Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 14116 |
  • Lượt tải: 25
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ đất nước ta đang trên đà phát triển hội nhập Quốc tế, khoa học kỹ thuật có những bước chuyển biến rõ rệt, đời sống con người ngày càng đầy đủ hơn và hoàn thiện hơn… Để có thể đạt được những thành công đó thì con người đã đang và sẽ không ngường học tập, lao động để đáp ứng nhu cầu vật chất của bản thân và cũng là cống hiến cho mục tiêu chung của xã hội. Vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương có tầm qua trọng và ý nghĩa rất cao đối với người lao động bởi tiền lương thu nhập chủ yếu của người lao động để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển. UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc là một đơn vị hoạt động nhờ vào nguồn Ngân sách Nhà nước. Việc thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên cũng là ngân sách Nhà nước. Mặc dù Nhà nước ta vẫn luôn có những chính sách thay đổi và nâng cao mức lương tối thiểu cho công nhân viên nhưng chế độ trả lương vẫn còn thấp vì nước ta là một nước nông nghiệp đang trên đường phát triển nên Ngân sách còn hạn chế. Vì vậy việc hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đòi hỏi người kế toán cần phải thận trọng, tính đúng tính đủ và không được sai sót theo quy định của Nhà nước, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của cán bộ cũng như ảnh hưởng đến nguồn tài chính Quốc gia. Xuất phát từ những nhận thức trên của bản thân tôi đã lựa chọn chuyên đề "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc" làm báo cáo thực tập. Ngoài lời mở đầu và kết luận thì báo cáo của tôi gồm 3 chương : Chương 1: Tổng quan về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Minh Lộc. Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tcs tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Minh Lộc. Em rất kính mong sự giúp đỡ và góp ý của cô giáo hướng dẫn Hoàng Thị Hồng Thuý và các thấy cô trong khoa Tài chính – Kế toán và các cô chú trong phòng kế toán của UBND Xã Minh Lộc để em hoàn thiện báo cáo của mình một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội , ngày 01 tháng 06 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Văn Cường Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................1 ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................8 1. Tính cấp thiết của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ....8 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................9 3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu :.......................................................10 3.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................10 3.2. Nội dung............................................................................................10 4. Phương pháp nghiên cứu........................................................................10 5. Thời gian và địa điểm nghiên cứu...........................................................10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.............................................................................................11 1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu................................11 1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương........................................................................................................11 1.1.1. Khái niệm và những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương..........................................................................11 1.1.2. Phương pháp hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương..............................................................................................13 1.2. Cơ sở pháp lí liên quan đến kế toán tiền lương..............................15 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đên nội dung nghiên cứu của lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị HCSN................................................16 1.4. Các văn bản khác có liên quan :......................................................16 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI UBND Xà MINH LỘC.................................................................................19 2.1. Khái quát về UBND xã Minh Lộc........................................................19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của cơ quan.........................19 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý................................................................25 2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý Xã Minh Lộc..........................................25 2.1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của từng chức danh.................................25 2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán UBND xã Minh Lộc..............................28 2.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh:...........29 2.1.4. Chế độ kế toán áp dụng tại UBND Xã..........................................31 2.1.4.1. Hình thức ghi sổ kế toán...........................................................31 2.1.4.2. Kỳ kế toán.................................................................................32 2.1.4.3. Đơn vị tiền tệ sử dụng:.............................................................32 2.1.4.4. Vận dụng hệ thống tài khoản sử dụng, chứng từ, sổ sách trong UBND xã...............................................................................................33 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Minh Lộc...............................................................................35 2.2.1. Chế độ tiền lương tại UBND xã Minh Lộc...................................35 2.2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Minh Lộc................................................................35 2.2.2.1. Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương......................................................................................................35 2.2.2.2. Hệ thống tài khoản, sổ sách, chứng từ sử dụng trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.................................36 2.2.2.3. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương......................................................................................................36 2.2.3. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động..........................................................................................................45 2.2.3.1. Thuận lợi...................................................................................45 2.2.3.2. Khó khăn:.................................................................................46 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4 2.3. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương....................................................................................................47 2.3.1 Những thành tựu về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương............................................................................47 2.3.2. Những tồn tại về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương........................................................................................................47 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI UBND Xà MINH LỘC............................................48 3.1. Định hướng và mục tiêu.......................................................................48 3.1.1 Định hướng.....................................................................................48 3.1.2 Mục tiêu :........................................................................................48 3.2. Biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...........................................................................................48 3.2.1. Giải pháp về tổ chức hạch toán kế toán.......................................48 3.2.2 Giải pháp về nhân sự......................................................................49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................50 TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................52 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 5 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu, chữ viết tắt TSCĐ TK SXKD BHXH BHYT UBND Ủy ban nhân dân XDCB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nội dung Tài sản cố định Tài khoản Sản xuất kinh doanh Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Xây dựng cơ bản 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT 1 2 Tên bảng biểu, sơ đồ Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý Xã Minh Lộc Bảng 1 : Báo cáo cán bộ chuyên trách, công chức tại xã Minh Lộc thời điểm ngày 01/3/2013 3 Bảng 2 : Báo cáo cán bộ không chuyên trách xã, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thôn thời điểm ngày 01/3/2013 Bảng 3: Bảng cân đối tài khoản Bảng 4: Thu ngân sách Bảng 5: Chi ngân sách Sơ đồ 2 : Sơ đồ bộ máy kế toán tập trung Bảng 6: Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng Bảng 7: Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng Bảng 8: Hệ thồng báo cáo kế toán sử dụng Sơ đồ 3: Sơ đồ trình tự ghi sổ Sơ đồ 4: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 13 14 15 16 17 18 Bảng 9: Bảng thanh toán tiền lương Bảng 10: Mẫu lệnh chi tiền Bảng 11: Mẫu phiếu thu Bảng 12: Mẫu phiếu chi Bảng 13: Mẫu sổ chi ngân sách Bảng 14: Mẫu sổ cái TK Báo cáo thực tập tốt nghiệp 7 Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng và có tính cấp thiết rất cao trong công tác kế toán bởi lẽ: Tiền lương là một phạm trù Kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn lao động với kết quả công việc đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở vật chất là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ dắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng bước nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện loài người. Tiền lương là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động dến kết quả công việc của họ. Nói cách khác thì tiền lương chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động. Ngoài tiền lương công nhân viên chức còn được hưởng các khoản trợ cấp thuộc phúc lợi xã hội, trong đó có trợ cấp BHXH, BHYT trong các trường hợp ốm đau, thai sản, khám chữa bệnh. Tiền lương, BHXH, BHYT là thu nhập chủ yếu của người lao động; đồng thời tiền lương, BHXH, BHYT là yếu tố chi phí quan trọng. Không ngừng nâng cao tiền lương thực tế của người lao động, cải thiện và nâng cao mức sống của người lao động là vấn đề đang được Nhà nước cũng như các chủ doanh nghiệp quan tâm, bởi vì đó chính là động lực quan trọng để nâng cao năng suất cũng như trách nhiệm của người lao động. Đặc biệt là trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đòi hỏi Báo cáo thực tập tốt nghiệp 8 người lao động phải có trình độ tay nghề, có tính chuyên nghiệp cao trong công việc, giá cả hàng hóa dịch vụ ngày càng tăng, không khí ô nhiễm dịch bệnh phát triển nhiều và lây lan nhanh trên diện rộng thì việc được nâng lương và các chính sách bảo hiểm, chính sách xã hội là rất cần thiết với người lao động kể cả lao động trí óc và lao động thủ công để người lao động có khả năng đáp ứng được những nhu cầu về bản thân và xã hội. Xuất phát từ những nhận thức trên của bản thân tôi đã lựa chọn chuyên đề “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại một đơn vị tuy nhỏ nhưng là đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước làm chuyên đề khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu: - Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Minh Lộc nói riêng.Từ đó rút ra những nhận xét, phương hướng và giải pháp nhằm tổ chức quản lý sử dụng nguồn ngân sách và tài sản của Nhà nước ở địa phương một cách hợp lý và đúng luật. - Mục tiêu cụ thể: + Học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng thực tập thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong, ý thức, trách nhiệm, kỷ luật của một cán bộ kế toán cũng như công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. + Tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Từ đó đề ra các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Minh Lộc. + Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó nắm bắt được chuyên môn nghiệp vụ công tác của kế toán. + Có một báo cáo phản ánh thật hay và thuyết phục về tình trạng kế Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 3.2. Nội dung - Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương. - Các chứng từ kế toán về tiền lương và các khoản trích theo lương. - Các sổ sách kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Các quy định về thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: - Thu thập số liệu thực tế từ phòng kế toán: + Bảng lương và các khoản trích theo lương. + Cách tính lương của UBND xã. - Tham khảo những tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Phương pháp xử lí số liệu: - Xử lí, phân tích những thông tin tìm được bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp so sánh. 5. Thời gian và địa điểm nghiên cứu - Phạm vi: UBND xã Minh Lộc– Huyện Hậu Lộc – Tỉnh Thanh Hóa - Giới hạn + Giới hạn về không gian: UBND xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc Tỉnh Thanh Hóa + Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Thời gian từ 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.1. Khái niệm và những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương * Khái niệm: "Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của bộ phận xã hội mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí của họ trong quá trình lao động." Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của công nhân viên chức, ngoài ra họ còn được hưởng chế độ trợ cấp xã hội trong đó có trợ cấp BHXH, BHYT, KPCĐ theo chế độ tài chính hiện hành. * Những lý luận chung: - Ý nghĩa của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tiền lương là số thù lao phải trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của họ trong quá trình lao động. Tiền lương là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động dến kết quả công việc của họ. Nói cách khác thì tiền lườn chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động. Ngoài tiền lương công nhân viên chức còn được hưởng các khoản trợ Báo cáo thực tập tốt nghiệp 11 cấp thuộc phúc lợi xã hội, trong đó có trợ cấp BHXH, BHYT trong các trường hợp ốm đau, thai sản, khám chữa bệnh. Tiền lương, BHXH, BHYT là thu nhập chủ yếu của người lao động; đồng thời tiền lương, BHXH, BHYT là yếu tố chi phí quan trọng. Không ngừng nâng cao tiền lương thực tế của người lao động, cải thiện và nâng cao mức sống của người lao động là vấn đề đang được Nhà nước cũng như các chủ doanh nghiệp quan tâm, bởi vì đó chính là động lực quan trọng để nâng cao năng suất cũng như trách nhiệm của người lao động. - Nhiệm vụ của kế toán tiền lương là: + Tổ chức hạch toán đúng thời gian, số lượng, chất lượng lao động và kết quả lao động của người lao động, tính đúng và thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản liên quan khác cho người lao động. + Tính toán và phân bổ hợp lý chính xác chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên. + Định kỳ tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động, tình hình quản lý chi tiêu quỹ lương. Cung cấp các thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận có liên quan, ngăn ngừa các hành vi vi phạm chính sách chế độ về lao động tiền lương. + Mở sổ thẻ kế toán và hạch toán lao động tiền lương đúng chế độ đúng phương pháp. - Các hình thức tiền lương: Có 3 hình thức tiền lương đó là: tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm và tiền lương khoán. Vì là một đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và không sản xuất kinh doanh nên UBND Xã Minh Lộc sử dụng hình thức tiền lương theo thời gian theo chế độ quy định của Nhà nước. Tiền lương theo thời gian làm việc, cấp bậc của công nhân viên và được trả cố định hàng tháng: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 12 Theo hình thức này thì tiền lương phải trả được tính: Lương phải trả = (lương tối thiểu theo QĐ của NN x hệ số lương) – BHXH Ngoài tiền lương cán bộ công nhân viên còn được hưởng thêm phụ cấp. - Qũy tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ Quỹ tiền lương là toàn bộ tiền lương mà Ngân sách Nhà nước trả cho tất cả cán bộ thuộc quyền quản lý ở đây là quyền quản lý của UBND Xã Minh Lộc. Bên cạnh quỹ lương cán bộ xã còn được hưởng các quỹ khác như BHXH, BHYT, KPCĐ. Quỹ BHXH: Hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số quỹ lương cơ bản và các khỏa phụ cấp (chức vụ, khu vực) của cán bộ thực tế đã phát sinh trong tháng. Theo quy định tỷ lệ trích BHXH thì cán bộ UBND xã đóng góp 7% trừ vào tiền lương. Quỹ BHXH được chi tiêu trong trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất quỹ này do cơ quan BHYT quản lý. Quỹ BHYT: Người lao động mua BHYT 1 lần/năm được sử dụng để thanh toán cả tiền khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh, viện phí…cho người lao động trong thời gian ốm đau sinh đẻ… Kinh phí công đoàn: Hình thành do việc ngân sách NN cấp và trích từ lương của cán bộ công nhân viên một phần là để nộp lên cơ quan công đoàn cấp trên một phần để lại đơn vị để chi tiêu cho sinh hoạt công đoàn. 1.1.2. Phương pháp hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương * Thanh toán tiền lương và các khoản khác cho công nhân viên - Trước tiên thì kế toán xã lập bảng thanh toán tiền lương trong tháng trình chủ tịch UBND ký duyệt sau đó viết lệnh chi ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt để kế toán mang ra kho bạc nộp và rút tiền về nhập quỹ tiền mặt kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 13 viết phiếu thu: Nợ TK 111 Có TK 1121 - Sau đó thực hiện việc thanh toán lương cho công nhân viên bằng tiền mặt kế toán viết phiếu chi: Nợ TK814 Có TK111 Tµi kho¶n sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh sau: TK 334: Ph¶i tr¶ viªn chøc”: dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi c«ng chøc, viªn chøc trong ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ theo chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh. KÕt cÊu: * Bªn nî: + C¸c kho¶n ®· tr¶ cho c«ng chøc viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng kh¸c. + C¸c kho¶n ®· khÊu trõ vµo l¬ng. * Bªn cã: + TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng kh¸c trong ®¬n vÞ D cã: C¸c kho¶n cßn ph¶i tr¶ cho c«ng chøc, viªn chøc c¸n bé hîp ®ång vµ c¸c ®èi tîng kh¸c trong ®¬n vÞ. TK 334 cã 2 TK cÊp 2: TK 3341: Ph¶i tr¶ viªn chøc Nhµ níc. TK 3348: Ph¶i tr¶ c¸c ®èi tîng kh¸c. TK 332 “C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng”: ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch nép vµ thanh to¸n BHXH, BHYT cña ®¬n vÞ. KÕt cÊu: * Bªn nî: + Sè BHXH - Xem thêm -