Tài liệu Kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 và các giải pháp thực hiện

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Môc lôc ........................................................................................................... 1 Lêi më ®Çu ...................................................................................................... 2 PhÇn thø nhÊt: Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ................................................................... 3 I. KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ................................................................ 3 1. T¨ng tr-ëng kinh tÕ ............................................................................. 3 2. Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ..................................................................... 4 II. Néi dung vµ ph-¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ .............................................................................................. 7 1. Néi dung cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng ............................................... 7 2. Ph-¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ 8 2.1. Ph-¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ theo m« h×nh t¨ng tr-ëng ®Çu t- ............................................................. 8 2.2. Ph-¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ theo ph-¬ng ph¸p håi quy tuyÕn tÝnh (thùc nghiÖm – xu thÕ) .................... 10 PhÇn thø hai: §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú11 2001 – 2005 ................................................................................................ 11 I. Néi dung cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005 .... 11 II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005...................................................................................................... 11 1. Nh÷ng thµnh tùu................................................................................ 11 2. Nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i ..................................................................... 13 3. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu vµ yÕu kÐm ........................................... 14 PhÇn thø ba: X©y dùng kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 15 I. Néi dung kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 - 2010................. 15 II. §¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2006 vµ 2007 .. 16 1. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2006 ........... 16 2. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2007 ........... 17 3. Nh÷ng nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2008 vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010..... 17 III. Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn .................................................................. 18 1. Gi¶i ph¸p vÒ c¸c nguån lùc chñ yÕu cho t¨ng tr-ëng kinh tÕ ........... 18 1.1. Gi¶i ph¸p vÒ lùc l-îng lao ®éng .................................................... 18 1.2. Gi¶i ph¸p vÒ khèi l-îng vèn ®Çu t- ............................................... 19 1.3. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ .................................. 22 2. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c ....................................................................... 26 2.1. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ...................................... 26 2.2. Gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng ®ång bé vµ hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ ...... 26 2.3. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr-êng ....................... 28 KÕt luËn ......................................................................................................... 30 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Hai m-¬i n¨m qua, víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n, c«ng cuéc ®æi míi ë n-íc ta ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa lÞch sö: §Êt n-íc ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ – x· héi, cã sù thay ®æi c¬ b¶n vµ toµn diÖn. Kinh tÕ t¨ng tr-ëng kh¸ nhanh; sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa ®ang ®Èy m¹nh. §êi sèng nh©n d©n ®-îc c¶i thiÖn râ rÖt. HÖ thèng chÝnh trÞ vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc ®-îc cñng cè vµ t¨ng c-êng. ChÝnh trÞ – x· héi æn ®Þnh. Quèc phßng vµ an ninh ®-îc gi÷ v÷ng. VÞ thÕ n-íc ta trªn tr-êng quèc tÕ kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao. Søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu, t¹o thÕ vµ lùc míi cho ®Êt n-íc tiÕp tôc ®i lªn víi triÓn väng tèt ®Ñp. NhËn thøc vÒ chñ nghÜa x· héi vµ con ®-êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ngµy cµng s¸ng tá h¬n; hÖ thèng quan ®iÓm lý luËn vÒ c«ng cuéc ®æi míi, vÒ x· héi x· héi chñ nghÜa vµ con ®-êng ®i lªn x· héi ë ViÖt Nam ®· h×nh thµnh trªn nh÷ng nÐt c¬ b¶n. X· héi x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng, Nhµ n-íc vµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi d©n giµu, n-íc m¹nh, c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh; do nh©n d©n lµm chñ; cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao, dùa trªn lùc l-îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt; cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc; con ng-êi ®-îc gi¶i phãng khái ¸p bøc, bÊt c«ng, cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc, ph¸t triÓn toµn diÖn; c¸c d©n téc trong céng ®ång ViÖt Nam b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t-¬ng trî, gióp nhau cïng tiÕn bé; cã Nhµ n-íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n; cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi. Vµ ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu cuèi cïng lµ ®-a ®Êt n-íc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× vÊn ®Ò tõng b-íc x©y dùng tiÒn ®Ò vÒ vËt chÊt lµ rÊt quan träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i. V× vËy, víi viÖc thùc hiÖn ®Ò t¯i: “KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn” th× em mong muèn gãp phÇn lµm râ h¬n vÒ kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ trong thêi gian tíi ®Ó mäi ng-êi hiÓu râ h¬n vµ cïng chung tay nhau tõng b-íc x©y dùng ®Êt nø¬c ta cã thÓ s¸nh vai cïng c¸c c-êng quèc n¨m ch©u trªn thÕ giíi. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø nhÊt: Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi I. KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ 1. T¨ng tr-ëng kinh tÕ 1.1. Thö bµn vÒ kh¸i niÖm? §©y lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®Ó so s¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c quèc gia ng-êi ta th-êng sö dông mét trong nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu lµ t¨ng tr-ëng kinh tÕ. T¨ng tr-ëng kinh tÕ nhanh hay chËm, cã chÊt l-îng hay kh«ng cã chÊt l-îng phÇn nµo nãi lªn ®-îc tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña quèc gia. V× thÕ trong c¸c chiÕn l-îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc ng-êi ta th-êng sö dông chØ tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ lµm môc tiªu phÊn ®Êu. VËy t¨ng tr-ëng kinh tÕ lµ g× mµ quan träng nhvËy? T¨ng tr-ëng kinh tÕ lµ sù gia t¨ng thu nhËp cña nÒn kinh tÕ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ( th-êng lµ mét n¨m). §©y lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, nã ph¶n ¸nh quy m« t¨ng lªn hay gi¶m ®i cña nÒn kinh tÕ ë n¨m nµy so víi n¨m tr-íc ®ã hoÆc cña thêi kú nµy so víi thêi kú tr-íc ®ã. B¶n th©n t¨ng tr-ëng kinh tÕ ch-a nãi lªn chÊt l-îng cña sù ph¸t triÓn. T¨ng tr-ëng kinh tÕ ®-îc ®o b»ng phÇn t¨ng lªn hay gi¶m ®i vÒ quy m« cña nÒn kinh tÕ vµ tèc ®é t¨ng lªn hay gi¶m ®i cña nÒn kinh tÕ t¹i n¨m nµy so víi n¨m tr-íc ®ã hoÆc cña thêi kú nµy so víi thêi kú tr-íc ®ã. 1.2. VÊn ®Ò ®o l-êng t¨ng tr-ëng kinh tÕ NÒn kinh tÕ cã t¨ng tr-ëng d-¬ng lµ nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ (tèc ®é t¨ng GDP hay GNP hoÆc GNI) lín h¬n “0”. NÒn kinh tÕ cã tèc t¨ng tr-ëng ©m lµ nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ (tèc ®é t¨ng GDP hay GNP hoÆc GNI) nhá h¬n “0”. Trong thùc tÕ, ng-êi ta thÊy t¨ng tr-ëng kinh tÕ cã ng-ìng, v-ît qua ng-ìng t¨ng tr-ëng sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kÐm. V× thÕ, trong khi nghiªn cøu vµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kh«ng ph¶i lóc nµo còng muèn ®Ò ra tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao mét c¸ch chñ quan duy ý chÝ §Ó ®o l-êng t¨ng tr-ëng kinh tÕ, cã thÓ quan t©m ®Õn hai chØ tiªu sau ®©y: - ChØ tiªu ph¶n ¸nh tæng quy m«, khèi l-îng s¶n xuÊt vµ dÞch vô thùc hiÖn trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. C¸c chØ tiªu ®ã gåm: Tæng s¶n l-îng (GO), tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP), tæng s¶n phÈm quèc d©n 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (GNP)…Th«ng qua c¸c chØ tiªu nµy, cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc quy m«, tiÒm lùc, dung l-îng nÒn kinh tÕ mét n-íc. - ChØ tiªu thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi (GNP/ng-êi). NÕu tÝnh chØ tiªu GNP/ng-êi theo ph-¬ng ph¸p ngang gi¸ søc mua (PPP) th× ®©y lµ chØ tiªu kh¸ tin cËy ®Ó ®¸nh gi¸ møc sèng d©n c- b×nh qu©n, so s¸nh møc ®é giµu nghÌo trung b×nh cña c¸c quèc gia víi nhau C¶ hai chØ tiªu trªn ®Òu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ lµ c¸c chØ tiªu chÝnh trong x©y dùng kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ. 1.3. Ph©n tÝch t¨ng tr-ëng kinh tÕ §©y lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng ®èi víi c¸c nhµ ph©n tÝch kinh tÕ vÜ m«, còng nh- ®èi víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. Th-êng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch t¨ng tr-ëng kinh tÕ ng-êi ta th-êng tËp trung ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ rót ra xu thÕ vËn ®éng cña nã ®Ó dù b¸o cho t-¬ng lai. Nh÷ng néi dung ph©n tÝch c¬ b¶n ®ã lµ: - Quy m« t¨ng tr-ëng GDP hay tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP trung b×nh n¨m cho mét giai ®o¹n hay mét thêi kú - §éng th¸i t¨ng tr-ëng GDP qua c¸c n¨m hay biÕn ®éng tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP trung b×nh n¨m (n¨m sau so víi n¨m tr-íc) - Møc ®ãng gãp cña c¸c ngµnh, lÜnh vùc vµo t¨ng tr-ëng GDP - Møc ®ãng gãp cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo chñ yÕu cho t¨ng tr-ëng GDP (cô thÓ lµ cña tõng yÕu tè vèn, lao ®éng vµ cña tæng c¸c yÕu tè n¨ng suÊt) - Møc ®ãng gãp cña tri thøc hoÆc cña c«ng nghÖ th«ng tin vµo t¨ng tr-ëng kinh tÕ - T¸c ®éng cña c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý cña nhµ n-íc - ChÊt l-îng cña t¨ng tr-ëng kinh tÕ - Quan hÖ gi÷a t¨ng tr-ëng kinh tÕ víi chuyÓn dÞch c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ - Quan hÖ gi÷a t¨ng tr-ëng kinh tÕ víi ®Çu t1.4. Giíi h¹n nghiªn cøu cña ®Ò ¸n Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò ¸n nµy chØ giíi h¹n trong viÖc nghiªn cøu t¨ng tr-ëng kinh tÕ vÒ mÆt sè l-îng 2. Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2.1. HÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi a. Tæng quan vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi KÕ ho¹ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã lµ sù cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu ®Þnh h-íng cña chiÕn l-îc ph¸t triÓn theo tõng thêi kú b»ng hÖ thèng c¸c chØ tiªu môc tiªu vµ chØ tiªu biÖn 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¸p ®Þnh h-íng ph¸t triÓn vµ hÖ thèng chÝnh s¸ch, c¬ chÕ ¸p dông trong thêi kú kÕ ho¹ch. Ph©n lo¹i hÖ thèng chØ tiªu kÕ ho¹ch: - §øng trªn gãc ®é néi dung c¸c chØ tiªu cã: . C¸c chØ tiªu kinh tÕ . C¸c chØ tiªu x· héi . C¸c chØ tiªu m«i tr-êng . C¸c chØ tiªu lång ghÐp - §øng trªn gãc ®é tÝnh chÊt c¸c chØ tiªu cã: . C¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh . C¸c chØ tiªu h-íng dÉn . C¸c chØ tiªu dù b¸o - §øng trªn gãc ®é biÓu hiÖn vµ ph-¬ng ph¸p ®o l-êng cã: . C¸c chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ . C¸c chØ tiªu tuyÖt ®èi vµ t-¬ng ®èi . C¸c chØ tiªu sè l-îng vµ chÊt l-îng C¸c bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn: - Trªn gãc ®é tÝnh chÊt cña kÕ ho¹ch: + C¸c kÕ ho¹ch môc tiªu. Gåm: . KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ . KÕ ho¹ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ . KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vïng kinh tÕ . KÕ ho¹ch phóc lîi x· héi + C¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p. Gåm: . KÕ ho¹ch vèn ®Çu t. KÕ ho¹ch lao ®éng viÖc lµm . KÕ ho¹ch tµi chÝnh (ng©n s¸ch, tiÒn tÖ) . KÕ ho¹ch vÒ th-¬ng m¹i quèc tÕ - Trªn gãc ®é ph©n theo thêi gian: . KÕ ho¹ch 5 n¨m . KÕ ho¹ch hµng n¨m b. Néi dung cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi Ph«ng chung cña mét b¶n kÕ ho¹ch (5 n¨m, 1 n¨m) bao gåm c¸c phÇn sau : PhÇn 1: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña thêi kú tr-íc. Bao gåm: - §¸nh gi¸ chung - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêi kú tr-íc - Ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêi kú tr-íc - §¸nh gi¸ m¹nh, yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc cho thêi kú kÕ ho¹ch PhÇn 2: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Bao gåm: - C¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 . Môc tiªu tæng qu¸t . Môc tiªu kinh tÕ . Môc tiªu x· héi . Môc tiªu b¶o ®¶m m«i tr-êng sèng - Nh÷ng ®Þnh h-íng ph¸t triÓn: vïng, ngµnh, c¸c lÜnh vùc PhÇn 3: Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch - C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn vµ chÝnh s¸ch - Ph©n c«ng ®Ó tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 2.2. KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ a. Kh¸i niÖm kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ lµ mét bé phËn cña hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn, nã x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu gia t¨ng vÒ quy m« s¶n xuÊt vµ dÞch vô cña nÒn kinh tÕ trong kú kÕ ho¹ch vµ c¸c chÝnh s¸ch cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o t¨ng tr-ëng trong mèi quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c yÕu tè nguån lùc vµ c¸c chØ tiªu viÖc lµm, æn ®Þnh gi¸ c¶. KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng phï hîp lµ kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng mµ c¸c chØ tiªu lËp ra dùa trªn c¸c giíi h¹n tèi ®a vÒ kh¶ n¨ng nguån lùc KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng tèi -u lµ kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng trong ®ã c¸c chØ tiªu, môc tiªu t¨ng tr-ëng ®-îc tho¶ m·n ®ång thêi 2 ®iÒu kiÖn lµ b¶o ®¶m møc cao nhÊt nhu cÇu x· héi trong khu«n khæ sö dông tèi ®a c¸c giíi h¹n vÒ nguån lùc. b. NhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ - X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu t¨ng tr-ëng bao gåm viÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ c¸c chØ tiªu: GDP, GNP vµ thu nhËp. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch bao gåm: Tæng gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ tÝnh b×nh qu©n trªn ®Çu ng-êi. Ngoµi ra, kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng cßn bao hµm mét sè c¸c chØ tiªu n»m trong c©n b»ng tæng qu¸t cña nÒn kinh tÕ: tiªu dïng (C); ®Çu t- (I); xuÊt khÈu thuÇn (NX)… - NhiÖm vô thø hai cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng lµ x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch cÇn thiÕt cã liªn quan tíi t¨ng tr-ëng kinh tÕ nh- c¸c chÝnh s¸ch vÒ t¨ng c-êng c¸c yÕu tè nguån l-c, c¸c chÝnh s¸ch t¨ng tr-ëng nhanh ®i ®«i víi c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan mang tÝnh chÊt hÖ qu¶ trùc tiÕp cña t¨ng tr-ëng lµ l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp c. Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x© héi Trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng lµ bé phËn kÕ ho¹ch quan träng nhÊt. Nã x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cã liªn quan quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn ®Êt n-íc. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ møc vµ tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP, GNP lµ c¸c con sè ph¶n ¸nh ®iÒu kiÖn vËt chÊt, kinh tÕ cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn. ChØ tiªu thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi lµ dÊu hiÖu ®¸nh gi¸ vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch môc tiªu kh¸c nh- môc tiªu c¶i thiÖn ®êi sèng, t¨ng thu nhËp d©n c- trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn x· héi, môc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiªu t¨ng tr-ëng c¸c ngµnh kinh tÕ vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh, vïng kinh tÕ trong kÕ ho¹ch c¬ cÊu ngµnh. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng cßn ®-îc sö dông lµ c¬ së cho viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p còng nh- x©y dùng c¸c c©n ®èi chñ yÕu cho ph¸t triÓn kinh tÕ cña thêi kú kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n»m trong mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi ch-¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ môc tiªu chèng l¹m ph¸t. VÒ mÆt lý lu©n, nÕu nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng tr-ëng nhanh th× sÏ gi¶i quyÕt tèt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, nh-ng xu thÕ gia t¨ng l¹m ph¸t sÏ x¶y ra vµ trªn thùc tÕ nÕu nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng qu¸ nhanh th× sÏ t¹o nªn mét sù kh«ng b×nh th-êng trong c¸c m¾t xÝch kh¸c cña nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ vÊn ®Ò l¹m ph¸t gia t¨ng. V× vËy, th«ng th-êng viÖc ®Æt kÕ ho¹ch môc tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®Êt n-íc th-êng ph¶i g¾n liÒn víi thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ. Trªn c¬ së ®Æt môc tiªu t¨ng tr-ëng, ph¶i x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vÒ viÖc lµm vµ l¹m ph¸t, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch khèng chÕ KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ cã liªn quan trùc tiÕp tíi ch-¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ c«ng b»ng x· héi. Trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, vÊn ®Ò t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi gÇn nh- lµ hai ®¹i l-îng mang tÝnh ®¸nh ®æi. §Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¶i ®Æt môc tiªu t¨ng tr-¬ng nhanh, nh-ng ®iÒu ®ã cã thÓ lµm cho sù ph©n ho¸ x· héi trë nªn gay g¾t h¬n. VÊn ®Ò lµ trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, ®Æt môc tiªu nµo lªn tr-íc: HiÖu qu¶ hay c«ng b»ng x· héi. Khi lËp kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ, ®iÒu c¬ b¶n ph¶i c¨n cø vµo chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Ó x©y dùng chØ tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ, b¶o ®¶m sù dung hoµ gi÷a hai ®¹i l-îng c«ng b»ng vµ t¨ng tr-ëng nhanh. MÆt kh¸c, ®i ®«i víi kÕ ho¹ch môc tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ ph¶i cã c¸c kÕ ho¹ch kh¸c ®i kÌm nhkÕ ho¹ch ph¸t triÓn x· héi, ph©n phèi thu nhËp nh»m gi¶i quyÕt c¸c hËu qu¶ x· héi ®Æt ra trong kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng. II. Néi dung vµ ph-¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ 1. Néi dung cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng PhÇn 1: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng cña thêi kú tr-íc. Bao gåm: - §¸nh gi¸ chung - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêi kú tr-íc - Ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêi kú tr-íc - §¸nh gi¸ m¹nh, yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc cho thêi kú kÕ ho¹ch PhÇn 2: KÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ. Bao gåm: - C¸c môc tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ: . Môc tiªu tæng qu¸t 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 . Môc tiªu cô thÓ - Nh÷ng ®Þnh h-íng vµ nhiÖm vô chñ yÕu PhÇn 3: Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch - C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn vµ chÝnh s¸ch - Ph©n c«ng ®Ó tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 2. Ph-¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ 2.1. Ph-¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ theo m« h×nh t¨ng tr-ëng ®Çu ta. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng tèi -u Hµm môc tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ: Yk = Y0 +  Yk §iÒu kiÖn 1: Sö dông hÕt kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm vµ ®Çu tTrong ®ã:  Yk = Yk-Y0 =  YK = Y0 + 1 1 K K = . (I0 -  0 .K0) k k 1 . (I0 -  0 . K0) (1) k §iÒu kiÖn 2: Tho¶ m·n tèi ®a c¸c rµng buéc cña tæng cÇu trong m« h×nh tæng qu¸t: Rµng buéc vÒ tiÕt kiÖm: Sd(K) = sd(K) . YK (2) Rµng buéc vÒ ®Çu t-: IK = SK = Sd(K) + Sf(K) (3) Rµng buéc vÒ nhËp khÈu: - Theo thu nhËp: MK = mK . YK (4) - Theo kh¶ n¨ng thanh to¸n: MK = XK + Sf(K) (5) Rµng buéc vÒ tiªu dïng: CK = YK – (Sd(K) + Sf(K)) (6)  §Ó x¸c ®Þnh môc tiªu t¨ng tr-ëng tèi -u ta gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh (1); (2); (3); (4); (5); (6). Tuy nhiªn, sè Èn cña hÖ ph-¬ng tr×nh trªn lµ: YK, Y0, I0, K0, Sd(K), Sf(K), IK, MK, XK, CK C¸c biÕn sè míi lµ: Sd(K): Tæng tÝch luü trong n-íc Sf(K): Dù tr÷ tõ n-íc ngoµi gåm cã viÖn trî n-íc ngoµi, ®Çu t- n-íc ngoµi MK: NhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô XK: XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô CK: Tiªu dïng s-Tham sè biÓu thÞ tû lÖ tÝch luü trong n-íc m-tham sè chØ tû lÖ nhËp khÈu cã thÓ biÓu hiÖn xu h-íng nhËp khÈu Trong ®ã: Y0, I0, K0: tiÕp cËn tõ sè liÖu thèng kª. Sf(K): tiÕp cËn tõ c¸c dù ¸n, ®µm ph¸n ®Çu t- n-íc ngoµi. XK: tiÕp cËn tõ ®µm ph¸n th-¬ng m¹i vÒ xuÊt khÈu. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  HÖ ph-¬ng tr×nh cßn 5 Èn  cÇn lo¹i 1 ph-¬ng tr×nh: ph-¬ng tr×nh (4) hoÆc ph-¬ng tr×nh (5) - NÕu MK(5)>MK(4)  lo¹i ph-¬ng tr×nh (5). - NÕu MK(5) SK(3)  kh«ng thÓ lo¹i ph-¬ng tr×nh (3). - SKn/c < SK(3)  lo¹i ph-¬ng tr×nh (3). b. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng phï hîp B-íc 1: Dù b¸o hÖ sè ICOR (k) kú kÕ ho¹ch (cã nhiÒu ph-¬ng ¸n) kK = K k I0 = K k Yk Chó ý: HÖ sè ICOR (k) phô thuéc vµo 2 yÕu tè: - Chñ quan: Do qu¶n lý vèn (qu¶n lý vèn tèt th× kK cµng nhá) - Kh¸ch quan: + Do tÝnh chÊt c«ng nghÖ cña ®Çu t- ( c«ng nghÖ cµng cao th× kK cµng cao) + Do møc ®é khan hiÕm cña nguån lùc VËy cã thÓ dù b¸o hÕ sè ICOR (k) dùa trªn: - Dùa vµo biÕn ®éng cña hÖ sè ICOR (k) qua c¸c n¨m - Dù b¸o vÒ c«ng nghÖ, møc ®é khan hiÕm cña nguån lùc - Môc tiªu qu¶n lý vèn B-íc 2: Thèng kª kh¶ n¨ng tÝch luü, thùc tr¹ng ®Çu t- (  s ,  i ) Ta cã: biÕt ®-îc kh¶ n¨ng tÝch luü: S0  I0’=S0.  s (Io’: tæng vèn ®Çu t­ cña x· héi)  I0=I0’.(1-  i ) (I0: phÇn vèn ®Çu t- t¹o nªn vèn s¶n xuÊt gia t¨ng)  I0 = i0 Y0 (i0: tû lÖ vèn ®Çu t- cña kú gèc) B-íc 3: X¸c ®Þnh møc khÊu hao b×nh qu©n (do quy chÕ cña Bé tµi chÝnh) :  0 B-íc 4: TÝnh ®-îc tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña kú kÕ ho¹ch (gK): Ta cã: gK = i0 - 0 kK  cã nhiÒu ph-¬ng ¸n t¨ng tr-ëng kinh tÕ. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Ph-¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu t¨ng tr-ëng kinh tÕ theo ph-¬ng ph¸p håi quy tuyÕn tÝnh (thùc nghiÖm – xu thÕ) Nguyªn lý chung: Dùa vµo xu thÕ t¨ng tr-ëng cña c¸c n¨m tr-íc ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu t¨ng tr-ëng cña kú kÕ ho¹ch C¸c b-íc thùc hiÖn: - B-íc 1: Thu thËp sè liÖu GDP , GO, gt - B-íc 2: Xö lý sè liÖu ®Ó lo¹i bá c¸c sè liÖu kh«ng phï hîp víi xu thÕ (lo¹i ®i nh÷ng sè liÖu kh«ng ®¸ng tin cËy, lµm thay ®æi xu thÕ)  lµm s¹ch sè liÖu - B-íc 3: Sö dông ph-¬ng ph¸p håi quy tuyÕn tÝnh (OLS) ®Ó t×m ra  _ g t hoÆc g g t  - B-íc 4: Sö dông b¶ng håi quy bÐ nhÊt ®Ó t×m  - B-íc 5: §iÒu chØnh (nÕu cÇn)  g t hoÆc g g t  g t hoÆc g g t ®Ó cã gk hoÆc gg(k) - B-íc 6: ¸p dông cho sö dông gg(k) Ta cã: gk= go .(1+ gg(k)) - B-íc 7: Tõ gk ta cã thÓ t×m ra Yk, Yk. Nh-ng chó ý ph¶i quan t©m ®Õn c¸c lo¹i gi¸: gi¸ cè ®Þnh, gi¸ hiÖn hµnh, gi¸ kÕ ho¹ch. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø hai: §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005 I. Néi dung cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005 1. Môc tiªu tæng qu¸t Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 – 2005 lµ: T¨ng tr-ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng; æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. ChuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. N©ng cao râ rÖt hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i. T¹o chuyÓn biÕn manh vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, ph¸t huy nh©n tè con ng-êi. T¹o nhiÒu viÖc lµm; c¬ b¶n xo¸ ®ãi, gi¶m sè hé nghÌo; ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi. TiÕp tôc t¨ng c-êng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi; h×nh thµnh mét b-íc quan träng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ an ninh quèc gia. Tõ ®ã ta cã môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ trong thêi kú 2001 – 2005 lµ ph¶i t¨ng tr-ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng 2. Mét sè ®Þnh h-íng vµ nhiÖm vô chñ yÕu Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®-îc cô thÓ ho¸ thµnh ®Þnh h-íng ph¸t triÓn vµ nhiÖm vô chñ yÕu nh- sau: PhÊn ®Êu ®¹t nhÞp ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ b×nh qu©n hµng n¨m cao h¬n 5 n¨m tr-íc vµ cã b-íc chuÈn bÞ cho 5 n¨m tiÕp theo 3. C¸c chØ tiªu chñ yÕu - §-a GDP n¨m 2005 gÊp 2 lÇn so víi n¨m 1995. NhÞp ®é t¨ng tr-ëng hµng GDP b×nh qu©n hµng n¨m thêi kú 5 n¨m 2001 – 2005 lµ 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m, ng- nghiÖp t¨ng 4.3%, c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,8%, dÞch vô t¨ng 6.2% - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng- nghiÖp t¨ng 4,8%/n¨m - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng 13%/n¨m - Gi¸ trÞ dÞch vô t¨ng 7,5%/n¨m II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005 1. Nh÷ng thµnh tùu 1.1. §¸nh gi¸ tæng qu¸t 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau mét sè n¨m gi¶m sót do ¶nh h-ëng cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ, tµi chÝnh khu vùc vµ nh÷ng khã kh¨n trong néi t¹i nÒn kinh tÕ, tõ n¨m 2000, nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· vµ ®ang ngµy cµng phôc håi duy tr× ®-îc kh¶ n¨ng t¨ng tr-ëng cao. §ã lµ trong 5 n¨m 2001 – 2005, nÒn kinh tÕ n-íc ta t¨ng tr-ëng kh¸ nhanh vµ t-¬ng ®èi bÒn v÷ng. Tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP b×nh qu©n 5 n¨m lµ 7,5%/n¨m, ®¹t môc tiªu ®Ò ra. Trong bèi c¶nh hÕt søc khã kh¨n ë c¶ trong vµ ngoµi n-íc, tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ liªn tôc t¨ng lªn qua c¸c n¨m vµc cao h¬n 5 n¨m tr-íc 0.6 ®iÓm % lµ mét thµnh tùu lín. T¨ng tr-ëng kinh tÕ cña n-íc ta còng ë møc kh¸ cao so víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi 1.2. §¸nh gi¸ cô thÓ a. §¸nh gi¸ cô thÓ qua c¸c n¨m Ngay tõ n¨m ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m t×nh h×nh kinh tÕ n-íc ta ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn vµ ®¹t tèc ®é kh¸ cao, n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. N¨m 2001, tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP ®¹t 6,89%, më ®Çu cho mét giai ®o¹n t¨ng tr-ëng kh¸ cao vµ æn ®Þnh N¨m 2002, ®· tËp trung chØ ®¹o ph¸t huy m¹nh mÏ néi lùc, th¸o gì tõng khã kh¨n trong s¶n xuÊt, kinh doanh... Nhê ®ã, t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc qua tõng th¸ng, nhÊt lµ trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m, kÕt qu¶ lµ tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ c¶ n¨m ®¹t 7,08% N¨m 2003, nÒn kinh tÕ n-íc ta l¹i ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc hÕt søc gay g¾t do h¹n h¸n kÐo dµi vµ do dÞch bÖnh SARS, nh-ng nhê sù chØ ®¹o nhanh nh¹y, kÞp thêi, sù nç lùc rÊt cao cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt khÝch lÖ; t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®¹t 7,34% N¨m 2004, t×nh h×nh kinh tÕ còng cã nhiÒu biÕn ®éng phùc t¹p, nh-ng ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph-¬ng ®· triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ víi ph-¬ng ch©m chØ ®¹o lµ phÊn ®Êu th¸ng sau, quý sau tèt h¬n th¸ng tr-íc, quý tr-íc. Nhê ®ã, tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2004 ®¹t 7,79% N¨m 2005, lµ n¨m ®¸nh dÊu b-íc chuyÓn biÕn míi vµ toµn diÖn trong toµn nÒn kinh tÕ; c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch lín ®Ò ra t¹i §¹i héi IX vµ t¹i c¸c Héi nghÞ Trung -¬ng kho¸ IX thùc sù ®i vµo cuéc sèng, t¹o ra ®éng lùc míi, ®ång thêi kÝch thÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh. Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®¹t 8,43% TÝnh b×nh qu©n 5 n¨m 2001 – 2005, tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®¹t 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m, nghiÖp vµ thuû s¶n ®¹t 3,8%; c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®¹t 10,2%; c¸c ngµnh dÞch vô ®¹t gÇn 7,0% Qui m« tæng s¶n phÈm trong n-íc cña nÒn kinh tÕ n¨m 2005 ®¹t gÊp ®«i n¨m 1995, t¨ng b×nh qu©n 7,2%/n¨m. N¨m 2005, GDP theo gi¸ hiÖn hµnh ®¹t 838 ngh×n tû ®ång, b×nh qu©n ®Çu ng-êi trªn 10 triÖu ®ång (t-¬ng ®-¬ng 40 USD) cao h¬n møc trung b×nh cña nhãm n-íc cã thu nhËp thÊp b. §¸nh gi¸ cô thÓ qua c¸c khu vùc kinh tÕ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khu vùcn«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n tiÕp tôc ph¸t triÓn. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh t¨ng b×nh qu©n trong 5 n¨m kho¶ng 5,4%, v-ît môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 4,8%, trong ®ã n«ng nghiÖp t¨ng 4,1%; l©m nghiÖp t¨ng 1,4%; thuû s¶n t¨ng 12,1%. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng b×nh qu©n 3,8%/n¨m (môc tiªu ®Ò ra lµ 4,3%) Khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng vÉn duy tr× ®-îc tèc ®é t¨ng tr-ëng cao vµ æn ®Þnh. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 16%/n¨m, cao h¬n 2,9% so víi môc tiªu ®Ò ra vµ cao h¬n so víi 5 n¨m tr-íc, ®· gãp phÇn duy tr× tèc ®é t¨ng tr-ëng chung cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã kinh tÕ nhµ n-íc t¨ng 11,5%; kinh tÕ ngoµi nhµ n-íc t¨ng 21,9%; kinh tÕ cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi t¨ng 16,8%. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 10,1%/n¨m. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu s¶n phÈm t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nhiÒu s¶n phÈm ®· c¹nh tranh ®-îc trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, ®¸p øng c¬ b¶n nhu cÇu thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ vµ ®ãng gãp lín cho xuÊt khÈu. Môc tiªu s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm ®-îc hoµn thµnh tr-íc thêi h¹n. Mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®· ph¸t triÓn nhanh nh-: khai th¸c vµ chÕ biÕn khÝ thiªn nhiªn, ®ãng tµu, chÕ t¹o thiÕt bÞ ®ång bé, s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t«, xe m¸y, chÕ biÕn ®å gç... Tû lÖ sö dông nguyªn vËt liÖu, phô tïng, thiÕt bÞ chÕ t¹o trong n-íc ngµy cµng t¨ng. C¬ cÊu s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ chuyÓn dÞch theo h-íng tiÕn bé, g¾n s¶n xuÊt víi thÞ tr-êng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi ngµy cµng ®-îc chó träng vµ cã xu h-íng ph¸t triÓn. Tû lÖ c«ng nghiÖp chÕ t¸c, c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o vµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm c«ng nghiÖp t¨ng lªn Khu vùc dÞch vô cã b-íc dÞch chuyÓn tÝch cùc, theo h-íng ®¸p øng tèt h¬n c¸c nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 7,6%/n¨m, cao h¬n kÕ ho¹ch ®Ò ra. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh dÞch vô t¨ng gÇn 7,0%/n¨m (kÕ ho¹ch 6,2%); riªng n¨m 2005, gi¸ trÞ t¨ng thªm t¨ng 8,5%, cao h¬n møc t¨ng GDP 2. Nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i 2.1. §¸nh gi¸ tæng qu¸t Tuy trong 5 n¨m 2001 – 2005 ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu lín, rÊt quan träng nh-ng bªn c¹nh ®ã th× t¨ng tr-ëng kinh tÕ n-íc ta ch-a thùc sù v÷ng ch¾c. §ãng gãp vµo t¨ng tr-ëng chñ yÕu vÉn lµ yÕu tè vèn vµ lao ®éng, yÕu tè khoa häc vµ c«ng nghÖ tuy cã t¨ng lªn, nh-ng vÉn chiÕm tû träng nhá. Trong n«ng nghiÖp, c¸c ph-¬ng thøc canh t¸c tiªn tiÕn chËm ®-îc ¸p dông trªn diÖn réng, gièng c©y trång, vËt nu«i tèt cßn thiÕu, ch-a ®¸p øng ®ñ vµ kÞp thêi cho s¶n xuÊt. N¨ng suÊt nhiÒu c©y trång, vËt nu«i vµ chÊt l-îng s¶n phÈm n«ng nghiÖp cßn thÊp, cßn phô thuéc nhiÒu vµo thêi tiÕt, khÝ hËu. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cßn chËm, nhiÒu n¬i cßn mang tÝnh tù ph¸t, ch-a bÒn v÷ng. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ch-a ®-îc triÓn khai mét c¸ch cã bµi b¶n. NhiÒu s¶n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÈm chñ yÕu cña n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ch-a x©y dùng ®-îc th-¬ng hiÖu nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn thÊp. MÆc dï gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng, l©m, thuû s¶n t¨ng cao vµ v-ît môc tiªu ®Ò ra nh-ng chi phÝ s¶n xuÊt cao, nªn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña toµn ngµnh kh«ng ®¹t môc tiªu, chØ t¨ng 3,8% so víi môc tiªu ®Ò ra lµ 4,3% Trong c«ng nghiÖp, tuy cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao nh-ng hiÖu qu¶ chung cña toµn ngµnh ch-a ®-îc c¶i thiÖn, s¶n phÈm, th-¬ng hiÖu cã søc c¹nh tranh tiÕn bé chËm; gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp 5 n¨m 20012005 t¨ng 16%/n¨m. Tû träng c«ng nghiÖp chÕ t¸c trong c«ng nghiÖp kho¶ng 60-70%, nh-ng gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp; ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp gia c«ng nh-: may mÆc, da giµy, chÕ biÕn gç xuÊt khÈu... cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt cao, nh-ng phÇn lín chi phÝ l¹i lµ vËt t-, nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi, gi¸ trÞ t¨ng thªm rÊt thÊp. C«ng nghiÖp hiÖn ®¹i trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm tû träng thÊp, tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ chËm. §Õn nay, n-íc ta sö dông phæ biÕn c«ng nghÖ trung b×nh; sè ngµnh, lÜnh vùc ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cßn Ýt. S¶n xuÊt vËt liÖu, ®Æc biÖt vËt liÖu míi ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn ch-a h×nh thµnh. Ch-a cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn víi ph¸t triÓn c¸c vïng nguyªn liÖu n«ng s¶n. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ë n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa ch-a ®-îc chó träng ®óng møc; viÖc thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cßn lóng tóng, ch-a cã h-íng ®i cô thÓ, ch-a ®ãng gãp nhiÒu cho c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Trong dÞch vô, tèc ®é t¨ng tr-ëng tuy ®¹t v-ît møc kÕ ho¹ch, nh-ng cßn thÊp so víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn; tû träng cña ngµnh dÞch vô trong tæng s¶n phÈm trong n-íc cßn ë møc thÊp; chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ch-a cao; nhiÒu lo¹i phÝ dÞch vô cßn bÊt hîp lý vµ cao h¬n nhiÒu n-íc trong khu vùc. N¨ng lùc tiÕp cËn thÞ tr-êng cña c¸c doanh nghiÖp cßn yÕu. C¸c ngµnh dÞch vô cã gi¸ trÞ t¨ng thªm cao nh- dÞch vô tµi chÝnh, tiÒn tÖ... gÇn ®©y cã chuyÓn biÕn, nh-ng nh×n chung ph¸t triÓn chËm, ch-a ®¸p øng yªu cÇu. Riªng dÞch vô giao dÞch bÊt ®éng s¶n thÞ tr-êng thiÕu æn ®Þnh. ViÖc t¹o m«i tr-êng, khuyÕn khÝch, huy ®éng vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ së vËt chÊt ngµnh du lÞch ch-a ®¸p øng nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ngµnh. 3. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu vµ yÕu kÐm a. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu Thø nhÊt, ®ã lµ kiªn tr× thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa; b-íc ®Çu ®· hoµn thiÖn vµ ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, x· h«i. NhiÒu chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch vÒ ph¸t huy néi lùc vµ thu hót ngo¹i lùc ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, ph¸t triÓn thÞ tr-êng trong n-íc, ngoµi n-íc... ®· ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thø hai, kÕt qu¶ ®Çu t- cña nhiÒu n¨m qua cïng víi sù huy ®éng ngµy cµng cao mäi nguån lùc c¶ trong vµ ngoµi n-íc, nhÊt lµ nguån vèn trong d©n ®· gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ, lµm t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhiÒu ngµnh, cã thªm nhiÒu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh b. Nguyªn nh©n cña yÕu kÐm Thø nhÊt, t- duy kinh tÕ chËm ®æi míi. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn quan träng vÒ kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n-íc, ®éc lËp, tù chñ vÒ kinh tÕ... ch-a ®-îc lµm s¸ng tá, dÉn ®Õn lóng tóng, chËm trÔ trong viÖc cô thÓ ho¸ vµ thùc hiÖn mét sè chñ tr-¬ng lín nh- s¾p xÕp vµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc, ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô cã tiÒm n¨ng (dÞch vô bÊt ®éng s¶n, tµi chÝnh, ng©n hµng, du lich). Ch-a t¹o lËp ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr-êng theo nguyªn t¾c thÞ tr-êng Thø hai, xuÊt ph¸t ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÊp, quy m« nÒn kinh tÕ nhá bÐ; kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi yÕu kÐm; c¸c ngµnh c«ng nghiÖp bæ trî ch-a ph¸t triÓn; tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, chi phÝ s¶n xuÊt cao. ChÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch huy ®éng tèt nguån lùc trong n-íc vµ ngoµi n-íc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cßn nhiÒu h¹n chÕ PhÇn thø ba: X©y dùng kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 I. Néi dung kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 - 2010 1. Môc tiªu tæng qu¸t Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi thêi kú 2006 – 2010 lµ: ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ tÝnh bÒn v÷ng cña sù ph¸t triÓn, sím ®-a n-íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. C¶i thiÖn râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n hãa vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®-a n-íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp theo h-íng hiÖn ®¹i vµo n¨m 2020. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù, an toµn x· héi. B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ an ninh quèc gia. TiÕp tôc cñng cè vµ më réng c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i, n©ng cao vÞ thÕ cña ViÖt Nam trong khu vùc vµ trªn tr-êng quèc tÕ. Nh- vËy ta cã môc tiªu quan träng nhÊt cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 lµ ph¶i tiÕp tôc ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®Ó t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kh¸c 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. NhiÖm vô chñ yÕu Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 ®-îc cô thÓ ho¸ thµnh nhiÖm vô chñ yÕu sau: Gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l-îng s¶n xuÊt, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc, t¹o b-íc ®ét ph¸ vÒ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, t¨ng tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ 3. C¸c chØ tiªu chñ yÕu Tæng s¶n phÈm trong n-íc (GDP) n¨m 2010 theo gi¸ so s¸nh gÊp 2,1 lÇn so víi n¨m 2000. Tèc ®é t¨ng GDP b×nh qu©n trong 5 n¨m 2006 – 2010 ®¹t 7,5-8%, phÊn ®Êu ®¹t trªn 8% Quy m« GDP ®Õn n¨m 2010 ®¹t kho¶ng 1.690-1.760 ngh×n tû ®ång (theo gi¸ hiÖn hµnh), t-¬ng ®-¬ng 94-98 tû USD vµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi kho¶ng 1.050-1.100 USD Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 33,2% Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 9,510,2% Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 7,7-8,2% II. §¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2006 vµ 2007 1. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2006 Tæng s¶n phÈm trong n-íc n¨m 2006 theo gi¸ so s¸nh -íc tÝnh t¨ng 8,17% so víi cïng kú n¨m tr-íc, trong ®ã khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,4%; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,37%; khu vùc dÞch vô t¨ng 8,29%. Trong 8,17% t¨ng tr-ëng chung, khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ®ãng gãp 0,67 ®iÓm phÇn tr¨m; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®ãng gãp 4,16 ®iÓm phÇn tr¨m vµ khu vùc dÞch vô ®ãng gãp 3,34 ®iÓm phÇn tr¨m. Khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,4%, thÊp h¬n møc t¨ng 4% cña n¨m 2005, chñ yÕu do tèc ®é t¨ng cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n chËm l¹i v× ¶nh h-ëng cña thêi tiÕt bÊt th-êng vµ dÞch bÖnh. Khu vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng t¨ng tr-ëng thÊp h¬n møc t¨ng cña n¨m 2005 do s¶n xuÊt c«ng nghiÖp gi¶m (dÇu th« khai th¸c ®¹t 17 triÖu tÊn, thÊp h¬n møc 18,5 triÖu tÊn cña n¨m 2005; c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ ®iÖn, n-íc, ga còng gi¶m so víi møc t¨ng tr-ëng cña n¨m tr-íc. Khu vùc dÞch vô t¨ng cao h¬n møc t¨ng tr-ëng chung cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã mét sè ngµnh cã tû träng lín duy tr× ®-îc møc ®é t¨ng cao nh- th-¬ng nghiÖp; vËn t¶i, b-u chÝnh viÔn th«ng, du lÞch; kh¸ch s¹n, nhµ hµng; tµi chÝnh ng©n hµng, b¶o hiÓm. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2007 Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2007, tæng s¶n phÈm trong n-íc (GDP) t¨ng 8,16% so víi 9 th¸ng n¨m 2006, trong ®ã khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,02%; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,15%; khu vùc dÞch vô t¨ng 8,54%. §èi chiÕu 9 th¸ng c¸c n¨m tr-íc th× khu vùc I t¨ng tr-ëng kh«ng cao do s¶n xuÊt l-¬ng thùc gi¶m vµ ch¨n nu«i cña nhiÒu ®Þa ph-¬ng bÞ dÞch bÖnh, hiÖu qu¶ ch¨n nu«i thÊp, nh-ng khu v-c II vµ khu vùc III t¨ng t-¬ng ®èi cao nªn n¨m nay lµ n¨m cã tèc ®é t¨ng GDP 9 th¸ng cao nhÊt trong 10 n¨m gÇn ®©y. §¸ng chó ý lµ, trong 9 th¸ng võa qua, tèc ®é t¨ng GDP quý sau lu«n cao h¬n quý tr-íc: Quý I t¨ng 7,73%; quý II t¨ng 7,89%; quý III t¨ng 8,69%. Tõ ®ã trªn c¬ së t×nh h×nh 9 th¸ng ®Çu n¨m vµ dù b¸o kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña quý IV, cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng, c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô do Quèc héi ®Ò ra cho n¨m 2007 ®· vµ ®ang ®-îc thùc hiÖn kh¸ thuËn lîi, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ kinh tÕ ®Òu ®¹t vµ v-ît kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng ®Ò ra. Trong ®ã nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu lµ: nÒn kinh tÕ n-íc ta trong n¨m 2007 ®¹t møc t¨ng tr-ëng cao nhÊt trong vßng 10 n¨m qua (8,5%), t¹o kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÒu chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 – 2010 ngay trong n¨m 2008. Vµ ngµnh n«ng nghiÖp tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n do thiªn tai, dÞch bÖnh nh-ng vÉn v-¬n lªn ®¹t ®-îc kÕ ho¹ch. C«ng nghiÖp ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng kh¸ cao vµ t¨ng thªm tû träng c«ng nghiÖp chÕ biÕn. LÇn ®Çu tiªn trong nhiÒu n¨m qua, tèc ®é t¨ng tr-ëng cña khu vùc dÞch vô cao h¬n tèc ®é t¨ng tr-ëng chung cña GDP. Tuy nhiªn, bªn c¹nh chóng ta ®¹t ®-îc mét tèc ®é t¨ng tr-ëng Ên t-îng th× t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2007 vÉn cßn nhiÒu tån t¹i, yÕu kÐm. §ã lµ: tèc ®é t¨ng tr-ëng cao nh-ng vÉn ch-a thËt bÒn v÷ng, vÉn cßn ch-a t-¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña ®Êt n-íc vµ t¨ng tr-ëng kinh tÕ vÉn ch-a thËt sù ®i vµo chiÒu s©u. 3. Nh÷ng nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2008 vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 a. NhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2008 N¨m 2008 cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, lµ n¨m b¶n lÒ cña KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 5 n¨m 2006 – 2010. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña c¸c n¨m tr-íc, ®Æc biÖt lµ cña n¨m 2007 ®· t¹o nªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn thµnh c«ng kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2008. NhvËy, nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m 2008 lµ: tiÕp tôc duy tr× tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao ®ång thêi ph¶i chó träng ®Õn chÊt l-îng cña t¨ng tr-ëng kinh tÕ. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ n¨m 2008: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæng s¶n phÈm trong n-íc (GDP) t¨ng 8,5-9,0% so víi n¨m 2007; GDP theo gi¸ hiÖn hµnh dù kiÕn kho¶ng 1.337-1.347 ngh×n tû ®ång, t-¬ng ®-¬ng kho¶ng 83 tû USD; GDP b×nh qu©n theo ®Çu ng-êi kho¶ng 960 USD. Trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh, phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng GDP lµ 9%. - Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng l©m ng- nghiÖp t¨ng kho¶ng 3,54%; ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,6-11%; ngµnh dÞch vô t¨ng kho¶ng 8,7-9,2% b. Kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 N¨m 2007, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®¹t møc t¨ng tr-ëng cao nhÊt trong vßng m-êi n¨m qua (8,5%). Trong ®ã, lÇn ®Çu tiªn tèc ®é t¨ng tr-ëng cña khu vùc dÞch vô cao h¬n tèc ®é t¨ng tr-ëng chung cña tæng s¶n phÈm trong n-íc (8,7%). Víi ®µ t¨ng tr-ëng Ên t-îng nh- vËy th× nhiÒu kh¶ n¨ng chóng ta sÏ hoµn thµnh mét c¸ch xuÊt s¾c c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng 2008. Bao gåm: GDP t¨ng 8,5-9% so víi n¨m 2007; trong ®ã phÊn ®Êu ®¹t 9%; GDP theo giá hiÖn hµnh dù kiÕn t-¬ng ®-¬ng 83 tû USD; GDP ®Çu ng-êi kho¶ng 960 USD. Tõ ®ã sÏ t¹o mét tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho viÖc thùc hiÖn kh«ng nh÷ng thµnh c«ng mµ cßn v-ît c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006-2010 ®· ®Ò ra. III. Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1. Gi¶i ph¸p vÒ c¸c nguån lùc chñ yÕu cho t¨ng tr-ëng kinh tÕ 1.1. Gi¶i ph¸p vÒ lùc l-îng lao ®éng Tõ n¨m 2008, sÏ triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé ®Ó t¹o ra nh÷ng ®ét ph¸ vÒ n©ng cao chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña ®µo t¹o nh©n lùc, lµm cho nguån nh©n lùc trë thµnh mét yÕu tè quan träng ®Ó thu hót ®Çu t- vµ lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ n-íc ta. N©ng cao chÊt l-îng vµ quy m« ®µo t¹o nghÒ tõ tr×nh ®é s¬ cÊp tíi ®¹i häc víi ph-¬ng ch©m ®µo t¹o theo nhu cÇu x· héi. Cã chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Ó c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t- tæ chøc ®µo t¹o vµ cung cÊp nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu cña thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh. TËp trung x©y dùng mét sè tr-êng d¹y nghÒ, tr-êng ®¹i häc, cao ®¼ng ®¹t tr×nh ®é quèc tÕ. TriÓn khai trong c¶ n-íc viÖc cho vay víi l·i suÊt thÝch hîp ®Ó häc nghÒ ë mäi tr×nh ®é, t¨ng nhanh tû lÖ lao ®éng ®· qua ®µo t¹o. TiÕp tôc cuéc vËn ®éng chèng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc phæ th«ng, n©ng cao ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Chó träng viÖc ®æi míi ph-¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ ®¸nh gi¸; ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp; n©ng cao chÊt l-îng vµ chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn; khuyÕn khÝch ph¸t triÓn m¹nh viÖc gi¶ng d¹y vµ häc ngo¹i ng÷. §æi míi vµ ph¸t triÓn c¸c tr-êng chuyªn trong c¶ n-íc nh- mét gi¶i 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¸p c¬ b¶n ®Ó båi d-ìng nh©n tµi ë løa tuæi häc sinh. Thùc hiÖn phæ cËp mÇm non cho trÎ 5 tuæi, tiÕp tôc thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc; phÊn ®Êu ®Ó n¨m 2010 sÏ hoµn thµnh ®¹t phæ cËp trung häc c¬ së ë 46 tØnh, thµnh phè. X©y dùng chÝnh s¸ch vÒ nh©n tµi; cã c¬ chÕ ph¸t hiÖn, båi d-ìng, ®µo t¹o nh©n tµi; khuyÕn khÝch ph¸t huy tµi n¨ng, ®Æc biÖt lµ tµi n¨ng cña líp trÎ. §æi míi chÝnh s¸ch sö dông nh©n lùc tõ kh©u tuyÓn dông, bè trÝ c«ng viÖc, chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng, khen th-ëng, kû luËt. T«n vinh c¸c nhµ khoa häc cã ®ãng gãp thiÕt thùc cho ph¸t triÓn ®Êt n-íc. Lµm tèt h¬n c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång. Thùc hiÖn tèt chiÕn l-îc y tÕ dù phßng, quy ho¹ch hÖ thèng y tÕ vµ c¸c ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ, søc khoÎ, vÖ sinh m«i tr-êng. Lång ghÐp c¸c môc tiªu ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ n©ng cao søc khoÎ nh©n d©n trong c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ch-¬ng tr×nh, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn. X©y dùng c¬ chÕ ®ång bé ®Ó kiÓm so¸t thÞ tr-êng thuèc. Hoµ thiÖn chÝnh s¸ch hç trî kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch, ng-êi nghÌo, trÎ em d-íi 6 tuæi vµ nh÷ng ng-êi cËn nghÌo. TËp trung gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò vÖ sinh, an toµn thùc phÈm vµ x©y dùng LuËt An toµn thùc phÈm; hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý, thanh tra, kiÓm nghiÖm vÖ sinh, an toµn thùc phÈm. KiÖn toµn ®ñ m¹nh tæ chøc lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ d©n sè thuéc Bé Y tÕ tõ Trung -¬ng ®Õn c¬ së, t¨ng c-êng sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ kÕt hîp chÆt víi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chuyªn m«n kü thuËt, phÊn ®Êu ®¹t kÕ ho¹ch gi¶m sinh ®· ®Ò ra trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 -2010. Thùc hiÖn ®ång béc c¸c gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng c-êng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n-íc vµ c«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn lao ®éng. X©y dùng nh©n c¸ch, ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸, tinh thÇn cña ng-êi ViÖt Nam, t¨ng søc ®Ò kh¸ng chèng l¹i v¨n ho¸ ®åi truþ. Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “To¯n d©n ®o¯n kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, x©y dùng m«i tr-êng sèng lµnh m¹nh, an toµn t¹i c¸c ®¬n vÞ c¬ së, ph-êng x·, doanh nghiÖp, tr-êng häc, khu d©n c-... T¨ng kinh phÝ cho c«ng t¸c b¶o tån, t«n t¹o, chèng xuèng cÊp c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, g¾n víi ph¸t triÓn du lÞch ®Ó ph¸t huy cã hiÖu qu¶ gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ d©n téc. 1.2. Gi¶i ph¸p vÒ khèi l-îng vèn ®Çu t§Ó ®¹t môc tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 lµ 7,5-8% th× -íc tÝnh nhu cÇu vèn ®Çu t- cho 5 n¨m tíi lªn ®Õn kho¶ng 140 tû USD, tû träng huy ®éng vèn ®Çu t- x· héi trung b×nh c¶ giai ®o¹n lµ 38-40% GDP, víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 12-13%/n¨m trong ®ã nguån vèn ®Çu t- trong n-íc chiÕm tõ 60-65%... V× v©y, cÇn cã hÖ thèng gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Çu t- hiÖu qu¶ trong nh-ng n¨m cßn l¹i cña kÕ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹ch 5 n¨m 2006 -2010. Trong ®ã, cÇn tËp trung vµo c¸c gi¶i ph¸p chÝnh sau ®©y: - TiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph-¬ng ho¸ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vçn cho ®Çu t- ph¸t triÓn. Trong kªnh huy ®éng vçn cña ng©n s¸ch nhµ n-íc, cÇn tÝnh to¸n chi tiÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn. §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ ®ît cuèi n¨m 2005 vµ viÖc ph¸t hµnh vµ sö dông vèn ph¸t hµnh c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh trong huy ®éng vèn trong thêi gian tíi. Kho b¹c Nhµ n-íc kh«ng trùc tiÕp b¸n lÎ tÝn phiÕu hay tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, hay c«ng tr¸i quèc gia mµ ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu tõng ®ît qua Ng©n hµng Nhµ n-íc hay trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n dùa trªn nhu cÇu vèn. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ trong d©n cho ®Çu tph¸t triÓn, l·i suÊt hÊp dÉn tr-íc hÕt ph¶i ®Ó chÝnh ng-êi d©n ®-îc h-ëng mµ ch-a cÇn ph¶i ph¸t hµnh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t-, chèng thÊt tho¸t vµ tham nhòng trong c¸c dù ¸n , cÇn tr¸nh ®Çu t- dµn tr¶i lµ gi¶i ph¸p rÊt quan träng. Yªu cÇu nµy cÇn ®-îc thùc hiÖn chÆt chÏ ®èi víi ng©n s¸ch trung -¬ng. C¸c tØnh, thµnh phè còng cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng n«n nãng, hay ®Çu t- theo kiÓu phong trµo, ®Çu t- chñ quan duy ý chÝ. ChÊm døt t×nh tr¹ng dù ¸n ch-a ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ch-a ®-îc bè trÝ kÕ ho¹ch vèn ®Çu t-, ®· giao hay chØ ®Þnh thÇu cho doanh nghiÖp triÓn khai thi c«ng, vay vèn ng©n hµng cho ®Çu t-, ®Ó l¹i hËu qu¶ nÆng nÒ cho viÖc c©n ®èi ng©n s¸ch, dµn tr¶i vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Rµ ro¸t, bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông vèn ODA, trong ®ã ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng bé, ngµnh trong qu¶n lý nguån vèn tµi trî nµy. Vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc, vèn tµi trî quèc tÕ vµ c¸c nguån vèn kh¸c cho vay xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt viÖc lµm, hç trî sinh viªn nghÌo vay vèn häc tËp, cho c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch x· héi kh¸c... chñ yÕu cÇn tËp trung qua hÖ thèng ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi ®Ó gi¶i ng©n cho c¸c ®èi t-îng theo ®-îc quy ®Þnh. - §Èy m¹nh viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, thóc ®Èy th× tr-êng chøng kho¸n ph¸t triÓn, khuyÕn khÝch vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty cæ phÇn niªm yÕt cæ phiÒu vµ huy ®éng vèn trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n. §èi víi c¸c ng©n hµng niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n, nªn xem xÐt cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi mua víi tû lÖ kh«ng qu¸ 49% vèn cæ phÇn cña ng©n hµng ®ã vµ mét nhµ ®Çu t- mua kh«ng qu¸ 30% vèn cæ phÇn cña mét ng©n hµng ViÖt Nam. ViÖc n©ng tû lÖ nµy, vÉn ®¶m b¶o tû lÖ chi phèi cña phÝa ViÖt Nam trong ng©n hµng, mÆt kh¸c cho phÐp thu hót vèn ®Çu t- cña c¸c nhµ ®Èu t- lín vµo ViÖt Nam. H¬n thÕ n÷a, g¾n liÒn víi huy ®éng vèn, chóng ta cßn thu hót c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, tr×nh ®é qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ng©n hµng tiªn tiÕn, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao n©ng lùc c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng trong n-íc. 20
- Xem thêm -