Tài liệu Khả năng hội nhập vào hệ thống tài chính, tiền tệ quốc tế của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

  • Số trang: 116 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TE NGOẠI THƯƠNG FOREIGN TIĨADE CINIVERSIIỴ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (ĐỀ tài: KHẢ NĂNG HỘI NHẬP VÀO HỆ THỐNG TÀI CHÍNH, TIÊN TỆ Quốc TẾ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện : BÙI THỊ T H U H Ư Ơ N G Lớp : A N H 7 - K40B - K T N T Giáo viên hướng dẫn : GS. Đ I N H X U Â N T R Ì N H T H ư VIÊN Ị H À N Ộ I - 2005 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC C Á C T Ừ VIẾT TẤT DANH MỤC C Á C BẢNG BIỂU CHƯONG ì: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG V Â N Đ Ể C ơ BẢN VẾ KHẢ N Ă N G HỘI NHẬP V À O HỆ THỐNG TÀI CHÍNH, TIẾN TỆ QUỐC TẾ CỦA HỆ THỐNG N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G MẠI MỘT QUỐC GIA Ì L I , H ệ thống Ngán hàng thương mại Việt N a m Ì 1.1.1. Tổng quan về sự ra đời và quá trình phát triển của Hệ thống Ngân hàng Việt Nam / 1.1. Ì. Ì. Sự ra đời của Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Ì 1.1.1.2. Quá trình phát triển của Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Ì 1.1.2. Hệ thống Ngăn hàng thương mại Việt nam 3 1.1,2.1. Sự ra đời của Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 3 1.1.2.2. Khái niệm Hệ thống N H Í M theo Pháp luật Việt Nam 3 1.1.2.3. Các hình thức tổ chức của các N H T M Việt Nam 5 1.2. H ộ i nhập tài chính, tiền tệ quốc tê và hoạt động ngân hàng trong bôi cảnh hội nhập 7 1.2.1. Toàn cẩu hoa và tính tất yêu phải hội nhập guốc tế vé tài chính, tiền tệ 7 1.2.1.1 Bối cảnh kinh tế thế giới và những thách thức đối với các nước đang phát triển 7 1.2.1.2. Tính tất yếu phải hội nhập quốc tế về tài chính tiền tệ 9 1.2.2. Đặc trưng của hoạt động ngán hàng trong điều kiện hội nhập., li 1.3. M ộ t sôi nội dung cơ bản về nâng cao k h ả năng hội nhập vào hệ thống tài chính tiền tệ quốc tê của hệ thống N H T M một quốc gia 14 /. 3.1. Chủ trương, đường lối của Nhà nước về vấn đề hội nhập tài chính, tiền tệ 15 1.3.2 Đảm bảo sức mạnh nội tại c a bản thân hệ thống ngân hàng.... 15 1.3.2.1 Tiềm lực tài chính 15 1.3.2.2. Tiềm lực công nghệ: 17 1.3.2.3. Nguồn nhân lực 17 1.3.2.4. Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hoa các dợch vụ cung cấp 1.3.2.5. Hệ thống giám sát và hỗ trợ hoạt động ngân hàng 18 19 1.3.3. Đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động ngân hàng 20 1.3.3.1. Môi trường kinh tế vĩ m ô 20 1.3.3.2. Các yếu tố môi trường khác có liên quan đến khả năng hội nhập của hệ thống Ngân hàng 21 CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG VẾ KHẢ NĂNG HỘI NHẬP VÀO HỆ THỐNG TÀI CHÍNH, TIẾN TỆ QUỐC TẾ CỦA HỆ THỐNG N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G MẠI VIỆT NAM 23 n.l. Q u á trình hội nhập với hệ thống tài chính, tiền tệ quốc tế của Việt Nam... '. .' 23 li.1.1. Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đối với hội nhập kinh tế, tài chính quốc tế. 23 IU.2. Một số thành tựu đạt được trong quá trình Hội nhập tài chính, tiền tệ của NHTM Việt Nam 24 li. 1.2.1. Đ ổ i mối hoạt động tiền tệ, ngân hàng phù hợp với xu thế hội nhập 25 li. Ì .2.2. M ở cửa, hội nhập quốc tế về hoạt động ngân hàng n.2. Thực trạng về khả năng hội nhập của hệ thống N H T M Việt Nam 28 31 11.2.1. Các yếu tố sức mạnh nội tại của HTNH. 31 Q.2.1.1. Thực trạng năng lực tài chính 31 II.2.1.2. Thực trạng năng lực công nghệ 45 II.2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực 47 II.2. Ì .4. Thực trạng chất lượng bộ máy tổ chục và quán lý 50 II.2.1.5. Thực trạng mạng lưới chi nhánh và mục độ đa dạng hoa sản phẩm dịch vụ 52 II.2.1.6. Công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ 55 II.2.1.7. Thực trạng tình hình cạnh tranh và hợp tác giữa các NHTM.. 56 11.2.2. Các nhân tố môi trường kinh doanh có ảnh hưởng tới khả năng hội nhập của Hệ thống NHTM Việt Nam 57 II.2.2.1. Các nhân tố kinh tế vĩ m ô 57 II.2.2.2. Môi trường chính trị - xã hội và luật pháp 60 II.3. Nhận xét về k h ả năng hội nhập của Hệ thông N H T M Việt nam.. 61 113.1. Những thành công chủ yêu 61 113.2. Những thách thức và hạn chế, tồn tại 63 II.3.2.1. Những thách thục đối với hệ thống N H T M Việt Nam khi hội nhập với hệ thống tài chính, tiền tệ quốc tế 63 li.3.2.2. Những hạn chế, tồn tại của hệ thống N H T M Việt Nam khi hội nhập hệ thống tài chính, tiền tệ quốc tế 64 11.33. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 67 67 68 H.3.3.1. Nguyên nhân thuộc về bản thân H Ĩ N H II.3.3.2. Nguyên nhân từ phía nền kinh tế và cơ chế chính sách C H Ư Ơ N G HI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM N Â N G CAO KHẢ N Ă N G HỘI NHẬP V À O HỆ THỐNG TÀI CHÍNH, TIẾN TỆ QUỐC TÊ CỦA HỆ THỐNG N G Â N 71 H À N G VIỆT NAM III.l Mục tiêu phát triển, định hướng hội nhập của hệ thống N H T M Việt nam 71 III.l.l. Mục tiêu phát triền của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn hiện nay và tẩm nhìn đến năm 2020 71 HI.1.2. Định hướng hội nhập của Hệ thống ngân hàng Việt Nam 72 m.2. Gi i pháp nâng cao kh năng hội nhập của hệ thông N H T M Việt Nam 74 UI.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực nội tại của các NHTM Việt Nam 74 III.2.1.1. Các giải pháp tăng cường tiềm lực tài chính 74 III.2. Ì .2. Các giải pháp nâng cao năng lực công nghệ 85 III.2. Ì .3. Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 87 III.2.1.4. Các giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy quân lý và tăng cường nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng 89 III.2.1.5. Các giải pháp đa dạng hoa sản phẩm 91 III.2.1.6. Các giải pháp củng cố hệ thống kiểm toán nội bộ, xây dựng chiến lược phát triển 92 111.2.2. Nhóm giải pháp góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận l i hỗ tr các NHTM Việt Nam nâng cao khả năng hội nhập UI.2.2. Ì. Xây dựng các chính sách tài chính, tiền tệ phù hợp OI.2.2.2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý 93 93 94 m.2.2.3. Hoàn thiện chế độ kế toán, thực hành kiểm toán và h trợ cải cách ngân hàng 96 in.2.2.4. Phát triển hệ thống thông tin kinh tế công khai chất lượng cao... 97 HI.2.2.5. Phát triển hệ thống giám sát ngân hàng trong nước và tăng cường hợp tác giám sát quốc tế. 97 m.2.2.6. Hoạch định và thực thi tiến trình tự do hoa và hội nhập tài chính, tiền tệ một cách phù hợp KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Dơtá ttănạ hội tít tập oài* hè thòng, tài chính, tun tệ quết' tế của kê tlừúttị ttạtĩii lùttttị ttuúUtụ mại íờiêt Qỉxun LỜI MỞ ĐẦU ì. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI Trong bối cảnh toàn cầu hoa nền kinh tế thế giới, tự do hoa và hội nhập về tài chính, tiền tệ là xu hướng tất yếu và trở thành một nội dung quan trọng. Hội nhập vào hệ thống tài chính quốc tế đang tạo ra nhiều tiềm năng to lớn, đồng thểi cũng tạo ra nhiều thách thức nghiêm trọng cho hoạt động ngân hàng của các nước đang phát triển. Quá trình tự do hoa và hội nhập tài chính, tiền tệ đã làm thay đổi cấu trúc và hoạt động của hệthống ngân hàng trên thế giới cũng như từng quốc gia. Đ ố i với các quốc gia có nền kinh tế đang chuyển đổi và đang ở trong giai đoạn đẩu của quá trình hội nhập như Việt Nam, hoạt động ngàn hàng đang bị chi phối rất lớn của các yếu tố bên ngoài như: Luật lệ, chính sách, cạnh tranh, những biến động chính trị, kinh tế và tài chính quốc tế... Từ đó, hoạt động ngân hàng đang trở nên ngày càng phức tạp và rất dễ bị tổn thương nếu thiếu sự quản lý thận trọng và chính sách chậm được đổi mới. Khi các điều kiện cần thiết cho hoạt động ngân hàng không vững chắc, hoạt động của hệ thống ngân hàng rơi vào tình trạng không ổn định có thể dẫn tới sự đổ vỡ mang tính hệ thống, đe doa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thậm chí có thể là nguyên nhân của khủng hoảng tài chính khu vực và thế giới. Chủ trương của toàn ngành ngán hàng về vấn đề hội nhập là "chủ động và khôn khéo tham gia quá trình hội nhập quốc tế, hợp tác hiệu quả với các trì chức tiền tệ quốc tế và hệ thống ngân hàng trong khu vực và thế giới, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, giữ vững độc lập chủ quyền và định hướng xã hội chủ nghĩa". Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực tế, hệ thống ngân hàng thương mạ; Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, rủi ro khi mức vốn hiện nay của các ngân hàng trong nước thấp so với các ngân hàng trong khu vực và thế giới; trình độ quản lý còn hạn chế; các tiêu chuẩn về kiểm toán, kế toán chưa phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc xiintí luận loi uị/iuệp - 7ấ'ỉ ihôhạ •' '• ' • 'ti I OUun oà những, tìẩn itểoưtìtỉii DỀkim mhtụliệt nhập... Một là, hội nhập tài chính, tiền tệ vừa là một nội dung, vừa là phương tiện đê thúc đẩy hội nhập kinh tếquốc tế. Trong xu thế toàn cầu hoa, các quan hệ xuất nhập khẩu hàng hoa dịch vụ, đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các nước ngày càng gia tăng đòi hỏi các quan hệ với tài chính, tiền tệ giữa các nước ngày một nhiều hơn. Chỉ có trên cơ sở một nề n tài chính, tiền tệ được tự do hoa và hội nhập thì mới cho phép mải nước phát triển quan hệ kinh tế với các nước khác thuận lợi, các nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền, chuyển giao tài chính giữa các nước mới có thể tiến hành được dễ dàng. Một quốc gia muốn hội nhập vào nền kinh tế thế giới phải coi hội nhập tài chính, tiền tệ vừa là một nội dung quan trọng vừa là phương tiện để thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. [ Ì ] Hai là, hội nhập tài chính, tiền tệ quốc tế là yêu cẩu tất yếu để phát triển nên kinh tế- xã hội của mỗi nước. Một trong những lợi ích quan trọng của hội nhập tài chính, tiền tệ là tâng hiệu quả của việc phân phối và sử dụng nguồn tài chính trên phạm vi toàn thế giới. Đ ố i với các nước đang phát triển, khi m à nguồn vốn trong nước còn hạn chế, hệ thống tài chính, ngân hàng còn đang ở trình độ thấp, hội nhập vào hệ thống tài chính thế giới sẽ giúp các nước này tiếp cận với thị trường vốn quốc tế, tranh thủ được nguồn vốn nước ngoài để tiến hành chính sách công nghiệp hoa, hiện đại hoa, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Ba là, muốn phát triển các thị trường tài chính và hệ thống ngăn hàng trong nước phải hội nhập với hệ thống tài chính, tiền tệ thếgiới. M ở cửa 11 r e sẽ có tác dụng làm tâng khả năng thanh toán và hiệu suất của thị trường vốn trong nước. Khi thị trường vốn phát triển và có khả năng thanh toán cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đẩu tư, các trung gian tài chính, ngân hàng mở rộng và phát triển nghiệp vụ, cải thiện danh mục đầu tư một cách hiệu quả. Sự mở rộng giao lun tài chính quốc tế đã giúp cho các tổ chức, cá nhân có thể trao đổi thu nhập tương lai lấy đầu tư và tiêu dùng hiện tại hoặc ngược lại, từ đó tạo điều kiện để ổn định và phát triển các thị trường tài chính trong nước. Hội nhập quốc tế còn tạo điều kiện để hệ thống ngân hàng mở rộng thị trường, phát triển công nghệ, cải thiện trình độ quản lý và cán bộ, đa dạng hoa và nâng cao chất Xluiá luận lết nụhiip - 'Bùi Ghi Ghi! TCuVnự - - Xem thêm -