Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh hà hưng (2)

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại học Thương Mại 1 Khoa Kế toán- Kiểm toán CHƢƠNG I. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG DN 1.1 Tính cấp thiết: * Về lý thuyết: Qua quá trình học tập và nghiên cứu về kế toán tiền lƣơng. Tiền lƣơng là một trong các chi phí cơ bản của các doanh nghiệp và ngân sách nhà nƣớc .nhƣng nó lại là nguồn thu nhập của ngƣời lao động đƣợc hƣởng do thành quả lao động của mình. Toàn bộ các loại giá cả khác trên thị trƣờng, tiền lƣơng và tiền lƣơng của ngƣời lao độngở khu vực SXKD do thị trƣờng quyết định .nguồn tiền lƣơng và thu nhập của ngƣời lao động lấy từ hiệu quả SXKD.tuy nhiên sự quản lý vĩ mô của nhà nƣớc về tiền lƣơng đối với khu vực SXKD buộc các doanh nghiệp phải bảo đảm cho ngƣời lao động có thu nhập tối thiểu bằng mức lƣơng tối thiểu do nhà nƣớc ban hành để ngƣời lao động có thể ăn ,ở ,sinh hoạt ở mức cần thiết. Còn những ngƣời lao động ở khu vực hành chính sự nghiệp hƣởng theo chế độ tiền lƣơng do nhà nƣớc quy định theo chức danh và tiêu chuẩn,trình độ nghiệp vụ cho từng đơn vị công tác.nguồn chi trả lấy từ NSNN Nền kinh tế của đất nƣớc chúng ta ngày càng phát triển,mọi chi phí cho sinh hoạt ngày càng cao mà trong khi đó đồng lƣơng thì vẫn ít ỏi và tăng chậm .lƣơng chƣa tăng mọi giá cả đã tăng vọt trƣớc đến chóng mặt ảnh hƣởng đến cuộc sông của ngƣời lao động.Còn đối với các doanh nghiệp nền kinh tế ngày càng phát triển và mở rộng ra thế giới,hàng hóa từ các nƣớc bạn nhập khẩu về ngày càng nhiều và giá cả luôn cạnh tranh với hàng hóa của doanh nghiệp nƣớc ta.tiền lƣơng là yếu tố chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm. tiền lƣơng tăng thì giá thành sản phẩm tăng theo,nếu giá thành sản phẩm tăng thì sức cạnh tranh với hàng hóa nƣớc bạn sẽ kém. Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 2 Khoa Kế toán- Kiểm toán Vậy yếu tố tiền lƣơng là 1 vấn đề quan trọng mọi doanh nghiệp và chính phủ đang hàng ngày hàng giờ nghiên cứu để có phƣơng án tốt hơn. * Về thực tế: Qua quá trình tìm hiểu và tiếp xúc thực tế em nhận thấy bộ phận kế toán của công ty TNHH HÀ HƢNG đang thiếu nhân viên kế toán nên một ngƣời kế toán đảm nhiệm rất nhiều công việc của ngƣời kế toán. Công tác hạch toán phần các khoản trích theo lƣơng còn chƣa đƣợc chính xác ở chỗ lƣơng cơ bản để tính các khoản BHXH,BHYT,KPCĐ chƣa có sự phân tách giữa lao động phổ thong và lao động có trình độ trung cấp trở lên. Việc tính lƣơng có sự kết hợp giữa lƣơng thời gian và lƣơng sản phẩm còn có nhiều bất cập. Do bộ phận kế toán còn thiếu nhân viên kế toán nên không có việc phân tích và đƣa ra các phƣơng hƣớng giải quyết nhằm tăng tính chính xác về chế độ lƣơng,thƣởng cho cán bộ nhân viên Chính từ những yếu tố đó trong quá trình thực tập tại công ty TNHH HÀ HƢNG ,để kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng đƣợc tính chính xác và phù hợp với từng đối tƣợng .em đã mạnh dạn nghiên cứu và tìm hiểu đề tài “ kế toán tiền lƣơng và các khỏan trích theo lƣơng tại công ty 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài: “ Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty TNHH HÀ HƢNG “ 1.3. Mục tiêu nghiên cứu: * Đối với doanh nghiệp : Sau khi nghiên cứu vấn đề “ Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty “ công ty sẽ có cái nhìn đúng đắn về vấn đề kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng , hợp lý theo đúng chế độ chuẩn mực của chính sách nhà nƣớc , đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của công ty đƣợc quan tâm bảo đảm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 3 Khoa Kế toán- Kiểm toán lao động sản xuất .ngoài ra còn giúp doanh nhiệp phân bổ chính xác chi phí tiền lƣơng vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. * Ngƣời sử dụng thông tin : Ngân hàng và các đối tác của công ty sẽ tin tƣởng vào công tác hạch toán của công ty và tính đúng đắn, nhờ vào đó ngân hàng có thể cung cấp vốn cho công ty vay , khách hàng sẽ luôn mong muốn sử dụng sản phẩm của công ty vì sản phẩm của công ty với giá cả hợp lý. 1.4. Phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu:Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty TNHH HÀ HƢNG - Không gian:Tại công ty TNHH HÀ HƢNG – Huyện quốc oai – Hà - Thời gian: Số liệu năm 2009. Nội 1.5.Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong DN 1.5.1. Các qui định về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng Tại nghị định số 33/2009/NĐ –CP ngày 06-4-2009 của chính phủ Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25-12-2001 quy định : - Mức lƣơng tối thiểu thực hiện từ ngày 01-5-2009 là 650,000 đ/tháng.Nhƣng tại hà nội mức lƣơng tối thiểu là 690,000 đ/tháng - Mức lƣơng tối thiểu này đƣợc dung làm cơ sở tính các mức lƣơng trong hệ thống thang lƣơng ,bảng lƣơng ,mức phụ cấp lƣơng.ngoài ra còn tính các khoản trích và các chế độ đƣợc hƣởng theo lƣơng tối thiểu. * Tiền lƣơng: - Doanh nghiệp đã xếp các loại hệ số điều chỉnh tiền lƣơng tối thiểu đƣợc thực hiện nhƣ sau : Loại I : = 2.3 * LTT. Loại II : = 2.0 * LTT Loại III : = 1.8 * LTT Loại IV : = 1.5 * LTT Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 4 Khoa Kế toán- Kiểm toán ( Kèm theo bảng biểu 01 xếp loại nhân viên ). - Đối với phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh lãnh đạo ( kèm theo bảng biểu 02 ) - Đối với phụ cấp cho CBCNV toàn công ty ( kèm theo bảng biểu 03 ) - Ngoài ra : + CBCNV từ các công ty khác chuyển đến công tác tại bộ máy quản lý công ty đƣợc hƣởng mức lƣơng = 85% lƣơng trong thời gian 1 tháng. + Đối với sinh viên tốt nghiệp các trƣờng đại học,cao đẳng ,trung cấp đƣợc hƣởng mức lƣơng = 85% lƣơng trong thời gian 2 tháng + Đối với cán bộ đƣợc giám đốc công ty cử đi học ĐẠI HỌC tại chức đƣợc hƣởng nguyên lƣơng chính trong thời gian đi học ( tiền học phí cá nhân tự đóng , công ty không thanh toán ) * BHXH - Hiện nay theo chế độ hiện hành thông thƣờng các công ty tiến hành trích lập 22% quỹ BHXH trong đó 6% khấu trừ trực tiếp vào tiền lƣơng của nhân viên , còn 16 % Doanh nghiệp chịu tính vào chi phí của công ty * BHYT - Công ty tiến hành trích 4,5 % quỹ BHYT trong đó 1,5 % khấu trừ trực tiếp vào lƣơng của công nhân viên ,còn 3 % Doanh nghiệp chịu tính vào chi phí của công ty * KPCĐ - KPCĐ đƣợc trích lập theo tỷ lệ 2 % tổng quỹ lƣơng thực trả cho ngƣời lao động trong công ty và KPCĐ này công ty chịu và cho và chi phí của công ty ,CBCNV không phải chịu. * PCTN Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 5 Khoa Kế toán- Kiểm toán - PCTN đƣợc trích lập theo tỷ lệ 2 % tổng quỹ lƣơng thực trả cho ngƣời lao động trong công ty và trong đó 1 % khấu trừ trực tiếp vào tiền lƣơng của nhân viên ,còn 1 % doanh nghiệp chịu tính vào chi phí của công ty. 1.5.2. Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong DN theo chế độ kế toán hiện hành Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC §Ó phôc vô sù ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l-¬ng cã hiÖu qu¶, kÕ to¸n lao ®éng, tiÒn l-¬ng trong doanh nghiÖp.Doanh nghiệp thực hiện theo quyết định 48 / QĐ- BTC nhƣ sau : * Về chứng từ sử dụng : - Bảng chấm công - Bảng thanh toán tiền lƣơng - Bảng phân bổ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng * Về tài khoản: - Doanh nghiệp sử dụng các tài khoản sau : TK 334 – Phải trả cho ngƣời lao động Kết cấu của TK334 – Phải trả ngƣời lao động Bªn Nî + C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng( tiÒn c«ng) tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶ ®· øng tr-íc cho CNV + C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng cña CNV Bªn Cã: +C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng( tiÒn c«ng) tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ CNV D- cã: C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng( tiÒn c«ng) tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ CNV D- nî: (c¸ biÖt) Sè tiÒn ®· tr¶ lín h¬n sè tiền phải trả TK 338 – Phải trả , phải nộp khác Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 6 Khoa Kế toán- Kiểm toán KÕt cÊu cña tµi kho¶n 338- Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. Bªn Nî: + KÕt chuyÓn gi¸ trÞ tµi s¶n thõa vµo c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. + BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + Kinh phÝ c«ng ®oµn chi t¹i ®¬n vÞ. + Sè BHXH, BHYT, KPC§ ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý. + KÕt chuyÓn doanh thu nhËn tr-íc sang TK 511. + C¸c kho¶n®· tr¶, ®· nép kh¸c. Bªn Cã: + Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt ( ch-a x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n). + Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa ph¶i tr¶ cho c¸ nh©n, tËp thÓ trong vµ ngoµi ®¬n VÞ. + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. + BHXH, BHYT trõ vµo l-¬ng c«ng nh©n viªn. + BHXH, KPC§ v-ît chi ®-îc cÊp bï. + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. D- Cã : + Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. + Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa cßn chê gi¶i quyÕt. D- Nî : ( NÕu cã ) Sè ®· tr¶, ®· nép lín h¬n sè ph¶i tr¶, ph¶i nép * Về trình tự hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng Tính tiền lƣơng và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 334 –Phải trả ngƣời lao động Tính tiền thƣởng phải trả công nhân viên trong tháng Nợ TK 431 – Quỹ khen thƣởng phúc lợi Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 7 Khoa Kế toán- Kiểm toán Có TK 334 – Phải trả ngƣời lao động Tính tiền BHXH, BHYT phải trả cho ngƣời lao động Nợ TK 338 – BHXH ,BHYT Có TK 334 – Phải trả ngƣời lao động Các khoản phải trừ vào lƣơng nhƣ BHXH ,BHYT ,Tạm ứng Nợ TK 334 – Phải trả ngƣời lao động Có TK 338 – BHXH, BHYT Có TK 141 – Tạm ứng Khi ứng trƣớc tiền hoặc trả tiền lƣơng cho công nhân viên Nợ TK 334 – Phải trả ngƣời lao động Có TK 111,112 – Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng Hàng tháng trích BHXH ,BHYT ,KPCĐ,PCTN vào chi phí SX KD Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 338 – Phait trả phải nộp khác Tính số tiền BHXH,BHYT,PCTN Trừ vào lƣơng CNV Nợ TK 334 – Phải trả ngƣời lao động Có TK 338 – Phải trả ,phải nộp khác Nộp BHXH ,PCTN cho cơ quan quản lý quỹ và mua thẻ BHYT Nợ TK 338 – Phải trả , phải nộp khác Có TK 111,112 – Tiền mặt , tiền gửi ngân hàng Tính BHXH,PCTN cho CNV khi ốm đau và mất việc làm chờ việc Nợ TK 338 – Phải trả , phải nộp khác Có TK 111,112 – Tiền mặt , tiền gửi ngân hàng Chỉ tiêu KPCĐ tại đơn vị Nợ TK 338 – Phải trả , phải nộp khác Có TK 111,112 – Tiền mặt ,tiền gửi ngân hàng Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 8 Khoa Kế toán- Kiểm toán * Sổ kế toán : Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái TK 334 Sổ cái TK 338 Sổ chi tiết TK 334 Sổ chi tiết TK 338 Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 9 Khoa Kế toán- Kiểm toán CHƢƠNG II PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HÀ HƢNG 2.1. Phƣơng pháp hệ nghiên cứu về kế toán tiền lƣơng 2.1.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu - Phƣơng pháp điều tra : Bƣớc 1: Xác định mẫu phiếu điều tra. Phiếu điều tra đƣợc gửi đến những nhân viên đang công tác tại công ty và có chọn lọc. Và kết quả thu đƣợc sẽ chỉ thể hiện ở những nhân viên đƣợc phát phiếu. Do hạn chế về nhiều mặt lên chỉ dự kiến số phiếu phát ra là 3 phiếu. Thời gian phát phiếu điều tra diễn ra là ngày 3 tháng 5 năm 2010. Bƣớc 2: Thiết kế phiếu điều tra. Một phiếu điều tra có những nội dung cụ thể và đƣợc chia theo từng nhóm và mỗi nhóm có những câu hỏi khác nhau phục vụ cho nội dung trong đề tài. Em đã chia làm 3 phần. + Phần 1: Điều tra tổng quan về doanh nghiệp. + Phần 2: Điều tra đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. + Phần 3: Điều tra nghiệp vụ kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng Bƣớc 3: Phát phiếu điều tra. Sau khi thiết kế xong, phiếu điều tra sẽ đƣợc phát cho từng đối tƣợng có liên quan nhƣ sau: - Thời gian thực hiện ngày 3 tháng 5 năm 2010 và thu về sẽ là ngày 5 tháng 5 năm 2010. - Số lƣợng phiếu phát hành ra 03 phiếu. - Đối tƣợng nhận phiếu điều tra: Kế toán trƣởng, kế toán viên, nhân viên phòng hành chính nhân sự Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 10 Khoa Kế toán- Kiểm toán - Số lƣợng phiếu thu về: 03 phiếu. - Số phiếu đƣợc sử dụng: 03 phiếu. * Kết quả thu đƣợc sau khi phát phiếu điều tra ( Bảng biểu số 04 ) - Phương pháp phỏng vấn :. Phƣơng pháp phỏng vấn đƣợc sử dụng để phỏng vấn trực tiếp đến các đối tƣợng có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Cách thức thực hiện nhƣ sau: Bƣớc 1: Lập kế hoạch phỏng vấn. * Xây dựng kế hoạch phỏng vấn bao gồm các vấn đề sau : Ngƣời đƣợc phỏng vấn: Do tìm hiểu cụ thể công tác kế toán tiền lƣơng công ty nên những ngƣời đƣợc phỏng vấn là những ngƣời có liên quan trực tiếp đến công tác kế toán tiền lƣơng tại công ty đó là : Nhân viên phòng kế toán, nhân viên phòng kinh doanh, và nhân viên phòng hành chính nhân sự. - Thời gian phỏng vấn : Cuộc phỏng vấn điều tra diễn ra trong 2 ngày là ngày 6 & 7 tháng 5 năm 2010. - Địa điểm phỏng vấn: Tại phòng tài chính kế toán công ty TNHH HÀ HƢNG * Yêu cầu và nội dung câu hỏi phỏng vấn. - Câu hỏi phỏng vấn phải gắn liền về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. - Câu hỏi phỏng vấn phải phù hợp với đối tƣợng đƣợc phỏng vấn. - Các câu hỏi đƣa ra không trùng lặp với các câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu điều tra. * Bƣớc 2 : Tiến hành phỏng vấn. Theo thời gian và địa điểm đã đƣợc nêu trên kế hoạch sẽ tiến hành phỏng vấn đối tƣợng có liên quan. Các câu hỏi mang tính chất mở để thu đƣợc kết quả tốt, tạo không khí vui vẻ và hoà đồng trong quá trình phỏng vấn. Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 11 Khoa Kế toán- Kiểm toán - Ghi chép các thông tin phỏng vấn: Sau khi phỏng vấn, ngƣời phỏng vấn viết báo cáo về các thông tin thu thập đƣợc. - Yêu cầu báo cáo : Sẽ chọn lọc thông tin biến động, thông tin chủ yếu của vấn đề nghiên cứu phù hợp với mục đích và yêu cầu của phƣơng pháp phỏng vấn.) ( Bảng biểu số 05 ) 2.1.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu Trong quá tính toán các số liệu em đã sử dụng phƣơng pháp so sánh để phân tích dữ liệu và thu thập dữ liệu thứ cấp 2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong DN 2.2.1. T nh h nh trong nƣ c về vấn đề tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng - Tóm tắt theo chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên NGUYỄN THỊ NGA lớp K38DK6A khoa kế toán trƣờng đại học thƣơng mại về vấn đề tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong nƣớc ta : “ Chính sách tăng lƣơng của chính phủ nƣớc ta không biết là tốt cho những ngƣời lao động hay là nỗi buồn đối với ngƣời lao động .khi quyết định từ phiên họp của các cấp lãnh đạo vừa họp và ban hành quyết định tăng lƣơng cho CBCNV thì sau đó tất cả mọi mặt hang ngoài thị trƣờng giá cả đã tăng vọt đến tróng mặt ,mọi ngƣời lao động đều cho biết ‘ Tiền lƣơng tăng thêm chƣa đƣợc nhận mà nay đã phải bỏ số tiền lớn hơn trƣớc để mua hang hóa với giá đắt đỏ ‘ kể cả những ngƣời cán bộ công nhân viên cơ quan nhà nƣớc công tác nâu năm mức lƣơng của họ chỉ đạt 1,5trđ đến 3trđ trên 1 tháng .thế mà tiền học phí và sách vở cho con đi học ,ngoài ra còn tiền sinh hoạt ,tiền điện,tiền nƣớc tăng vậy cuộc sống gia đình làm sao đảm bảo. Bên cạnh viêc lƣơng thấp không đảm bảo tốt cho cuộc sống ngƣời lao đông thì BHXH ,BHYT ngày càng đƣợc quan tâm.nhiều doanh nghiệp hàng tháng cho CBCNV đi kiểm tra sức khỏe định kỳ Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 12 Khoa Kế toán- Kiểm toán Tóm tắt theo chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên NGUYỄN THỊ - HÀ lớp HK1A – K3 khoa kế toán trƣờng đại học thƣơng mại về tiền lƣơng trong nƣớc nhƣ sau : “ Nền kinh tế đất nƣớc ta ngày càng phát triển và mở rộng hội nhập với nền kinh tế thế giới, do dó có rất nhiều nhà đầu tƣ từ nƣớc ngoài vào việt nam mở công ty liên doanh,và các công ty này đã thu hút rất nhiều lao động sủa việt nam kể cả lao động phổ thông cho đến ngƣời có trình độ đại học vì họ trả lƣơng với mức hấp dẫn đảm bảo cuộc ssống của ngƣời lao đông đƣợc tốt trong thị trƣờng khi hàng hóa tăng cao,nhƣng đổi lại thời gian làm việc của họ nhiều hơn doanh nghiệp trong nƣớc từ 1h đến 2h. ngƣợc lại cơ quan nhà nƣớc và các doanh nghiệp trong nứơc ta thì ngày làm đủ thời gian 8h/ 1 ngày nhƣng với mức lƣơng rất thấp không đảm bảo tốt cho cuốc sống của ngƣời lao động nên họ ngoài giờ làm chính, một số ngƣời lao động vẫn nhận làm thêm ngoài để có số tiền đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình họ đƣợc tốt hơn. Vậy từ những yếu tố đó đã rất nhiều ngƣời không muốn vào công ty hay cơ quan trong nƣớc mà họ luôn mơ ƣớc đƣợc vào các công ty liên doanh nƣớc ngoài. 2.2.2. Sự ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng * nhân tố môi trƣờng bên ngoài doanh nghiệp - Sự phát triển kinh tế : Trong nền kinh tế suy thoái các doanh nghiệp một mặt vẫn cần duy trì lực lƣợng lao dộng có kỹ năng ,mặt khác muốn cắt giảm chi phí tiền lƣơng , tiền thƣởng,phúc lợi, giảm giờ làm , thậm chí cho nhân viên tạm nghỉ hoặc cho nghỉ việc .khi nền kinh tế phát triển và có xu hƣớng tăng trƣởng nhanh , việc làm đƣợc tạo ra nhiều hơn , các doanh nghiệp cần phải tăng lƣơng ,thƣởng nhằm đảm bảo mức sống ngày càng tăng cao của ngƣời lao động .đặc biệt trong điều kiện hiện nay nền kinh tế nƣớc ta ngày càng có sự phát triển mạnh mẽ , nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế thế giới , các doanh nghiệp cần thực hiện tốt về kế toán tiền lƣơng và các Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 13 Khoa Kế toán- Kiểm toán khoản trích theo lƣơng ,tiền thƣởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tiền lƣơng,tiền thƣởng hấp dẫn đồng thời lƣu giữ lao động giỏi để tăng cƣờng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác . - Luật pháp và quy định của nhà nƣ c : khi chính phủ quy định mức lƣơng theo từng vùng cũng ảnh hƣởng tới lƣơng khi những ngƣời có cùng trình độ nhƣng lƣơng của họ lại có sự chênh lệch.ngoài ra quy định từng cấp bậc theo từng hệ số vậy ngƣời cấp bậc cao thì hƣởng mức lƣơng cao. * Nhân tố môi trƣờng bên trong doanh nghiệp - Hiệu quả hoạt động SXKD : khi doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao thì luôn có thƣởng cao và tăng lƣơng cho ngƣời lao động để ngƣời lao động vui vẻ và cố phấn đấu lao động tốt hơn. Nhƣng khi doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ thì lƣơng của những ngƣời lao động bị giảm và không đƣợc thƣởng, và công ty còn cho ngƣời lao động nghỉ việc tạm thời.ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời lao động. - Giê c«ng, ngµy c«ng lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng, cÊp bËc hoÆc chøc danh, thang l-¬ng quy ®Þnh, sè l-îng, chÊt l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh, ®é tuæi, søc khoÎ, trang thiÕt bÞ kü thuËt ®Òu lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn tiÒn l-¬ng cao hay thÊp +Giê c«ng: Lµ sè giê mµ ng-êi lao ®éng ph¶i lµm viÖc theo quy ®Þnh. VÝ Dô: 1 ngµy c«ng ph¶i ®ñ 8 giê... nÕu lµm kh«ng ®ñ th× nã cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ tõ ®ã ¶nh h-ëng ®Õn tiÒn l-¬ng cña ng-êi lao ®éng. +Ngµy c«ng: Lµ nh©n tè ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn tiÒn l-¬ng cña ng-êi lao ®éng, ngµy c«ng quy ®Þnh trong th¸ng lµ 22 ngµy. NÕu ng-êi lao ®éng lµm thay ®æi t¨ng hoÆc gi¶m sè ngµy lao viÖc th× tiÒn l-¬ng cña hä còng thay ®æi theo. +CÊp bËc, Chøc danh: C¨n cø vµo møc l-¬ng c¬ b¶n cña c¸c cÊp bËc, chøc vô, chøc danh mµ CBCNV h-ëng l-¬ng theo hÖ sè phô cÊp cao hay Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 14 Khoa Kế toán- Kiểm toán thÊp theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc do vËy l-¬ng cña CBCNV còng bÞ ¶nh h-áng rÊt nhiÒu. +Sè l-îng chÊt l-îng hoµn thµnh còng ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn tiÒn l-¬ng. NÕu lµm ®-îc nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt ®óng tiªu chuÈn vµ v-ît møc sè s¶n phÈm ®-îc giao th× tiÒn l-¬ng sÏ cao. Cßn lµm Ýt hoÆc chÊt l-îng s¶n phÈm kÐm th× tiÒn l-¬ng sÏ thÊp. +§é tuæi vµ søc khoÎ còng ¶nh h-ëng rÊt ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn tiÒn l-¬ng. NÕu cïng 1 c«ng viÖc th× ng-êi lao ®éng ë tuæi 30 – 40 cã søc khoÎ tèt h¬n vµ lµm tèt h¬n nh÷ng ng-êi ë ®é tuæi 50 – 60. +Trang thiÕt bÞ, kü thuËt, c«ng nghÖ còng ¶nh h-ëng rÊt lín tíi tiÒn l-¬ng. Víi 1 trang thiÕt bÞ cò kü vµ l¹c hËu th× kh«ng thÓ ®em l¹i nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao vµ còng kh«ng thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt nhnh÷ng trang thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®-îc. Do vËy ¶nh h-ëng tíi sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh còng tõ ®ã nã ¶nh h-ëng tíi tiÒn l-¬ng 2.3. Thực trạng qui trình kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty TNHH HÀ HƢNG 2.3.1 Tổ chức công tác kế toán của CÔNG TY TNHH HÀ 2.3.1.1 Tổ chức ộ máy kế toán của công ty - Số lƣợng nhân viên phòng kế toán : 02 ngƣời - Bộ máy kế toán của công ty đƣợc tổ chức gọn nhẹ dƣới sơ đồ sau: KÕ to¸n tr-ëng Kế toán tiền lương KÕ to¸n công nợ Thñ quü Sơ đồ 01 : Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 15 Khoa Kế toán- Kiểm toán 2.3.1.2. Chính sách kế toán của công ty Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. - Niên độ kế toán : Là năm, năm kế toán trùng với năm dƣơng lịch - Kỳ kế toán : Áp dụng theo tháng , bên cạnh đó cũng sử dụng kỳ kế toán theo quý. - Phƣơng pháp tính thuế GTGT : Theo phƣơng pháp khấu trừ - Hình thức ghi sổ : Chứng từ ghi sổ. 2.3.2 NỘI DUNG TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 2.3.2.1. Quü tiÒn l-¬ng, quü các khoản trích theo lƣơng * Quü tiÒn l-¬ng: Lµ toµn bé sè tiÒn l-¬ng tr¶ cho sè CNV cña doanh nghiÖp do doanh nghiÖp qu¶n lý, sö dông vµ chi tr¶ l-¬ng. Quü tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp gåm: - TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ c¸c kho¶n phô cÊp th-êng xuyªn nh- phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê, phô cÊp khu vùc.... - TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt, do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, thêi gian nghØ phÐp. - C¸c kho¶n phô cÊp th-êng xuyªn: phô cÊp häc nghÒ, phô cÊp th©m niªn, phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc, phô cÊp d¹y nghÒ, phô cÊp c«ng t¸c l-u ®éng, phô cÊp cho nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c khoa häc- kü thuËt cã tµi n¨ng. - VÒ ph-¬ng diÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n, quü l-¬ng cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh 2 lo¹i : tiÒn l-¬ng chÝnh, tiÒn l-¬ng phô. + TiÒn l-¬ng chÝnh: Lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh: gåm tiÒn l-¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n phô cÊp. + TiÒn l-¬ng phô: Lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh cña hä, thêi gian ng-êi lao ®éng nghØ phÐp, nghØ lÔ tÕt, ngõng s¶n xuÊt ®-îc h-ëng l-¬ng theo chÕ ®é. Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 16 Khoa Kế toán- Kiểm toán Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®-îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm, tiÒn l-¬ng phô cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®-îc h¹ch to¸n vµ ph©n bæ gi¸n tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan theo tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. * . Quü b¶o hiÓm x· héi Quü BHXH lµ kho¶n tiÒn ®-îc trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh lµ 22% trªn tæng quü l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp nh»m gióp ®ì hä vÒ mÆt tinh thÇn vµ vËt chÊt trong c¸c tr-êng hîp CNV bÞ èm ®au, thai s¶n, tai n¹n, mÊt søc lao ®éng... Quü BHXH ®-îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ CNV trong kú, Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, hµng th¸ng doanh nghiÖp tiÕn hµnh trÝch lËp quü BHXH theo tû lÖ 22% trªn tæng sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng, trong ®ã 16% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi t-îng sö dông lao ®éng, 6% trõ vµo l-¬ng cña ng-êi lao ®éng. Quü BHXH ®-îc trÝch lËp nh»m trî cÊp c«ng nh©n viªn cã tham gia ®ãng gãp quü trong tr-êng hîp hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng, cô thÓ: - Trî cÊp c«ng nh©n viªn èm ®au, thai s¶n. - Trî cÊp c«ng nh©n viªn khi bÞ tai n¹n lao ®éng hay bÖnh nghÒ nghiÖp. - Trî cÊp c«ng nh©n viªn khi vÒ h-u, mÊt søc lao ®éng. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, toµn bé sè trÝch BHXH ®-îc nép lªn c¬ quan qu¶n lý quü b¶o hiÓm ®Ó chi tr¶ c¸c tr-êng hîp nghØ h-u, nghØ mÊt søc lao ®éng. T¹i doanh nghiÖp hµng th¸ng doanh nghiÖp trùc tiÕp chi tr¶ BHXH cho CNV bÞ èm ®au, thai s¶n...Trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lý hîp lÖ. Cuèi th¸ng doanh nghiÖp, ph¶i thanh quyÕt to¸n víi c¬ quan qu¶n lý quü BHXH. * Quü B¶o HiÓm Y TÕ Quü BHYT lµ kho¶n tiÒn ®-îc tÝnh to¸n vµ trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh lµ 4,5% trªn tæng quü l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho toµn bé c¸n bé c«ng Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 17 Khoa Kế toán- Kiểm toán nh©n viªn cña c«ng ty nh»m phôc vô, b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi lao ®éng. C¬ quan B¶o HiÓm sÏ thanh to¸n vÒ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh mµ nhµ n-íc quy ®Þnh cho nh÷ng ng-êi ®· tham gia ®ãng b¶o hiÓm. Quü BHYT ®-îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, doanh nghiÖp trÝch quü BHXH theo tû lÖ 4,5% trªn tæng sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng, trong ®ã 3% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi t-îng sö dông lao ®éng, 1,5% trõ vµo l-¬ng cña ng-êi lao ®éng. Quü BHYT ®-îc trÝch lËp ®Ó tµi trî cho ng-êi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp quü trong c¸c ho¹t động Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, toµn bé quü BHYT ®-îc nép lªn c¬ quan chuyªn m«n chuyªn tr¸ch ®Ó qu¶n lý vµ trî cÊp cho ng-êi lao ®éng th«ng qua m¹ng l-íi y tÕ. * . Kinh phÝ c«ng ®oµn: Kinh PhÝ C«ng §oµn lµ kho¶n tiÒn ®-îc trÝch lËp theo tû lÖ lµ 2% trªn tæng quü l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp nh»m ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cho ng-êi lao ®éng ®ång thêi duy tr× ho¹t cña c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh hµng th¸ng doanh nghiÖp trÝch 2% kinh phÝ c«ng ®oµn trªn tæng sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng vµ tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi t-îng sö dông lao ®éng. Toµn bé sè kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch ®-îc mét phÇn nép lªn c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn, mét phÇn ®Ó l¹i doanh nghiÖp ®Ó chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. Kinh phÝ c«ng ®oµn ®-îc trÝch lËp ®Ó phôc vô chi tiªu cho ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn nh»m ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng. * Quỹ Phụ cấp thất nghiệp Quỹ PCTN là khoản tiền đƣợc tính toán và trích lập theo quy định là 2 % trên tổng quỹ lƣơng thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ CNV của công ty Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 18 Khoa Kế toán- Kiểm toán nhằm phục vụ cho việc mất việc làm , và mất việc làm đang chờ xin việc làm mới Quỹ PCTN đƣợc hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lƣơng phải trả CNV trong kỳ . theo chế độ hiện hành doanh nghiệp trích quỹ PCTN theo tỷ lệ 2 % trên tổng số lƣơng thực tế phải trả CNV trong tháng , trong đó 1 % tính vào chi phí SXKD của các đối tƣợng sử dụng lao động. 1% trừ vào lƣơng của ngƣời lao động. 2.3.2.2. TiÒn l-¬ng theo thêi gian: TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng tÝnh theo thêi gian lµm viÖc, cÊp bËc hoÆc chøc danh vµ thang l-¬ng theo quy ®Þnh - L-¬ng thêi gian đƣợc chia thµnh: +L-¬ng th¸ng: TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo thang bËc l-¬ng quy ®Þnh gåm tiÒn l-¬ng cÊp bÆc vµ c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã). L-¬ng th¸ng th-êng ®-îc ¸p dông tr¶ l-¬ng cho cán bộ công nh©n viªn toàn công ty khi hàng tháng đi làm đủ ngày quy định của công ty , mỗi tháng đi làm đủ 26 ngày trong 1 tháng Công thức tính lƣơng cho cán bộ CNV: Tiền lƣơng = Hệ số * Lƣơng tối thiểu VD : Anh nguyễn thế pháp Trƣởng phòng KD T12/2009 anh đi làm đúng ngày quy định của công ty.anh hƣởng hệ số lƣơng là 2,3, tiền lƣơng của anh là Tiền lƣơng = 2,3 * 690.000 = 1.587.000đ +L-¬ng ngµy: §-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy l-¬ng th¸ng chia cho sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é. L-¬ng ngµy lµm c¨n cø ®Ó tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ CNV, tÝnh tr¶ l-¬ng cho CNV trong nh÷ng ngµy héi häp, häc tËp, tr¶ l-¬ng theo hîp ®ång.lƣơng ngày là tính cho CNV đi làm không đúng ngày quy định 26 ngày,và đi không đủ 26 ngày trong 1 tháng Công thức tính lƣơng cho cán bộ CNV theo lƣơng ngày : Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại Tiền lƣơng = 19 Khoa Kế toán- Kiểm toán Hệ số x Lƣơng tối thiểu x Số ngày công 26 ngày VD : Anh hoàng duy tiến là nhân viên bảo vệ của công ty T12/2009 anh đi làm đƣợc 23 ngày trong tháng . mà hệ số lƣơng của anh là 1,5. Vậy tiền lƣơng của anh T12 là: Tiền lƣơng = 1,5 x 690.000 x 23 = 915.500 26 2.3.2..3. C¸c ®·i ngé kh¸c ngoµi tiÒn l-¬ng: Ngoµi tiÒn l-¬ng, BHXH, c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch trong s¶n xuÊt, trong c«ng t¸c ®-îc h-ëng kho¶n tiÒn th-ëng, viÖc tÝnh to¸n tiÒn l-¬ng c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh vµ chÕ ®é khen th-ëng hiÖn hµnh 2.3.3 Quy tr nh kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại CÔNG TY TNHH HÀ HƢNG. 2.3.3.1.C¸c chøng tõ sử dụng C¸c chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng thuéc chØ tiªu lao ®éng tiÒn l-¬ng gåm c¸c biÓu mÉu sau: MÉu sè 01-L§TL B¶ng chÊm c«ng ( Bảng biẻu số 06 ) MÉu sè 02a -L§TL B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng bộ phận ( Bảng biểu số 07 ) MÉu sè 02 b – LĐTL Bảng thanh toán tiền lƣơng toàn công ty ( Bảng biểu số 08 ) MÉu số 03 – LĐTL Bảng phân bổ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ( Bảng biểu số 09 ) Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B Trường Đại học Thương Mại 20 Khoa Kế toán- Kiểm toán 2.3.3.2 Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông: TK 334 - “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” . TK 338 - “Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c.” Không có sử dụng tài khoản chi tiết cấp 2 2.3.3.3 Định khoản : Từ bảng biểu số 07 và 08 – bảng thanh toán lƣơng văn phòng hành chính và toàn công ty tháng 12 - Tính lƣơng và phụ cấp Bộ phận kinh doanh và lái xe tính vào chi phí bán hàng Nợ TK 641 : 7.012.000đ Có TK 334 : 7.012.000đ Bộ phận còn lại của văn phòng cho vào chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 642 : 11.937.000đ Có TK 334 : 11.937.000đ Bộ phận công nhân sản xuất trực tiếp Nợ TK 622 : 11.650.000đ Có TK 334 : 11.650.000đ Bộ phận sản xuất chung Nợ TK 627 : 10.170.000đ Có TK 334 : 10.170.000đ Số tiền cán bộ CNV bộ phận bán hàng tạm ứng Nợ TK 141 : 1.800.000đ Có TK 111 : 1.800.000đ Số tiền cán bộ CNV bộ phận quản lý DN tạm ứng Nợ TK 141 : 1.500.000đ Có TK 111 : 1.500.000đ Chuyên đề tốt nghiệp Phan Thị Phương - K4HK1B
- Xem thêm -