Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng số 11 – vinaconex 11

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 më ®Çu Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh ®Ó héi nhËp vµo céng ®ång kinh tÕ thÕ giíi. §ãng gãp vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn ®ã, chóng ta kh«ng thÓ bá qua vai trß to lín cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng lµ trung gian chu chuyÓn vèn, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i thêng gÆp rÊt nhiÒu rñi ro ¶nh hëng ®Õn ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt trong t×nh h×nh hiÖn nay khi cã sù tham gia c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c TCTD trong vµ ngoµi níc. C¸c rñi ro nµy thêng x¶y ra díi nhiÒu h×nh thøc, g©y nªn nh÷ng tæn thÊt vµ mÊt m¸t mµ Ng©n hµng ph¶i g¸nh chÞu. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cña rñi ro g©y nªn tæn thÊt cho Ng©n hµng ®ã lµ nî tån ®äng (nî xÊu). Liªn tiÕp trong nh÷ng n¨m qua ®· x¶y ra nhiÒu vô ®æ bÓ tÝn dông. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh cña c¸c vô ¸n nµy lµ do mét sè Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¬ chÕ b¶o ®¶m tiÒn vay, dÉn tíi t×nh tr¹ng ®¸nh gi¸ sai lÖch gi¸ trÞ b¶o ®¶m. Bªn c¹nh ®ã, mét sè Ng©n hµng cßn nhiÒu s¬ hë trong qu¶n lý tµi s¶n b¶o ®¶m, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay díi h×nh thøc cÇm cè chØ tån t¹i trªn giÊy tê, cßn tµi s¶n ®ã vÉn do kh¸ch hµng n¾m gi÷ vµ sö dông kh«ng ®îc ph¸p luËt cho phÐp, thËm chÝ cã TCTD cßn cho vay cã b¶o ®¶m b»ng c¶ nh÷ng tµi s¶n kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh. Sau nh÷ng tæn thÊt ®ã, c¸c Ng©n hµng l¹i ra søc th¾t chÆt c¸c ®iÒu kiÖn cho vay cña m×nh. §èi víi ho¹t ®éng cho vay, c¶ viÖc níi láng lÉn th¾t chÆt quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay ®Òu kh«ng cã hiÖu qu¶ ®èi víi Ng©n hµng trong viÖc phßng ngõa rñi ro, b¶o ®¶m an toµn vèn, lÉn viÖc n©ng cao thu nhËp tõ ho¹t ®éng nµy. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®iÒu hµnh c«ng t¸c b¶o ®¶m tiÒn vay mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trªn c¶ b×nh diÖn vÜ m« lÉn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i? Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi nh¸nh SGD I - NHCTVN em nhËn thÊy ®· cã nhiÒu víng m¾c cÇn quan t©m, xem xÐt vµ sím t×m ra gi¶i ph¸p ®Ó b¶o ®¶m tiÒn vay thùc sù lµ mét dÊu hiÖu ®¸nh gi¸ ®é an toµn còng nh kh¶ n¨ng ®Þnh lîi cña kho¶n cho vay ngay tõ giai ®o¹n lùa chän kh¸ch hµng vay. Do ®ã em ®· lùa chän ®Ò tµi b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh lµ: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 “Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ chÕ b¶o ®¶m tiÒn vay ®èi víi Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh (Doanh nghiÖp võa vµ nhá) t¹i SGD I – NHCTVN” . Trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÖn b¶n luËn v¨n nµy, em ®· nhËn ®îc sù quan t©m gióp ®ì rÊt tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ c¸n bé phßng Kh¸ch hµng 1 vµ phßng Tæng hîp tiÕp thÞ SGD I cïng víi sù híng dÉn cña ThÇy gi¸o, PGS. TS Lª V¨n Hng, ®Õn nay em ®· hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp. Víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cña mét sinh viªn còng nh thêi gian th©m nhËp thùc tÕ cha nhiÒu nªn ®Ò tµi cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt vÒ mÆt lý luËn còng nh thùc tiÔn. Em rÊt mong thÇy c« cã ý kiÕn nhËn xÐt vµ chØ b¶o ®Ó em ®îc tiÕp tôc hoµn thiÖn b¶n luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng i Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay trong ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1. Ho¹t ®éng cho vay cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1.1. Ho¹t ®éng cho vay cña NHTM 1.1.1. Nguyªn t¾c cho vay cña NHTM Ho¹t ®éng cho vay lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ chèt cña NHTM ®Ó t¹o ra lîi nhuËn. ChØ cã l·i suÊt thu ®îc tõ cho vay míi bï ®¾p næi chi phÝ tiÒn göi, chi phÝ dù tr÷, chi phÝ kinh doanh vµ qu¶n lý, chi phÝ thuÕ c¸c lo¹i vµ chi phÝ rñi ro ®Çu t. Kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, lîng cho vay cña c¸c NHTM cµng t¨ng nhanh vµ lo¹i h×nh cho vay còng trë nªn v« cïng ®a d¹ng. Nguyªn t¾c cho vay gåm 3 nguyªn t¾c c¬ b¶n: - TiÒn vay ph¶i ®îc hoµn tr¶ ®óng h¹n c¶ vèn lÉn l·i: §©y lµ nguyªn t¾c quan träng hµng ®Çu vµ ®Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy mçi lÇn cho vay Ng©n hµng ph¶i ®Þnh kú h¹n nî phï hîp. Khi ®Õn kú h¹n nî, ngêi ®i vay ph¶i lËp giÊy tr¶ nî cho Ng©n hµng, nÕu kh«ng Ng©n hµng sÏ tù ®éng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña ngêi vay ®Ó thu håi nî. NÕu tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng ®ñ sè d th× chuyÓn nî qu¸ h¹n. Sau mét thêi gian nÕu kh¸ch hµng vÉn kh«ng tr¶ nî, Ng©n hµng sÏ ph¸t m¹i tµi s¶n ®¶m b¶o. Nguyªn t¾c nµy h¹n chÕ rñi ro vÒ thanh kho¶n. - Vèn vay ph¶i ®îc sö dông ®óng môc ®Ých: Nguyªn t¾c nµy cßn lµ ph¬ng ch©m ho¹t ®éng cña c¸c NHTM. HiÖu qu¶ cña nã tríc hÕt lµ ®Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, t¹o ra nhiÒu khèi lîng s¶n phÈm, dÞch vô, ®ång thêi t¹o ra nhiÒu tÝch luü ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. Khi thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy, c¸c NHTM yªu cÇu kh¸ch hµng vay vèn ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých ®· ghi trong ®¬n xin vay, bëi v× môc ®Ých ®ã ®· ®îc Ng©n hµng thÈm ®Þnh. NÕu ph¸t hiÖn kh¸ch hµng vi ph¹m nguyªn t¾c nµy, Ng©n hµng cã quyÒn thu håi nî tríc h¹n, nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã tiÒn th× chuyÓn nî qu¸ h¹n. - Vèn vay ph¶i cã tµi s¶n t¬ng ®¬ng lµm ®¶m b¶o: Tµi s¶n nµy cã thÓ lµ h×nh thµnh tõ vèn vay Ng©n hµng, lµ tµi s¶n cña ngêi ®i vay hoÆc cßn cã thÓ lµ tÝn chÊp hoÆc b¶o l·nh cña ngêi thø ba. C¸c h×nh thøc cho vay cña NHTM 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - NÕu ph©n theo thêi h¹n: Cho vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n. Cho vay ng¾n h¹n thêi gian díi 1 n¨m, cho vay trung h¹n tõ 1-5 n¨m vµ tõ 5 n¨m trë nªn lµ cho vay dµi h¹n. - NÕu ph©n theo tµi s¶n b¶o ®¶m: Tµi s¶n b¶o ®¶m c¸c kho¶n cho vay cho phÐp Ng©n hµng cã ®îc nguån thu nî thø hai b»ng c¸ch b¸n c¸c tµi s¶n ®ã khi nguån thu nî thø nhÊt( tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh) kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ. - NÕu ph©n theo sè lÇn vay: Cho vay tõng lÇn vµ cho vay cã h¹n møc. - Cho vay theo dù ¸n ®Çu t: TCTD cho kh¸ch hµng vay vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ c¸c dù ¸n ®Çu t phôc vô ®êi sèng. - Cho vay hîp vèn: Mét nhãm TCTD cïng cho vay ®èi víi mét dù ¸n vay vèn hoÆc ph¬ng ¸n vay vèn cña kh¸ch hµng, trong ®ã cã mét tæ chøc tÝn dông lµm ®Çu mèi dµn xÕp, phèi hîp víi c¸c TCTD kh¸c. ViÖc cho vay nµy ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Quy chÕ cho vay cña TCTD ®èi víi kh¸ch hµng vµ Quy chÕ ®ång tµi trî cña c¸c TCTD do Thèng ®èc NHNN ban hµnh. Ngoµi ra, cßn mét sè h×nh thøc cho vay kh¸c mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm, phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng TCTD vµ ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng. 1.2.Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh 1.2.1. TÝn dông ngoµi quèc doanh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM Khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong ®ã lùc lîng quan träng nhÊt lµ khu vùc kinh tÕ t nh©n cã thÓ ®îc hiÓu ®¬n gi¶n lµ së h÷u t nh©n chø kh«ng ph¶i lµ së h÷u nhµ níc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng së h÷u nhµ níc vµ t nh©n cïng tån t¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn viÖc ph©n vïng khu vùc lµ t¬ng ®èi khã. Theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p hiÖn hµnh, khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh bao gåm c¸c c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty liªn doanh, HTX, doanh nghiÖp t nh©n, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi... C¸c NHTM lu«n t×m cho m×nh nh÷ng c¸ch kh¸c nhau ®Ó më réng thÞ trêng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ cuèi cïng lµ t¨ng lîi nhuËn. ChÝnh v× 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vËy khi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ra ®êi, c¸c NHTM kh«ng ngÇn ng¹i lao vµo thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp nµy. C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh phÇn lín lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ. §©y lµ khu vùc kinh tÕ kh¸ n¨ng ®éng, nh¹y bÐn víi thÞ trêng, chÞu khã t×m tßi, c¶i tiÕn c«ng nghÖ. Víi mét m¹ng líi c¸c doanh nghiÖp v« cïng lín tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n th× cã thÓ nãi ®©y lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng, høa hÑn ®em l¹i cho Ng©n hµng nh÷ng kho¶n lîi nhuËn lín nÕu biÕt tËn dông. Tuy nhiªn cã thÓ nãi ®©y lµ khu vùc kinh tÕ khã kiÕm so¸t, vèn tù cã thÊp, uy tÝn cha cao chÝnh v× vËy chøa ®ùng nhiÒu rñi ro tiÒm Èn mµ nÕu x¶y ra sÏ ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. ChÝnh v× vËy ®ßi hái Ng©n hµng cÇn ph¶i s¸ng suèt tØnh t¸o, khi cho vay ngoµi quèc doanh ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho m×nh mµ vÉn cã l·i. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, bªn c¹nh vai trß huy ®éng vèn cho b¶n th©n, ch¼ng nh÷ng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, mµ th«ng qua nã, thóc ®Èy hÖ thèng Ng©n hµng ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông, thanh to¸n vµ ngo¹i hèi. 1.2.2. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh Nh ®· nãi ë trªn, ®©y lµ khu vùc kinh tÕ thêng cã quy m« nhá, vèn tù cã thÊp. ChÝnh v× vËy mµ viÖc tiÕp cËn ®îc víi vèn vay cña Ng©n hµng sÏ gióp rÊt nhiÒu cho c¸c doanh nghiÖp nµy lµm ¨n hiÖu qu¶ h¬n. §«i khi ®Ó ¸p dông mét c«ng nghÖ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi ®Ó cã thÓ theo kÞp nh÷ng ®ßi hái, nh÷ng nhu cÇu cña thÞ trêng th× cÇn ph¶i cã vèn. NhÊt lµ khi nhu cÇu vÒ vèn ®ang trë nªn bøc b¸ch th× tÝn dông Ng©n hµng chÝnh lµ sù lùa chän tèt nhÊt cho doanh nghiÖp. Thø nhÊt, tÝn dông Ng©n hµng bæ xung kÞp thêi vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh thiÕu hôt ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. TÝn dông Ng©n hµng gióp cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã vèn ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh c¶i tiÕn kü thuËt hay ®a vµo s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm míi mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cha cã. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh tÝn dông Ng©n hµng sÏ thùc hiÖn vai trß quan träng lµ ®¸p øng vèn cho c¸c doanh nghiÖp mµ c¸c nguån kh¸c kh«ng thÓ hoÆc ®¸p øng kh«ng ®ñ. §iÒu ®ã gióp doanh nghiÖp l¨m ¨n hiÖu qu¶ h¬n, n©ng cao uy tÝn trªn th¬ng trêng. Thø hai, khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh lu«n ®i ®Çu trong viÖc t¹o ra s¶n phÈm míi, th©m nhËp vµo nh÷ng thÞ trêng míi... Mµ nh÷ng ®iÒu nµy 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ßi hái ph¶i cã vèn vµ uy tÝn th× míi b¶o ®¶m ®îc sù thµnh c«ng. ChÝnh v× vËy ®«i khi cã ®îc uy tÝn cña mét Ng©n hµng b¶o l·nh cho m×nh th× c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh l¹i ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n rÊt nhiÒu. C¸c ®èi t¸c tin tëng, c¸c chi phÝ cho viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Çy ®ñ ®ã cã thÓ lµ mét phÇn cña thµnh c«ng. Khi tiÕp cËn víi vèn Ng©n hµng, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· t¹o ®îc cho m×nh mét uy tÝn nhÊt ®Þnh trªn th¬ng trêng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh th× c¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng mang l¹i sÏ tiÖn lîi vµ tiÕt kiÖm cho doanh nghiÖp rÊt nhiÒu. H¬n n÷a, tÝn dông Ng©n hµng cßn gãp phÇn t¹o m«i trêng kinh tÕ æn ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Do ®ã cã thÓ nãi tÝn dông Ng©n hµng sÏ gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. 2. B¶o ®¶m tiÒn vay (B§TV) trong ho¹t ®éng cho vay cña NHTM 2.1. Kh¸i niÖm B§TV B¶o ®¶m tiÒn vay lµ viÖc Ng©n hµng ¸p dông mäi biÖn ph¸p ®èi víi kh¸ch hµng ®Ó kho¶n vay cã thÓ trë vÒ víi Ng©n hµng mét c¸ch an toµn vµ cã lîi. Nh vËy, ®Ó cã thÓ b¶o ®¶m cho kho¶n tiÒn vay cña m×nh, Ng©n hµng ph¶i sö dông nhiÒu biÖn ph¸p. Cã thÓ kÓ ®Õn c¸c biÖn ph¸p ®îc thùc hiÖn khi lùa chän kh¸ch hµng vay, c¸c biÖn ph¸p Ng©n hµng ¸p dông trong qu¸ tr×nh kh¸ch hµng sö dông vèn vay vµ c¸c biÖn ph¸p ®îc tiÕn hµnh trong trêng hîp ph¸t sinh nî qu¸ h¹n. Kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn víi Ng©n hµng do ý ®Þnh vay vèn n¶y sinh tõ b¶n th©n nhu cÇu cña hä hoÆc do trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc, c¸c c¸n bé tÝn dông ®· thuyÕt phôc ®îc kh¸ch hµng nép hå s¬ xin vay. Nhng cho dï lµ kh¸ch hµng mµ Ng©n hµng lÇn ®Çu biÕt ®Õn hay lµ do c¸n bé tÝn dông t×m hiÓu, th× viÖc lùa chän kh¸ch hµng vÉn lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu. Ng©n hµng cã thÓ ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó lùa chän kh¸ch hµng nh: n¨ng lùc cña kh¸ch hµng (kÓ c¶ n¨ng lùc tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh), ph¬ng ¸n sö dông vèn vay, nguån tµi trî vµ møc ®é s½n sµng b¶o ®¶m cho c¸c kho¶n vay (c¶ b»ng tµi s¶n vµ b»ng dßng tiÒn trong t¬ng lai). Nh÷ng biÖp ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay trong giai ®o¹n nµy cã thÓ bao gåm viÖc thÈm ®Þnh kh¸ch hµng, thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn vµ x¸c ®Þnh nh÷ng yÕu tè liªn quan ®Õn tµi s¶n ®îc sö dông lµ tµi s¶n b¶o ®¶m (nÕu cã). Th«ng thêng, khi kho¶n vay ®îc gi¶i ng©n, Ng©n hµng kh«ng hoµn toµn ®Ó kh¸ch hµng tù do sö dông vèn vay mµ kh«ng cã sù kiÓm so¸t cña nh©n viªn ng©n hµng. Trong giai ®o¹n nµy, c¸c biÖp ph¸p mµ Ng©n hµng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÕn hµnh ®Ó b¶o ®¶m r»ng c¸c kho¶n cho vay cña m×nh vÉn ®ang ®îc sö dông an toµn vµ sinh lîi lµ thêng xuyªn kiÓm tra tiÕn ®é sö dông vèn vay. Phßng khi kh¸ch hµng sö dông vèn vay sai môc ®Ých hay vèn vay ®îc sö dông kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh lêi( tøc lµ thÊy ®îc nh÷ng dÊu hiÖu cña rñi ro), Ng©n hµng cã thÓ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®a kho¶n vay vÒ ®óng híng mµ Ng©n hµng mong muèn. Nî qu¸ h¹n lµ yÕu tè mµ kh«ng mét Ng©n hµng nµo mong muèn g¸nh chÞu, thÕ nhng nh ®· nãi, rñi ro lµ yÕu tè n»m ngoµi ý muèn chñ quan cña con ngêi, thËm chÝ n»m ngoµi sù kiÓm so¸t cña hä. V× vËy, khi ph¸t sinh nî qu¸ h¹n, Ng©n hµng còng ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng biÖp ph¸p ®Ó thu håi nî, h¹n chÕ nh÷ng tæn thÊt do kho¶n vay ®em l¹i, hay phÇn nµo b¶o ®¶m an toµn cho c¸c kho¶n vay ®ã. Nh vËy, nãi ®Õn b¶o ®¶m tiÒn vay lµ nãi ®Õn rÊt nhiÒu biÖn ph¸p, b¶o ®¶m tiÒn vay tån t¹i trong bÊt kú kh©u nµo trong qu¸ tr×nh cho vay, v× thÕ cho nªn khi cung øng mét kho¶n vay, Ng©n hµng kh«ng nªn coi nhÑ bÊt kú mét biÖn ph¸p nµo ®Ó b¶o ®¶m tiÒn vay. Ph¬ng ch©m kinh doanh cña ngêi NhËt cã c©u “ lµm ®óng ngay tõ ®Çu” nghÜa lµ nÕu ngay tõ lóc b¾t ®Çu kinh doanh (víi Ng©n hµng lµ mét kho¶n vay), viÖc x¸c ®Þnh ®óng híng, lµm tèt nh÷ng viÖc cÇn lµm (víi Ng©n hµng lµ lùa chän ®èi tîng cho vay) cã thÓ gióp nhµ kinh doanh h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a rñi ro cã thÓ ph¸t sinh. Vµ theo ®ã, khi cã bÊt tr¾c x¶y ra ngoµi dù kiÕn th× hä vÉn cã thÓ chñ ®éng ®èi phã víi t×nh huèng míi chø kh«ng ph¶i quan t©m ®Õn viÖc söa ch÷a sai lÇm n÷a. ChÝnh v× lÏ ®ã, nh÷ng phÇn tiÕp theo cña ®Ò tµi nµy em sÏ chØ tËp trung vµo c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay tríc khi cho vay. Thùc chÊt ®ã lµ nh÷ng biÖp ph¸p phßng ngõa rñi ro tÝn dông, lµ c¬ së ph¸p lý còng nh c¬ së kinh tÕ cho viÖc thu håi c¸c kho¶n vay. Cã quan ®iÓm cho r»ng: B¶o ®¶m tiÒn vay chØ lµ viÖc yªu cÇu kh¸ch hµng vay cã tµi s¶n h÷u h×nh ®Ó ®èi øng víi mãn vay cña m×nh. Song trªn thùc tÕ ®· chøng minh mét kho¶n vay nÕu chØ ®îc ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n h÷u h×nh th× ®ã vÉn cha ph¶i lµ kho¶n vay an toµn. Vèn vay vÉn cã thÓ bÞ chiÕm dông nÕu tµi s¶n sö dông lµm vËt b¶o ®¶m kh«ng cã tÝnh kh¶ m¹i, hoÆc vÒ mét lý do nµo ®ã vÒ mÆt ph¸p lý, vèn vay vÉn bÞ ch«n vµo tµi s¶n. V× vËy, b¶o ®¶m tiÒn vay ph¶i ®îc hiÓu theo mét nghÜa réng h¬n. Nã kh«ng chØ lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ thÞ trêng lín h¬n kho¶n vay ®ã, mµ h¬n c¶, uy tÝn, tiÒm lùc tµi chÝnh, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n chÝnh lµ ®ßi hái chÝnh ®¸ng nhÊt trong thùc hiÖn b¶o ®¶m tiÒn vay. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy, “ b¶o ®¶m tiÒn vay lµ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî cña ngêi vay ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông khi cho vay. Khi cho vay vèn, ®Ó b¶o ®¶m bªn vay ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô tr¶ nî ®· cam kÕt, c¸c Tæ chøc tÝn dông ®îc quyÒn yªu cÇu ngêi vay vèn ph¶i cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n cña m×nh hoÆc ngêi thø ba b¶o l·nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.” 2.2. Nguyªn t¾c b¶o ®¶m tiÒn vay + TCTD cã quyÒn lùa chän, quyÕt ®Þnh viÖc cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n, cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Trêng hîp TCTD nhµ níc cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n theo chØ thÞ cña ChÝnh phñ th× tæn thÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan cña c¸c kho¶n vay nµy ®îc ChÝnh phñ xö lý. + Kh¸ch hµng vay ®îc TCTD lùa chän cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n, nÕu trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vay TCTD ph¸t hiÖn kh¸ch hµng vay vi ph¹m cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông th× TCTD cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n hoÆc thu håi nî tríc h¹n. + TCTD cã quyÒn xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay ®Ó thu håi nî nÕu kh¸ch hµng vay hoÆc bªn b¶o l·nh vÉn cha thùc hiÖn ®óng nghÜa vô tr¶ nî ®· cam kÕt. + Sau khi xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay, nÕu kh¸ch hµng vay hoÆc bªn b¶o l·nh vÉn cha thùc hiÖn ®óng nghÜa vô tr¶ nî th× kh¸ch hµng vay hoÆc bªn b¶o l·nh cã tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc thùc hiÖn ®óng nghÜa vô tr¶ nî ®· cam kÕt. 2.3. C¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay 2.3.1. H×nh thøc b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n Lµ viÖc TCTD ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m phßng ngõa rñi ro, t¹o c¬ së kinh tÕ vµ ph¸p lý ®Ó thu håi ®îc c¸c kho¶n ®· cho kh¸ch hµng vay. 2.3.1.1. CÇm cè, thÕ chÊp b»ng tµi s¶n cña kh¸ch hµng vay CÇm cè lµ h×nh thøc theo ®ã ngêi nhËn tµi trî cña Ng©n hµng ph¶i chuyÓn quyÒn kiÓm so¸t tµi s¶n ®¶m b¶o sang cho Ng©n hµng trong thêi gian cam kÕt( thêng lµ thêi gian nhËn tµi trî). 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÕ chÊp lµ h×nh thøc theo ®ã ngêi nhËn tµi trî ph¶i chuyÓn c¸c giÊy tê chøng nhËn së h÷u (hoÆc sö dông) c¸c tµi s¶n ®¶m b¶o sang cho Ng©n hµng n¾m gi÷ trong thêi gian cam kÕt. * C¸c tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp ph¶i héi tô ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Thuéc së h÷u cña kh¸ch hµng vay - §îc phÐp giao dÞch - Kh«ng cã tranh chÊp 2.3.1.2. B¶o l·nh b»ng tµi s¶n cña bªn thø ba B¶o l·nh vay vèn cña Ng©n hµng lµ viÖc bªn thø ba cam kÕt víi bªn cho vay sÏ thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî thay cho bªn vay vèn nÕu khi ®Õn h¹n mµ bªn ®îc b¶o l·nh kh«ng thÓ hoµn tr¶ ®îc nî cho bªn nhËn b¶o l·nh. §Ó cã thÓ ®îc b¶o l·nh, ngêi b¶o l·nh vµ ngêi ®îc b¶o l·nh cÇn cã quan hÖ tÝn nhiÖm víi nhau. §iÒu kiÖn tµi s¶n ®îc phÐp b¶o l·nh còng t¬ng tù nh ®èi víi tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp. TCTD cã quyÒn lùa chän bªn thø ba b¶o l·nh b»ng tµi s¶n (gäi lµ bªn b¶o l·nh) ®Ó b¶o l·nh cho kh¸ch hµng vay. Bªn b¶o l·nh ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù ®èi víi bªn b¶o l·nh lµ ph¸p nh©n, cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®èi víi bªn b¶o l·nh lµ c¸ nh©n. - Cã kh¶ n¨ng vÒ vèn, tµi s¶n ®Ó thùc hiÖn ®îc nghÜa vô b¶o l·nh. 2.3.1.3. B¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay Lµ viÖc kh¸ch hµng vay dïng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî cho chÝnh nh÷ng kho¶n vay ®ã ®èi víi TCTD. Thùc chÊt ®©y còng lµ h×nh thøc b¶o ®¶m b»ng cÇm cè hay thÕ chÊp. Nhng kh¸c víi hai h×nh trªn lµ tµi s¶n ®îc h×nh thµnh tõ vèn vay lµ tµi s¶n cha cã thËt, mµ ph¶i qua qu¸ tr×nh sö dông vèn, tµi s¶n ®ã ®îc dÇn h×nh thµnh. Trong thêi gian tõ lóc ký hîp ®ång tÝn dông cho ®Õn khi h×nh thµnh tµi s¶n ®îc tµi trî b»ng vèn vay, h×nh thøc b¶o ®¶m ®èi víi kho¶n tiÒn vay nµy lµ uy tÝn cña kh¸ch hµng vay. ChØ khi, tµi s¶n ®îc h×nh thµnh, nh÷ng tµi s¶n nµy míi b¾t ®Çu trë thµnh h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.2. H×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay trong trêng hîp cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n ViÖc cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n thêng ®îc c¸c TCTD ¸p dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶. ViÖc cho vay nµy cã thÓ díi 3 d¹ng: + TCTD chñ ®éng lùa chän kh¸ch hµng ®Ó cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n. + TCTD Nhµ níc thùc hiÖn cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n theo chØ thÞ cña ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh. + TCTD cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh nghÌo vay cã b¶o l·nh b»ng tÝn chÊp cña tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi. 2.4. Sù cÇn thiÕt hoµn thiÖn b¶o ®¶m ®èi víi c¸c kho¶n vay cña Ng©n hµng 2.4.1. Rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng dÉn ®Õn ph¶i cã B§TV Rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông lµ t×nh tr¹ng ngêi ®i vay kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ®îc l·i hoÆc gèc hoÆc c¶ hai. C¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông chñ yÕu lµ : Chu kú suy tho¸i kinh tÕ; sù qu¶n lý yÕu kÐm; t×nh h×nh chÝnh trÞ bÊt æn ®Þnh; sù ®æ vì cña ®èi t¸c; s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ l¹c hËu cña doanh nghiÖp; thiÕu vèn; yÕu tè c¹nh tranh; sù bÊt æn cña d©n chóng hay sù ph¶n ®èi cña d©n chóng ®èi víi c«ng ty lµm mÊt kh¶ n¨ng tr¶ nî cña ngêi ®i vay. Ng©n hµng còng kh«ng kh¸c g× bÊt kú ngµnh kinh doanh nµo, cã thÓ gÆp rñi ro, cã thÓ mÊt tiÒn vèn. H¬n n÷a Ng©n hµng lµ mét ngµnh nh¹y c¶m, ho¹t ®éng cña Ng©n hµng víi b¶n chÊt cña nã, chÞu ¶nh hëng cña rÊt nhiÒu lo¹i h×nh rñi ro ®Æc biÖt lµ rñi ro tÝn dông. Cho vay lµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu rñi ro nhÊt, bëi v×: Thø nhÊt, c¸c chñ thÓ cã quan hÖ vay vèn Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. ThÞ trêng hiÖn nay ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi kinh doanh nhng chÝnh nã còng lµm cho c¸c doanh nghiÖp gÆp ph¶i nhiÒu yÕu tè ®e do¹. M«i trêng kinh doanh nh¹y c¶m 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cao, sù kh«ng thÝch øng lËp tøc sÏ ph¶i tu©n theo quy luËt ®µo th¶i cña thÞ trêng. TÝnh c¹nh tranh khèc liÖt cïng nhiÒu m¸nh khoÐ tinh vi ®· nhanh chãng ®Èy nhiÒu doanh nghiÖp ®Õn bê vùc ph¸ s¶n mµ c¸c doanh nghiÖp l¹i lu«n lµ ®èi tîng kh¸ch hµng hµng ®Çu cña Ng©n hµng. Nh÷ng bÊt tr¾c mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ gÆp ph¶i còng chÝnh lµ nh÷ng rñi ro thêng trùc cña Ng©n hµng. Thø hai, c¸c doanh nghiÖp lµ kh¸ch hµng ®«i khi l¹i lµ mèi ®e do¹ cho chÝnh Ng©n hµng xÐt vÒ ®¹o ®øc kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. NhiÒu kh¸ch hµng vay vèn cña Ng©n hµng ®Ó sö dông hoµn toµn kh¸c môc ®Ých khi hä tr×nh bµy mµ do sù më réng cho vay ®Õn mäi thµnh phÇn kinh tÕ, më réng thÞ trêng, Ng©n hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng qu¶n lý chÆt chÏ hä ®îc. Trong trêng hîp nh vËy, rñi ro ®Õn víi Ng©n hµng lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Thø ba, b¶n th©n nhiÒu mãn vay cña Ng©n hµng cã gi¸ trÞ rÊt lín, kh«ng nh quan hÖ vay mîn trong ®êi sèng x· héi th«ng thêng. §iÒu nµy l¹i bÞ giíi h¹n bëi n¨ng lùc qu¶n lý h¹n chÕ cña c¸n bé tÝn dông lµm cho nhiÒu trêng hîp kh¸ch hµng sö dông tiÒn vay vît ra ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña Ng©n hµng. ChÝnh v× quy m« cña kho¶n vay mµ cã bÊt tr¾c x¶y ra, c¸c ho¹t ®éng “ch÷a ch¸y” cña Ng©n hµng tá ra Ýt cã t¸c dông, rñi ro do ®ã mµ lín h¬n. Thø t, c¸c mèi quan hÖ néi t¹i vµ víi bªn ngoµi ®a d¹ng, phøc t¹p cña Ng©n hµng khiÕn cho Ng©n hµng lµ mét ngµnh kinh doanh nh¹y c¶m. BÊt cø “trôc trÆc” nµo cña nÒn kinh tÕ ®Òu cã thÓ t¸c ®éng ®Õn Ng©n hµng mµ thêng lµ b¾t nguån tõ ho¹t ®éng cho vay. Bëi v× m¹ng líi kh¸ch hµng cña Ng©n hµng rÊt réng lín vµ n»m nhiÒu lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy mµ Ng©n hµng sÏ ph¶i høng chÞu nhiÒu rñi ro h¬n. Khi rñi ro x¶y ra, Ng©n hµng ph¶i dïng vèn mµ cô thÓ lµ tõ quü dù phßng bï ®¾p rñi ro ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng kho¶n vèn bÞ thÊt tho¸t. §Õn mét chõng mùc nµo ®ã sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc viÖc xo¸ sæ nµo n÷a vµ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ngêi göi tiÒn vµ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n kh¸c, lóc ®ã Ng©n hµng sÏ ph¸ s¶n. Môc tiªu cao nhÊt cña NHTM lµ lîi nhuËn nhng bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i híng ®Õn môc tiªu an toµn bëi v× “ lîi nhuËn cµng cao th× rñi ro cµng lín”. Ng©n hµng lu«n mong muèn c¸c kho¶n cho vay ra thu vÒ ®îc c¶ vèn lÉn l·i. B¶o ®¶m tiÒn vay cã nghÜa lµ b¶o ®¶m an toµn cho c¸c kho¶n tiÒn vay, thËm chÝ cã thÓ nãi lµ b¶o ®¶m cho chÝnh sù sèng cña Ng©n hµng. 2.4.2 B§TV lµ ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng rµng buéc kh¸ch hµng vµo kho¶n vay 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Quan hÖ gi÷a ngêi ®i vay vµ kho¶n tiÒn vay lµ quan hÖ chuyÓn nhîng quyÒn sö dông vèn. Gi¶ sö ®Æt trêng hîp r»ng mét kh¸ch hµng vay vèn t×m ®Õn Ng©n hµng vµ ®îc Ng©n hµng chÊp nhËn v« ®iÒu kiÖn th× liÖu tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hµng ®ã ®èi víi vèn vay nh thÕ nµo? Khi kh¸ch hµng kh«ng bÞ mét rµng buéc g× hay kh«ng ph¶i chÞu mét tr¸ch nhiÖm nµo th× kh«ng thÓ ch¾c ch¾n ngêi ®i vay sÏ sö dông tiÒn cã hiÖu qu¶ vµ ®óng môc ®Ých. Bëi vËy, khi tiÕn hµnh cho vay ®èi víi mét sè kh¸ch hµng kh«ng cã ®é tin cËy nhÊt ®Þnh, NHTM thêng b¾t buéc ngêi ®i vay ph¶i cã mét sè tµi s¶n ®¶m b¶o ®Ó ®Õn khi hä kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ th× NHTM cã quyÒn thu gi÷ vµ b¸n tµi s¶n ®ã ®Ó thu håi l¹i kho¶n tiÒn ®· cho vay. Khi yªu cÇu ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o, Ng©n hµng sÏ g¾n ®îc tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hµng vµo kho¶n vay, kh¸ch hµng sÏ coi kho¶n vay nh lµ tµi s¶n cña chÝnh m×nh bëi nÕu kh«ng tr¶ ®îc nî, c¸c tµi s¶n ®¶m b¶o sÏ thuéc quyÒn së h÷u cña Ng©n hµng. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ nguyªn nh©n thø yÕu vµ chØ ®óng trong mét sè trêng hîp. §èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, thêng xuyªn tr¶ nî ®óng h¹n, Ng©n hµng cã thÓ kh«ng yªu cÇu ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o. Sù b¶o ®¶m cho kh¸ch hµng chÝnh lµ uy tÝn cña hä ®èi víi Ng©n hµng. Nh vËy, b¶o ®¶m tiÒn vay lµ mét yªu cÇu thiÕt yÕu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña NHTM xÐt trªn nhiÒu gi¸c ®é kh¸c nhau, ë phÝa Ng©n hµng, ë phÝa nh÷ng nhµ lµm luËt vµ c¶ ë phÝa kh¸ch hµng. Tuy nhiªn ë trªn mçi gi¸c ®é th× yªu cÇu thiÕt yÕu ®ã l¹i kh¸c nhau. NÕu lµ trªn gi¸c ®é Ng©n hµng th× b¶o ®¶m tiÒn vay lµ biÖp ph¸p Ng©n hµng b¶o ®¶m cho tiÒn cña m×nh. NÕu ®øng vÒ phÝa ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Trung ¬ng th× b¶o ®¶m tiÒn vay tån t¹i trong hµnh lang ph¸p luËt mµ c¸c nhµ lµm luËt t¹o ra nh»m b¶o vÖ lîi Ých cña c¶ nÒn kinh tÕ. Cßn ®øng vÒ phÝa kh¸ch hµng lµ c¸c DNNQD, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n th× b¶o ®¶m tiÒn vay lµ mét “hµng rµo” ®Ó tiÕp cËn víi vèn vay Ng©n hµng. VËy cÇn ph¶i thèng nhÊt mét c¸ch hiÓu vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay ®Ó võa thuËn tiÖn trong viÖc cho vay cña Ng©n hµng l¹i võa gióp kh¸ch hµng dÔ tiÕp cËn víi kho¶n vay. 3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay 3.1. Quan niÖm vÒ chÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay ®îc hiÓu lµ hiÖu qu¶ cña hµng lo¹t nh÷ng c«ng t¸c mµ Ng©n hµng tiÕn hµnh tõ khi thÈm ®Þnh dù ¸n, c¸c biÖn ph¸p trong qu¸ tr×nh sö dông vèn cña ngêi vay vµ c¶ c¸c biÖn ph¸p khi rñi ro x¶y ra ®Ó b¶o ®¶m r»ng c¸c kho¶n cho vay cña Ng©n hµng sÏ ®îc tr¶ ®óng h¹n vµ cã l·i. §iÒu ®ã ®¶m b¶o sù ch¾c ch¾n an toµn cho Ng©n hµng khi kinh doanh trong mét lÜnh vùc rÊt nh¹y c¶m. ChÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay cã thÓ lµ tèt hay kh«ng tèt. NÕu chÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay lµ tèt th× ®¶m b¶o cho Ng©n hµng sÏ thu ®îc gèc vµ l·i ®óng h¹n gióp Ng©n hµng kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n, t¨ng lîi nhuËn. ChÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay tèt biÓu hiÖn Ng©n hµng cÈn thËn, cã tr¸ch nhiÖm cao trong ho¹t ®éng cña m×nh, tÊt c¶ c¸c kh©u tõ thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch tµi chÝnh cho ®Õn íc lîng tríc ®îc nh÷ng biÕn ®éng trong t¬ng lai (chØ lµ t¬ng ®èi). §iÒu nµy còng biÓu hiÖn lµ Ng©n hµng hiÓu kh¸ch hµng vµ c«ng viÖc cña hä cã tr¸ch nhiÖm víi c¸c kho¶n cho vay cña m×nh, chÞu khã th©m nhËp t×m hiÓu kü thÞ trêng, thu håi ®îc nî cho vay, tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng thua lç, kÓ c¶ nguy c¬ bÞ ®æ vì, tr¸nh g©y ¶nh hëng xÊu tíi nÒn kinh tÕ. Vµ ®iÒu quan träng lµ chÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay tèt th× Ng©n hµng míi cã tiÒn ®Ó tr¶ nî l·i cho nh÷ng ngêi göi tiÒn, cho nh÷ng tæ chøc, ®oµn thÓ, cho c¸c kho¶n vay tõ NHTW vµ c¸c TCTD kh¸c. Tõ ®ã míi cã thÓ tiÕp tôc thu hót huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh kh«ng ngõng ph¸t triÓn. ChÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay tèt còng vÉn ®em l¹i cho Ng©n hµng l·i cho dï khi kh¸ch hµng cña hä gÆp rñi ro. Cßn ngîc l¹i chÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay kh«ng tèt sÏ kh«ng thÓ b¶o ®¶m ®îc sù an toµn cho chÝnh Ng©n hµng. NÕu kh¸ch hµng gÆp rñi ro dï lín hay bÐ còng sÏ ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ ®iÒu ®ã sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kho¶n cho vay cña Ng©n hµng. Khi kho¶n cho vay kh«ng ®îc tr¶ ®óng h¹n th× Ng©n hµng sÏ gÆp rñi ro, ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. N©ng cao chÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay chÝnh lµ viÖc t×m ra gi¶i ph¸p ®Ó th¸o gì khã kh¨n cho c¸c ho¹t ®éng nµy, t×m gi¶i ph¸p b×nh æn thÞ trêng gi¸ c¶, t¨ng thªm quyÒn tù chñ h¬n n÷a cho c¸c NHTM, hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p qui trong ho¹t ®éng Ng©n hµng. §iÒu nµy cµng thiÕt thùc h¬n n÷a trong giai ®o¹n hiÖn nay khi ngµnh Ng©n hµng ®ang nç lùc ®Ó cã mét sù biÕn ®æi vît bËc, mét bíc c¶i c¸ch trong toµn hÖ thèng nh»m nhanh chãng ®a nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn ®i lªn héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. 3.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng b¶o ®¶m tiÒn vay 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2.1. M«i trêng ph¸p lý Tríc hÕt, sù ra ®êi cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ng©n hµng trong viÖc lùa chän c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay còng nh viÖc lùa chän c¸c tµi s¶n lµm ®¶m b¶o. Tuú thuéc vµo t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia, mµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh níi láng hay th¾t chÆt c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay ®èi víi mçi ®èi tîng vay vèn. §ång thêi, c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn b¶o ®¶m tiÒn vay nh danh môc tµi s¶n ®îc sö dông lµm tµi s¶n b¶o ®¶m, viÖc x¸c ®Þnh møc cho vay dùa trªn gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã. ..còng ®îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c v¨n b¶n. MÆc dï, nh÷ng quy ®Þnh nµy kh«ng qua chi tiÕt, nhng ®ã lµ ®Þnh híng mµ Ng©n hµng ph¶i tu©n thñ khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay. H¬n n÷a, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o ®¶m tiÒn vay, Ng©n hµng ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu víng m¾c ph¸t sinh do c¸c quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. Nhng qua thêi gian, c¸c v¨n b¶n nµy ®îc chØnh söa theo híng ngµy cµng hoµn thiÖn, gi¶m bít ¸p lùc cho Ng©n hµng khi thùc hiÖn b¶o ®¶m tiÒn vay. 3.2.2. Quan hÖ gi÷a Ng©n hµng víi kh¸ch hµng Mèi quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc lùa chän h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay. Tríc khi cung øng mét kho¶n vay, Ng©n hµng quan t©m ®Õn viÖc liÖu kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî th«ng qua viÖc sö dông vèn vay kh«ng? §Ó tr¶ lëi c©u hái ®ã, Ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh c¸c bíc trong quy tr×nh nghiÖp vu. Qu¸ tr×nh nµy ®ßi hái ë Ng©n hµng mét chi phÝ giao dÞch nhÊt ®Þnh, vµ Ng©n hµng lu«n lu«n muèn gi¶m thiÓu nh÷ng chi phÝ nµy. V× lÏ ®ã, mét quan hÖ l©u n¨m hoÆc uy tÝn cña kh¸ch hµng sÏ lµ c¬ së ®Ó Ng©n hµng quyÕt ®Þnh h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay ®èi víi kh¸ch hµng. 3.2.3. Nh÷ng yÕu tè liªn quan ®Õn b¶n th©n Ng©n hµng Kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng : ViÖc ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng ®îc thùc hiÖn dùa trªn kh¶ n¨ng thu thËp vµ xö lý th«ng tin liªn quan ®Õn kh¸ch hµng vay. Nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, vÒ t c¸ch vay vèn cña kh¸ch hµng, dù b¸o xu híng sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng sÏ lµ nÒn t¶ng cho viÖc thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay. Trªn c¬ së ®ã, Ng©n hµng cã thÓ ®a ra quyÕt ®Þnh cho vay cã b¶o ®¶m b»ng h×nh thøc nµo. Kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ theo dâi tµi s¶n b¶o ®¶m: Th«ng thêng, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt thêng quy ®Þnh c¸c tµi s¶n mµ kh¸ch hµng ®îc phÐp sö dông lµm tµi s¶n b¶o ®¶m. Nhng trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng Ng©n hµng, hä 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã thÓ quyÕt ®Þnh viÖc chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nh÷ng tµi s¶n b¶o ®¶m theo quy ®Þnh. ViÖc chÊp nhËn mét tµi s¶n lµm b¶o ®¶m hay kh«ng tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng ®Þnh gi¸ chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña tµi s¶n còng nh kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ kiÓm so¸t nã c¸c tµi s¶n ®ã. ChiÕn lîc cho vay cña Ng©n hµng còng lµ yÕu tè ¶nh hëng ®Õn viÖc lùa chän tµi s¶n b¶o ®¶m cña Ng©n hµng. Trong mçi thêi kú, Ng©n hµng ®Òu cã nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh kh¸c nhau nh tËp trung h¬n vµo c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng, hay më réng tÝn dông h¬n ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng kh¸c. Nh÷ng chiÕn lîc nµy gãp phÇn quy ®Þnh lo¹i h×nh tµi s¶n nµo ®îc u tiªn sö dông. 3.2.4. Møc ®é an toµn cña c¸c tµi s¶n b¶o ®¶m §©y lµ lý do gi¶i thÝch cho hiÖn tîng Ng©n hµng a chuéng mét sè tµi s¶n lµm b¶o ®¶m h¬n nh÷ng tµi s¶n kh¸c. Ng©n hµng thêng cã nh÷ng tiªu chÝ nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ ®é an toµn cña tµi s¶n ®¶m b¶o nh: dùa trªn møc ®é thuËn lîi trong viÖc x¸c ®Þnh quyÒn së h÷u cña tµi s¶n b¶o ®¶m; sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña thÞ trêng tµi s¶n ®¶m b¶o; sù kh¸c biÖt trong kh¶ n¨ng thùc thi quyÒn cña ngêi cho vay. Trong ®ã, sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng tµi s¶n b¶o ®¶m lµ yÕu tè mµ Ng©n hµng quan t©m nhÊt, v× mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña tµi s¶n b¶o ®¶m lµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi nî cho Ng©n hµng khi rñi ro tÝn dông ph¸t sinh. V× vËy, nÕu cã tµi s¶n b¶o ®¶m cã mét trÞ trêng ph¸t triÓn, cã nghÜa lµ tÝnh kh¶ m¹i cña tµi s¶n cao, th× viÖc chÊp nhËn tµi s¶n ®ã dÔ dµng h¬n. 3.2.5. C¸c yÕu tè tõ phÝa kh¸ch hµng vay MÆc dï chÞu sù t¸c ®éng lín cña c¸c yÕu tè nh m«i trêng ph¸p lý, kh¶ n¨ng cña Ng©n hµng trong viÖc ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ vµ theo dâi tµi s¶n vµ chiÕn lîc cña kh¸ch hµng, nhng yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay ph¶i kÓ ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸ch hµng, c¸c lo¹i tµi s¶n mµ kh¸ch hµng cã, cïng víi nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng ho¹y ®éng cã hiÖu qu¶, s¶n phÈm cña kh¸ch hµng dÔ ®îc chÊp nhËn trªn thÞ trêng míi cã thÓ g©y dùng niÒm tin ®èi víi ng©n hµng, tõ ®ã míi cã c¬ héi ®Ó vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n b¶o ®¶m phï hîp, v× khi cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n, gi¸ trÞ cña kho¶n vay phô thuéc vµo gi¸ trÞ tµi s¶n lµm b¶o ®¶m. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ng B¶o ®¶m tiÒn vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh (dnnqd) t¹i sgd i – nhctvn 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ sgd i - nhctvn 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña SGD I – NHCTVN. Chi nh¸nh NHCT thµnh phè Hµ Néi ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 198/NH–TCCB ngµy 24/06/1988 cña Tæng gi¸m ®èc NHNNVN. Ngµy 24/03/1993, Tæng gi¸m ®èc NHCTVN ra quyÕt ®Þnh sè 93/NHCT–TCCB chuyÓn c¸c ho¹t ®éng t¹i trô së NHCT chi nh¸nh NHCT thµnh phè Hµ Néi thµnh trô së chÝnh NHCTVN. Ngµy 30/12/1998, chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ NHCTVN ký quyÕt ®Þnh sè 134/ Q§-H§B –NHCT s¾p xÕp tæ chøc ho¹t ®éng cña SGD I NHCTVN. Nh vËy ®Çu n¨m 1999, SGD I ®· chÝnh thøc ®îc t¸ch ra ho¹t ®éng kinh doanh h¹ch to¸n néi bé nh mét ®¬n vÞ thµnh viªn trong hÖ thèng NHCTVN vµ cã trô së t¹i sè 10, phè Lª Lai, QuËn Hoµn KiÕm, thµnh phè Hµ Néi. §©y lµ mét bíc ngoÆt quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña SGD I. N¨m 2003, SGD I lµ mét trong n¨m ®¬n vÞ ®îc Ban l·nh ®¹o NHCTVN tin tëng chän triÓn khai thÝ ®iÓm quy tr×nh giao dÞch míi theo m« h×nh hiÖn ®¹i ho¸ cña NHCT (Incombank Advance System - INCAS). Víi nhËn thøc yÕu tè con ngêi lµ quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh, SGD I ®· ®Ò b¹t nhiÒu c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc, nhanh nh¹y vÒ kiÕn thøc thÞ trêng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh míi. §éi ngò c¸n bé SGD I ngµy cµng trëng thµnh víi nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n vÒ tr×nh ®é nhËn thøc vµ c¸ch nghÜ, c¸ch lµm, kh«ng ngõng v¬n lªn trong häc tËp vµ c«ng t¸c. §Õn nay, SGD I cã 13 c¸n bé cã häc vÞ th¹c sÜ; trªn 70% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng; sè cßn l¹i ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n, nhiÒu c¸n bé chñ chèt tõ trëng phßng trë lªn ®îc cö ®i häc cao cÊp chÝnh trÞ. Nhê chó träng lµm tèt viÖc båi dìng n©ng cao nguån nh©n lùc hiÖn cã, kÕt hîp víi rµ so¸t, sµng läc, bè trÝ lao ®éng ®óng ngêi, ®óng viÖc, nªn ®· ph¸t huy cao chÊt lîng c«ng t¸c, trÝ tuÖ cña mçi c¸ nh©n ë mäi vÞ trÝ c«ng t¸c. VÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®· gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®Çy ®ñ mäi chÕ ®é, quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ cña NHCTVN. 1.2. NhiÖm vô vµ bé m¸y tæ chøc cña SGD I – NHCTVN. 1.2.1. NhiÖm vô: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 SGD I lµm nhiÖm vô huy ®éng vèn vµ cho vay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ tÝn dông thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng vµ cung øng dÞch vô tíi mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®èi tîng d©n c. 1.2.2. Bé m¸y tæ chøc: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Qu¶n trÞ NHCTVN ngµy 30/03/2004, quy ®Þnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c Phßng ban t¹i chi nh¸nh triÓn khai dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ bao gåm : Tæng gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc P. KÕ to¸n giao dÞch P. Tµi trî TM P. KH sè 1 Phã gi¸m ®èc P. KH sè 2 P. KH CN Phã gi¸m ®èc P. TT§ T P. TC HC P. TTK Q Phã gi¸m ®èc P. KT NB P. THT T Gi¸m ®èc P. KTT C Ng©n hµng cã 4 phã gi¸m ®èc, lµ nh÷ng ngêi gióp viÖc vµ tham mu cho gi¸m ®èc.  C¸c phßng ban vµ chøc n¨ng : Phßng KÕ to¸n giao dÞch lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. Phßng Tµi trî th¬ng m¹i lµ phßng nghiÖp vô tæ chøc thùc hiÖn nghiÖp vô vÒ tµi trî th¬ng m¹i t¹i chi nh¸nh. Phßng Kh¸ch hµng sè 1 lµ phßng nghiÖp vô trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng lµ c¸c Doanh nghiÖp lín. Phßng Kh¸ch hµng sè 2 lµ phßng trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng lµ c¸c Doanh nghiÖp võa vµ nhá. Phßng Kh¸ch hµng c¸ nh©n lµ phßng nghiÖp vô trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng c¸ nh©n. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chi tiªu néi bé t¹i chi nh¸nh. Phßng Th«ng tin ®iÖn to¸n thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, duy tr× hÖ thèng th«ng tin ®iÖn to¸n t¹i chi nh¸nh. Phßng TiÒn tÖ kho quü lµ phßng nghiÖp vô qu¶n lý an toµn kho quü, qu¶n lý quü tiÒn mÆt theo quy ®Þnh cña NHNN vµ NHCT. Phßng KiÓm tra néi bé lµ phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng gi¸m s¸t, kiÓm tra, kiÓm to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. Phßng Tæng hîp tiÕp thÞ lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh . 1.3. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ cña chi nh¸nh SGD I. SGD I lµ ®¬n vÞ cã lîi nhuËn h¹ch to¸n néi bé lín nhÊt trong hÖ thèng NHCTVN trong suèt 5 n¨m (1999 - 2003), lîi nhuËn b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 140 tû ®ång. §Æc biÖt n¨m 2003 lîi nhuËn h¹ch to¸n néi bé ®¹t 199,323 tû ®ång, vît kÕ ho¹ch NHCTVN giao 28,2%. KÕt qu¶ kinh doanh cña SGD I trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu Tæng thu Thu l·i tiÒn göi Thu l·i cho vay Thu l·i ®iÒu hoµ vèn Thu dÞch vô Thu kh¸c Tæng chi Chi tr¶ l·i tiÒn göi Chi nh©n viªn Chi kh¸c L·i h¹ch to¸n néi bé 2001 572.972 37.706 112.659 411.960 8.600 2.047 458.253 435.110 6.576 16.567 114.719 Vît 9,2% so KH 2002 629.307 42.621 120.478 455.165 8.411 2.632 488.430 432.790 6.650 48.990 140.877 Vît 17,3%so KH 2. Ho¹t ®éng B§TV ®èi víi DNNQD t¹i SGD I 2003 828.901 64.558 153.856 602.410 8.077 629.578 590.732 7.689 31.157 199.323 Vît 28,2%so KH 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸c dnnqd t¹i sgd i nhctvn. NghÞ quyÕt sè 16 ngµy 15/07/1987 cña Bé ChÝnh trÞ, lÇn ®Çu tiªn ®· thõa nhËn khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø t Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (kho¸ VIII) còng ®· x¸c ®Þnh: “TiÕp tôc cô thÓ ho¸ chñ tr¬ng nhÊt qu¸n x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN”. Sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®· t¹o 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ra sù biÕn ®æi cña c¬ cÊu së h÷u nÒn kinh tÕ tõ mét nÒn kinh tÕ ®¬n së h÷u thµnh mét nÒn kinh tÕ ®a së h÷u, nhiÒu thµnh phÇn. §iÒu ®ã t¹o c¬ së thùc hiÖn chñ tr¬ng chuyÓn nÒn kinh tÕ níc ta sang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. Víi lîi thÕ ®Þa bµn cïng uy tÝn trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông, kh¸ch hµng cña SGD I tõ tríc ®Õn nay chñ yÕu lµ c¸c DNQD, c¸c Tæng c«ng ty nh Tcty bu chÝnh viÔn th«ng, Tcty ®êng s¾t, Tcty ®iÖn lùc… Trong mét sè n¨m gÇn ®©y, c¬ cÊu tÝn dông ®· dÇn thay ®æi, kh«ng tËp trung vèn cho vay vµo mét sè doanh nghiÖp lín mµ ®îc dµn tr¶i cho vay mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Ngoµi c¸c doanh nghiÖp truyÒn thèng, SGD I ®· chó träng ®Çu t vµ cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c doanh nghiÖp t nh©n theo chñ tr¬ng cña §¶ng, Nhµ níc vµ híng chØ ®¹o cña NHCTVN. 2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña SGD I – NHCTVN . N¨m 2003, n¨m cuèi cïng cña kÕ ho¹ch 5 n¨m (1999 - 2003), nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ kinh tÕ – x· héi Thñ ®« nãi riªng tiÕp tôc ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¸ toµn diÖn, hÇu hÕt c¸c môc tiªu quan träng ®Òu ®¹t vµ vît so víi kÕ ho¹ch. Trong lÜnh vùc Ng©n hµng ®· cã nhiÒu thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch vµ m«i trêng kinh doanh nh chÝnh s¸ch ®¶m b¶o tiÒn vay, l·i suÊt, quy tr×nh nghiÖp vô hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng… ®· t¨ng tÝnh chñ ®éng cña Ng©n hµng trong ho¹t ®éng tÝn dông. T×nh h×nh trªn ®· ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung vµ SGD I nãi riªng. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n, SGD I còng gÆp khã kh¨n, sù c¹nh tranh cña c¸c tæ chøc tÝn dông ngµy cµng gay g¾t trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc tõ huy ®éng vèn, cho vay ®Õn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, an ninh vµ an toµn trong ho¹t ®éng Ng©n hµng ®ang trë thµnh vÊn ®Ò thêi sù ®îc ®Æc biÖt quan t©m… ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t triÓn vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña SGD I – NHCTVN. §îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña l·nh ®¹o NHCTVN; NHNN Thµnh phè Hµ Néi; CÊp uû; chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Þa ph¬ng; sù hîp t¸c cã hiÖu qu¶ cña kh¸ch hµng, ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho SGD I hoµn thµnh vît møc c¸c chØ tiªu kinh doanh mµ NHCTVN ®· giao. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.1. NghiÖp vô huy ®éng vèn §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m Huy ®éng vèn Trong ®ã: - VND - Ngo¹i tÖ TiÒn göi d©n c Trong ®ã: - TGTK - P/h c¸c c«ng cô nî TiÒn göi TCTD kh¸c Tg doanh nghiÖp 2001 2002 2003 12 095 746 13 927 663 15 158 191 10 910 215 1 185 531 2 438 953 11 729 612 2 198 051 2 946 327 12 957 876 2 200 315 3 628 320 1 862 056 576 897 2 278 915 667 412 3 077 612 550 708 491 562 525 834 548 954 9 165 231 10 455 502 10 980 917 Nguån vèn huy ®éng cña SGD I t¨ng trëng v÷ng ch¾c, chiÕm gÇn 20% trong tæng nguån vèn huy ®éng cña toµn hÖ thèng NHCTVN, lu«n ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña mäi ®èi tîng kh¸ch hµng vµ gãp phÇn ®iÒu hoµ mét lîng vèn lín trong hÖ thèng NHCTVN ®Ó cho vay ph¸t triÓn kinh tÕ t¹i c¸c TØnh, Thµnh phè c¶ níc. VÒ c¬ cÊu nguån vèn:  Ph©n theo kú h¹n: TiÒn göi kh«ng kú h¹n ®¹t 9.396 tû ®ång, chiÕm tû träng 60%. TiÒn göi cã kú h¹n ®¹t 5.762 tû ®ång, chiÕm tû träng 40% tæng nguån vèn huy ®éng.  Ph©n theo ®èi tîng: TiÒn göi doanh nghiÖp ®¹t 11.530 tû ®ång, chiÕm tû träng 76%. TiÒn göi d©n c ®¹t 3.628 tû ®ång, chiÕm tû träng 24%. 20
- Xem thêm -