Tài liệu Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở xí nghiệp in hộp phẳng thuộc công ty sản xuất và xuất khẩu

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 265 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở xí nghiệp in hộp phẳng thuộc công ty sản xuất và xuất khẩu
Ch¬ng 1 . Lý luËn c¬ b¶n vÒ tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp 1.1 Sù cÇn thiÕt tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh t¹o ra s¶n phÈm dich vô nh»m tho· m·n nhu cÇu thÞ trêng th«ng qua qu¸ tr×nh b¸n hµng víi môc tiªu lµ lîi nhuËn. Theo quy luËt t¸i s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt diÔn ra tuÇn tù theo c¸c giai ®o¹n: s¶n xuÊt- trao ®æi- ph©n phèi- tiªu thô. Nh vËy tiªu thô thµnh phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm hµng hãa th«ng qua hai hµnh vi: Doanh nghiÖp cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸ cho kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµnh thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng cho doanh nghiÖp, hai hµnh vi nµy cã thÓ kh¸c nhau vÒ kh«ng gian vµ thêi gian.Qu¸ tr×nh nµy chuyÓn ho¸ vèn tõ hinh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ ‘tiÒn tÖ’, gióp doanh nghiÖp thu håi vèn ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh kinh doanh tiÕp theo. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kÕ to¸n lµ c«ng cô s¾c bÐn vµ hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc toµn diÖn mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm lµ mét néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp trong mét thêi ký. Víi ý nghÜa to lín ®ã, trong mçi mét doanh nghiÖp kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ph¶i ®îc tæ chøc mét cach khoa häc, hîp lý vµ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n do Nhµ níc ban hµnh. 1.1.1 Thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc giai ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã, ®· qua kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh, ®îc nhËp kho hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸c khµng. 1 C«ng t¸c qu¶n lý thµnh phÈm cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Qu¶n lý vÒ mÆt sè lîng thµnh phÈm:®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh, gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho, dù tr÷ s¶n phÈm. KÞp thêi ph¸t hiÖn hµng tån kho ®Ó l©u ngµy ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. - Qu¶n lý vÒ mÆt chÊt lîng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ ttrêng, nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng ®ßi hái chÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng ph¶i hoµn thiÖn h¬n, Do vËy bé phËn kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ph¶i lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh,cÊt gi÷ va b¶o qu¶n hîp lý víi tõng lo¹i thµnh phÈm ®Ó tr¸nh h háng, gi¶m chÊt lîng thµnh phÈm. - Bªn c¹nh viÖc qu¶n lý vÒ mÆt hiÖn vËt, viÖc qu¶n lý vÒ mÆt chÊt lîng còng rÊt quan träng nh qu¶n lý vÒ gi¸ thùc tÕ nhËp kho, xuÊt kho…Thµnh phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó tiªu thô nªn qu¸ tr×nh vËn ®éng cña thµnh phÈm lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tiªu thô. 1.1.2 Tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý Tiªu thô s¶n phÈm lµ viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸ g¾n víi phÇn lín lîi Ých hoÆc rñi ro cho kh¸ch hµng, ®ång thêi ®îc kh¸c hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Yªu cÇu qu¶n lý: - Qu¶n lý chÊt lîng, c¶i tiÕn mÉu m· vµ x©y dùng th¬ng hiÖu s¶n phÈm lµ môc tiªu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. - T×m hiÓu, khai th¸ch vµ më réng thÞ trêng, ¸p dông c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng phï hîp vµ cã c¸c chÝnh s¸ch sau b¸n hµng tèt nh»m kh«ng ngõng t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ cña c¸c hoÆc c¸c ho¹t ®éng. - Theo dâi chÆt chÏ tõng ph¬ng thøc b¸n hµng, tõng thÓ thøc thanh to¸n tõng kh¸ch hµng vµ tõng lo¹I thµnh phÈm b¸n ra,®«n ®èc thanh to¸n thu håi ®Çy ®ñ, kÞp thêi tiÒn vèn cho doanh nghiÖp. 1.1.3 NhiÖm vô cña kÕ to¸n thµnh phÈm vµ thiªu thô thµnh phÈm §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý kÕ to¸n ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c nhiÖm vô sau: 2 - Ph¶n ¸nh vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm, hµng ho¸ theo chØ tiªu sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ. - Ph¶n ¸nh vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c kho¶n doanh thu, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ chi hÝ cña tõng hoat ®éng trong doanh nghiÖp. §ång thêi ®«n ®èc c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. - Cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. §ång thêi ®Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô thµnh phÈm. 1.2.Lý luËn c¬ b¶n vÒ thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm 1.2.1.Thµnh phÈm vµ ®¸nh gi¸ thµnh phÈm §¸nh gi¸ thµnh phÈm lµ biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña thµnh phÈm b»ng tiÒn theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh.Theo nguyªn t¾c gi¸ gèc th× th× thµnh phÈm ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc tÕ, tuú vµo sù vËn ®éng cña s¶n phÈm mµ ta ®¸nh gi¸ cho phï hîp. *§èi víi thµnh phÈm nhËp kho : - Thµnh phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoµn thµnh nhËp kho ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Thµnh phÈm do thuª ngoµi gia c«ng hoµn thµnh nhËp kho: ®îc tÝnh thuÕ gi¸ thùc tÕ gia c«ng, bao gåm: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ thuª gia c«ng vµ chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c(Chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ bèc dì, hao hôt trong gia c«ng…) *§èi víi thµnh phÈm xuÊt kho: Thµnh phÈm xuÊt kho còng ®ùc ®¸nh gÝa theo gia thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ xuÊt kho Theo chuÈn mùc hµng tån kho, viÖc tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho(hoÆc xuÊt kho) ®îc ¸p dông mét trong bèn ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh - Ph¬ng ph¸p b×nh quÇn gia quyÒn 3 - Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc - Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc Nhng ®èi víi thµnh phÈm, khi x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ xuÊt kho( tån kho) kh«ng thÓ vËn dông 4 ph¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ vån nh chuÈn mùc ®· nªu. Bëi lÏ, trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× thµnh phÈm biÕn ®éng hµng ngµy( nhËp xuÊt diÔn ra hµng ngµy), nhng viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña thµnh phÈm kh«ng thÓ tiÕn hµnh hµng ngµy mµ thêng tÝnh vµo cuèi ký h¹ch to¸n( cuèi quý, cuèi n¨m) cho nªn thêng chØ ¸p dông ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Gi¸ thµnh thµnh phÈm xuÊt kho Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ ®¬n vÞ b×nh qu©n = TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ ®¬n vÞ b×nh qu©n * Zs¶n xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm tån kho ®Çu kú = Sè lîng thµnh phÈm tån kho ®Çu kú + + Zs¶n xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm nhËp kho trong kú Sè lîng thµn phÈm nhËp kho trong kú *§èi víi c¸c lao vô dÞch vô hoµn thµnh bµn giao cho kh¸ch hµng, th× ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. 1.2.2 Ph¬ng thøc b¸n hµng. B¸n hµng vÒ thùc chÊt lµ viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸ cho kh¸ch hµng ®ång thêi thu ®îc tiÒn hµng hoÆc quyÒn thu tiÒn hµng.§øng ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau th× chóng ta chia qu¸ tr×nh b¸n hµng ra c¸c ph¬ng thøc kh¸c nhau. 1.2.2.1.NÕu ®øng ë gãc ®é chuyÓn giao thµnh phÈm cho kh¸ch hµng th× qu¸ tr×nh b¸n hµng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã thÓ chia thµnh hai ph ¬ng thøc b¸n hµng sau: 4 Ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp: theo ph¬ng thøc nµy, thµnh phÈm ®îc giao cho - kh¸ch hµng, ®ång thêi ®îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n ngay; cã nghÜa lµ qu¸ tr×nh chuyÓn giao hµng vµ ghi nhËn doanh thu diÔn ra ®éng thêi víi nhau, tøc lµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu hµng ho¸. - Ph¬ng thøc göi hµng: Theo ph¬ng thøc nµy, ®Þnh kú doanh nghiÖp sÏ göi hµng cho kh¸ch hµng theo nh÷ng tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Kh¸ch hµng cã thÓ lµ nh÷ng ®¬n vÞ nhËn b¸n hµng ®¹i lý hoÆc lµ nh÷ng kh¸ch hµng mua thêng xuyªn theo hîp ®ång kinh tÕ. Khi xuÊt kho thµnh phÈm giao cho kh¸ch hµng th× sè thµnh phÈm ®ã vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp, bëi v× cha tho¶ m·n n¨m ®iÒu kiÖn cña doanh thu. §Õn khi kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n kÕ to¸n ghi nhËn doanh thu cho doanh nghiÖp vµ chuyÓn quyÕn së h÷u thµnh phÈm cho kh¸ch hµng. 1.2.2.2 NÕu ®øng trªn gãc ®é thu tiÒn th× qu¸ tr×nh b¸n hµng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®îc chia thµnh hai ph¬ng thøc sau: - B¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp: Theo ph¬ng thc nµy, thµnh phÈm ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u cïng víi viÖc giao nhËn ®îc tiÒn hµng.Doanh thu b¸n hµng vµ tiÒn hµng ®îc ghi nhËn cïng mét kú. - B¸n chÞu: Theo ph¬ng thøc nµy, thµnh phÈm ®· chuyÓn quyÕn së h÷u , kh¸ch hµng ®· chÊp nhËn thanh to¸n nhng doanh nghiÖp cha thu ®îc tiÒn. Trêng hîp nµy doanh thu ®îc ghi nhËn tríc khi thu ®îc tiÒn 1.2.3 Doanh thu b¸n hµng: Doanh thu lµ tæng lîi Ých kinh tÕ doan nghiÖp thu ®îc trong kú ho¹ch to¸n, ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng cña doanh nghiÖp gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ hîp lý cña c¸c kho¶n ®· thu hoÆc sÏ thu ®îc sau khi trõ ®i c¸c kho¶n triÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. 5 1.2.3.1 C¸c ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu b¸n hµng: Doanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn khi ®ång thêi tho· m·n c¶ n¨m ®iÒu kiÖn sau: + Doanh nghiÖp ®· chuyÓn phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng hãa cho ngêi mua; + Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh ngêi së h÷u hµng hãa hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng ho¸; + Doanh thu ®ùoc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n; + Doanh nghiÖp d· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng; + X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng; 1.2.3.2 Khi h¹ch to¸n doanh thu vµ thu nhËp kh¸c lu ý c¸c quy ®Þnh sau: +Doanh thu chØ ®îc ghi nhËn khi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn ghi nhËn doan hthu b¸n hµng, nÕu kh«ng tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn th× kh«ng h¹ch to¸n vµo doanh thu. + Doanh thu vµ chi phÝ cã liªn quan ®Õn cïng mét giao dÞch ph¶i ®îc ghi nhËn ®ång thêi theo nguyªn t¾c phï hîp vµ theo n¨m tµi chÝnh. + Trêng hîp hµng hãa vµ dich vô trao ®æi lÊy hµng ho¸ hoÆc dÞch vô t¬ng tù vÒ b¶n chÊt th× kh«ng ®îc ghi nhËn vµo doanh thu + Ph¶i theo dâi chi tiÕt tõng lo¹i doanh thu, doanh thu tõng mÆt hµng, ngµnh hµng tõng s¶n phÈm… 1.2.4 C¸c kho¶n gi¶m doanh thu b¸n hµng 1.2.4.1 ChiÕt khÊu th¬ng m¹i: ChiÕt khÊu th¬ng m¹i lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp ®É gi¶m trõ, hoÆc ®· thanh to¸n cho ngêi mua hµng do viÖc ngêi mua hµng ®· mua hµng( s¶n phÈm, hµng ho¸), dÞch vô víi khèi lîng lín theo tho¶ thuËn vÒ chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®· chiÕt khÊu ®· ghi trªn hîp ®ång th¬ng m¹i mua b¸n hoÆc c¸c cam kÕt mua hµng, b¸n hµng. *H¹ch to¸n kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau: + ChØ chi nhËn kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i khi ®ã lµ kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i ngêi mua ®îc hëng ®· thùc hiÖn trong kú theo ®óng chÝnh s¸ch chiÕt khÊu th¬ng m¹i cña doanh nghiÖp ®· quy ®Þnh. 6 + Trêng hîp ngêi mua hµng nhiÒu lÇn míi ®¹t ®îc lîng hµng mua ®îc hëng chiÕt khÊu th× kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i nµy ®îc ghi gi¶m trõ vµo gi¸ b¸n trªn “Ho¸ ®¬n GTGT” hoÆc “ho¸ ®¬n b¸n hµng” lÇn cuèi cïng. Trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng trùc tiªp mua hµnghoÆc khi sè tiÒn chiÕt khÊu th¬ng m¹ingêi mua ®îc hëng lín h¬n sè tiÒn b¸n hµng ®îc ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng lÇn cuèi cïng th× ph¶i chi tiÒn chiÕt khÊu cho ngêi mua. Trong trêng hîp nµy kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®îc ghi nhËn. + Trêng hîp ngêi mua hµng víi khèi lîng lín ®îc hëng chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¸ b¸n ph¶n ¸nh trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ ®· gi¶m gi¸( ®· trõ chiÕt khÊu th¬ng m¹i) th× kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i nµy kh«ng ®îc ghi nhËn. Doanh thu b¸n hµng ®· ph¶n ¸nh theo gi¸ ®· trõ chiÕt khÊu th¬ng m¹i. + Ph¶i theo dâi chi tiÕt chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®· thùc hiÖn cho tõng lo¹i kh¸ch hµng vµ cho tõng lo¹i hµng b¸n, nh: b¸n hµng(s¶n phÈm, hµng hoa), dÞch vô. 1.2.4.2 KÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ sè s¶n phÈm, hµng ho¸ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh tiªu thô nhng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn ®· cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ nh: hµng kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch chñng lo¹i. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña ngêi mua ghi râ lÝ do trë hµng l¹i, sè lîng hµng bÞ tr¶ l¹i, giµ trÞ hµng bÞ tr¶ l¹i, ®×nh kÌm ho¸ ®¬n(nÕu tr¶ l¹i toµn bé) hoÆc b¶n sao ho¸ ®¬n(nÕu tr¶ l¹i mét phÇn hµng). 1.2.4.3 KÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ kho¶n gi¶m trõ ®îc doanh nghiÖp chÊp nhuËn mét c¸ch ®Æc biÖt trªn gi¸ ®· tho· thuËn trªn ho¸ ®¬n, v× lý do hµng b¸n bÞ kems phÈm chÊt, kh«ng ®øng quy c¸ch hoÆc kh«ng ®óng thêi h¹n ghi trong hîp ®ång. 1.2.5 Gi¸ vèn hµng tiªu thô TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n lµ toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng, gåm cã trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh 7 nghiÖp ph©n bæ cho hµng b¸n ra trong kú. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c trÞ gÝa vèn hµng b¸n lµ c¬ së ®Ó tÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1.2.5.1-X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n: §uîc x¸c ®Þnh b»ng mét trong bèn ph¬ng ph¸p tÝnh trÞ gia vèn cña hµng tån kho trong chuÈn mùc hµng tån kho ®ång thêi phô thuéc vµo tõng lo¹I h×nh doanh nghiÖp cô thÓ. • §èi víi doah nghiÖp s¶n xuÊt: TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n hoÆc thµnh phÈm hoµn thµnh kh«ng nhËp kho ®a b¸n ngay chÝnh lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm hoµn thµnh. • §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i: trÞ gi¸ vèn cña hang xuÊt kho ®Ó b¸n bao gåm: trÞ gi¸ mau thùc tÕ cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n vµ chi phÝ mau hµng ph©n bæ cho sè hµng ®· b¸n. 1.2.5.3. X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn cña hµng b¸n Sau khi x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n, daonh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô, chóng ta x¸c ®Þnh l·i gép cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh»m cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n ®Ó tr×nh bµy trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. MÆt kh¸c, phôc vô cho yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh l·i thuÇn cña h¹ot ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; sau khi tËp hîp chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý daonh nghiÖp ta cÇn ph©n bæ cho s« hµng ®îc tiªu thô trong kú. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n: TrÞ gi¸ vèn cña = hµng b¸n TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n 8 + CPBH vµ CPQLDN ph©n bæ cho sè hµng ®· b¸n 1.2.5.4. Chi phÝ b¸n hµng Trong qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm, hµng ho¸ doanh nghiÖp ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ cho kh©u b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng gåm c¸c kho¶n sau: - Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng - Chi phÝ vËt liÖu, bao b× - Chi phÝ dông cô ®å dïng - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ lu th«ng vµ chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô. Chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong giao dÞch, giao hµng, qu¶ng c¸o, ®ãng gãi, vËn chuyÓn. C¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kh©u b¸n hµng cÇn thiÕt ®îc ph©n lo¹i vµ tæng hîp theo ®óng néi dung quy ®Þnh. Cuèi kú kÕ to¸n hÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Cuèi kú, kÕ to¸n CPBH cÇn ®îc ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. ViÖc ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng tuú thuéc vµo tõng lo¹i doanh nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh - §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n: chi phÝ b¸n hµng ®îc kÕt chuyÓn toµn bé ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - Doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi: Trong kú kh«ng cã hoÆc cã Ýt s¶n phÈm tiªu thô th× cã thÓ kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ b¸n hµng hoÆc mét phÇn chi phÝ b¸n hµng vµo TK 1442-chi phÝ chê kÕt chuyÓn. Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho thµnh phÈm ®· tiªu thô vµ cho sè cßn tån trong kho theo c«ng thøc: 9 CPBH cÇn ph©n bæ ®Çu kú CPBH ph©n bæ cho hµng ®· b¸n CPBH cÇn ph©n bæ ph¸t sinh trong kú = Tiªu chuÈn ph©n bæ cña hµng ®· xuÊt *b¸n trong kú Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ cña hang xuÊt b¸n trong kú vµ ‘hµng tån kho cuèi kú’ 1.2.5.5. chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh chung toµn doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý ®îc chia thµnh c¸c kho¶n sau: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng - Chi phi khÊu hao TSC§ - ThuÕ phÝ, lÖ phÝ - Chi phÝ dù phßng - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ chi phi gi¸n tiÕp SXKD, cÇn ®îc dù tÝnh vµ qu¶n lý chi tiªu tiÕt kiÖm, hîp lý. Ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, do vËy, cuèi kú cÇn ®îc tÝnh to¸n ph©n bæ- kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chu kú s¶n xuÊt dµi trong kú kh«ng cã(hoÆc cã Ýt) s¶n phÈm tiªu thô hoÆc doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã dù tr÷ hµng ho¸ gi÷a c¸c kú cã biÕn ®éng lín, CpQLDN cÇn ®îc ph©n bæ. 10 1.2.6 KÕt qu¶ b¸n hµng KÕt qu¶ kinh doanh lµ biÓu hiÖn sè tiÒn lç hay l·i tõ c¸c lo¹i ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. §©y lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh th«ng thêng vµ c¸c lo¹i ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp. L·i(lç) tõ ho¹t ®éng kinh doanh th«ng thêng DT thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô = _ Chi phÝ tµi chÝnh - _ Gi¸vèn cña hµng b¸n + DT ho¹t ®éng tµi chÝnh CPBH vµ CPQLDN tÝnh cho hµng tiªu thô trong kú 1.3 Tæ chøc kÕ to¸n kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm 1.3.1. KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm KÕ to¸n chi tiÕt ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n vµ ë kho trªn cïng mét c¬ së lµ chøng tõ nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm. ViÖc ghi chÐp ë kho do thñ kho thùc hiÖn, cßn viÖc ghi chÐp ë phßng kÕ to¸n do kÕ to¸n b¸n hµng tiªn hµnh.Sè liÖu h¹ch to¸n ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n ph¶i ®îc kiÓm tra ®èi chiÕu víi nhau. H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm cã thÓ tiÕn hµnh theo 1 trong 3 ph¬ng ph¸p sau: + Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song + Ph¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn + Ph¬ng ph¸p ghi sæ sè d Ba ph¬ng ph¸p nµy gièng nhau ë chç t¹i kho ®Òu sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp> DiÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n nhÊt gi÷a 3 ph¬ng ph¸p trªn ®ã lµ viÖc ghi chÐp t¹i phßng kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn trªn c¸c sæ kh¸c nhau. 11 • §èi víi ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song th× phßng kÕ to¸n sö dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm • §èi víi Ph¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn th× phßng kÕ to¸n sö dông sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn • §èi víi Ph¬ng ph¸p ghi sæ sè d th× phßng kÕ to¸n sö dông sæ sè d. ChÝnh v× vËy mµ ®iÒu kiÖn ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm còng kh¸c nhau: Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song thÝch hîp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i thµnh phÈm, khèi lîng c¸ nghiÖp vô nhËp, xuÊt Ýt vµ kh«ng thêng xuyªn. • Phu¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn th× thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã chñng lo¹i thµnh phÈm Ýt, kh«ng cã ®iÒu kiÖnghi chÐp,theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng ngµy. • Ph¬ng ph¸p sæ sè d ®îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã khèi lîng c¸c nghiÖp vô xuÊt, nhËp nhiÒu, thêng xuyªn, nhiÒu chñng lo¹i thanh phÈm. Ngoµi ra ph¬ng ph¸p nµy cßn ®îc ¸p dông víi doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®îc hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n vµ x©y dùng ®îc hÖ thèng danh ®iÓm thµnh phÈm hîp lý. Tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n v÷ng vµng. §Æc biÖt, trong ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp ®· lµm kÕ to¸n m¸y th× ph¬ng ph¸p nµy vÉn ¸p dông cho nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i thµnh phÈm vµ diÔn ra thêng xuyªn.Do ®ã, xu híng ph¬ng ph¸p nµy sÏ ®îc ¸p dông ngµy cµng réng r·i. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c«ng nghÖ th«ng tin rÊt ph¸t triÓn, nhiÒu thµnh tùu trong lÜnh vùc nµy ®îc ¸p dông trong nhiÒu ngµnh khoa häc- c«ng nghÖ nãi chung vµ ngµnh kÕ to¸n nãi riªng. ViÖc trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh t¹i c¸c phßng kÕ to¸n ®· hç trî rÊt nhiÒu cho c«ng t¸c kÕ to¸n.Nã lµm gi¶m ®¸ng kÓ nh÷ng c«ng viÖc thñ c«ng tríc ®ay,n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ cßn rÊt ®¾c lùc trong viÖc ph©n tÝch nh»m ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c cho daonh nghiÖp. Nhê vËy, mµ ngµy nay c¸c daonh nghiÖp s¶n xuÊt cã xu híng ¸p dông ph¬ng ph¸p thÎ song song kÕt hîp víi ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. 12 ë kho: Sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån trªn c¬ së sè lîng. ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n lËp b¶ng kª nhËp vµ b¶ng kª xuÊt, cuèi kú lµm b¸o c¸o tæng hîp N-X-T vÒ c¶ chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ. 1.3.2.Chøng tõ, tµi kho¶n kÕ to¸n Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®îc sö dông trong kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ: - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xu©t kho - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé - Biªn b¶n kiÓm kª thµnh phÈm - Ho¸ ®¬n GTGT - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - C¸c chøng tõ thanh to¸n - Tê khai thuÕ GTGT - Chøng tõ kÕ to¸n liªn quan kh¸c Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông ®Ó ph¶n ¸nh c¸c ®èi tîng kÕ to¸n trong phÇn hµnh nµy gåm c¸c tµi kho¶n sau: - TK 155-thµnh phÈm; tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng thµnh phÈm. - TK632-gi¸ vèn hµng b¸n; néi dung cña tµi kho¶n nµy tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho. Trong ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn th× TK 632 ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm-hµng ho¸, lao vô dÞch vô ®· b¸n, c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, gi¸ trÞ khÊu haohôt vèn ®îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n còng nh c¸c kho¶n trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Trong ph¬ng ph¾p kiÓm kª ®Þnh kú th× TK 632 ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt thµnh phÈm. 13 - TK 511-doanh thu b¸n hµng, TK nµy ph¶n ¸nh doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ kÕt chuyÓn cuèi kú sang TK911 - TK 512-Doanh thu néi bé,TK nµy ph¶n ¸nh doanh thu cña sè s¶n phÈm, hµng hã, dich vô, lao vô tiªu thô trong néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty…h¹ch to¸n toµn ngµnh. - TK521-ChiÕt khÊu th¬ng m¹i; Tk nµy ph¶n ¸nh kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i mµ doanh nghiÖp ®· gi¶m trõ hoÆc ®· thanh to¸n cho ngêi mua hµng. - TK 531-Hµng b¸n bi tr¶ l¹i; Tk nµy ph¶n ¸nh daonh thu cña sè thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do lçi cña doanh nghiÖp. - TK 532-Gi¶m gia hµng b¸n; TK nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n g¶im gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng. - TK 3331-ThuÕ GTGT, TK nµy ph¶n ¸nh kho¶n thuÕ GTGT mµ doanh nghiÖp ph¶i nép cho Nhµ Níc. - TK 641-Chi phÝ b¸n hµng, TK nµy ph¶n ¸nh chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú vµ kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp,Tk nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp. - TK 911-X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, TK nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú. - TK 421-Lîi nhuËn cha ph©n phèi,TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ h¹ot ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh ph©n phèi, xö lý kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.3.3.Tr×nh tù kÕ to¸n Tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho mµ ta cã tr×nh tù kÕ to¸n kh¸c nhau. S¬ ®å Xem mÉu biÓu sè 1 vµ mÉu sè 2 1.3.4.Sæ vµ b¸o c¸o kÕ to¸n 14 Sæ kÕ t¸on tæng hîp trong kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh còng gièng nh c¸c nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, nã tuú thuéc vµo h×nh thøc kÕ t¸on mµ doanh nghiÖp ¸p dông. Mçi h×nh thøc kÕ to¸n ®îc quy ®inh mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n liªn quan. Doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng sæ kÕ to¸n do bé tµi chÝnh quy ®Þnh ®Ó lùa chän,¸p dông mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n phï hîp theo h×nh thøc kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ®· lùa chän.Cã 4 h×nh thøc kÕ to¸n nh sau: - H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký-sæ c¸i. - H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. - H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ. - Hinh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. Trong ph¹m vi luËn v¨n tèt nghiÖp nµy em xin ®i x©u vµo nghiªn cøu h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ®Ó tiÖn so s¸nh víi thùc tÕ ®¬n vÞ thùc tËp sÏ ®îc tr×nh bµy ë phÇn sau. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ lµ c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ ‘chøng tõ ghi sæ’. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sö dông trong h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ lµ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i vµ sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp Sæ quü chøng tõ gèc 15 Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp Sæ c¸i chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh 1.3.5. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong ®iÒu kiÖn kÕ to¸n m¸y. Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng ë xÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu bao b× 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doan, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× tríc ®©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc bé Th¬ng m¹i,®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1343/BNGT-TCCB. §Õn ®Çu n¨m 2005 c«ng ty ®É tiÕn hµng cæ phÇn ho¸.Ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng 16 ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bao b× vµ xuÊt nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c. Tªn giao dÞch PAKEXIM Trô së chÝnh Phêng Phó Thîng- QuËn T©y Hå- Hµ Néi Trô së giao dÞch 28B TrÇn Hng §¹o- Hoµn KiÕm- Hµ Néi C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× ®îc chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 24-12-1973, tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu I Hµ Néi. §©y lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®îc h×nh thµnh trong giai ®o¹n ®Çu cña ngµnh s¶n xuÊt bao b×. Trong thêi gian ®Çu míi thµnh lËp c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn, c«ng nghÖ l¹c hËu nhung phÇn nµo ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu bøc thiªt lóc bÊy giê, c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt bao b× ®Ó ®ãng gãi l¹i hµng viÖn trî, hµng nhËp khÈu ®Ó phôc vô cho chiÕn ®Êu vµ ®êi sèng cña nh©n d©n. Thêi kú n¨m 1973-1089, XÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu I ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. Sau ngµy MiÒn Nam hoµn tµon gi¶i phãn, XÝ ngiÖp ®îc giao nhiÖm vô cung cÊp bao b× cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu tõ MiÒn Trung trë ra phÝa B¾c nh rîu, thñ c«ng mü nghÖ, m©y tre ®an…theo ®óng kª ho¹ch cña bé ngo¹i th¬ng giao vÒ sè lîng, chñng lo¹i vµ thêi gian. Trong giai ®o¹n nµy c«ng ty ®· ®Çu t trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ång thêi tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o kü thuËt in cho c«ng nh©n, vµ ®· tõng bíc gióp doan hnghiÖp vît qua giai ®o¹n khã kh¨n nµy ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y, theo dù chuyÓn ®æi chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ Níc, Bé kinh tÕ §èi ngo¹i ra quyÕt ®Þnh sè 81/KT§N-TCCB ngµy 19-2-1990 chuyÓn ®æi XÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu I thµnh XÝ nghiÖp Liªn hîp s¶n xuÊt vµ xuÊt nh¹p khÈu bao b×, thùc hiÖn theo c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh. XÝ nghiÖp Liªn hîp s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× gåm 4 thµnh viªn: - XÝ nghiªp carton sãng - XÝ nghiÖp in hép - XÝ nghiÖp bao b× nhùa 17 - XÝ nghiÖp giÊy Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña nªn kinh tÕ thÞ trêng, XÝ nghiÖp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. §øng tríc tinh h×nh ®ã l·nh ®¹o ®¬n vÞ ®· nhanh chãng ®a c«ng t¸c tiÕp thÞ trë thµnh vÊn ®Ò quan träng vµ ®· tõng bíc thiÕt lËp ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. Do tèc ®é ph¸t triÓn cu¶ nÒn kinh tÕ, nhu cÇu tiªu dïng x· héi ngµy cµng cao,®ßi hái xÝ nghiÖp ph¶i më réng quy m«, t¨ng cêng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý. Trong khi ®ã trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cña xia nghiÖp ®· ®îc ®Çu t nhng cßn ph©n t¸n vµ manh mói, ®éi ngò c«ng nh©n thõa mµ l¹i thiÕu, tr×nh ®é qu¶n lý yÕu, tÝnh tù chñ cha ®îc x¸c lËp. Tríc t×nh h×nh ®ã, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt bao b× tríc m¾t vµ l©u dµi, Bé Th¬ng M¹i cã quyÕt ®Þnh s« 22/TM- TCCB ngµy 12-31993 chuyÓn ®æi xÝ nghiÖp liªn hîp s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× thµnh c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b×(PAKEXIM). C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× gåm 3 thµnh viªn: - XÝ nghiÖp carton sãng - XÝ nghiÖp in hép - XÝ nghiÖp bao b× nhùa C«ng ty x¸c ®Þnh nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt kinh doanh bao b×, xuÊt nhËp khÈu lµ quan träng nh»m hç trî cho s¶n xuÊt. TËp trung ®Çu t cã chiÒu s©u, cã träng ®iÓm vµo nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. Ngµy 3-12-2004 theo quyÕt ®Þnh s« 123/TM-TCCB C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× ®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b×. Ph¬ng ch©m hµnh ®éng cña c«ng ty LÊy viÖc ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ lµm trung t©m, lÊy thÞ trêng ®Ó ®×nh híng, lÊy t¨ng trëng lµm ®éng lùc, lÊy chÊt lîng dÓ cam kÕt víi kh¸ch hµng vµ t¹o lîi nhuËn tèi ®a lµ môc tiªu ph¸t triÓn. C«ng ty lu«n cè g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó tho· m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµn víi ph¬ng ch©m: 18 - ChÊt lîng s¶n phÈm lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp - Giao hµng ®ñ sè lîng, ®óng thêi gian lµ danh dù, uy tÝn cña doanh nghiÖp - Gi¸ c¶ lu«n hîp lý, thÓ hiÖn n¨ng lùc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Víi môc tiªu vµ ph¬ng ch©m ®ã, C«ng ty sÏ ®a PAKEXIM trë thµnh mét trong c¸c doanh nghiÖp hµng ®Çu cña VIÖt Nam vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh bao b× carton, bao bi nhùa, giÊy gãp phÇn ®Èy m¹nh ngµnh c«ng nhgiÖp bao b× ViÖt Nam theo híng c«ng nghiÖp ho¸, chñ ®éng héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh * §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty s¶n xuÊt vµ xu©t nhËp khÈu bao b× C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ võa mang tÝnh s¶n xu¸t võa mang tÝnh th¬ng m¹i. Nhiªm vô chÝnh cña c«ng ty l¶an xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i bao b× hµng ho¸. S¶n phÈm cña c«ng ty ®îc s¶n xuÊt ra v¬ chÊt lîng ngµy cµng cao, mÉu m· ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng vµ ®Ñp m¾t ®îc sö dông trong viÖc ®ãng gãi hµng ho¸ tiªu thô trong níc vµ xuÊt khÈu cña nhiÒu dd¬n vÞ trong c¶ níc nh C«ngty b¸nh keo H¶i Ch©u,C«ng ty b¸nh ®Ëu xnh Nguyªn H¬ng, Nhµ m¸y bia §«ng ¸… Hiªn nay c«ng y s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× ®îc tæ chøc thµnh 2 khèi: - Khèi s¶n xuÊt gåm 3 xÝ nghiÖp: + XÝ nghiÖp carton sãng + XÝ nghiÖp in hép ph¼ng + XÝ nghiÖp bao b× nhùa - Khèi kinh doanh gåm: +Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu + Trung t©m giao dÞch I + Trung t©m giao dich II • §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× 19 XÝ nghiÖp cã 5 tæ s¶n xuÊt, mçi tæ lµ mét giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra c¸c b¸n thµnh phÈm. - Tæ chÕ b¶n: s¶n phÈm cña tæ nµy cã ®Æc tÝnh kü thuËt cao, phøc t¹p, mÉu m· phong phó. Tæ chÕ b¶n ®îc chia lµm 3 nhãm + Nhãm 1 : ThiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh råi itrieenr khai thµnh phim + Nhãm 2 : B×nh phim +Nhãm 3: Ph«i b¶n tõ c¸c ®Õ phim ®· b×nh lªn b¶n Diazo - Tæ In: cã vai trß quan träng nhÊt trong toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm in theo mÉu tõ c¸c b¶n in Diazo do tæ chÕ b¶n chuyÓn xuèng. Tæ in gåm 3 tæ: +Tæ 725: lµm viÖc trªn m¸y 2 mµu cña TiÖp +Tæ Meidellberg: lµm viÖc trªn m¸y 2 mµu c¶u T©y §øc +Tæ Roland : lµm viÖc trªn m¸y in 6 mµu cña Thuþ §iÓn - Tæ xÐn: cã nhiÖm vô xÐn c¸c tê in xong tõ tæ in chuyÓn xuèng theo ®óng mÉu m· kÝch thíc cña giÊy. - Tæ m¸y ¶nh: Cã nhiÖm vô dËp c¸c tê in ®· ®îc ®îc dxÐn thµnh hinh hép - Tæ d¸n: chuyªn d¸n hép b»ng m¸y hoÆc thñ c«ng. Quy tr×nh c«ng nghÖ c¶u xÝ nghiÖp in hép ph¼ng MÉu Thµnh phÈm Lµm phim DËp ®Þnh h×nh B×nh phim C¸n b»ng Ðp nhò Ph«i phim In 20
- Xem thêm -