Tài liệu Kc039 nghệ thuật tiêu thụ xbp

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Lêi më ®Çu Kinh doanh xuÊt b¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh ®Çu t c«ng søc vµ tiÒn cña ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ xuÊt b¶n phÈm nh»m môc ®Ých cã lîi nhuËn liªn tôc vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. NÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i trêng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng. HiÖn nay trong kinh doanh xuÊt b¶n phÈm cã nhiÒu thµnh phÇn, lùc lîng tham gia t¹o nªn mét thÞ trêng xuÊt b¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó. §iÒu nµy gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc tuyªn truyÒn chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc trong nh©n d©n vµ ra thÕ giíi. NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ sÏ bÞ ®µo th¶i. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng ph¶i cã mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu nç lùc ®Ó t×m ra híng ®i thÝch hîp cho m×nh. Qu¸ tr×nh ®ã lµ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu ph¬ng ph¸p ®Ó tiªu thô XBP, v× vËy nghÖ thuËt b¸n XBP ra ®êi nh mét c«ng cô h÷u hiÖu hç trî ho¹t ®éng tiªu thô XBP ph¸t triÓn. B¸n XBP lµ kh©u nghiÖp vô cuèi cïng nhng l¹i t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh thÕ nµo ®Ó b¸n ®îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi tîng nhÊt lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Víi ý nghÜa ®ã, em chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña m×nh lµ: “ T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty Ph¸t Hµnh s¸ch Hµ Néi hiÖn nay” . Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS Hµ Néi hiÖn nay. Ch¬ng II: T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty PHS Hµ Néi hiÖn nay. Ch¬ng III: NhËn xÐt chung vµ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc trong viÖc sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP hiÖn nay. 1 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS hµ néi hiÖn nay. C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®îc chÝnh thøc thµnh lËp vµo n¨m 1954 theo quy ®Þnh sè 531/VHQN Bé V¨n ho¸ Th«ng tin víi tªn gäi “Chi së Ph¸t hµnh s¸ch ViÖt Nam”. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Õn ngµy 14/6/1960 ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch (PHS) Hµ Néi. Tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Çy khã kh¨n, thö th¸ch trong nh÷ng n¨m ®Çu chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cho ®Õn nay C«ng ty PHS Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc Së V¨n ho¸ Th«ng tin Thµnh phè Hµ Néi, lµ ®¬n vÞ qu¶n lý kinh doanh chuyªn ngµnh PHS, cã trô së chÝnh t¹i 34 Trµng TiÒn. C«ng ty PHS Hµ Néi ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong ngµnh PHS. M¸c nãi: “Con ngêi lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi” vµ ë gãc ®é nµo ®ã C«ng ty PHS Hµ Néi còng nh vËy. Bëi v× qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty lu«n diÔn ra c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hµng, kh¸ch hµng vµ bao trïm lªn nã lµ c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi cña c¶ níc nãi chung vµ cña Thñ ®« Hµ Néi nãi riªng. 2 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Thñ ®« Hµ Néi víi diÖn tÝch gÇn 1000 km2 lµ thµnh phè cã mËt ®é d©n sè ®«ng vµ cã vÞ trÝ chiÕn lîc rÊt quan träng. NghÞ quyÕt 08 cña §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø V ®· kh¼ng ®Þnh cÇn x©y dùng Thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m ®Çu n·o vÒ chÝnh trÞ – v¨n ho¸ - khoa häc kü thuËt, ®ång thêi lµ trung t©m lín vÒ kinh tÕ vµ giao dÞch quèc tÕ trong c¶ níc. Do ®ã, Hµ Néi rÊt vinh dù lµ n¬i diÔn ra nhiÒu cuéc giao lu gi÷a c¸c Nguyªn thñ Quèc gia cña níc b¹n víi níc ta. Víi vÞ trÝ vµ vai trß quan träng nh vËy, Hµ Néi lu«n ®îc Nhµ níc chó träng ®Çu t trªn mäi lÜnh vùc. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh. Hµ Néi víi ph¬ng ch©m x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc nh hiÖn nay th× ch¾c ch¾n viÖc mua xuÊt b¶n phÈm phôc vô cho gi¸o dôc lµ rÊt cÇn thiÕt. 1. NghÖ thuËt b¸n XBP trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. B¸n XBP trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ kh©u cuèi cïng nhng l¹i cã vai trß v« cïng quan träng trong kinh doanh XBP. B¸n XBP chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc trao ®æi gi¸ trÞ cho hµng ho¸ XBP tõ hµng sang tiÒn, chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ XBP tõ tay ngêi b¸n sang tay ngêi mua. KÕt thóc qu¸ tr×nh nµy, ngêi mua cã ®îc XBP, ngêi b¸n sÏ cã ®îc tiÒn t¬ng øng víi gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®ã. Kinh doanh XBP lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc thï, b¶n chÊt ®Ých thùc cña ho¹t ®éng kinh doanh XBP trong c¬ chÕ thÞ trêng lµ ph¶i thùc hiÖn song song hai môc tiªu: kinh tÕ vµ x· héi. Tuy nhiªn hai môc tiªu nµy cã sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Trªn ph¹m vi x· héi: Kinh doanh XBP lÊy môc tiªu chÝnh trÞ, x· héi lµm t«n chØ vµ môc ®Ých ®Þnh híng cho doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ. Cßn xÐt trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp, môc tiªu kinh tÕ ®ãng vai trß lµ ®éng lùc, lµ c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ – x· héi. Nh vËy nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi ®Æc trng riªng cã ®· lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, kinh doanh XBP nãi riªng thay ®æi h¼n vÒ b¶n chÊt. NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi tÝnh u viÖt cña nã ®· lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh XBP trë nªn s«i ®éng vµ kh«ng ngõng th«ng qua sè lîng hµng ho¸ ®a vµo thÞ trêng nhiÒu h¬n, chÊt lîng tèt h¬n, ®¸p øng ®îc nhu cÇu XBP ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó cña kh¸ch hµng. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, gi¸ c¶ chÝnh lµ biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ, hµng ho¸ XBP chØ b¸n ®îc khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ngêi b¸n cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. KÕt thóc b¸n hµng ngêi mua nhËn ®îc XBP mµ m×nh mong muèn, ngêi b¸n sÏ cã tiÒn 3 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A t¬ng øng víi gi¸ trÞ cña XBP ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn viÖc phæ biÕn tri thøc cho nhiÒu ngêi trªn mäi vïng l·nh thæ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh XBP nãi riªng lµ lµm thÕ nµo ®Ó hµng ho¸ cña m×nh b¸n ®îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi tîng nhÊt. Muèn vËy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c«ng cô thùc hiÖn. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã mét lo¹t c¸c häc thuyÕt kinh tÕ víi nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn - thùc tiÔn vÒ kinh doanh nãi chung vµ nghÖ thuËt b¸n hµng nãi riªng ®· ra ®êi. NghÖ thuËt b¸n hµng ®· trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu trong viÖc hç trî trong viÖc b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Trong sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp gãp phÇn kh«ng nhá lµ sù ®ãng gãp cña c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng trong viÖc giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn s¸ch. 2. ý nghÜa cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP ®èi víi c«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi. ViÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP cã ý nghÜa v« cïng quan träng bëi v× cã lµm tèt kh©u nµy th× ho¹t ®éng b¸n XBP míi ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp cÇn sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP. NghÖ thuËt b¸n XBP ®· trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp kinh doanh XBP. C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi còng kh«ng n»m ngoµi ®iÒu ®ã. Ngoµi sö dông nghÖ thuËt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ¸p dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó giíi thiÖu – tuyªn truyÒn XBP v× ®iÒu ®ã sÏ hç trî tÝch cùc cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt hiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ x· héi. NhiÒu doanh nghiÖp ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß, vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng nhê thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc kinh doanh phï hîp ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. ChÝnh ®iÒu ®ã t¹o ra mét søc m¹nh khæng lå lµm cho tiÕn tr×nh ®i lªn cña c¸c doanh nghiÖp ®îc thuËn lîi. V× vËy, doanh nghiÖp kinh doanh XBP cÇn cã nhËn thøc ®óng vÒ vai trß ý nghÜa cña viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn XBP cña m×nh. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh ph¶i c¨n cø vµo hµng ho¸ XBP, vÞ trÝ cña hµng ho¸ XBP trªn thÞ trêng gi¸ trÞ sö dông kh¶ n¨ng b¸n, kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh doanh. Kinh doanh XBP lµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i nªn viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ lµ tÊt yÕu song song víi hiÖu qu¶ x· héi. Bëi v× kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. ViÖc ¸p dông ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn s¸ch gãp phÇn thóc ®Èy, 4 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A hç trî cho ho¹t ®éng b¸n hµng. Hµng ho¸ XBP qua giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o sÏ trë lªn hÊp dÉn h¬n v× kh¸ch hµng sÏ cã Ên tîng, n¶y sinh nhu cÇu vµ cÇu XBP. V× vËy XBP sÏ b¸n ®îc nhiÒu h¬n, nhanh h¬n vµ b¸n ®óng ®èi tîng. Ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn kh¼ng ®Þnh vµ n©ng cao uy tÝn cho C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi. CH¦¥NG II T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty phs hµ néi hiÖn nay. NhËn thøc s©u s¾c vÒ sù tÊt yÕu cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty PHS Hµ Néi trong nhiÒu n¨m nay ®· sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh mét c«ng cô ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hµng cña m×nh. Trong ®ã ®Æc biÖt sö dông c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn tiªu thô mang tÝnh nghÖ thuËt cao nh: qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, giao tiÕp øng xö vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh: Héi chî – TriÓn l·m; tô ®iÓm ®êng phè;dÞch vô: bu ®iÖn, fax, internet v.v… 1. Qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh : Qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh cã thÓ truyÒn tin ®Õn mäi n¬i, mäi thÝnh gi¶.Tû lÖ c«ng chóng tiÕp nhËn th«ng tin cao nhÊt lµ ë n«ng th«n. Tuy nhiªn h¹n chÕ cña ph¬ng tiÖn nµy kh«ng cã tÝnh l©u bÒn vµ dÔ bÞ ngêi nghe 5 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A bá qua hoÆc thiÕu tËp trung do t¸c ®éng cña m«i trêng xung quanh. HiÖn nay, c¸c DN th¬ng m¹i sö dông kho¶ng 59 ®µi ph¸t thanh c¸c tØnh, thµnh phè vµ 2228 ®µi ph¸t thanh huyªn, thÞ trÊn. §µi tiÕng nãi ViÖt Nam lµ ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cã thÓ truyÒn th«ng tin ®Õn 70% d©n sè cña c¶ níc vµ thÕ giíi. Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam cã thÓ tiÕp nhËn th«ng tin qu¶ng c¸o tõ 4 kªnh ph¸t thanh chÝnh : 2 kªnh AM, 1 kªnh FM vµ 1 kªnh SW. Trong ®ã cã kªnh ph¸t thanh b»ng 13 tiÕng thø tiÕng trªn thÕ giíi, SW ph¸t sang 24/24 h trong ngµy. Lîi thÕ cña kªnh nµy lµ ph¸t ®îc ®i xa. HiÖn nay, kªnh nµy ®Õn ®îc víi ®«ng ®¶o kh¸n gi¶ nghe ®µi ë mäi løa tuæi, mäi tÇng líp trªn mäi khu vùc kh¸c nhau kÓ c¶ vïng nói vµ h¶i ®¶o. §Æc biÖt lµ ®Õn víi c¸c doanh nghiÖp XBP t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thªm ®èi t¸c, b¹n hµng. BiÓu 1 : Gi¸ qu¶ng c¸o 1 phót trªn mét sè ®µi ph¸t thanh lín cña c¶ níc nh sau : §µi Gi¸ cho DN trong níc Gi¸ cho DN Gi¸ cho DN níc ph¸t (®ång ) liªn doanh ngoµi thanh 1 600.000 - 800.000 80 - 60 U SD 120-240usd TP.HCM TiÕng 2 300.000 60.000 ® 150 usd nãi VN 3 50.000-80.000 200.000-300.000 ® CÇn Th¬ 40.000-60.000 H¶i 4 20.000-30.000 60.000-100.000 ® ® Phßng 5 150.000 200.000 ® 250.000-300.000® QN-DN Nguån: B¸o gi¸ cña c¸c ®µi ph¸t thanh TP.HCM, CÇn Th¬, TiÕng nãi ViÖt Nam, H¶I Phßng. Qua biÓu trªn cho thÊy, gi¸ qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh t¬ng ®èi cao. Trong ®ã qu¶ng c¸o t¹i mét sè ®µi ph¸t thanh lín nh: TP.HCM, TiÕng nãi ViÖt Nam víi gi¸ cao nhÊt, møc ®é phÝ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp níc ngoµi cã sù kh¸c biÖt. MÆc dï cã gi¸ qu¶ng c¸o cao h¬n so víi mét sè ®µi ph¸t thanh nh: CÇn Th¬, H¶i Phßng.. nhng qu¶ng c¸o trªn hai ®µi ph¸t thanh vÉn thu hót ®îc nhiÒu doanh nghiÖp tham gia do ®èi tîng thÝnh gi¶ lín. MÆc dï Nhµ níc cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó gi¶m chi phÝ qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh cho doanh nghiÖp trong níc so víi doanh nghiÖp níc ngoµi. Song víi møc chi phÝ ®Ó chi thêng xuyªn cho qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp XBP ®Æc biÖt lµ c«ng ty PHS Hµ néi lµ rÊt khã kh¨n. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty PHS Hµ Néi ®· t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p cho riªng m×nh ®Ó khai th¸c tÝnh lîi thÕ ®èi víi ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nµy. C«ng ty ®· tËn dông chuyªn môc ®äc truyÖn ®ªm khuya ph¸t sang FM cña §µi tiÕng nãi VN ®Ó qu¶ng c¸o T T 6 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A s¸ch, chñ yÕu lµ c¸c s¸ch vÒ v¨n häc cã ®Ò cËp nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trong cuéc sèng hiÖn nay. VÝ dô t¸c phÈm:”Cuéc ®êi dµi l¾m” liªn kÕt víi NXB Héi nhµ v¨n ®· ®îc xuÊt hiÖn trong chuyªn môc ®äc truyÖn ®ªm khuya. Th«ng qua c¸c c©u chuyÖn b¹n ®äc sÏ ®îc giíi thiÖu vÒ néi dung cña cuèn truyÖn, ®Þa chØ t×m mua cuèn s¸ch ®ã. Ngoµi ra, c«ng ty cßn tËn dông c¸c môc ®iÓm tin vÒ ho¹t ®éng v¨n ho¸ ®Ó qu¶ng c¸o XBP th«ng qua viÖc giíi thiÖu XBP míi cã. HiÖn nay, qu¶ng c¸o XBP trªn ®µi ph¸t thanh cña c«ng ty cha ®îc phæ biÕn, ®iÒu nµy do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Hµng ho¸ XBP lµ hµng ho¸ ®Æc thï, nã kh¸c víi c¸c hµng ho¸ th«ng thêng. V× vËy viÖc qu¶ng c¸o XBP kh«ng thÓ qu¶ng c¸o phót chèc trªn ®µi nh c¸c hµng ho¸ kh¸c. Song qua nh÷ng cuèn s¸ch ®îc giíi thiÖu trªn ®µi ®· gãp phÇn lµm t¨ng lîng kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty. 2. Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh: §Ó thu hót kh¸ch hµng, c«ng ty PHS Hµ Néi cßn tËn dông thÕ m¹nh qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh. TruyÒn h×nh lµ ph¬ng tiÖn truyÒn t¶i th«ng tin tèt, hÊp dÉn nhÊt vµ s©u réng ®Õn víi nhiÒu kh¸ch hµng. §iÓm m¹nh cña truyÒn h×nh lµ cã kh¶ n¨ng g©y ®îc sù chó ý cho mäi ®èi tîng, løa tuæi, nh÷ng ngêi cã thu nhËp nghÒ nghiÖp kh¸c nhau. TruyÒn h×nh cã kh¶ n¨ng biÓu ®¹t ý tëng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o mét c¸ch hoµn h¶o nhÊt v× truyÒn h×nh kÕt hîp c¶ ©m thanh lÉn h×nh ¶nh, ng«n tõ trong qu¶ng c¸o. Do ®ã, qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh sÏ cã nhiÒu lîi thÕ cho c«ng ty PHS Hµ Néi. Tuy nhiªn qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh kh¸ cao, nhiÒu lóc vît qu¸ kh¶ n¨ng cña c«ng ty PHS Hµ Néi. Qua biÓu trªn cho thÊy: Gi¸ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh kh¸ cao, møc ®é phÝ cã kh¸c nhau cña thêi gian kh¸c nhau trong tuÇn vµ trong ngµy. §Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong níc qu¶ng c¸o, ®µi truyÒn h×nh Hµ Néi ®· gi¶m mét phÇn lín kinh phÝ qu¶ng c¸o so víi doanh nghiÖp níc ngoµi. Song møc gi¸ trªn vÉn lµ cao so víi c«ng ty PHS Hµ Néi. V× thÕ mµ nhiÒu n¨m nay viÖc qu¶ng c¸o XBP trªn truyÒn h×nh ®îc thùc hiÖn kh«ng nhiÒu ë c«ng ty PHS Hµ Néi. Do ®ã, hÇu hÕt c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o XBP cña c«ng ty ®Òu ph¶i sö dông díi h×nh thøc lµm phãng sù. V× XBP lµ hµng ho¸ ®Æc thï nªn con ngêi ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh sö dông vµ biÕn nh÷ng tri thøc XBP thµnh nh÷ng hµnh vi trong ®êi sèng th× míi thÊy ®îc gi¸ trÞ sö dông cña nã. V× vËy nÕu thùc hiÖn viÖc qu¶ng cao XBP trªn truyÒn h×nh theo qu¶ng c¸o th¬ng m¹i th× sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶. Nh÷ng t¸c phÈm qu¶ng c¸o 7 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A trªn truyÒn h×nh th«ng qua phãng sù nh:”Tõ ®iÓn tªn riªng thÕ giíi”;”Nh÷ng ph¬ng thuèc bÝ truyÒn”. Th«ng qua ch¬ng tr×nh nµy, c«ng ty PHS Hµ Néi cã thÓ giíi thiÖu tíi c«ng chóng vÒ nh÷ng t¸c gi¶, t¸c phÈm. Tõ ®ã XBP ®îc qu¶ng c¸o s©u réng. 3.Qu¶ng c¸o XBP qua b¸o vµ t¹p chÝ: Qu¶ng c¸o XBP qua b¸o vµ t¹p chÝ lµ ph¬ng thøc qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch hµng kh«ng kÐm so víi c¸c ph¬ng thøc qu¶ng c¸o kh¸c. Bëi lÏ, b¸o chÝ lµ ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng x· héi. §äc b¸o ®· trë thµnh nhu cÇu hµng ngµy cña ngêi d©n ®« thÞ. Phô n÷ quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn nh÷ng b¸o gia ®×nh, ngêi ®Ñp.. Nam giíi quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn lÜnh vùc ®iÖn tö.. Sè lîng ®éc gi¶ cña b¸o ngµy cµng ph¸t triÓn do kinh tÕ ph¸t triÓn vµ tr×nh ®é d©n trÝ cao. Qu¶ng c¸o b»ng t¹p chÝ võa cã kh¶ n¨ng lùa chän-cung cÊp th«ng tin réng r·i vµ võa cã tÝnh toµn quèc-võa cã tÝnh ®Þa ph¬ng. §iÒu nµy ®· t¹o ra u thÕ cho viÖc tuyªn truyÒn vµ qu¶ng c¸o XBP. Gi¸ qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o vµ t¹p chÝ lµ rÊt kh¸c nhau. Gi¸ qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ ë ViÖt Nam lµ t¬ng ®èi rÎ so víi gi¸ qu¶ng c¸o cña c¸c níc trªn thÕ giíi. Gi¸ qu¶ng c¸o ë ViÖt Nam cã thÓ tham kh¶o qua biÓu gi¸ cña mét sè b¸o nh sau: BiÓu 2 : Gi¸ qu¶ng c¸o trªn mét trang in bèn mµu cña mét sè tê b¸o ë ViÖt Nam n¨m 1998. ST TÇn xuÊt Sè lîng Gi¸ trang Gi¸ trang Tªn b¸o T Ph¸t hµnh Ph¸t hµnh trong gi÷a b×a 1 DiÔn ®µm DN B¸o tuÇn 50.000 2.5 2.5 2 Nh©n d©n B¸o ngµy 300.000 15.0 15.0 3 Thanh minh B¸o ngµy 150.000 10.0 14.0 4 Tuæi trÎ B¸o tuÇn 175.000 19.5 19.9 5 Lao ®éng B¸o ngµy 80.000 22.0 24.0 ( Nguån: c¸c toµ so¹n b¸o ) Qua biÓu trªn cho ta thÊy, gi¸ qu¶ng c¸o trªn mét trang in bèn mµu cña c¸c b¸o lµ kh¸c nhau. Víi møc c¸o qu¶ng c¸o trªn, qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ so víi truyÒn h×nh lµ rÎ h¬n. Còng v× vËy mµ qu¶ng c¸o trªn b¸o, t¹p chÝ ®îc nhiÒu doanh nghiÖp a chuéng. MÆc dï gi¸ qu¶ng c¸o nh vËy nhng ®Ó qu¶ng c¸o trªn b¸o , t¹p chÝ th× c«ng ty PHS Hµ Néi còng ph¶I bá ra mét kho¶ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. Do vËy viÖc lùa chän vµ nghiªn cøu qu¶ng c¸o s¸ch trªn b¸o nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ cao mµ chi phÝ thÊp lµ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay cña c«ng ty PHS Hµ Néi. 8 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A HiÖn nay XBP mµ c«ng ty PHS Hµ Néi kinh doanh rÊt phong phó víi nhiÒu lÜnh vùc tri thøc kh¸c nhau. Tuú theo lÜnh vùc tri thøc mµ c«ng ty lùa chän nh÷ng b¸o, t¹p chÝ ®Ó qu¶ng c¸o cho phï hîp. VÝ dô: a. §èi víi s¸ch thiÕu nhi: C«ng ty thêng qu¶ng c¸o trªn b¸o Nhi §ång,ThiÕu Niªn TiÒn Phong. Hoa Häc Trß. ViÖc qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o nµy sÏ thu hót ®îc mét lîng ®éc gi¶ rÊt lín. HiÖn nay, hëng øng ®ît ph¸t ®éng cña Nhµ níc vÒ”Th¸ng Hµnh §éng V× TrÎ Th¬” , c«ng ty PHS Hµ Néi ®· qu¶ng c¸o Tñ S¸ch Hoa Hång trªn b¸o ThiÕu Niªn vµ ®îc c¸c em häc sinh, c¸c bËc phô huynh hëng øng nhiÖt t×nh. NhiÒu ®¬n vÞ trêng häc ®· ®¨ng ký mua s¸ch nµy ®Ó lµm quµ tÆng cho c¸c em häc sinh. b. §èi víi s¸ch v¨n ho¸-x· héi: C«ng ty PHS Hµ Néi thêng lùa chän qu¶ng c¸o c¸c s¸ch nµy trªn b¸o V¨n Ho¸. ViÖc qu¶ng c¸o nµy ®· thu hót ®îc ®«ng ®¶o ®éc gi¶ quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi c. §èi víi nh÷ng s¸ch xuÊt b¶n ®Þnh kú dÓ tuyªn truyÒn: C«ng ty ®· giíi thiÖu mét sè lo¹i s¸ch nµy trªn t¹p chÝ s¸ch cña Côc XuÊt B¶n. Cã thÓ nãi, so víi qu¶ng c¸o trªn ti vi ®µi ph¸t thanh th× qu¶ng c¸o trªn s¸ch b¸o lµ mét biÖn ph¸p mang l¹i hiÖu qu¶ trùc tiÕp nhÊt cho c«ng ty PHS Hµ Néi. Cã thÓ nãi th«ng qua viÖc qu¶ng c¸o s¸ch trªn b¸o t¹p chÝ, c«ng ty ®· giíi thiÖu s¸ch míi ®Õn víi ®éc gi¶, gióp ®éc gi¶ biÕt vÒ néi dung, h×nh thøc, gi¸ c¶, t¸c gi¶ cña cuèn s¸ch, ®Þa ®iÓm b¸n. Mét sè tªn s¸ch ®· ®îc c«ng ty qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tõ n¨m 1999 ®Õn gi÷a n¨m 2003: * “B¸ch khoa tri thøc phæ th«ng”- NXB V¨n ho¸ th«ng tin-t¸i b¶n hai lÇn, gi¸ 315.000 ® /cuèn. * “TruyÖn ng¾n hay Nga” (4 tËp-NXB Héi nhµ v¨n ) Gi¸ 240.000 ® * “LÞch v¹n niªn thùc dông” –NXB V¨n ho¸ th«ng tin-t¸i b¶n hai lÇn. Gi¸ 135.000 ®/cuèn * “Tõ ®IÓn ViÖt - §øc”- NXB Héi nhµ v¨n- t¸i b¶n ba lÇn- gi¸ 365.000 ®/cuèn.. Ngoµi giíi thiÖu, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o s¸ch trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi cßn qu¶ng c¸o XBP qua tê r¬i, tê gÊp, môc lôc s¸ch míi. ®©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p qu¶ng c¸o ®îc sö dông phæ biÕn ë c«ng ty. Néi dung cña tê r¬i, tê gÊp, môc lôc s¸ch míi thêng giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm, gi¸ c¶, NXB. Danh môc nµy 9 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A ®îc c«ng ty göi vÒ c¸c th viÖn, trêng häc, c¬ quan, Viªn nghiªn cøu, tíi c¸c häc sinh, sinh viªn.. Danh môc nµy thêng ®îc göi theo ®Þnh kú quý, th¸ng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Sö dông h×nh thøc qu¶ng c¸o nµy, c«ng ty ®· thu hót ®îc lîng kh¸ch hµnh rÊt lín ®Õn mua vµ ®Æt hµng. §©y lµ mét nghÖ thuËt giíi, chµo hµng cã h÷u Ých cho c¶ kh¸ch hµng vµ c«ng ty PHS Hµ Néi. Nãi tãm l¹i, ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vµ giíi thiÖu s¸ch trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng mµ c«ng ty PHS Hµ Néi sö dông trong thêi gian qua ®· gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng. 4.KhuyÕn m¹i: KhuyÕn m¹i lµ mét biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó b¸n hµng phæ biÕn vµ cã ý nghÜa quan träng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. V× thÕ, ngêi ta ®· vËn dông biÖn ph¸p khuyÕn m¹i mét c¸ch s¸ng t¹o vµ rÊt cã hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. KhuyÕn m¹i lµ nhµ tiªu thô dµnh mét phÇn lîi Ých cña m×nh cho kh¸ch hµng nh»m t¹o ra mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a ngêi b¸n víi ngêi mua ®ång thêi khuyÕn khÝch hä mua hµng nhiÒu h¬n, nhanh h¬n vµ liªn tôc h¬n. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa cña khuyÕn m¹i mµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung, C«ng ty PHS Hµ Néi nãi riªng ®· trÝch mét phÇn kinh phÝ ®¸ng kÓ cho ho¹t ®éng khuyÕn m¹i. Gi¶m gi¸: lµ h×nh thøc khuyÕn m¹i mµ ngêi ViÖt Nam ®· quen thuéc víi nã. Gi¶m gi¸ cã thÓ trùc tiÕp cho kh¸ch hµng hoÆc gi¸n tiÕp th«ng qua viÖc t¨ng sè lîng cho kh¸ch hµng. Quµ tÆng: lµ h×nh thøc khuyÕn m¹i ®îc c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i sö dông ®Ó trao cho nh÷ng kh¸ch hµng nh©n mét dÞp nµo ®ã. PhiÕu mua hµng: ®©y lµ h×nh thøc khuyÕn m¹i mµ t¹i c¸c cöa hµng thùc hiÖn viÖc ph¸t phiÕu mua hµng cho kh¸ch hµng. Sö dông phiÕu nµy, kh¸ch hµng sÏ ®îc gi¶m gi¸ vµo lÇn mua sau. 5.NghÖ thuËt giao tiÕp: BÊt kÓ h×nh thøc b¸n hµng nµo còng cÇn cã mèi quan hÖ gi÷a ngêi b¸n vµ kh¸ch hµng tèt ®Ñp. Ngêi b¸n hµng dï ë c¬ng vÞ nµo còng ph¶i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña mét nh©n viªn b¸n hµng. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña ngêi b¸n nªn c¸c doanh nghiÖp XBP tõ l©u ®· cã nç lùc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho hä, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng giao tiÕp trong b¸n hµng. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, nh÷ng n¨m qua, bªn c¹nh viÖc chó träng ®Õn h×nh thøc cña ngêi b¸n, C«ng ty PHS Hµ Néi lu«n coi träng ®Õn viÖc n©ng 10 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc b¸n hµng cho nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ nghÖ thuËt giao tiÕp. 6.Sö dông c¸c biÖn ph¸p b¸n hç trî kh¸c: §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô XBP, C«ng ty PHS Hµ Néi cßn sö dông mét sè biÖn ph¸p b¸n XBP nh: b¸n t¹i c¸c tô ®iÓm, ®êng phè, b¸n t¹i héi chî – triÓn l·m, b¸n dÞch vô…c¸c c¸ch b¸n nµy ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ x· héi cho C«ng ty PHS Hµ Néi. B¸n XBP t¹i héi chî – triÓn l·m lµ biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng tËp trung trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trong ®ã c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, doanh nghiÖp tham gia vµo trng bµy,giíi thiÖu XBP cña m×nh nh»m môc ®Ých lµ khuÕch tr¬ng hµng ho¸, ký kÕt hîp ®ång mua vµ b¸n hµng trùc tiÕp. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty PHS Hµ Néi lu«n ®Çu t Ng©n s¸ch tham gia nhiÒu héi chî – triÓn l·m XBP c¶ trong níc vµ thÕ giíi. Tham gia héi chî – triÓn l·m, C«ng ty ®· cã ®iÒu kiÖn khuÕch tr¬ng m×nh. MÆt kh¸c, C«ng ty cßn chøng minh cho kh¸ch hµng vµ ®èi t¸c thÊy ®îc kh¶ n¨ng cña C«ng ty vÒ hµng ho¸, vÒ phong c¸ch phôc vô…Do ®ã, ho¹t ®éng nµy ®· gãp phÇn thóc ®Çy ho¹t ®éng b¸n hµng vµ mang l¹i mét kho¶n thu kh¸ lín cho C«ng ty PHS Hµ Néi. 11 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Ch¬ng III NhËn xÐt chung vµ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t dîc trong viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP hiÖn nay. 1. NhËn xÐt chung: Trong nhiÒu n¨m nay, t×nh h×nh KD XBP cña c«ng ty PHS Hµ Néi ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn Êy ph¶i kÓ ®Õn C«ng ty PHS Hµ Néi ®· vËn dông thµnh th¹o nghÖ thuËt b¸n XBP trong mäi cöa hµng ®Ó xóc tiÕn b¸n hµng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, x· héi cµng ph¸t triÓn, s¶n xuÊt XBP vµ nhu cÇu sö dông nã còng cã nh÷ng ®ßi hái míi. §Æc biÖt lµ sù phong phó,®a d¹ng vÒ nhu cÇu XBP còng nh lùc lîng kh¸ch hµng trªn thÞ trêng. Tõ ®ã ®Æt ra cho c«ng ty PHS Hµ Néi ph¶i cè g¾ng liªn tôc, ph¶i ®æi míi thêng xuyªn biÖn ph¸p kinh doanh, trong ®ã cã tiªu thô XBP. §Ó ®¸p øng víi t×nh h×nh hiÖn nay, c«ng ty PHS Hµ Néi cÇn ®i s©u t×m hiÓu qu¶ng c¸o trªn Internet vµ c¸c dÞch vô kh¸c v× nã ®· vµ ®ang trë nªn phæ biÕn vµ ph¸t triÓn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, nhiÖm vô cña ngµnh PHS nãi chung vµ c«ng ty PHS nãi riªng lµ ph¶i ®¶m b¶o c¶ môc tiªu kinh tÕ vµ môc tiªu th«ng qua viÖc truyÒn t¶i c¸c tri thøc trong x· héi. §Ó hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®ã, c«ng ty PHS rÊt cÇn ®Õn sù hç trî cã hiÖu qu¶ cña Nhµ Níc. 2. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc: ChuyÓn sang kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, c«ng ty PHS Hµ Néi ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu XBP ngµy cµng cao cña nh©n d©n. Song víi sù phÊn ®Êu cña m×nh nh nghiªn cøu häc hái, øng dông ®îc nh÷ng biÖn ph¸p kinh doanh tiªn tiÕn. C«ng ty PHS Hµ Néi ®· vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. §Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ Êy lµ do c«ng ty ®· sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh»m kh«ng ngõng thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh. Cã thÓ nãi sù nhËn thøc vÒ c¸nghÖ thuËt b¸n XBP ë c«ng ty PHS Hµ Néi ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh râ vai trß cña nã. Bëi lÏ ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th× nghÖ thuËt b¸n XBP ®îc nh×n nhËn theo ®óng nghÜa lµ c«ng cô h÷u hiÖu cã thÓ c¹nh tranh ®îc cña c«ng ty. Ng©n s¸ch dµnh cho c¸c biÖn ph¸p hç trî b¸n hµng ngµy cµng t¨ng do nhËn thøc cã sù biÕn chuyÓn cao h¬n. 12 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ph¸t triÓn v× vËy chÊt lîng cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP cña c«ng ty ngµy cµng cao. VÝ dô: Ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng thuËn tiÖn, ng«n tõ ng¾n gän dÔ nhí, dÔ ®i s©u vµo lßng ngêi h¬n. HiÖn nay c¸c biÖn ph¸p b¸n XBP ®îc tæ chøc víi chÊt lîng ngµy cµng cao trong ®ã ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®· ®îc chó ý ®Çu t víi nhiÒu h×nh thøc qu¶ng c¸o h÷u hiÖu ,®Æc biÖt c«ng ty ®· ®a ra c¸c ph¬ng ¸n tèi u trong viÖc kh¾c phôc t×nh tr¹ng h¹n hÑp cña kinh phÝ qu¶ng c¸o. C«ng ty ®· vËn dông ®îc c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ mµ chi phÝ thÊp nh qu¶ng c¸o qua b¶ng ®en, chuyªn môc x· héi.. Nhê vËy mµ viÖc giíi thiÖu- tuyªn truyÒn s¸ch ®îc më réng, gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thu hót kh¸ch hµng tíi c¸c cöa hµng cña c«ng ty t¹o kh¶ n¨ng tiªu thô XBP nhanh h¬n. §IÒu ®ã thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty PHS Hµ Néi. Nãi tãm l¹i, víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña ban Gi¸m ®èc vµ bé phËn chøc n¨ng, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP ë c«ng ty PHS Hµ Néi ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch kh¶ quan. §ã lµ t¹o ra ®îc mét ®éi ngò kh¸ch hµng quen thuéc, lín trong viÖc mua b¸n hµng ho¸ XBP, thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn, thùc hiÖn song song môc tiªu kinh tÕ vµ x· héi n©ng cao uy tÝn cho c«ng ty PHS Hµ Néi. 13 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A KÕt luËn Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, hµng ho¸ XBP ®îc ®a vµo thÞ trêng víi sè lîng ngµy cµng lín. TÝnh c¹nh tranh trong kinh doanh XBP ngµy cµng trë nªn gay g¾t. Nhu cÇu XBP ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng ®ßi hái c¸c DN kinh doanh XBP nãi chung vµ c«ng ty PHS Hµ Néi nãi riªng ph¶i cã nh÷ng c¸ch thøc ®Ó ®¸p øng cao h¬n vµ phï hîp h¬n. C«ng ty PHS Hµ Néi muèn c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng th× cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt - nghiÖp vô thÝch hîp vµ khai th¸c lîi thÕ cña nghÖ thuËt b¸n XBP ®Ó s¸ch b¸n ®îc nhiÒu h¬n, nhanh h¬n, nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Cã giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn th× c«ng ty PHS Hµ Néi sÏ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng, ph¸t triÓn vµ më réng quy m« kinh doanh, ®ång thêi gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ vµ x· héi ®¶m b¶o ph¸t triÓn c¶ vÒ lîng vµ chÊt. 14
- Xem thêm -