Tài liệu Kế toán tiền lương công ty tnhh xuân trường

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

phÇn më ®Çu Sau thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu phÇn lý luËn chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ kinh em ®· tiÕp thu ®-îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña ngµnh häc vµ ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. §Ó cã ®-îc kÕt qu¶ häc tËp ®ã lµ nhê c«ng lao rÊt lín cña Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr-êng cïng toµn thÓ c¸c thµy c« gi¸o bé m«n. Cïng víi xu h-íng ph¸t triÓn cña thÕ giíi, nÒn kinh tÕ cña n-íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, ®ã lµ mét m« h×nh kinh tÕ tèi -u ë ViÖt Nam, v× b¶o ®¶m cho d©n giµu n-íc m¹nh x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, sù bÒn v÷ng cña m«i tr-êng sinh th¸i vµ an ninh Quèc gia. B¸o c¸o gåm: PhÇn I: C¬ së lý luËn PhÇn II: Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm lÞch sö h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. PhÇn III: Tæ chøc qu¶n trÞ tiÒn l-¬ng cña C«ng ty TNHH Xu©n Tr-êng PhÇn IV: KÕt luËn phÇn thø nhÊt c¬ së lý luËn I/ Kh¸i niÖm, vai trß vµ môc tiªu cña qu¶n trÞ: 1/- Kh¸i niÖm: §Ó kinh doanh thµnh c«ng, vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lµ c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña c¸c qui luËt cã liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét qu¸ tr×nh hÕt søc khã kh¨n, l©u dµi vµ kh«ng bao giê kÕt thóc, mµ c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó n¾m v÷ng vµ thÝch nghi. Mét doanh nghiÖp cÇn ®-îc qu¶n trÞ, qu¶n trÞ nµy gäi lµ qu¶n trÞ kinh doanh. Qu¶n trÞ kinh doanh lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng liªn tôc cã tæ chøc, cã h-íng ®Ých cña chñ doanh nghiÖp lªn tËp thÓ nh÷ng ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra theo ®óng luËt ®Þnh vµ th«ng lÖ x· héi. 2/- Vai trß vµ môc tiªu: Thùc chÊt cña qu¶n trÞ kinh doanh xÐt vÒ mÆt tæ chøc vµ kü thuËt qu¶n trÞ chÝnh lµ sù kÕt hîp mäi nç lùc cña con ng-êi trong doanh nghiÖp ®Ó ®¹t tíi môc ®Ých chung cña doanh nghiÖp, lµ môc tiªu riªng cña mçi ng-êi mét c¸ch kh«n khÐo vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Qu¶n trÞ chÝnh lµ ®Ó t¹o ra hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n h¼n so víi lao ®éng cña tõng c¸ nh©n riªng rÏ trong mét nhãm ng-êi khi hä tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng lao ®éng chung. Nãi mét c¸ch kh¸c thùc chÊt cña qu¶n trÞ kinh doanh lµ qu¶n trÞ con ng-êi trong doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh theo môc tiªu ®· ®Þnh. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi cña qu¶n trÞ, qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ v× môc tiªu, lîi Ých cña doanh nghiÖp, b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi, trang tr¶i vèn vµ lao ®éng, b¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp vµ cho phÐp tho¶ m·n nh÷ng ®ßi hái x· héi cña chñ doanh nghiÖp vµ cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Môc tiªu cña doanh nghiÖp do chñ doanh nghiÖp ®Ò ra vµ lµ ng-êi n¾m gi÷ quyÒn lùc trong doanh nghiÖp. Qu¶n trÞ kinh doanh lµ m«n khoa häc liªn ngµnh v× nã sö dông tri thøc cña nhiÒu khoa häc kh¸c nhau: qu¶n trÞ häc, kinh tÕ häc, t©m lý häc, x· héi häc, tin häc, to¸n häc, luËt häc …XuÊt ph¸t ®iÓm cña khoa häc liªn ngµnh nµy lµ tÝnh tæng hîp trong lao ®éng cña nhµ qu¶n trÞ kinh doanh. 2/- Néi dung, ý nghÜa: Qu¶n trÞ kinh doanh mang tÝnh khoa häc, v× chØ cã n¾m v÷ng vµ tu©n thñ ®óng ®ßi hái cña c¸c qui luËt kh¸ch quan x¶y ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ qu¶n trÞ kinh doanh míi ®¶m b¶o cho viÖc kinh doanh ®¹t ®-îc kÕt qu¶ mong muèn. Qu¸ tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh bao gåm tæ chøc thu nhËn vµ sö lý th«ng tin, ®Ò ra vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ kinh doanh, c¸c ph-¬ng tiÖn vµ c«ng cô sö dông trong qu¶n trÞ kinh doanh. Néi dung thø hai cña lý thuyÕt qu¶n trÞ kinh doanh nh»m gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh hiÓu râ c«ng nghÖ qu¶n trÞ kinh doanh, nh÷ng ph-¬ng tiÖn vµ c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh qu¶n trÞ kinh doanh. Néi dung thø ba cña qu¶n trÞ kinh doanh lµ nghiªn cøu c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ kinh doanh bao gåm: chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch, chøc n¨ng tæ chøc, chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ chøc n¨ng kiÓm tra. Qu¸ tr×nh kinh doanh lu«n lu«n ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô míi cho c¸c nhµ qu¶n trÞ. Hoµn thiÖn qu¶n trÞ kinh doanh nh- lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp, ®Ó cøu v·n sù ®æ vì cña doanh nghiÖp hoÆc ®-a doanh nghiÖp sang mét b-íc ph¸t triÓn cao h¬n vÒ chÊt ®Òu ®ßi hái sù hoµn thiÖn nh÷ng nh©n tè qu¶n trÞ kinh doanh. §ã lµ ph©n tÝch kinh tÕ, h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh, ®æi míi doanh nghiÖp vµ ph¸t triÓn. Trong qu¶n trÞ kinh doanh th× c«ng viÖc tæ chøc lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n. ViÖc tæ chøc bao gåm viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu vÒ liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña mét tæ chøc. Trong mçi tæ chøc con ng-êi cïng lµm viÖc vµ hîp t¸c víi nhau trong mèi quan hÖ t-¬ng t¸c qua l¹i, chÝnh ®iÒu nµy lµm n¶y sinh nhu cÇu ®èi víi c«ng viÖc tæ chøc. §èi víi c¸c tæ chøc lín ng-êi ta t¸ch b¹ch râ rµng vÒ khÝa c¹nh quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña c¸c cÊp bËc tõ trªn xuèng d-íi. ViÖc t¸ch b¹ch nµy chÝnh lµ chuyªn m«n ho¸ chiÒu däc. H¬n thÕ n÷a ph©n khoa lao ®éng cã thøc bËc lµ ®Ó ph©n bæ quyÒn h¹n chÝnh thøc cã thiÕt lËp bé phËn ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh quan träng. Sù ph©n bæ quyÒn h¹n chÝnh thøc lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm ®Æc tr-ng cho c¸c nhµ qu¶n trÞ. Nh÷ng nhµ qu¶n lý chãp bu hoÆc c¸c chuyªn viªn ®iÒu hµnh cao cÊp lËp kÕ ho¹ch chiÕn l-îc tæng thÓ cho tæ chøc vµ lªn kÕ ho¹ch dµi h¹n. Hä còng lµ ng-êi ®-a ra kÕt luËn cuèi cïng cho c¸c tranh chÊp bªn trong tæ chøc vµ cè g¾ng xóc tiÕn, c¶i tiÕn tæ chøc vµ lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c t-¬ng tù. C¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp trung gian h-íng dÉn ho¹t ®éng hµng ngµy cña tæ chøc, h×nh thµnh chÝnh s¸ch vµ cô thÓ ho¸ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ cao cÊp thµnh c«ng viÖc cô thÓ. C¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp thÊp gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña nh©n viªn cÊp d-íi ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn chiÕn l-îc ®· ®-îc ®-a ra bëi bé phËn qu¶n trÞ chãp bu vµ b¶o ®¶m sù ¨n khíp víi c¸c chÝnh s¸ch cña bé phËn qu¶n trÞ trung gian. Trong hÖ thèng qu¶n trÞ c¸c c¸ nh©n tu©n theo c¸c chØ dÉn cña ng-êi gi¸m s¸t trªn lÜnh vùc tr¸ch nhiÖm ®· ®-îc v¹ch râ trong bé m¸y tæ chøc. Mçi c¸ nh©n chØ cã mét thñ tr-ëng, mçi ®¬n vÞ cã mét l·nh ®¹o. §©y lµ tÝnh trùc tuyÕn cña c¬ cÊu, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ thèng nhÊt mÖnh lÖnh. Thèng nhÊt mÖnh lÖnh lµ cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh sù rèi lo¹n, ®Ó g¾n tr¸ch nhiÖm víi ng-êi cô thÓ vµ ®Ó cung cÊp nh÷ng kªnh th«ng tin râ rµng trong tæ chøc. NÕu kh«ng nh- vËy, khi cã sù cè x¶y ra c¸c nhµ qu¶n trÞ sÏ cè g¾ng trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm vµ ®æ lçi cho ng-êi kh¸c. C¸c tæ chøc cho dï thuéc cì nµo còng cã qui t¾c, chÝnh s¸ch vµ thñ tôc nhÊt ®Þnh. Chóng ®-îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cho c«ng nh©n, ®Ó v¹ch ra ph-¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn mét nhiÖm vô nµo ®ã ®Ó chØ ra khÝa c¹nh nµo cña c«ng viÖc lµ quan träng vµ ®-a ra c¸ch ®¸nh gi¸ c¸c c¸ nh©n. C¸c qui t¾c thñ tôc vµ chÝnh s¸ch t¹o ra mét sù gi¸m s¸t qu¶n lý trùc tiÕp, cã thÓ h-íng dÉn c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n rÊt cô thÓ. Chóng cßn cã thÓ gióp ®¶m b¶o c¸ch thøc sö lý nhÊt qu¸n c¸c vÊn ®Ò qua nhiÒu ®Þa ®iÓm lµm viÖc thËm chÝ c¸ch xa nhau. Theo ®ã tæ chøc cã thÓ g¾n nç lùc cña c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ víi môc tiªu chung, ®iÒu nµy h¹n chÕ tèi thiÓu tÝnh v« tæ chøc vµ th-êng còng lo¹i trõ sù lùa chän trong c¸c cè g¾ng ®Ó liªn kÕt vµ tËp trung nç lùc lµm viÖc. Ng-êi cã vÞ trÝ cao nhÊt trong doanh nghiÖp cã thÓ theo ý m×nh quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp cµng nhiÒu th× møc ®é tËp chung ho¸ cµng cao. Cßn nÕu c¸c quyÕt ®Þnh ®ã ®-îc ph©n chia bít cho c¸c vÞ trÝ thÊp h¬n trong bËc thang quyÒn lùc th× møc ®é ph©n quyÒn cµng cao. Sù ph©n quyÒn cµng cao lµm cho c¸c nh©n viªn cÊp d-íi cµng ®-îc tho¶ m·n h¬n vµ thÝch øng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nhanh h¬n. Sù ph©n quyÒn còng gióp cho viÖc ®¹o t¹o qua c«ng viÖc nh÷ng nh©n viªn cÊp d-íi ®Ó chuÈn bÞ cho nh÷ng cÊp qu¶n trÞ cao h¬n. Sù ph©n quyÒn cßn liªn quan ®Õn viÖc mäi ng-êi cïng tham gia vµo c«ng viÖc chung. NhiÒu ng-êi muèn ®-îc tham gia vµo c¸c quyÕt ®Þnh ¶nh h-ëng ®Õn c«ng viÖc cña hä. Tãm l¹i c¬ cÊu tæ chøc cña mét doanh nghiÖp ®-îc coi lµ hoµn thiÖn nÕu tho¶ m·n ®-îc tÝnh tèi -u, tÝnh linh ho¹t, tÝnh tin cËy vµ tÝnh kinh tÕ. phÇn thø hai lÞch sö h×nh thµnh, chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm sxkd cña c«ng ty tnhh xu©n tr-êng I/ LÞch sö h×nh thµnh, chøc n¨ng nhiÖm vô: Môc tiªu c¬ b¶n cña ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam lµ lµm cho d©n giµu n-íc m¹nh, c«ng b»ng x· héi v¨n minh v÷ng b-íc ®i lªn x· héi chñ nghÜa, dùa trªn c¬ së tiÕp tôc ®æi míi, ®Çy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, nh»m ®-a n-íc ta thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp x· héi chñ nghÜa. §Ó thùc hiÖn ®-îc môc tiªu vµ ph-¬ng h-íng trªn nhµ n-íc ta ®· chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, theo h×nh thøc së h÷u vÒ t- liÖu s¶n xuÊt n-íc ta cã nhiÒu tæ chøc kinh doanh: Doanh nghiÖp nhµ n-íc, doanh nghiÖp c«ng t- hîp danh, hîp t¸c x·, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp t- nh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y n-íc ta ®· ph¸t triÓn c¸c tæng c«ng ty vµ tËp ®oµn s¶n xuÊt … trong ®ã doanh nghiÖp nhµ n-íc cã vÞ trÝ nßng cèt trong hÖ thèng doanh nghiÖp. Tõ sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ lÇn thø VII c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ë n-íc ta ®· vµ ®ang tõng b-íc vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc b»ng ph¸p luËt. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®-îc tù do kinh doanh theo ph¸p luËt vµ ®-îc nhµ n-íc b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p trong ho¹t ®éng kinh doanh. HiÕn ph¸p n¨m 1992 thõa nhËn quyÒn tù do kinh doanh theo ph¸p luËt cña mäi c«ng d©n, Quèc Héi ®· ban hµnh luËt doanh nghiÖp vµ luËt c«ng ty. Víi nh÷ng chÝnh s¸ch ®¶m b¶o trªn rÊt nhiÒu lo¹i h×nh kinh tÕ ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ã n¨m 1996 «ng NguyÔn ThÕ Tr-êng ®· cïng víi bèn thµnh viªn kh¸c sau mét thêi gian nghiªn cøu kh¶o s¸t thÞ tr-êng khu vùc H¶i phßng còng nh- thÞ tr-êng miÒn B¾c, víi ®µ ph¸t triÓn t-¬ng ®èi nhanh cña x· héi th× nhu cÇu vÒ ®i l¹i cña ng-êi d©n ngµy cµng ®ßi hái cao h¬n, còng nh- nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ còng kh«ng kÐm phÇn s«i ®éng. NhËn thÊy thÞ tr-êng vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ trªn ®Þa bµn thµnh phè cßn míi mÎ, nguån lao ®éng nhµn rçi rÊt phong phó. N¾m b¾t ®-îc thêi c¬ ®ã ¤ng NguyÔn ThÕ Tr-êng cïng bèn s¸ng lËp viªn kh¸c tËp hîp ®-îc nh÷ng ng-êi cã n¨ng lùc vµ huy ®éng ®-îc nguån vèn tù cã nhµn rçi, lËp c¸c v¨n b¶n ®Ö tr×nh lªn uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng cïng víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xin phÐp ®-îc thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Xu©n Tr-êng. C«ng ty TNHH Xu©n Tr-êng ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 005867/GPTLDN do UBND Thµnh phè H¶i Phßng cÊp ngµy 9/5/1996. GiÊy chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh sè 052221 do Uû ban kÕ ho¹ch Thµnh phè H¶i Phßng cÊp ngµy 17/5/1996, víi sè vèn ph¸p ®Þnh lµ 5.000.000.000 ®ång ( N¨m tû ®ång), ngoµi ra ch-a kÓ vèn b»ng tµi s¶n lµ 120 xe « t« c¸c lo¹i vµ tµi s¶n kh¸c. C«ng ty TNHH Xu©n Tr-êng cã trô së t¹i sè 181 T« HiÖu Lª Ch©n H¶i Phßng, víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh : - VËn tµi hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch ®-êng bé ( TAXI ). - DÞch vô xuÊt nhËp khÈu. - §¹i lý mua b¸n nhiªn liÖu x¨ng dÇu mì, kinh doanh dÞch vô du lÞch kh¸c. Kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - S¶n xuÊt vµ gia c«ng s¶n xuÊt hµng dÖt vµ may c«ng nghiÖp. - M· sè thuÕ, m· sè H¶i Quan: 0200128920-1 - E.Mail: Xuantruonghph@yahoo.Com C«ng ty cã h¬n 220 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi nh÷ng chuyªn m«n kh¸c nhau phôc vô cho c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña c«ng ty. Víi Héi ®ång s¸ng lËp viªn vµ ban gi¸m ®èc nh- sau: 1/- NguyÔn ThÕ Tr-êng 2/- D-¬ng V¨n Nho¹ 3/- NguyÔn §øc MËu 4/- NguyÔn Anh Tó Chñ tÞch ( Gi¸m ®èc c«ng ty ) S¸ng lËp viªn - Phã G§ kinh doanh S¸ng lËp viªn - Phã G§ nh©n sù S¸ng lËp viªn - Phã G§ kü thuËt 5/- NguyÔn Ngäc BÝch S¸ng lËp viªn - Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty tnhh xu©n tr-êng gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc kü thuËt kinh doanh nh©n sù tµi chÝnh phßng phßng nh©n sù kÕ to¸n xe bus garage trung t©m söa ch÷a ®iÒu hµnh taxi kh¸ch taxi t¶i moto n-íc cöa hµng kdvt thanh tra kÕ to¸n quü kÕ to¸n vt - tt kÕ to¸n tæng hîp Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty TNHH Xu©n Tr-êng theo c¬ cÊu chøc n¨ng. C¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®-îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®-îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp, nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ phôc vô môc ®Ých chung cña c«ng ty. Gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n trÞ ®Òu thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hîp lý víi sè l-îng cÊp qu¶n trÞ Ýt nhÊt trong doanh nghiÖp, cho nªn c¬ cÊu qu¶n trÞ trong c«ng ty Xu©n Tr-êng mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n lu«n ®i s¸t ®æi míi vµ phôc vô s¶n xu¸t kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã gióp cho Gi¸m ®èc c«ng ty x¸c ®Þnh râ mèi t-¬ng quan gi÷a c¸c ho¹t ®éng cô thÓ vµ nh÷ng tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n g¾n liÒn víi nh÷ng c¸ nh©n, ph©n hÖ cña c¬ cÊu. Nã trî gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh bëi c¸c luång th«ng tin râ rµng, nã gióp cho Gi¸m ®èc x¸c ®Þnh c¬ cÊu quyÒn lùc cho tæ chøc cña c«ng ty. Tæ chøc qu¶n trÞ cña c«ng ty Xu©n Tr-êng cã kh¶ n¨ng thÝch øng linh ho¹t víi nh÷ng biÕn ®éng x¶y ra trong c«ng ty còng nh- ngoµi m«i tr-êng, ®¶m b¶o chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin ®-îc sö dông trong doanh nghiÖp, nhê ®ã b¶o ®¶m sù phèi hîp tèt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong c«ng ty. Qua s¬ ®å ta thÊy c¸c Phã Gi¸m ®èc c«ng ty lµ nh÷ng ng-ßi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc c«ng ty. Mèi mét Phã Gi¸m ®èc qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc mét m¶ng ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gióp viÖc cho c¸c Phã Gi¸m ®èc lµ c¸c tr-ëng phßng phô tr¸ch c¸c phßng ban kh¸c nhau, d-íi c¸c phßng ban lµ c¸c nh©n viªn vµ c«ng nh©n. Qua s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Xu©n Tr-êng ta thÊy sù ph©n chia c¸c nhiÖm vô rÊt râ rµng, thÝch hîp víi nh÷ng n¨ng lùc c¸ nh©n ®-îc ®µo t¹o. Mçi nh©n viªn cña c«ng ty biÕt râ vÞ trÝ cña hä trong c¬ cÊu vµ x¸c ®Þnh ®-îc mèi liªn quan vÒ quyÕn lùc cña hä víi nh÷ng ng-êi kh¸c trong c«ng ty. C¸c c¸ nh©n cã thÓ ®-îc ®µo t¹o trªn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cña ng-êi kh¸c trong cïng ban, ®èi ®Çu víi nh÷ng vÊn ®Ò quen thuéc, v× vËy kü n¨ng sÏ ®-îc n©ng cao. Víi c¬ cÊu nµy c«ng viÖc dÔ gi¶i thÝch, c¸c nh©n viªn hiÓu ®-îc vai trß cña tõng bé phËn. II/ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Ngay tõ khi thµnh lËp c«ng ty, Héi ®ång s¸ng lËp viªn ®· quyÕt t©m phÊn ®Êu cïng víi tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn c«ng ty x©y dùng c«ng ty ph¸t triÓn ®óng theo nh÷ng g× ®· ®Ò ra trong ®iÒu lÖ c«ng ty. Nh»m lµm cho c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, më mang s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ng-êi lao ®éng, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng vµ tÝch luü cña c«ng ty ngµy cµng cao. Sau khi ®· lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, x¸c lËp c¬ cÊu tæ chøc c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty Xu©n Tr-êng ®i vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 6/1996. Tr¶i qua gÇn s¸u n¨m th¨ng trÇm ®Õn nay c«ng ty TNHH Xu©n Tr-êng ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ nh÷ng b-íc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh. C«ng ty TNHH Xu©n Tr-êng lu«n lu«n kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ®ã lµ: VËn tµi hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch ®-êng bé ( TAXI ); DÞch vô xuÊt nhËp khÈu; §¹i lý mua b¸n nhiªn liÖu x¨ng dÇu mì, kinh doanh dÞch vô du lÞch kh¸c. Víi ngµnh nghÒ ®a d¹ng nh- trªn, c«ng ty lu«n lu«n ph¶i vËn ®éng kÞp thêi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, lu«n ph¶i t×m hiÓu, n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ c¶i tiÕn, n©ng cÊp chÊt l-îng phôc vô. Sau mét thêi gian kinh doanh ®óng h-íng, hiÖn c«ng ty cã sè vèn lªn ®Õn h¬n 30 tû ®ång: - Trong ®ã lµ mét ®oµn xe TAXI gåm 75 xe «t« 04 chç ®ñ nh·n hiÖu: Mercedes cña §øc, Mazda cña NhËt, Lanos cña Hµn Quèc lµ nh÷ng xe ®êi míi, cã hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. C«ng ty phôc vô theo ph-¬ng thøc ®ãn kh¸ch t¹i nhµ, phôc vô mäi nhu cÇu ®i l¹i trong néi thµnh còng nh- kh¾p c¶ n-íc cña nh©n d©n. - Víi 25 xe «t« t¶i nhá hiÖu Daewoo còng phôc vô theo ph-¬ng thøc ®ãn hµng t¹i nhµ ®-a ®i kh¾p mäi n¬i theo yªu cÈu cña QuÝ kh¸ch. - Cã ®éi ngò l¸i xe Bus lµnh nghÒ víi 15 xe «t« lo¹i 30-35 chç ngåi s¶n xuÊt n¨m 2001 phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña QuÝ kh¸ch chuyªn tuyÕn H¶i Phßng Hµ Néi - Hµ §«ng. - Víi 15 xe t¶i ®Çu kÐo h¹ng siªu tr-êng, siªu träng ®ñ ®Ó phôc vô mäi nhu cÇu vËn t¶i cña nh©n d©n ®i kh¾p mäi miÒn ®Êt n-íc. C«ng ty kÕt hîp víi c«ng ty «t« ViÖt Nam - Daewoo lµm thñ tôc nhËp khÈu, vËn chuyÓn c¸c bé linh kiÖn «t« tõ Hµn quèc vÒ l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam. - Mét Gara «t« réng 2.000 m2 t¹i sè 4 Lª Th¸nh T«ng ®-êng Ng« QuyÒn H¶i Phßng víi ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i phôc vô cho viÖc b¶o d-ìng, söa ch÷a xe. Gara «t« cña c«ng ty ®¹t c¸c yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y næ vµ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt kh¸c cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng - Mét cöa hµng bu«n b¸n vËt t- «t«, xe m¸y, t- liÖu s¶n xuÊt t¹i sè 181 T« HiÖu Lª Ch©n H¶i Phßng cã diÖn tÝch 100 m2 rÊt cã uy tÝn trªn ®Þa bµn vµ c¸c tØnh l©n cËn. - Trung t©m ®iÒu hµnh khang trang réng 100 m2 ®Æt t¹i sè 308 T« HiÖu Lª Ch©n H¶i Phßng víi ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, tiÖn nghi phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña c«ng ty. - Víi 10 xe m«t« n-íc ®êi míi cña NhËt B¶n c«ng ty kinh doanh dÞch vô gi¶i trÝ t¹i b·i t¾m khu II §å S¬n vµo c¸c mïa du lÞch. - §Æc biÖt quan träng nhÊt lµ c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, ®ñ tr×nh ®é phôc vô trong c¸c kh©u träng yÕu cña c«ng ty nh- kh©u thanh tra, kiÓm so¸t, kÕ to¸n, kü thuËt, ®iÒu hµnh …Víi gÇn 200 l¸i xe lµnh nghÒ, nh· nhÆn tËn t×nh trong viÖc phôc vô ®ñ mäi nhu cÇu vËn t¶i cña mäi tÇng líp nh©n d©n ®i kh¾p mäi miÒn ®Êt n-íc. phÇn thø ba tæ chøc c«ng t¸c qu¶n trÞ tiÒn l-¬ng cña c«ng ty tnhh xu©n tr-êng I/ vÊn ®Ò tæ chøc §Ó cã ®-îc nh÷ng thµnh qu¶ nh- trªn ®ã lµ nhê sù ®ãng gãp v« cïng quan träng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ ®Æc biÖt lµ qu¶n trÞ tiÒn l-¬ng. §ã lµ viÖc tæ chøc x¾p xÕp ph©n c«ng giao nhiÖm vô cho mçi bé phËn, mçi nh©n viªn, m«i cÊp trong toµn c«ng ty. C«ng ty Xu©n Tr-êng cã ®-êng lèi kinh doanh ®óng ®¾n, cã bé m¸y qu¶n trÞ kinh doanh gän nhÑ, cã ®éi ngò c¸n bé kinh doanh tr×nh ®é, hiÓu biÕt. §Æc biÖt lµ nhµ qu¶n trÞ c«ng ty, ng-êi gi÷ chøc vô cao nhÊt trong c«ng ty, lµ nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c«ng ty. §ã lµ ng-êi cã phÈm chÊt chÝnh trÞ ®óng ®¾n, cã kh¶ n¨ng vµ ý trÝ lµm giµu cho c«ng ty vµ cho x· héi trong khu«n khæ luËt ph¸p vµ th«ng lÖ thÞ tr-êng. Gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Tr-êng lµ ng-êi cã tr×nh ®« chuyªn m«n vÒ xe «t«, cã sù hiÓu biÕt vÒ nhiÒu lÜnh vùc x· héi, quyÕt ®o¸n, biÕt giao ®óng viÖc cho cÊp d-íi vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho cÊp d-íi thùc hiÖn thµnh c«ng. Cã n¨ng lùc tæ chøc chØ ®¹o ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn d-íi quyÒn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®-îc giao. N¾m b¾t nhanh c¸c chñ tr-¬ng ph¸t triÓn míi ®Ó lu«n lu«n giµnh thÕ chñ ®éng trong kinh doanh. Gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Tr-êng lµ ng-êi cã kh¼ n¨ng quan s¸t thÞ tr-êng, b¹n hµng, ®èi thñ, c¸c thay thÕ cu¶ c¬ chÕ qu¶n lý chung, n¨ng lùc cña tõng nh©n viªn. Lµ ng-êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc vµ lu«n t«n träng ng-êi lao ®éng. Cã ®-îc ng-êi l·nh ®¹o nh- vËy, c«ng ty Xu©n Tr-êng cßn cã ®éi ngò c¸c Phã Gi¸m ®èc giµu n¨ng lùc, chuyªn m«n cao, nhiÖt t×nh c«ng viÖc, trî gióp Gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n kh¸c nhau. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, tr¸ch nhiÖm nhiÖt t×nh, lu«n cã ý thøc hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®-îc giao. §Ó cã ®-îc sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng, hiÖu qu¶ cao gi÷a nhµ qu¶n trÞ c«ng ty vµ c¸c bé phËn trong c«ng ty mét phÇn lín lµ nhê nhµ qu¶n trÞ c«ng ty TNHH Xu©n Tr-êng ®· cã nh÷ng chÕ ®é tr¶ l-¬ng, th-ëng, chÕ ®é ®·i ngé phóc lîi, chÕ ®é lµm viÖc an toµn vµ lu«n t¹o ®-îc bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc thuËn lîi cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Sau ®©y ta xÐt cô thÓ tõng khÝa c¹nh. 1/- §¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ sù an toµn lao ®éng cho ng-êi lao ®éng. Do c«ng ty Xu©n Tr-êng kinh doanh ë nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau. V× vËy ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng còng kh¸c nhau, do ®ã c«ng ty ®· ph¶i rÊt cè g¾ng trang bÞ t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho tõng bé phËn vµ ®¶m b¶o sù an toµn cho hä. - §èi víi Trung t©m ®iÒu hµnh, mét bé phËn quan träng trong kinh doanh TAXI ®-îc lµm viÖc trong nh÷ng phßng tho¸ng m¸t, ®Çy ®ñ tiÖn nghi, cã m¸y l¹nh vµ ®-îc trang bÞ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c hiÖn ®¹i hai chiÒu b»ng bé ®µm gi÷a trung t©m vµ l¸i xe. §¶m b¶o kinh doanh ®-îc kÞp thêi, tiÖn lîi, chÝnh x¸c, phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng ë møc cao nhÊt. - §èi víi bé phËn söa ch÷a ë GARA c«ng ty ®· trang bÞ nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ söa ch÷a, hÖ thèng cÇu n©ng tiªn tiÕn … ®¶m b¶o c¸c qui ®Þnh vÒ phãng chèng ch¸y næ vµ c¸c qui ®Þnh an toµn kh¸c. - §èi víi ®éi ngò l¸i xe c«ng ty ®· mua b¶o hiÓm cña B¶o ViÖt víi møc tr¸ch nhiÖm d©n sù vµ th©n vá cao nhÊt. §èi víi nh÷ng l¸i xe trùc ®ªm c«ng ty ®· kÕt hîp víi lùc l-îng c«ng an thµnh phè thiÐt lËp mét ®-êng d©y nãng trong viÖc phßng chèng vµ gi¶i quyÕt c¸c hiÖn t-îng trÊn, c-íp, g©y mÊt trËt tù… nh»m ®¶m b¶o an toµn vÒ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cho ng-êi l¸i xe. - §èi víi nh÷ng nh©n viªn phôc vô cho ho¹t ®éng vui ch¬i m«t« n-íc t¹i b·i t¾m khu II §å S¬n th× ngoµi viÖc mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm ra c«ng ty cßn trang bÞ xuång cøu hé, ¸o phao an toµn … nh»m t¹o ra sù an toµn cao nhÊt cho ng-êi lao ®éng - §èi víi bé phËn thanh tra kiÓm so¸t, kü thuËt, b¸n hµng ®Òu ®-îc c«ng ty trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ phôc vô c«ng viÖc, ®-îc trang bÞ ph-¬ng tiÖn ®i l¹i nh- xe m¸y, «t« …nh»m ®¹t hiÖu qu¶ lao ®éng cao nhÊt. Toµn bé c¸c bé phËn trong c«ng ty ®Òu ®-îc C«ng ty Xu©n Tr-êng chó träng ®Õn chÕ ®é, giê giÊc lµm viÖc, vÖ sinh c«ng nghiÖp, nhiÖt ®é, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, ©m thanh …phï hîp víi nhu cÇu, t©m sinh lý cña ng-êi lao ®éng. Mäi thµnh viªn trong c«ng ty ®Òu ®-îc trang bÞ ®ång phôc hay b¶o hé lao ®éng cã g¾n phï hiÖu, thÎ nh©n viªn thÝch hîp víi c«ng viÖc cña m×nh. §èi víi Trung t©m ®iÒu hµnh ®-îc chia ra lµm ba ca ®iÒu hµnh, l¸i xe TAXI ®-îc lµm mét ngµy, nghØ mét ngµy, l¸i xe Bus ch¹y theo tuyÕn lu©n phiªn, l¸i xe t¶i nÆng ch¹y theo chuyÕn khi cã hîp ®ång, c¸c bé phËn kh¸c lµm theo giê hµnh chÝnh. V× vËy ®¶m b¶o ®-îc søc khoÎ cña ng-êi lao ®éng còng nh- chÊt l-îng c«ng viÖc cña c«ng ty. 2/- T¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc lµnh m¹nh, tinh thÇn lµm viÖc tÝch cùc cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty: Gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Tr-êng lu«n quan t©m ®Õn n¨ng lùc vµ quyÒn lîi cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty, giao c«ng viÖc phï hîp víi tÝnh khÝ, tÝnh c¸ch vµ n¨ng lùc cña mçi ng-êi. T¹o cho nh©n viªn niÒm h·nh diÖn trong viÖc hoµn tÊt c«ng viÖc ®ùoc giao. Lµm cho c«ng viÖc trë lªn cã ý nghÜa h¬n ®èi víi ng-êi lao ®éng b»ng c¸ch t¹o cho hä quyÒn tù do trong viÖc quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò vµ ph-¬ng ph¸p lµm viÖc cña hä. §éng viªn khuyÕn khÝch sù tham gia cña cÊp d-íi vµo c¸c c«ng viÖc chung vµ sù phèi hîp hµnh ®éng gi÷a c¸c nh©n viªn, lµm cho nh©n viªn thÊy ®-îc tr¸ch nhiÖm cña hä ®ãng gãp nh- thÕ nµo vµo s¶n phÈm cuèi cïng vµ vµo phóc lîi cña doanh nghiÖp. C«ng ty lu«n ®-a ra chÝnh s¸ch th-ëng xøng ®¸ng vÒ mÆt tµi chÝnh, th¨ng cÊp, th¨ng l-¬ng, tæ chøc nh÷ng kú nghØ hÌ, tham quan du lÞch ®Þnh kú hµng n¨m cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Nh- ®i nghØ t¹i vÞnh H¹ Long, §å S¬n, SÇm S¬n… Nh- vËy c«ng ty Xu©n Tr-êng ®· khuyÕn khÝch ®éng viªn vµ t¹o sù h¨ng say trong c«ng viÖc cña ng-êi lao ®éng. 3/- Th-ëng, ph¹t, khen chª cÊp d-íi ®óng lóc ®óng chç: Con ng-êi ai còng cã c¶ -u ®iÓm lÉn nh-îc ®iÓm, cã lóc nµy, lóc kh¸c do ®ã C«ng ty Xu©n Tr-êng ®· ®-a ra nh÷ng qui chÕ, qui ®Þnh ®èi víi tõng bé phËn trong c«ng ty, qui ®Þnh râ rµng møc ®é khen th-ëng vµ kû luËt ®èi tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn. Hµng th¸ng c«ng ty më cuéc häp Héi ®ång khen th-ëng vµ kû luËt mµ c¸c thµnh viªn bao gåm Ban Gi¸m ®èc, nh÷ng ng-êi l·nh ®¹o c¸c bé phËn chñ chèt trong c«ng ty, c¸c tr-ëng phßng vµ Tr-ëng c¸c ®éi xe. XÐt nh÷ng thµnh tÝch vµ vi ph¹m cña c¸c c¸ nh©n vµ bé phËn trong c«ng ty, tuyªn d-¬ng vµ th-ëng b»ng tiÒn nh÷ng thµnh tÝch, nh÷ng kÕt qu¶ tèt, nh÷ng s¸ng kiÕn trong kinh doanh. §iÒu ®ã cã t¸c dông ®éng viªn khuyÕn khÝch vµ ghi nhËn sù ®ãng gãp cña ng-êi lao ®éng ®èi víi c«ng ty. C«ng ty Xu©n Tr-êng cã c¸c møc th-ëng tõ 200.000® ®Õn 4.000.000®. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn ®-a ra nh÷ng phª b×nh ®èi víi cÊp d-íi mét c¸ch nghiªm kh¾c, nh-ng víi th¸i ®é thiÖn chÝ, t«n träng ®èi víi hä, lµm cho hä dÔ tiÕp thu vµ cè g¾ng söa ®æi. BiÖn ph¸p ph¹t còng gióp cho ng-êi lao ®éng trong c«ng ty Xu©n Tr-êng cã tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi nh÷ng sai ph¹m cña m×nh vÝ dô lµm háng, mÊt ph¶i båi th-êng… vi ph¹m qui chÕ ¶nh h-ëng ®Õn uy tÝn, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®Òu cã møc ph¹t tõ 200.000® ®Õn 4.000.000®. ii/ VÊn ®Õ tiÒn l-¬ng. C«ng ty TNHH Xu©n Tr-êng lµ mét c«ng ty kinh doanh nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau Nªn víi viÖc t¹o ®-îc ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc t-¬ng ®èi nh- ë trªn Ban Gi¸m ®èc c«ng ty lu«n lu«n s©u s¸t t×nh h×nh, n¾m b¾t t©m t- nguyÖn väng, ®iÒu kiÖn sèng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Nh»m cã ®-îc nh÷ng chÕ ®é, chÝnh s¸ch tr¶ l-¬ng sao cho cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp vµ tho¶ m·n ng-êi lao ®éng. TiÒn l-¬ng lµ chi phÝ ph¶i tr¶ cho lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cña ng-êi lao ®éng. Bëi v× khi ng-êi lao ®éng ®-îc tr¶ l-¬ng xøng ®¸ng víi søc lao ®éng vµ t©m huyÕt cña hä th× hä míi ®¶m b¶o ®-îc cuéc sèng vËt chÊt vµ mét phÇn gia ®×nh cña hä. §-îc nh- vËy ng-êi lao ®éng míi yªn t©m c«ng t¸c, nhiÖt t×nh, cè g¾ng hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh ë møc cao nhÊt. §iÒu ®ã hoµn toµn cã lîi cho c«ng ty, bëi v× mçi mét nh©n viªn lµ mét m¾t xÝch trong guång m¸y cña c«ng ty, nÕu cã mét m¾t xÝch kh«ng ¨n khíp ®-¬ng nhiªn sÏ ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c«ng ty. §èi víi c«ng ty Xu©n Tr-êng viÖc tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ mét chi phÝ kh«ng nhá trong tæng sè chi phÝ hîp lÖ cña c«ng ty. V× vËy tæng sè quÜ l-¬ng thay ®æi nh- thÕ nµo ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®ã lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi Ban Gi¸m ®èc . Tuy nhiªn quyÒn lîi gi÷a c«ng ty vµ ng-êi lao ®éng lµ vÊn ®Ò lu«n lu«n thay ®æi sao cho ë møc dung hoµ hai bªn cïng tho¶ m·n. Tr¶i qua thêi gian dµi trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh«ng ngõng c«ng ty Xu©n Tr-êng ®· thay ®æi rÊt nhiÒu h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Nh-ng ®Õn nay c«ng ty ®· ®-a ra ®-îc chÕ ®é tr¶ l-¬ng t-¬ng ®èi phï hîp ®èi víi tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n, thÝch øng víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc trong tõng m¶ng kinh doanh trong c«ng ty. §iÒu ®ã t¹o ®-îc sù phÊn khëi, yªn t©m lµm viÖc cho ng-êi lao ®éng. 1/- §èi víi bé phËn thanh tra, kiÓm so¸t lµm nhiÖm vô gi¸m s¸t, kiÓm tra lùc l-îng l¸i xe TAXI còng nh- l¸i, phô xe Bus trªn c¸c nÎo ®-êng. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña hä rÊt kh¾c nghiÖt, bÊt chÊp m-a b·o, n¾ng giã rÐt m-ít vÉn ph¶i b¸m ®-êng nh»m ®«n ®èc, ®éng viªn anh em l¸i xe thùc hiÖn nghiªm tóc mäi qui ®Þnh, qui chÕ cña c«ng ty. Sao cho sù phôc vô ®èi víi QuÝ kh¸ch lµ tèt nhÊt, uy tÝn nhÊt, ngµy cµng më réng thÞ tr-êng phôc vô vËn t¶i cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn chÕ ®é ®·i ngé ®èi víi lùc l-îng nµy. Ngoµi møc l-¬ng 26 ngµy c«ng theo cÊp bËc, chøc vô cña tõng ng-êi, hµng th¸ng hä cßn ®-îc h-ëng phô cÊp ¨n ca, phô cÊp c«ng viÖc, phô cÊp ®¾t ®á, ®-îc bï tiÒn ®iÖn tho¹i, bï tiÒn x¨ng …nÕu lµm thªm giê, lµm ®ªm sÏ ®-îc nh©n hÖ sè l-¬ng 1,5. Hµng th¸ng thu nhËp b×nh qu©n ng-êi cña bé phËn nµy lµ 2.500.000®, thu nhËp cña ng-êi cao nhÊt cã thÓ ®¹t lµ 3.200.000®, thu nhËp cña ng-êi thÊp nhÊt lµ 1.800.000®. 2/- §èi víi bé phËn trung t©m ®iÒu hµnh, mét lùc l-îng quan träng trong m¶ng kinh doanh vËn t¶i. V× lµ lo¹i h×nh dÞch vô nªn nh©n viªn ®iÒu hµnh ®-îc ph©n chia lµm theo 3 ca, thêi gian liªn tôc. Møc l-¬ng sÏ ®-îc tr¶ theo chøc vô, n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n. B¶ng chÊm c«ng sÏ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh l-¬ng cho ng-êi lao ®éng, ngoµi viÖc h-ëng l-¬ng theo 26 ngµy c«ng nh©n viªn ®iÒu hµnh cßn ®-îc h-ëng chÕ ®é ¨n ca, lµm thªm giê, lµm ca ®ªm ®-îc nh©n hÖ sè l-¬ng 1,5. Víi nh÷ng ca ®iÒu hµnh trong nh÷ng ngµy cao ®iÓm ®-îc trÝch th-ëng lu«n. §ã kh«ng chØ lµ sù quan t©m vÒ mÆt vËt chÊt mµ cßn lµ sù quan t©m vÒ mÆt tinh thÇn cña Ban Gi¸m ®èc, nªn ®· ®éng viªn khÝch lÖ kÞp thêi ®éi ngò nh©n viªn ®iÒu hµnh. Hµng th¸ng thu nhËp b×nh qu©n ng-êi cña bé phËn nµy lµ 1.500.000®, thu nhËp cña ng-êi cao nhÊt cã thÓ ®¹t lµ 2.200.000®, thu nhËp cña ng-êi thÊp nhÊt lµ 1.100.000®. 3/- §éi ngò l¸i xe cña c«ng ty lµ lùc l-îng lao ®éng trùc tiÕp, lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña c«ng ty. Lµ nh÷ng ng-êi trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng, thÞ tr-êng cña c«ng ty ngµy mét réng lín lµ nhê mét phÊn lín ë lùc l-îng nµy. XÐt vÒ mét mÆt nµo ®ã hä thay mÆt c«ng ty lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ víi kh¸ch hµng, gióp cho kh¸ch hµng hiÓu râ h¬n, ®óng h¬n vÒ kh¶ n¨ng vµ sù phôc vô quÝ kh¸ch cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy Ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m ®Õn lùc l-îng nµy, lu«n t×m tßi nh»m ®-a ra nh÷ng chÕ ®é l-¬ng thÝch hîp, ®¸p øng kÞp thêi nguyÖn väng cña anh em l¸i xe ®ång thêi còng phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty. V× c«ng ty Xu©n Tr-êng cã nhiÒu lo¹i h×nh vËn t¶i nªn cã nhiÒu c¸ch thøc tr¶ l-¬ng t-¬ng øng: a/- §èi víi ®éi ngò l¸i xe TAXI kh¸ch vµ TAXI t¶i c«ng ty Xu©n Tr-êng ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng kho¸n theo doanh thu. Lµ nh÷ng ng-êi lao ®éng lu«n lu«n theo xe, cã mÆt trªn c¸c nÎo ®-êng, tõng giê, tõng phót b¸m trô, phôc vô kh¸ch ®i l¹i, c-êng ®é lµm viÖc cao, thêi gian lµm viÖc kÐo dµi liªn tôc. §ång thêi th¸i ®é phôc vô kh¸ch lu«n ph¶i lÞch sù, nh· nhÆn, chu ®¸o víi kh¸ch. Lu«n ph¶i thùc hiÖn tèt ph-¬ng ch©m cña c«ng ty " Nhanh chãng - an toµn - tiÖn lîi ". ChÝnh v× vËy ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c l¸i xe cã ®ñ søc khoÎ khi lµm viÖc c«ng ty Xu©n Tr-êng ®· bè trÝ cho hai l¸i xe qu¶n lý mét xe, nh- vËy l¸i xe cã thÓ lµm mét ngµy, nghØ mét ngµy. - §èi víi l¸i xe TAXI kh¸ch hµng th¸ng l¸i xe ®-îc h-ëng 40% doanh thu. NÕu doanh thu trong th¸ng cña l¸i xe nµo ®¹t møc trªn 6.000.000® th× phÇn doanh thu lín h¬n 6.000.000® sÏ ®-îng h-ëng l-¬ng 45%. b/. §èi víi l¸i xe TAXI t¶i v× l-îng kh¸ch kh«ng thÓ b»ng TAXI kh¸ch vµ thêi gian chê ®îi tr¶ hµng th-êng nhiÒu h¬n thêi gian chë kh¸ch. V× vËy c«ng ty vÉn ¸p dông møc l-¬ng ®èi víi TAXI t¶i hµng th¸ng lµ 40%, nh-ng nÕu doanh thu ®¹t møc trªn 5.000.000® th× phÇn doanh thu lín h¬n 5.000.000® sÏ ®-îc h-ëng l-¬ng 45%. Riªng ®èi víi nh÷ng l¸i xe TAXI kh¸ch vµ TAXI t¶i trùc ®ªm sÏ ®-îc trÝch h-ëng lu«n 10% tæng doanh thu cña ca trùc ®ªm ®ã. §Þnh kú 10 th¸ng l¸i xe ®-îc thanh to¸n bï tiÒn cßi xe. ViÖc tr¶ l-¬ng ®èi víi ®éi ngò l¸i xe nh- trªn lu«n lu«n ®éng viªn khÝch lÖ hä tÝch cùc lµm viÖc. Mâi l¸i xe ®Òu cã ý thøc phôc vô kh¸ch tèt nhÊt, chu ®¸o ®Ó lµm sao cho l-îng kh¸ch ®i xe cña m×nh ngµy cµng nhiÒu. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc doanh thu t¨ng do ®ã phÇn mµ m×nh ®-îc h-ëng còng t¨ng theo, ®ãng gãp mét phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Víi h×nh thøc tr¶ l-¬ng nhtrªn l¸i xe ph¶i tù lo chi phÝ nhiªn liÖu vµ c¸c chi phÝ söa ch÷a nhá kh¸c. Cho nªn l¸i xe sÏ cã ý thøc tiÕt kiÖm, gi÷ xe tèt ®Ó sao cho chi phÝ ph¶i bá ra lµ ë møc thÊp nh¸t. Tuy nhiªn v× sè l-îng xe TAXI kh¸ch vµ TAXI t¶i cña c«ng ty Xu©n Tr-êng t-¬ng ®èi lín nªn trung t©m ®iÒu hµnh vµ thanh tra kiÓm so¸t kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt, kh«ng thÓ kiÓm so¸t hÕt v× vËy ®èi víi nh÷ng l¸i xe bá ca kh«ng kinh doanh, th¸i ®é phôc vô kh¸ch ch-a tèt, c«ng ty ch-a ®-a ra ®-îc nh÷ng biÖn ph¸p sö lý tho¶ ®¸ng, hä vÉn ®-îc h-ëng quyÒn lîi nh- nh÷ng l¸i xe kh¸c. NÕu t×nh tr¹ng nµy kÐo µi cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn uy tÝn, chÊt l-îng phôc vô kh¸ch cña c«ng ty. Hµng th¸ng thu nhËp b×nh qu©n cßn l¹i cña l¸i xe TAXI lµ 1.700.000®, thu nhËp cao nhÊt lµ 2.500.000®, thu nhËp thÊp nhÊt lµ 1.200.000®. c/- §éi ngò l¸i xe Bus cña c«ng ty ch¹y chuyªn tuyÕn H¶i Phßng - Hµ Néi - Hµ §«ng lµ nh÷ng l¸i xe cã tuæi ®êi nhiÒu h¬n h¼n ®éi ngò l¸i xe TAXI. Cã kinh nghiÖm l¸i xe l©u n¨m, hiÓu biÕt x· héi, lu«n ph¶i ®èi phã víi nh÷ng bÊt tr¾c trªn ®-êng, c-êng ®é lµm viÖc c¨ng th¼ng. C«ng ty Xu©n Tr-êng ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng ®èi víi l¸i vµ phô xe Bus theo chuyÕn, mét ngµy mét chuyÕn vµ ®-îc h-ëng lµ mét c«ng. C¸c l¸i xe ®ùoc h-ëng cïng mét møc l-¬ng, c¸c phô xe còng ®-îc h-ëng cïng mét møc l-¬ng. Ngoµi ra cßn ®-îc h-ëng chÕ ®é ¨n ca vµ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm kh¸c. ChÕ ®é th-ëng ®èi víi l¸i vµ phô xe Bus còng ®-îc c«ng ty chó träng, nÕu trong mét chuyÕn chë kh¸ch theo lé tr×nh ®¹t møc trªn 20 kh¸ch th× tõ ng-êi kh¸ch thø 21 l¸i vµ phô sÏ ®-ëng h-ëng 4.000®/kh¸ch. ViÖc tr¶ l-¬ng cao cho ®éi ngò l¸i vµ phô xe Bus sÏ ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña hä, t¹o sù phÊn khëi h¨ng say c«ng viÖc, cñng cè tinh thÇn lµm viÖc trung thùc, nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm. Tuy nhiªn v× møc l-¬ng cña c¸c l¸i xe lµ nhnhau, cña c¸c phô xe lµ b»ng nhau nªn vÉn ch-a thÓ khuyÕn khÝch ®éng viªn ®èi víi nh÷ng l¸i vµ phô xe lµm viÖc tÝch cùc, khai th¸c tèt l-îng kh¸ch cho c«ng ty vµ nh÷ng l¸i vµ phô xe lµm viÖc ch-a tÝch cùc, thiÕu ý thøc, thiÕu trung thùc vÉn ®-îc h-ëng quyÒn lîi nh- nh÷ng l¸i vµ phô xe kh¸c, nh- vËy ch-a thËt sù c«ng b»ng ®èi víi toµn thÓ l¸i, phô xe. d/- Lùc l-îng phôc vô khu vui ch¬i gi¶i trÝ ngoµi khu II §å S¬n ®-îc h-ëng l-¬ng theo c«ng viÖc, tr×nh ®é. Ngoµi ra hµng th¸ng ®-îc trÝch th-ëng theo møc ®é t¨ng nhiÒu, Ýt cña doanh thu. Hä còng ®-îc h-ëng nh÷ng quyÒn lîi ,phóc lîi kh¸c trong c«ng ty. Ngoµi chÕ ®é tr¶ l-¬ng cho c¸c bé phËn nh- trªn c«ng ty Xu©n Tr-êng cßn trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho bé phËn gi¸n tiÕp, trung t©m ®iÒu hµnh, bé phËn b¸n hµng vµ nh÷ng l¸i xe g¾n bã l©u n¨m víi c«ng ty. Nh»m ®¶m b¶o cho hä nh÷ng quyÒn lîi cña x· héi theo ®óng nh- chÕ ®é cña §¶ng vµ nhµ n-íc ban hµnh. §èi víi tr-ëng phßng, tr-ëng trung t©m ®iÒu hµnh, tr-ëng ca, tr-ëng c¸c ®éi xe hµng th¸ng ®-îc h-ëng møc tr¸ch nhiÖm lµ 150.000®. Bé phËn trung t©m ®iÒu hµnh vµ c¸c bé phËn liªn quan hµng th¸ng ®Òu ®-îc trÝch th-ëng theo doanh thu. §èi víi nh÷ng l¸i xe g©y tai n¹n th× Ban Gi¸m ®èc vµ Héi ®ång khen th-ëng cña c«ng ty sÏ c¨n cø vµo møc ®é sai ph¹m cña l¸i xe ®ã ®Ó sö lý. NÕu lµ lçi ph¶i sÏ ®-îc QuÜ b¶o hiÓm c«ng ty chÞu chi phÝ, nÕu lµ lçi tr¸i sÏ tuú møc ®é mµ ph¶i chÞu båi th-êng thÝch øng. Ngoµi chÝnh s¸ch tr¶ l-¬ng ®·i ngé ®èi víi ng-êi lao ®éng nh- trªn c«ng ty Xu©n Tr-êng lu«n quan t©m ®Õn ®éi ngò nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o doanh nghiÖp, c¸c phã gi¸m ®èc, tr-ëng phßng, tr-ëng Trung t©m ®iÒu hµnh, kÕ to¸n tr-ëng … ®µo t¹o hä ®Ó hä cã tr×nh ®é thÝch øng víi chøc vô cña hä vÒ c¸c mÆt chuyªn m«n, tri thøc vµ ph¸p luËt. * Do sù phèi hîp nhÞp nhµng, ¨n khíp gi÷a ban gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Tr-êng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nªn ®Õn nay c«ng ty ®· cã ®-îc uy tÝn trªn thÞ tr-ëng H¶i Phßng còng nh- c¸c tØnh l©n cËn. C«ng ty cã ®-îc c¬ së vËt chÊt v÷ng m¹nh, thÞ tr-êng ®-îc më réng, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ñ tr×nh ®é phôc vô mäi yªu cÇu kinh doanh cña c«ng ty. Sau ®©y lµ b¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu trong 3 n¨m liªn tiÕp cña c«ng ty tnhh Xu©n Tr-êng ChØ tiªu Tæng doanh thu Nép ng©n s¸ch QuÜ l-¬ng Tæng sè lao ®éng Lîi nhuËn N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 15.550.765.000 16.450.850.000 18.210.350.000 315.015.000 332.017.000 365.207.000 3.556.742.000 3.825.882.000 4.024.575.000 223 242 255 1.325.465.000 1.812.450.000 2.352.640.000 Theo b¶ng chØ tiªu trªn ta thÊy thÞ phÇn cña c«ng ty ngµy cµng ®-îc më réng do ®ã doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng theo ®ã còng ®-îc t¨ng lªn. TÝch luü cña c«ng ty ngµy cµng cao, ®ång thêi viÖc ®ãng gãp nghÜa vô cña c«ng ty ®èi víi nhµ n-íc còng tiÕn triÓn, gãp mét phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña x· héi. §Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ nh- trªn ban Gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Tr-êng ®· lu«n t×m tßi ®æi míi c«ng t¸c qu¶n trÞ, nhÊt lµ qu¶n trÞ tiÒn l-¬ng, bëi v× nã lµ mét trong nh÷ng ®éng c¬ v« cïng quan träng quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c«ng ty.
- Xem thêm -