Tài liệu Ke toan ban hang và phan bo chi phi mua hang tai cong ty vinh thanh

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Lêi më ®Çu Xu h-íng héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu cïng víi sù ph¸t triÔn nhanh nhvò b·o cña khoa häc kÜ thuËt sÏ mang ®Õn nhiÒu c¬ héi nh-ng còng lµ v« vµn th¸ch thøc ®èi víi doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i cã sù bøt ph¸ nhanh nh¹y, ®æi míi trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn ®Ó thÝch øng víi nÒn khoa häc hiÖn ®¹i m«i tr-êng kinh doanh c¹nh tranh khèc liÖt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò trung t©m:s¶n xuÊt c¸i g×? b»ng c¸ch nµo? cho ai?... th× vÊn ®Ò nµy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÔn. Ng-îc l¹i, doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®-îc hµng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu° b²n h¯ng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr³ng “ l±i gi°, lç thËt” th× sím muén còng ®i ®Õn chç ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. §Ó qu¶n lý ®-îc tèt nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi tc¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®-îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Cïng víi viÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph-¬ng ph¸p kinh doanh, c¸ch kinh doanh, lµm ¨n, c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i ®æi míi vµ hoµn thiÖn sao cho phï hîp. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh còng kh«ng n»m ngoµi môc tiªu ®Æt ra. NÕu ®¬n vÞ lµm tèt ®-îc c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cung cÊp ®-îc c¸c th«ng tin chÝnh x¸c phôc vô cho yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 1 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi NhËn thøc ®-îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh ®-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o h-íng dÉn Th¹c sÜ_Lª ThÞ Chuyªn cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ, kÕ to¸n trong phßng KÕ to¸n c«ng ty , em ®· thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi: Kª to¸n b¸n hµng ,ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn th× gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1 : Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n b¸n hµng,ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x ¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh.. Ch-¬ng3: ¦u- nh-îc ®iÓm, Ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nh÷ng tån t¹i ë c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh. Do thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt . KÝnh mong sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®-îc hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 2 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Ch-¬ng 1 KH¸I QU¸T CHUNG VÒ C«NG TY Cæ PHÇN VINH THANH 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Vinh Thanh - Tên Công ty : Công ty cổ phần Vinh Thanh - Điện thoại : 0438258029 –fax: 0436525910 - Trụ sở chính : số 86-đường Hai Bà Trưng- Cửa Nam –Hoàn Kiếm - Mail : Vinhthanh@yahoo.com.vn - Mã số thuế :0200348595 Nhà ph©n phối chÝnh : C«ng ty ph¸t triển c«ng nghệ Anh Kiệt - C«ng ty HATS -C«ng ty TNHH & DV Hà Nội -C«ng ty cổ phần TM&DV Khai TrÝ -Nhà NK ph©n phối chÝnh thức sản phẩm Panasonic tại VN -Công ty cổ phần Vinh Thanh được chính thức thành lập vào ngày 15/03/2005. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 052874 do Phòng đăng kí kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Công ty cổ phần Vinh Thanh là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, công ty có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng , có con dấu riêng để giao dịch. Công ty có vốn và tài sản riêng, được quyền tự chủ về tài chính và hoạt động kinh doanh theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam , có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và người lao động trong Công ty. 1.2. Đặc điểm và các mặt hàng kinh doanh của Công ty Là một đơn vị tiến hành kinh doanh với số vốn ban đầu không lớn, Công ty đã không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo trong kinh doanh, hoạt động kinh doanh của công ty tiến hành rất thuận lợi và ổn định với các mặt hàng sau : _Bán các thiết bị văn phòng : GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 3 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi + máy đếm tiền :finawel –model: fw-02A + máy đếm tiền Henry- HL 2800 + máy hủy ZiBa + máy đa chức năng Laser Panasonic + máy chiếu điện điều khiển từ xa Dinon + màn chiếu treo tường Vega + máy chiếu đa năng panasonic + máy photo + máy in siêu tốc + kinh doanh các loại vật tư phục vụ ngành in :giấy in,mực cho máy in………… Trong suốt quá trình hoạt động đến nay công ty không ngừng phát triễn sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thu được lợi nhuận và đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất trên cơ sở không vi phạm pháp luật. -Tích cực thu hút mọi nguồn lực ,nguồn vốn để phát triễn mở rộng sản xuất kinh doanh. -Cải thiện việc làm ,tổ chức sản xuất hợp lí…nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động. Từ lúc thành lập tới nay thời gian 6 năm,trước kia gặp nhiều khó khăn vì công ty là công ty tư nhân,đội ngũ cán bộ còn thiều kinh nghiệm thị trường ,chưa có nhiều chi nhánh .Nhưng nay công ty đã vượt qua những trở ngại và phát triễn. 1.3. Tổ chức bộ m¸y quản lý sản xuất kinh doanh của C«ng ty 1.3.1 S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ®-îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 4 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi S¬ ®å 1: Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng kü thuËt Phßng kinh doanh Bp ph©n phèi sp 1.3.2 Chøc n¨ng- nhiÖm vô cña tõng bé phËn. Gi¸m ®èc: §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c¸c thµnh viªn s¸ng lËp vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®-îc giao. Gi¸m ®èc lµ chñ tµi kho¶n cña c«ng ty vµ lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh luËt cña doanh nghiÖp, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ v¨n b¶n giao dÞch theo ph-¬ng h-íng vµ kÕ ho¹ch cña c«ng ty ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc, thùc hiÖn v¨n b¶n ®ã. Phã gi¸m ®èc: Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Khi v¾ng mÆt, Gi¸m ®èc uû quyÒn cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc trùc tiÕp ký kÕt c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®-îc ph©n c«ng. Phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o l¹i cho Gi¸m ®èc nh÷ng c«ng viÖc ®Ó gi¶i quyÕt khi v¾ng mÆt. Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô tiÕp thÞ vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng, d-íi sù gi¸m s¸t trùc tiÕp cña phã gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua b¸n theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Hîp t¸c chÆt chÏ víi phßng kü thuËt vµ bé phËn ph©n phèi s¶n phÈm ®Ó nhËp hµng vµ cung cÊp hµng tèt nhÊt tíi kh¸ch hµng. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 5 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Phßng kÕ to¸n: lµ bé phËn quan träng trong vÊn ®Ò qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty, bé phËn nµy cã nhiÖm vô cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin tµi chÝnh cña c«ng ty gióp Gi¸m ®èc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc vÒ tµi chÝnh nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh tiÕn hµnh b×nh th-êng víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. NhËp vµ tÝnh to¸n c¸c d÷ liÖu thu, chi, l·i, lç c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Theo dâi hÖ thèng sè liÖu vÒ sè l-îng tµi s¶n, tiÒn vèn c¸c quü hiÖn cã cña c«ng ty. QuyÕt to¸n tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng quý theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Phßng kü thuËt: Cã chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc t- vÊn, thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm do c«ng ty cung cÊp. Hç trî phßng kinh doanh vÒ mÆt kü thuËt cho kh¸ch hµng, vÒ mäi th¾c m¾c mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Bé phËn ph©n phèi s¶n phÈm : Ph©n phèi vËn chuyÓn hµng tíi tËn tay ng-êi tiªu dïng : c¸c c¬ së gi¸o dôc- ®µo t¹o ,c¸c c«ng ty ,c¬ së ®¹i lý kh¸c. 1.4 C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp. 1.4.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung. Toµn bé c«ng ty cã mét phßng kÕ to¸n duy nhÊt gåm 4 nh©n viªn kÕ to¸n vµ mét kÕ to¸n tr-ëng, mçi nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch mét m¶ng kh¸c nhau. Sau ®©y lµ m« h×nh bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng 1.4.1.1 Bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 6 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi S¬ ®å 2: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tiÒn l-¬ngVµ tiÒn quü KÕ to¸n tgnh vµ tiÒn vay KÕ to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô KÕ to¸n c«ng nî 1.4.1.2 Chøc n¨ng- nhiÖm vô cña c¸c bé phËn KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n, cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung toµn bé c¸c kh©u c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n, tæ chøc ghi chÐp, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. TËp chung tµi liÖu cña c¸c hµnh kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o ®Þnh kú. KiÓm tra chøng tõ sè liÖu kÕ to¸n, ký kÕt c¸c chøng tõ, thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh trong phßng kÕ to¸n. Tham m-u ®Ò b¹t víi Gi¸m ®èc vµ l·nh ®¹o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ tiÒn quü: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng, t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. TÝnh to¸n ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, c¸c kh¶on nî ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng, lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi thuéc tr¸ch nhiÖm. §ång thêi ph¶i cËp nhËt mäi nhiÖm vô ph¸t sinh, thu chi b»ng tiÒn mÆt, lËp b¸o c¸o thèng kª chi l·i hµng th¸ng, theo dâi t¹m øng vµ lËp hîp ®ång cho vay. KÕ to¸n theo dâi tiÒn göi Ng©n hµng vµ tiÒn vay: Cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c kho¶n t¹i Ng©n hµng mµ c«ng ty më tµi kho¶n. TiÕn hµnh më vµ thanh to¸n th- tÝn dông, th-êng xuyªn ®èi chiÕu víi sæ phô Ng©n hµng, kiÓm tra c¸c kho¶n nî Ng©n s¸ch ®Ó cã kÕ ho¹ch chi tr¶ kÞp thêi. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 7 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi KÕ to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô: Cã nhiÖm vô theo dâi h¹ch to¸n gi¸ thµnh cña hµng ho¸, theo dâi t×nh h×nh xuÊt kho hµng ho¸ vµ theo dâi t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm. KÕ to¸n c«ng nî : Theo dâi h¹ch to¸n chi tiÕt kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng , c¸c kho¶n vay ng©n hµng… 1.4.2. ChÕ ®é kÕ to¸n: C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh sö dông hÖ thèng tµi kho¶n theo Q§ 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tµi chÝnh.Theo quyÕt ®Þnh nµy mäi doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn kinh doanh khi vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n cÊp 1, cÊp 2 do nhµ n-íc ban hµnh ,kh«ng ®-îc tù ®Þnh ra 2 tµi kho¶n nµy.. 1.4.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. *H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh lµ h×nh thøc “ NhËt ký chung” §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông : VN§ Niªn ®é kÕ to¸n: b¾t ®Çu tõ ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. TÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ cña hµng ho¸ mua vµo tÝnh thuÕ 10% ThuÕ cña hµng ho¸ b¸n ra tÝnh thuÕ 10% Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng hãa xuÊt kho :gÝa vèn hµng b¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ k× dù tr÷. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 8 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Sơ đồ 3:Hình thức Nhật Kí Chung Chứng Từ Kế To¸n Sổ NK đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ c¸i Sổ, thẻ kÕ tãan chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng c©n đối số ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chú: Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu, ktra Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Hàng ngày căn cứ vào chứng từ chứng từ gốc kế to¸n vào sổ nhật ký chung(NKC). Cuối th¸ng từ NKC vào sổ c¸i c¸c tµi kho¶n, từ sổ chi tết vào bảng tổng hợp chi tiết, từ sổ c¸i vào bảng c©n đối số ph¸t sinh. . Cuối cïng lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 9 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi CH¦¥NG II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng , ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vinh thanh 2.1 T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng ,ph©n bæ chi phÝ thu mua vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp . 2.1.1 Ph-¬ng thøc tiªu thô t¹i c«ng ty . Do sự đa dạng của nền kinh tế thị trường, qu¸ tr×nh tiªu thụ hàng ho¸ ở c«ng ty cũng rất đa dạng.HiÖn nay ®Ó ®¸p øng cho tõng kh¸ch hµng víi nh÷ng h×nh thøc mua hµng kh¸c nhau c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh ®· vµ ®ang ¸p dông nh÷ng ph-¬ng thøc tiªu thô sau:ph-¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp vµ ph-¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm ,tr¶ gãp. §èi víi ph-¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp : là phương thøc giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho của c«ng ty. Người mua thanh to¸n hay chấp nhận thanh to¸n số tiền hàng tương đương với gi¸ trị hàng ho¸ mà người b¸n đã giao. Số hàng này khi b¸n cho kh¸ch hàng được coi chÝnh thức là tiªu thô. §èi víi ph-¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm,tr¶ gãp: Trường hợp này khi giao hàng cho người mua th× được x¸c định là tiªu thụ; doanh thu b¸n hàng được tÝnh theo gi¸ b¸n tại thời điểm thu tiền 1 lần; kh¸ch hàng chỉ thanh to¸n 1 phần tiền mua hàng để nhận hàng và phần cßn lại trả dần trong một thời gian và chịu khoản l·i theo qui định trong hợp đồng. Khoản l·i do b¸n trả gãp hạch to¸n vào doanh thu hoạt động tài chÝnh. 2.1.2 Ph-¬ng thøc thanh to¸n vµ h×nh thøc thanh to¸n víi kh¸ch hµng. C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh ¸p dông ph-¬ng thøc thanh to¸n b¸n hµng thu tiÒn ngay vµ b¸n chÞu (b¸n tr¶ chËm). GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 10 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng c«ng ty cã quan hÖ víi nhiÒu kh¸ch hµng kh¸c nhau tuú theo tõng kh¸ch hµng mµ c«ng ty ¸p dông tõng ph-¬ng thøc thanh to¸n cho phï hîp. §èi víi ph-¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn ngay th× khi mua hµng cña c«ng ty kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt hay chuyÓn kho¶n. §èi víi ph-¬ng thøc b¸n chÞu (hay b¸n tr¶ chËm): Tøc lµ kh¸ch hµng sÏ nhËn hµng vµ thanh to¸n trong mét kho¶n thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn. C¸c h×nh thøc thanh to¸n mµ c«ng ty sö dông ®ã lµ tr¶ b»ng tiÒn mÆt vµ chuyÓn kho¶n tïy theo ®iÒu kiÖn thuËn lîi víi mçi kh¸ch hµng. 2.1.3 KÕ to¸n chi phÝ thu mua. C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh cã c¸c mÆt hµng kinh doanh lµ c¸c m¸y thiÕt bÞ v¨n phßng ,m¸y ®Õm tiÒn … cã gi¸ trÞ kh¸ lín . Gi¸ trÞ c¸c mÆt hµng ®ã so víi chi phÝ mua hµng cña c«ng ty lµ lín , nghÜa lµ chi phÝ mua hµng cña c«ng ty lµ qu¸ thÊp so víi gi¸ trÞ hµng mua nªn c«ng ty céng lu«n vµo gi¸ trÞ hµng hãa ,c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh kh«ng sö dông tµi kho¶n 156(2) ,kh«ng theo dâi chi tiÕt cho TK 156(1). TK 156(2) thay vµo ®ã lµ TK 156. V× vËy ,c«ng ty kh«ng ph©n bæ chi phÝ thu mua hµng hãa. 2.1.4 Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ vèn hµng b¸n t¹i c«ng ty ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ (hay pp b×nh qu©n gia quyÒn).Do vËy ®¬n gi¸ ®-îc tÝnh nhsau: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña §¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ hµng ho¸ tån ®Çu kú = + Gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp trong kú __________________________________________ Sè l-îng hµng ho¸ tån ®Çu kú GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 11 + Sè l-îng hµng ho¸ nhËp trong kú SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho theo tõng lÇn xuÊt kho ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ vèn thùc tÕ hµng ho¸ = xuÊt kho Sè l-îng hµng ho¸ xuÊt kho X §¬n gi¸ xuÊt kho Trong th¸ng 3 n¨m 2011. Cã t×nh h×nh vÒ tån, nhËp, xuÊt m¸y hñy ziba nhsau: Tån ®Çu th¸ng: 20 chiÕc, ®¬n gi¸: 1.978.394 ®/chiÕc, thµnh tiÒn 39.567.880 ®. Trong th¸ng nhËp:28 chiÕc.gi¸: 1.350.000 ®/chiÕc, thµnh tiÒn :37.800.000 ® Sè l-îng xuÊt b¸n trong th¸ng: 38 chiÕc VËy ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña th¸ng xuÊt b¸n ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: §¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ = 39.567.880 + 37.800.000 ___________________________________ 20 + 28 =1.611.831®/ chiÕc VËy gi¸ thùc tÕ xuÊt kho trong quý : 1.611.831 x 38 = 61.249.578 (®) 2.2 KÕ to¸n chi tiÕt hµng hãa. C«ng ty cổ phần Vinh Thanh hạch to¸n chi tiết hàng hãa theo phương ph¸p ghi thẻ song song nªn viÖc hạch to¸n tại kho và phßng kế to¸n được hạch to¸n theo sơ đồ sau: GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 12 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi S¬ ®å 4: Sơ đồ kế to¸n chi tiết hàng ho¸ ở c«ng ty Thẻ kho Phiếu nhập Phiếu xuất Sổ chi tiết hàng ho¸ Bảng tổng hợp nhập xuất - tồn Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Ở kho: Hàng ngày thủ kho căn cứ vào chứng từ nhập, xuất ghi số lượng hàng ho¸ thực nhập, thực xuất vào thẻ kho.Thẻ kho được thủ kho sắp xếp theo loại hàng ho¸ để tiện theo dâi, kiểm tra, đối chiếu. Hàng ngày sau khi ghi thẻ kho xong thủ kho phải chuyển chứng từ nhập, xuất cho phßng kế to¸n. Ở phßng kế to¸n: Mở sổ hoặc thẻ chi tiết hàng ho¸ cho từng loại hàng ho¸ để tiện theo dâi về mặt số lượng và gi¸ trị. Hàng ngày hoặc định kỳ khi nhập chứng tõ nhập, xuất, kế to¸n phải kiểm tra chứng từ, ghi đơn gi¸, thành tiền, ph©n loại chứng từ sau đã ghi vào sổ chi tiết hàng ho¸. Mặt kh¸c kế to¸n cßn phải tổng hợp số liệu, đối chiếu với số liệu kế to¸n tổng hợp hàng ho¸. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 13 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Cô thÓ,ngµy 02/03/2011 c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh mua hµng cña Nhµ nhËp khÈu ph©n phèi chÝnh thøc s¶n phÈm panasonic t¹i ViÖt Nam theo PhiÕu nhËp kho sè 01 ,Hãa ®¬n mua hµng sè :002638. -5 M¸y chiÕu ®a n¨ng panasonic . §¬n gi¸ : 12.730.550 - 10 m¸y ®a chøc n¨ng Laser panasonic KX-MB 2025 §¬n gi¸ : 5.395.620 Bé phËn mua hµng nhËn ®-îc hãa ®¬n sè 002638 cña nhµ nhËp khÈu ph©n phèi chÝnh thøc s¶n phÈm panasonic t¹i ViÖt Nam göi. BiÓu 1: HãA §¥N GI¸ TRÞ GIA T¡NG MÉu sè :01 GTKT-3LL Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Sè : 002638 Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2011 §¬n vÞ b¸n hµng: Nhµ nhËp khÈu ph©n phèi chÝnh thøc s¶n phÈm panasonic t¹i ViÖt Nam. Sè tµi kho¶n : Sè ®iÖn tho¹i : Hä tªn ng-êi mua hµng : Lª §øc An : Tªn ®¬n vÞ §Þa chØ : C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh 86 Hai Bµ Tr-ng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN Sè tµi kho¶n :. M· sè thuÕ: 0200348595 H×nh thøc thanh to¸n : TM, CK STT Tªn hµng hãa,dÞch vô A 1 B M¸y chiÕu panasonic ®a §VT C n¨ng Bé GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 14 Sè L-îng 1 5 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 2 3= 1x2 12.730.550 63.652.750 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp 2 Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi M¸y ®a chøc n¨ng laser ChiÕc 10 panasonic KX-MB2025 5.395.620 53.956.200 Céng tiÒn hµng: 117.608.950 ThuÕ suÊt GTGT : 10% TiÒn thuÕ GTGT: 11.760.895 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 129.369.845 Sè tiÒn viÕt bµng ch÷:Mét tr¨m hai m-¬i chÝn triÖu ba tr¨m s¸u chÝn ngµn t¸m tr¨m bèn l¨m ®ång Ng-êi mua hµng Ng-êi b¸n hµng (§·ký) (§· ký) Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (§· ký) Sau khi nhËn ®-îc hãa ®¬n sè 002638 th× bé phËn mua hµng lËp phiÕu nhËp kho sè 01 ,cô thÓ nh- sau: GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 15 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi BiÓu 2: §¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn Vinh Thanh §Þa chØ: : 86 Hai Bµ Tr-ng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN PhiÕu nhËp kho Sè :01 MÉu: sè 02-TT Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2011 Nî :156 Cã: 331 Hä tªn ng-êi giao hµng: Hoµng V¨n Hµ Theo :Hãa ®¬n GTGT sè 002638 ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2011 cña c«ng ty NhËp t¹i kho: kho A1 S T T 1 2 Tªn, nh½nhiÖu, quy c¸ch, M· sè §VT phÈm chÊt vËt t- hµng ho¸ M¸y chiÕu ®a Model: Bé n¨ng PTpanasonic LB51E A M¸y ®a chøc KXChiÕc n¨ng laser MB202 panasonic 5 Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT 5 Thùc nhËp 5 12.730.550 63.652.750 10 10 53.956.200 5.395.620 Céng 117.608.950 Tæng sè tiÒn: Mét tr¨m m-êi bÈy triÖu s¸u tr¨m linh t¸m ngh×n chÝn tr¨m n¨m m-¬i ®ång. Nguêi lËp Ng-êi nhËn hµng Thñ kho KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (§· ký) (§· ký) (§· ký) (§· ký ) (§· ký) PhiÕu nhËp kho lËp thµnh 2 liªn. * T¸c dông PNK: cho biết số lượng hàng ho¸ mỗi lần nhập GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 16 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi * C¬ së lËp: dựa vào số lượng thực tế nhập kho do người tiến hành nhập kho lập. * Ph-¬ng ph¸p lËp: mỗi phiếu nhập cã thể ghi cho nhiều loại hàng ho¸ trong cïng một lần nhập. - Cột số lượng theo chứng từ căn cứ vào HĐGTGT do người b¸n cung cấp. - Cột số lượng thực nhập căn cứ vào số lượng thực tế nhập kho - Cột đơn gi¸ căn cứ vào HĐGTGT hoặc hợp đồng kinh tế - Cột thành tiền bằng số lượng thực nhập nh©n với đơn gi¸ Ngµy 05/ 03/ 2011 c«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh b¸n trùc tiÕp cho c«ng ty TNHH LC Hoµng Minh 08 Bé M¸y fotocoppy SHARP MX – M453U.,10 m¸y hñy ZiBa. Khi b¸n ®-îc hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi hãa ®¬n GTGT sè 002528 ngµy 05/03/2011. BiÓu 3: C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh Sè : 002528 86 Hai Bµ Tr-ng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN HãA §¥N GI¸ TRÞ GIA T¡NG Liªn 1: l-u Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2011 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh §Þa chØ: 86 Hai Bµ Tr-ng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN Sè tµi kho¶n: MST: 0200348595 Hä tªn ng-êi mua hµng: Hå Ngäc Minh Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty TNHH LC Hoµng Minh §Þa chØ : Sè 39- 80/27 Hoµng §¹o Thµnh- Thanh Xu©n- HN Sè tµi kho¶n : MST: 0104830982 H×nh thøc thanh to¸n : TM, CK GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 17 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi STT Tªn hµng hãa, §VT Sè dÞch vô §¬n gi¸ Thµnh tiÒn l-îng 1 M¸y hñy ziba ChiÕc 10 2.123.231 21.232.310 2 M¸y fotocoppy SHARP Bé 68.705.454,5 549.643.636 08 MX- M453U Mµn h×nh TV ChiÕc 1 SHARP(hµng khuyÕn m¹i) Céng tiÒn hµng : 570.875.946 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT : 57.087.595 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 627.963.541 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: S¸u tr¨m hai bÈy triÖu chÝn tr¨m s¸u ba ngh×n n¨m tr¨m bèn mèt ®ång. Ngµy 05/ 03/2011 Ng-êi mua hµng Ng-êi b¸n hµng (§· ký) (§· ký) Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (§· ký) Hãa ®¬n lËp thµnh 3 liªn: liªn 1 l-u t¹i phßng kÕ to¸n (mµu tÝm) ,liªn 2 giao cho c«ng ty TNHH LC Hoµng Minh(mµu ®á), liªn 3 dïng néi bé (mµu xanh). GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 18 SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi Tõ hãa ®¬n sè 002528 ,kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho sè 01 ngµy 05 /03/2011 BiÓu 4: C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh 86 Hai Bµ Tr-ng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN PhiÕu xuÊt kho Sè :01 Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2011 Nî : 632 Cã :156 Hä tªn ng-êi nhËn hµng : C«ng ty TNHH LC Hoµng Minh §Þa chØ: : Sè 39- 80/27 Hoµng §¹o Thµnh- Thanh Xu©n- HN Lý do xuÊt kho : xuÊt b¸n trùc tiÕp : C«ng ty cæ phÇn Vinh Thanh XuÊt t¹i kho §Þa ®iÓm : S T T 1 2 86 Hai Bµ Tr-ng- P. Cöa Nam- Q.Hoµn KiÕm- HN Tªn, M· sè §VT nh½nhiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t- hµng ho¸ M¸y hñy ziba HC- 26 ChiÕc Sè l-îng §¬n gi¸ Theo Thùc CT nhËp Thµnh tiÒn 10 10 1.611.831 16.118.310 M¸y fotocoppy SHARP 08 08 67.812.424 542.110.688 MXM453 U Bé Céng 558.228.998 Tæng sè tiÒn : N¨m tr¨m n¨m t¸m triÖu hai tr¨m hai t¸m ngh×n chÝn tr¨m chÝn t¸m ®ång. Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2011 Ng-êi lËp Ng-êi nhËn hµng Thñ kho KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (§· ký) (§· ký) GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn (§· ký) 19 (§· ký) (§· ký) SV : Lª ThÞ Viªn B¸o c¸o thùc tËp Tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ CN Hµ Néi * T¸c dông: Cho biết số lượng hàng ho¸ xuất kho. * C¬ së lËp: Căn cứ vào số lượng thực xuất để ghi vào phiếu xuất. * Ph-¬ng ph¸p lËp: Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất do kế to¸n chuyển xuống để xuất kho hàng ho¸ về số lượng sau đã chuyển phiếu xuất kho lªn phßng kế to¸n để cuối th¸ng nh©n viªn kế to¸n ghi vào cột đơn gi¸, cßn lại c¸c cột kh¸c ghi b×nh thường. Cột số lượng yªu cầu do kế to¸n ghi, cột thực xuất do thủ kho ghi. GVHD: Ths: Lª ThÞ Chuyªn 20 SV : Lª ThÞ Viªn
- Xem thêm -