Tài liệu Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty may hưng yên

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 318 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên
B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi qui luËt c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng ph¶i tù vËn ®éng v¬n lªn t×m chç ®øng trªn thÞ trêng. Muèn vËy c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m tßi mét híng ®i phï hîp cho m×nh ®ång thêi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. C¸c Doanh nghiÖp kh«ng thÓ lu«n b»ng lßng víi c¸i m×nh ®· cã mµ ph¶i liªn tôc ®æi míi , n©ng cao chÊt lîng vµ nhÊt lµ ph¶i t×m mäi c¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Bëi v× chi phi s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch vÒ gi¸ b¸n, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . XÐt trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c Doanh nghiÖp ®· gãp phÇn tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi, tÝch luü cho nÒn kinh tÕ vµ t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc .Nh vËy, vÊn ®Ò h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò riªng cña Doanh nghiÖp mµ cßn mang tÝnh x· héi. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß ®Æc biÖt trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp . Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn May Hng Yªn , t«i nhËn thÊy râ vai trß vµ vÞ trÝ v« cïng quan träng cña c«ng t¸c q u¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. Do ®ã t«i lùa chän ®Ò tµi: “KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm” t¹i C«ng ty Cæ phÇn may Hng Yªn cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty CP May Hng Yªn Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn may Hng Yªn Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Cæ phÇn may Hng Yªn 1 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty CP May Hng Yªn I. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty Cæ phÇn May Hng Yªn C«ng ty May Hng Yªn thu«c t«ng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam,®îc chuyÓ ®æi thµnh c«ng ty Cæ phÇn May Hng Yªn, theo quyÕt ®Þnh sè 94/2004Q§-BCN ngµy 17/9/2004 cña bé trëng bé c«ng nghiÖp. - Tªn c«ng ty: C«ng ty Cæ PhÇn May Hng - Gäi t¾t lµ: HUGACO -Tªn giao dÞch quèc tÕ: Hng Yªn Garment joint stock Company. - Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i viÕt t¾t: HUGACO - T rô së chÝnh: Sã 83 ®êng Trng Tr¾c-Phêng Minh Khai-Thµnh phè Hng Yªn - §iÖn tho¹i: 03213862650 - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè0503000084 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t tØnh Hng Yªn cÊp ngµy 4/1/2005 Nghµnh nghÒ kinh doanh: + S¶n xu©t s¶n phÈm dÖt may c¸c lo¹i + XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c nghµnh nghÒ cña c«ng ty. + DÞch vô ®µo t¹o c¾t may. + X©y dùng nhµ cho thuª. + DÞch vô giÆt in thªu vµ s¶n xuÊt bao b×. + DÞch vô vËn t¶i. + Kinh doanh nguyªn phô liÖu may mÆc. + Vèn ®iÒu lÖ: 13.5 tû ®ång Trong ®ã vèn thuéc së h÷u cña nhµ níc: 6.885 tû =51% Vèn thuéc c¸c cæ ®«ng kh¸c:6.615 tû =49% - H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chøng tõ - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai thêng xuyªn. - Ph¬ng ph¸p ¸p dông thuÕ: Ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - §¬n vÞ tiÒn tÖ ®Ó ghi chÐp h¹ch to¸n kÕ to¸n: VN§ - Ph¬ng ph¸p kh¸u hao tµi s¶n cè ®Þnh: §êng th¼ng. - Nguyªn t¾c quy ®æi ra ®ßng tiÒn kh¸c: Theo tû lÖ giao dÞch trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh thêi vô. 2 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB 1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ PhÇn May Hng Yªn C«ng ty cæ PhÇn May Hng Yªn lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n ®éc lËp, mét doanh nghiÖp nhµ níc thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam. Khi míi thµnh lËp 19/5/1966 c«ng ty cã tªn gäi “XÝ nghiÖp may Hng Yªn”; Lóc ®ã xÝ nghiÖp trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp nhÑ vµ lµ mét bé phËn cña c«ng ty may 10. XÝ nghiÖp may Hng Yªn ra ®êi trong hoµn c¶nh hÕt søc khã kh¨n, nÒn kinh tÕ nuíc ta ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi chiÕn tranh, c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn, l¹c hËu, tr×nh ®é thiÕt bÞ cßn h¹n chÕ…Nhng vît lªn trªn khã kh¨n Êy (giai ®o¹n tõ 1966-1987) XÝ nghiÖp may Hng Yªn vÉn v÷ng vµng hoµn thµnh nhiÖm vô ®¬ch Nhµ Níc giao phã. Nhiªm vô chñ yÕu lóc bÊy giê cña xÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt trang phôc ®Ó phôc vô qu©n ®éi Nh©n D©n ViÖt Nam vµ gia c«ng quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng xuÊt khÈu cho c¸c níc x· héi Chñ NghÜa ë §«ng ¢u. Trong giai ®o¹n t n¨m 1988-1990, ®©y lµ thê kú më ®Çu cho qu¸ tr×nh tù chñ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµg cho Liªn X« theo hiÖp ®Þnh 19/5 víi mÆt hµng chñ yÕu lµ v¸y ¸o n÷ xuÊt khÈu.§Õn cuèi giai ®o¹n nµy, c¸c níc thuéc Liªn X« vµ §«ng ¢u tan gi· lµm cho xuÊt kh¶u cña xÝ nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®ång thêi nÒn kinh tÕ trong níc vÉn trong thêi kú bao cÊp nªn lo khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n h¬n. Tríc t×nh h×nh ®è, bªn c¹nh sù gióp ®ì cña c¸c c«ng ty nh: C«ng ty May H÷u NghÞ, C«ng ty May ViÖt TiÕn…Vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c trong nghµnh ®· nhanh chãng gióp xÝ nghiÖp ®i lªn vµ dÇn chiÕm ®îc kh¸ch trong vµ ngoµi níc. Khi ®· cã vÞ trÝ t¬ng ®è æn ®Þn, xÝ nghiÖp may nhËn thÊy cÇn më réng quy m« s¶n xuÊt vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng kh«ng chØ trong níc mµ c¶ thÞ trêng nícc ngoµi. ChÝnh v× vËy ®Ó tù chñ trong giao dÞch, XÝ nghiÖp May Hng Yªn ®· chÝnh thøc ®æi tªn thµnh “C«ng Ty May Hng Yªn” theo quyÕt ®Þnh sè 224/CNN-TCN§ ngµy 24/3/1993 cña Bé trëng Bé C«ng NghiÖp NhÑ. §©y lµ sù kiÖn kh«ng chØ thay ®æi vÒ mÆt h×nh thøc mµ nã thùc sù ph¶n ¸nh nh÷ng cè g¾ng, nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc vµ ®¸nh dÊu sù trëng thµnh sau gÇn 30 n¨m thµnh lËp. HiÖn nay c«ng ty cã c¸c s¶n ph¶m chñ yÕu lµ c¸c lo¹i quµn ¸o nh: ¸o Jacket hai líp, ba líp, n¨m líp, ¸o s¬ mi nam, n÷, quÇn thÓ thao, quµn ©u, ¸o T-Shirt….. B©y giê c«ng ty trë thµnh mét c«ng ty may mÆc lín nh©t trªn ®Þa bµn tØnh H ng Yªn víi 7 phßng ban nghiÖp vô vµ 7 xÝ nghiÖp thµnh viªn.C«ng ty còng ®É thµnh lËp ®îc 2 ®¬n vÞ thµnh viªn liªn doanh: May Hng ViÖt vµ May Phè HiÕn.§©y còng lµ sù lín 3 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB m¹nh cña c«ng ty c¶ vÒ chÊt lîng còng nh sè lîng.§iÒu nµy ®îc minh chøng qua mét sè chØ tiªu sau: ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2007 N¨m 2008 Doanh thu Tr.®ång 131981757 200783958 Lîi nhuËn Tr.®ång 6136296 5314413 Sè lao ®éng Ngêi >3100 >3150 Vèn kinh doanh Tr.®ång 9310876 9452651 Vèn lu ®éng Tr.®ång 5240114 4047349 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh.®ång 1300 1500 ( Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh C«ng ty CP May Hng Yªn) N¨m 2009 230000000 5500000 >3200 10391720 7508280 1550 Do kÞp thêi øng dông thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt lîng nªn s¶n ph¶m ngµy cµng phï hùp thÞ hiÕu vøi ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. §Õn nay, sau gÇn 40 n¨m phÊn ®Êu vµ trëng thµnh cong ty ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng tù hµo: - VÒ lao ®éng: C«ng ty cã h¬n 3100 c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n viªn. Trong ®ã c«ng nh©n lµnh nghÒ (bËc 4/6) trë lªn chiÕm kho¶ng 46%, c¸n bä qu¶n lý cã tr×nh ®é §¹i häc chiÕm 62% v¬Ý n¨ng lùc qu¶n lý s¶n xuÊt cao. - VÒ trang thݪt bÞ: cã kho¶ng 2800 m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i chñ yÕu nhËp tõ NhËt B¶n. Cã kho¶ng 30% thiÕt bÞ tù ®éng vµ b¸n tù ®éng….. - ThÞ trêng tiªu thô : + ThÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan, Thuþ §iÓn… + ThÞ trêng trong níc: C«ng ty x©y dùng dîc ®¹ lý më réng kh¾p toµn tØnh, c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc nh Hµ Néi, Th¸i B×nh, Nma §Þnh… Theo ®µ ph¸t triÓn cña c«ng ty, ®êi sèng cña c¸n bé cong nh©n viªn ngµy cµng ®îc n©ng cao vµ c¶i thiÖn râ rÖt, tiÒn l¬ng b×nh quan cña c«ng nh©n viªn tõ 1.100.000 ®Õn 1.500.000®/ th¸ng. C«ng ty cã nhµ trÎ cho c¸c ch¸u, cã nhµ ¨n cho c¸n bé c«ng nhan viªn phôc vô mçi lît h¬n 300 ngêi.Tõ ®ã c«ng nh©n viªn yªn t©m c«ng t¸c.C«ng ty còng cã chÕ ®é khen thëng cho c¸n bé cong nh©n viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c, khuyÕn khÝch ®a ra nh÷ng ý tëng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh… Tríc xu thÕ toµn cµu ho¸ vµ khi ®·lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®· vµ ®ang ®Æt ra cho nghµnh may mÆc nãi chung vµ c«ng ty CP May Hng Yªn nãi riªng nh÷ng th¸ch thøc míi.Nhng ph¬ng ch©m vµ chiÕn lîc phï hîp, tin tëng r»ng c«ng ty CP May Hng Yªn sÏ cnf thµnh c«ng h¬n n÷a trong t¬ng lai. 4 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB 2.§Æc ®iÓm c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty. 2.1. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt. C«ng ty cæ phÇn may Hng Yªn hiÖn nay cã 6 xÝ nghiÖp thµnh viªn bao gåm 7 xÝ nghiÖp may vµ 1 xÝ nghiÖp c¾t. C¸c xÝ nghiÖp lu«n ho¹t ®äng liªn tôc, ®¹t hiÖu qu¶ cao gióp cong ty ®ømg v÷ng trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. 2.2.§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. C«ng ty cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chÕ biÕn liªn tôc kiÓu phøc t¹p, liªn tôc nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ. -Trêng hîp gia c«ng th× quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc thùc iÖn theo hai bíc: Bíc 1: NhËn tµi liÖu kü thuËt vµ s¶n phÈm mÉu do kh¸ch hµng göi ®Õn phßng kü thuËt sÏ nghiªn cøu tµi liÖu vµ may thö s¶n phÈm mÉu sau ®ã kh¸ch hµng kiÓm tra, nhËn xÐt, gãp ý S¬ ®å kh¸i qu¸t: Tµi liÖu kü thuËt vµ s¶n phÈm mÉu do kh¸ch hµng göi ®Ôn Bé phËn nghiªn cøu vµ ra giÊy mÉu Bé phËn c¾t vµ may sn¶ phÈm mÉu Göi mÉu cho kh¸ch hµng kiÓm tra vµ duyÖt mÉu (Nguån: phßng kü thuËt- s¶n xuÊt cña c«ng ty) Bíc 2: Sau khi ®îc khc¸ch hµng chÊp nhËn vµ c¸c yÕu tè cña s¶n phÈm míi ®a xuèng c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm theo mÉu hµng. §¬n dÆt hµng ®îc kh¸ch hµng duyÖt theo kÕ ho¹ch vµ hîp ®ßng ®· ®îc ký kÕt. Qóa tr×nh s¶n xuÊt ®îc khÐp kÝn trong tõng doanh nghiÖp. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®îc kh¸i qu¸t nh sau: 5 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB Kho nguyªn liÖu Kü thuËt ra s¬ ®å c¾t Kü thuËt h­íng dÉn Tæ c¾t Tæ c¾t Kho phô liÖu Lµ h¬i s¶n phÈm KCS kiÓm tra §ãng gãi XuÊt s¶n phÈm (Nguån: phßng kü thuËt- s¶n xuÊt cña c«ng ty) 3.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 3.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¬ cÊu cña phßng kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty th× bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. C¸c ph©n xëng kh«ng cã bé phËn kÕ to¸n t¸ch riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô híng dÉn h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp th«ng tin kiÓm tra chøng tõ ®Þnh kú göi vÒ phßng tµi vô tËp trung cña C«ng ty. * C¬ cÊu bé m¸y Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh cña C«ng ty gäi t¾t lµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n bao gåm 2 bé phËn chÝnh: Tæ kÕ to¸n, tæ tµi S¬ ®å : M« h×nh tæ chøc kÕ to¸n 6 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thanh to¸n KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n N.hµng KÕ to¸n NVL chÝnh kho hh vµ TSC§ KÕ to¸n tiÒn l­ ¬ng kiªm kho kh¸c Thñ quü kiªm KT thµnh phÈm Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng * NhiÖm vô cô thÓ cña phßng kÕ to¸n HiÖn nay, phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cã 7 c¸n bé kÕ to¸n. Mçi ngêi mét phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nhau. -Trëng phßng tµi vô (KÕ to¸n trëng): lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt c«ng t¸c kÕ to¸n vµ thèng kª th«ng tin kinh tÕ cña C«ng ty, cã nhiÖm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh trong C«ng ty. -KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh (phã phßng) : x¸c ®Þnh ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng giai ®o¹n, tõng ph©n xëng phôc vô cho viÖc tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Hµng quý b¸o c¸o, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹chgi¸ thµnh, ph©n tÝch c¸c yÕu tè chi phÝ vµ kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thanh to¸n: KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p vµ chÝnh x¸c cña c¸c chøng tõ tríc khi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh h¹ch to¸n kÕ to¸n toµn bé c¸c nghiÖp vô trong ph¹m vi ®èi tîng thanh to¸n. Thùc hiÖn giao dÞch tiÒn mÆt víi ng©n hµng ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trªn c¬ së c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n hµng th¸ng. - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu chÝnh kho hµng ho¸ vµ TSC§ : Tæ chøc ghi chÐp vµ tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua vËn chuyÓn nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu, x¸c 7 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB ®Þnh vËt liÖu trùc tiÕp dïng trong tõng th¸ng ®Ó ph©n bæ vµo chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tæng hîp sè liÖu vÒ sè lîng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§, tÝnh to¸n ph©n bæ khÊu hao TSC§ hµng th¸ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng, BHXH kiªm kho kh¸c : Tæ chøc ghi chÐp tæng hîp sè liÖu h¹ch to¸n vÒ lao ®éng, thêi gian lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t vµ quyÕt to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ BHXH, c¸c kho¶n phô cÊp cho ngêi lao ®éng, tÝnh to¸n ph©nbæ tiÒn l¬ng, trÝch BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l¬ng, x¸c ®Þnh vËt liÖu phô trùc tiÕp trong tõng th¸ng ®Ó ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. -Thñ quü kiªm kÕ to¸n thµnh phÈm : Thùc hiÖn viÖc cËp nhËt thu chi vµo cuèi ngµy ®Ó x¸c ®Þnh tæng thu chi, tån quü trong ngµy vµ ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n thanh to¸n. Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Cuèi th¸ng thùc hiÖn ®èi chiÕu sè liÖu nhËp xuÊt cña phßng s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n gi¸ thµnh nhËp kho theo gi¸ h¹ch to¸n vµ cung cÊp cho kÕ to¸n gi¸ thµnh vµ tÝnh gi¸ thµnh nhËp kho. -Thñ kho vµ c¸c nh©n viªn thèng kª ph©n xëng : thùc hiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËn kiÓm tra, s¾p xÕp chøng tõ, chuyÓn c¸c chøng tõ ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n. 3.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ, víi hÖ thèng sæ s¸ch t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ: 8 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i Sæ KT chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸i tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 4. T×nh h×nh thùc tÕ vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn May Hng Yªn 4.1. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp 4.1.1 §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Còng nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, ®Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, C«ng ty CP May Hng Yªn chi phÝ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ... HiÖn nay, chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty bao gåm c¸c kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : Kho¶n môc chi phÝ nµy cña C«ng ty chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®îc xuÊt ra tõ nh÷ng kho vËt liÖu cña c«ng ty, sö dông trùc tiÕp ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm. 9 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB - Chi phÝ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu ®i gia c«ng ngoµi ®îc chuyÓn th¼ng ®Õn n¬i s¶n xuÊt kh«ng qua kho. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ tõng ph©n xëng (7 ph©n xëng). ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nh vËy lµ hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña C«ng ty. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ liªn tôc, bao gåm nhiÒu c«ng nghÖ hoµn thµnh. C«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt theo c¸c ph©n xëng, mçi ph©n xëng ®¶m nhËn mét hoÆc mét sè quy tr×nh c«ng nghÖ, mçi lo¹i s¶n phÈm tr¶i qua Ýt nhÊt 2 ph©n xëng. H¬n n÷a, s¶n phÈm cña c«ng ty l¹i ®a d¹ng vÒ lo¹i, phong phó vÒ chñng lo¹i ®ång thêi s¶n phÈm yªu cÇu ®é chÝnh x¸c vµ phøc t¹p cao. 4.1.2. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n ph¶m ë c«ng ty theo tõng quý, c«ng ty s¶n xuÊt s¶n phÈm theo tõng mÆt hµng, mçi mÆt hµng bao gåm nhiÒu kÝch cì kh¸c nhau. Do ®ã c«ng ty x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng mÆt hµng (hay tõng m· hµng). §¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh theo tõng chiÕc hoÆc tõng bé nh vËy lµ phï hîp víi ®Æc thï riªng cña hµng may mÆc. 4.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 4.2.1 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty bao gåm: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh gåm : c¸c chi phÝ vÒ c¸c lo¹i v¶i, v¶i lãt, xèp dùng b«ng…. - Chi phÝ vËt liÖu phô: gåm chi phÝ c¸c lo¹i chØ, khuy, nh·n m¸c…. - Hµng gia c«ng cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng rÊt nhá víi gi¸ thµnh nªn toµn bé nguyªn vËt liÖu kÓ c¶ bao b× dÒu do kh¸ch hµng cung cÊp theo ®iÒu kiÖn gi¸ CIF t¹i c¶ng H¶i Phßng hoÆc theo ®iÒu kiÖn hîp ®ång gia c«ng Sè lîng nguyªn vËt liÖu chuyÓn ®Õn c«ng ty ®îc tÝnh trªn c¬ së s¶n lîng s¶n phÈm ®Æt hµng vµ ®Þnh møc tiªu hao cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n phÈm. §Þnh møc tiªu hao nµy ®îc c«ng ty vµ kh¸ch hµng cïng nghiªn cøu , x©y dùng phï hîp víi møc tiªu hao thùc tÕ vµ dùa trªn ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi bªn ®îc thÓ hiÖn qua “phiÕu xuÊt kho” nh sau: 10 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB §¬n vÞ: C«ng ty PHIÕU XUÊT KHO May Hng Yªn (ngµy 15/12/2009) MÉu sè 01-VT Q§ 15/2006 QD/BTC Hä tªn ngêi nhËn: (Ngµy 20/03/2006) §Þa chØ: C«ng ty TNHH ®µu t vµ th¬ng m¹i V¹n Xu©n STT Tªn nh·n hiÖu, Sè lîng yªu cÇu quy c©ch s¶n ph¶m 1 2 3 Aã jilª n÷ Aã bß n÷ …. Thµnh tiÒn thùc su¸t M· sè §VT … Ch ch … §¬n gi¸ 400 500 … 30.000 70.000 … 12.000.000 35.000.000 … Céng thµnh tiÒn (bµng ch÷):…………………… Thñ trëng (ky, hä tªn) Phô tr¸ch (ký, hä tªn) Thñ kho (ký, ho tªn) KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) * Quy tr×nh kÕ to¸n Khi cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu, ph©n xëng sÏ viÕt giÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt liÖu vµ chuyÓn lªn phßng vËt liÖu. C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt liÖu, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, phßng vËt t ký duyÖt vµ viÕt phiÕu cÊp ghi râ vËt t xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chi tiÕt s¶n phÈm nµo. T¹i kho khi giao nhËn vËt t, thñ kho ghi râ sè lîng thùc cÊp vµo phiÕu vËy t vµ ®Þnh kú göi lªn phßng kÕ to¸n. PhiÕu xuÊt kho vËt t ®îc viÕt thµnh 3 liªn göi c¸c bé phËn cã liªn quan: - 1 liªn do thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã göi lªn phßng tµi vô. - 1 liªn do ngêi lÜnh vËt t gi÷ - 1 liªn phßng cung tiªu gi÷ §Þnh kú kÕ to¸n vËt liÖu xuèng kho kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ, ®èi chiÕu gi÷a xuÊt kho, nhËp kho, víi c¸c thÎ kho. Sau ®ã kÕ to¸n c¨n cø vµo hÖ thèng gi¸ h¹ch 11 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB to¸n mµ c«ng ty ®· x©y dùng ®èi víi tõng thø nguyªn vËt liÖu ®Ó tiÕn hµnh ghi gi¸ h¹ch to¸n trªn tõng phiÕu xuÊt kho, tæng hîp vµ ph©n lo¹i theo tõng ®èi tîng sö dông vµ tÝnh gi¸ thùc tÕ cña lo¹i nguyªn vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt vµ nhu cÇu kh¸c. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, cuèi th¸ng kÕ to¸n vËt liÖu lËp c¸c b¶ng tæng hîp phiÕu xuÊt ( xem mÉu biÓu 01). C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp phiÕu xuÊt kho vµ hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ h¹ch to¸n vµ gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu lÊy tõ b¶ng kª 3 kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, CCDC: TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp. TK 6212: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô trùc tiÕp TK 6213: C hi phi bao b× * ViÖc tÝnh to¸n trÞ gi¸ hµng xuÊt kho ®îc tiÕn hµnh nh sau: C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. C«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng; TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt HÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ dïng trong = trong th¸ng theo × víi gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu tån th¸n gi¸ h¹ch to¸n ®Çu kú vµ nhËp trong th¸ng g HÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ víi gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong th¸ng = TrÞ gi¸ vËt liÖu tån ®Çu th¸ng theo gi¸ h¹ch to¸n = TrÞ gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu tån kho ®Çu th¸ng TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu ++ nhËp kho trong th¸ng + TrÞ gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu nhËp trong th¸ng 12 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB 4.2.2. TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë c«ng ty CP May Hng Yªn gåm: - TiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. - C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: BHXH, BHYT, KPC§. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. Do ®Æc thï cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt gia c«ng, c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n quü l¬ng theo tû lÖ % trªn doanh thu. Quü l¬ng cña toµn doanh nghiÖp ®îc ph©n chia cho bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp theo møc kho¸n vµ cho bé phËn gi¸n tiÕp theo hÖ sè l¬ng. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho thµnh phÈm (sau khi ®· qua KCS), c¨n cø vµo phiÕu b×nh qu©n trªn thÞ trêngliªn ng©n hµng gi÷a VN§ vµ US§ (tû gi¸ nµy ®îc doanh nghiÖp c¨n cø vµo tû lÖ % mµ xÝ nghiÖp dîc hëng 42,54%). Nh©n viªn h¹ch to¸n ë c¸c xÝ nghiÖp tÝnh ra quü l¬ng vµ lËp “b¶ng doanh thu chia l¬ng” Tæng quü l¬ng = Tû gi¸ hiÖn hµnh * 42.45% * tæng QiPi Trong ®ã: Qi : S¶n lîng m· hµng i Pi: GÝa c¶ cña m· hµngi Toµn bé tiÒn l¬ng tÝnh trªn doanh thu mµ xÝ nghiÖp nhËn ®îc ph©n chia theo quy chÕ chia l¬ng do bé phËn lao ®éng tiÒn l¬ng cña c«ng ty x©y dùng NÕu gäi A lµ cña mét xÝ nghiÖp th×: 10% A (a1) lµ quü dù phßng ®Ó chia thªm l¬ng cho c«ng nh©n khi lµm t¨ng ca, thªm giê, hoÆc khi Ýt viÖc lµm quü l¬ng nµy trÝch khi xÝ nghiÖp ®¹t vît mýc lÕ ho¹ch ®îc giao. Trong ®ã: 4.2% A: Quü dù phßng ph¸t sinh ngoµi quy tr×nh s¶n xuÊt. 3%A: Quü l¬ng nghØ phÐp 0.8% A: Quü BHXH, BHYT, KPC§ 2% A: C¸c kho¶n phô cÊp kh¸c PhÇn cßn l¹i B= A-A1 (90%) §îc chi cho tæng tiÒn l¬ng thùc tÕ cña xÝ nghiÖp trong th¸ng la 70% vµ quü tiÒn thëng lµ 30%. C¸n bé xÝ nghiÖp (tæ c¾t, may, lµ…) tiÒn l¬ng ®îc chia theo tØ lÖ phÇn tr¨m cña B (Quü l¬ng sau khi trõ ®i quü trÝch lËp dù phßng) Cô thÎ lµ: TiÒn l¬ng tæ may: 78% B TiÒn l¬ng tæ c¾t: 5,5% B TiÒn l¬ng tæ lµ: 6,3% B Tæng tiiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: 89,8% 13 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB TiÒn l¬ng tá kü thuËt: 3,77% B TiÒn l¬ng tæ b¶o vÖ: 0,1% B TiÒn l¬ng tæ v¨n phßng: 3,2% B TiÒn l¬ng tæ b¶o toµn vÖ sinh: 2,2% B TiÒn l¬ng tæ thu ho¸: 0.93% B Tæng tiÒn l¬ng cña nh©n viªn xÝ nghiÖp: 10,2% B C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng cña tõng ph©n xëng, toµn doanh nghiÖp, kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH theo c¸c dßng phï hîp cét cã ghi TK 334. Sè liÖu tõ b¶ng ph©n bæ ®îc sö dông ghi vµo b¶ng kª sè 4, NKCT sè 7, sæ c¸i TK 622 BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM Xà HỘI Từ ngày 01/12/2009 đến ngày 30/12/2009 S TK ghi nợ T TK ghi có TK 334 TK 3382 TK 3383 TK 3384 Tổng cộng T 1 TK622-Chi phí NC trực tiếp 12.696.836 187.200 1.404.000 187.200 14.475.236 2 TK6271-Chi phí NVPX 14.267.542 120.000 900.000 120.000 15.407.542 3 TK642-Chi phí QLDN 40.157.692 408.000 3.060.000 408.000 44.033.692 425.600 1.873.000 374.600 2.763.200 1.140.800 7.237.000 1.089.800 76.589.670 4 TK334-Phải trả người LĐ Cộng 67.122.070 Lập, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Người ghi sổ C«ng ty CP May Hng 83-Trng Tr¾c-Minh Khai Kế toán trưởng Sæ chi tiÕt chi phÝ TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng TT 14 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB HY Ngµy 15/12/2009 ®vt:®ång Chøng DiÔn gi¶i TK tõ Ghi Nî TK 622 ®èi øng Tæng sè Chi tiªt Aã Jacket Lo¹i I Lo¹i II Lo¹i III Ngµy Sè 15/12 Chi phÝ tiÒn l¬ng c«ng 334 1269683 15/12 nh©n TTSX C«ng ty trÝch 1745585 5000008 5951244 nép 3382 6 187200 25737 73719 87744 15/12 KPC§ T12/2009 C«ng ty trÝch nép 3383 1404000 193023 552895 685081 15/12 BHXH T 12/2009 C«ng ty trÝch nép 3384 187200 25737 73719 87744 BHYT T12/2009 Céng PS 1447523 1990082 5700341 6784813 Ghi Cã TK 622 6 1447523 1990082 5700341 6784813 6 KÕ to¸n trëng Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C«ng ty CP May Hng Yªn 83-Trng Tr¾c-Minh Khai-HY SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Tháng 12 năm 2009 15 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB ĐVT: đồng Chứng từ Ngày TK Diễn giải Số đối ứng 15/12 Chi phí tiền lương CN trực tiếp SX 15/12 Công ty trích nộp KPCĐ T12/2009 15/12 Công ty trích nộp BHXH T12/2009 15/12 Công ty trích nộp BHYT T12/2009 15/12 334 338 2 338 3 338 4 K/C CPNC trực tiếp TK622 sang Số phát sinh Nợ Có 12.696.83 6 187.200 1.404.000 187.200 154 TK154 14.475.236 Số dư đầu kỳ: 0 Tổng phát sinh nợ: 14.475.236 Tổng phát sinh có: 14.475.236 Số dự cuối kỳ: 0 Ngày 15 tháng 12 năm 2009 Kế toán trưởng Người ghi sổ Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) *ViÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ cña bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt kh¸c nh sau : Hµng th¸ng, c«ng ty trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cµ cña qu¶n lý ph©n xëng m¹ tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng ph©n xëng. 16 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB Hµng n¨m, c«ng ty nép BHXH, BHYT, KPC§ lµ 25% trong ®ã 6% khÊu trõ vµo l¬ng cña CNV, 19% tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cô thÓ : BHXH 15%, BHYT 2% tÝnh trªn l¬ng c¬ b¶n vµ phô cÊp (nÕu cã), KPC§ 2% tÝnh trªn l¬ng thùc tÕ trong ®ã 1% gi÷ l¹i c«ng ty; 0,2% nép cho c«ng ®oµn ®Þa ph¬ng; 0,8% nép lªn tæng c«ng ty ( C«ng ®oµn cÊp trªn). Nhng hµng th¸ng c«ng ty l¹i kh«ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh mµ kÕ to¸n c«ng ty trÝch t¹m tÝnh. Sau ®ã hµng quý kÕ to¸n tÝnh to¸n cô thÓ ®Ó trÝch bæ xung nÕu thiÕu hoÆc gi¶m trÝch nÕu thõa. 17 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB 4.2.3.. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung T¹i c«ng ty Cæ phÇn May Hng Yªn, chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: + L¬ng vµ BHXH cña c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý xÝ nghiÖp. + Chi phÝ cµ kh¸u hao nhµ cöa, TSC§ dung trong xÝ nghiÖp, TSC§ cho s¶n xuÊt. + Chi phÝ sña chòa lãn chi b¶o qu¶n, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ ph©n xëng. + Chi phÝ nhiªn liÖu, ho¸ chÊt tÈy mµi dÇu m¸y… + Chi phÝ ®iÖn níc dïng chung chi xÝ nghiÖp vµ s¶n xuÊt.. + Ngoµi ra cßn c¸c chi phÝ kh¸c Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng theo dâi tõng ph©n xëng(xÝ nghiÖp) mµ tËp hîp toµn c«ng ty. TÊt c¶ c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung khi phat sinh dÒu ®îc tËp hîp vµo TK 627-Chi phi s¶n xuÊt chung theo d¹ng tµi kho¶n ch÷ T. TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty dîc chi tiªt thµnh c¸c tiÓu kho¶n: TK 6271- C hi phÝ nh©n viªn ph©n xëng , TK6272- Chi phi vËt liÖu, TK 6273- Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt, TK 6274- KhÊu hao TSC§, TK 6277- C hi phÝ dÞch vô mua ngoµi , TK 6278- C hi phÝ kh¸c bµn tiÒn Theo khÊu hao TSC§, c«ng ty thùc hiÖn khÊu hao theo ph¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n. C¸c lo¹i tµi s¶n theo quy ®Þnh lµ TSC§ ®îc ®¨ng ký thêi gian khÊu hao vµ theo dâi khÊu hao chÆt chÏ trªn “B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao” (biªu sè 3). T¹i c«ng ty, nhµ xëng ®îc khÊu hao trong 30 n¨m, m¸y mãc thiÕt bÞ 10 n¨m, vËt t v¨n phßng 5 n¨m.  H»ng n¨m, kÕ to¸n TSC§ trÝch khÊu hao c¬ b¶n theo c«ng thøc: KhÊu hao c¬ b¶n = Nguyªn gi¸ TSC§/ Sè n¨m kinh tÕ c¶ n¨m  Hµng quý, kÕ to¸n TSC§ trÝch khÊu hao c¬ b¶n theo c«ng thøc: KhÊu hao c¬ b¶n = KhÊu hao c¬ b¶n n¨m/ 4 quý trong quý 18 B¸o c¸o tèt nghiÖp B¶ng ph©n sè 3 NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB TSC§- Quý IV/ 2009 Ngµy 15/12/2009 Néi ®vt:®ång N¬i sö dông toµn doang TK627- chi phÝ s¶n xu¸t chung nhgiÖp N.gi¸ ©ßnh x- 2141601670 Céng TK 627 dung ëng K.hao 178466805.8 Px1 17000000 Px2 10000000 139347989 1314620827,5 199476498 95000000 1042596729 485962393,4 4532408,6 4136475 32778955 71766507,75 1500000 1481473 12100000 110617948 1226823673 0 dung cho s¶n xuÊt kinh doanh M¸y 3680936779 mãc 8 thiÕt bÞ ThiÕt bÞ 1360696216 truyÒn dÉn Ph¬ng 143530155 tiÖn phôc vôqu¶n lý Céng 1613449885,45 222508978,6 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ thuª gia c«ng. 19 B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuý Nga_o8LKB Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, doanh nghiÖp cã thÓ xu¸t b¸n thµnh phÈm, nguyªn liÖu ®i gia c«ng ë ®¬n vÞ kh¸c. Lóc nµy ta ph¶i céng thªm chi phÝ thuª gia c«ng vµo gi¸ thµnh. C«ng ty tiÕn hµnh h¹ch to¸n theo dâi chi tiÕt kho¶n chi phÝ nµy theo tõng m· hµng tõ khi xuÊt ra khái doanh nghiÖp cho dÕn khi nhËn vÒ. V× ®îc tËp hîp trùc tiÕp nªn cíi quý, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¸o c¸o tæng hîp chi phÝ thuª gia c«ng ®Î lµm c¬ së tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n ph¶m cã C«ng ty CP May Hng Yªn 83-Trng Tr¾c- Minh Khai- HY TRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK627 – chi phí sản xuất chung Tháng 12 năm 2009 Chứng từ Ngày 15/12 TK Diễn giải Số đối ứng Thanh toán tiền điện thoại T12/2009 Số phát sinh Nợ 111 1.139.400 15/12 Thanh toán tiền điện T12/2009 111 2.064.000 15/12 Thanh toán tiền điện T12/2009 111 1.657.800 15/12 Thanh toán tiền nước T12/2009 111 537.143 15/12 Thanh toán tiền mua than 111 136.364 111 2.752.381 111 100.000 111 100.000 111 2.752.381 334 14.267.542 3382 120.000 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 Thanh toán chi phí vận chuyển vat lieu Thanh toán phí làm thủ tục nhan hang Thanh toán tiền làm dịch vụ tiếp nhận Thanh toán vận chuyển vat lieu Chi phí tiền lương nhân viên phân xưởng T12/2009 Công ty trích nộp kinh phí công đoàn T12/2009 Có 20
- Xem thêm -