2.2.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ:...Error! Bookmark not defined. 2.3 Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6..............................................................................................77 Nguyễn Thị Thu Hà 1 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm................................................77 2.3.2 Phương pháp tính giá thành xây lắp tại công ty.............................77 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6.............79 3.1 Nhận xét, đánh giá khái quát về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6..............................................................................................79 3.1.1. Ưu điểm.........................................................................................80 3.1.2 Hạn chế...........................................................................................82 3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6............85 3.2.1 Đối với tình hình luân chuyển chứng từ.........................................85 3.2.2 Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp........................................86 3.2.3 Đối với chi phí nhân công trực tiếp................................................88 3.2.5 Đối với chi phí sản xuất chung......................................................92 3.2.6 Đối với công tác kế toán giá thành.................................................93 3.2.7 Phần mềm kế toán của công ty.......................................................93 3.2.8 Về công tác kế toán quản trị...........................................................94 3.2. Điều kiện thực hiện:...........................................................................96 3.2.1. Về phía nhà nước:.........................................................................96 3.3.2 Về phía Công ty cổ phần LICOGI 16.6.........................................97 KẾT LUẬN....................................................................................................98 Nguyễn Thị Thu Hà 2 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc lập, giữ vị trí quan trọng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ bản phát triển tạo điều kiện thúc đẩy mối giao lưu với các nước trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá. Xuất phát từ những đặc điểm kinh tế - kĩ thuật riêng biệt của ngành mà việc quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng sao cho có hiệu quả càng trở nên cấp thiết trong cơ chế thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh hiện đại hóa xây dựng diễn ra ở khắp mọi nơi thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp xây dựng, đồng thời cũng là mối quan tâm của các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước, các nhà đầu tư, các đối tác. Có thể nói giá thành với chức năng vốn có của nó đã trở thành tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý và kĩ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh xây dựng. Việc phân tích đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Về phần giá thành thì giá thành lại chịu ảnh hưởng của kết quả tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp. Thông qua số liệu do kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành cung cấp, các nhà quản trị có thể phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, vốn là tiết kiệm hay lãng phí để từ đó có biện pháp hạ giá thành, đưa ra những quyết định phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyễn Thị Thu Hà 3 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu lý luận và thực tế công tác tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong Khoa kế toán, đặc biệt là T.S Phạm Thành Long và các anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán ở công ty, em đã chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6” để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Bài chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần LICOGI 16.6 Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã cố gắng tiếp cận với thực tiễn kế toán của công ty và nhận được sự giúp đỡ tận tâm của các thầy cô cũng như các anh chị trong phòng Kế toán công ty song với kiến thức còn hạn chế, chắc chắn bài luận văn của em không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo cùng các các anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán công ty và những người quan tâm để bài luận văn được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 4 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 1.1 Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Licogi 16.6 Xây dựng cơ bản là một hình thức sản xuất vật chất đặc biệt nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế, quốc phòng cho đất nước. Xây dựng cơ bản là quá trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, hiện đại hóa, khôi phục các công trình, nhà cửa, đường sá, cầu cống…nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống xã hội. Do đó, xây dựng cơ bản có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và chi phí đầu tư cho xây dựng cơ bản hàng năm chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách nhà nước cũng như của doanh nghiệp. Hoạt động xây lắp có những đặc điểm riêng biệt ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán. Các doanh nghiệp xây lắp đều là những tổ chức nhận thầu xây lắp. Sản phẩm xây lắp có những đặc điểm riêng khác với ngành sản xuất khác đó là những công trình, hạng mục công trỉnh được kết cầu bởi những vật tư, thiết bị xây lắp do tác động của lao động xây lắp và gắn liền với những địa điểm nhất định như mặt đất, mặt nước, không gian. Đặc điểm sản phẩm xây lắp - Sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc…mang tính đơn chiếc, có kết cấu phức tạp, mỗi sản phẩm xây lắp có kết cấu kỹ, mỹ thuật, vật tư, địa điểm, nhân lực, dự toán và phương pháp thi công khác nhau. Mặt khác, sản phẩm xây lắp còn có quy mô và giá trị lớn, thời gian sản xuất sản phẩm xây lắp kéo dài… - Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tư ( giá đấu thầu ). Do đó tình chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp thường không thể hiện rõ ( vì đã quy định giá cả, người mua, Nguyễn Thị Thu Hà 5 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 người bán sản phẩm xây lắp có trước khi xây dựng thông qua hợp đồng giao nhận thầu…) - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất ( xe máy, thiết bị thi công, người lao động…) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm . Đặc điểm này làm cho công tác quản lý sử dụng, hạch toán tài sản, vật tư rất phức tạp do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thời tiết và dễ mất mát hư hỏng… - Sản phẩm xây lắp từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài. Nó phụ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công được chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau, các công việc thường diễn ra ngoài trời chịu tác động rất lớn của các nhân tố môi trường như nắng, mưa, lũ lụt… Do những đặc điểm khác biệt của sản phẩm xây lắp nên công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng phải được tổ chức phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý và đặc điểm sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của ngành xây dựng và thực hiện đúng theo các chế độ, quy định đối với doanh nghiệp xây lắp do nhà nước ban hành. Đặc điểm sản phẩm dở dang Để phục vụ công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp, định kỳ doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê khối lượng công việc đã hoản thành hay còn dở dang. Sản phẩm dở dang là các công trình, hạng mục công trình chưa hoàn thành hay khối lượng công việc xây lắp trong kỳ chưa được bên đầu tư chấp nhận nghiệm thu và thanh toán. Đánh giá sản phẩm dở dang là tính toán, xác định phần chi phí sản xuất trong kỳ cho khối lượng sản phẩm làm dở cuối kỳ theo nguyên tắc nhất định. Nguyễn Thị Thu Hà 6 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thông thường doanh nghiệp xây dựng hay áp dụng các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang sau: * Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang theo chi phí thực tế phát sinh : Phương pháp này được áp dụng đối với các đối tượng công trình, hạng mục công trình được quy định thanh toán sau khi đã hoàn thành toàn bộ. Trong trường hợp này chi phí sản xuất sản phẩm dở dang là tổng chi phí sản xuất phát sinh từ lúc khởi công công trình, hạng mục công trình, cho đến thời điểm tính toán xác định mà chưa có công trình, hạng mục công trình hoàn thành. Thực chất thì đến khi công trình hoàn thành toàn bộ thì không có đánh giá sản phẩm dở dang. Theo phương pháp này: Chi phí xây lắp dở dang cuối kỳ Chi phí thực tế của KLXLDD đầu kỳ = Chi phí theo dự toán của KLXL hoàn thành bàn giao + + Chi phí thực tế của KLXL thực hiện trong kỳ Chi phí theo dự toán của KLXLDD cuối kỳ x Chi phí theo dự toán của KLXLDD cuối kỳ * Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang theo giá trị dự toán : Phương pháp này được áp dụng đối với các công trình, hạng mục công trình được quy định thanh toán sản phẩm xây lắp theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý (tức là tại đó có thể xác định được giá trị dự toán) thì giá trị sản phẩm dở dang là giá trị khối lượng xây lắp chưa đạt tới điểm dừng kỹ thuật hợp lý đã quy định và được tính theo chi phí thực tế trên cơ sở phân bổ chi phí thực tế của hạng mục công trình đó cho các giai đoạn đã hoàn thành và giai đoạn còn dở dang theo giá trị dự toán của công trình, hạng mục công trình. Theo phương pháp này: Nguyễn Thị Thu Hà 7 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi phí sản phẩm = dở dang cuối kỳ Chi phí thực tế của KLXLDD đầu kỳ Giá trị dự toán của KLXL hoàn thành bàn giao trong kỳ Chi phí thực tế + của KLXL thực hiện trong kỳ Giá trị dự x toán của Giá trị dự toán KLXLDD + của KLXLLDD cuối kỳ cuối kỳ 1.2 Đặc điểm tổ chức sản phẩm của công ty cổ phần Licogi 16.6 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Licogi 16.6 Là một doanh nghiệp hoạt động chính là xây lắp nên công ty cổ phần LICOGI 16.6 mang đặc trưng riêng về điều kiện tổ chức sản xuất của ngành xây lắp và cũng mang đặc trưng riêng phù hợp với công ty mình. Các công trình xây lắp đều có những yếu tố kỹ thuật, định mức thi công khác nhau nhưng nhìn chung quy trình công nghệ như sau: Đấu thầu Lập dự Tiến hành và nhận toán công hoạt động công trình trình. xây lắp Giao nhận các hạng mục công trình hoàn thành Duyệt quyết toán công trình hoàn thành Do hoạt động xây lắp mang tính đơn chiếc, mỗi sản phẩm là một công trình xây dựng, một vật kiến trúc, nên các công trình thường độc lập với nhau và chỉ mang một số đặc điểm chung về tổ chức sản xuất như: Thứ nhất, tổ chức mặt bằng thi công: Thực hiện giải phóng mặt bằng, xác định thuận lợi và khó khăn đối với từng địa điểm công trình cụ thể Thứ hai, tổ chức các yếu tố sản xuất: Về nhân lực: Sau khi ký hợp đồng giao nhận các đội trưởng thuộc từng đội thi công được giao nhiệm vụ và tiến hành cử nhân công xuống từng công Nguyễn Thị Thu Hà 8 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trình mà mình được giao, lúc đó tùy trường hợp cụ thể mà sử dụng nhân công trong biên chế hay thuê ngoài. Về nguyên vật liệu: Khi có nhu cầu vật liệu phát sinh thì chủ công trình sẽ trình lên Giám đốc và phòng kế hoạch, sau đó sẽ được nhận tạm ứng để mua nguyên vật liệu hoặc được công ty mua rồi chuyển đến chân công trình. Về máy thi công: Chủ nhiệm công trình xác định chủng loại và số lượng máy thi công cần thiết, khi nhu cầu sử dụng phát sinh Chủ nhiệm công trình có thể thuê ngoài hoặc điều thêm máy thi công của công ty. Mỗi hạng mục công trình bao gồm nhiều thao tác kỹ thuật, vật liệu khác nhau vì vậy công tác thi công của công ty cổ phần LICOGI 16.6 cũng như công tác hạch toán phải chi tiết, bám sát tạo điều kiện cho việc tính giá được chính xác. Quy trình đấu thầu tại công ty cổ phần Licogi 16.6 Công ty tham gia đấu thầu theo quy trình sau: Bước 1: Thu thập thông tin, khảo sát đánh giá về đặc điểm chung của công trình về vị trí đía lý, đặc thù khu vực xây dựng công trình, các điều kiện xã hội, chính trị, kinh tế của địa bàn xây dựng tại nơi sản xuất thi công. Mua hồ sơ thầu. Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ thầu: Nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ thầu, bóc tách khối lượng, lên dự án. Bước 3: Tham dự mời thầu: Nếu trúng thầu thì ký hợp đồng kinh tế: Căn cứ vào yêu cầu nội dung công việc, đặc điểm kỹ thuật công nghệ…của hợp đồng để giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy công trình lựa chọn nhà thầu phụ. Bước 4: Xác định tiến độ, biện pháp thi công công trình, lập dự toán thi công. Nguyễn Thị Thu Hà 9 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bước 5: Lập hợp đồng giao nhận khoán trên cơ sở dự toán thi công đã lập. Bước 6: Lập kế hoạch và triển khai nhân lực, máu móc thiết bị trên cơ sở bản vẽ và tiến độ thi công chi tiết đã duyệt. Bước 7: Triển khai thi công. Bước 8: Kiểm tra, nghiệm thu. Bước 9: Lập bản thanh toán khối lượng công việc hoàn thành. Bước 10: Nghiệm thu, bàn giao công trình. Bước 11: Quyết toán và bảo hành công trình. Bước 12: Thanh lý hợp đồng, kết thúc dự án, lưu hồ sơ. Cơ cấu tổ chức sản xuất Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức hiện trường Tổng giám đốc công ty cp Licogi 16.6 Các phòng ban nghiệp vụ Giám sát của chủ đầu tư Đội thi công cọc Đội thi công mộc, thép Nguyễn Thị Thu Hà Ban chỉ huy công trường : Chỉ huy trưởng công trường và các kỹ sư thuộc tổ đội kỹ thuật công trường. Đội thi công cotpacốt thép Đội thi công bê tông xây hoàn thiện 10 tổng hợp Kế toán Đội thi công điện nước An toàn lao động, VS LĐ và công việc khác Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường Khi trúng thầu công ty cổ phần Licogi 16.6 sẽ thành lập ban chỉ huy công trường để trực tiếp chỉ đạo thi công công trình. Ban chỉ huy công trường gồm có chỉ huy trưởng công trường và các cán bộ chuyên ngành giúp việc cho ban chỉ huy công trường điều hành trực tiếp với các tổ đội thi công.  Mối quan hệ giữa trụ sổ chính và việc quản lý hiện trường - Tại trụ sở chính: Công ty cổ phần Licogi 16.6 nắm các yêu cầu của chủ đầu tư để điều hành các phòng ban chức năng công ty, ban chỉ huy công trường hoàn thành nhiệm vụ. - Ngoài hiện trường: Ban chỉ huy công trường bao gồm: chỉ huy trưởng, các bộ phận giúp việc như: Tổ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng, bộ phận vật tư, tài vụ…tại công trường để phối hợp quản lý điều hành các tổ đội thi công. Đồng thời ban chỉ huy công trường cũng trực tiếp quan hệ với ban quản lý của chủ đầu tư giám sát việc thi công hàng ngày.  Trách nhiệm và thẩm quyền được giao phó cho quản lý hiện trường - Chỉ huy trưởng: là người chỉ huy cao nhất tại công trường thay mặt cho công ty trực tiếp phối hợp với ban quản lý của các chủ đầu tư điều chỉnh mọi công việc thi công trên công trường. - Cán bộ kỹ thuật, chất lượng an toàn: có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thi công toàn bộ dự án; quản lý điều hành các công việc chuyên môn toàn công trường. - Cán bộ kế hoạch: có trách nhiệm quản lý khối lượng thi công và làm hồ sơ đánh giấ thanh toán; quản lý trực tiếp khối lượng công việc chuyên môn và gián tiếp các bộ phận trên công trường. - Các tổ đội thi công: Trình độ: gồm kỹ sư, cán bộ kỹ thuật. Nguyễn Thị Thu Hà 11 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trách nhiệm: trực tiếp điều hành công việc với từng tổ nhóm, công nhân. Xây dựng kế hoạch tuần tháng về nhân lực, tiến độ, sử dụng vật tư tài chính để phục vụ thi công công trình theo tiến độ. Quản lý: Trực tiếp quản lý, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên trong đội. Tổ chức lao động: Người đứng đầu chịu trách nhiệm chính ở công trình là chỉ huy trưởng công trình, thay mặt công ty giải quyết các công việc trên công trường, giúp việc cho chỉ huy trưởng công trường là các kỹ sư và các đội sản xuất. 1.3 Quản lý chi phí sản xuất tại công ty Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung. Sơ đồ tổ chức của công ty mang đặc điểm của công ty cổ phần, tại công ty cổ phần Licogi 16.6, chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc của công ty. Giúp việc cho giám đốc công ty có các phó giám đốc, các phòng ban và đơn vị trực thuộc. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty như sau: Nguyễn Thị Thu Hà 12 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần LICOGI 16.6: Giám đốc Công ty Phó Giám đốc Phó giám đốc Tài chính thi công Phòng Tổ chức Hành chính Phòng kế toán Tài chính Phòng đầu tư Phòng kinh tế kỹ thuật Ban điều hành, các đội sản xuất Chức năng của từng bộ phận: Ban giám đốc: Gồm một Giám đốc và hai Phó giám đốc. Giám đốc công ty là người lãnh đạo cao nhất có quyền quyết định, chỉ đạo mọi hoạt động của doanh nghiệp, chịu trách nhiêm mọi hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nguyễn Thị Thu Hà 13 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phó giám đốc thi công có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức sản xuất của các đội, các xưởng và triển khai các dự án đầu tư. thiết kế kỹ thuật, quy trình công nghệ của các mặt hàng theo đúng hợp đồng. Phó giám đốc tài chính chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra các đơn vị về mặt tài chính, luân chuyển và sử dụng tiền cũng như các hình thức tài sản liên quan. Ngoài ra, giám đốc tài chính còn phải điều tra thị trường cuối kỳ báo cáo tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Giám đốc. Phòng tổ chức – hành chính: Là phòng có chuyên môn nghiệp vụ nghiên cứu thực hiện chức năng quản lý về tổ chức - lao động - tiền lương thi đua - hành chính - quản trị - bảo vệ và thanh tra - pháp chế. Phòng tài chính – kế toán: Là phòng chuyên môn tham mưu, giúp việc cho giám đốc thực hiện chức năng quản lý về tài chính, kế toán trong công ty; xây dựng kế hoạch, theo dõi và quản lý tình hình sử dụng các nguồn vốn, phân tích hoạt động kinh tế phục vụ cho quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; tổ chức điều hành công tác kế toán, xây dựng thực hiện hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống luân chuyển chứng từ kế toán phục vụ công tác hạch toán kế toán và thống kê của công ty; kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán đảm bảo các nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà Nước và công ty; lập và gửi báo cáo tài chính theo đúng quy định của nhà nước. Phòng đầu tư: thực hiện chức năng quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án và đầu tư tài chính của công ty. Phòng kinh tế - kỹ thuật: Tham mưu cho giám đốc về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, kế hoạch, thị trường và vật tư. Ban điều hành, các đội thi công: Điều hành quản lý mọi hoạt động của các công trình bao gồm con người và tài sản; trực tiếp thực hiện thi công các Nguyễn Thị Thu Hà 14 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 công trình xây dựng theo dự toán thiết kế kỹ thuật đã ký trong hợp đồng xây dựng, đảm báo chất lượng, tiến độ thi công. Ngoài ra họ còn chịu trách nhiệm quản lý tài sản thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công và các phương tiện phục vụ thi công; chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình và tính kết quả thực hiện nhiệm vụ thi công xây lắp trên công trình để báo cáo về công ty; chịu trách nhiệm thực hiện đúng các biện pháp về an toàn lao động. Nguyễn Thị Thu Hà 15 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 2.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Licogi 16.6 2.1.1 Đặc điểm, phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty Licogi 16.6 Công ty cổ phần LICOGI 16.6 là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và cơ giới, sản phẩm của công ty mang những đặc điểm khác biệt so với các ngành sản xuất vật chất khác và có ảnh hưởng tới tổ chức kế toán. * Đặc điểm, phân loại chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Licogi 16.6 Chi phí sản xuất của công ty Licogi 16.6 là toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên giá thành sản phẩm của sản phẩm xây lắp. Các khoản mục chi phí sản xuất của công ty bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu động lực, bán thành phẩm, dịch vụ mua ngoài ( tính theo mức tiêu hao và giá thực tế ). - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Mức khấu hao tính theo kế hoạch khấu hao của công ty và phù hợp với quy định của Bộ tài chính về chế độ trích và quản lý khấu hao TSCĐ. - Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ và chi phí sửa chữa TSCĐ. - Kinh phí BHXH, BHYT, KPCĐ cho người lao động mà công ty phải nộp theo quy định. - Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách. Nguyễn Thị Thu Hà 16 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chi phí khác bằng tiền. Chi phí sản xuất của công ty được tập hợp riêng theo từng hoạt động và trong mỗi hoạt động cần tập hợp riêng đối với từng đối tượng cụ thể. - Chi phí hoạt động xây lắp: là các chi phí thực tế phát sinh phục vụ trực tiếp hoạt động xây lắp bao gồm chi phí vật tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Các khoản mục chi phí phải đảm bảo có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ và trong giới hạn dự toán tương ứng của từng khoản mục chi phí. Các khoản mục chi phí không được bù trừ lẫn nhau trong cùng một công trình cũng như các công trình khác nhau. - Chi phí hoạt động sản xuất công nghiệp khác: Tùy theo từng hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sản xuất bê tông: sản xuất đá xây dựng; gia công kết cấu thép…các chi phí được tập hợp đảm bảo đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ, phát sinh thật và được tập hợp theo đúng đối tượng tính giá thành theo các bộ phận tập hợp chi phí riêng biệt. Đối với các hoạt động sản xuất có tính chu kỳ, ổn định và có giá thành định mức thì việc tập hợp chi phí phải đảm bảo theo các trình tự cho phép. Theo khoản mục tính giá thành, chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Licogi 16.6 bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là chi phí của các vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu kết cấu, giá trị thiết bị kèm theo vật kiến trúc…cần thiết để tham gia cấu thành thực tế sản phẩm xây lắp. - Chi phí nhân công trực tiếp: Là chi phí tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp lương của công nhân trực tiếp tham gia xây lắp công trình. Không bao gồm các khoản trích theo tiền lương như KPCĐ, BHXH, BHYT của công nhân trực tiếp xây lắp. Nguyễn Thị Thu Hà 17 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chi phí sử dụng máy thi công: Là chi phí cho các máy thi công nhằm thực hiện khối lượng công tác xây lắp bằng máy. Chi phí sử dụng máy thi công bao gồm chi phí thường xuyên và chi phí tạm thời. Chi phí thường xuyên sử dụng máy thi công gồm: Lương chính, lương phụ của công nhân điều khiển máy, phục vụ máy…, chi phí vật liệu, chi phí CCDC, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền. Chi phí tạm thời sử dụng máy thi công gồm: Chi phí sửa chữa lớn máy thi công, chi phí công trình tạm thời cho máy thi công…Chi phí tạm thời có thể phát sinh trước sau đó được phân bổ vào chi phí sử dụng máy thi công. Hoặc phát sinh sau nhưng phải tính trước vào chi phí xây lắp trong kỳ. - Chi phí sản xuất chung: Là các chi phí sản xuất của đội, công trường xây dựng gồm: lương nhân viên quản lý đội xây dựng, các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định của nhân viên quản lý đội và công nhân trực tiếp tham gia xây lắp, chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội, chi phí liên quan đến hoạt động của đội… Ngoài ra, đối với các công trình lớn, công ty Licogi 16.6 cần thuê thầu phụ thi công trọn gói hạng mục công trình, công ty mở riêng tài khoản 629 “ Chi phí thầu phụ “ để theo dõi. * Đặc điểm, phân loại giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Licogi 16.6 Giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí tính bằng tiền để hoàn thành khối lượng xây lắp theo quy định. Công ty cổ phần Licogi 16.6 sử dụng các loại giá thành để thực hiện tính giá thành sản phẩm xây lắp như sau: Nguyễn Thị Thu Hà 18 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Giá thành dự toán: Là tổng số chi phí dự toán để hoàn thành khối lượng xây lắp công trình. Giá thành dự toán được xác định theo định mức và khung giá quy định áp dụng cho từng vùng lãnh thổ. Giá thành dự toán nhỏ hơn giá trị dự toán công trình ở phàn thu nhập chịu thuế tính trước ( thu nhập chịu thuế tính theo quy định của nhà nước ). - Giá thành kế hoạch: Là giá thành xác định xuất phát từ những điều kiện cụ thể tại công ty cổ phần Licogi 16.6 trên cơ sở biện pháp thi công, các định mức, đơn giá áp dụng trong công ty cổ phần Licogi 16.6 - Giá thành thực tế: Là toàn bộ các chi phí thực tế để hoàn thành khối lượng bàn giao khối lượng xây lắp mà đơn vị đã nhận thầu, giá thành thực tế được xác định theo số liệu kế toán. Giá thành công tác xây dựng và lắp đặt vật kết cấu do công ty cổ phàn Licogi 16.6 thực hiện bao gồm giá trị của các thiết bị kèm theo vật kiến trúc như thiết bị vệ sinh, thông gió, sưởi ấm… Giá thành của công trình lắp đặt thiết bị không bao gồm giá trị thiết bị đưa vào lắp đặt. Do vậy, khi công ty cổ phần Licogi 16.6 nhận thiết bị của đơn vị chủ đầu tư ( do chủ đầu tư mua hoặc được cấp ) giao cho công ty để lắp đặt thì Công ty phải ghi riêng để theo dõi, không tính vào giá thành lắp đặt. Giá thành hoạt động xây lắp được xác định riêng đối với từng công trình, hạng mục công trình mà công ty nhận thi công. Nguyễn Thị Thu Hà 19 tổng hợp Kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.2 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất của Công ty cổ phần Licogi 16.6 2.1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Công ty cổ phần LICOGI 16.6 là một doanh nghiệp xây lắp nên đối tượng tập hơp chi phí là công trình, hạng mục công trình và các đơn đặt hàng. Mỗi công trình, hạng mục công trình đều được mã hoá trên máy tính theo kí hiệu riêng biệt. Quá trình tập hợp chi phí được chia theo khoản mục của mỗi công trình. Mỗi công trình từ khi thi công đến khi hoàn thành đều được theo dõi chi tiết theo các khoản mục sau đây: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí sử dụng máy thi công 2.1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6 là phương pháp trực tiếp. Đối với mỗi công trình hay hạng mục công trình, kế toán tiến hành tập hợp chi phí phát sinh và quản lý chặt chẽ các chi phí phát sinh đó để thuận lợi cho công tác lập báo cáo và tính giá thành cho mỗi công trình và hạng mục công trình. Với những chi phí không tách riêng được, kế toán sẽ tiến hành tập hợp theo từng nơi phát sinh chi phí và tiến hành phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình theo tiêu thức phù hợp. 2.1.2.3 Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất Công ty thực hiện phương thức khoán gọn từng công trình, hạng mục công trình cho các tổ, đội trong công ty. Để cung cấp đủ vốn cho hoạt động xây lắp, công ty thực hiện tạm ứng theo từng giai đoạn cho từng tổ đội. Giữa Nguyễn Thị Thu Hà 20 tổng hợp Kế toán
- Xem thêm -