Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng tâm phúc

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán TÓM LƢỢC Trong tình hình đất nƣớc ta đang chuyển mình hƣớng tới nền kinh tế định hƣớng Xã hội chủ nghĩa, cạnh tranh đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong đó, để cạnh tranh có hiệu quả, chiến lƣợc tiếc kiệm chi phí là chiến lƣợc đƣợc quan tâm hàng đầu trong các doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp hoạt động trong nghành xây dựng, một nghành đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các nghành kinh tế khác. Việc tiếc kiệm chi phí trong nghành xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy nhanh chóng việc tiếc kiệm chi phí trong các nghành kinh tế khác. Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc, em đã tiến hành tìm hiểu sâu về Công ty, về công tác chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty. Mặt khác, với lợi thế đƣợc làm việc thực tế tại công ty, trong đề tài này, sinh viên phần nào phản ánh đƣợc nhân tố chính ảnh hƣởng đến chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty. Thêm vào đó, đề tài dựa trên một hệ thống các bảng điều tra phỏng vấn, từ đó phân tích một cách có định lƣợng về thực trạng quản lý chi phí tại công ty thực tập, đặc biệt làm rõ đƣợc những quan điểm của các nhà quản lý trong việc sử dụng chi phí làm thế nào cho hiệu quả. Đề tài đƣa ra một số đề xuất nâng nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tại công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc. Phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng phiếu điều tra phỏng vấn không mới, tuy nhiên đề tài đã vận dụng khá hiệu quả phƣơng pháp này để đi sát với thực trạng quản lý chi phí của doanh nghiệp trong hai năm trở lại đây. Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010 Sinh viên thực hiện Trần Phƣơng Thúy SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Trần Hồng Mai, cô đã hƣớng dẫn và chỉ bảo tận tình, giúp em hoàn thành đề tài chuyên đề này. Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo khoa Kế Toán Kiểm Toán, Khoa Kinh Tế trƣờng đại học Thƣơng Mại, trong suốt thời gian học tại trƣờng, em đã đƣợc các thầy cô giáo dạy bảo, truyền đạt lƣợng kiến thức vô cùng quan trọng, giúp em có đƣợc kết quả cuối cùng ngày hôm nay. Em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị cán bộ công nhân viên công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc, các anh chị đã tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi, và tham gia cung cấp thông tin, giúp em có thể hoàn thành tốt đề tài này. Em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong trƣờng, cùng các anh chị tại công ty, để em có thể hoàn thiện thêm đề tài nghiên cứu của mình. Em xin chân thành cảm ơn! SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂM PHÚC 1.1. Tính cấp thiết của kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc Sự ra đời và phát triển của Kế toán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế Xã hội. Chính vì vậy nền sản xuất xã hội càng phát triển, kế toán càng trở nên quan trọng và là công cụ không thể thiếu trong quản lý kinh tể của Nhà nƣớc và Doanh nghiệp. Đối với Nhà nƣớc, kế toán là công cụ để tính toán xây dựng và kiểm tra chấp hành thực hiện ngân sách Nhà nƣớc để quản lý nền kinh tế quốc dân. Với Doanh nghiệp, kế toán là công cụ điều hành quản lý các hoạt động, tính toán kế toán, kiểm tra, sử dụng chi phí, nhằm đảm bảo quyền chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ động về tài chính. Đặc biệt trong Doanh nghiệp thƣơng mại thì việc tổ chức công tác kế toán và từng bƣớc hoàn thiện kế toán chi phí sao cho phù hợp với chế độ kế toán mới đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của những ngƣời làm công tác kế toán tại Doanh nghiệp thƣơng mại. Trong những năm gần đây, Việt Nam cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nên kinh tế mở đã đƣa các doanh nghiệp vào một thời đại mới có những cơ hội nhƣng cũng có đầy cạnh tranh và thách thức. Có rất nhiều các văn bản pháp luật của Quốc hội xem xét, thảo luận thông qua, ban hành mới đƣợc bổ sung, sửa đổi, nhiều văn bản quan trọng liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có xây dƣng và thông qua Luật kế toán. Đi đôi với sự đổi mới trong cơ chế quản lý kinh tế, sự đổi mới về hệ thống kế toán doanh nghiệp đã tạo cho kế toán một bộ mặt mới, khẳng định đƣợc vị trí của kế toán trong các công tác quản lý. Với tầm quan trọng nhƣ vậy, Nhà nƣớc đã có những chuyển đổi phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế và hòa nhập với thông lệ quốc tế và chuẩn mực kế toán mà liên đoàn đã đề ra, giúp cho việc hạch toán đƣợc chính xác hơn, tuy nhiên hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam thực sự còn vẫn còn nhiều hạn chế là thách thức không nhỏ đối với kế toán các doanh nghiệp thƣơng mại. Dẫn đến trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, việc triển khai, thực hiện không còn tránh khỏi những tồn tại, mà cụ thể kế toán chi phí sản xuất còn nhiều bất cập. SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Xuất phát từ thực tiến, qua kết quả thu thập từ năm phiếu điều tra tổng hợp và phỏng vấn tại Công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc cho thấy: 100% số phiếu đề cập đến doanh nghiệp cần nghiên cứu, tổ chức tốt hoạt động kế toán, đây chính là vấn đề cấp thiết đặt ra trên bình diện chung vè kế toán tài chính của đơn vị. Đặc biệt, 80% số phiếu cho rằng, vấn đề cụ thể cần giải quyết trong phạm vi các bộ phận kế toán chính là cần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại đơn vị. Đã chứng tỏ kế toán chi phí có vai trò quan trọng, song đây cũng là một công việc phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải tự lựa chọn cho mình những hình thức kế toán phù hợp nhất với đặc điểm kinh doanh của đơn vị mình. 1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài Xuất phát từ tính cấp thiết đƣợc nêu ở mục 1.1 mà em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc” 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm: Thứ nhất, Có cái nhìn tổng quan về tình hình sử dụng chi phí tại công ty đƣợc nghiên cứu, từ đó so sánh đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn, khả năng vận dụng lý thuyết vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai, trên cơ sở phân tích các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, tìm ra đƣợc ƣu nhƣợc điểm trong quá trình sử dụng chi phí của công ty, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc. 1.4. Phạm vi nghiên cứu  Không gian: Đề tài tập trung vào công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc  Thời gian: Số liệu đƣợc thu thập trong khoảng thời gian 2 năm từ 2008 đến 2009.  Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu về hoàn thiện công tác chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc. 1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu 1.5.1. Một số khái niệm cơ bản SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán 1.5.1.1. Khái niệm về chi phí Các khái niệm về vốn Có rất nhiều quan niệm khác nhau về vốn, đứng trên các giác độ khác nhau, ta có cách nhìn khác nhau về vốn. Theo quan điểm của Mark – nhìn nhận dƣới giác độ của các yếu tố sản xuất thì ông cho rằng: “Vốn chính là tƣ bản, là giá trị đem lại giá trị thặng dƣ, là một đầu vào của quá trình sản xuất”. Theo Paul A.Samuelson: “đất đai và lao động là các yếu tố ban đầu sơ khai, còn vốn và hàng hóa vốn là yếu tố kết quả của quá trình sản xuất. Vốn bao gồm các loại hàng hóa lâu bền đƣợc sản xuất ra và đƣợc sử dụng nhƣ các đầu vào hữu ích trong quá trình sản xuất sau đó”. Trong cuốn kinh tế học của David Begg, ông cho rằng: “vốn đƣợc phân chia theo hai hình thái là vốn hiện vật và vốn tài chính”, nhƣ vậy, ông đã đồng nhất vốn với tài sản của doanh nghiệp. Ngoài ra, có nhiều quan niệm về vốn, nhƣng mọi quá trình sản xuất kinh doanh đều có thể khái quát thành: T………H(TLLĐ, TLSX)………SX……H’……..T’ Để có các yếu tố đầu vào (TLLĐ, TLSX) phục vụ cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải có một lƣợng tiền ứng trƣớc, lƣợng tiền ứng trƣớc này gọi là vốn của doanh nghiệp. Vậy vốn của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của vật tƣ, tài sản đƣợc đầu tƣ vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thu lợi nhuận. Nhƣng tiền không phải là vốn. Nó chỉ trở thành vốn khi có đủ các điều kiện sau: Thứ nhất, tiền phải đại diện cho một lƣợng hàng hóa nhất định hay nói cách khác, tiền phải đƣợc đảm bảo bằng một lƣợng hàng hóa có thực. SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Thứ hai, tiền phải đƣợc tích tụ và tập trung đến một lƣợng nhất định. Có đƣợc điều đó mới làm cho vốn có đủ sức để đầu tƣ cho một dự án kinh doanh dù là nhỏ nhất. Thứ ba, khi có đủ lƣợng thì tiền phải đƣợc vận động nhằm mục đích sinh lời. Phân loại vốn Dựa trên giác độ chu chuyển của vốn thì vốn của doanh nghiệp gồm vốn lƣu động và vốn cố định Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, tài sản cố định dùng trong kinh doanh tham gia hoàn toàn vào quá trình kinh doanh nhƣng về mặt giá trị thì có thể thu hồi dần sau nhiều chu kỳ kinh doanh. Vốn lƣu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lƣu động, vốn lƣu động tham gia hoàn toàn vào quá trình kinh doanh và giá trị có thể trở lại hình thái ban đầu sau mỗi vòng chu chuyển của hàng hóa. Nó là bộ phận của vốn sản xuất, bao gồm giá trị nguyên liệu, vật liệu phụ, tiền lƣơng… Những giá trị này đƣợc hoàn lại hoàn toàn cho chủ doanh nghiệp sau khi đã bán hàng hóa. Theo nguồn hình thành, vốn của doanh nghiệp gồm nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả phát sinh trong quá trình kinh doanh mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả cho các tác nhân kinh tế nhƣ nợ vay ngân hàng, nợ vay của các chủ thể kinh tế, nợ vay của cá nhân, phải trả cho ngƣời bán, phải nộp ngân sách… Vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần. Theo thời gian huy động và sử dụng vốn thì nguồn vốn của doanh nghiệp gồm nguồn vốn thƣờng xuyên và nguồn vốn tạm thời. SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguồn vốn thƣờng xuyên là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để tài trợ cho toàn bộ tài sản cố định của mình. Nguồn vốn này bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn của doanh nghiệp. Trong đó: Nợ dài hạn là các khoản nợ dài hơn một năm hoặc phải trả sau một kỳ kinh doanh, không phân biệt đối tƣợng cho vay và mục đích vay. Nguồn vốn tạm thời: là nguồn vốn dùng để tài trợ cho tài sản lƣu động tạm thời của doanh nghiệp. Nguồn vốn này bao gồm: vay ngân hàng, tạm ứng, nguời mua vừa trả tiền… Theo phạm vi huy động và sử dụng vốn thì nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm: nguồn vốn trong doanh nghiệp và nguồn vốn ngoài doanh nghiệp. Nguồn vốn trong doanh nghiệp: là nguồn vốn có thể huy động đƣợc từ hoạt động bản thân doanh nghiệp nhƣ: tiền khấu hao tài sản cố định, lợi nhuận giữ lại, các khoản dự trữ, dự phòng, khoản thu từ nhƣợng bán, thanh lý tài sản cố định,…. Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp: là nguồn vốn doanh nghiệp có thể huy động từ bên ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ: vay ngân hàng, vay của các tổ chức kinh tế khác, vay của cá nhân và nhân viên trong công ty… Việc phân loại vốn giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính, hình thành nên những dự định về tổ chức nguồn vốn trong tƣơng lai trên cơ sở xác định quy mô về vốn cần thiết, lựa chọn thích hợp cho từng hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả sử dụng vốn cao nhất. 1.5.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời tối đa với chi phí thấp nhất. Hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề phức tạp có liên quan tới tất cả các yếu tố của quá SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán trình sản xuất kinh doanh (đối tƣợng lao động; tƣ liệu lao động), vì vậy doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả trên cơ sở sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Để đạt đƣợc hiệu quả cao trong quá trình kinh doanh thì doanh nghiệp phải giải quyết đƣợc các vấn đề nhƣ: đảm bảo tiết kiệm, huy động thêm để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và doanh nghiệp phải đạt đƣợc các mục tiêu đề ra trong quá trình sử dụng vốn của mình. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: Hv = D V Trong đó: Hv – Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn của doanh nghiệp D – Doanh thu thuần của doanh nghiệp trong kỳ V – Toàn bộ vốn sử dụng bình quân trong kỳ Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cho biết một đồng vốn của doanh nghiệp sử dụng bình quân trong kỳ làm ra bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp càng cao, đồng thời chỉ tiêu này còn cho biết doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thì phải quản lý chặt chẽ và tiết kiệm về nguồn vốn hiện có của mình. Tỷ suất lợi nhuận: Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận của toàn bộ vốn kinh doanh TLN ΣVkd = ΣLNST X 100 ΣVkd Trong đó: TLN ΣVkd: Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn kinh doanh ΣLNST: SV: Trần Phƣơng Thúy Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp ΣVkd: Khoa Kế toán - Kiểm toán Tổng vốn kinh doanh bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết cứ 100 đồng vốn kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp thì mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. 1.5.1.3. Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh  Chu chuyển vốn Chu chuyển vốn là quá trình vận động tuần hoàn của vốn kể từ khi vốn đƣợc ứng ra dƣới hình thái ban đầu, qua một số giai đoạn vận động nhất định lại quay trở về hình thái ban đầu và cứ nhƣ thế lặp đi lặp lại thành chu kỳ. Công thức xác định tốc độ chu chuyển vốn kinh doanh: Doanh thu thuần trong kỳ Số vòng quay vốn kinh doanh = trong kỳ Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh vốn kinh doanh trong kỳ chu chuyển đƣợc bao nhiêu vòng hay mấy lần. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh càng cao.  Hệ số phục vụ của vốn kinh doanh (vòng quay của vốn kinh doanh) Hệ số phục vụ của vốn kinh doanh (ROS) = Doanh thu thuần Tổng vốn kinh doanh bq ROS: return on sales Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn kinh doanh tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thực hiện trong kỳ; hay cho biết vốn kinh doanh chu chuyển đƣợc bao nhiêu vòng trong kỳ. Chỉ số đo lƣờng này rất hữu ích cho các nhà quản lý, nó cho biết bao nhiêu lợi nhuận đƣợc tạo ra trên mỗi đồng doanh thu. Giống nhiều chỉ số khác, sẽ rất tốt để so sánh ROS của một công ty qua các năm để biết đƣợc xu hƣớng phát triển của công ty và so sánh với các công ty khác cùng ngành. ROS tăng chỉ ra rằng công ty đang tăng trƣởng rất hiệu quả, nếu ROS giảm đó có thể là tín hiệu của sự rắc rối trong vấn đề tài chính. SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp  Khoa Kế toán - Kiểm toán Hệ số sinh lời của vốn kinh doanh Hệ số sinh lời của vốn kinh doanh (ROA) = Lợi nhuận sau thuế Tổng vốn kinh doanh bq ROA: return on asset Đây là một chỉ số thể hiện tƣơng quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời. ROA cung cấp các thông tin về các khoản lãi đƣợc tạo ra từ lƣợng vốn đầu tƣ (hay lƣợng tài sản). ROA đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm. Tài sản của một công ty thì đƣợc hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Cả hai nguồn vốn này đƣợc sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty. Hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tƣ thành lợi nhuận đƣợc thể hiện qua ROA. ROA càng cao thì càng tốt vì công ty đang kiếm đƣợc nhiều tiền hơn trên lƣợng đầu tƣ ít hơn. Do đó công việc khó khăn nhất của ngƣời quản lý là phân bổ vốn và các nguồn lực một cách khôn ngoan. ROA là hệ số tổng hợp nhất đƣợc dùng để đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tƣ. ROA cho biết cứ một đồng tài sản thì công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận và ROA đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản của công ty. Hệ số này càng cao thì cổ phiếu càng có sức hấp dẫn hơn vì hệ số này cho thấy khả năng sinh lợi từ chính nguồn tài sản hoạt động của công ty. Chỉ tiêu này càng cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ và quản lý tài sản hợp lý và hiệu quả.  Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế vốn kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế VKD SV: Trần Phƣơng Thúy Lợi nhuận trƣớc thuế của doanh nghiệp = Vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Chỉ tiêu này phản ánh mỗi đồng vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế.  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận sau thuế VKD Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp = Vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh mỗi đồng vốn kinh doanh bình quân trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.  Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu bq ROE cho biết một đồng vốn tự có tạo đƣợc bao nhiêu đồng lợi nhuận. ROE càng cao thì khả năng cạnh tranh của công ty càng mạnh và cổ phiếu của công ty càng hấp dẫn, vì hệ số này cho thấy khả năng sinh lời và tỷ suất lợi nhuận của công ty, hơn nữa tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu là một mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động quản lý tài chính của công ty. Chỉ số này là thƣớc đo chính xác nhất để đánh giá một đồng vốn bỏ vào tích lũy đƣợc tạo ra bao nhiêu đồng lời. Hệ số này thƣờng đƣợc các nhà đầu tƣ phân tích để so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trƣờng. Tỷ lệ ROE càng cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông, có nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn cổ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy động vốn, mở rộng quy mô. Cho nên hệ số ROE càng cao thì các cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tƣ hơn. Khi tính toán đƣợc tỷ lệ này, các nhà đầu tƣ có thể đánh giá ở các góc độ cụ thể sau: SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng, vậy nếu công ty có khoản vay ngân hàng tƣơng đƣơng hoặc cao hơn vốn cổ đông, thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng. ROE cao hơn lãi vay ngân hàng thì chúng ta phải đánh giá xem công ty đã vay ngân hàng và khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trƣờng chƣa để có thể đánh giá công ty này có thể tăng tỷ lệ ROE trong tƣơng lai hay không. Chi phí sử dụng vốn: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tƣ và hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể huy động sử dụng nhiều nguồn vốn hay nói khác đi là nhiều nguồn tài trợ khác nhau nhƣ vay vốn, phát hành cổ phiếu ƣu đãi, cổ phiếu thƣờng (đối với công ty cổ phần)… Để có quyền sử dụng các nguồn vốn này, doanh nghiệp phải trả một khoản thu nhập nhất định cho ngƣời cung cấp vốn- ngƣời chủ sở hữu vốn. Đó chính là cái giá mà doanh nghiệp phải trả cho việc sử dụng nguồn tài trợ để đầu tƣ cũng nhƣ hoạt động kinh doanh nói chung của doanh nghiệp hay còn gọi là chi phí sử dụng vốn. 1.5.2. Phân định nội dung nghiên cứu đề tài kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc Đề tài sẽ đi nghiên cứu, làm rõ những nội dung sau tại doanh nghiệp: Thứ nhất, đề tài phân tích tổng quan về tình hình hoạt động của công ty qua hai năm 2008-2009. Thứ hai, Đề tài đi sâu vào phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty, các chỉ tiêu đã nêu tại mục 1.5.1.2. CHƢƠNG 2 SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂM PHÚC 2.1. Phƣơng pháp hệ nghiên cứu công tác kế toán chi phí : Công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc là một Công ty có quy mô vừa. Do vậy để hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty cần phải điều tra, khảo sát để thu thập các thông tin 2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu * Phương pháp điều tra: Đề tài tiến hành điều tra thu thập thông tin về kế toán chi phí sản xuất sản phẩm: Đối tƣợng điều tra: Tại phòng kế toán bao gồm: Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán ngân hàng, giám đốc . Mục tiêu: Nhằm có đánh giá tổng quan về thực trạng kế toán chi phí của công ty qua các năm, qua đó phát hiện ra đƣợc những ƣu điểm, hạn chế còn tồn tại, từ đó đƣa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất sản phẩm của Công ty. Nội dung: Cần điều tra về thực trạng quản lý và sử dụng chi phí của doanh nghiệp qua các năm, kế hoạch huy động và sử dụng chi phí trong tƣơng lai; điều tra về tổ chức sổ sách, báo cáo tài chính của công ty. Quá trình thực hiện: Lập phiếu điều tra trên cơ sở các nội dung cần tìm hiểu, phát cho nhân viên phòng kế toán và giám đốc. Sau đó tổng hợp lại số liệu dựa trên kết quả trên các phiếu điều tra đã thu thập đƣợc. Mẫu phiếu điều tra trong phụ lục. Kết quả thu đƣợc: Tổng hợp kết quả thu thập dựa trên 5 phiếu điều tra thu lại. lấy đó làm căn cứ phát hiện ƣu điểm, hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng chi phí tại công ty. * Phương pháp phỏng vấn: SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Đối tƣợng: Để trao đổi rõ hơn, đề tài tiến hành phỏng vấn sâu một số chuyên gia và các nhà quản lý liên quan (Giám đốc, phó giám đốc), kế toán tổng hợp. Mục đích: Đánh giá tổng quan về tình hình phát triển của công ty nói chung, tình hình quản lý và sử dụng chi phí nói riêng, rút ra những bài học kinh nghiệm cũng nhƣ hƣớng hoàn thiện trong quản lý và sử dụng tại doanh nghiệp. Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp từng đối tƣợng, tìm hiểu về chi phí vốn vay, chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, của công ty trong hai năm trở lại đây. 2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Trên cơ sở các số liệu thu thập đƣợc, đề tài sử dụng phƣơng pháp tỷ số, phƣơng pháp so sánh để phân tích các dữ liệu. Các tỷ số đƣợc thiết lập bởi chỉ tiêu này so với chỉ tiêu khác. Để nhận biết và đánh giá đƣợc xu hƣớng thay đổi tình hình sử dụng chi phí của doanh nghiệp, cần có sự so sánh giữa năm này với năm khác, so sánh với mức trung bình của ngành để đánh giá vị thế của doanh nghiệp trong ngành. 2.2. ánh giá ng u n nh h nh và ảnh hƣởng của các nhân tố môi rƣờng đến kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc 2.2.1. Tổng quan về công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc 2.2.1.1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH Tâm Phúc Căn cứ vào kết quả điều tra khảo sát, phỏng vấn, nghiên cứu rút ra đƣợc tổng quan về tình hình của đơn vị nhƣ sau: - Vốn điều lệ công ty: 990 000 000 VNĐ. - Chức năng chính của công ty: Chuyên xây dựng các công trình giao thông, các công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình thủy lợi, đê kè, kênh mƣơng, đạp hồ chứa nƣớc… SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán - Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh Qua nghiên cứu tài liệu cho thấy mô hình tổ chức quản lý của công ty nhƣ sau: SƠ ĐỒ 2.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂM PHÚC Nhƣ vậy bộ máy tổ chức của công ty bao gồm: - Giám đốc công ty: là ngƣời đứng đầu công ty, giữ vai trò lãnh đạo chung, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, thay mặt công ty chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty trƣớc Nhà nƣớc và pháp luật. - Phòng Kế toán: thực hiện tổ chức kế toán hoạt động kinh doanh tại công ty, hàng tháng, quý, phải báo cáo toàn bộ về các hoạt dộng kinh doanh để trình giám đốc. Lập và gửi báo cáo tài chính theo đúng mẫu và thời gian quy định. - Phòng kinh doanh: là một bộ phận chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trƣờng, đƣa ra các chiến lƣợc, phƣơng án kinh doanh hiệu quả. Sau đó, trình cho lãnh đạo Công ty nhận xét khi đã đƣợc phê duyệt, phƣơng án kinh doanh sẽ đƣợc thực hiện bằng các hợp đồng kinh tế. Phòng kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về phần công việc của mình. Sau khi hợp đồng kinh tế đƣợc thực hiện, nhân viên phòng kinh doanh sẽ chuyển toàn bộ chứng từ có liên quan đến phòng Kỹ thuật. SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán - Phòng kỹ thuật: Có vai trò tham mƣu, chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng của phòng kinh doanh trong công ty. 2.2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc Bộ máy kế toán: Chính sách kế toán 2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Xây Dựng Tâm Phúc 2.2.2.1. Môi trường kinh tế chính trị xã hội Tình hình kinh tế một vài năm trở lại đây có nhiều biến động hết sức phức tạp, khủng hoảng kinh tế toàn cầu xẩy ra đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế trong nƣớc, kéo theo đó là một loạt các hệ quả: lạm phát, thất nghiệp, nền kinh tế biến động phức tạp… Tác động tiêu cực của lạm phát đó là nó gây ra tình trạng với một lƣợng tiền nhƣ cũ thì không thể tái tạo lại ( hay mua sắm lại) tài sản của doanh nghiệp với quy mô nhƣ ban đầu. Nhƣ vậy, đƣơng nhiên chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã tăng Lạm phát: Khi nền kinh tế có lạm phát ở mức độ cao, chi phí cho nguyên vật liệu của doanh nghiệp gặp khó khăn. Nếu doanh nghiệp không áp dụng các biện pháp tích cực thì có thể còn bị thua lỗ do giá nguyên vật liệu tăng quá cao. Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế: Cơ sở hạ tầng phát triển (hệ thống giao thông, liên lạc, điện nƣớc…) thì sẽ giảm bớt đƣợc nhu cầu vốn đầu tƣ của doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc chi phí trong kinh doanh. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, kéo theo một hệ quả là TSCĐ của doanh nghiệp bị hao mòn vô hình rất lớn. Đây là cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho doanh nghiệp phải đầu tƣ chi phí cho việc hao mòn này. SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Rủi ro kinh doanh mà doanh nghiệp thƣờng gặp phải nhƣ: thị trƣờng không ổn định, nhu cầu không ổn định và một số rủi ro tự nhiên khác nhƣ: thiên tai bão lụt hoả hoạn ... làm hƣ hỏng vật tƣ, mất mát tài sản của doanh nghiệp. 2.2.2.2. Các chính sách chế độ kế toán tài chính của nhà nước Các chính sách chế độ kế toán tài chính có tác động trực tiếp đến tình hình huy động và sử dụng vốn, ví dụ nhƣ, nhờ vào chính sách kích cầu của chính phủ trong thời gian gần đây: giảm lãi suất cơ bản, miễn giảm ra hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, một số loại máy móc thiết bị y tế đƣợc miễn thuế nhập khẩu… đây là những chính sách rất tích cực có tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nói riêng. Ví dụ nhƣ chính sách giảm lãi suất cho vay, hay miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm đƣợc các chi phí liên quan đến lãi vay, tăng lợi nhuận sau thuế, tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng… làm các chỉ số ROA, ROE của doanh nghiệp tăng. 2.2.2.3. Trình độ quản lý Quản lý đóng một vai trò rất quan trọng quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phụ thuộc vào quyết định quản lý, đó là chính sách huy động vốn, phân bổ cơ cấu nguồn vốn, đó là chính sách với các khoản nợ, khai thác thị trƣờng, chính sách trong quản lý các khoản chi phí… các yếu tố này rất quan trọng. Theo nhƣ thực tế em thực tập tại công ty cho thấy, đây có thể đƣợc coi là yếu tố quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Lựa chọn phƣơng án đầu tƣ là một trong những nhân tố cơ bản ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Cụ thể, nếu doanh nghiệp biết nắm bắt thị trƣờng, thị hiếu ngƣời tiêu dùng để dựa vào đó đƣa ra đƣợc phƣơng án đầu tƣ nhằm tạo ra đƣợc những SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán sản phẩm cung ứng rộng rãi trên thị trƣờng, đƣợc đông đảo ngƣời tiêu dùng chấp nhận thì sẽ có doanh thu cao, lợi nhuận nhiều, hiệu quả sử dụng vốn vì thế mà tăng lên. Ngƣợc lại nếu phƣơng án đầu tƣ không tốt, sản phẩm làm ra chất lƣợng kém không phù hợp với thị hiếu ngƣời tiêu dùng thì sẽ không tiêu thụ đƣợc hàng hoá, vốn bị ứ đọng là thế, vòng quay vốn bị chậm lại, đó là biểu hiện không tốt về hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác chất lƣợng của việc xác định nhu cầu vốn cũng ảnh hƣởng đến tình trạng thừa hoặc thiếu hoặc đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thừa hay thiếu vốn đều là nguyên nhân hay biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn kém hiệu quả. Ngƣợc lại, xác định nhu cầu phù hợp với thực tế sử dụng vốn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Cơ cấu vốn đầu tƣ là một nhân tố mang tính chủ quan có tác động trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo nguyên tắc chung, tỷ trọng của các khoản vốn đầu tƣ cho tài sản đang dùng và sử dụng có ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh phải là cao nhất thì mới là cơ cấu tối ƣu. Vốn đầu tƣ đƣợc đầu tƣ nhiều vào tài sản không cần dùng hay chƣa cần dùng thì không những không phát huy đƣợc tác dụng mà còn làm hao hụt, mất mát dần làm cho hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh giảm. Ý thức trách nhiệm và trình độ của ngƣời sử dụng khi sử dụng vốn của doanh nghiệp đặc biệt là vốn lƣu động có thể gây sự lãng phí hoặc cũng có thể tiết kiệm đƣợc vốn. Điều này thể hiện rõ nét và cụ thể trong quá trình sử dụng vốn để mua sắm vật tƣ, kỹ thuật không phù hợp với quy trình sản xuất, không đúng chất lƣợng quy định, không tận dụng hết phế phẩm., phế liệu... nghĩa là hiệu quả sử dụng vốn ở đây không tốt. Công tác quản lý trong khâu thanh toán cũng có ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán quá trình quản lý những khoản vốn bị chiếm dụng do nợ nần dây dƣa khó đòi hay khoản vốn chiếm dụng đƣợc... 2.2.2.4. Môi trƣờng kinh doanh Lãi suất tín dụng: Lãi suất tín dụng ảnh hƣởng đến chi phí sử dụng vốn và cơ hội huy động vốn của doanh nghiệp. Khi lãi suất tín dụng tăng cao, ngƣời dân có xu hƣớng tiết kiệm nhiều hơn, điều này gây ảnh hƣởng đến doanh thu của doanh nghiệp. Thị trƣờng tài chính và hệ thống trung gian tài chính: hoạt động của doanh nghiệp gắn liền với thị trƣờng tài chính, nơi mà doanh nghiệp có thể huy động gia tăng vốn, hoặc đầu tƣ các khoản tài chính tạm thời, đem lại doanh thu tài chính cho doanh nghiệp. Trên đây chỉ là một số nhân tố chủ yếu, cơ bản, đặc trƣng nhất ảnh hƣởng đến việc tổ chức và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực tế với muôn vàn sự đổi thay ít nhiều ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Điều quan trọng là các doanh nghiệp phải xem xét, nghiên cứu từng nhân tố để hạn chế những hậu quả xấu có thể xảy ra, đồng thời phát huy những tác động tích cực đảm bảo cho công tác tổ chức huy động vốn kịp thời và đầy đủ, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2.3. Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty c phần y tế Cuộc sống mới Việt Nam 2.3.1. Khái quát chung về tình hình kinh doanh của công ty cổ phần y tế Cuộc sống mới Việt Nam SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán BẢNG 2.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CUỘC SỐNG MỚI VIỆT NAM (Đơn vị tính: đồng) Chỉ tiêu 2008 2009 2009/2008 CL % 1. Doanh thu BH 11,344,736,250 14,156,982,000 2,812,245,750 24.8 và cung cấp DV 2. Các khoản giảm trừ DT 3. Doanh thu 11,344,736,250 14,156,982,000 2,812,245,750 24.8 thuần (1-2) 4. Giá vốn hàng 9,254,017,215 11,822,821,333 2,568,804,118 27.7 bán 5. Lợi nhuận gộp 2,090,719,035 2,334,160,667 243,441,632 11.6 (3-4) 6. Doanh thu tài 1,535,759 2,567,829 1,032,070 67.202 chính 7. Chi phí tài 19,295,029 34,848,355 15,553,326 8.06 chính 8. Chi phí bán 320,415,800 420,535,850 100,120,050 31.2 hàng 9. Chi phí quản 537,448,399 564,341,399 26,893,000 5 lý DN 10. Lợi nhuận 1,215,095,566 1,317,002,892 101,907,326 8.4 thuần KD 11. Thu nhập 0 3,355,000 khác 12. Chi phí khác 13. Lợi nhuận 3,355,000 khác 14. Lợi nhuận 1,215,095,566 1,320,357,892 105,262,326 8.6 trƣớc thuế 15. Chi phí 340,226,758 330,089,473 TTNDN hiện (10,137,285) (3) hành 16. Chi phí TTNDN hoãn lại 17. Lợi nhuận 874,868,808 990,268,419 115,399,611 13.1 sau thuế (Nguồn: phòng tài chính kế toán công ty cổ phần y tế Cuộc sống mới Việt Nam) SV: Trần Phƣơng Thúy Lớp: 12N
- Xem thêm -