Tài liệu Kd thẻ tín dụng tại các nh tm

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn Lêi nãi ®Çu VÊn ®Ò tiÒn gi¶ trong lu th«ng vµ c¸c vô ¸n kinh tÕ ®· lµm thÊt tho¸t hµng tr¨m triÖu ®ång ®Õn hµng tØ ®ång. Vµ xu híng héi nhËp cña thÕ giíi hiÖn nay th× viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®· g©y kh¸ nhiÒu c¶n trë cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¸i s¶n xuÊt x· héi. V× vËy cÇn cã mét c«ng cô thanh to¸n kh¸c nh»m thay thÕ c«ng cô thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®ã lµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt vµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®ã lµ thÎ tÝn dông (TTD). Sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vµ th¬ng m¹i ®iÖn tö ®ßi hái ph¶i hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng Ng©n hµng, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo thùc hiÖn h×nh thøc thanh to¸n míi. Nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®ã còng lµ c¬ héi ®Ó chóng ta sö dông nh÷ng thµnh qu¶ cña c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt trong lÜnh vùc ng©n hµng, nh»m tõng bíc ®a c¸c NHTM níc ta thu hÑp dÇn sù c¸ch biÖt víi c¸c Ng©n hµng trªn thÕ giíi. Giao dÞch cña ngêi d©n th«ng qua thÎ tÝn dông ë c¸c níc ph¸t triÓn lµ rÊt lín. Giao dÞch nµy ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých nhng ë ViÖt Nam l¹i qu¸ míi mÎ nhng híng ph¸t triÓn l¹i gÆp nhiÒu sù víng m¾c. NhËn thøc ®îc vai trß rÊt to lín cña thanh to¸n b»ng TTD, vµ qua nghiªn cøu t×nh h×nh kinh doanh thÎ, v× nh÷ng lý do trªn nªn em chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ tÝn dông t¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. Qua kh¶o s¸t viÖc sö dông thÎ tÝn dông ë ViÖt Nam ®Ó qua ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn viÖc sö dông thÎ tÝn dông trong thanh to¸n gÇn ®©y ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc. §©y lµ mét lÜnh vùc cßn kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam trong khi tr×nh ®é cña ngêi viÕt cßn h¹n chÕ, do vËy cã nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lµ khã tr¸nh khái. Em kÝnh mong thÇy c« chØ b¶o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« Phan Tó Quúnh ®· híng dÉn em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. TiÓu luËn Ch¬ng 1 Giíi thiÖu tæng quan vÒ thÎ tÝn dông (TTD). Mét trong nh÷ng ph¸t minh quan träng nhÊt cña con ngêi cã tÝnh chÊt ®ét ph¸, ®Èy nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i tiÕn mét bíc dµi lµ sù ph¸t minh ra tiÒn tÖ. Tõ khi ra ®êi, c«ng cô tiÒn tÖ kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn nh»m hai môc tiªu chÝnh lµ sù tiÖn lîi vµ an toµn. B»ng kÜ thuËt vµ ph¸t triÓn nh vò b·o cña c«ng nghÖ th«ng tin, thÎ tÝn dông chÝnh lµ s¶n phÈm cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt. ThÎ tÝn dông kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®îc hai môc tiªu trªn mµ cßn thÓ hiÖn ®îc sù v¨n minh, hiÖn ®¹i cña xu híng héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ nh hiÖn nay. 1. Giíi thiÖu vÒ thÎ tÝn dông. 1.1.Kh¸i niÖm thÎ tÝn dông. ThÎ tÝn dông lµ lo¹i thÎ cho phÐp chñ thÎ ®îc sö dông trong HMTD tuÇn hoµn ®îc cÊp mµ chñ thÎ ph¶i thanh to¸n Ýt nhÊt møc tr¶ nî tèi thiÓu vµo ngµy ®Õn h¹n. §©y lµ lo¹i thanh to¸n hiÖn ®¹i do NHPH cho phÐp chñ thÎ thanh to¸n hµng ho¸ - dÞch vô b»ng thÎ víi h¹n møc chi tiªu nhÊt ®Þnh. H¹n møc chi tiªu nµy ®îc NH quy ®Þnh cho tõng chñ thÎ dùa trªn kh¶ n¨ng tµi chÝnh, sè tiÒn ký quü hoÆc tµi s¶n thÕ chÊp lµm gi¸ trÞ ®¶m b¶o. Thùc chÊt ®©y lµ h×nh thøc TTKDTM cho phÐp chi tiªu tríc tr¶ tiªn sau víi thêi h¹n u ®·i cuèi th¸ng kh«ng tÝnh l·i tõ 16 ®Õn 46 ngµy. Vµo cuèi mçi k× tÝn dông, chñ thÎ thanh to¸n víi NH toµn bé hoÆc mét phÇn sè tiÒn ®· chi tiªu theo sau khi h¹ch to¸n ( b¶ng kª chi tiÕt c¸c kho¶n chi tiªu cña chñ thÎ trong th¸ng). XÐt vÒ b¶n chÊt kinh tÕ, thÎ tÝn dông lµ sù cam kÕt thanh to¸n cña NHPH sÏ thanh to¸n cho nh÷ng kho¶n tiÒn mµ chñ thÎ ®· chi tiªu. Tøc lµ NHPH cam kÕt cho chñ thÎ vay tiÒn cña m×nh ®Ó mua hµng ho¸ - dÞch vô, rót tiÒn mÆt qua m¸y thanh to¸n tiÒn tù ®éng ATM ( Automated Teller Machine) trong sè tiÒn NH cho phÐp. Tuy nhiªn viÖc chi tiªu b»ng thÎ tÝn dông bÞ giíi h¹n bëi ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ vµ ®iÓm øng tiÒn mÆt. Do chñ thÎ sö dông thÎ ®Ó chi tiªu thay v× ph¶i mang theo mét lîng tiÒn mÆt nhÊt ®Þnh nªn thÎ tÝn dông nh mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n thay tiÒn mÆt nhng thÎ tÝn dông kh«ng ph¶i lµ tiÒn tÖ.Nã kh«ng mang ®Æc tÝnh, tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña tiÒn tÖ. 1.2.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÎ tÝn dông. NhiÒu ngêi trong chóng ta h¼n còng ®· gÆp ph¶i nh÷ng t×nh huèng khã xö khi trong ngêi kh«ng cã tiÒn mÆt. ChiÕc thÎ ®Çu tiªn ®¸nh dÊu cuéc c¸ch m¹ng vÒ thÎ tÝn dông ra ®êi tõ mét t×nh huèng t¬ng tù. §ã lµ buæi tèi n¨m 1949, sau khi ¨n tèi ë mét nhµ hµng, «ng Frank MC Namara mét doanh nh©n ngêi Mü bçng ph¸t hiÖn ra m×nh kh«ng mang theo tiÒn mÆt vµ «ng buéc ph¶i gäi ®iÖn vÒ nhµ ®Ó ngêi nhµ mang ®Õn thanh to¸n. T×nh thÕ khã xö lÇn ®ã khiÕn «ng n¶y ra ý tëng vÒ mét h×nh thøc thanh to¸n gän nhÑ mµ kh«ng cÇn mang theo tiÒn mÆt bªn c¹nh vµ «ng ®· mµy mß s¸ng t¹o ra mét ph¬ng tiÖn kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nh÷ng trêng hîp t¬ng tù. ThÕ lµ lÇn ®Çu tiªn MC Namara ®· cho ra ®êi lo¹i thÎ mang tªn “Diners Club”. Víi lÖ phÝ h»ng n¨m lµ 5 USD, nh÷ng ngêi mang thÎ “Diners Club” cã thÓ ghi nî khi ¨n ë 27 nhµ hµng n»m trong hoÆc ven thµnh phè New York. XuÊt ph¸t tõ mét ý tëng trong t×nh huèng khã xö, nhng víi nh÷ng tiÖn Ých ®i kÌm, thÎ tÝn dông ®· nhanh chãng chinh phôc ®îc kh¸ch hµng. §Õn n¨m 1951 h¬n 1 triÖu dollars ®îc tÝnh nî vµ sè lîng thÎ ngµy cµng t¨ng lªn, c«ng ty ph¸t hµnh thÎ “Diners Club” nhanh chãng thu l·i. TiÕp nèi thµnh c«ng cña ther “Diners Club” n¨m 1955 hµng lo¹t thÎ míi ra ®êi nh: Trip Charge, GoldenKey, Gourment Club, Esquire lub. §Õn n¨m 1958 Carte Blanche vµ American Expree ra ®êi vµ thèng lÜnh thÞ trêng. Vµ hiÖn nay tæ chc thÎ Amex (American Express) ®ang lµ tæ chøc thÎ du lÞch gi¶I trÝ (Travel & Entertianment – T&E) lín nhÊt thÕ giíi. Tæng sè thÎ ph¸t hµnh gÊp 5 lÇn Diners Club vµ gÊp 2 lÇn JCB. N¨m 1990 TiÓu luËn tæng doanh thu cña thÎ Amex lµ 111,5 triÖu USD víi sè lîng 35,4 triÖu thÎ lu hµnh, nhng chØ 3 n¨m sau ®ã vµo n¨m 1993 tæng doanh thu ®· t¨ng lªn 124 tû USD víi 36,5 triÖu thÎ lu hµnh, t¹i 36 triÖu c¬ së chÊp nhËn thÎ. Kh¸c víi lo¹i thÎ kh¸c tæ chøc thÎ Amex tù ph¸t hµnh vµ trùc tiÕp qu¶n lý chñ thÎ. Qua ®ã n¾m b¾t ®îc th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kh¸ch hµng ®Ó ®a ra c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nh ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó cung cÊp dÞch vô. Visa tiÒn th©n lµ Bank Americard do Bank of American ph¸t hµnh vµo n¨m 1960 khi c¸cNH nhËn thÊy r»ng phÇn lín thÎ lóc bÊy giê chØ dµnh cho giíi doanh nh©n giµu cã trong khi ®ã míi lµ ®èi tîng sö dông thÎ chñ yÕu cho thÞ trêng t¬ng lai. Ngµy nay Visa Card lµ lo¹i thÎ cã quy m« ph¸t triÓn lín nhÊt toµn cÇu.TÝnh ®Õn n¨m 1990 tæng doanh thu lµ 345 tû USD víi 257 triÖu thÎ lu hµnh, nhng ®Õn n¨m 1993 tæng doanh thu ®· ®¹t 542 tû USD. HÖ thèng rót tiÒn tù ®éng cñaVisa cã kho¶ng 164.000 m¸y ATM ë 65 níc trªn thÕ giíi. Visa kh«ng trùc tiÕp ph¸t hµnh mµ giao cho nh©n viªn, chÝnh v× thÕ gióp Visa më réng ®îc thÞ trêng h¬n so víi c¸c lo¹i kh¸c. JCB xuÊt ph¸t tõ NhËt B¶n vµ ra ®êi vµo n¨m 1961 bëi NH sanwa. Môc tiªu lµ híng vµo thÞ trêng du lÞch vµ gi¶i trÝ, hiÖn nay JCB lµ lo¹i thÎ c¹nh tranh víi Amex vµ ngêi nhËt ®· chøng tá c«ng nghÖ thÎ kh«ng ph¶i lµ ®éc quyÒn tuyÖt ®èi cña c¸c tæ chøc Mü. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua sè liÖu sau: n¨m 1990 tæng doanh thu ®¹t 16,5 tû USD víi 17 triÖu thÎ lu hµnh vµ n¨m 1993 doanh sè ®· t¨ng lªn 38,1 tû USD víi 27,5 triÖu thÓ ®îc chÊp nhËn ë 400.000 n¬i, tiªu thô trªn 109 quècgia. Masters Casd ra ®êi vµo n¨m 1966 víi tªn gäi ban ®Çu lµ Master Charge do hiÖp héi NH gäi t¾t lµ ICA (Interbank Card Assciation) ph¸t hµnh th«ng qua c¸c thµnh viªn trªn thÕ giíi. N¨m 1993 tæng doanh thu lµ 320,6USD víi 215 triÖu thÎ ®îc chÊp nhËn ë 220 quèc gia, cã hÖ thèng ATM lín nhÊt thÕ giíi t¹i 9 triÖu ®iÓm chÊp nhËn thÎ. ChÝnh sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng NHTM, nh÷ng øng dông cña cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin trong lÜnh vùc NH ®· gãp phÇn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô nh»m môc tiªu phôc vô lîi Ých kh¸ch hµng mµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô ®ã lµ thÎ víi c¸c tªn gäi kh¸c nhau: ThÎ sÐc, thÎ rót tiÒn mÆt, thÎ ghi nî, thÎ tÝn dông… Víi lîi thÕ vÒ vèn, chuyªn m«n trong nghiÖp vô thÈm ®Þnh, c¬ së h¹ tÇng s½n cã phôc vô cho ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ. ChÝnh v× thÕ ngµy nay thanh to¸n b»ng thÎ ®· trë thµnh vÊn ®Ò hÕt søc phæ biÕn, lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh thÎ vµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c ®· chiÕm 2/3 tæng lîi nhuËn ho¹t ®éng cña NH. Sù ph¸t triÓn cña thÎ g¾n liÒn víi sù æn ®Þnh vµ t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu. HiÖn nay thÎ tÝn dông ®îc xem nh mét c«ng cô thanh to¸n hiÖn ®¹i, v¨n minh thuËn tiÖn ®Æc biÖt lµ c¸c níc ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc c«ng nghÖ ®É liªn tôc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn h¬n tÝnh n¨ng cña thÎ tÝn dông, gióp cho thÎ tÝn dông trë thµnh ph¬ng thøc thanh to¸n nhanh gän, chÝnh x¸c, an toµn, tiÖn lîi. 1.3. Ph©n lo¹i thÎ tÝn dông (TTD).  Ph©n lo¹i theo ph¹m vi sö dông thÎ. - ThÎ tÝn dông trong níc: Lµ lo¹i thÎ cã ph¹m vi sö dông vµ thanh to¸n trong mét níc. NHPH vµ c¬ së chÊp nhËn thÎ cïng trong mét níc. §ång tiÒn cña thÎ chØ duy nhÊt lµ ®ång néi tÖ. - ThÎ tÝn dông quèc tÕ: Lµ c¸c lo¹i thÎ do c¸c NH, tæ chøc tµi chÝnh trong n íc vµ quèc tÕ ( lµ thµnh viªn cña cña tæ chøc thÎ quèc tÕ) ph¸t hµnh. ThÎ nµy cã thÓ thanh to¸n ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ trªn thÕ giíi.  Ph©n lo¹i theo ®èi tîng sö dông. - ThÎ c¸ nh©n: Lµ thÎ ®îc ph¸t hµnh cho c¸c c¸ nh©n cã nhu cÇu vµ ®¸p øng ®îc ®îc ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh thÎ. Chñ thÎ chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu thÎ b»ng nguån tiÒn cña b¶n th©n m×nh. *ThÎ c¸ nh©n cã hai lo¹i thÎ chÝnh vµ thÎ phô. TiÓu luËn + ThÎ chÝnh: Do c¸ nh©n ®øng tªn xin ph¸t hµnh thÎ cho chÝnh m×nh sö dông vµ c¸ nh©n ®ã lµ chñ thÎ chÝnh. + ThÎ phô: Chñ thÎ chÝnh xin ph¸t hµnh thÎ phô cho ngêi kh¸c sö dông ( chñ thÎ phô). Chñ thÎ chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé chi tiªu cña chñ thÎ phô. -ThÎ c«ng ty: Lµ lo¹i thÎ tÝn dông dïng cho c«ng ty thanh to¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ®øng tªn ký hîp ®ång sö dông thÎ vµ uû quyÒn cho ngêi ®øng tªn trong thÎ tÝn dông ®Ó sö dông, ®ång thêi mäi thanh to¸n liªn quan ®Õn thÎ ®Òu do c«ng ty thanh to¸n víi ng©n hµng ph¸t hµnh.  Ph©n lo¹i theo møc tÝn dông. Cã hai lo¹i: ThÎ vµng vµ thÎ chuÈn. - ThÎ vµng: Lµ thÎ cã h¹n møc tÝn dông tõ 50.000.000 -90.000.000 - ThÎ chuÈn: Lµ thÎ cã h¹n møc tÝn dông tõ 10.000.000-díi 50.000.000. Trong ®ã, h¹n møc tÝn dông lµ møc d nî tèi ®a mµ chñ thÎ ®îc phÐp sö dông trong mét chu kú tÝn dông.  Ph©n lo¹i thÎ theo c«ng nghÖ s¶n xuÊt. - ThÎ dËp næi (Embossed Card): hiÖn giê hÇu nh kh«ng cßn sö dông. - ThÎ tõ tÝnh (Magnetic Card): C¸c th«ng tin vÒ thÎ trªn mét gi¶i b¨ng tõ - ThÎ th«ng minh (IC/Smard Card): C¸c th«ng tin ®îc lu tr÷ b»ng c¸c vi m¹ch. ThÎ nµy sÏ ®îc sö dông phæ biÕn trong t¬ng lai. 1.4. ¦u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña h×nh thøc thanh to¸n thÎ tÝn dông. a. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc thanh to¸n thÎ tÝn dông ThÎ tÝn dông ra ®êi ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t triÓn vît bËc cña c«ng nghÖ NH Hoµ chung víi sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ- x· héi cña thÕ giíi, thÎ tÝn dông ®· ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña m×nh: * Thø nhÊt: Gãp phÇn lµm gi¶m khèi lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng. Nh÷ng níc ph¸t triÓn thanh to¸n tiªu dïng b»ng thÎ chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n. Nhê vËy mµ khèi lîng thanh to¸n còng nh ¸p lùc tiÒn mÆt trong lu th«ng gi¶m ®¸ng kÓ, tõ ®ã lµm gi¶m c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, ph¸t hµnh, kiÓm kª tiÒn trong nÒn kinh tÕ, ®ång thêi gióp h¹n chÕ ®îc n¹n tiÒn gi¶ * Thø hai: Gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn thanh to¸n. HÇu hÕt mäi giao dÞch thÎ trong ph¹m vi quèc gia hay toµn cÇu ®Òu ®îc thùc hiÖn vµ thanh to¸n trùc tuyÕn, v× vËy tèc ®é chu chuyÓn thanh to¸n nhanh h¬n nhiÒu so víi nh÷ng giao dÞch sö dông ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c. Thay v× thùc hiÖn giao dÞch trªn giÊy tê, víi giao dÞch thÎ mäi th«ng tin ®Òu ®îc xö lý qua hÖ thèng m¸y mãc ®iÖn tö thuËn tiÖn. * Thø ba: Thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc. ViÖc sö dông thÎ ®îc thùc hiÖn th«ng qua m¹ng trùc tuyÕn díi sù kiÓm so¸t cña NH ®· t¹o ®iÒu kiÖn quan träng cho viÖc kiÓm so¸t khèi lîng tiÒn giao dÞch thanh to¸n cña d©n c vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ, do ®ã gi¶m ®îc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ngÇm, ®ång thêi qua ®ã cã thÓ tÝnh to¸n ®îc lîng tiÒn cung øng, t¨ng cêng tÝnh chñ ®¹o cña nhµ níc trong nÒn kinh tÕ vÜ m«. *Thø t: C¶i thiÖn m«i trêng v¨n minh th¬ng m¹i, thu hót kh¸ch du lÞch vµ ®Çu t níc ngoµi. Thanh to¸n b»ng thÎ t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho viÖc héi nhËp nÒn kinh tÕ ViÖt Nam víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi trong lÜnh vùc: tµi chÝnh NH th«ng qua c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ. Tõ ®ã t¹o ra m«i trêng v¨n minh th¬ng m¹i thu hót nhiÒu nhµ ®Çu t níc ngoµi vµ kh¸ch du lÞch. Thanh to¸n thÎ an toµn, hiÖu qu¶, chÝnh x¸c, nhanh chãng còng sÏ t¹o ra niÒm tin ®èi víi d©n chóng vµo ho¹t ®éng cña hÖ thèng NH. Víi tÊm thÎ nhá trong tay, ta cã thÓ thanh to¸n hµng ho¸ dÞch vô t¹i c¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ. Trªn toµn thÕ giíi b»ng bÊt kú lo¹i tiÒn nµo mµ kh«ng ph¶i tr¶ thªm mét kho¶n phô phÝ nµo. + Kh«ng bÞ giíi h¹n bëi lîng tiÒn mang theo ngêi, cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng nhu cÇu ph¸t sinh ®ét xuÊt. + §îc cÊp mét h¹n møc tÝn dông ®Ó chi tiªu tríc tr¶ tiÒn sau ( §©y chÝnh lµ tÝnh tÝn dông cóa s¶n phÈm). TiÓu luËn + Cã thÓ rót tiÒn mÆt khi cÇn thiÕt t¹i c¸c ng©n hµng thanh to¸n thÎ hay t¹i c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. + Cã thÓ kiÓm tra sè, ®iÓm øng tiÒn mÆt th«ng qua c¸c thiÕt bÞ cña NH. + §îc hëng mé sè dÞch vô kh¸c do NH ph¸t hµnh vµ triÓn khai ¸p dông cho chñ thÎ nh: DÞch vô b¶o hiÓm, dÞch vô y tÕ, trî gióp toµn cÇu. + An toµn vÒ tµi s¶n, chØ duy nhÊt chñ thÎ ®îc sö dông vµ biÕt mËt m· riªng (sè PIN) ®Ó sö dông, v× vËy an toµn trong qu¶n ký tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ v× th«ng tin vÒ giao dÞch ®îc lu l¹i nªn kh«ng thÊt tho¸t ®îc tiÒn mÆt còng nh tr¸nh ®îc tiÒn gi¶, gi¶m thiÓu sù nhÇm lÉn trong thanh to¸n. b. Nhîc ®iÓm cña thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông. Thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông ®em l¹i rÊt nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hµng, lîi nhuËn cho Ng©n hµng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi song tÊm huy ch¬ng nµo còng cã mÆt tr¸i cña nã. Thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông còng cã mét sè nhîc ®iÓm sau. + Do thÎ tÝn dông cã giíi h¹n thanh to¸n nhÊt ®Þnh nªn kh¸ch hµng kh«ng thÓ rót tiÒn mÆt hoÆc mua s¾m hµng ho¸ dÞch vô vît qu¸ giíi h¹n thanh to¸n cña thÎ. + ThÎ tÝn dông kh«ng khuyÕn khÝch rót tiÒn mÆt nªn nÕu rót tiÒn mÆt t¹i c¸c m¸y ATM kh¸ch hµng sÏ chÞu mét kho¶n phÝ nµo ®ã. Sö dông thÎ tÝn dông bÞ giíi h¹n h¬n sö dông tiÒn mÆt do thÎ tÝn dông chØ ®îc sö dông t¹i c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ. + NH muèn thu hót ®îc lîi nhuËn th× ph¶i ph¸t hµnh ®îc mét sè lîng thÎ ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã NHPH ph¶i bá nhiÒu chi phÝ ®Ó sö dông c«ng nghÖ th«ng tin, trang bÞ hÖ thèng ATM, thiÕt lËp m¹ng líi ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ vµ NH§L thanh to¸n thÎ. c. Nh÷ng rñi ro trong thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông. VÒ khÝa c¹nh rñi ro th× thÎ tÝn dông cã ®é an toµn cao h¬n nhiÒu d¹ng ®Çu t vµ cho vay kh¸c. TÝnh an toµn thÓ hiÖn ngay ë h×nh thøc ph¸t hµnh cña nã. HiÖn nay thÎ tÝn dông ®îc ph¸t hµnh díi ba h×nh thøc ®ã lµ:  ThÕ chÊp.  TÝn chÊp.  KÕt hîp c¶ hai. Trong lÇn ph¸t hµnh ®Çu tiªn chñ thÎ ph¶i thÕ chÊp 125% h¹n møc tÝn dông ®îc cÊp. §¬ng nhiªn h×nh thøc nµy th× an toµn tuyÖt ®èi cho NH. Nhng nÕu ph¸t hµnh theo c¸ch nµy sÏ g©y khã kh¨n cho lç lùc ph¸t triÓn thÞ trêng thÎ vµ nã chØ phï hîp trong giai ®o¹n thö nghiÖm. TÝn chÊp ®îc quan t©m ®Õn nh mé nh©n tè më réng thÞ trêng thÎ. NH c¨n cø vµo nh©n th©n, møc thu nhËp h»ng n¨m ®Ó quyÕt ®Þnh h¹n møc tÝn dông. Thuy nhiªn trêng hîp nµy chøa nhiÒu rñi ro, nhÊt lµ khi chñ thÎ kh«ng thÓ thanh to¸n ®îc do nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa chñ thÎ hay nguyªn nh©n kh¸ch quan ¶nh hëng ®Õn viÖc tr¶ nî cña chñ thÎ. Vµ trªn thùc tÕ th× c¸c ng©n hµng hiÖn nay ®Òu kÕt hîp sö dông c¶ hai biÖn ph¸p trªn, ®ã lµ thÈm ®Þnh KH vµ yªu cÇu ký quü råi tõ ®ã quy ®Þnh HMTD. Ho¹t ®éng cña thÎ tÝn dông gãp phÇn t¹o ra cho NH nh÷ng ®èi t¸c l©u dµi vµ mang tÝnh æn ®Þnh cao v× nã lµ h×nh thøc tÝn dông tiªu dïng vµ mang tÝnh ng¾n h¹n nªn Ýt chÞu biÕn ®éng cña chu kú kinh tÕ. Vµ khi hîp ®ång thÎ tÝn dông ®îc ký kÕt sÏ g¾n NH víi kh¸ch hµng, trong qu¸ tr×nh kinh doanh thÎ sè lîng kh¸ch hµng cña NH chØ t¨ng chø kh«ng gi¶m (rÊt Ýt khi chñ thÎ chñ ®éng chÊm døt hîp ®ång sö dông thÎ trõ khi hä bÞ ng©n hµng rót hîp ®ång).ViÖc t¹o lËp ®îc nh÷ng quan hÖ tÝn dông, thanh to¸n l©u dµi trong bèi c¶nh m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng vµ t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay lµ m«t lîi thÕ lín m¹nh cña kinh doanh thÎ. - Rñi ro tÝn dông: NH ph¸t hµnh thÎ cho kh¸ch hµng cã ®¬n xin ph¸t hµnh thÎ víi ®¬n xin gi¶ m¹o (Fraudulen Applications). ThÎ do kh«ng thÈm ®Þnh kü c¸c th«ng tin kh¸ch hµng trªn hå s¬ xin ph¸t hµnh thÎ. Trêng hîp nµy cã dÉn ®Õn rñi TiÓu luËn ro vÒ tÝn dông cho NHPH khi chñ thÎ sö dông thÎ mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. - Rñi ro khi sö dông thÎ:ThÎ gi¶ (Couterfeit Card). ThÎ do c¸ tæ chøc téi ph¹m hoÆc c¸ nh©n lµm gi¶ c¨n cø tõ nhng th«ng tin cã ®îc tõ c¸c chøng tõ giao dÞch thÎ ho¹c thÎ mÊt c¾p thÊt l¹c. ThÎ gi¶ ®îc sö dông t¹o ra c¸c giao dÞch gi¶ m¹o sÏ g©y tæn thÊt cho NHPH, chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm víi mäi giao dÞch cã m· sè(Pin) cña NHPH. - Tµi kho¶n thÎ bÞ lîi dông (Account takeover). §Õn kú ph¸t hµnh l¹i thÎ, NHPH nhËn ®îc th«ng b¸o thay ®æi ®Þa chØ cña chñ thÎ vµ ®îc yªu cÇu göi thÎ míi vÒ ®Þa chØ míi. Kh«ng kiÓm tra tÝnh x¸c thùc cña th«ng b¸o nªn NHPH göi thÎ cho ngêi kh«ng ph¶i lµ chñ thÎ theo ®Þa chØ ®ã. Tµi kho¶n cña chñ thÎ bÞ ngêi kh¸c sö dông chØ ®îc ph¸t hiÖn khi chñ thÎ ®Ých thùc kh«ng nhËn ®îc thÎ liªn l¹c víi NHPH hoÆc khi NH yªu cÇu chñ thÎ thanh to¸n sao kª. - Chñ thÎ thËt kh«ng nhËn ®îc thÎ ph¸t hµnh: thÎ bÞ ®¸nh c¾p trªn ®êng göi tõ NHPH ®Õn chñ thÎ. Chñ thÎ kh«ng hÒ biÕt lµ thÎ ®· ®îc göi cho m×nh trong khi ®ã thÎ ®îc sö dông. Rñi ro nµy NH sö dông ph¶i chÞu. - Giao dÞch gi¶ trªn thÎ ®· mÊt: thÎ bÞ ®¸nh cÊp, thÊt l¹c, bÞ ngêi kh¸c sö dông. - Rñi ro khi thanh to¸n thÎ. Båi hoµn giao dÞch kh«ng theo quy ®Þnh cña tæ chøc thÎ quèc tÕ. Thanh to¸n giao dÞch gi¶ m¹o: NÕu NH vÉn kh«ng thanh to¸n cho nh÷ng giao dÞch gi¶ m¹o th× NH ®ã ph¶i chÞu rñi ro nµy. Nh©n viªn DÞch vô chÊp nhËn thÎ in nhiÒu ho¸ ®¬n thanh to¸n cho mét thÎ(Multiple irmiisnt): khi thùc hiÖn giao dÞch nh©n viªn cña ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ cè t×nh in nhiÒu bé ho¸ ®¬n thanh to¸n nhng chØ cho chñ thÎ ký mét bé ho¸ ®¬n ®Ó hoµn thµnh giao dÞch. Sau ®ã anh ta sÏ gi¶ m¹o ch÷ ký chñ thÎ ®Ó nép ho¸ ®¬n thanh to¸n cho ng©n hµng. - T¹o b¨ng tõ gi¶ (skimming). LÊy c¾p th«ng tin trªn b¨ng tõ cña thÎ thËt ®Ó t¹o b¨ng tõ trªn thÎ gi¶. - Rñi ro trong hÖ thèng: Khi hÖ thèng vi tÝnh kh«ng ho¹t ®éng hoÆc cã lçi trong sö lý d÷ liÖu. Mét nhîc ®iÓm n÷a cña chñ thÎ tÝn dông lµ nã kÝch thÝch sù tiªu dïng qu¸ møc cña KH. NÕu sö dông tiÒn mÆt ®Ó mua hµng,KH ý thøc ®îc sè tiÒn mang theo lµ giíi h¹n, v× vËy sÏ chän nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt, phï hîp víi sè tiÒn mang theo. NÕu sö dông thÎ ®Ó mua hµng ho¸ -dÞch vô, do sè tiÒn trªn thÎ cã gi¸ trÞ rÊt lín nªn khi mua hµng b¹n dÔ dµng l©m vµo t×nh tr¹ng mua bÊt cø thø g× mµ m×nh thÝch dÉn ®Õn l·ng phÝ. 1.5 – HiÖu qu¶ kinh doanh thÎ tÝn dông cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i. ThÎ ®· mang l¹i cho NH nhiÒu nguån thu kh¸c nhau. §Çu tiªn, ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ nh÷ng kho¶n phÝ thu ®îc bao gåm : - Thø nhÊt: C¸c kho¶n phÝ mµ chñ thÎ ph¶i tr¶. Tuy sè phÝ ¸p dông cho mçi thÎ lµ kh«ng lín, trong nhiÒu trêng hîp phÝ thu lµ ®Ó bï chi, nhng víi nhiÒu thÎ NH cã thÓ tÝch l¹i ®îc mét nguån thu. - Thø hai: c¸c kho¶n phÝ cho giao dÞch rót tiÒn mÆt, phÝ chËm tr¶ ®èi víi KH sö dông thÎ tÝn dông ®Ó øng tríc tiÒn cña NH. Th«ng thêng lo¹i phÝ nµy cao h¬n l·i suÊt cho vay dµi h¹n cña NH. Nh trong trêng hîp rót tiÒn mÆt phÝ cã thÓ lªn tíi 4% cho NHPH vµ NH vÉn tÝnh l·i khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ tiÒn ®óng h¹n. Víi thÎ tÝn dông l·i chËm tr¶ cã thÓ vît møc 2.5%. - Thø ba: phÝ thu tõ c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ khi hä muèn NH lµ ngêi thanh to¸n cuèi cïng mµ nhê viÖc thanh to¸n ®ã hä ®· thu hót ®îc nhiÒu h¬n kh¸ch hµng, ®em l¹i phÇn t¨ng trong doanh thu. KÕ ®Õn, lîi nhuËn mµ NH thu ®îc lµ tõ ho¹t ®éng lµm ®¹i lý hay chi nh¸nh thanh to¸n cho tæ chøc ph¸t hµnh thÎ. §©y cã thÓ nãi lµ nguån thu lín nhÊt, nh lµ mét chiÕt khÊu th¬ng m¹i khi NH thanh to¸n l¹i tiÒn cho tæ chøc ph¸t hµnh. PhÇn lín c¸c NH ë Việt Nam ®Òu lµm chi nh¸nh thanh to¸n cho tæ chøc thÎ quèc tÕ vµ ®· thu ®¬c mét kho¶n phÝ lín cho ho¹t ®éng nµy. TiÓu luËn TËp trung l¹i, NH cã thÓ thu 6 lo¹i phÝ kh¸c nhau: * ChiÕt khÊu th¬ng m¹i: Kho¶n thu ph¸t sinh trªn doanh sè thanh to¸n cña c¸c CSCNT. Khi c¸c CSCNT tr×nh ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ tÝn dông lªn NH, NH sÏ tÝnh chiÕt khÊu mét kho¶n trªn doanh thu. *LÖ phÝ thêng niªn: kho¶n phÝ mµ chñ thÎ ph¶i tr¶ cho quyÒn sö dông thÎ tÝn dông. * PhÝ rót tiÒn mÆt: Kho¶n phÝ thu ®îc trªn mçi giao dÞch rót tiÒn trùc tiÕp t¹i quÇy giao dÞch hoÆc c¸c m¸y ATM. Kho¶n phÝ 4% nµy chñ thÎ trùc tiÕp ph¶i tr¶. * C¸c kho¶n thu tµi trî: TÝn dông lµ mét d¹ng thøc cho vay. L·i sÏ ®îc tÝnh trªn sè d tuÇn hoµn.T¹i ngµy ®¸o h¹n nÕu chñ thÎ thanh to¸n Ýt h¬n sè d thùc tÕ sÏ ph¶i chÞu l·i suÊt theo l·i suÊt hiÖn hµnh cña NH trªn phÇn d nî cßn thiÕu. Trêng hîp chñ thÎ kh«ng thanh to¸n ®ñ sè tiÒn thanh to¸n tèi thiÓu theo quy ®Þnh, cßn ph¶i chÞu kho¶n phÝ chËm tr¶ trªn phÇn sè d thanh to¸n tèi thiÓu cßn l¹i. * PhÝ ®¹i lý thanh to¸n: Víi c¸c giao dÞch thÎ mµ NH thanh to¸n hé NHPH, Ng©n hµng sÏ ®îc hëng mét phÇn chiÕt khÊu trªn doanh sè thanh to¸n hé. C¸c kho¶n thu kh¸c: - PhÝ t¨ng h¹n møc tÝn dông t¹m thêi. - PhÝ tra so¸t. - PhÝ cÊp l¹i thÎ mÊt c¾p. - PhÝ cËp nhËt thÎ mÊt c¾p, thÊt l¹c lªn danh s¸ch cÊm lu hµnh. TÊt c¶ nh÷ng kho¶n thu tõ nghiÖp vô thÎ ®em l¹i mét tØ suÊt sinh lêi lªn tíi 20%/n¨m cho NH. V× vËy, dÔ hiÓu t¹i sao thÎ tÝn dông cã mét søc hÊp dÉn lín nh vËy víi nh÷ng tæ chøc kinh doanh thÎ. Bªn c¹nh lîi Ých lµm t¨ng lîi nhuËn cho NH, viÖc kinh doanh thÎ cßn gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc dÞch vô mµ NH cung cÊp. Mµ ®iÒu nµy cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn uy tÝn cña NH. Râ rµng, khi lùa chän mét NH phôc vô m×nh KH sÏ chän NH nµo cã kh¶ n¨ng cung øng nhiÒu h×nh thøc dÞch vô h¬n, giao dÞch tiÖn lîi h¬n. V× vËy kinh doanh thÎ chÝnh lµ mét híng ®i ®óng ®¾n cho c¸c NH hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng… 2. NghiÖp vô ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông 2.1- C¸c kh¸i niÖm - C¬ së chÊp nhËn thÎ. (Merchant) Lµ ®¬n vÞ b¸n hµng ho¸ dÞch vô cã ký kÕt víi NH thanh to¸n vÒ viÖc chÊp nhËn thÎ thanh to¸n thÎ nh: Cöa hµng, kh¸ch hµng …C¸c ®¬n vÞ nµy ®îc trang bÞ m¸y mãc kü thuËt ®Ó tiÕp nhËn thÎ thanh to¸n tiÒn hµng, dÞch vô, tr¶ nî thay tiÒn mÆt. - Ng©n hµng ph¸t hµnh (Issuing Bank) NHPH lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc thÎ quèc tÕ, lµ NH chuÈn bÞ (cung cÊp) thÎ cho KH. NH cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp thÎ, xö lý vµ ph¸t hµnh thÎ, më vµ qu¶n lý tµi kho¶n, ®ång thêi thùc hiÖn viÖc thanh to¸n cuèi cïng víi chñ thÎ, cung cÊp c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ. Ngoµi ra NHPH, trong mét sè trêng hîp cßn ®ãng vai trß lµ NHTT. V× vËy nã cã thªm tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña NHTT trong nh÷ng trêng hîp ®ã. - Ng©n hµng thanh to¸n hay ng©n hµng ®¹i lý (Aquirer) NHTT lµ NH trùc tiÕp ký hîp ®ång víi c¬ së tiÕp nhËn vµ thanh to¸n c¸c chøng tõ giao dÞch do c¬ së chÊp nhËn thÎ xuÊt tr×nh. Mét NH cã thÓ võa ®ãng vai trß NHTT võa ®ãng vai trß lµ NHPH. - Chñ thÎ (Cardholedr) Lµ ngêi cã tªn ghi trªn thÎ ®îc dïng thÎ ®Ó chi tr¶, thanh to¸n tiÒn hµng, dÞch vô thay tiÒn mÆt. ChØ cã chñ thÎ míi sö dông thÎ cña m×nh mµ th«i. Mçi khi thanh to¸n cho c¬ së chÊp nhËn thÎ vÒ hµng ho¸, dÞch vô hoÆc tr¶ nî, chñ thÎ ph¶i xuÊt tr×nh thÎ ®Ó n¬i ®©y kiÓm tra theo quy ®Þnh vµ lËp biªn lai thanh to¸n. Mét chñ thÎ cã thÓ sö dông mét hoÆc nhiÒu thÎ. - Danh s¸ch Bulletin. TiÓu luËn Danh s¸ch Bulletin cßn gäi lµ danh s¸ch b¸o ®éng khÈn cÊp, lµ danh s¸ch liÖt kª nh÷ng sè thÎ kh«ng ®îc phÐp thanh to¸n. §ã lµ nh÷ng thÎ tiªu dïng qu¸ h¹n, thÎ gi¶ m¹o ®ang lu hµnh, thÎ bÞ lé mËt m· c¸ nh©n ( Pin), thÎ bÞ mÊt cÊp, thÊt l¹c, thÎ bÞ lo¹i bá. Danh s¸ch nµy ®îc lËp ra nh»m môc ®Ých th«ng b¸o cho nh÷ng CSCNT trªn toµn thÕ giíi, kh«ng chÊp nhËn thanh to¸n cho nh÷ng thÎ “®en” cã sè trong danh s¸ch trªn. Danh s¸ch Bulletin ®îc lËp ra trªn c¬ s¬ tËp hîp tõ nh÷ng d÷ liÖu c¸c thµnh viªn ph¸t hµnh trong hÖ thèng tõng lo¹i thÎ. Danh s¸ch ®îc cËp nhËt liªn tôc vµ göi ®Õn cho tÊt c¶ c¸c NHTT ®Ó hä th«ng b¸o kÞp thêi cho c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ. - Th¬ng vô. Th¬ng vô ®îc hiÓu lµ vô thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô, tr¶ nî b»ng thÎ hoÆc c¸c dÞch vô rót tiÒn mÆt t¹i quÇy hoÆc qua m¸y ATM do chñ thÎ thùc hiÖn - H¹n møc tÝn dông ( Credit limit) H¹n møc tÝn dông ®îc hiÓu lµ tæng sè tÝn dông tèi ®a mµ NHPH cÊp cho chñ thÎ sö dông ®èi víi tõng lo¹i thÎ. - Tµi kho¶n thÎ ( Card acount) Lµ tµi kho¶n ®îc më riªng cho cho viÖc sö dông vµ thanh to¸n thÎ cña chñ thÎ. - Sè PIN Lµ m· sè c¸ nh©n riªng cña chñ thÎ ®Ó thùc hiÖn giao dÞch rót tiÒn t¹i m¸y ATM. M· sè nµy do NH ph¸t hµnh. C¸ nh©n ph¶i gi÷ bÝ mËt, chØ mét m×nh m×nh biÕt. - BIN Lµ m· sè ®Ó chØ NH ph¸t hµnh thÎ.Trong hiÖp héi thÎ cã nhiÒu NH thµnh viªn, mçi NH thµnh viªn cã mét m· sè riªng gióp thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n vµ truy xuÊt. - Ngµy hiÖu lùc. * Ngµy sao kª: Lµ ngµy NH ph¸t hµnh thÎ lËp c¸c sao kª vÒ tµi kho¶n chi tiªu mµ chñ thÎ ph¶i thanh to¸n trong th¸ng. * Ngµy ®¸o h¹n: lµ ngµy NH ph¸t hµnh thÎ quy ®inh cho chñ thÎ thanh to¸n toµn bé hay mét phÇn tæng trÞ gi¸ trªn sao kª. - Trung t©m thÎ (TTT): Lµ phßng qu¶n lý thÎ trung t©m. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ph¸t hµnh, cÊp phÐp, tra so¸t thanh to¸n thÎ vµ qu¶n lý rñi ro. - Tæ chøc thÎ quèc tÕ: Lµ hiÖp héi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông tham gia ph¸t hµnh vµ thanh to¸n quèc tÕ. - §iÓm øng tiÒn mÆt: Lµ c¸c ®¬n vÞ, NHTT uû quyÒn øng tiÒn mÆt cho chñ thÎ. §iÓm øng tiÒn mÆt còng ph¶i ký hîp ®ång chÊp nhËn øng tiÒn mÆt b»ng thÎ. Ngoµi ra mçi m¸y ATM còng lµ mét ®iÓm øng tiÒn mÆt tù ®éng. 2.2 Qu¶n lý chi tiªu vµ thanh to¸n sao kª cña chñ thÎ. a) T¹i trung t©m thÎ( TTT). - Qu¶n lý chi tiªu + TTT qu¶n lý vµ theo dâi HMTD chung, HMTD ngµy, h¹n møc chi tiªu cña chñ thÎ. + Mét sè quy t¾c trong qu¶n lý HMTD thÎ. * HMTD chung: Lµ møc d nî tèi ®a mµ chñ thÎ ®îc phÐp sö dông trong mét kú tÝn dông. H¹n møc nµy n¨m ngoµi h¹n møc tèi ®a cho vay cña NH ®èi víi KH theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §©y lµ h¹n møc tuÇn hoµn, khi chñ thÎ chi tiªu sè tiÒn sÏ bÞ trõ ngay vµo HMTD chung. Sau ®ã KH thanh to¸n sao kª, sè tiÒn võa thanh to¸n sÏ ®îc cËp nhËp vµo tµi kho¶n thÎ. * H¹n møc chi tiªu hµng ho¸ - dÞch vô: Lµ phÇn cßn l¹i cña HMTD ®îc cÊp sau khi trõ ®i tæng gi¸ trÞ giao dÞch øng tiÒn mÆt ®· sö dông trong kú. HMTD kh«ng sö dông sÏ ®îc tù ®éng chuyÓn sang h¹n møc chi tiªu hµng ho¸ dÞch vô. - CËp nhËp d÷ liÖu ph¸t sinh hµng ngµy vµo hÖ thèng qu¶n lý thÎ. TTT thêng xuyªn theo dâi vµ cËp nhËp th«ng tin míi vÒ t×nh h×nh sö dông thÎ, t×nh tr¹ng thÎ. Sím ph¸t hiÖn nh÷ng trêng hîp gian lËn, mÊt c¾p…vµ kÞp thêi th«ng b¸o cho chi nh¸nh thanh to¸n, §VCNT, §UTM. TiÓu luËn - TÝnh l·i vµ phÝ trªn tµi kho¶n thÎ: l·i bÊt ®Çu ®îc tÝnh tõ khi ph¸t sinh giao dÞch ®îc thanh to¸n víi §VCNT cho ®Õn khi lËp sao kª. NÕu KH thanh to¸n ®óng h¹n møc th× sÏ ®îc miÔn l·i ®ã. - LËp sao kª vµ göi cho CNPH: Sao kª lµ b¶n kª chi tiÕt vµ tr¶ nî cña chñ thÎ cïng l·i vµ ph¸t sinh trong mét chu kú sö dông thÎ. Sao kª ®îc göi cho chñ thÎ hµng th¸ng ngay sau ngµy sao kª lµm c¨n cø tr¶ nî vµ ghi nî chi nh¸nh. CËp nhËp d÷ liÖu thanh to¸n cña chñ thÎ. b) T¹i chi nh¸nh ph¸t hµnh (CNPH) +NhËn sao kª tõ TTT vµ göi cho kh¸ch hµng th¸ng. NÕu KH cã g× th¾c m¾c vÒ sao kª th× liªn hÖ víi CNPH trong vßng 7 ngµy. + NhËn giÊy b¸o nî tõ TTT, thanh to¸n sao kª, thanh to¸n tr¶ nî cña chñ thÎ. c) Quy tr×nh nghiÖp vô chÊp nhËn vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông. 1.Thanh to¸n t¹i ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ, ®iÓm øng tiÒn mÆt. - Khi b¸n hµng ho¸ - dÞch vô hay øng tiÒn mÆt cho chñ thÎ §VCNT vµ c¸c §¦TM ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng cã ch÷ ký cña chñ thÎ. - Khi chñ thÎ xuÊt tr×nh thÎ ®Ó thanh to¸n th× ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña thÎ, tªn chñ thÎ, thêi h¹n hiÖu lùc cña thÎ, kiÓm tra chøng minh nh©n d©n, hé chiÕu. - Khi tÊt c¶ nhng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®· ®îc kiÓm tra, c¸c §VCNT hoÆc §¦TM sÏ ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: + §èi víi §VCNT / §¦TM cã trang bÞ m¸y EDC/ CAT. Cµi thÎ vµo m¸y EDC ®Ó lÊy d÷ liÖu vÒ thÎ, kiÓm tra sè thÎ vµ ngµy hiÖu lùc ®îc in næi trªn thÎ cã trïng víi sè thÎ vµ ngµy hiÖu lùc trªn EDC hay kh«ng sau ®ã nhËp vµo m¸y sè tiÒn giao dich. M¸y sÏ tù ®éng cÊp phÐp nÕu giao dÞch ®ã cÇn ph¶i cÊp phÐp. NÕu m¸y kh«ng cÊp phÕp th× §VCNT vµ §¦TM ph¶i th«ng b¸o xin cÊp phÐp tõ TTT hoÆc thùc hiÖn giao dÞch víi sè tiÒn nhá h¬n. Khi hoµn thµnh giao dÞch m¸y sÏ in ho¸ ®¬n thµnh 3 liªn KH ph¶i kÝ vµo ho¸ ®¬n. Ch÷ ký trªn ho¸ ®¬n ph¶i gièng ch÷ ký trªn ®¨ng ký ë mÆt sau thÎ. §VCNT sÏ giao mét niªn cho kh¸ch vµ gi÷ l¹i hai liªn. * Giao dÞch ®Æc biÖt. øng tiÒn mÆt lµ giao dÞch trong ®ã chñ thÎ sö dông thÎ ®Ó rót tiÒn mÆt t¹i c¸c §¦TM hoÆc ®îc cung øng dÞch vô ®Æc biÖt nh chuyÓn tiÒn, mua xÌng ®¸nh b¹c. …§èi tîng lµ thÎ Visa hoÆc thÎ h¹ng nhÊt Premier, ph¶i lµ giao dÞch ®îc cÊp phÐp. ViÖc ®iÒu chØnh mét phÇn hay huû bá toµn bé giao dÞch ph¶i ®îc thùc hiÖn tríc khi d÷ liÖu giao dÞch gèc vÒ NHTM. 3. NghiÖp vô thanh to¸n. §iÒu kiÖn ®Ó mét NH tham gia vµo qu¸ tr×nh thanh to¸n thÎ còng t¬ng tù nh NHPH, mét NH muèn tham gia vµo qu¸ tr×nh thanh to¸n thÎ th× nã ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu vÒ ph¸p lý còng nh c¸c yªu cÇu vÒ tµi chÝnh. Riªng ®èi víi Visa vµ Marters card th× ®Ó lµ NHTT th× ph¶i lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc thÎ quèc tÕ ®ã. Vµ NHTT ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh thµnh vµ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ. 3.1 Tra s¸t, khiÕu n¹i vµ båi hoµn. a) Kh¸i niÖm: Gi¶i quyÕt c¸c tra so¸t, khiÕu n¹i cña chñ thÎ lµ mét quy tr×nh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña tæ chøc thÎ quèc tÕ. Quy ®Þnh nµy yªu cÇu c¸c bªn tham gia thùc hiÖn giao dÞch thanh to¸n thÎ ph¶i tu©n theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n vÒ nghiÖp vô cña m×nh vµ ®ång thêi ®¶m b¶o cung cÊp chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ chøng minh cho hµnh vi cña m×nh. + Yªu cÇu xuÊt tr×nh chøng tõ: NHPH yªu cÇu CNTT xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn giao dÞch chñ thÎ cã thÓ th¸c m¾c, khiÕu n¹i. +®ßi båi hoµn : NHPH ®ßi tiÒn CNTT ®èi víi giao dÞch chñ thÎ khiÕu n¹i. + T¸i xuÊt tr×nh: CNTT xuÊt tr×nh l¹i giao dÞch ®· bÞ NHPH ®ßi båi hoµn kh«ng ®óng. + Hoµ gi¶i: C¸c thµnh viªn cã liªn quan trùc tiÕp th¬ng lîng nh»m gi¶i quyÕt tranh chÊp. + Gi¶i quyÕt tranh chÊp qua träng tµi. TiÓu luËn b) Gi¶i quyÕt tra s¸t, khiÕu n¹i khi NHTM lµ NHPH thÎ. + chñ thÎ cã thÓ yªu cÇu tra so¸t khiÕu n¹i vÒ phÝ vµ l·i, vÒ mét giao dÞch bÞ ghi nî nhiÒu lÇn, vÒ sè tiÒn giao dÞch kh«ng chÝnh x¸c. + Sö lý tra so¸t. + Sö lý giao dÞch. + Giao dÞch ®ßi båi hoµn vµ t¸i xuÊt tr×nh. c) Hoµ gi¶i, gi¶i quyÕt tranh chÊp qua träng tµi. * Hoµ gi¶i : Khi NHTT kh«ng chÊp nhËn båi hoµn lÇn 2 cña NHPH th× sÏ tiÕn hµnh thñ tôc hoµ gi¶i. NhËn ®îc yªu cÇu hoµ gi¶i tõ NHTT, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ do NH TT vµ NHPH cung cÊp TTT sÏ tiÕn hµnh xem xÐt ®a ra ý kiÕn chÊp nhËn hay tõ chèi hoµ gi¶i. NÕu chÊp nhËn sÏ th«ng b¸o cho NHPH. NhËn ®îc th«ng b¸o tcña TTT, NHPH th«ng b¸o ngay cho chñ thÎ ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng. NÕu chÊp nhËn hoµ gi¶i th× TTT sÏ ®ßi tiÒn NHPH vµ ghi cã NHTT. NÕu kh«ng chÊp nhËn th× TTT sÏ ®a tranh chÊp träng tµi. * Gi¶i quyÕt tranh chÊp qua träng tµi: Hå s¬ giao dÞch bÞ khiÕu n¹i ®îc tr×nh héi ®ång träng tµi cña tæ chøc thÎ quèc tÕ gi¶i quyÕt. Ph¸n quyÕt cña träng tµi cã gi¸ trÞ trung thÈm vµ bªn nµo thua th× bªn ®ã ph¶i chÞu ¸n phÝ. TiÓu luËn Ch¬ng II Thùc tr¹ng kinh doanh thÎ tÝn dông ë ng©n hµng th¬ng m¹i I- Kh¸i niÖm NHTM Theo ph¸p lÖnh sè 38 cña NHTM c«ng ty tµi chÝnh vµ HTX tÝn dông ban hµnh ngay 24/5/1990 ®Þnh nghi· NHTM nh sau: NHTM lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ vµ ho¹t ®«ng chñ yÕu thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm ph¶i hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n. II- T×nh h×nh ph¸t hµnh vµ sö dông thÎ thanh to¸n tÝn dông ë NHTM ViÖt Nam. Trong thÞ trêng thÎ tÝn dông ë VN hiÖn nay cã xu híng ph¸t triÓn nhng cha nhiÒu, còng nh viÖc kinh doanh thÎ tÝn dông t¹i c¸c NHTM lµ cha ®îc phæ biÕn. §Ó nghiªn cøu s©u vµ cô thÓ h¬n vÒ t×nh h×nh kinh doanh thÎ ë NHTM em xin ®îc ph©n tÝch sè liÖu t¹i mét NHTM cô thÓ. Sau ®©y em xin ®îc ph©n tÝch vµ tr×nh bÇy thùc tr¹ng kinh doanh thÎ t¹i NHNT ViÖt Nam qua c¸c sè liÖu cã ®îc tÝnh ®Õn n¨m 2003. 1. Vµi nÐt vÒ NHNT NHNT tiÒn th©n lµ cô ngo¹i hèi thuéc NHNN, chÝnh thøc ®îc thµnh lËp ngµy 01/4/1963 vµ ®Õn ngµy 14/01/1990 theo quyÕt ®Þnh sè 403- CT cña chñ tÞch héi ®ång Bé trëng, NHNT ViÖt Nam cã tªn giao dÞch lµ Vietcombank viÕt t¾t lµ VCB. NHNT ®îc biÕt ®Õn nh mét trong nh÷ng NHTM ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt ë ViÖt Nam, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc tµi trî vµ thanh to¸n quèc tÕ. Lµ mét NH ®a n¨ng, NHNT thùc hiÖn hÇu hÕt c¸c nghiÖp vô còng nh cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh cña mét NH hiÖn ®¹i. NHNT VN võa lµ thµnh viªn cña hiÖp héi NHVN, võa lµ thµnh viªn cña hiÖp héi NH Ch©u ¸. Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï t×nh h×nh tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng kh«ng thuËn lîi, ngµnh NH ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng tr©n träng trªn mäi mÆt. C¸c nhµ tµi chÝnh quèc tÕ ®· ®¸nh gi¸ cao nç lùc vµ thiÖn chÝ cña ChÝnh phñ còng nh NHNN VN nh»m c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh NH phï hîp víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ l·i suÊt, ®iÒu chØnh c¬ chÕ tÝn dông, hèi ®o¸i theo híng linh ho¹t, tu©n theo qui luËt thÞ trêng. §iÓm næi bËt trong ho¹t ®éng NH n¨m qua lµ viÖc thùc hiÖn m¹nh mÏ chñ tr¬ng t¸i c¬ cÊu NH cña ChÝnh Phñ. Díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña NHNN, c¸c NHTM Nhµ níc ®· triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu theo lé tr×nh ®Ò ra víi môc tiÔu xö lý døt ®iÓm nî tån ®äng, n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh, t¨ng cêng hiÖu lùc c«ng t¸c qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh, ng¨n ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ tõng bíc phÊn ®Êu vµ ®¹t c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng c¸c NH . 2. T×nh h×nh ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông t¹i ViÖt Nam ThÎ tÝn dông quèc tÕ míi b¾t ®Çu ®îc chÊp nhËn thanh to¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam n¨m 1990 th«ng qua NHNT ViÖt Nam. Tuy vËy vµo thêi ®iÓm ®ã NHNT VN míi chØ lµ ®¹i lý thanh to¸n thÎ cho c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ Master Card vµ Visa Card th«ng qua BFCE singapore vµ Malaysia.Më ®Çu cho nghiÖp vô kinh doanh thÎ tÝn dông quèc tÕ cña VCB t¹i ViÖt Nam lµ viÖc lÝ kÕt hîp ®ång ®¹i lý thanh to¸n thÎ Visa Card gi÷a VCB vµ ®¹i diÖn Ng©n hµng BFCE ( cña Ph¸p ) chi nh¸nh tai Singapore ngµy 27/06/1990. Tõ n¨m 1990 ®Õn 1996 møc t¨ng trëng doanh sè thanh to¸n thÎ trªn thÞ trêng VN rÊt lín, trung b×nh kho¶ng 200% n¨m. N¨m 1995, thÞ trêng thÎ VN trë nªn s«i ®éng víi sù tham gia cña nhiÒu NH kh¸c. §Õn n¨m 2004 ®· cã h¬n 11 NH tham gia lÜnh vùc kinh doanh nµy.Trong n¨m 1995 cã 4 NH kh¸c cña ViÖt Nam TiÓu luËn ®îc kÕt n¹p lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc thÎ Master Card vµ n¨m 1996, NHNT ( VCB) vµ NHTM ¸ ch©u ( ACB) trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña hai tæ chøc thÎ Visa. Ngay trong n¨m 1996 hai NH VCB vµ ACB ®· b¾t ®Çu thanh to¸n trùc tiÕp víi hai tæ chøc thÎ trªn vµ triÓn khai nghiÖp vô ph¸t hµnh thÎ tÝn dông quèc tÕ ®Çu tiªn ë thÞ trêng VN. N¨m 2004 cã 15 NH lµm ®¹i lý vµ trong ®ã cã14 NH ph¸t hµnh thÎ néi ®Þa. Nh×n chung doanh sè thanh to¸n thÎ tÝn dông vÉn chñ yÕu phô thuéc vµo lîng kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam nªn nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn thÎ ë ViÖt Nam. Trong hai n¨m x¶y ra cuéc khñng ho¶ng khu vùc (1997-1998), sè lîng kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam gi¶m m¹nh song víi nç lùc më réng m¹ng líi vµ lo¹i h×nh c¸c §CNT, c¸c NH ®· duy tr× ®îc møc ®é thanh to¸n thÎ ë møc ®é t¬ng ®èi. N¨m 1997 tæng doanh sè thanh to¸n thÎ chØ gi¶m 2% so víi n¨m 1996. MÆc dï 6 th¸ng ®Çu n¨m 1998 doanh sè thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i VN gi¶m 20% so víi cïng k× n¨m 1997 nhng c¶ n¨m 1998 vÉn ®¹t 175 triÖu USD, t¨ng h¬n 8% so víi n¨m 1997. N¨m 1999 vµ 2000 trong khi nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc th× nÒn kinh tÕ VN vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt ®Þnh vµ hÖ thèng NH còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ¶nh hëng ®ã. Tuy nhiªn, quyÕt ®Þnh 371/1999/Q§NHNN ra ®êi ®¸nh dÊu bíc chuyÓn biÕn míi cho NH , t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho c¸c NH thùc hiÖn chiÕn lîc ph¶t triÓn NH b¸n lÎ nãi chung vµ nghiÖp vô thÎ nãi riªng. VÒ c¸c lo¹i thÎ tÝn dông quèc tÕ, n¨m 2004 thÞ trêng thÎ VN ®· chÊp nhËn thanh to¸n 5 lo¹i thÎ tÝn dông quèc tÕ th«ng dông nhÊt trªn thÕ giíi : VISA, MASTERCARD, AMÏ, JCB vµ Diners Club. Díi ®©y lµ b¶ng doanh sè thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ cña c¸c Ng©n hµng ViÖt Nam tõ n¨m 1994 ®Õn n¨m 2003. TiÓu luËn B¶ng1:Doanh sè thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ cña c¸c Ng©n hµng VN. (§¬n vÞ : triÖu USD ) 1994 Doanh sè TT 7,858 Sè §VCNT 80 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 15,543 27,901 77,888 144,315 164 175 170 350 600 1200 2000 2500 160,2 194 203 3500 5300 6000 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña VCB vµ héi c¸c ng©n hµng thanh to¸n thÎ). §èi víi viÖc ph¸t hµnh thÎ tÝn dông quèc tÕ, dï míi chØ ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1996 nhng doanh sè ph¸t hµnh thÎ ®· t¨ng nhanh qua mçi n¨m. §Æc biÖt nh÷ng n¨m gÇn ®©y. N¨m 2000, C¸c NHVN chØ míi ph¸t hµnh trªn 3000 thÎ tÝn. dụng quốc tế năm 2001 đã phát hành hơn 2000 thẻ tín dụng và đến cuối năm 2002, tổng số thẻ VISA, Mastercard đã phát hành của 2 ngân hàng VCB và ACB là 8000 thẻ (trong đó thẻ vàng chiếm 70%). Năm 2001, doanh thu sử dụng thẻ phát hành đạt hơn 120 tỉ đồng, tăng hơn 3 lần so với doanh số sử dụng thẻ năm 2000. Chỉ tiêu năm 2002 đạt khoảng 170 tỉ đồng, tăng 50% so với năm 2001 và năm 2003 đạt 280 tỉ đồng tăng 150% so với năm 2002. Doanh số sử dụng thẻ trong nước có tăng lớn về số tương đối nhưng về trị số tuyệt đối vẫn khiêm tốn so với tổng doanh số thanh toán các loại thẻ tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên so với hoạt động thanh toán thẻ, hoạt động phát hành thẻ tiến hành chậm hơn cả về số lượng ngân hàng phát hành lẫn loại thẻ tín dụng. Tính đến tháng 9/2002, ở nước ta chỉ mới có 3 ngân hàng tham gia phát hành thẻ: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu và ngân hàng cổ phần xuất nhập khẩu (EXIMBANK). Các ngân hàng chỉ phát hành 2 loại thẻ cho cá nhân và cho công ty mang thương hiệu Mastercard và VISA. Đến năm 2004 Vietcombank đã phát hành được gần 11.000 thẻ tín dụng (tháng 6/2003 phát hành được 2500 thẻ). Tuy đi sau VCB nhưng ACB lại có bước đột phá. Theo thống kê, đến hết năm 2001 ACB phát hành được 14.000 thẻ tín dụng quốc tế với doanh số khoảng 275 tỉ đồng (http://vnexpress.net). Mặc dù mới tham gia phát hành tẻ Mastercard từ tháng 3/202 nhưng đến tháng 10/2002 ngân hàng EXIMBANK cũng đã tiêu thụ được 500 thẻ.. Tại hội nghị thẻ tháng 8/2001, Ban lãnh đạo NHNT đã tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2002 đã có nhận định rằng: “Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của VCB không những vượt ra khỏi tình trạng giảm sút mà còn phát triển với tốc độ đáng kể”. Hiện nay NHNT Việt Nam dang phát hành 2 loại nhãn hiệu thẻ tín dụng quốc tế: Visa, Master Card, Amex. NHNT sẽ căn cứ vào khả năng tài chính hoặc số tiền gửi kí quỹ, tài sản thế chấp để quy định hạn mức tín dụng cho mỗi chỉ thẻ. Khách hàng có thể sử dụng thẻ để mua sắm tại tất cả các cơ sở chấp nhận thể và máy rút tiền tự động. Tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, đây là hình thức chi tiêu trả sau với thời hạn và ưu đãi, khôn thu lãi trong vòng 45 TiÓu luËn ngày. Củ thể có thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đã chi tiêu vào cuối kì tín dụng theo sao kê hàng tháng. 2.1. Hoạt động phát hành thẻ VCB là NHTM tiên phong trng hoạt động phát hành thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu Việt Nam. Loại thẻ tín dụng đầu tiên mà VCB phát hành là Vietcombank-Master Card (VCB – Master Card) vào năm 1996. Sau đó đến năm 1998 VCB phát hành thêm thẻ tín dụng Vietcombank – Visa (VCB-Visa). Và gần đây nhất đầu năm 2002-2003 VCB phát hành thêm thẻ Vietcombank – American Express (VCB - Amex) và thẻ tín dụng ghi nợi Connect 24. Do thẻ VCB vừa phát hành nên những số liệu trong bài chủ yếu là của hai loại thẻ VCB -Master Card và VCB – Visa (bảng 2,3). Bảng 3: Bảng tổng kết tình hình phát hành thẻ VCB -Master Chỉ tiêu Số thẻ phát hành Số thẻ (cái) Năm 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Doanh số sử dụng Tỉ lệ tăng (giảm) Doanh số Tỉ lệ tăng (giảm) hàng năm (triệu VND) hàng năm 389 419 340 17.065 +7,7% 17-722 +3,8% -0,19% +74,9% 31.000 650 +91% 29.000 -65% 184 -71,7% 29.658 +2,3% 626 +240,2% 32.933 +11,1% 1060 +69,3% 50.200 +52,4% (Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ NHNT – năm 2003) Bảng 4: Bảng tổng kết tình hình phát hành thẻ VCB – Visa (Đơn vị: Triệu VND) Số thẻ phát hành Doanh số sử dụng Chỉ tiêu Số thẻ (cái) Năm 1999 2000 2001 2002 2003 1305 720 1.143 2.431 6.650 Tỉ lệ tăng (giảm) Doanh số Tỉ lệ tăng (giảm) hàng năm (triệu VND) hàng năm 17.000 -41,8% 36.000 +111,8% +58,8% 39.683 +10,2% +112,7% 92.227 +132,45% 173,5% 204.530 +121,8% (Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ NHNT – năm 2003) TiÓu luËn Thời gian từ năm 1995 trở về trước, NHNT mới phát hành những thẻ mang tính chất thử nghiệm và chỉ tiêu dùng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp HCM. Số lượng phát hành trong ba năm (1993,1994,1995) là 302 thẻ. Nhưng từ khi VCB gia nhập chính thức vào 2 tổ chức thẻ quốc tế lớn nhất toàn cầu (năm 1996) là Master Card và Visa Card thì số lượng thẻ đã tăng lên đáng kể. Trong năm 1996, VCB đã phát hành được 389 thẻ VCB - Master Card nhiều hơn số thẻ phát hành của 3 năm trước gộp lại, với doanh số tiêu thụ là 17.065 triệu VND. Đây là sự thành công lớn khi lần đầu VCB tham gia phát hành thẻ tín dụng. Sự thành công này xuất phát từ nhiều nguyên nhân:  Thứ nhất: Trong năm 1996 nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài hợp lý đã khiến cho người nước ngoài vào Việt Nam nhiều hơn.  Thứ hai: Chính viêc gia nhập là thành viên chính thức của 2 tổ chức phát hành thẻ quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho VCB trong việc đầu từ về công nghệ và học hỏi kinh nghiệm của các thành viên trong 2 tổ chức này.  Thứ ba: NHNT đã có những cố gắng rất nhiều và cả những kinh nghiệm của một NHNT cộng với bài học từ những năm phát hành thẻ nội bộ. Sang đến năm 1998, số lượng thẻ Master Card phát hành tăng với tỉ lệ không đáng kể so với năm 1997 số thẻ phát hành tăng 7,7% (tương đương 30 thẻ) và doanh số sử dụng thẻ chỉ tăng 3,8%. Nguyên nhân chính của sự việc này là do cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng không nhiều , nhưng việc kinh doanh thẻ trong những năm đầu chủ yếu phục vụ cho người nước ngoài, nên khi khủng hoảng xảy ra nó là giảm lượng khách du lịch vào Việt Nam do đó số thẻ tăng không nhiều. Năm 1999, số lượng thẻ phát hành là 340 thẻ ít hơn năm 1998 là 79 thẻ mặc dù tốc độ phát hành thẻ giảm 0.79% nhưng doanh số sử dụng thẻ lại tăng mạnh (74,9%). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng có vẻ như mâu thuẫn này là do sự biến động tăng liên tục của tỉ giá và sự sốt dolla trên thị trường. Trong khi đó đa số thẻ phát hành được sử dụng ở các nước ngoài và bằng ngoại tệ nên khi quy đổi sang VND là rất lớn. Cũng trong năm này, NHNT bắt đầu phát hành thẻ VCB – Visa Card. Thẻ VCB – Visa Card xuất hiện cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm số lượng thẻ VCB – Master Card được phát hành. Ngay trong năm đầu tiên số lượng thẻ VCB – Visa Card phát hành đã cao hơn tổng số thẻ VCB – Master Card phát hành trong 3 năm (1997,1998,1999), với doanh số sử dụng là 17.000 triệu VND. Sở dĩ Visa Card lại được khách hàng ưu chuộng hơn là vì:  Thứ nhất: Visa Card là loại thẻ thông dụng nhất trên thế giới và lúc này đang là thời điểm tổ chức thẻ quốc tế Visa Card đang chú trọng phát triển những thị trường mới và tiềm năng trong khi đó thì Master Card lại chú trọng vào thị trường truyền thống chiếm tỉ trong doanh số lớn, giảm đầu tư vào thị trường nhỏ lẻ. TiÓu luËn Thứ hai: Và nguyên nhân quan trọng hơn đó là VCB – Visa có hạn mức tín dụng thấp hơn phù hợp với khả năng tài chính của người VN Sang đến năm 2000 thì diễn biến về thị phần phát hành của 2 loại thẻ ngược nhau. Số lượng thẻ Visa giảm đáng kể so với năm 1999, giảm 595 thẻ (tức giảm 41,8%). Nguyên nhân chính là do sự cố máy in thẻ VCB - Visa bị hỏng nên việc phát hành thẻ chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất đó là VCB – Master Card hoặc sang ngân hàng khác.Và tất nhiên sự giảm sút về số lượng thẻ phát hành này sẽ kéo theo sự tăng lên của loại thẻ còn lại. Số thẻ VCB – Master Card tăng vọt lên 650 thẻ (tăng 91%). Còn về doanh số sử dụng thẻ thì cả hai loại thẻ đều tăng: VCB- Visa là 36.000 triệu VND tăng 111,7% còn VC – Master Card mặc dù tăng về số lượng thẻ phát hành nhưng doanh số sử dụng thẻ giảm 6,5%. Năm 2001, số lượng thẻ VCB – Visa đã tăng trở lại và ở mức 1.143 thẻ trong khi đó số thẻ VCB – Mastercard lại giảm sút nhiều: giảm 466 thẻ (tức giảm 71,7%) so với năm 2000. Có thể lý giải điều này như sau:  Thứ nhất: Máy in thẻ của VCB – Visa đã hoạt động trở lại, hơn nữa nó lại được nâng cấp để có thể in ảnh của chủ thẻ và chính điều này đã tăng sức hấp dẫn đối với khách hàng.  Thứ hai: Tất cả các loại phí mà thẻ VCB – Visa tính cho khách hàng đều giảm trong khi thẻ VCb –Mastercard lại chưa làm đươc như vậy. Tính đến nay thời điểm năm 2003, NHNT đã phát hành VCB – Mastercard được 8 năm, VCB – Visa được 6 năm và mới đây NHNT lại tiếp tục phát hành loại thẻ mới: VCB – Amex và thẻ tín dụng ghi nơi Connnect 24. Có thể thấy năm 2003 là năm phát triển vượt bậc của hoạt động phát hành thẻ tín dung của NHNT Việt Nam. Kế thừa những kết quả hoạt động tích cực của năm 2002 va trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đời sống của người dân được cải thiện nên số thẻ phát hành trong năm 2003 tăng mạnh: Số lượng thẻ VCB – Mastercard tăng 69,3% so với năm 2002 (1060 thẻ) và doanh số sử dụng cũng tăng 52,4% so với năm 2002 (tức 50.200 triệu VND) đạt mức cao nhất trong những năm qua. Đưa tổng số thẻ từ khi phát hành năm 1996 (đối với Master Card) và năm 1999 (với Visa Card) đến hết năm 2003 hơn 15.917 thẻ. Số thẻ phát hành tăng nhiều một mặt do nhu cầu thị trường, mặt khác cũng là do những nỗ lực cố gắng của cán bộ nhân viên làm nghiệp vụ thẻ trong toàn hệ thống, đã khắc phục được những nguyên nhân yếu kém trước đây, cải tiến công nghệ, đầu tư nhân lực, trí tuệ vào nhưng vị trí quan trọng yếu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm mục tiêu đem đến cho khách hàng một chất lượng dịch vụ cao hơn. Cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, sau thời gian phát hành thẻ với hiệu lực 1 năm. Nay BHNT đã tăng thời hạn lên 2 năm theo nguyện vọng của đa số chủ thẻ.  TiÓu luËn Năm 1999 2000 2001 2002 2003 Visa Card Master Card 79% 21% 52,6% 47,4% 86% 14% 79,5% 20,5% 86% 14% (Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ NHNT – năm 2003) Dựa vào số liệu ta thấy thẻ VCB – Visa vẫn áp đảo VCB – Mastercard qua các năm. Mặc dù trong năm 2001 NHNT đã phát hành khuyến mãi một tháng miễn phí thường niên cho thẻ Mastercard nhưng số lượng thẻ của cả hai loại vẫn bất cân đối. Thẻ Visa phát hành được nhiều ơn Mastercard, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2003. Ngoài những nguyên nhân phân tích ở trên thì còn một nguyên nhân quan trọng khác là thẻ Visa thanh toán thuận tiện và phổ biến tại Châu Mỹ và Châu Âu, bên cạnh đó sử dụng Visa Card không mất phí “mark-up” khi thanh toán bằng USD như Master Card Bảng 6: Doanh số chi tiêu của chủ thẻ (Đơn vị: Triệu VND) Năm 1999 2000 2001 69.341 2002 2003 Doanh số chi tiêu của chủ thẻ 48.000 65.000 +6,7% Tỉ lệ tăng (giảm) hàng năm +35,4% 125.160 +80,5% 254.730 +103,5% (Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ Vietcombank ) Bảng trên là tổng hợp số liệu doạn số sử dụng của 2 thẻ Visa và Master. Qua đó ta thấy mặt tích cực trong hoạt động trong phát hành thẻ tín dụng đó là số tiền chi tiêu hàng năm của chủ thẻ sử dụng thẻ tín dụng tăng. Năm 2000 tăng 35,4% so với năm 1999; Năm 2001 tăng 6,7% so với năm 2000 và 2002 lại tăng 80,5% so với năm 2001. Năm 2003 tăng trưởng cao với mức 103,5%. Điều này góp phần tăng dư nợ tín dụng cho NHTNT. Trong suốt gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phát hành thẻ, số trưòng hợp rủi ro xảy ra chỉ có 3 trường hợp bị mất thẻ và không đưa kịp vào danh sách nên bị lợi dụng với số tiền tổn thất khoảng 5000 USD. Đây có thể coi là thành công của VCB trong lĩnh vực phát hành thẻ. Có được thành công này là do VCB tuân thủ chặt chẽ các quy định về phát hành thẻ nhất là trong việc thẩm định hồ sơ khách hàng. Thẻ tín dụng thường giao tận tay cho khách hàng (KH) TiÓu luËn đồng thời khi đăng kí phát hành thẻ tín dụng KH phải kí quỹ một khoản bằng 125% HMTD, do đó không xảy ra tổn thất tín dụng mà chỉ có trường hợp nợ quá hạn. Sở dĩ trong quá trình phát hành thẻ tín dụng VCB không gặp trường hợp rủi ro thẻ giả vì NHNT mặc dù là NH lớn nhất Việt Nam nhưng so với khu vực và trên thế giới thì còn quá nhỏ bé, số lượng phát hành ra chưa nhiều do đó thẻ do NHNT phát hành chưa phải là đối tuợng làm giả của các tổ chức tội phạm quốc tế. Còn tổ chức tội phạm trong nước thì chưa đủ trình độ làm thẻ giả. Đây chính là thuận lợi cho NHNT trong quá trình mở rộng và phát triển thị trường thẻ tín dụng ở Việt Nam. Do tình hình nền kinh tế Việt Nam phát triển chưa cao, thu nhập người dân trong nước còn thấp nên số lượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế còn hạn chế. Số lượng phát hành còn ít so với tiềm năng mới chỉ phát hành chủ yếu cho người nước ngoài và người Việt Nam đi công tác và học tập ở nước ngoài. Hiện nay, việc NHNT phát hành thẻ phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài mà cụ thể là người chủ yếu sống ở nước ngoài (75%). Do đó nếu có sự biến động xấu nào đó trong quan hệ quốc tế thì doanh số sử dụng thẻ sẽ giảm, đây chính là điều bất lợi trong hoạt động kinh doanh thẻ của NHNH ở Việt Nam.0 2.2. Hoạt động thanh toán thẻ So với hoạt động phát hành thẻ thì hoạt động thanh toán thẻ của NHNT có phần sôi động hơn và là 1 nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cho NH. Đa số thanh toán qua các năm vẫn chiếm 1 tỉ trọng lớn là thanh toán hộ cho các NH khác và các tổ chức thẻ quốc tế, vì số lượng thẻ VCB phát hành còn ít. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế hàng năm của NHNT đạt hàng chục triệu USD. Hiện nay, VCB là NHTM duy nhất ở Việt Nam chấp nhận thanh toán cả năm loại thẻ phổ biến nhất thế giới: Visa Card, MastersCard, Amex, JCB và Diners club. Do thẻ Diners club mới được thanh toán tại NHNT Việt Nam vào cuối năm 2002 nên chưa có số lượng thống kê nên số liệu trong bài chủ yếu là của 4 loại thẻ còn lại. Bảng 7: Doanh số thanh toán của NHNT (Đơn vị: 1000USD) Thẻ Visa Card Năm 1999 33500 Masters Card 16200 2000 2001 2002 2003 34000 37200 37992 61817 15000 15700 15221 24162 Amex JCB Tổng cộng 29500 24500 17000 18013 28820 1700 80900 1100 1500 1241 1365 74600 71400 72767 116164 (Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ NHNT 2003) Năm 1999 lượng khách nước ngoài vào Việt Nam không nhiều do đó doanh số thanh toán thẻ cũng giảm theo mặc dù trong năm 1999 NHNT tích cực mở TiÓu luËn rộng mạng lưới CSCNT đưa tổng số CDCNT lên tới 1350 điểm nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng giảm sút. Năm 2000 cho dù thẻ Visa có dấu hiệu phục hồi về doanh số thanh toán nhưng các loại thẻ khác giảm sút nên làm cho doanh số giảm xuống so với năm 1999, tổng doanh số năm 2000 đạt 74.600 nghìn USD. Nguyên nhân của tình trạng này là: Thứ nhất: Cho dù lương khách vào Việt Nam tăng 11% so với năm 1999 nhưng mức giá chung của các loại hình dịch vụ giảm sút nên tổng doanh số thanh toán thẻ giảm. Thứ hai: Sự cạnh tranh của các NH khác đã làm giảm thị phần thanh toán của VCB, nhất là việc NH UOB và Hongkong Bank tham gia kí hợp đồng là NHTT với tổ chức thẻ JCB làm cho lợi thế đôc quyền của VCB giảm hẳn, sự cạnh tranh của NH ACB trong hoạt động thanh toán thẻ ngày càng ảnh hưởng đến thị phần trong thanh toán thẻ của NHNT. Đến năm 2001, doanh số các loại thẻ khác đều giảm nhẹ nhưng thẻ Amex lại sụt giảm mạnh nên tổng doanh số thanh toán thẻ giảm. Nguyên nhân của sự giảm sút này là do VCB còn thua kém các đối thủ khác trong quảng bá sản phẩm mà đối thủ lớn của VCB là Á Châu lại làm rất tốt việc này. Năm 2002, đánh dấu sự tăng trưởng trở lại về doanh số thanh toán thẻ. Doanh số thanh toán cho cả 4 loại thẻ đều tăng, đây là dấu hiệu đáng mừng về sự phục hồi của hoạt động thanh toán thẻ. Tổng doanh số thanh toán đạt 72.767 nghìn USD. Hoạt động thanh toán thẻ năm 2003 không những thoát khỏi ra tình trạng giảm sút mà đã tăng trưởng mạnh đạt mức doanh số cao nhất từ trước đến nay. Tổng doanh số là 116.164 nghìn USD, tăng 59,6% so với năm 2002. Điều đó xuất phát từ các nguyên nhân sau: Thứ nhất: Nguyên nhân khách quan là do số lượng khách du lịch vào Việt Nam tăng đáng kể hơn 4 triệu lượt, bên cạnh đó các dự án nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tăng cao về số lượng và chất lượng đặc biệt là sự kiện Việt Nam đăng cai Seagame vừa qua. Thứ hai: bên cạnh nguyên nhân khách quan thì về cơ bản có thể khẳng định chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của NHNT đã tốt hơn, có sức cạnh tranh và dần dần đã đáp ứng đươc yêu cầu thanh toán của KH. Thứ ba: Công nghệ thanh toán của VCB được cải tiến nhiều, hệ thống xử lý dữ liệu hoạt động tương đối ổn định không gây ra sự cố và đã phát huy các chức năng vốn có tại thị trường Việt Nam. Việc đầu tư trang thiết bị được chú trọng. Gần 45% CSCNT của hệ thống được trang bị máy EDC nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận cho NHNT Việt Nam. Trang thiết bị tại các CSCNT ít bị ngừng hoạt động do NHNT đã kí hợp đồng bảo trì bảo dưỡng với 1 công ty chuyên dụng. Việc cấp phép đươc thực hiện thường xuyên 24/24h. Hiện nay, VCB đã giao cho các chi nhánh được phép làm công tác Marketing, thẩm định, đánh giá KH, tập hợp những thông tin, hồ sơ sau đó có thể chuyển về TW qua con đường Leased line. TiÓu luËn Ch¬ng III Mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn Ho¹t ®éng kinh doanh thÎ tÝn dông ë NHTM 1. Mét sè nhËn xÐt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh thÎ. Më réng dÞch vô NH trong khu vùc d©n c lµ mét chñ tr¬ng lín cña NHNN nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh thanh to¸n trong d©n c, t¹o nªn c¸c thãi quen sö dông c«ng cô TTKDTM, ph¸t triÓn thanh to¸n qua NH vµ thùc thi tèt c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. MÆt kh¸c ®èi víi c¸c NHTM ®©y lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn míi, tËp trung c¸c nguån vèn tiÒm tµng trong d©n c vµo c¸c tµi kho¶n c¸ nh©n ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn. Trong thêi gian qua viÖc thanh to¸n thÎ nãi chung chØ lµ phôc vô ®èi tîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam, mÆc dï lîi Ých cña viÖc sö dông thÎ lµ kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc. NÕu nhËn xÐt theo tõng ®èi tîng cô thÓ cho ta thÊy: * §èi víi ngêi sö dông thÎ: ThÎ thanh to¸n quèc tÕ lµ mét ph¬ng tiÖn chi tr¶ hiÖn ®¹i cã thÓ sö dông ®Ó thanh to¸n hµng ho¸ dÞch vô, rót tiÒn mÆt t¹i c¸c quÇy thanh to¸n hoÆc t¹i c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng. Sö dông thÎ thanh to¸n sÏ an toµn vµ tiÖn lîi h¬n nhiÒu so víi c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nh tiÒn mÆt, sÐc…Ngoµi ra nã cßn cã kh¶ n¨ng sö dông trªn toµn cÇu, do ®ã rÊt thuËn tiÖn cho ngêi sö dông khi ®i c«ng t¸c, du lÞch quèc tÕ. Sö dông thÎ t¹o nªn sù v¨n minh lÞch sù cho kh¸ch hµng khi thanh to¸n. * §èi víi c¬ së chÊp nhËn thÎ: Khi c¬ së chÊp nhËn thÎ, sÏ tËn dông c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng thªm sù v¨n minh lÞch sù vµ uy tÝn cña c¬ së. Tr¸nh ®îc hiÖn tîng kh¸ch hµng dïng tiÒn gi¶ hay vÊn ®Ò mÊt c¾p tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng, thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng. * §èi víi Ng©n hµng ph¸t hµnh: ViÖc ¸p dông thÎ cho phÐp NHPH ®a ra c¸c dÞch vô míi cho KH, lµ ph¬ng tiÖn tèi u ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng míi t¨ng thªm thu nhËp cho NH tõ c¸c phÝ ph¸t hµnh thÎ. MÆt kh¸c ®©y lµ h×nh thøc tÝn dông hiÖn ®¹i gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc kinh doanh cña NH, më réng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña NH trªn toµn cÇu. * §èi víi ng©n hµng thanh to¸n: §îc hëng hoa hång phÝ khi lµm ®¹i lý thanh to¸n cho NHPH mét mÆt nhê lµm trung gian thanh to¸n thÎ nªn NHTT gi÷ ®îc kh¸ch hµng. * §èi víi x· héi: ViÖc thanh to¸n b»ng thÎ lµm gi¶m nhu cÇu gi÷ tiÒn mÆt, gi¶m lîng tiÒn lu th«ng, dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ ph¸t hµnh tiÒn, t¹o nªn mét thãi quen v¨n minh vµ lÞch sù trong thanh to¸n. 2- Môc tiªu vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn thÎ tÝn dông NHTM. §¸p øng yªu cÇu t¨ng trëng kinh tÕ cao, bÒn v÷ng cña ®Êt níc theo nghÞ quyÕt cña ®¹i héi §¶ng IX, trong nh÷ng n¨m tíi, NHTM tËp trung vµo c¬ cÊu l¹i vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ NH, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho dÞch vô thÎ cã c¬ héi ph¸t triÓn.ThÎ tÝn dông ph¶i trë thµnh ph¬ng tiÖn thanh to¸n quen thuéc trong mét bé phËn d©n chóng quen thuéc ë c¸c thµnh phè vµ c¸c khu c«ng nghiÖp lín, trë thµnh ph¬ng tiÖn thanh to¸n chñ yÕu cña th¬ng m¹i ®iÖn tö. ChiÕn lîc ph¸t triÓn thÎ cña NHTM ViÖt Nam lµ triÓn khai ®Ò ¸n thanh to¸n thÎ trong th¬ng m¹i ®iÖn tö, triÓn khai ®Ò ¸n ph¸t hµnh thÎ liªn kÕt, ®Ò ¸n thanh to¸n thÎ tÝn dông néi ®Þa liªn NH x©y dùng quan hÖ ®èi t¸c chiÕn lîc ( hµng kh«ng VN, Tæng c«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng VN…)
- Xem thêm -