Tài liệu Kc121 buôn lậu và gian lân thương mại

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i A - lêi më ®Çu §Êt níc ta, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ang ra søc tËp trung thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc tõng bíc ®a ®Êt níc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× nhiÖm vô chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc. Lµ mét sinh viªn trêng Qu¶n Lý kinh doanh - mét nhµ qu¶n lý kinh doanh t¬ng lai, em cµng cÇn nhËn thøc râ ®îc t¸c h¹i cña bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ®Êt níc. ChÝnh v× lý do ®ã, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi" Do thêi gian cã h¹n, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp th«ng tin cã h¹n nªn bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh kháinh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho bµi tiÓu luËn cña em thªm hoµn chØnh. Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i b - Néi dung I. Lý luËn chung vÒ bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i 1. Kh¸i niÖm vÒ bu«n lËu ThuËn ng÷ bu«n lËu ®îc sö dông víi nh÷ng ý nghÜa kh¸c nhau. Tõ gãc ®é cña khoa häc vÒ ng«n ng÷, côm tõ "bu«n lËu" cã ý nghÜa lµ bu«n b¸n nh÷ng hµng ho¸ trèn thuÕ vµ hµng cÊm. §©y lµ mét kh¸i niÖm kÕ thõa nh÷ng hiÓu biÕt xa nay cña côm tõ nµy vµ kh¸ phï hîp víi quan niÖm phæ th«ng hiÖn nay. Tõ n¨m 1985 Bé LuËt H×nh sù cña níc CHXHCN ViÖt Nam ra ®êi ®· chÝnh thøc ghi nhËn téi danh bu«n lËu " Ngêi nµo bu«n b¸n tr¸i phÐp hoÆc vËn chuyÓn tr¸i phÐp qua biªn giíi hµng ho¸, tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc vËt phÈm thuéc di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ th× bÞ ph¹t …" B¾t ®Çu tõ ®©y, téi danh bu«n lËu ®· ®îc x¸c ®Þnh víi 4 yÕu tè cÊu thµnh téi ph¹m vµ nh÷ng dÊu hiÖu ph¸p lý ®Æc trng nªn ®· cã t¸c dông híng dÉn nhËn thøc còng nh chØ ®¹o thùc thi ph¸p luËt. 2. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th¬ng m¹i. Mét thuËt ng÷ n÷a lu«n g¾n liÒn víi bu«n lËu "gian lËn th¬ng m¹i". Gian lËn th¬ng m¹i theo Tõ ®iÓn ViÖt lµ "dèi tr¸, lõa läc" trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i. Ngêi cã hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i gäi lµ "gian th¬ng" tøc lµ "ngêi cã nhiÒu mu m« lõa läc"; "kÎ bu«n b¸n gian lËn vµ tr¸i phÐp". Hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i tríc hÕt ph¶i lµ hµnh vi gian lËn nãi chung, nhng hµnh vi gian lËn nµy ph¶i ®îc thÓ hiÖn trong lÜnh vùc th¬ng m¹i th«ng qua ®èi tîng thÓ hiÖn hµng ho¸, dÞch vô. Chñ thÓ cña hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i lµ c¸c chñ hµng, cã thÓ lµ ngêi mua, ngêi b¸n còng cã khi lµ c¶ ngêi mua vµ ngêi b¸n. Môc ®Ých cña hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i lµ nh»m thu lîi bÊt chÝnh do thùc hiÖn trãt lät hµnh vi lõa ®¶o, dèi tr¸. 3.Mèi quan hÖ gi÷a bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i Gian lËn th¬ng m¹i dï kh«ng ph¶i lµ mét téi danh trong luËt h×nh sù, nhng c¸c dÊu hiÖu ®Æc trng cña nã l¹i trïng hîp víi téi bu«n lËu vµ bu«n lËu còng bao gåm gian lËn th¬ng m¹i. Héi nghÞ Quèc tÕ lÇn thø V vÒ chèng gian lËn th¬ng m¹i cña tæ chøc H¶i Quan thÕ giíi ®· xÕp bu«n lËu vµo trong c¸c h×nh thøc gian lËn th¬ng m¹i, nhng coi ®ã lµ lo¹i h×nh gian lËn th¬ng m¹i nguy hiÓm, ®Æc biÖt. Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i C«ng íc quèc tÐ Nairobi còng ®· ®a ra kh¸i niÖm bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i nh»m che dÊu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña H¶i Quan b»ng mäi thñ ®o¹n, mäi ph¬ng tiÖn trong viÖc ®a hµng ho¸ lÐn lót biªn giíi. Trong bé luËt h×nh sù cña níc ta ®· ghi nhËn téi bu«n lËu "bu«n b¸n t¸i phÐp, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi" cßn trong c«ng íc quèc tÕ xö lý 16 lo¹i gian lËn th¬ng m¹i cã "Bu«n b¸n hµng cÊm qua biªn giíi hoÆc ra khái sù kiÓm so¸t cña H¶i quan", "khai b¸o chñng lo¹i hµng ho¸", "khai t¨ng gi¶m gi¸ trÞ hµng ho¸". §©y lµ nh÷ng hµnh vi bu«n b¸n gian lËn tr¸i ph¸p luËt mang tÝnh chÊt gièng nh bu«n lËu "Bu«n lËu" tõ tríc ®Õn nay ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn h¬n lµ 'gian lËn th¬ng m¹i". Gian lËn th¬ng m¹i lµ thuËt ng÷ míi xuÊt hiÖn, bao gåm nhiÒu hµnh vi gian lËn, tr¸i ph¸p luËt, h¬n bu«n lËu hay nãi c¸ch kh¸c néi hµm cña nã réng h¬n néi hoµm cña bu«n lËu. §iÒu nµy lµ do ngµy cµng cã nhiÒu hiÖn tîng míi, tiªu cùc x¶y ra trong x· héi. V× vËy hai thuËt ng÷ nµy thêng ®i kÌm víi nhau "Bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i". II. Thùc tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi hiÖn nay. 1. T×nh h×nh bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i T×nh h×nh bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Thñ §« tuy kh«ng å ¹t tr¾ng trîn nh tríc, nhng vÉn diÔn biÕn phøc t¹p trªn tÊt c¶ c¸c tuyÕn vµ c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm, ph¬ng thøc thñ ®o¹n cña c¸c ®èi tîng lu«n thay ®æi ngµy cµng tinh vi, ®¸ng hcó ý, mét sè ®Çu nËu cÊu kÕt th«ng ®ång tõ phÝa níc ngoµi, råi mãc nèi víi c¸c ®èi tîng trong níc ®Ó nhËp lËu mét sè mÆt hµng cã lîi nhuËn cao nh « t«, ®iÖn tho¹i di ®éng, rîu, thuèc l¸, v¶i ngo¹i víi sè lîng lín g©y rèi lo¹n s¶n xuÊt trong níc, vµ lòng ®o¹n thÞ trêng. Trªn tuyÕn bu ®iÖn næi lªn viÖc lîi dông göi bu phÈm, bu ®iÖn qua ®êng hµng kh«ng vµo trong níc ®êng hµng khong vµo níc kh«ng ghi râ tªn vµ ®Þa chØ ngêi göi ®Ó göi hµng cÊm nh thuèc kÝch dôc, thuèc kh«ng nh·n m¸c, tµi liÖu cã néi dung nh ph¶n ®éng, vËt phÈm cã néi dung ®å truþ. Lîi dông quy chÕ hµng chuyÓn ph¸t nhanh ®Ó trung chuyÓn hµng lËu tõ Hµ Néi ®i TP. Hå ChÝ Minh, §µ N½ng… nhÊt lµ c¸c mÆt hµng v¶i ngo¹i, ®å ®iÖn tö. Trªn tuyÕn hµng kh«ng xuÊt hiÖn thñ ®o¹n chuyÓn khÈu ®éng vËt hoang d· (gÇn 10 ngh×n con kú ®a, tª tª, rïa…) tõ Th¸i Lan, Ma lai xi a, Xin ga po vµo ViÖt Nam, ngoµi ra viÖc chuyÓn lËu ngo¹i tÖ vµ mét sè mÆt hµng cã thuÕ suÊt cao, ®îc tiªu thô nhiÒu nh ®iÖn tho¹i di ®éng, phô tïng xe h¸i b¸nh g¾n m¸y, v¶i may mÆc linh kiÖn ®iÖn tö, vi tÝnh, thiÕt bÞ vÖ sinh … vÉn cã xu h íng gia t¨ng. Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i Trªn tuyÕn ®êng bé, hµng ho¸ ®îc tËp kÕt t¹i tØnh gi¸p ranh víi Hµ Néi sö dông nhiÒu lo¹i ph¬ng tiÖn trung chuyÓn, ®a hµng ®Õn tËn ngêi b¸n lÎ, cã vô C«ng an kinh tÕ §«ng Anh ®· ph¸t hiÖn c¶ xe v¶i lËu 16,5 tÊn v¶i c¸c lo¹i nguyªn ®ai kiÖn vËn chuyÓn th¼ng tõ biªn giíi vÒ Hµ Néi. §¸ng chó ý t×nh tr¹ng th¬ng binh sö dông xe ba b¸nh tù giãng c«ng khai vËn chuyÓn hµng lËu tõ c¸c vïng gi¸p ranh vµo Hµ Néi ®Õn tËn tõng cöa hµng víi sè lîng hµng 40 50 tÊn/ngµy, chØ riªng mét vô triÖt ph¸ tô ®iÓm tiªu thô hµng lËu t¹i khu vùc ga Long Biªn, C«ng an Hµ Néi ®· thu gi÷ 265 kiÖn hµng lËu c¸c lo¹i cho thÊy tÝnh phøc t¹p cña c¸c ®èi tîng nµy. TuyÕn ®êng s«ng còng gia t¨ng viÖc vËn chuyÓn hµng lËu khi tuyÕn ®êng bé bÞ kiÓm tra g¾t gao, tuyÕn ®êng s¾t §ång §¨ng - Hµ Néi bu«n lËu cã gi¶m so víi n¨m 2002 song vÉn lµ tuyÕn phøc t¹p. Bu«n b¸n hµng nhËp lËu, hµng cÊm trªn ®Þa bµn mÆc dï kh«ng cßn bµy b¸n c«ng khai, gi¸ t¨ng do lîng vÒ Ýt song vÉn s½n sµng, ®¸p øng theo yªu cÇu cña kh¸ch nh ®iÖn tho¹i di ®éng, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, quÇn ¸o, giµy dÐp, v¶i, rîu ngo¹i, ®å ®iÖn gia dông. §¸ng chó ý t×nh tr¹ng sö dông ho¸ ®¬n quay vßng ®· vµ ®ang trë thµnh ph¬ng thøc phæ biÕn trong viÖc vËn chuyÓn hµng lËu tõ biªn giíi vµo vµ qua Hµ Néi song vÉn cha cã biÖn ph¸p ®Ó xö lý. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ®· xuÊt hiÖn nhiÒu ph¬ng thøc thñ ®o¹n lµm gi¶ nh·n hiÖu, gi¶ xuÊt xø c¸c hµng ho¸ níc ngoµi vµ hµng ho¸ trong níc, chñ yÕu tõ Trung Quèc nhËp khÈo vµo ViÖt Nam, lµm hµng g¶i tõ ViÖt Nam xuÊt ra níc ngoµi. §¸ng chó ý t×nh tr¹ng s¶n xuÊt hµng ho¸ cã chÊt lîng thÊp h¬n c«ng bè kh¸ phæ biÕn trog s¶n xuÊt níc gi¶i kh¸t ®ãgn chai, d©y ®iÖn, ®å ®iÖn gia dông, ph©n bãn, thøc ¨n gia sóc, s¾t thÐp. ViÖc nhËp lËu vµ lu hµnh tiÒn gi¶ cã mÖnh gi¸ lín lo¹i 100 ng×n ® vµ 50 ngh×n ® cã kü thuËt tinh x¶o, khã ph¸t hiÖn, g©y t©m lý lo ng¹i cho ngêi kinh doanh vµ ngêi tiªu dïng. Hµng thùc phÈm t¬i sèng , hoa qu¶ trong níc vµ nhËp khÈu sö dông chÊt b¶o qu¶n, thuèc b¶o vÖ thùc vËt kh«ng ®îc phÐp, qu¸ giíi h¹n cho phÐp kh«ng b¶o ®¶m ATVSTP vÉn diÔn biÕn phøc t¹p, khã kiÓm so¸t 2003 lµ n¨m cã mét sè mÆthµng nh¹y c¶m cã biÕn ®éng gi¸ nh gi¸ x¨ng dÇu vµo ®Çu n¨m, biÕn ®éng gi¸ s¾t thÐp, ph©n bãn, gi¸ bÊt ®éng s¶n vµ ®Æc biÖt biÕn ®éng gi¸ thuèc ch÷a bÖnh, nhÊt lµ nguyªn liÖu thuèc vµ thuèc nhËp khÈu, còng nh gi¸ vµng, ®« la Mü. Lîi dông viÖc t¨ng gi¸ nµy kh«ng Ýt doanh nghiÖp g¨m hµng t¨ng gi¸ g©y biÕn ®éng trªn thÞ trêng. ViÖc ®¨ng ký kinh doanh kh¸ th«ng tho¸ng v× thñ tôc ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn trong s¸u th¸ng cuèi n¨m sè hé kinh doanh th«ng b¸o nghØ kinh doanh Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i ®¨ng ký kinh doanh víi tªn míi trªn ®Þa chØ cò nh»m ®èi phã víi viÖc t¨ng thuÕ vµ trèn thuÕ gia t¨ng kh¸ nhanh víi sè lîng lín. 2. Chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i §Ó ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i chi côc QLTTTP Hµ Néi - Phßng 127 ®· b¸m s¸t t×nh h×nh vµ triÓn khai nhiÒu kÕ ho¹ch ®Êu tranh víi c¸c ®èi tîng tËp trung vµo tõng chuyªn ®Ò ®èi víi c¸c mÆt hµng nh v¶i. thuèc l¸, x¨ng dÇu, s¾t thÐp, ®iÖn tho¹i di ®éng, thùc phÈm t¬i sèng vµ rau qu¶ nhËp khÈu. B»ng c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh sau: - Tæ chøc, qu¸n triÖt c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng, Nhµ níc vµ cña ngµnh vÒ t¨ng cêng c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i - X©y dùng ph¬ng ¸n ®Êu tranh mét c¸ch toµn diÖn, chó träng ®Þa bµn träng ®iÓm, ®èi tîng bu«n lËu träng ®iÓm, mÆt hµng träng ®iÓm hoÆc mÆt hµng nh¹t c¶m . - Thµnh lËp ban chØ ®¹o chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i, tham nhòng cña Côc. X¸c ®Þnh lÊy lùc lîng ®iÒu tra chèng bu«n lËu lµm lùc lîng nßng cèt trong c«ng t¸c ®Êu tranh . - X©y dùng quy chÕ phèi kÕt hîp c«ng t¸c gi÷a Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi víi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng thuéc c¸c ngµnh kh¸c nh: C«ng an, qu¶n lý thÞ trêng, Côc ThuÕ, Kho b¹c, C¬ quan v¨n ho¸, ViÖn KiÓm s¸t, KiÓm l©m… Tham gia Ban chØ ®¹o 127 cña thµnh phè. - X¸c ®Þnh râ c¸c ph¬ng thøc, thñ ®o¹n ho¹t ®éng cña c¸c ®èi tîng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i . Rµ so¸t c¸c v¨n b¶n, quy ®Þnh, qui chÕ, qui tr×nh nghiÖp vô ®Ó kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò së hë trong qui chÕ chÝnh s¸ch dÉn ®Õn lîi dông sãt lät, g©y thÊt thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu. - N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu tra bÝ mËt, x©y dùng m¹ng líi c¬ së bÝ mËt. Qu¸n triÖt nhiÖm vô chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i lµ nhiÖm vô träng t©m cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kiÓm tra, gi¸m s¸t lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, xuÊt nhËp c¶nh trong ®ã, lùc lîng ®iÒu tra chèng bu«n lËu lµ lùc lîng chñ lùc chuyªn s©u. Chó träng kh©u tæ chøc vµ con ngêi ®iÒu chØnh bè trÝ qua thùc tÕ ho¹t ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu tõng thêi gian. T¨ng cêng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, phóc tËp hå s¬ . - T¨ng cêng thªm c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kü thuËt cho c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t, ph¸t hiÖn hµng cÊm, hµng lËu. - Ph©n luång lµm thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµnh kh¸ch xuÊt nhËp c¶nh theo 3 d¹ng: “ luång xanh”, “ luång vµng”. “luång ®á” ®Ó sµng läc, lùa chän ®èi tîng kiÓm tra cã träng t©m. Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i - Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ h×nh thøc kiÓm tra, tØ lÖ kiÓm tra trªn c¬ së n¾m b¾t c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. LËp danh b¹ c¸c doanh nghiÖp thuéc ®Þa bµn qu¶n lý gióp cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kiÓm tra ®îc chÝnh x¸c võa n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸m s¸t qu¶n lý võa t¹o ®iÒu kiÖn th«ng quan hµng ho¸ nhanh chãng, thuËn lîi. - Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a §éi KiÓm so¸t víi Phßng TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ , Phßng KiÓm tra sau th«ng quan phßng ngõa, ng¨n chÆn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng trêng hîp gian lËn qua gi¸, chèng thÊt thu. §i s©u vµo c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô kiÓm tra sau th«ng quan. - C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh, thñ tôc h¶i quan t¹i c¸c cöa khÈu, ®¬n gi¶n ho¸ qui tr×nh thñ tôc theo híng “mét cöa” t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, xuÊt nhËp c¶nh nhng vÉn ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ, thñ tôc nhanh chãng, v¨n minh phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. - Lµm râ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp tríc ph¸p luËt trong viÖc khai b¸o, c¶i tiÕn chÕ ®é th«ng tin, ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhanh chãng. Rót kinh nghiÖm kÞp thêi qua mçi vô viÖc gióp cho c«ng t¸c tham mu, chØ ®¹o kiÓm tra s©u s¸t cã hiÖu qu¶. - Xö lý nghiªm c¸c trêng hîp vi ph¹m ph¸p luËt H¶i quan ®¶m b¶o ®óng ngêi, ®óng téi. - X©y dùng qui chÕ trÝch thëng kÞp thêi cã t¸c dông ®éng viªn, khÝch lÖ tèt. * Mét sè kÕt qu¶ cô thÓ trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i mµ thµnh phè Hµ Néi ®¹t ®îc: N¨m 2003, Toµn chi côc ®· thùc nhiÖm vô kiÓm tra vµ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m luËt kinh doanh th¬ng m¹i vµ dÞch vô, cô thÓ kiÓm tra 3.537 vô, tæng sè tiÒn thu nép ng©n s¸ch gÇn 13 tû ®ång, ®¹t 118%. Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi ®· ph¸t hiÖn lËp biªn b¶n 238 vô víi trÞ gi¸ tang vËt íc tÝnh 50 tû ®ång, ®· xö lý vi ph¹m 195 vô, ph¹t tiÒn 157 vô víi sè tiÒn 325 triÖu ®ång, tÞch thu tang vËt 26 vô . N¨m 2004, Tæng sè c¸c vô vi ph¹m toµn Côc ph¸t hiÖn lµ 431 vô (trong n¨m 2003 lµ 238 vô) víi møc ®é 75% lµ vi ph¹m thñ tôc h¶i quan. TrÞ gi¸ hµng vi ph¹m íc tÝnh : 04 tû ®ång ViÖt nam. §· ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t 308 vô, thu nép ng©n s¸ch do vi ph¹m hµnh chÝnh lµ 451.635.000 ®. 3. Nguyªn nh©n Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n lµm ph¸t sinh, ph¸t triÓn bu«n lËu gian lËn th¬ng m¹i nhng nguyªn nh©n chñ yÕu vÉn lµ do ®éng c¬ h¸m lîi thóc ®Èy. Mét sè nhµ kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, dï ë møc ®é kh¸c nhau còng t×m ®ñ mäi c¸ch luån l¸ch ®Ó th¾ng trong cuéc ch¹y ®ua "mét vèn bèn lêi". Do ch¹y theo lèi sèng giµu sang vµ qu¸ sñng b¸i ®ång tiÒn nhng l¹i kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng lµm giµu hîp ph¸p mµ gian th¬ng ®· kinh doanh mét c¸ch hîp ph¸p ®Ó kiÕm lêi nhanh vµ râ rµng. Lîi Ých c¸ nh©n cña hä ®Æt lªn qu¸ cao mµ kh«ng nghÜ ®Õn lîi Ých tËp thÓ, lîi Ých quèc gia mµ trong ®ã hä cã phÇn. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i còng cßn nhiÒu h¹n chÕ. VÝ dô nh: C¸c v¨n b¶n xö lý cña ChÝnh phñ ®a xuèng cha kÞp thêi, râ rµng mét sè c¸n bé H¶i quan, c¶nh s¸t…tiÕp tay, bao che cho tÖ n¹n bu«n lËu gian lËn th¬ng m¹i. Nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ kho¸ còng nh ph¸p luËt kinh doanh cña ViÖt Nam cßn nhiÒu khe hë. NhiÒu ngµnh nhiÒu cÊp cha thùc sù quan t©m ®Õn vÊn ®Ò chèng buon lËu, gian lËn th¬ng m¹i nªn sù phèi hîp cßn thiÕu chÆt chÏ. 4. HËu qu¶ Bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i g©y nhiÒu t¸c h¹i nh: thÊt thu ng©n s¸ch kinh tÕ ®Êt níc bÞ lòng ®o¹n, gi¶m søc c¹nh tranh, chñ quyÒn an ninh bÞ ®e do¹, tµi nguyªn, nguån lùc bÞ hoang phÝ, v¨n ho¸ ®¹o ®øc bÞ xuèng cÊp… III. C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi §øng tríc t×nh h×nh bu«n lËu diÔn ra mét c¸ch trÇm träng nh hiÖn nay ë Hµ Néi . Chóng ta ph¶i cã mét sè biÖn ph¸p ®Ó ng¨n chÆn nh sau: - C¸c cÊp Uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn Hµ Néi cÇn ph¸t huy h¬n n÷a ý thøc tr¸ch nhiÖm trong tæ chøc chØ ®¹o chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i. ChØ ®¹o c¸c lùc lîng chøc n¨ng c¬ quan, ®¬n vÞ ¸p dông ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn tèt h¬n n÷a díi sù chØ ®¹o cña chÝnh phñ. - C¸c bé ngµnh cÇn lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra ph¸t hiÖn xö lý cho ®îc nh÷ng ®èi tîng cÇm ®Çu c¸c ®êng d©y bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i. Vµ ph¶i tæ chøc rót kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n kiÓm tra, kiÓm so¸t mét sè mÆt hµng liªn tôc, lµm tèt h¬n c¸c gi¶i ph¸p ®Ò ra. Nghiªm kh¾c kû luËt, lo¹Þ trõ nh÷ng thµnh phÇn xÊu trong bé m¸y H¶i quan, kiÓm so¸t, qu¶n lý viÖc chèng bu«n lËu gian lËn th¬ng m¹i. V× ®· tiÕp tay, bao che cho nh÷ng ho¹t ®éng nµy. - Mçi chóng ta lµ mét c«ng d©n cÇn ph¶i biÕt chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i. Kh«ng tham gia hoÆc tiÕp tay cho bu«n lËu. BiÕt vËn ®éng quÇn Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i chóng vµ chó träng ®æi míi h×nh thøc tuyªn truyÒn vËn ®éng cho phï hîp víi nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau. Cã ý thøc kh«ng tiÕp tay, tham gia bu«n lËu gian lËn th¬ng m¹i vµ chèng bu«n lËu th¬ng m¹i. Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i C - KÕt luËn H¶i quan Thñ ®« kÕt hîp víi C«ng an Qu¶n lý thÞ trêng, Côc thuÕ, Kho b¹c, C¬ quan v¨n ho¸, ViÖn kiÓm so¸t, kiÓm l©m… tham gia Ban chØ ®¹o 127 cña Thµnh phè ®· cã nh÷ng thµnh tÝch trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i. §ãng gãp vµo c«ng cuéc ®æi míi cña thñ ®«, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, thóc ®Èy m¹nh mÏ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, du lÞch trªn thµnh phè vµ c¸c vïng l©n cËn. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó lµm tèt nhiÖm vô trong giai ®o¹n tíi, thµnh phè Hµ Néi cÇn ph¶i nç lùc, phÊn ®Êu nhiÒu h¬n n÷a, ph¸t huy néi lùc kh¾c phôc khã kh¨n, söa ch÷a thiÕu sãt tån t¹i trong c«ng cuéc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ®Ó xøng ®¸ng víi vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh. Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i lêi cam kÕt Em xin cam ®oan néi dung cña bµi TiÓu luËn lµ do em tù tæng hîp th«ng tin cña b¸o, ®µi vµ dïng kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña m×nh ®Ó viÕt ra. Chø kh«ng ph¶i ®i sao chÐp hay lÊy bµi cña ngêi kh¸c. Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i Tµi liÖu tham kh¶o 1. Thêi b¸o Kinh tÕ 2. T¹p chÝ th«ng tin vµ lý luËn 3. B¸o Th¬ng m¹i sè 4, 5, 6, 7 n¨m 2004 4. T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh 5. Tõ ®iÓn tiÕng viÖt 6. LuËt Th¬ng m¹i ViÖt Nam Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i Môc lôc A. Lêi nãi ®Çu...................................................................................1 B. Néi dung........................................................................................2 I. Lý luËn chung vÒ bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i..........................2 1. Kh¸i niÖm vÒ bu«n lËu.........................................................................2 2. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th¬ng m¹i.........................................................2 3. Mèi quan hÖ gi÷a bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i...............................3 II. Thùc tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi hiÖn nay.............................................................................................................3 1. T×nh h×nh bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i...............................................3 2. Chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i....................................................5 3. Nguyªn nh©n........................................................................................8 4. HËu qu¶................................................................................................8 III. C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi ............................................................................................8 C. KÕt luËn......................................................................................10 Lêi cam kÕt....................................................................................11 Tµi liÖu tham kh¶o...................................................................12 Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N
- Xem thêm -