Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may thanh hoá

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc Lêi më ®Çu............................................................................................. 1 PHÇN THø NHÊT. KH¸I QU¸T CHUNG VÒ C¤NG TY Cæ PHÇN BÊT §éNG S¶N VN................................................................................ 3 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp:............................................................3 1.1 Giíi thiÖu vÒ doanh nghiÖp:.....................................................................3 1.2. Nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty:...................................................3 1.3. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp:..................................................................4 1.4. LÞch sö doanh nghiÖp ph¸t triÓn qua c¸c thêi kú:...................................4 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp:...........................5 2.1.C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt: kÕt hîp víi chøc n¨ng cña C«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN ®ô¬c thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau:.....................................5 2.2.Chøc n¨ng cña tõng bé phËn:..................................................................5 2.3.C«ng nghÖ s¶n xuÊt:................................................................................7 2.3.1. S¬ ®å d©y truyÒn s¶n xuÊt:............................................................7 2.3.2.ThuyÕt minh d©y truyÒn s¶n xuÊt:..................................................7 2.4.§Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt:.................................................................8 2.4.1.§Æc ®iÓm vÒ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt:................................................8 2.4.2.§Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ:.............................................................8 2.4.3. §Æc ®iÓm vÒ bè trÝ mÆt b»ng nhµ xëng, vÒ th«ng giã,¸nh s¸ng.....9 3. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp:........................9 3.1. Tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp:.......................................................9 3.2.KÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp:......................................................10 4. Kh¶o s¸t, ph©n tÝch c¸c yÕu tè “®Çu ra, ®Çu vµo”cña c«ng ty:..............11 4.1. YÕu tè ®Çu vµo cña c«ng ty:..................................................................11 5. Mét sè chØ tiªu cña c«ng ty:......................................................................16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHÇN THø HAI. T×M HIÓU CHUNG VÒ Tæ CHøC KÕ TO¸N CñA C¤NG TY Cæ PHÇN BÊT §éNG S¶N VN..............................17 1. ChÕ ®é vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty:..............................17 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty:.......................................18 3. §Æc ®iÓm vÒ c¸c mÆt kÕ to¸n cña c«ng ty:...............................................19 3.1.H×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông :................................................19 3.2.C¸c mÆt nghiÖp vô kÕ to¸n t¹i c«ng ty :.................................................21 3.3. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô...........................................30 3.4. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN................................................................................................31 3.5. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh.........................................................................32 3.6. KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN................................................................................................33 PHÇN THø BA. THùC TR¹NG KÕ TO¸N CHI PHÝ S¶N XUÊT Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM T¹I C¤NG TY Cæ PHÇN BÊT §éNG S¶N VN........................................................................................ 35 1. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt :.......................................................................35 1.1. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt............................................35 1.2. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt:...................................................35 2. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm taÞ c«ng ty Cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN................................................................35 2.1 . KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp................................38 2.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp......................................................44 2.3. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y..............................................................52 2.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung.............................................................54 2.5. Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm .....................................................................................................................59 2.5.1. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang...............................................59 2.5.2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh..........................................59 PHÇN THø T¦. MéT Sè NHËN XÐT Vµ §Ò XUÊT NH»M HOµN THIÖN C¤NG T¸C KÕ TO¸N ë C¤NG TY Cæ PHÇN BÊT §éNG S¶N VN.................................................................................................... 67 1. Nh÷ng u ®iÓm.............................................................................................67 2. Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt ®ãng gãp lµm hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN...................................................................................................69 2.1. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu.........................................................69 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. ViÖc theo dâi, qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp...............................70 2.3. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung.................................................70 KÕT LUËN.............................................................................................. 71 Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o......................................72 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua ®Êt nø¬c ta thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ cã nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c,ph¸t triÓn m¹nh mÏ, hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.tríc sù c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng mèi quan t©m lín nhÊt vµ hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp lµ t×m kiÕm lîi nhuËn: lîi nhuËn quyÕt ®Þnh sù sinh tån hay tån t¹i cña doanh nghiÖp.tõ t×nh h×nh thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ®iÒu tra, tÝnh to¸n c©n nh¾c ®Ó lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u sao cho chi phÝ bá ra Ýt nhÊt nhng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt víi s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn yÕu tè ¶nh hëng tíi s¶n phÈm cña m×nh. H¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ trong doanh nghiÖp kinh doanh nãi riªng ®· vµ ®ang lµ mét vÊn ®Ò ®îc nhiÒu nhµ kinh doanh quan t©m, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai chØ tiªu quan träng trong bÊt k× doanh nghiÖp nµo, hai chØ tiªu nµy lu«n cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt kh«ng t¸ch rêi nhau trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nµy th× vÊn ®Ò tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng to lín trong viªc n©ng cao lîi nhuËn, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp, nã lµm tiÒn ®Ò ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, cñng cè chç ®øng cña daonh nghiÖp trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Ó lµm tèt c«ng viÖc nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn tæ chøc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xu¸t vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®óng ®èi tîng, ®óng chÕ ®é quy ®Þnh vµ ®óng ph¬ng ph¸p ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ tiÕt kiÖm c¸c kho¶n muc chi phÝ chi dïng cho s¶n xuÊt. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng trªn nªn thêi gian thùc tËp ë c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN, cïng víi sù gióp ®ì cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty vµ sù ®Þnh hu¬ng chØ b¶o cña c« gi¸o em ®· chän ®Ò tµi “ KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN”cho nghiÖp vô thùc tËp cña m×nh . Em xin tr©n träng c¶m ¬n c« vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN ®· híng dÉn, gióp ®ì vµ chØ b¶o trong suèt thêi gian em thùc tËp t¹i ®©y, nhê ®ã mµ em ®· hoµn thµnh qu¸ tr×nh thùc tËp theo ®óng yªu cÇu cña nhµ trêng. Néi dung chuyªn ®Ò gåm phÇn nh sau: PhÇn I: t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n vn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II: T×m hiÓu chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n vn PhÇn III: T×nh h×nh kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n vn PhÇn IV: Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN Sinh viªn thùc hiÖn Lª ThÞ NghÜa 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHÇN THø NHÊT KH¸I QU¸T CHUNG VÒ C¤NG TY Cæ PHÇN BÊT §éNG S¶N VN 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp: 1.1 Giíi thiÖu vÒ doanh nghiÖp: . Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN (tªn viÕt t¾t lµ VNLAND) cã tiÒn th©n lµ C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn ®« thi S«ng Hång. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn Tæng gi¸m ®èc: Hµ V¨n S¬n Cã trô së chÝnh: Sè 9A Lª §¹i Hµnh, phêng Lª §¹i Hµnh, quËn Hai Bµ Trng, thµnh phè Hµ Néi Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp: C«ng ty ho¹t ®éng theo giÊy phÐp kinh doanh sè 0103025074 ngµy 05/06/2008 do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®Çu t, më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Víi 90 c¸n bé c«ng nh©n viªn nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong ®ã cã nh÷ng kü s vµ cö nh©n, c«ng nh©n lao ®éng lµnh nghÒ, tr×nh ®é cao tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2009. Tæng vèn ph¸p ®inh cña doanh nghiÖp lµ 5.000.000.000 §iÖn tho¹i: 04.39936771; fax: 04.38217940 Tµi kho¶n: 9000201401081 t¹i Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam chi nh¸nh L¸ng H¹ 1.2. Nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty: - T vÊn ®Çu t ,t vÊn qu¶n lý dù ¸n (kh«ng bao gåm t vÊn ph¸p luËt vµ t vÊn tµi chÝnh); - T vÊn ®Çu t th¬ng m¹i,ho¹t ®éng th¬ng m¹i,xóc tiÕn vµ m«i giíi th¬ng m¹i (kh«ng bao gåm t vÊn ph¸p luËt vµ t vÊn tµi chÝnh); - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng thuû lîi,®êng d©y, tr¹m biÕn ¸p ®Õn 35KV; - Trang trÝ néi ngo¹i thÊt v¨n phßng, kh¸ch s¹n,nhµ d©n dông, c«ng nghiÖp; - S¶n xuÊt, mua b¸n néi thÊt ngo¹i thÊt; - §¹i lý mua,®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸; - XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng C«ng ty kinh doanh ; - ThiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n dông, vá bao che c«ng tr×nh c«ng nghiÖp; - Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh; 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Gi¸m s¸t x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng vµ hoµn thiÖn ; - T vÊn lËp dù ¸n, qu¶n lý dù ¸n ®Çu t vµ t vÊn ®Êu thÇu; - ThiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh./. 1.3. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp: C¨n cø vµo giÊy phÐp kinh doanh ®îc Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp, C«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN víi chøc danh lµ thiÕt kÕ, thi c«ng vµ nhËp khÈu vËt t, vËt liÖu phôc vô cho x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh hoµn h¶o. Do ®ã nhiÖm vô vchÝnh cña c«ng ty lµ tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng ®îc nhiÒu c«ng tr×nh, c«ng ty thiÕt kÕ, thi c«ng mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ mçi khi kh¸ch hµng yªu cÇu. 1.4. LÞch sö doanh nghiÖp ph¸t triÓn qua c¸c thêi kú: C«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN b¾t ®Çu thµnh l©p vµo tõ th¸ng 6/2008 cho tíi nay(th¸ng 4/2010) tr¶i qua mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vît bËc, tõ mét c«ng ty cã khèi lîng c«ng viÖc nhá giê ®· trë thµnh mét doanh nghiÖp lín víi sè luîng c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm, ®éi ngò c«ng nh©n x©y dùng ®îc ®µo t¹o bµi b¶n, cã nghiÖp vô cao; C«ng ty ®· nhËn ®îc nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng lín, nhá nh x©y nhµ ë t nh©n (biÖt thù víi 200m2 ) vµ hîp ®ång x©y dùng lín nh x©y trung c hé gia ®×nh, c¸c toµ nhµ trung t©m ë trong vµ ngoµi ®Þa bµn Hµ Néi nh Hµ T©y, VÜnh Phóc..v.v.. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: 2.1.C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt: kÕt hîp víi chøc n¨ng cña C«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN ®ô¬c thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Héi ®ång qu¶n trÞ Tổng gi¸m đốc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 . Gi¸m đốc hành chÝnh kế to¸n Bộ phận hành chÝnh Bộ phận kỹ thuật Bộ phận quản lý m¸y, chất lượng hµnh chÝnh Bộ phận Tổ hoàn vật tư,kho thiện tàng Gi¸m đốc kỹ thuật C¸c c«ng trường 2.2.Chøc n¨ng cña tõng bé phËn: - Héi ®ång qu¶n trÞ: gåm cã 3 thµnh viªn, lµ c¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt cña c«ng ty vµ quyÕt ®Þnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Ban tæng gi¸m ®èc:  Tæng gi¸m ®èc c«ng ty kiªm chñ tÞch H«i ®ång qu¶n trÞ: lµ ngêi ®îc héi ®ång qu¶n trÞ uû quyÒn ®¹i diÖn cho ph¸p luËt vµ trùc tiÕp tæ chøc, ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty.  Phã tæng gi¸m ®èc kü thuËt: cã nhiÖm vô gióp cho Tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh kü thuËt thiÕt kÕ b¶n vÏ,lËp dù to¸n kinh phÝ vµ gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.  Phã tæng gi¸m ®èc hµnh chÝnh - kÕ to¸n: cã nhiÖm vô tham mu cho Tæng gi¸m ®èc vÒ chÕ ®é lao ®éng - tiÒn l¬ng, chÝnh s¸ch qu¶n lý, ®ång thêi tæng hîp, ph©n tÝch, b¸o c¸o thèng kª vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«g ty nãi chung. - C¸c phßng ban chøc n¨ng :  Phßng t vÊn thiÕt kÕ: cã nhiÖm vô thiÕt kÕ kü thuËt c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi.  Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu, thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh, lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng, kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, gi¸m s¸t kü thuËt. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Phßng kh¶o s¸t:kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng h¹ tÇng c¬ së, gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi.  Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: cã nhiÖm vô theo dâi c¸c c«ng v¨n, hîp ®ång lao ®éng vµ thùc hiÖn viªc chÊm c«ng, n©ng l¬ng, ¸p dông c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ,kinh phÝ c«ng ®oµn theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ níc vµ quyÕt ®Þnh cu¶ c«ng ty.  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n:cã chøc n¨ng t©p hîp c¸c sè liÖu vµ c¸c th«ng tin tµi chÝnh liªn quan tíi mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.  C«ng trêng: lµ n¬i trùc tiÕp thi c«ng x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty nhËn thÇu, ®øng ®Çu c«ng trêng lµ chØ huy trëng c«ng trêng. Quan hÖ gi÷a c¸c phong ban víi nhau mèi quan hÖ chØ ®¹o híng dÉn, gióp ®ì trªn c¬ së thùc hiÖn yªu cÇu chuyªn m«n nghiÖp vô. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban víi Tæng gi¸m ®èc lµ mèi quan hÖ gi÷a cÊp trªn víi cÊp díi, theo chøc n¨ng ho¹t ®éng cña m×nh. Nhng gi¸m ®èc lu«n quan t©m ch¨m sãc vµ xem xÐt gi÷a c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt cÊp díi ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn bé m¸y. L¾ng nghe ý kiÕn ®èng gãp cña l·nh ®¹o. Mèi quan hÖ hai chiÒu ®ã sÏ gióp cho ban Tæng gi¸m ®èc vµ nh©n viªn cã sù gÇn gòivµ g¾n bã ®Ó tõ ®ã c«gn viÖc ®¹t hiªu qu¶ cao nhÊt. 2.3.C«ng nghÖ s¶n xuÊt: 2.3.1. S¬ ®å d©y truyÒn s¶n xuÊt: THI C«NG MãNG X©y dùng th« HOµN THIÖN Bµn giao h¹ng môc 2.3.2.ThuyÕt minh d©y truyÒn s¶n xuÊt: C«ng viÖc ®Çu tiªn cña hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh lµ thi c«ng mãng.ViÖc thi c«ng mãng lµ mét c«ng viÖc v« cïng quan träng ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ vµ chÊt lîng cña c«ng tr×nh. C«ng viÖc bµy thêng bao gåm c¸c c«ng viÖc nh sau: San nÒn, ®µo mãng, xö lý ®Þa chÊt, x©y mãng. - Sau khi ®· cã ®îc mét nÒn mãng, ®¶m b¶o chÊt lîng,®óng yªu cÇu kü thuËt, viÖc tiÕp theo lµ phÇn x©y dùng th«, ®©y lµ c«ng ®o¹n còng kh¸ quan träng v× nã 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÝnh lµ phÇn ruét cña c«ng tr×nh,®ßi hái c¸c c«ng nh©n, kü s gi¸m s¸t ph¶i b¸m s¸t thiÕt kÕ, ®¶m b¶o c¸c ®Æc tÝnh vÒ cÊu tróc nh»m t¹o ®iÌu kiÖn dÔ dµng cho giai ®o¹n sau. Giai ®o¹n nµy thêng bao gåm c¸c c«ng ®o¹n nh: x©y têng, ghÕp cèp pha, ®æ trÇn, tr¸t têng, ®¾p nhµo. - Mét c«ng tr×nh ®îc gäi lµ hoµn thµnh chØ khi nã ®îc ®ua vµo giai ®o¹n hoµn thiÖn. Bé mÆt cña c«ng tr×nh sÏ ®îc hiÖn ra cho mäi ngêi khi nã ®i qua c«ng ®o¹n nµy thêng bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: quÐt s¬n, l¾p cöa sæ, cöa ra vµo, hÖ thèng ®iÖn níc, hÖ thèng cÇu thang m¸y(®èi víi c¸c cÇu cao tÇng), hÖ thèng chiÕu s¸ng. - KÕt qu¶ cña c«ng ®o¹n trªn ®i ®Õn tÇm quan träng khi nã ®îc nghiÖm thu vµ bµn giao cho chñ ®Çu t. Tríc khi bµn giao cho chñ ®Çu t, mçi c«ng ®o¹n sÏ ®îc kiÓm tra chÊt lîng vµ møc ®é hoµn thµnh. ViÖc bµn giao cho chñ ®Çu t ®îc thùc hiÖn ®óng nh trong thiÕt kÕ. C¸c thay ®æi, sai sãt trong thùc tÕ thùc hiÖn sÏ ®îc c¸c bªn bµn b¹c vµ ®a ra c¸ch gi¶i quyÕt ®óng nh trong hîp ®ång ®· ký kÕt. 2.4.§Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt: 2.4.1.§Æc ®iÓm vÒ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt: C«ng ty ®· vËn dông nh÷ng ph¬ng ph¸p tèi u nhÊt cho kh¸ch hµng; ®¶m b¶o thi c«ng an toµn, chi phÝ thÊp nhÊt khi x©y dùng nhµ ë,chung c; mÆt b»ng kÕt cÊu, tÝnh chÝnh x¸c gÇn nh tuyÖt ®èi, cã sai sãt nhng x¸c xuÊt rÊt nhá. §¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng hîp lÝ, phï hîp víi yªu cÇu mµ kh¸ch hµng ®Ò ra. 2.4.2.§Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ: - Trang thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, do ®ã ®Æc ®iÓm cña m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp g¾n liÒn víi nhiÖm vô cña c«ng ty. Trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh 2 lo¹i: Mét lµ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt, hai lµ c¸c phong tiªnj vËn t¶i phôc vô cho s¶n xuÊt - M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Danh mục trang thiết bị Máy ép cọc thuỷ lực P =100T Máy phát điện 37KW Máy lu rung YZ14JA Máy trộn bê tông 250I Cẩu tháp Liên Xô KB 308 Máy uốn sắt Máy khoan cần Liên Xô Cốt pha định hình 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 9 10 11 12 13 14 - Cột chống tổng hợp Thang tải Maý trộn bê tông Đức MR 50 Máy cắt tôn Cẩu thiếu nhi Giàn giáo ống Ph¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô cho s¶n xuÊt: STT 1 2 3 4 5 Danh mục trang thiết bị Máy ủi KOMATSU D.5 Máy đào xúc SUMITOMO Máy san gạt MITSUBISHI Xe ISUZU Xe ôtô MAZ sơ mi Xe V/C tự đổ KAMA > 10 tấn 6 2.4.3. §Æc ®iÓm vÒ bè trÝ mÆt b»ng nhµ xëng, vÒ th«ng giã,¸nh s¸ng MÆt b»ng nhµ xëng réng r·i, tho¸ng m¸t réng 2000m2 ®Êt, kÕt cÊu phï hîp víi yªu cÇu cña lao ®éng, ®¶m b¶o vÒ phong thuû,vÒ ¸nh s¸ng, trang thiÕt bÞ an toµn cho c«ng nh©n. NÕu lµm viÖc ë tÇm ®é cao c«ng nh©n cã ®Çy ®ñ d©y an toµn, hÖ thèng dµn gi¸o,m¸y trén bª t«ng, cèt thÐp ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp. 2.4.4 §Æc ®iÓm vÒ an toµn lao ®éng: Do lµ mét doanh nghiÖp x©y dùng nªn viÖc tai n¹n lao ®éng lµ kÎ thï ngêi lao ®éng vµ rÊt dÔ x¶y ra g©y nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng con ngêi còng nh tµi s¶n vËt chÊt c«ng tr×nh nÕu nh an toµn lao ®éng kh«ng ®îc ®¶m b¶o. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o tríc hÕt cho tÝnh m¹ng vµ sù an toµn cña ngêi lao ®éng, còng nh tµi s¶n vËt chÊt cña c«ng tr×nh, c«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh»m gióp cho ngêi lao ®éng ®ùoc an toµn trong khi lµm viÖc còng nh tµi s¶n cña c«ng tr×nh kh«ng bÞ h h¹i do nh÷ng tai n¹n lao ®éng g©y nªn víi ph¬ng ch©m: “An toµn lµ b¹n, tai n¹n lµ thï”. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: 3.1. Tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: Do lµ mét doanh nghiÖp chuyªn vÒ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ giao th«ng,nªn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra lµ nh÷ng s¶n phÈm ®¬n chiÕc, mçi mét c«ng tr×nh lµ mét s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. HÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cña doanh nghiÖp ph¶i qua ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu mµ cã ®îc nªn cã thÓ thÊy r»ng viÖc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nhiÒu hay Ýt, liªn tôc hay gi¸n ®o¹n lµ phô thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tiÕp thÞ, dù thÇu vµ tróng thÇu mang vÒ nh÷ng hîp ®ång x©y dùng hay kh«ng. Quy tr×nh x©y dùng: Hồ sơ dự thÇu của c«ng tr×nh(chỉ định thầu ) Ký kết hợp đồng x©y dựng thầu ( Nhà thầu thi c«ng ký kết với chủ đầu tư) Tiến hành khởi c«ng x©y dựng Hoàn thành tiến độ thi c«ng Bàn giao sản phẩm khi đ· hoàn thành Thanh toán chi phí xây dựng công tr×nh(H×nh thức và thêi hạn thanh to¸n theo nội dung đã thống nhất trong hợp đồng x©y dựng) Tiến hành kiểm tra nhập kho Nghiệm thu (Chủ đầu tư cã thể nghiệm thu từng hạng mục c«ng tr×nh) 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2.KÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp cã mét ®éi ngò c«ng nh©n nµy cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®· ®îc ®µo t¹o qua hÖ nghÒ. Ngoµi ra cßn cã mét ®éi ngò nh©n c«ng phô trî cho qua tr×nh x©y dùng ®ã lµ ®éi ngò phô hå, vËn chuyÓn trang thiÕtt bÞ dµn gi¸o, bé phËn chuyªn ®i nhËn vµ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu tíi c«ng tr×nh, c«ng ty cã thµnh lËp tæ gi¸m s¸t thi c«ng. C«ng ty cßn cã mét bé phËn cöa hµng chuyªn cung cÊp nguyªn vËt liÖu: xi m¨ng, cèt thÐp, dµn gi¸o lu«n s½n sµng phôc vô cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. HiÖn t¹i c«ng ty cã 04 xe t¶i trong ®ã cã 03 xe Ben chuyªn chë c¸t vµ nguyªn vËt liÖu, cßn 02 xe t¶i lu«n vËn chuyÓn dµn gi¸o phôc vô cho thi c«ng; ngoµi ra c«ng ty cßn cã thªm 02 xe con mét c¸i 4 chç vµ 01 c¸i 7 chç chuyªn phôc vô cho c¸c c¸n bé ®i c«ng t¸c xa. 4. Kh¶o s¸t, ph©n tÝch c¸c yÕu tè “®Çu ra, ®Çu vµo”cña c«ng ty: 4.1. YÕu tè ®Çu vµo cña c«ng ty: * Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh: C«ng ty Cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN ®· hoµn thµnh ®îc nhiÒu c«ng tr×nh v× vËy c«ng viÖc xËy dùng møc tiªu dïng vËt t (ngyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc)lµ kh©u quan träng vµ lµ kh©u ®Çu tiªn trong viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. a. NhËp kho nguyªn vËt liÖu: Khi mua nguyªn vËt liÖu vÒ, thñ kho tiÕn hµnh nhËp kho theo hãa ®¬n GTGT hîp ®ång vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm. Sau khi kiÓm tra bé phËn kho cho nhËp hµng hãa vµ ký nhËn vµo phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®îc thµnh lËp thµnh 02 liªn: 01 liªn lu ë n¬i nhËp 01 liÖn thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho vµ sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. +) C¸c bíc nhËp kho: Bíc 1. ChuÈn bÞ kho, b·i ®ç, chøa nguyª vËt liÖu, dông cô, ®å dïng, m¸y mãc ...phôc vô cho x©y dùng. Bíc 2. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh©n lùc. Bíc 3. KiÓm kª, kiÓm nghiÖm sè lîng, chÊt lîng nguyªn vËt liªuj dông cô. Bíc 4. ChuÈn bÞ c¸c giÊy tê, chøng tõ cÇn thiÕt nh hãa ®¬n GTGT, biªn b¶n kiÓm nghiÖm, biªn b¶n giao nhËn. B¶ng sè liÖu c¸c nguyªn liÖu cÇn dïng cho c«ng tr×nh: S Số lượng nhập Đơn vị TT 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tên nguyê n vật liệu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gạch Sắt Thép Bay Thước gỗ Thước nhôm Xi măng Cát vàng Mái tôn Xô Xẻng 50.000 354 40 745 687 567 323 376 485 569 357 Viên Tấn Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Tấn Khối Tấm Chiếc Chiếc C«ng ty cã nguån cung cÊp nguyªn liÖu då dµo tõ c¸c cöa hµng vµ ®¹i lý b¸n lÎ cã uy tÝn. GÝa c¶ ph¶i ch¨ng phï hîp víi mÆt b»ng chung cña thÞ trêng. Mçi c«ng tr×nh cã møc tiªu hao nguyªn liÖu kh¸c nhau tïy thuéc vµo ®é lín hay nhá cña c«ng tr×nh, diÖn tÝch thi c«ng. b. YÕu tè lao ®éng: - C¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty: Theo sè thèng kª ®Õn hÕt ngµy 31/12/2009 c«ng ty cã kho¶ng 90 lao ®éng trong tÊt c¶ c¸c bé phËn. + Tr×nh ®é lao ®éng: Tr×nh ®é cao häc 05 ngêi, tr×nh ®ä ®¹i häc 25 ngêi, tr×nh ®é cao ®¼ng 04 ngêi. Cßn lai lµ c«ng nh©n lao ®éng lµnh nghÒ. - Lao ®éng ®îc ph©n lo¹i: + Lao ®éng trùc tiÕp gåm bé phËn thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô, nh©n viªn kh¶o s¸t c«ng tr×nh, c«ng nh©n bèc v¸c. + Lao ®éng gi¸n tiÕp:bao gåm Tæng gi¸m ®èc, c¸c phã tæng gi¸m ®èc vµ nh©n viªn c¸c phßng ban nh phong kÕ to¸n; phßng hµnh chÝnh; phßng kü thuËt; kho tµng,c«ng trêng thi c«ng.  ChÕ ®é thëng cña c«ng ty cho lao déng cô thÓ nh sau: + Lo¹i A: (lao ®éng xuÊt s¾c): mét th¸ng l¬ng + Lo¹i B:( lao ®éng giái) :80% sè l¬ng mét th¸ng + Lo¹i C: (lao ®éng tiªn tiÕn): 60% sè l¬ng mét th¸ng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Lo¹i D: (lao ®éng vi ph¹m vµo quy chÕ c«ng ty): ph¶i chÞu kû luËt cña c«ng ty. Vi ph¹m lÇn 1 bÞ nh¾c nhë, lÇn 2 c¶nh c¸o tríc toµn c«ng ty, lÇn 3 bÞ buéc th«i viÖc. - Néi quy lµm viÖc n¬i c«ng trêng:®îc phæ biÕn réng r·i cho toµn bé ngêi lao ®éng. Néi quy ®îc lµm trªn b¶n phooc ni ca tr¾ng khung nh«m, kÝch thíc phï hîp ®îc treo ë vÞ trÝ thÝch hîp trªn c«ng trêng ®Ó mäi ngêi cã thÓ dÔ dµng quan s¸t ®îc. - B¶n cam kÕt thùc hiÖn an toµn lao ®éng:mçi ngêi lao ®éng ph¶i lËp mét b¶n cam kÕt thùc hiÖn an toµn lao ®éng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi sù cam kÕt cña m×nh, vµ b¶n cam kÕt ®îc ký nhËn cña ngêi lao ®éng sau khi hä ®· ®îc - häc tËp néi quy an toµn lao ®éng. - Néi quy an toµn lao ®éng: ®ùoc c¨n cø vµo quy ph¹m an toµn lao ®éng trong x©y dùng theo tiªu chuÈn ViÖt Nam c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ vÒ c¸c c«ng tr×nh hiÖn doanh nghiÖp ®ang trùc tiÕp tham gia x©y dùng. Doanh nghiÖp so¹n th¶o vµ cã nh÷ng quy ®Þnh cÇn thiÕt, s¸t hîp víi c«ng viÖc mµ c¸c ®éi, c«ng trßng vµ c«ng nh©n thùc hiÖn. V¨n b¶n nµy ph¶i ®îc ®ång chÝ ®é trëng, chñ nhiÖm c«ng tr×nh tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ phæ biÕn cho mäi ngêi lao ®éng trøoc khi triÓn khai thi c«ng. Nh÷ng vÊn ®Ò n¸y sinh kh¸c so víi v¨n b¶n nµy, c¸c ®ång chÝ ®éi trëng, chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm t×m hiÓu thªm trong tiªu chuÈn an toµn lao ®éng ViÖt Nam. V¨n b¶n nµy gåm 17 c«ng t¸c an toµn trong ®ã cã nh÷ng quy ®Þnh chung b¾t buéc ®èi víi mäi c«ng viÖc vµ nh÷ng quy ®Þnh riªng cho tng c«ng viÖc cô thÓ. + C¸c chÕ ®é phßng hé,an toµn lao ®éng kh¸c thùc hiÖn thao tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ an toµn lao ®éng vµ quy ®Þnh trong quy chÕ cña daonh nghiÖp. + Ngêi lao ®éng ®· ®îc häc tËp vÌ an toµn lao ®éng ph¶i cã cam kÕt, nÕu vi ph¹m vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc doanh nghiÖp, chØ huy trëng c«ng trêng vµ c¬ quan ph¸p luËt nhµ níc. c. YÕu tè vèn: - Vèn vµ c¬ cÊu vèn cña c«ng ty: vèn lµ yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu trogn qu¸ tr×nh kinh doanh, do vËy viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn hay tµi s¶n trë thµnh mét trong nh÷ng néi dung rÊt quan träng nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh x©y dùng ®îc diÔn ra ®óng tiÕn ®é. Vèn s¶n xuÊt ®îc chia lµm 2 bé phËn lµ vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng. TØ träng cña 2 lo¹i vèn nµy phô thuéc vµo ®é dµi chu kú s¶n xuÊt, tr×nh dodä trang thiÕt bÞ kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty. V× vËy c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh mét c¬ cÊu vèn hîp lý, ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông vèn cã 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh kû luËt tµi chÝnh cña nhµ níc. + Vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b¨ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n mµ doanh nghiÖp dïng ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cè ®Þnh, lu«n lu«n duy tr× ë møc ®é tr¸nh hao hôt ng©n quü c«ng ty nh tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lµ nhµ cöa, trang thiÕt bÞ, vËt kiÕn tróc; tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lµ chi phÝ quyÒn sö dông ®Êt,b»ng s¸ng chÕ ph¸t minh, nh·n hiÖu th¬ng m¹i .v..v.vµ cã thêi gian sö dông l©u dµi Ýt nhÊt mét n¨m trë lªn. Vèn cè ®Þnh ®îc sö dông thêng xuyªn liªn tôc, trong suèt mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. + Vèn lu ®éng: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n lu ®éng trong doanh nghiÖp, vèn lu ®éng ®îc thÓ hiÖn díi hai h×nh thøc lµ hiÖn vËt (nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, s¶n phÈm dë dang) vµ gi¸ trÞ (biÓu hiÖn b»ng tiÒn, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu b¸n thµnh phÈm, gi¸ trÞ t¨ng thªm cña viªc sö dông lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn trong qu¸ tr×nh lu th«ng). Qua qu¸ tr×nh lµm viÖc, ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN cã gi¶m sót qua c¸c n¨m nhng ®· t¨ng lªn vµo n¨m 2008, vµ gi¶m dÇn vµo n¨m 2009 nhng cã chiÒu híng t¨ng dÇn trong nh÷ng n¨m tíi. Víi viÖc c«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn tèt h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng ®îc n©ng cao vµ sè lîi nhuËn thu ®îc tõ ®«ng vèn lu ®éng còng n©ng lªn. §©y lµ sù nç lùc kh«ng ngõng cña c«ng ty trong viÖc tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt më réng ho¹t ®éng x©y dùng trªn ®Þa bµn ngoµi Hµ Néi còng nh c¸c tØnh l©n cËn. §iÒu ®ã ®îc minh chøng b»ng sè lîng c¸c c«ng tr×nh t¨ng lªn, c«ng ty tróng thÇu ®ùoc nh÷ng c«ng tr×nh lín, cã gi¸ trÞ, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña tØnh VÜnh Phóc, ®iÒu nµy cho thÊy quy m« vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh. Nhê ®ã mµ c«ng ty ®· t¹o ®îc ®Çy ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé, nh©n viªn vµ c«ng nh©n trong c«ng ty cã thu nhËp ngµy mét æn ®Þnh, gãp phÇn ph¸t triÓn x· héi. 4.2.C¸c yÕu tè ®Çu ra cña c«ng ty: C«ng ty x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu ®Ò ra lµ c¹nh tranh hoµn h¶o víi c¸c c«ng ty kh¸c, môc ®Ých ®Ó c«g ty cã chç ®øng nhÊt ®Þnh trªn thij trêng, nh÷ng s¶n phÈm c«ng ty lµm ra mang th¬ng hiÖu vµ ®Æc ®iÓm riªng biÖt víi c¸c c«ng ty kh¸c ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o ®îc quy tr×nh lµm viÖc khoa häc, cô thÓ lµ: Trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, c«ng ty ®· thùc hiÖn ®îc rÊt nhiÒu dù ¸n vµ c«ng tr×nh lín, ®ã lµ s¶n phÈm cña mét qu¸ tr×nh tÝch luü kinh nghiÖm còng nh sù thµnh c«ng cña c«ng ty. Hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, trêng häc, bÖnh viÖn ®îc c«ng ty thiÕt kÕ xay dùng hoµn h¶o. Tõ ®ã c«ng ty ®· 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng caocã mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trªn thÞ trêng hiÖnu nay, mµ c¸c s¶n phÈm ®ã ®îc thÓ hiÖn lµ c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng vµ ®· hoµn thµnh. C«ng ty lu«n coi träng ch÷ tÝn vµ ®¶m b¶o yªn t©m khi sö dông c«ng tr×nh víi chÊt lîng tèt. Tõ ®ã c«ng ty ®· nhËn ®îc nhiÒu hîp ®ång lín mang l¹i lîi nhuËn cao, b×nh qu©n mét n¨m trõ chi phÝ c«ng ty ®em vÒ kho¶ng h¬n n¨m tû n¨m 2008 vµ h¬n 2 tû n¨m 2009. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. Mét sè chØ tiªu cña c«ng ty: 2008 2009 2010 stt 1 Doanh thu (triệu đồng) 2 Lợi nhuận trước thuế(triệu 6.300 3.200 8.400 5.600 9.420 5.120 3 4 đồng) Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) Giá trị tài sản bình quân (triệu 2.136 2.750 6.434 3.100 3.969 3.300 5 đồng) Vốn lưu động bình quân trong 5.200 5.700 6.000 6 năm (triệu đồng) Số lao động bình quân trong 80 85 90 7 năm Tổng chi phí sản xuất trong năm 3.100 4.100 5.300 CHỈ TIÊU (triệu đồng) Qua b¶ng trªn cho ta thÊy doanh thu cña n¨m sau ®Òu t¨ng so víi n¨m tríc.Riªng n¨m 2010 t¨ng nhiÒu nhÊt so víi c¸c n¨m cßn l¹i, nhng lîi nhuËn n¨m 2009 l¹i t¨ng nhiÒu nhÊt v× chi phÝ cho ho¹t ®éng x©y dùng gi¶m.Nguyªn nh©n do nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo thÊp dÉn tíi chi phÝ x©y dùng thÊp. Cßn n¨m 2010 do gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ s¾t thÐp t¨ng cao, gi¸ c¶ leo thang do l¹m ph¸t, ph¶i t¨ng l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn doanh thu cao nhng chi phÝ cho x©y dùng lín lªn doanh thu gi¶m h¬n so víi n¨m 2009. Nhng nãi chung doanh nghiÖp ®Òu t¨ng lªn so víi c¸c n¨m, ®iÒu nµy t¹o cho c«ng ty cã chiÒu híng kinh doanh kh¶ quan. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHÇN THø HAI T×M HIÓU CHUNG VÒ Tæ CHøC KÕ TO¸N CñA C¤NG TY Cæ PHÇN BÊT §éNG S¶N VN. 1. ChÕ ®é vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n lµ bé phËn quan träng trong toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp. HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n VN ®ang ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p theo quyÕt ®Þnh sè 1864/Q§- BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé tµi chÝnh cïng c¸c v¨n b¶n söa ®æi bæ sung, c¸c quyÕt ®Þnh, Th«ng t híng dÉn ®Õn nay. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý, c«ng ty ®· thùc hiÖn ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung víi hÖ thèng sæ s¸ch bao gåm: Sæ nhËt ký chung, Sæ c¸i, Sæ chi tiÕt vµ Sæ tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. + Niªn ®é b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 kÕt thóc vµo ngµy 31/12 d¬ng lÞch + §¬n vÞ sö dông: ®ång ViÖt Nam + H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn + X¸c ®inh gi¸ vËt t xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p NhËp tríc - XuÊt tríc + TÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ +TÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng,viÖc trÝch khÊu hao ®îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 206/2003/Q§ – BTC ngµy 12/12/2003.  Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n: Hµng ngµy, khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i C«ng ty, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung. §èi víi nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng t¹i c«ng trêng th× cuèi th¸ng khi nhËn ®îc chøng tõ do c«gn trêng göi vÒ, kÕ to¸n míi tiÕn hµnh ph¶n ¸nh nghiÖp vô ®ã vµo sæ NhËt ký chung. C¨n cø sè liÖu ®· ghi trªn Sæ nhËt ký chung ®Ó ph¶n ¸nh vµo Sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. §ång thêi kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n liªn quan. Cuèi n¨m, kÕ to¸n céng ph¸t sinh bªn Nî,sè ph¸t sinh bªn cã vµ sè d cña c¸c tµi kho¶n trªn Sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng, sè liÖu trªn Sæ c¸i vµ Sæ tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty:  Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh»m ph¸t huy vai trß cña kÕ to¸n lµ mét yªu cÇu rÊt quan träng, ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh kÕ to¸n tËp chung. Phßng kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c c«ng viªc kÕ to¸n cña c«ng ty, kh«ng tæ chøc bé phËn kÕ to¸n riªng ë tõng c«ng trêng mµ bè trÝ nh©n viªn ë c«ng trêng lµm nhiÖm vô thèng kª, chuyÓn c¸c chøng tõ, c¸c b¸o c¸o cïng c¸c giÊy tê liªn quanvÒ phßng kÕ to¸n ®Ó tiÕn hµnh xö lý c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n. S¬ ®å 01: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty: hợp) Kế to¸n tiền lương kiªm thủ quỹ Kế to¸n trưởng (đồng thời là kế to¸n tổng Kế to¸n tập hợp chi phÝ và tÝnh gi¸ thành sản phẩm Kế to¸n vật tư tài sản và c«ng nợ  NhiÖm vô cô thÓ cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n nh sau: - KÕ tãan trëng ®ång thêi lµ kÕ to¸n tæng hîp: chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ chØ ®¹o h¹ch to¸n kÕ to¸n, ph©n c«ng híng dÉn nghiÖp vô cho nh©n viªn phßng kÕ to¸n, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµ ngêi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng kiªm thñ quü: hµng th¸ng tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c¸n bé nh©n viªn toµn c«ng ty vµ lËp c¸c chøng tõ liªn quan nh b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ®ång thêi ph¶n ¸nh sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu, chi quü tiÒn mÆt. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi tîng. - KÕ to¸n vËt t, tµi s¶n cè ®Þnh vµ c«ng nî: theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt -tån kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, 17
- Xem thêm -