Tài liệu Kd lữ hành

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc MôC LôC Lêi Nãi §Çu. Ch¬ng 1: C¬ Së Lý LuËn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L Hµnh 1.1 :C¸c Kh¸i NiÖm C¬ B¶n. Kinh Doanh L÷ Hµnh. Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa. Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch. 1.2:C¸c §iÒu KiÖn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh. Ch¬ng 2: C¶m NhËn Tõ Mét ChuyÕn §i Thùc TÕ 2.1: Môc §Ých, ý NghÜa. 2.2: TuyÕn §iÓm §Õn, Thêi Gian, Chi PhÝ. Tæ Chøc Qu¶n Lý §iÒu Hµnh Cña Ban Chñ NhiÖm Khoa, ThÇy C« Gi¸o, Tinh ThÇn Cña Sinh Viªn... 2.3: C¶m NhËn Chung VÒ C¸c DÞch Vô, C¸c Gi¸ TrÞ Tµi Nguyªn Du LÞch N¬i §Õn. 2.4: Lîi ThÕ §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch Cña Qu¶ng B×nh. 2.4.1: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Nh©n V¨n. 2.4.2: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Thiªn nhiªn. 2.43: Lîi ThÕ VÒ Giao Th«ng Vµ Lîi ThÕ VÒ Nguån Kh¸ch. Ch¬ng 3: Mét Sè Suy NghÜ §Ó Ph¸t Huy Lîi ThÕ Cña Qu¶ng B×nh Trong ViÖc Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch 3.1: X¸c §Þnh ThÞ Trêng Kh¸ch. 3.2: KÕt Hîp Vµ §a D¹ng Ho¸ S¶n PhÈm. 3.3: Quan HÖ Víi C¸c Doanh NghiÖp Du LÞch T¹i C¸c N¬i Cã Nguån Kh¸ch Lín 3.4: T¨ng Cêng Xóc TiÕn Du LÞch. 3.5: Båi Dìng Vµ §µo T¹o §éi Ngò Lao §éng. KÕt LuËn. Tµi liÖu Tham Kh¶o. Lêi nãi ®Çu 1 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc Ph¸t triÓn du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trªn c¬ së khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn sinh th¸i,truyÒn thèng v¨n ho¸ lÞch sö,huy ®éng tèi ®a nguån lùc trong níc vµ tranh thñ sù hîp t¸c,hç trî quèc tÕ,gãp phÇn thùc hiÖn CNH-H§H ®Êt níc.Tõng bíc ®a níc ta trë thµnh mét trung t©m du lÞch cã tÇm cì trong khu vùc,trong giai ®oan hiÖn nay ®ã lµ môc tiªu tæng qu¸t chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch VN trong giai ®o¹n hiÖn nay.Du lÞch vèn ®îc coi lµ ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi bëi nã t¹o nguån lùc lín ®Ó t¹o ra thu nhËp quèc d©n,t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,lµ ph¬ng thøc hiÖu qu¶ ®Ó ph©n phèi l¹i thu nhËp gi÷a c¸c quèc gia vµ ®iÒu chØnh c¸n c©n th¬ng m¹i quèc tÕ hoµ tan xu thÕ toµn cÇu ho¸,héi nhËp vµ ph¸t triÓn,ngµy nay nhu cÇu du lÞch ngµy cµng cao,ngêi ta ®i du lÞch víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh nghØ ng¬i,gi¶i to¶,tham quan…hay t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh mµ hiÖu qu¶ du lÞch cã thÓ mang l¹i cho nÒn kinh tÕ ®Êt níc.ViÖt Nam trong giai ®o¹n gÇn ®©y ®· tró träng ph¸t triªbr du lÞch vµ nhµ níc ta ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch thÝch hîp thóc ®Èy sù ph¸t triÓn du lÞch,®a ®Êt níc con ngêi VN ra giíi thiÖu víi TG vµ ®a TG ®Õn víi VN.V× vËy du lÞch níc ta muèn héi nhËp cïng thÕ giíi cÇn nhiÒu yÕu tè trong ®ã kh«ng thÓ thiÕu yÕu tè con ngêi,®µo t¹o nh÷ng cö nh©n chuyªn ngµnh du lÞch hìng dÉn viªn lµ viÖc cÇn thiÕt.ChÝnh v× v©y tronh khung ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña ngµnh QTDL-khoa QTKD cua têng DLPD,sinh viªn ngµnh du lÞch cã chuyÕn ®i kiÕn tËp thùc tÕ. Trêng vµ khoa ®· tæ chøc cho sinh viªn líp 744-QTDL ®i kiÕn tËp thùc tÕ t¹i HuÕ trong thêi gian 5 ngµy 4 ®ªm lµ ngµy 12/03/2003 ®Õ 16/03/2003. Trong chuyÕ ®i thùc tÕ nµy gióp cho sinh viªn cã thÓ thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ ®îc cä s¸t thùc tÕ,cã thªm kinh nghiÖm ®Ó hoµn thµnh m«n häc chuyªn ngµnh QTDL l÷ hµnh còng nh lµm tiÒn ®Ò ®Ó c¸c m«n häc chuyªn ngµnh tiÕp. ChÝnh v× vËy mµ em ®· chän ®Ò tµi “ Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn vµ lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa nhËn kh¸ch cña Qu¶ng B×nh”.§©y lµ tuyÕn ®iÓm ®Õn cã nhiÒu lîi thÕ vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch. Ch¬ng 1: C¬ Së Lý LuËn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh 1.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n. Kinh doanh l÷ hµnh:lµ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng.ThiÕt lËp c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hay tõng phÇn,qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch¬ng 2 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc tr×nh nµy trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp qua c¸c trung gian hoÆc v¨n phßng ®¹i diÖn,tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ híng dÉn du lÞch. Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa: lµ viÖc x©y dùng,b¸n vµ t« chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch néi ®Þa,nhËn uû th¸c ®Ó thùc hiÖn du lÞch ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch níc ngoµi ®· ®îc c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ ®a vµo ViÖt Nam. Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa nhËn kh¸ch: Lµ viÖc xay dùng,b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch néi ®Þa mµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh néi ®Þa nhËn kh¸ch ®îc thµnh lËp gÇn c¸c vïng tµi nguyªn du lÞch,chñ yÕu nh»m ®ãn nhËn vµ tiÕn hµnh phôc vô kh¸ch du lÞch cho c¸c c«ng ty du lÞch göi kh¸ch tíi. 1.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh. XuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cña kinh doanh l÷ hµnh mµ c¸c doanh nghiÖp, cã thÓ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh nµy khi cã ®ñ n¨m ®iÒu kiÖn c¬ b¶n lµ: Më réng mèi quan hÖ quèc tÕ vµ hoµ b×nh,h÷u nghÞ,cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch t¹o ®éng lùc cho du lÞch ph¸t triÓn æn ®Þnh,b¶o ®¶m an ninh vµ an toµn; thÞ trêng kh¸c du lÞch(cÇu trong du lÞch) ®a d¹ng phong phó cã quy m« lín;ThÞ trêng s¶n xuÊt du lÞch(cung trong du lÞch) ®a d¹ng, phong phó vµ ®ång bé víi quy m« lín,n¨ng lùc vµ tr×nh ®é kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh. C¸c ®iÒu kiÖn trªn ®©y cµng thuËn lîi bao nhiªu th× cµng thóc ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh mét c¸ch ®a d¹ng vµ cµng lµm cho ho¹t ®éng nµy cña doanh nghiÖp thu ®îc hiÖu qu¶ cao bÊy nhiªu. 1.2.1 §iÒu kiÖn vÒ më réng quan hÖ quèc tÕ hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ: Trong nhiÒu thËp kû võa qua du lÞch quèc tÕ ®· cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ xu híng toµn cÇu ho¸ s¶n phÈm du lÞch vµ thÞ trêng du lÞch ngµy cµng chë nªn râ nÐt,c¸c mèi quan hÖ ®a ph¬ng,song ph¬ng gi÷a c¸c quèc gÝa trë thµnh mét ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng ®Ó ph¸t triÓn du lÞch.Kh¸ch du lÞch ë mét quèc gia nµy muèn ®Õn mét quèc gia kh¸c ®Ó tiªu dïng s¶n phÈm du lÞch th× tríc hÕt ph¶i cã mèi quan hÖ ngo¹i giao gi÷a hai quèc gia ®ã.Møc ®é hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ trong mèi quan hÖ gi÷a hai quèc gia ®îc thÓ chÕ ho¸ ë c¸c ®êng lèi,chÝnh s¸ch vµ c¸c u ®·i ngo¹i giao mµ mçi quèc gia giµnh cho nhau.Sù t¨ng trëng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam giai ®o¹n 1990-2002chøng minh thuyÕt phôc,dÉn chøng b»ng sè liÖu cho thÊt so víi n¨m 1990 sè du kh¸ch quèc tÕ t¨ng 9 lÇn,cßn du kh¸ch néi ®Þa t¨ng h¬n 10 lÇn.Du lÞch mang lîi cho nghµnh kinh tÕ quèc d©n n¨m 2001 lµ 1,4 tû USD bao gåm c¸c kho¶n thu trùc tiÕp cña tæ chøc du lÞch vµ c¸c ngµnh cã liªn quan.Tæng côc du lÞch cho biÕt n¨m 2002 thu nhËp toµn ngµnh ®¹t 23.500 tû ®ång.Kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam t¨ng trëng 11% vµ kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¨ng 5% so víi n¨m 2001.HoÆc Th¸i Lan ®· miÔn visa cho c«ng d©n cña 56 níc vµ c«ng d©n cña 96 níc kh¸c cã thÓ xin visa vµo Th¸i Lan ngay t¹i c¸c cöa khÈu.KÕt qu¶ lµ vµo nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû 20 mçi n¨m cã kho¶ng 8 triÖu lît kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn víi níc nµy víi doanh thu kho¶ng 7 tû USD.Mèi quan hÖ quèc tÕ hoµ b×nh vµ hu nghÞ gi÷a c¸c quèc gia tríc hÕt phô thuéc vµo thÓ chÕ chÝnh trÞ cña quèc gia,®Æc ®iÓm cña kinh tÕ thÕ gií,giao lu v¨n ho¸ gi÷a c¸c d©n téc.Tõ mèi quan hÖ quèc tÕ nµy mµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi dÔ dµng,an toµn cho chuyÕn ®i 3 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc cña kh¸ch,cöa vµo mçi quèc gia ®îc mëi réng.Mèi quan hÖ nµy xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cñ con ngêi ®îc sèng trong hoµ b×nh,h÷u nghÞ ®îc tù do ®i l¹i ®Ó chiªm ngìng,thëng thøc c¸c gia trÞ thÈm mü,®Ó häc hái vµ cuèi cïng lµ ®Ó n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña con ngêi.Khi mµ mèi quan hÖ quèc tÕ hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ ®îc më réng sÏ t¹o ra du lÞch kh«ng biªn gií lµm cho c¶ cung vµ cÇu du lÞch ph¸t triÓn. 1.2.2 Cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho du lÞch ph¸t triÓn: C¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh chØ cã thÓ phat triÓn ®îc ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch quèc tÕ,néi ®Þa khi mµ c¸c ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ luËt ph¸p cña n¬i ®i vµ n¬i ®Õn du lÞch cho phÐp. §iÒu kiÖn thuËn lîi cña chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña c¸c doanh nghiÖp ®îc biÓu hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh sau: Mét lµ sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ b¶o ®¶m an ninh,an toµn cho ngêi tiªu dïng du lÞch vµ nhµ s¶n xuÊt du lÞch. Hai lµ ®êng nèi khuyÕn khÝch ph¸t triÓn du lÞch cïng víÝ hÖ thèng chÝnh s¸chm,biÖn ph¸p ®ång bé ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch. Ba lµ quy ®Þnh vÒ tû gi¸ chuyÓn ®æi ®¬n vÞ tiÒn tÖ.Sù ®Çy ®ñ,toµn diÖn vµ ®ång bé cña hÖ thèng ph¸p luËt cho ®Õn viÖc kiÓm tra,thanh tra gi¸m s¸t thùc hiÖn ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan c«ng quyÒn.§iÒu kiÖn chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt trªn ®©y mét mÆt t¹o ra sù nhËn thøc thèng nhÊt trong x· héi ®Ó cã sù phèi hîp ®ång bé,thèng nhÊt trong hµnh ®éng ®Þnh híng cho kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ,kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña c¸c doanh nghiÖp,lµm t¨ng hiÖu qu¶ cµ lµm gi¶m bít c¸c rñi ro trong kinh doanh do yÕu tè chÝnh trÞ g©y ra.MÆt kh¸c ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh tíi viÖc b¶o ®¶m tÝnh tiÖn lîi,an toµn trong kú väng cña kh¸ch khi tiªu dïng ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi,lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn s¶n phÈm l÷ hµnh,t¹o sù thuËn lîi cho c¸c nhµ kinh doanh l÷ hµnh trong viÖc thu hót kh¸ch. 1.2.3 ThÞ trêng kh¸ch du lÞch cã quy m« lín. Nhu cÇu du lÞch lµ lo¹i nhu cÇu ®Æc biÖt vµ tæng hîp cña con ngêi.Nhu cÇu nµy ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn nÒn t¶ng cña c¸c nhu cÇu sinh lý mµ cèt lâi lµ nhu cÇu ®i l¹i vµ c¸c nhu cÇu t©m lý ®ã lµ nhu cÇu (giao tiÕp) trong hÖ thèng c¸c nhu cÇu con ngêi. “Khi mµ tr×nh ®é s¶n xuÊt x· héi cµng ph¸t triÓn,c¸c mèi quan hÖ x· héi cµng hoµn thiÖn,møc ®é toµn cÇu ho¸ cµng cao th× nhu cÇu du lÞch cña con ngêi phô thuéc vµo c¸c yÕu tè chÝnh sau ®©y: TÝnh hÊp dÉn cña s¶n phÈm du lÞch nãi ®Õn; møc thu nhËp;gi¸ c¶ cña ch¬ng tr×nh du lÞch ;t©m lý c¸ nh©n;t©m lý x· héi. TÝnh hÊp dÉn cña s¶n phÈm du lÞch n¬i ®Õn ®îc thÓ hiÖn ë ba nhãm: nhãm nh©n tè cÊp mét gåm tù nhiªn,v¨n ho¸,kÕt kÊu h¹ tÇng; nhãm nh©n tè cÊp hai gåm ®êng lèi ph¸t triÓn du lÞch vµ chu kú sèng cña s¶n phÈm du lÞch ; nhãm nh©n tè cÊp ba gåm marketing,gi¸ c¶ vµ tæ chøc du lÞch . 4 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc Møc thu nhËp lµ toµn bé thu nhËp cña gia ®×nh. Møc thu nhËp cña gia ®×nh vµ møc thu nhËp b×nh qu©n cña mét ngêi lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò vµ cã c¬ së vËt chÊt quan träng quyÕt ®Þnh ngêi ®ã cã thÓ trë thµnh du kh¸ch hay kh«ng.C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu chi ra nh sau:KhiGDP/ngêi ë mét quèc gia ®¹t tõ 800 ®Õn 1000 USD th× c d©n thêng cã nhu cÇu ®i du lÞch trong níc,tõ 4000 ®Õn 10000 USD th× c d©n thêng cã nhu cÇu ®i du lÞch níc ngoµi cã kho¶ng c¸ch ®Þa lý gÇn,tõ 10000USD nªn thêng cã nhu cÇu ®i du lÞch ®Õ c¸c níc cã kho¶ng c¸ch ®Þa lý xa,kh¸c biÖt hoµn toµn vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Gi¸ c¶ cña ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc thÓ hiÖn chi phÝ trong chuyÕn ®i nh»m thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch. Nã tuú thuéc vµo ®é dµi,tuyÕn ®iÓm,chÊt lîng,c¬ cÊu chñng lo¹i dÞch vô cã trong ch¬ng tr×nh du lÞch chän gãi,phô thuéc vµo quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng,vµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. T©m lý c¸ nh©n bao gåm: ®éng c¬ ®i du lÞch,nhËn thøc cña c¸ nh©n vÒ du lÞch,kinh nghiÖm vµ th¸i ®é cña c¸ nh©n ®èi víi n¬i ®Õn du lÞch. T©m lý x· héi bao gåm: V¨n ho¸ chung,phong tôc tËp qu¸n,giíi tÝnh,häc vÊn,nghÒ nghiÖp,lèi sèng ,thÞ hiÕu cña nhãm mµ c¸ nh©n lµ thµnh viªn. Tuy nhiªn,nhu cÇu du lÞch cña con ngêi cha ph¶i lµ cÇu trong du lÞch.§Ó cho nhu cÇu du lÞch cña c¸ nh©n trë thµnh cÇu thÞ trêng vÒ s¶n phÈm du lÞch cÇn cã ba ®iÒu kiÖn lµ kh¶ n¨ng chi tiªu cho nhu cÇu du lÞch,cã thêi gian rçi dµnh riªng cho tiªu dïng du lÞch vµ s½n sµng mua s¶n phÈm du lÞch. Khi tho¶ m·n ba ®iÒu kiÖn nµy t¹o ra thÞ trêng kh¸ch du lÞch hiÖn t¹i.Nõu nhu cÇu du lÞch cua c¸c c¸ nh©n cha tho¶ m·n mét trong ba ®iÒu kiÖn nãi trªn th× tËp hîp l¹i t¹o ra thÞ trêng kh¸ch du lÞch tiÒm n¨ng. Do phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nªn cã nhiÒu lo¹i kh¸ch du lÞch kh¸c nhau víi nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu dïng kh¸c nhau t¹o ra c¸c ®o¹n thÞ trêng môc tiªu kh¸c nhau.Mong ®îi chung cña ngêi tiªu dïng du lÞch lµ tÝnh tiÖn lîi dÔ dïng,tÝnh tiÖn nghi,tÝnh lÞch sù chu ®¸o,tÝnh vÖ sinh,tÝnh an toµn cao.V× vËy ®©y lµ ®iÒu kiÖn mang tÝnh tÝnh tiÒn ®Ò ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ,l÷ hµnh néi ®Þa,l÷ hµnh göi kh¸ch,l÷ hµnh nhËn kh¸ch hoÆc kinh doanh l÷ hµnh tæng hîp tuú thuéc vµo n¨ng lùc kinh doanh vµ tr×nh ®é kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. 1.2.4 Cã nhiÒu nhµ cung cÊp víi nhiÒu chñng lo¹i dÞch vô hµng ho¸,chÊt lîng dÞch vô hµng ho¸ phong phó vµ ®a d¹ng. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn ®îc th× ph¶i cã sù tham gia ®Çy ®ñ cña c¸c nhµ cung cÊp.Bëi chÝnh c¸c nhµ cung cÊp b¶o ®¶m cung øng nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo ®Ó c¸c nhµ kinh doanh l÷ hµnh liªn kÕt c¸c dÞch vô mang tÝnh ®¬n lÎ cña tõng nhµ cung cÊp thµnh dÞch vô du lÞch hoµn chØnh vµ lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông cña chóng ®Ó b¸ cho kh¸ch du lÞch víi møc gi¸ hîp yªu cÇu,møc gi¸ ph¶i thÊp h¬n so víi gi¸ mµ kh¸ch du lÞch mua tõng dÞch vô ®¬n lÎ gép l¹i,tiÕt kiªm ®îc thêi gian,dÔ dµng trong viÖc t×m kiÕm th«ng tin,lùa chon s¶n phÈm phï hîp víi ®Æc ®iÓm tiªu ®ïng du lÞch cña hä. Do vËy nÕu thiÕu nhµ cung cÊp dÞch vô ®Çu vµo,sè lîng vµ chÊt lîng bÞ h¹n chÕ ,møc gi¸ cho c¸c nhµ kinh doanh l÷ hµnh cao th× kinh doanh l÷ hµnh khã 5 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc cã thÓ ph¸t triÓn hoÆc kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®îc.Nªó kh«ng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a c¸c nhµ cung cÊp th× c«ng ty l÷ hµnh kh«ng thÓ tæ chøc ®îc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch,nhµ cung cÊp cã thÓ t¨ng gÝa,cung cÊp kh«ng thêng xuyªn,hoÆc h¹ thÊp chÊt lîng s¶m phÈm cung cÊp cho doanh nghiÖp lµm ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch cña doanh nghiÖp. V× c¸c dÞch vô cÊu thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh ®Ó thùc hiÖn chuyÕn du lÞch thiÕu , chÊt lîng thÊp hoÆc gÝa thµnh thÊp hoÆc gi¸ qu¸ cao kh«ng b¸n ®îc . Cho ®Õn nay trong c¸c tµi liÖu khoa häc vÒ du lÞch cha ®a ra kh¸i niÖm vÒ nhµ cung cÊp s¶n phÈm cho doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh mµ míi chØ cã kh¶i niÖm chung vÒ nhµ cung cÊp s¶n phÈm du lÞch ch ®a ra kh¸i niÖm vÒ nhµ cung cÊp s¶n phÈm du lÞch.Kh¸i niÖm vÒ nhµ cung cÊp s¶n phÈm du lÞch ®øng trªn gãc ®é kh¸i qu¸t víi du lÞch bao gåm hai thµnh phÇn chÝnh lµ cung du lÞch vµ cÇu du lÞch.Do ®ã viÖc ®Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹i c¸c nhµ cung cÊp s¶n phÈm cho doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh lµ rÊt cÇn thiÕt mang ý nghÜa c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn víi nghµnh du lÞch.Kh¸i niÖm vÒ nhµ cung cÊp.Kh¸i niÖm vÒ nhµ cung cÊp s¶n phÈm du lÞch cho doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh lµ: Nhµ cung cÊp s¶n phÈm cho doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh lµ bÊt cø chñ thÓ nµo ®îc ph¸p luËt cho phÐp cung cÊp bÊt cø lo¹i s¶n phÈm nµo mµ doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh cÇn ®Ó x©y dùng,b¸n,tæ chøc thùc thiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých sinh lîi cña doanh nghiÖp. Nhµ cung cÊp s¶n phÈm (dÞch vô vµ hµng ho¸ ) cho doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh sau ®©y ®îc gäi t¾t lµ nhµ cung cÊp. C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®i l¹i cña kh¸ch tõ n¬i ë thêng xuyªn ®Õ ®iÓm du lÞch (khu du lÞch) t¹i n¬i ®Õn vµ ngîc l¹i.C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn bao gåm:v©n chuyÓn hµng kh«ng,vËn chuyÓn ®êng s¾t,vËn chuyÓn ®êng bé,vËn chuyÓn ®êng thuû. C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô lu tró tho¶ m·n nhu cÇu ¨n ë cña kh¸ch trong thêi gian ®i du lÞch,c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô lu tró bao gåm c¸c thÓ lo¹i lu tró nh kh¸ch s¹n,motel,lµng du lÞch, nhµ nghØ... c¸c thÓ lo¹i nhµ hµng,quÇy ba,phong héi häp... C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tham quan,vui ch¬i gi¶i trÝ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®Æc trng trong tiªu dïng du lÞch,du cÇu c¶m thô c¸c gi¸ trÞ thÈm mü cña kh¸ch ë n¬i ®Õn du lÞch. C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô thoa m·n nhu cÇu ®Æc trng cña kh¸ch trong ch¬ng tr×nh du lÞch bao gåm: C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tham quan t¹i c¸c ®iÓm du lÞch,khu du lÞch,c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸,nghÖ thuËt,thÓ thao,ch¨m sãc søc khoÎ, hµng thñ c«ng mü nghÖ... Ngoµi ra cßn cã c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô mang tÝnh chÊt chung cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi nh lµ: C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô bu ®iÖn vµ bu chÝnh viÔn th«ng C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ng©n hµng,b¶o hiÓm. C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô c«ng. Nhµ cung cÊp dÞch vô c«ng lµ c¸c lo¹i nhµ cung cÊp mµ chøc n¨ng ho¹t ®éng kh«ng ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ýc lîi nhuËn.Bao gåm c¸c tæ chøc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ du lÞch, c¸c c¬ quan c«ng quyÒn kh¸c nh lµ c¸c c¬ quan xuÊt nhËp c¶nh, h¶i quan,c«ng an,ngo¹i giao,v¨n ho¸, gi¸o dôc.... c¸c c¬ quan nµy cã liªn quan chÆt chÏ trong viÖc b¶o 6 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc ®¶m yÕu tè ®Çu vµo cùc kú quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cña c¸c doanh nghiÖp l hµmh. Nõu thÞ trêng kh¸ch du lÞch ®îc x¸c ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò th× ®iÒu kiÖn c¸c nhµ cung cÊp ®îc x¸c ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh . 1.2.5 §iÒu kiÖn vÒ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é kinh doanh l÷ hµnh cña doanh nghiÖp. §iÒu kiÖn nµy bao gåm nh©n tè con ngêi, tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh l÷ hµnh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña mçi doanh nghiÖp. Nh©n tè con ngêi ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®ßi hái ngêi lao ®éng ph¶i cã kiÕn thøc réng trong nhiÒu lÜnh vùc, cã chuyªn m«n giái, cã søc khoÎ tèt, h×nh thøc b¶o ®¶m theo quy luËt cña c¸c ®Ñp, cã phÈm chÊt t©m lý nhiÖt t×nh, h¨ng say, n¨ng ®éng, t duy s¸ng t¹o vµ ®Æc biÖt lµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao.Ngêi lao ®éng ®îc trang bÞ vèn kiÕn thøc réng trªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc x· héi. Ngo¹i ng÷ ®îc x¸c ®Þnh nh c«ng cô ®Ó hµnh nghÒ cña lao ®éng híng dÉn. Ngo¹i ng÷ vµ tin häc ®îc x¸c ®Þnh nh lµ c«ng cô ®Ó hµnh nghÒ cña lao ®éng t vÊn vµ b¸n s¶n phÈm l÷ hµnh. Kh¶ n¨ng vÒ thiÕt lËp vµ duy tr× c¸c mèi quan hÖ x· héi, kh¶ n¨ng vÒ tæ chøc ®iÒu hµnh cña c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Õn vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng du lÞch. Tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng trong kinh doanh l÷ hµnh cña doanh nghiÖp. §Ó kinh doanh l÷ hµnh cña doanh nghiÖp thµnh c«ng, ph¶i tæ chøc mét c¸ch khoa häc hîp lý, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ râ rµng vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kh©u thùc hiÖn vµ sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c bé phËn nghiÖp vô marketing, ®iÒu hµnh vµ híng dÉn. Bé phËn marketing trong doanh nghiÖp l÷ hµnh. Kinh doanh l÷ hµnh víi vai trß chÝnh lµ kÕt nèi cung cÇu trong du lÞch b»ng c¸ch liªn kÕt tõng s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n lÎ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt du lÞch kh¸c nhau thµnh s¶n phÈm du lÞch hoµn chØnh lµm gia t¨ng gi¸ trÞ cña chóng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu khi ®i du lÞch cña con ngêi.V× vËy viÖc thu hót kh¸ch, lµm cho doanh nghiÖp cã nhiÒu kh¸ch lµ nhiÖm vô quan träng, bËc nhÊt trong kinh doanh cña doanh nghiÖp.Thùc hiÖn chøc n¨ng thu hót kh¸ch ®ã lµ bé phËn marketing trong doanh nghiÖp. Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: Doanh nghiÖp ®ang vµ sÏ cã vÞ trÝ nµo trªn thÞ trêng du lÞch ? ThÞ trêng môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ nhãm ngêi tiªu dïng du lÞch nµo? Doanh nghiÖp sÏ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch nµo ? gi¸ bao nhiªu ? Doanh nghiÖp sÏ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cho ®èi tîng kh¸ch nµo ? b¸n ë ®©u ? b¸n khi nao ? sè lîng sÏ b¸n bao nhiªu ? kho¶ng c¸ch gi÷a thêi gian b¸n vµ thêi gian thùc hiÖn ? §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy, bé phËn marketing ph¶i thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh thÞ trêng hiÖn t¹,lùa cho¹n thÞ trêng môc tiªu vµ tæ chøc triÓn khai c¸c chÝnh s¸ch m¶keting hçn hîp trªn thÞ trêng môc tiªu cã nghÜa lµ lËp kÕ ho¹ch marketing hçn hîp cña doanh nghiÖpdîc biÓu hiÖn trong s¬ ®å sau: 7 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc S¶n PhÈm Gi¸ C¶ Ph©n Phèi Xóc TiÕn ThÞ Trêng Môc Tiªu Vai trß chøc n¨ng cña bé phËn marketing lµ nh nhau ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp nµo. Tuy nhiªn cÇn ph¶i lu ý vÒ tÇm quan träng vµ tÝnh chÊt khèi lîng c«ng viÖc ë mçi lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh cña doanh nghiÖp mµ thiÕt lËp c¬ cÊu tæ chøc, bè trÝ nh©n sù trong néi bé phßng marketing, ch¼ng h¹n ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh göi kh¸ch th× ph¹m vi ho¹t ®éng tÝnh chÊt vµ sè lîng c«ng viÖc nhiÒu h¬n, phøc t¹p vµ khã kh¨n h¬n trong viÖc thu thËp c¸c th«ng tin s¬ cÊp vÒ kh¸ch du lÞch do ®ã bé phËn marketing cã c¬ cÊu phøc t¹p h¬n, nh©n sù nhiÒu h¬n so víi doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh nhËn kh¸ch. Bé phËn marketing cã nhiÖm vô chÝnh lµ x©y dùng ch¬ng tr×nh du lÞch vµ phèi hîp víi bé phËn ®iÒu hµnh vµ híng dÉn lµm cho ch¬ng tr×nh du lÞch _s¶n phÈm chÝnh cña kinh doanh l÷ hµnh lu«n thich øng víi thÞ trêng. Bé phËn ®iÒu hµnh : Ho¹t ®éng ®iÒu hµnh trong kinh doanh cña doanh nghiÖp l÷ hµnh lµ do bé phËn ®iÒu hµnh thùc hiÖn, bé phËn nµy tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc ®Ó thùc hiÖn ho¸ c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn c¬ së kÕ ho¹ch marketing cña doanh nghiÖp. V× vËy nÕu bé phËn marketing nh lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a mong muèn cña thÞ trêng môc tiªu víi doanh nghiÖp, th× bé phËn ®iÒu hµnh nh chiÕc cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp l÷ hµnh víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®Ó tho¶ m·n mong muèn cña thÞ trêng môc tiªu. Bé phËn ®iÒu hµnh cã c¸c nhiÖm vô côu thÓ sau: Phèi hîp víi bé ph©n marketing ®Ó x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cã néi dung phï hîp víi néi dung cña nhu cÇu du lÞch tøc lµ ch¬ng tr×nh du lÞch ph¶i t¬ng thÝch víi c¸c ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña thÞ trêng môc tiªu. LËp kÕ ho¹ch, chuÈn bÞ triÓn khai toµn bé c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õ viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®· ®îc bé phËn marketing b¸n cho kh¸ch. ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¬ c¸c c¬ quan h÷u quan (ngo¹i giao,c«ng an,h¶i quan, y tÕ...) víi c¸c nhµ cung cÊp trong vµ ngoµi lÜnh vùc du lÞch nh»m tho¶ m·n mong muèn cña thÞ trêng môc tiªu. LËp c¸c ph¬ng ¸n kh¶i thi kh¸c nhau ®Ó xö lý c¸c t×nh huèng bÊt th¬ng x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. KiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. 8 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc Phèi hîp víi bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thanh to¸n víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch, c¸c ®¹i lý l÷ hµnh, c¸c nhµ cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô. Tuy nhiªn ®iÒu cÇn chó ý lµ sè lîng, tÝnh chÊt c«ng viÖc cña bé phËn ®iÒu hµnh ë c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh göi kh¸ch ®i, ®¬n gi¶n vµ dÔ dµng h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh nhËn kh¸ch. Bé phËn híng dÉn: xÐt vÒ b¶ chÊt ho¹t ®éng híng dÉn chÝnh lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt träng t©m lµm gia t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp l÷ hµnh. Ho¹t ®éng nµy do c¸c híng dÉn viªn thùc hiÖn. ChÊt lîng chung cña ch¬ng tr×nh du lÞch phô thuéc vµo yÕu tè chÊt lîng cña ho¹t ®éng híng dÉn. §iÒu cÇn chó ý ®èi víi ho¹t ®éng híng dÉn lµ sè lîng, tÝnh chÊt cña c«ng viÖc lµ sù kh¸c nhau ®èi víi ch¬ng tr×nh du lÞch kh¸c nahu. Do vËy ®Ó n©ng cao chÊt l¬ng trong kinh doanh cña doanh nghiÖp l÷ hµnh c¸c nhµ qu¶n lý cÇn n©ng cao chÊt lîng cña ®éi ngò híng dÉn viªn ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô trong qu¸ tr×nh híng dÉn theo ch¬ng tr×nh du lÞch, viÖc ph©n ®Þnh râ rµng gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý ®iÒu ®éng híng dÉn viªn ®¶m b¶o ®óng ngêi ®óng viÖc, tr¶ l¬ng g¾n víi tr¸ch nhiÖm khèi lîng vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ hín dÉn viªn thùc hiÖn. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh : diieï kiÖn cÇn thiÕt ®Ó kinh doanh l÷ hµnh lµ doanh nghiÖp cã lo¹i ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn do chÝnh m×nh s¬ h÷u hî¨c m×nh qu¶n lý, cã thÓ kh«ng thÊy so víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c, kinh doanh du lÞch l÷ hµnh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã mét sè lîng tµi chÝnh lín vµ c¬ s¬ vËt chÊt kü thuËt nhiÒu. Do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña s¶n phÈm l÷ hµnh mµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh ph¶i ®îc trang bÞ hÖ thèng thiÕt bÞ thu thËp, xö lý vµ phæ biÕn th«ng tin theo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, më réng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn vµ c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c ®iÓm, khu du lÞch, vavs n¬i cã nguån kh¸ch. 9 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc Ch¬ng 2: C¶m NhËn Tõ Mét ChuyÕn §i Thùc TÕ 2.1 Môc ®Ých, ý nghÜa: Chñ ch¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc ta vµ kÓ tõ khi §¹i Héi §¶ng toµn quèc lÇng IX th«ng qua ®a du lÞch ViÖt N¶m tr¬ thµnh nghµnh kinh tÕ mòi nhän, ®ã lµ môc tiªu téng qu¸t cña chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ cung hßa trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, héi nhËp vµ phat triÓn ,nhu cÇu du lÞch ngµy cang cao. ViÖt Nam ®· chó träng ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh du lÞch vµ nhµ níc ta ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn du lÞch, ®a ®Êt níc con ngêi ViÖt Nam ra giíi thiÖu víi thÕ giíi vµ ®a thÕ giíi ®Õ víi ViÖt Nam. ChÝnh v× thÕ mµ do yªu cÇu cña ngµnh du lÞch ®ßi hái mçi c¸ nh©n trong nghµnh cÇn n¾m râ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ sù ph¸t triÓn du lÞch toµn ngµnh vµ xu thÕ ph¸t triÓn du lÞch ngang tÇm vÜ m«. Lµ mét sinh viªn trong ngµnh qu¶n trÞ du lÞch ®ßi hái kh«ng chØ ®îc häc lý thuyÕt mµ nh÷ng chuyÕn ®i thùc tÕ gióp cho mçi sinh viªn hiÓu biÕt h¬n vÒ mçi tuyÕn ®iÓm du lÞch, liªn vïng du lÞch, ®Þa lý du lÞch, v¨n ho¸ phong tôc tËp qu¸n, ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn tuyÕn ®iÓm ®Õn... Vµ ®îc tÝch luü kinh nghiÖm h¬n n÷a lµ viÖc ®îc vËn dung kiÕn thøc ®· häc vµ ®· cä s¸t thùc tÕ. Trong khung ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña ngµnh qu¶n trÞ du lÞch-khoa QTDL líp 744-khoa QTDL tr¬ng §HL ph¬ng ®«ng ®· tæ chø cho sinh viªn ®i kiÕn tËp thùc tÕ trong kho¶ng thêi gian 5 ngµy 4 ®ªm víi c¸c tuyÕn ®iÓm ®Õn Hµ NéiPhong nha HuÕ-Lµng sen quª B¸c-Hµ Néi. Trong chuyÕn ®i thùc tÕ nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng vµ to lín ®èi víi sinh viªn ngµnh du lÞch v× ®ã lµ dÞp cho sinh viªn chóng em cã ®iÒu kiÖn vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo trong thùc tÕ chuyÕn ®i, cã thªm nh÷ng kinh nghiÖm quý gi¸ cho c¸c m«n häc chuyªn ngµnh, ®îc cä s¸t thùc tÕ, thu nhËp ®îc thªm nhiÒu th«ng tin ®Þa lý kinh tÕ nhiÒu vïng du lÞch , ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn du lÞch cña c¸c tuyÕn ®iÓm, gióp cho sinh viªn hiÓu ®Êt níc m×nh h¬n vµ ®îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi nhiÒu vïng v¨n ho¸ kh¸c nhau, nhiÒu phong tôc tËp qu¸n còng nh nèi sèng cña con ngêi ViÖt Nam s«ng trªn c¸c vïng kh¸c nhau trªn l·nh thæ, biÕt thªm nhiÒu ®Þa ®iÓm du lÞch h¬n mµ ®Æc biÖt cã thÓ sau nµy khi ra trêng. Sinh viªn ngµnh qu¶n trÞ du lÞch cã c¬ héi tiÕp cËn nhiÒu trong c«ng viÖc t¹i mét trong nh÷ng n¬i ®ã. 2.2 TuyÕn ®iÓm ®Õn, thêi gian, chi phÝ, tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ban chñ nhiÖm khoa, c¸c thÇy c« gi¸o, tinh thÇn cña sinh viªn... §óng 6h30 xe b¾t ®Çu chuyÓn b¸nh, t¹m biÖt Hµ Néi men theo tuyÕn quèc lé 1A xe dÇn xa khái ®Þa phËn Hµ Néi, kh«ng khÝ trong ®oµn rÊt n¸o nhiÖt bëi ®©y lµ chuyÕn ®i dµi ®Çu tiªn cña sinh viªn trong ngµnh du lÞch, ®iÓm ®Õn ®Çu 10 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc tiªn cña ®oµn lµ Phong nha-Qu¶ng B×nh nhng tríc ®ã ®oµn ®· dõng nghØ t¹i c¸c ®iÓm §ång giao-Thanh Ho¸, thêi tiÕt n¾ng nãng lóc nµy c¶ ®oµn còng thÊm mÖt, n¬i ®©y c¶ ®oµn sÏ hëng h¬ng vÞ ngät ngµo cña døa bëi n¬i ®©y ngêi d©n hä trång rÊt nhiÒu døa. V× ®©y lµ mét ®iÓm dõng ch©n kh«ng cã thêi gian nhiÒu nªn kh«ng cho phÐp chóng t«i tËn hëng hÕt h¬ng vÞ ®Æc s¶n cña n¬i ®©y. 10h30 ®iÓm dõng ch©n thø hai cña ®oµn lµ nghØ ¨n tra t¹i nhµ hµng D¹ LanThanh Ho¸, thêi tiÕt n¾ng nãng c¸i n¾ng cña ®Çu hÌ. Khi chóng t«i bíc vµo nhµ hµng ®iÒu mµ chóng t«i c¶m thÊy tho¶i m¸i vµ dÔ chÞu lµ ®éi ngò tiÕp t©n nhµ hµng ¨n mÆc lÞch thiÖp vµ sù phôc vô nhiÖt t×nh chu ®¸o, hÖ thèng nhµ hµng tuy quy m« kh«ng lín nhng l¹i rÊt trang träng vµ lÞch sù lµm cho c¶ ®oµn quªn ®i sù mái mÖt. 1h30 xe tiÕp tôc chuyÓn b¸nh sau khi ®· ¨n tra vµ nghØ ng¬i. §iÓm tham quan ®Çu tiªn lµ Phong nha –Qu¶ng B×nh.16h30 ®oµn tíi phong nha v× ®oµn xuÊt ph¸t sím vµ ®iÒu kiÖn giao th«ng thuËn tiÖn nªn ®oµn chóng t«i ®Õn sím h¬n dù ®Þnh ®©y lµ n¬i ®oµn nghØ qua ®ªm ®Ó s¸ng h«m sau ®i th¨m ®éng phong nha. C¶ ®oµn xuèng xe vµ nhËn phßng sau ®ã nghØ tù do. 19h30 c¶ ®oµn ¨n tèi t¹i nhµ ¨n cña nhµ nghØ phong nha víi mçi suÊt ¨n lµ 15000® theo møc ®Æt tríc, trong ®iÒu kiÖn n¬i ®©y còng kh¸ phï hîp víi møc gi¸ ®· ®Æt tríc. Thøc ¨n ®Æc trng ë ®©y lµ c¸c mãn hÇu nh ®Òu cã vÞ cay, kh¸c víi miÒn B¾c, ¨n tèi xong c¶ ®oµn nghØ tù do, phßng nghØ ë ®©y kh¸ réng tuy tiÖn nghi cha ®Çy ®ñ xong thêi tiÕt buæi tèi ë ®©y thËt dÔ chÞu vµ yªn tÜnh, c¶ ®oµn ®îc nghØ ng¬i sau mét chÆng ®êng dµi. Ngµy thø hai 7h30 ®oµn ®i th¨m ®éng phong nha, khi chóng t«i vµo th¨m ®éng th× ®iÒu ®Çu tiªn chóng t«i bÞ cho¸ng ngîp bëi vÎ ®Ñp tuyÖt nµy cña nh÷ng khèi th¹ch nhò trong ®éng, vµ dêng nh chóng t«i ®· l¹c vµo câi tiªn cïng víi sù tËn t×nh híng dÉn cña ngêi híng dÉn viªn ®· lµm cho chóng t«i say sa vµ cuèn hót bëi nh÷ng c©u chuyÖn huyÒn tho¹i g¾n víi mçi hiÖn tîng cña nh÷ng khèi nhò ®¸ ®Ñp l¹ kú. Sau khi th¨m ®éng phong nha vµ ¨n tra xong c¶ ®oµn tiÕp tôc lªn ®êng ®i HuÕ lµ ®iÓm th¨m quan thø hai, 1h30 ®oµn xuÊt ph¸t ®i HuÕ, 17h30 ®oµn ®Õn HuÕ vµ nghØ t¹i kh¸ch s¹n S«ng H¬ng, c¶ ®oµn xuèng xe vµ nhËn phßng 19h30 ®oµn ¨n tèi t¹i nhµ ¨n cña kh¸ch s¹n, cïng víi møc chi phÝ nh vËy xong thøc ¨n vµ phßng nghØ ë ®©y còng kh¸ ®Çy ®ñ vµ ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu ¨n, nghØ cña ®oµn chóng t«i, ngµy thø ba buæi s¸ng 7h30 ®oµn chóng t«i vµo chï Linh mô, buæi chiÒu ®oµn ®i th¨m L¨ng Tù §øc vµ l¨ng Kh¶i §Þnh v× thêi gian cã han kh«ng cho phÐp nªn ®oµn chóng t«i chØ ®i th¨m L¨ng Tù §øc vµ Kh¶i §Þnh. Ngµy thø t chóng t«i dêi HuÕ vÒ NghÖ An –Lµng Sen quª B¸c lµ ®iÓm tham quan thø ba tríc ®ã ®oµn ®· nghØ mét ®ªm t¹i kh¸ch san B×nh Minh Hµ TÜnh ngµy thø n¨m ®oµn vÒ Lµng Sen quª B¸c NghÖ An, ë ®©y chóng t«i ®îc th¨m quª ngo¹i vµ néi cña B¸c Hå. Th¨m quan n¬i ®©y mäi ngêi ®Òu hiÓu thªm vÒ vÞ cha giµ d©n téc, ®îc biÕt thªm vÒ thêi th¬ Êu cña ngêi vµ thªm kÝnh yªu vÞ chñ tÞch, ngêi ®· ®a ®Êt níc ra khá bïn ®en n« lÖ. C¸c tuyÕn ®iÓm ®Õn víi thêi gian hîp lý céng víi tinh thÇn phÊn chÊn cña sinh viªn v× ®©y lµ chuyÕn ®i dµi ngay ®Çu tiªn cña sinh viªn ngµnh du lÞch víi mét tinh thÇn h¸o høc vµ ham häc há vµ víi sù hÊp dÉn, kh¬i dËy tÝnh tß mß niÒm ®am mª ë c¸c tuyÕn ®iÓm th¨n quan ®· dÉn tíi sù thµnh c«ng cña chuyÕn ®i thùc tÕ cña sinh viªn ngµnh qu¶n trÞ du lÞch trêng §HDL ph¬ng ®«ng. §Ó gãp phÇn sù thµnh c«ng nµy kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn c«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh cña ban ch nhiÖm khoa, thÇy c« gi¸o vµ ®Æc biÖt lµ thÇy NguyÔn V¨n 11 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc M¹nh trëng ®oµn, c« gi¸o chñ nhiÖm Ph¹m Hång Ph¬ng vµ thÇy Mai ChÝnh Cêng. C¸c thÇy c« ®· rÊt tËn t×nh chu ®·o quan t©m ®Õ sinh viªn, trong c«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh, híng dÉn cho sinh viªn ®i kiÕn tËp thùc tÕ. Trong chuyÕn hµnh tr×nh c¸c thÇy c« ®· híng dÉn cô thÓ tõng tuyÕn ®iÓm ®Õn, b»ng nh÷ng kinh nghiÖm tõng trØa mµ c¸c thÇy c« ®· giíi thiÖu kh¸i qu¸t ch¬ng tr×nh, tuyÕn ®iÓm cÇn tham quan ®ång thêi c¸c thÇy c« còng ®Æc biÖt quan t©m tíi søc khoÎ cña sinh viªn trong chuyÕn hµnh tr×nh dµi. Víi tinh thÇn phÊn chÊn vµ tho¶i m¸i cña sinh viªn c¸c thÇy c« còng ®· tæ chøc cho sinh viªn buæi giao lu gi÷a sinh viªn víi c«ng ty du lÞch Qu¶ng B×nh trong thêi gian lu l¹i t¹i phong nha-Qu¶ng B×nh cïng víi sù nhiÖt t×nh cña c«ng ty còng nh sù nhiÖt t×nh cña sinh viªn t¹o cho buæi giao lu thµnh c«ng vµ t¹o ra nhiÒu kû niÖm ®Ñp ®¸ng nhí t¹o dÊu Ên khã phai, thiÖn c¶m gi÷a nhµ cung cÊp víi kh¸ch du lÞch. Vµ buæi chia tay chuyÕn hµnh tr×nh ®îc tæ chøc t¹i kh¸ch s¹n B×nh Minh còng t¹o ra Ên tînh khã quªn vµ buæi tèi chia tay ®Çy ý nghÜa thiÖn c¶m gi÷a thÇy vµ trß trong buæi chia tay Êy sinh viªn ®· ®îc nghe nh÷ng lêi t©m huyÕt cña c¸c thÇy c« ®Æc biÖt lµ nhng lêi t©m huyÕt vµ sù hµi lßng trong chuyÕn ®i cña thÇy NguyÔn V¨n M¹nh vµ nh÷ng lêi t©m huyÕt ®Çy t×nh c¶m s©u s¾c cña c« gi¸o chñ nhiÖm Pham Hång Ph¬ng ®· lµm cho sinh viªn chóng em xóc ®éng, bëi trong suèt chuyÕn hµnh tr×nh bao c«ng lao, søc lùc cña thÇy c« bá ra lµm cho chóng em hiÓu s©u thªm vÒ t©m t t×nh c¶m cña thÇy c« ®· dµnh cho sinh viªn. chóng em vµ sinh viªn chóng em c¶m kÝch s©u s¾c tríc t©m t t×nh c¶m cña thÇy c« ®· giµnh riªng cho sinh viªn 744. §Ó t¹o sù thµnh c«ng trong chuyÕn ®i thùc tÕ nµy còng ph¶i nãi ®Õn tinh thÇn tho¶i m¸i, tinh thÇn phÊn chÊn, h¸o høc vµ sù khoÎ m¹nh cña sinh viªn tuy nhiªn thêi gian ch¬ng tr×nh cã chót gÊp g¸p song vît lªn trªn ®ã lµ tinh thÇn cña sinh viªn bëi chuyÕn ®i nµy gióp Ých cho sinh viªn nhiÒu ®iÒu thùc tÕ, cä s¸t víi m«i trêng du lÞch thùc tÕ, tuyÕn ®iÓm du lÞch h¬n vµ ®Ó hoµn thiÖn c¸c m«n häc chuyªn ngµnh v× vËy mµ chuyÕn ®i rÊt thµnh c«ng vµ chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban chñ nhiÖm khoa, c¸c thÇy c« ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy NguyÕn V¨n M¹nh, c« Ph¹m Hång Ph¬ng vµ thÇy Mai Ch¸nh Cêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn, c«ng søc ®Ó t¹o sù thµnh c«ng rùc rì cña chuyÕn ®i thùc tÕ. 2.3 C¶m nhËn chung vÒ c¸c dÞch vô, c¸c gi¸ trÞ cña tµi nguyªn du lÞch n¬i ®Õn : Mçi tuyÕn ®iÓm ®Õn du lÞch ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao sù phôc vô, n©ng cao tÝnh hÊp dÉn kh¸c du lÞch, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh trong du lÞch cña mçi tuyÕn ®iÓm ®Õn th× cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng dÞch vô vµ c¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn t¹i mçi ®iÓm ®Õn, ®ã lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch, hÊp dÉn kh¸ch du lÞch tõ ®ã ®¶m b¶o ®îc tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh n¬i nhËn kh¸ch, ®¶m b¶o ®îc sù tin cËy, sù mong ®îi lµm tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. §èi víi c¸c dÞch vô cÇn ®¶m b¶o trong ®iÒu kiÖn tèt nhÊt, cung cÊp tèt nhÊt c¸c dÞch vô, c¸c dÞch vô ®ã bao gåm c¸c dÞch vô c¬ b¶n vµ dÞch vô bæ sung, c¸c dÞch vô c¬ b¶n bao gåm: vËn chuyÓn, ¨n uèng, lu tró... nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu cña kh¸ch du lÞch . C¸c dÞch vô bæ sung nh tham quan,gi¶i trÝ, thÓ thao, nghØ dìng, t×m hiÓu giao tiÕp... nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®Æc trng vµ bæ sung cña kh¸ch du lÞch. C¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn 12 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc du lÞch còng cÇn ®îc b¶o vÖ vµ t«n t¹o ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, gi¸ trÞ tµi nguyªn du lÞch bao gåm c¶nh quan thiªn nhiªn, di tÝch lÞch sö, di tÝch c¸ch m¹ng, gi¸ trÞ nh©n v¨n, c«ng tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o cña con ngêi cã thÓ ®îc sö dông nh»m tho¶ m·n nhu cÇu du lÞch, vµ lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó h×nh thµnh c¸c ®iÓm du lÞch, khu du lÞch t¹o sù hÊp dÉn du lÞch. Trong chuyÕn ®i thùc tÕ võa qua mçi tuyÕn ®iÓm ®Õn ®Òu cã sù phôc vô vµ c¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn kh¸c nhau ®ã còng lµ sù thÓ hiÖn thÕ m¹nh cña mçi tuyÕn ®iÓm du lÞch. §iÒu ®ã ®îc biÓu biÖn trong chuyÕn thùc tÕ nh tuyÕn ®iÓm dng ch©n cña ®oµn t¹i nhµ hµng D¹ LanThanh Ho¸, tuy chØ lµ mét ®iÓm dõng ch©n víi môc ®Ých lµ, nghØ ng¬i, ¨n uèng chøa cha ph¶i lµ tuyÕn ®iÓm tham quan cña ®oµn chóng t«i. Khi bíc vµo nhµ hµng ®iÒu mµ mäi ngêi c¶m thÊy tho¶i m¸i lµ ®éi ngò tiÕp t©n nhµ hµng ¨n mÆc rÊt lÞch thiÖp vµ sù phôc vô cña hä rÊt tËn t×nh vµ chu ®¸o, tuy nhiªn hÖ thèng phôc vô cña nhµ hµng víi quy m« kh«ng lín nhng rÊt trang träng, ®ã còng lµ mét thÕ m¹nh trong ngµnh kinh doanh dÞch vô hiÖn ®¹i. §ã còng chØ ®Ò cËp mét phÇn nhá trong lÜnh vùc dÞch vô c¬ b¶n chøa cha nãi ®Õn gi¸ trÞ tµi nguyªn. §iÓm dõng ch©n thø hai còng lµ ®iÓm tham quan ®Çu tiªn cña ®oµn chóng t«i ®ã lµ Phong Nha- Qu¶ng B×nh. MÆc dï ®iÒu kiÑn c¬ së vËt chÊt kü thuËt ë ®Êy cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng ®îc hÕt nhu cÇu khèi lîng kh¸ch tham quan ®éng Phong Nha khi vµo mïa du lÞch xong thiªn nhiªn l¹i u ®·i vµ ban tÆng cho n¬i ®©y cã nh÷ng kú quan hang ®éng vµ mét khu rõng quèc gia KÎ Bµng rÊt ®Ñp vµ hoang s¬ ®Çy vÎ nguyªn thuû vµ quyÕn rò ®ã ®· t¹o cho n¬i ®©y cã ®Þa ®iÓm tham quan rÊt ®Ñp vµ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch tham quan vµ nghØ dìng, t×m kiÕm du lÞch sinh th¸i...bªn c¹nh ®ã con ngêi ë ®©y còng rÊt nçi l¬ng thiÖn, hoµ nh· vµ hiÕu kh¸ch ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua ®éi ngò nh©n viªn phôc vô rÊt lÞch sù vµ hä rÊt tËn t×nh chu ®¸o khi kh¸ch ®Õn nhËn phßng còng nh khi tham quan hang ®éng. §ã lµ sù thóc ®Èy, t¸c ®éng lÉn nhau cïng ph¸t triÓn cña c¸c dÞch vô vµ gi¸ trÞ tµ nguyªn t¹o cho n¬i ®©y sù hÊp hÉn vÒ tµi nguyªn du lÞch, sù hiÕu kh¸ch cña n¬i ®©y ®· t¹o sù thiÖn c¶m vµ sù tin cËy mong ®îi cña kh¸ch du lÞch, trong t¬ng lai n¬i ®©y cßn ®îc c«ng nhËn ®éng Phong Nha lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi vµ khu rõng KÎ Bµng ®îc c«ng nhËn lµ rõng quèc gia ®iÒu ®ã ®îc §¶ng vµ nhµ níc, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®· cã nh÷ng chñ ch¬ng ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch Qu¶ng B×nh trong t¬ng lai kh«ng xa Qu¶ng B×nh-Phong Nha-KÎ Bµng lµ ®iÓm du lÞch lín trong c¶ níc lµ ®iÓm du lÞch hÊp dÉn kh¸ch c¶ trong vµ ngoµi níc. §iÓm kÕ tiÕp mµ ®oµn chóng t«i tham quan lµ thµnh phè HuÕ- Cè §« HuÕ, kh¸c h¼n víi Phong Nha-Qu¶ng B×nh th× HuÕ lµ thµnh phè lín, lµ cè ®« cña ®Êt níc ViÖt Nam, lµ trung t©m v¨n ho¸ c¶ níc, lµ trung t©m phËt gi¸o, lµ n¬i héi tô tinh hoa vÒ v¨n ho¸, nghÖ thuËt ®iªu kh¾c, kiÕn tróc cung ®×nh cña c¶ níc cña c¸c triÒu vua NguyÔn(1558-1945). HuÕ héi tô nh÷ng tinh hoa ®iªu kh¾c, kiÕn tróc bëi c¸c kiÕn tróc cæ cña cè ®« nh §¹i néi ®îc biÓu hiÖn cöa Ngä M«n, c¸c k¨ng tÇm, chïa chiÒn miÕu m¹o rÊt ®Æc trng cña cè ®« ®Êt ViÖt c¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn ®ã cã gi¸ trÞ vµ ý nghÜa rÊt lín ®èi víi kinh tÕ vµ x· héi lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch,tao viÖc lµm t¨ng thu nhËp... ë HuÕ ®oµn chóng t«i nghØ t¹i kh¸ch san S«ng H¬ng. Nh×n chung vÒ c¬ s¬ vËt chÊt kü thuËt vµ c¬ së h¹ tÇng c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch c¸c dÞch vô ë ®©y rÊt ®Çy ®ñ vµ tiÖn nghi cïng víi sù nhiÖt t×nh chu ®¸o tËn t×nh phôc vô cña ®éi ngò nh©n viªn, hé rÊt trÎ vµ n¨ng ®éng l¹i cã giäng nãi cña 13 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc ngêi xø HuÕ ®Çy thiÖn c¶m vµ dÔ th¬ng. DÞch vô ë ®©y rÊt ®a d¹ng vµ phong phó cã ®ñ lo¹i h×nh dÞch vô c¶ dÞch vô bæ sung vµ dÞch vô c¬ b¶n, dÞch vô ®Æc trng. Víi sù ®a d¹ng ho¸ dÞch cïng víi di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi cña Cè §« HuÕ. HuÕ trë thµnh mét trung t©m du lÞch lín cña c¶ níc vµ ®îc c¸c du kh¸ch trong níc vµ ®Æc biÖt lµ du kh¸ch níc ngoµi ®Òu biÕt ®Õn Cè §« HuÕ cña ®Êt níc ViÖt Nam giµu ®Ñp, con ngêi hoµ nh·, hiÕu kh¸ch. HuÕ lµ ®iÓm du lÞch hÊp dÉn kh¸ch du lÞch lín trong c¶ níc. §iÓm tham quan cuèi cïng cña ®oµn lµ NghÖ An khi vÒ NghÖ An ®oµn chón t«i cã dÞp nghØ qua ®ªm t¹i kh¸ch s¹n B×nh Minh Hµ TÜnh nh×n chung dÞch vô ë ®©y lµ kh¸ tèt, ®éi ngò nh©n viªn nhiÖt t×nh chu ®¸o, niÒm në rÊt Ên tîng nh×n chung lµ ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu thiÕt yÕu cña kh¸ch du lÞch. T¹i NghÖ An chóng t«i ®Õn th¨m Lµng Sen quª B¸c, ®Çy Ên tîng vµ sóc ®éng c¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn c¸c ®å vËt, ng«i nhµ mµ B¸c ®· sinh ra vµ lín lªn dêng nh vÉn cßn nguyªn s¬ cña buæi ®Çu khi B¸c míi chËp ch÷ng tõng bíc ®i vµ c¶m ®éng h¬n n÷a khi ®îc hiÓu thªm cuéc ®êi gian lan cña vÞ cha giµ d©n téc lµm chóng t«i cang xóc ®éng vµ th¬ng c¶m s©u s¾c vÒ chñ tÞch níc vÜ ®¹i. Nh×n chung dÞch vô ë ®©y kh«ng cã g× ®Æc biÖt h¬n ngoµi nh÷ng kû vËt kh¾c, ¶nh B¸c Hå xong cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu bæ sung cña kh¸ch du lÞch. 2.4 Lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa nhËn kh¸ch cña Qu¶ng-B×nh. 2.4.1 Lîi thÕ vÒ tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n . Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n lµ mét lîi thÕ lín ®Ó t¹o ra tÝnh ®a d¹ng phong phó hÊp dÉn cña s¶n phÈm du lÞch Qu¶ng B×nh. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n lµ nhãm tµi nguyªn du lÞch cã nguån gèc nh©n t¹o , nghÜa lµ do con ngêi s¸ng t¹o ra , vËy tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n lµ toµn bé nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ vÒ vËt chÊt còng nh tinh thÇn do con ngêi s¸ng t¹o ta ®Òu ®îc coi lµ nh÷ng s¶n phÈm v¨n ho¸ . Nh vËy tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n còng ®îc hiÓu lµ nh÷ng tµi nguyªn du lÞch v¨n ho¸ tuy nhiªn chØ nh÷ng s¶n phÈm v¨n ho¸ nµo cã gi¸ trÞ phôc vô du lÞch míi ®îc coi lµ tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n hay lµ nh÷ng tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n chÝnh lµ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ tiªu biÓu cho mçi vïng , mçi d©n téc , th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng du lÞch dùa trªn viÖc khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n , kh¸ch du lÞch cã thÓ hiÓu ®îc nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n vÒ v¨n ho¸ cña mçi vïng , mçi ®Þa ph¬ng n¬i m×nh ®Õn . V× tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n cã ®Æc ®IÓm lµ mang tÝnh phæ biÕn , mang tÝnh tËp trung dÔ tiÕp cËn , tÝnh truyÒn ®¹t nhËn thøc . C¸c d¹ng tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n bao gåm : c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ , c¸c lÔ héi , nghÒ vµ lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng , c¸c ®èi tîng du lÞch g¾n víi d©n téc häc , vµ c¸c ®èi tîng v¨n ho¸ , thÓ thao hay nh÷ng ho¹t ®éng cã tÝnh sù kiÖn . C¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n cña Qu¶ng B×nh . V¨n ho¸ _lÔ héi : Lµ vïng ®Êt mét thêi lµ ranh giíi gi÷a §µng trong vµ §µng ngoµi , lµ ®iÓm giao thoa héi tô nhiÒu luång v¨n ho¸ , lµ chiÕn trêng ¸c liÖt trong hai cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ tæ quèc .Qu¶ng B×nh ngµy nay cßn lu gi÷ ®îc nhiÒu di tÝch lÞch sö , v¨n ho¸ nhiÒu thêi ®¹i kh¸c nhau . N»m ë vïng B¾c Trung Bé , Qu¶ng B×nh mang nh÷ng nÐt ®Æc trng cña truyÒn thèng v¨n ho¸ 14 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc khu vùc nµy . NhiÒu lÔ héi g¾n bã víi cuéc sèng s«ng níc nh lÔ héi cÇu mïa , lÔ cÇu ng …Tuy nhiªn Qu¶ng B×nh còng lµ mét ®Þa ph¬ng cã nhiÒu d©n téc c tró v× vËy truyÒn thèng v¨n hãa còng kh¸ phong phó . Kho tµng v¨n ho¸ v¨n nghÖ d©n gian ®a d¹ng , thÓ hiÖn cã nhiÒu lo¹i nh¹c cô nh trèng , thanh ca , chiªng ,kÌn , ®µn …§Æc biÖt lµ cã nhiÒu lµn ®IÖu d©n ca kh¸c nhau nh h¸t s lµ h×nh thøc h¸t ®èi nam n÷ cña ngêi bru-V©n KiÒu sèng ë Qu¶ng B×nh . Ngêi Chøt cã lµn ®Iöu d©n ca Kµ_tm , Kµ lÒnh… Víi lîi thÕ nµy t¹o ra nhiÒu kh¶ n¨ng ®Ó lµm ®a d¹ng , phong phó , c¶i tiÕn ch¬ng tr×nh du lÞch víi c¸c thÓ lo¹i , néi dung ch¬ng tr×nh du lÞch kh¸c nhau .VÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ kinh doanh l÷ hµnh trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng B×nh lµ lµm nh thÕ nµo ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh , ®Ó quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp (c¸ nh©n hoÆc tæ chøc ) ®Ó khai th¸c nguyªn liÖu v¨n ho¸ cã tÝnh ®¬n lÎ , ®éc lËp ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm ch¬ng tr×nh du lÞch manh tÝnh nguyªn chiÕc b¸n víi møc gi¸ gép ®îc ngêi tiªu dïng du lÞch trong níc chÊp nhËn ®îc . C¸c lÔ héi tiªu biÓu ë Qu¶ng B×nh nh : LÔ héi cÇu ng diÔn ra tõ ngµy 14-16 th¸ng 4 ©m lÞch t¹i x· B¶o Ninh(§ång Híi ) . Hß khoan LÖ Thuû hay cßn gäi lµ hß khoan Qu¶ng B×nh , hß khoan LÖ Thuû lµ mét phÇn cÊu thµnh d©n ca B×nh _TrÞ _Thiªn trong ©m nh¹c truyÒn thèng ViÖt Nam . Héi tr¶i Q¶ng B×nh còng nh c d©n sinh sèng ë mäi miÒn biÓn , ngêi d©n Qu¶ng B×nh hµng n¨m më héi ®ua thuyÒn ë B¶o Ninh (§ång Híi ),héi ®ua thuyÒn theo truyÒn thèng ®îc tæ chøc hµng n¨m vÒ mïa xu©n hoÆc dÞp th¸ng 6 ©m lÞch sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 .Héi tr¶i B¶o Ninh thêng ®îc tæ chøc vµo dÞp Quèc kh¸nh 2-9 ®îc bæ sung nhiÒu nÐt v¨n ho¸ míi g¾n liÒn víi vïng ®Êt giµu truyÒn thèng lÞch sö v¨n hãa. *Di tÝch lÞch sö v¨n hãa bao gåm: Chïa Ho»ng Phóc : ë lµng ThuËn Th¹ch , LÖ Thuû , n¨m 1609 chïa ®îc lµm l¹i vµ cã tªn lµ Kinh Thiªn . N¨m 1716 chïa ®îc tu söa vµ ®îc chóa NguyÔn Chu ban hµnh cho mét biÓn ®Ò tªn chïa ®Ò “V« song phóc ®Þa” (®Êt phóc v« ).Chïa cã 9 qu¶ chu«ng nÆng hµng ngµn c©n . Qu¶ng B×nh Quan:lµ c«ng tr×nh kiÕn tróc gåm cã cæng vµ hÖ thèng thµnh luü ®îc x©y dùng vµo n¨m 1630 ®Ó b¶o vÖ tõ xa kinh ®« Phó Xu©n cña chóa NguyÔn . Do biÕn thiªn cña lÞch sö vµ thêi gian Qu¶ng B×nh bÞ h lo¹i nÆng, ngµy nay ®· ®îc phôc chÕ nh nguyªn b¶n. Du kh¸ch ra B¾c vµo Nam ngang qua ®Þa phËn tØnh Qu¶ng B×nh sÏ ®îc chiªm ngìng Qu¶ng B×nh Quan . Mét di tÝch kiÕn tróc cã gi¸ trÞ lÞch sö , nghÖ thuËt ®· ®i vµo v¨n th¬. Luü §µo Duy Tõ : ®îc b¾t ®Çu x©y dùng tõ n¨m 1630- 1662 nh»m ng¨n chÆn qu©n TrÞnh . HÖ thèng gåm cã 4 luü chÝnh: Luü Trêng Dôc dµi 10 km tõ ch©n nói Trêng Dôc ®Õn ®Çm ph¸ h¹ng H¶i , luü NhËt LÖ b¾t ®Çu tõ biÓn NhËt LÖ ®Õn nói §©u M©u dµi 12 km cao 6 m , luü Trêng Sa ch¹y däc theo bê biÓn phÝa Nam cöa NhËt LÖ dµI 7 km , luü TrÊn Ninh thuéc ®Þa phËn hai x· §«ng H¶I vµ TrÊn Ninh . Thµnh §ång Híi : Thµnh ®îc vua Minh M¹ng cho x©y dùng vµo n¨m 1824 , thµnh cã chu vi 1872 m, mÆt thµnh réng 1,2m cao 4,6 m , thµnh cã 3 cöa : T¶ , H÷u ,HËu , x©y dùng b»ng g¹ch dÊu tÝch thµnh §ång Híi cßn l¹i kho¶ng 500 m. 2.4.2 Lîi thÕ vÒ tµi nguyªn du lÞch thiªn nhiªn 15 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc Thiªn nhiªn lµ m«i trêng sèng cña con ngêi vµ mäi sinh vËt trªn tr¸i ®Êt . Thiªn nhiªn bao gåm c¸c yÕu tè vµ c¸c thµnh phÇn tù nhiªn , c¸c hiÖn tîng tù nhiªn vµ c¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi cña chóng , t¹o nªn c¸c ®IÒu kiÖn tù nhiªn thêng xuyªn t¸c ®éng ®Õn sù sèng vµ ho¹t ®éng cña con ngêi : chØ cã c¸c thµnh phÇn vµ c¸c thÓ tæng hîp tù nhiªn trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp khai th¸c vµ sö dông ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm du lÞch phôc vô cho môc ®Ých ph¸t triÓn du lÞch míi ®îc xem lµ tµi nguyªn du lÞch thiªn nhiªn . TÝnh h÷u Ých cña c¸c yÕu tè trong m«i trêng tù nhiªn phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng du lÞch ®îc gäi lµ tµi nguyªn du lÞch thiªn nhiªn sô tiÕp nhËn h×nh d¹ng bªn ngoµi cña tù nhiªn ®îc gäi lµ phong c¶nh. Phong c¶nh bao gåm trong nã h×nh d¹ng bÒ mÆt ®Êt, sinh vËt , nguån níc .Ngoµi yÕu tè phong c¶nh cßn cã yÕu tè khÝ hËu cã liªn quan chÆt chÏ tíi søc kháe cña con ngêi . V× phong c¶nh vµ khÝ hËu cña kh«ng gian du lÞch cµng t¬ng thÝch víi ®Æc ®IÓm cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng du lÞch bao nhiªu th× ë kh«ng gian ®ã cµng cã m«i trêng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÊy nhiªu vµ ngîc l¹i . Qu¶ng B×nh víi diÖn tÝch lµ 8.052 km2 lµ tØnh thuéc miÒn Trung , phÝa B¾c gi¸p Hµ TÜnh , phÝa ®«ng gi¸p biÓn §«ng , phÝa T©y gi¸p Lµo , phÝa nam gi¸p Qu¶ng TrÞ . §Þa h×nh t¬ng ®èi phøc t¹p , nói rõng s¸t biÓn t¹o thµnh ®é dèc cao dÇn tõ ®«ng sang t©y .§ång b»ng nhá hÑp , chñ yÕu tËp trung theo 2 bê s«ng chÝnh lµ s«ng Gianh vµ s«ng NhËt LÖ . Qu¶ng B×nh cã nhiÒu s«ng ngßi , bê biÓn dµi 116 km víi 2 c¶ng lín lµ c¶ng Gianh vµ c¶ng NhËt LÖ . KhÝ hËu ë ®©y mang tÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa chia lµm 2 mïa : mïa kh« vµ mïa ma , nhiÖt ®é trung b×nh n¨m kho¶ng 250-260c .ThÞ x· §ång Híi c¸ch Hµ Néi 491 km ®êng bé vµ 522 km ®êng xe löa . Giao th«ng ë ®©y t¬ng ®èi thuËn tiÖn ,n»m ë cöa ngâ ®êng v« xø HuÕ , d¶i ®Êt Qu¶ng B×nh tr¶i ra nh mét bøc tranh hoµnh tr¸ng vÒ non xanh níc biÕc .Phong c¶nh ë ®©y thËt kú vÜ , s¬n thuû h÷u t×nh .Bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t vµng ãng ¸nh díi rõng d¬ng xanh víi nhiÒu b·i t¾m ®Ñp , níc biÓn lung linh mµu ngäc bÝch vµ cha bÞ « nhiÔm .§éng Phong Nha lµ mét trong nh÷ng hang ®éng lín vµ ®Ñp nhÊt ViÖt Nam vµ cßn bao ®IÓm du lÞch hÊp dÉn kh¸c ®ang chê ®ãn du kh¸ch . Tiªu biÓu ®IÓn h×nh vµ næi tiÕng lµ khu du lÞch ®éng Phong Nha vµ khu rõng quèc gia KÎ Bµng “Phong Nha- KÎ Bµng ” . Phong Nha –KÎ Bµng n»m trong vïng cã hai d¹ng ®Þa h×nh chÝnh ®ã lµ nói ®¸ v«i vµ nói ®Êt , ®Þa h×nh ë ®©y kh¸ phøc t¹p , sù chia c¾t bëi nh÷ng dßng suèi nhá t¹o thµnh hÖ suèi , tÊt c¶ ch¶y vÒ Rµo Th¬ng , ®Ðn hang Ðn th× ch¶y ngÇm .Danh th¾ng Phong Nha – KÎ Bµng n»m ë phÝa ®«ng nam khèi nói ®¸ v«i KÎ Bµng . §©y lµ vïng Kasst cã møc ®é phong ho¸ m¹nh . KhÝ hËu ë ®©y cã nhiÖt ®é trung b×nh 220-240 c , mïa hÌ nhiÖt ®é cã khi lªn tíi 35 0-370c , mïa ma ë ®©y cã lîng ma lín , lîng ma b×nh qu©n hµng n¨m lµ 2500 ®Õn3000 mm .N»m trong vïng cã ®é Èm cao dao ®éng trong c¸c mïa tõ 80-90% , víi ®IÒu kiÖn khÝ hËu ®Þa h×nh nh vËy t¹o cho n¬I ®©y mét th¶m thùc vËt réng lín rõng chiÕm diÖn tÝch 41132 ha phÇn lín lµ rõng nguyªn sinh rõng l¸ réng xanh vµ ®©y lµ kiÓu rõng ®IÓn h×nh ë vên quèc gia Phong Nha KÎ Bµng . Khu rõng nµy tån t¹i nhiÒu lo¹i ®éng thùc vËt quÝ hiÕm nh vîn b¹c m¸, c¸ chÐp tÝm , rïa vµng vµ cã c©y chß hµng ngµn n¨m tuæi …§éng Phong Nha cã chiÒu dµi 13000 m gåm 14 hang do con s«ng ngÇm hoµ tan ®¸ v«I t¹o thµnh , c¸c hang ®éng cã chiÒu cao tõ 10-40 m ngay ë cöa hang cã nhiÒu nhò ®¸ rñ xuèng 16 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc gièng nh h×nh nh÷ng chiÕc r¨ng khæng lå , cµng vµo s©u c¶nh trÝ tù nhiªn cµng huyÒn ¶o . §éng Phong Nha ®îc ®oµn th¸m hiÓm thuéc héi ®Þa lý Hoµng gia Anh kh¸m ph¸ vµ kh¶o s¸t . Th¸ng 4 –1997 cuéc héi th¶o khoa häc vÒ di tÝch danh th¾ng Phong Nha _Xu©n S¬n ®îc tæ chøc t¹i Qu¶ng B×nh kÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶o s¸t cho biÕt Phong Nha cã 7 c¸i nhÊt : 1. Hang níc dµI nhÊt . 2. Cöa hang cao vµ réng nhÊt . 3. B·I c¸t vµ ®¸ réng ®Ñp nhÊt . 4. Hå ngÇm ®Ñp nhÊt. 5. Thanh nhò tr¸ng lÖ vµ kú ¶o nhÊt. 6. Dßng s«ng ngÇm dµI nhÊt (13.969 m). 7. Hang kh« réng vµ ®Ñp nhÊt . §éng Phong Nha hiÖn ®ang ®îc Nhµ níc ta giíi thiÖu ®Ó UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi . Ngoµi ra cßn cã c¸c khu th¾ng c¶nh nh §Ìo Ngang , khi b·I t¾m NhËt LÖ vµ di tÝch Bµu Trã , suèi níc kho¸ng Bang, lµng biÓn C¶nh D¬ng vµ khu danh th¾ng Lý Hoµ . _§Ìo Ngang : n»m ë phÝa b¾c tØnh Qu¶ng B×nh , trªn trôc ®êng quèc lé 1A c¸ch thÞ x· §ång Híi 80 km . §Ìo Ngang n»m trªn d·y Hoµnh S¬n mét m¹ch nói cña d·y Trêng S¬n ch¹y ngang qua biÓn §«ng . Vît §Ìo Ngang du kh¸ch cã c¶m gi¸c nh ®ang bång bÒnh gi÷a c¸c mám nói ®¸ hoa c¬ng ãng ¸nh , ®Ønh nói cao 250 m , ®øng trªn ®Ønh nh×n xuèng lµ nh÷ng d¶i c¸t tr¾ng ®IÓm mµu xanh cña c¸c rÆng phi lao xa xa lµ biÓn c¶ réng mªnh m«ng víi nh÷ng hßn ®¶o l« nh« tËn ch©n trêi khiÕn c¶nh s¾c n¬i ®©y võa hµi hoµ võa th¬ méng . B·i t¾m NhËt LÖ vµ di tÝch Bµu Trã : khu danh th¾ng c¸ch thÞ x· §ång Híi 2 km vÒ phÝa B¾c gÇn cöa s«ng NhËt LÖ . B·I t¾m NhËt LÖ ®Ñp vµ dµi , phong c¶nh h÷u t×nh thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch du lÞch ®Õn t¾m biÓn . §Õn ®©y ngoµi thó vui t¾m biÓn du kh¸ch cßn ®îc thëng thøc ®å h¶I s¶n biÓn vµ ®îc th¨m khu di tÝch Bµu Trã . N¨m 1923 nhµ ®Þa chÊt ngêi Ph¸p ®· kh¸m ph¸ vµ khai quËt t×m thÊy ngêi nguyªn thuû thêi kú ®å ®¸ cã niªn ®¹i c¸ch ®©y 5000 n¨m ®ã lµ ®IÓm giao thoa cña hai nÒn v¨n ho¸ ViÖt _Ch¨mPa . Suèi níc kho¸ng Bang : §©y lµ nguån níc kho¸ng quÝ hiÕm cã nhiÖt ®é s«I kho¶ng 105 0c c¸ch thÞ x· §ång Híi 60 km vµ c¸ch huyÖn LÖ Thuû 21 km vÒ phÝa t©y . Trong t¬ng lai n¬i ®©y sÏ ®îc x©y dùng thµnh nhµ nghØ dìng , ch÷a bÖnh cho kh¸ch trong vµ ngoµi níc. Lµng biÓn C¶nh D¬ng : Lµng biÓn n»m bªn quèc lé 1A c¸ch ®Ìo Ngang 10 km cöa khÈu cïng Rooin , ®IÓm héi tô cña nhiÒu luång giao th«ng thuËn tiÖn ®êng vµo Nam ra B¾c . Lµng biÓn C¶nh D¬ng lµ mét trong nh÷ng lµng biÓn sÇm uÊt vµ thÞnh vîng cña c¸c lµng biÓn Qu¶ng B×nh. Lµng C¶nh D¬ng cã bÒ dµy lÞch sö , v¨n ho¸ truyÒn thèng , v¨n nghÖ d©n gian ë C¶nh D¬ng cã nhiÒu h×nh vÏ , mang s¾c th¸i ®Þa ph¬ng , hµng n¨m lµng C¶nh D¬ng më héi ríc thÇn , héi ®¸nh cê ngêi , héi nÊu c¬m thi , héi tr¶i , héi h¸t chÌo c¹n …vµ ng êi d©n lµng C¶nh D¬ng ®· chiÕn ®Êu anh dòng lµ ph¸o ®µi v÷ng ch¾c chèng qu©n thï trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p_Mü .C¶nh D¬ng xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng lµng v¨n vËt (s¬n –hµ - c¶nh –thæ ; v¨n – vâ –cæ kim )cña Ch©u Bè ChÝnh xa vµ nay . Víi lîi thÕ nµy t¹o ra nhiÒu kh¶ n¨ng lµm ®a d¹ng , phong phó , c¶i tiÕn ch¬ng tr×nh du lÞch víi c¸c thÓ lo¹i , néi dung , ch¬ng tr×nh du lÞch kh¸c nhau . VÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ kinh doanh l÷ hµnh lµm thÕ nµo ®Ó quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó khai th¸c nguyªn liÖu v¨n ho¸ cã tÝnh ®¬n lÎ , ®éc lËp 17 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm ch¬ng tr×nh du lÞch mang tÝnh nguyªn chiÕc b¸n víi møc gi¸ gép ®îc ngêi tiªu dïng néi ®Þa , quèc tÕ chÊp nhËn. 2.4.3 Lîi thÕ vÒ giao th«ng vµ lîi thÕ vÒ nguån kh¸ch . Du lÞch g¾n liÒn víi viÖc di chuyÓn cña con ngêi trªn mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh , nã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo giao th«ng .Mét ®èi tîng cã søc hÊp dÉn cao ®èi víi kh¸ch du lÞch nhng vÉn cha thÓ khai th¸c cã søc hÊp dÉn cao ®èi víi kh¸ch du lÞch nhng vÉn cha thÓ khai th¸c ®îc khi thiÕu giao th«ng . ViÖc ph¸t triÓn giao th«ng sÏ lµm cho sù t¨ng ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cho phÐp mau chãng khai th¸c c¸c nguån tµi nguyªn du lÞch míi . ChØ cã th«ng qua m¹ng líi giao th«ng thuËn tiÖn du lÞch míi cã ®IÒu kiÖn ®Ó trë thµnh hiÖn tîng phæ biÕn trong x· héi , c¸c vïng du lÞch míi nhanh chãng ®îc h×nh thµnh . §óng vËy chØ cã sù thuËn tiÖn cña giao th«ng th× míi ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn du lÞch ë nh÷ng n¬i cã tµi nguyªn du lÞch hÉp dÉn . Qu¶ng B×nh lµ mét tØnh n»m ë vïng B¾c Trung Bé , lµ tØnh n»m ngay s¸t con ®êng lÞch sö ®êng mßn Hå ChÝ Minh (quèc lé 1A), phÝa B¾c gi¸p Hµ TÜnh , phÝa ®«ng gi¸p biÓn §ång , PhÝa t©y gi¸p Lµo , phÝa nam gi¸p Qu¶ng TrÞ .§îc sù chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ta vÒ x©y dùng con ®êng mßn Hå ChÝ Minh tõ B¾c vµo Nam , tríc sù kiÖn ®ã c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng tØnh Qu¶ng B×nh ®îc sù gióp ®ì cña §¶ng vµ Nhµ níc ta phèi hîp ph¸t triÓn giao th«ng cña tØnh víi c¸c tuyÕn ®êng më réng ®Æc biÖt lµ c¸c tuyÕn ®êng ®Õn c¸c tuyÕn ®IÓm du lÞch cña Qu¶ng B×nh nh quèc lé 15 vµo khu du lÞch Phong Nha –KÎ Bµng mét khu du lÞch næi tiÕng …ChÝnh sù tiÖn lîi vµ sù ph¸t triÓn giao th«ng nh vËy cña tØnh Qu¶ng B×nh ®· t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch vèn tiÒm tµng sù quyÕn rò hÉp dÉn t¹i n¬i ®©y . Víi lîi thÕ vÒ tµi nguyªn du lÞch thiªn nhiªn (§éng Phong Nha –KÎ Bµng,khu danh th¾ng Lý Hoµ , b·i t¾m NhËt LÖ , khu di tÝch tØnh Bµu Trã , suèi níc kho¸ng Bang…), tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n (c¸c lÔ héi : héi tr¶I Qu¶ng B×nh , héi cÇu ng .., c¸c di tÝch v¨n hãa : Qu¶ng B×nh Quan , thµnh §ång Híi , chïa Ho»ng Phóc , Luü §µo Duy Tõ …)vµ lîi thÕ vÒ giao th«ng thuËn tiÖn n»m ngay trªn quèc lé 1A , giao th«ng vµo c¸c tuyÕn ®IÓm du lÞch ®îc më mang x©y dùng ®Ñp . §IÒu ®ã ®· t¹o ®IÒu kiÖn vµ lîi thÕ rÊt lín vÒ nguån kh¸ch cho du lÞch Qu¶ng B×nh . Bëi v× nh÷ng lîi thÕ trªn ®Æc biÖt lµ lîi thÕ vÒ giao th«ng sÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh vËn chuyÓn ®a d¹ng vµ phong phó , chÝnh sù tiÖn lîi ®ã mµ t¹o cho ngêi d©n cã nhu cÇu ®I du lÞch hä sÏ ®îc ®a tËn n¬i ®IÓm tuyÕn ®IÓm du lÞch mµ c¸c tuyÕn ®IÓm du lÞch næi tiÕng cña Qu¶ng B×nh ®Òu ®· ph¸t triÓn giao th«ng , ®êng x¸ më réng vµ ®Õn tËn n¬i ®Õn cña tuyÕn ®IÓm . V× vËy , ngoµi sù ph¸t triÓn khai th¸c tµi nguyªn du lÞch céng víi sù tiÖn lîi vÒ giao th«ng c¶ ®êng bé vµ ®êng thuû , ®Æc biÖt lµ ®êng bé nay ®· nèi liÒn gi÷a c¸c ®IÓm du lÞch , mµ ®· t¹o cho Qu¶ng B×nh rÊt lín vÒ nguån kh¸ch v× ë ®©y du kh¸ch sÏ ®îc tËn hëng nh÷ng khung c¶nh ngo¹n môc kú vÜ khi qua ®Ìo Ngang , kú ¶o lung linh nh l¹c vµo tiªn c¶nh khi th¨m ®éng Phong Nha , ®Õn ®©y du kh¸ch sÏ ®îc tiÕp xóc víi ngêi d©n ®Çy thiÖn c¶m , hiÕu kh¸ch vµ thËt thµ … Víi lîi thÕ vÒ giao th«ng , lîi thÕ vÒ nguån kh¸ch nh vËy th× ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh l÷ hµnh ph¶i kÕt hîp víi c¸c nhµ cung cÊp tríc hÕt lµ cÇn ph¸t triÓn 18 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc c¸c dÞch vô c¬ b¶n (¨n , uèng , ) .C¸c dÞch vô bæ sung (th¨m quan , gi¶i trÝ ..)®Ó khai th¸c nguyªn liÖu , gi¸ trÞ tµi nguyªn du lÞch ®¬n lÎ t¹o thµnh s¶n phÈm nguyªn chiÕc , trän gãi cã søc hÉp dÉn , gi¸ thµnh hîp lý vµ ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn ®îc . Th× sÏ t¹o cho sù ph¸t triÓn du lÞch Qu¶ng B×nh cµng t¨ng thªm søc hÉp dÉn vµ t¬ng lai n¬i ®©y sÏ thu hót ®îc rÊt nhiÒu kh¸ch du lÞch kh«ng chØ lµ kh¸ch néi ®Þa mµ cßn c¶ kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Ch¬ng 3 : Mét sè suy nghÜ ®Ó ph¸t huy lîi thÕ cña Qu¶ng B×nh trong viÖc ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa nhËn kh¸ch. 3.1 X¸c ®Þnh thÞ trêng kh¸ch. Víi lîi thÕ vÒ tµI nguyªn du lÞch thiªn nhiªn , du lÞch nh©n v¨n , lîi thÕ vÒ nguån kh¸ch , lîi thÕ vÒ giao th«ng . H¬n n÷a , Qu¶ng B×nh ®îc sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch tØnh Qu¶ng B×nh t¹o thµnh nghµnh kinh tÕ mòi nhän . ChÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng , c¬ së vËt chÊt kü thuËt , ph¸t triÓn vÒ m¹ng líi giao 19 Vò Duy Cßng §Ò ¸n m«n häc th«ng , ®Æc biÖt lµ n©ng cao tÝnh hÉp dÉn c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch tØnh Qu¶ng B×nh xu thÕ lµ ®IÓm du lÞch Phong Nha –KÎ Bµng ®· ®îc ®Çu t 5,3 tØ ®ång ®Ó x©y dùng ®IÓm tham quan ,quy ho¹ch l¹i vïng d©n c , chî , më réng mÆt b»ng , t«n t¹o ®éng Phong Nha t¹o nªn mét quÇn thÓ ®iÓm du lÞch Phong Nha –KÎ Bµng t¨ng søc hÉp dÉn du kh¸ch , ®ång thêi t¨ng cêng xóc tiÕn qu¶ng b¸ , qu¶ng c¸o , x©y dùng phim vµ c¸c Ên phÈm vÒ Phong Nha- Qu¶ng B×nh _Di s¶n thiªn nhiªn ®IÓm hÊp dÉn th«ng qua qu¶ng c¸o réng r·i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng . Nh»m thu hót vµ khai th¸c thÞ trêng kh¸ch du lÞch néi ®Þa cßn tiÒm tµng rÊt lín ë c¸c vïng du lÞch B¾c bé , trung bé vµ Nam bé ngoµi ra cßn cã thÓ lËp trang web qu¶ng c¸o ra níc ngoµi nh»m khai th¸c nguån kh¸ch kiÒu bµo ViÖt Nam ë níc ngoµi vµ kh¸ch du lÞch níc ngoµi trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi . Trong nh÷ng n¨m qua du lÞch ViÖt Nam ®· cã nhiÒu khëi s¾c kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®· t¨ng lªn nhanh chãng 11,7 triÖu lît kh¸ch néi ®Þa , víi nguån kh¸ch lín nh vËy víi nhÞp ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ngêi t¨ng trong níc ®· dÇn ®îc c¶i thiÖn vµ ®¸p øng møc sèng cña ngêi d©n . Tõ ®ã h×nh thµnh nhu cÇu ®i du lÞch cña ngêi d©n.Du lÞch Qu¶ng B×nh cÇn ®Èy m¹nh xóc tiÕn du lÞch nh»m t×m kiÕm thÞ trêng , më réng c¬ héi ph¸t triÓn du lÞch , thiÕt lËp ®¹i diÖn trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ë mét sè thÞ trêng träng ®iÓm . §ång thêi cã sù liªn kÕt víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh cã sè nguån kh¸ch lín , n©ng cao vai trß liªn kÕt víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh cã sè nguån kh¸ch lín , n©ng cao vai trß lµ tuyÕn ®iÓm nhËn kh¸ch , n©ng cao chÊt lîng phôc vô , t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶ng c¸o , xóc tiÕn , båi dìng nguån nh©n lùc còng lµ yÕu tè gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm du lÞch t¹i n¬i nhËn kh¸ch vµ còng gãp phÇn lµm t¨ng søc hÊp dÉn ®èi víi thÞ trêng kh¸ch néi ®Þa. 3.2 KÕt hîp ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm . Víi lîi thÕ vÒ ®IÒu kiÖn tù nhiªn vµ ®IÒu kiÖn x· héi cho thÊy Qu¶ng B×nh cã lîi thÕ vµ ®IÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch . §Ó ph¸t triÓn du lÞch Qu¶ng B×nh cÇn chó träng ®Çu t h¹ tÇng , n©ng cÊp c¸c ®iÓm du lÞch , xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch , g×n gi÷ b¶o vÖ tµi nguyªn ,m«i trêng b¶o ®¶m ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng , ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®Æc trng cña Qu¶ng B×nh trong ®ã cÇn ®æi míi , s¾p xÕp hÖ thèng kinh doanh du lÞch , c¶i tiÕn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm , n©ng cao chÊt lîng dÞch vô cña du lÞch ®Þa ph¬ng ,cÇn t¹o ra sù kh¸c biÖt trong s¶n phÈm vµ kÕt hîp c¸c nghµnh cã liªn quan ®Ó ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh : n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , ng nghiÖp …®ång thêi cÇn ph¸t huy vµ më réng c¸c hµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ®a vµo phôc vô du lÞch , më réng hÖ thèng cöa hµng lu niÖm , phèi hîp c¸c nghµnh , c¸c cÊp nh»m ph¸t huy gi¸ trÞ tµi nguyªn t¹o ra sù ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng t¹o ra s¶n phÈm du lÞch hÊp dÉn , ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c nhau nh : ¨n , uèng , nghØ ng¬i , tham quan gi¶i trÝ ,du lÞch sinh th¸i,kh¸m ph¸, nghØ dìng , ch÷a bÖnh … ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô t¹o sù thu hót kh¸ch du lÞch , ph¸t huy tèi ®a nguån lùc hiÖn cã c¸c gi¸ trÞ tµI nguyªn thiªn nhiªn : Ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i , du lÞch hang ®éng , du lÞch leo nói , du lÞch lµng nghÒ , du lÞch biÓn . §ång thêi còng t¨ng cêng sù qu¶n lý cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng vÒ qu¶n lý vÒ s¶n phÈm du lÞch t¹o sù th«ng tho¸ng trong qu¸ tr×nh t¹o ®Çu ra ®Çu vµo cho s¶n phÈm du lÞch ®Þa ph¬ng ®îc ®a d¹ng vµ phong phó , c¸c s¶n phÈm du 20
- Xem thêm -