Tài liệu Hop dong giao sau nguyen nhien lieu mau madex

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Ω Phụ lục 8: HỢP Số: Ngày Bên A LIỆU. ĐỒNG GIAO SAU NGUYÊN NHIÊN LIỆU : : SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGUYÊN NHIÊN (Sau đây gọi tắt là Sàn MADEX) Địa chỉ : Điện thoại : Fax : Đại diện : Chức vụ : Bên B : Địa chỉ : Điện thoại : Fax : Đại diện : Chức vụ : Hai bên cùng thống nhất việc thực hiện giao dịch hợp đồng giao sau trên cơ sở giao dịch hàng hoá là nguyên nhiên liệu được quy định rõ tại các điều khoản dưới đây: Điều 1: Các điều khoản chung: 1.1. Các khái niệm:  Sàn giao dịch nguyên nhiên liệu (Material Exchange): Là thị trường tập trung, có quy định và những nguyên tắc vận hành cụ thể mà người mua và người bán có thể thoả thuận và thực hiện các giao dịch hợp đồng giao sau đối với nguyên nhiên liệu.  Hợp đồng giao sau nguyên nhiên liệu (Material Futures contract) : Là nghĩa vụ mua/bán các hợp đồng đã được tiêu chuẩn hoá (nguyên liệu, nhiên liệu, …) quy định cụ thể về một loại hàng hoá, khối lượng, ngày giao hàng, đồng tiền định giá…Các hợp đồng giao sau được mua bán giữa các Khách hàng và Sàn giao dịch (exchanges) thông qua các thành viên của sàn giao dịch hoặc các nhà môi giới.  Vị thế mua: số lượng hợp đồng mua lớn hơn số lượng hợp đồng bán của cùng một loại hàng hoá, cùng tháng giao hàng.  Vị thế bán: số lượng hợp đồng bán lớn hơn số lượng hợp đồng mua của cùng một loại hàng hoá, cùng tháng giao hàng. Ω  Tài khoản ký quỹ: là tài khoản của Khách hàng được mở tại Sàn MADEX theo qui định để thực hiện giao dịch Hợp đồng giao sau nguyên nhiên liệu tại MADEX hoặc các sàn giao dịch nguyên nhiên liệu khác trên thị trường thế giới. Việc thu/chuyển tiền ký quỹ ban đầu, ký quỹ bổ sung và hoàn trả tiền ký quỹ khi giao dịch kết thúc đều được thực hiện qua tài khoản này. Số dư trên tài khoản ký quỹ không được hưởng lãi.  Số tiền ký quỹ ban đầu: Là số tiền Khách hàng đặt cọc trước khi giao dịch để đảm bảo việc tham gia các giao dịch hợp đồng giao sau.  Số tiền ký quỹ duy trì: là số tiền tối thiểu phải có trên tài khoản ký quỹ để bảo đảm cho việc duy trì giao dịch cho tới khi tất toán hợp đồng giao sau.  Số tiền ký quỹ bổ sung: là số tiền ký quỹ đóng thêm để bảo đảm cho việc duy trì tài khoản ký quỹ đương đương với số tiền ký quỹ ban đầu.  Thanh toán hàng ngày (Daily Settlement): các giao dịch mua bán trên sàn giao dịch sẽ được thanh toán hàng ngày bởi trung tâm thanh toán bù trừ. Các khoản lãi/lỗ tạm tính được thanh toán hàng ngày và được ghi nợ hoặc có vào tài khoản ký quỹ của Khách hàng. Sự chênh lệch được tính toán từ thời điểm đóng cửa của phiên giao dịch trước so với thời điểm đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại, hoặc là giá giao dịch nếu là các giao dịch trùng với ngày thanh toán.  Ngày thông báo đầu tiên: là ngày đầu tiên của giai đoạn đấu thầu, trước ngày này 01 ngày tất cả các hợp đồng mua đều phải được đóng trạng thái, nếu không hợp đồng sẽ tự động chuyển thành giao hàng thật.  Ngày giao dịch cuối cùng: được quy định cụ thể đối với từng hợp đồng khác nhau và từng thị trường khác nhau. Mọi trạng thái giao dịch phải được đóng bằng một giao dịch đối ứng hoặc gia hạn bằng một giao dịch mới trước giờ đóng cửa của thị trường ngày hôm đó.  Giá thanh toán (settled price): là giá do trung tâm thanh toán bù trừ quyết định, tuỳ từng thị trường và hàng hoá, là cơ sở để đánh giá trạng thái giao dịch hàng ngày. Tài khoản của Khách hàng sẽ được ghi Nợ nếu Khách hàng bị lỗ, ngược lại, được ghi có khi có lãi.  Tài khoản giao dịch (Transaction Account): là tài khoản mở cho từng Khách hàng tại Sàn MADEX để thực hiện các giao dịch hợp đồng giao sau trên thị trường nguyên nhiên liệu. Số dư trên tài khoản giao dịch thể hiện trạng thái giao dịch của Khách hàng và được hạch toán ngoại bảng.  Phí môi giới: Khách hàng giao dịch với MADEX phải trả phí môi giới cho MADEX. Phí môi giới được quy định cho từng thời kỳ và trong Thư chào giao dịch – Letter of Offer gửi đến Khách hàng. Ω  Khách hàng: Là Cá Nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp, Ngân hàng trong và ngoài nước có nhu cầu và thực hiện giao dịch hợp đồng giao sau các nguyên nhiên liệu tiêu chuẩn.  Ngày làm việc: tất cả các ngày giao dịch trên thị trường và Sàn giao dịch quốc tế.  Lệnh: bất kỳ đề nghị thực hiện giao dịch, hoặc các chỉ dẫn, yêu cầu (theo bất cứ hình thức nào theo thoả thuận: điện thoại, fax, email, mang đến hoặc truyền đến) MADEX và được MADEX chấp thuận.  Xác nhận: là các thông báo bằng văn bản (gồm điện tín, fax hoặc các phương tiện điện tử khác) bao gồm các điều kiện giao dịch cụ thể đã được ký kết giữa các bên. Bất kỳ những thoả thuận phụ nào tham chiếu theo xác nhận thì cũng được coi là một phần của xác nhận. 1.2. Mục đích của hợp đồng 1.2.1. MADEX mở các tài khoản đứng tên KHÁCH HÀNG để quản lý hợp đồng, tiền ký quỹ, tài sản khác và thực hiện giao dịch giao sau trên Sàn MADEX hay trên các sàn giao dịch khác trên thị trường thế giới theo Đề nghị giao dịch Hợp đồng của Khách hàng. Chỉ sau khi được MADEX chấp nhận theo Đề nghị giao dịch, các bên sẽ có các quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định tại Hợp đồng nguyên tắc này 1.2.2. MADEX cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng này bao gồm:  Mở tài khoản ký quỹ. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài khoản ký quỹ và theo dõi phát sinh như: thu và hoàn trả tiền ký quỹ theo giao dịch phát sinh, chuyển tiền ký quỹ, in, fax và chuyển phát nhanh sổ phụ tài khoản ký quỹ. MADEX có quyền thu phí các dịch vụ hỗ trợ trên theo bảng phí hiện hành của MADEX tại từng thời điểm.  Quản lý tiền, tài sản đảm bảo của Khách hàng  Cung cấp thông tin, giá cả trên thị trường theo yêu cầu của Khách hàng  Thực hiện giao dịch Hợp đồng giao sau trên Sàn MADEX theo lệnh của Khách hàng.  Trường hợp Khách hàng muốn thong qua Sàn MADEX làm môi giới với các Sàn khác trên thị trường thế giới như LME, DUBAI … sẽ được MADEX tư vấn và phục vụ theo nhu cầu của Khách hàng mang lại hiệu quả như khi Khách hàng giao dịch tại Sàn MADEX 1.3. Qui định chung: Ω 1.3.1. Giao dịch hợp đồng giao sau trên Sàn giao dịch phải được tất toán bằng một giao dịch khác trên chính sàn giao dịch đó. Hợp đồng giao sau chỉ được chuyển thành giao hàng thật với sự chấp nhận trước của MADEX. 1.3.2. Khách hàng không được phép chuyển bất cứ tài khoản, quyền của Khách hàng, những quyền lợi gắn với bất cứ tài khoản giao dịch của khách hàng cho bất cứ ai (ngoài MADEX) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MADEX. MADEX không có nghĩa vụ phải thừa nhận bất cứ người nào khác ngoài Khách hàng là chủ sở hữu của tài khoản. 1.3.3. MADEX được phép (không có nghĩa vụ) ghi lại (bằng bất cứ phương tiện nào, thời gian nào) bất cứ sự giao tiếp nào (thông qua bất cứ hình thức, phương tiện nào) giữa MADEX và Khách hàng hay bất cứ cơ quan đại diện cho Khách hàng. MADEX có thể dùng các bản ghi này làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp. 1.3.4. Mối quan hệ giữa Khách hàng và MADEX, hoạt động của các tài khoản, các điều khoản của tất cả các dịch vụ, phương tiện và sự thực hiện các Lệnh sẽ tuân theo các văn bản pháp luật hiện hành đang được áp dụng tại từng thời điểm. MADEX có thể bằng mọi cách yêu cầu Khách hàng làm các công việc cần thiết để hoàn tất các thủ tục phù hợp với các văn bản pháp luật đang được áp dụng. Điều 2: Quy định về thủ tục đặt lệnh giao dịch: 2.1 Đặt lệnh: 2.1.1 Phương thức đặt lệnh: Đặt lệnh bằng điện thoại  Chỉ những giao dịch viên được uỷ quyền của Khách hàng trong Đề nghị giao dịch Hợp đồng giao sau theo mẫu mới được thực hiện giao dịch với MADEX.  Mỗi Khách hàng sẽ được cấp mã số giao dịch ngay sau khi Đề nghị giao dịch được MADEX chấp nhận để sử dụng cho mỗi lần giao dịch. Khách hàng có trách nhiệm giao cho các cán bộ có uỷ quyền để sử dụng trong mỗi lần giao dịch. Khách hàng chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại phát sinh do việc tiết lộ mã số giao dịch (nếu có).  Sau khi Khách hàng đặt lệnh bằng điện thoại, MADEX có quyền yêu cầu, nhưng không có quyền bắt buộc Khách hàng fax Phiếu đặt lệnh đến Sàn giao dịch để làm chứng từ.  MADEX và Khách hàng cùng thống nhất việc thực hiện giao dịch qua điện thoại với các cán bộ được uỷ quyền là hợp pháp và hợp lệ. MADEX có quyền và Khách hàng chấp nhận ghi âm, lưu giữ các giao dịch qua các phương tiện điện thoại, chat, email giữa MADEX và Khách hàng để sử dụng làm căn cứ khi có tranh chấp giữa hai bên. Ω  MADEX và Khách hàng đều có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện những giao dịch này. Khách hàng cam kết miễn trừ sự bảo vệ của bất cứ luật, quy tắc hay quy định nào mà trong đó yêu cầu các chỉ dẫn hoặc các giao dịch phải được thể hiện bằng văn bản.  Ngoài ra, Khách hàng có thể tới Sàn giao dịch để tiến hành đặt lệnh trực tiếp theo sự hướng dẫn và tư vấn của các giao dịch viên. 2.1.2 Giờ đặt lệnh:  Các lệnh giao dịch trên sàn có tổ chức chỉ được khớp lệnh trong thời gian MADEX và các Sàn giao dịch trên thế giới mở cửa  Khách hàng có thể đặt lệnh với MADEX trước và trong giờ mở cửa của các Sàn giao dịch  Mỗi sàn có qui định về giờ mở cửa khác nhau. Khách hàng sẽ được Ngân hàng thông báo về giờ mở cửa của mỗi sàn giao dịch mà Khách hàng quan tâm  Trường hợp Khách hàng thu xếp được đối tác thực hiện giao dịch qua Sàn giao dịch thì giao dịch có thể được thực hiện ngoài giờ giao dịch chính thức của phiên giao dịch. Các giao dịch này vẫn tuân theo quy định của Sàn giao dịch và được Trung tâm thanh toán bù trừ của Sàn giao dịch thực hiện.  Lệnh giao dịch thường chỉ có giá trị đến hết ngày giao dịch, trừ lệnh GTC (good till cancel) – có giá trị đến khi huỷ bỏ. 2.1.3 Nội dung đặt lệnh: đặt lệnh ngắn gọn, đầy đủ các nội dung sau:  Vị thế giao dịch (mua/bán)  Số lượng (lot)  Thị trường (MADEX, LME, DUBAI, CBOT….)  Tháng giao dịch  Hàng hoá  Giá (theo lệnh của khách hàng). Trường hợp khách hàng không đưa giá trong đặt lệnh thì lệnh đó sẽ đương nhiên được hiểu là thực hiện theo giá thị trường. 2.1.4 Qui định đối với các lệnh được đặt:  Khách hàng chỉ được đặt lệnh khi số dư trong tài khoản kí quỹ giao dịch hợp đồng giao sau đáp ứng yêu cầu kí quỹ ban đầu của sàn giao dịch  Những khách hàng đang bị yêu cầu ký quỹ bổ xung hoặc chưa fax xác nhận giao dịch của phiên ngày hôm trước sẽ không được đặt lệnh mở thêm trạng thái.  Với những lệnh chưa được khớp, Khách hàng có quyền huỷ hoặc thay đổi nội dung lệnh.. Huỷ hay thay đổi lệnh được thực hiện theo đúng qui trình đặt lệnh. Ω Việc huỷ hay thay đổi chỉ có hiệu lực khi được MADEX xác nhận hoặc khi MADEX làm môi giới, đã xác nhận được với Sàn giao dịch và thông báo lại cho Khách hàng.  Lệnh có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần  Ngay sau khi lệnh được thực hiện, giao dịch viên sẽ thông báo cho Khách hàng bằng điện thoại và gửi xác nhận qua email vào cuối phiên giao dịch (theo đăng ký của Khách hàng) 2.1.5 Các qui định khác về việc đặt lệnh:  Không có gì bắt buộc MADEX tham gia vào bất cứ giao dịch nào với Khách hàng hoặc chấp nhận bất cứ Lệnh nào. MADEX có thể từ chối tham gia giao dịch do lỗi trong liên lạc hoặc lỗi của các phương tiện liên lạc và/hoặc các nguyên nhân khác hoặc thực hiện Lệnh mà không cần đưa ra lý do. MADEX có quyền (không có nghĩa vụ) kiểm tra và Khách hàng phải cung cấp các đặc điểm phân biệt của người đặt lệnh hoặc đưa nguồn hay bản gốc của mỗi lệnh để chứng minh độ tin cậy của Lệnh và người đặt lệnh. MADEX có quyền từ chối đặt lệnh cho đến khi nào MADEX được đáp ứng đầy đủ những vấn đề mà MADEX cần biết.  MADEX có quyền không thực hiện lệnh giao dịch của Khách hàng trong các trường hợp sau: - Hệ thống thông tin hiện tại giữa MADEX và Khách hàng đang bị lỗi Hệ thống thông tin hiện tại giữa MADEX và Thị trường nước ngoài đang bị lỗi - chưa khắc phục được MADEX cần kiểm tra tính hợp lệ của việc đặt lệnh hoặc người đặt lệnh.  Trong trường hợp MADEX chấp nhận thực hiện Lệnh, MADEX cần một khoảng thời gian nhất định để thực hiện lệnh phù hợp với hệ thống và hoạt động của MADEX và các điều kiện khác mà theo đó MADEX sẽ không có nghĩa vụ trong bất cứ tổn thất nào phát sinh từ sự chậm trễ của MADEX trong việc thực hiện lệnh. Khách hàng cần nhận biết rủi ro về sự chậm trễ trong giao dịch trên các sàn giao dịch bằng phương thức đấu thầu trực tiếp (open out-cry). 2.2 Hạn mức giao dịch: 2.2.1 MADEX có thể, với sự thận trọng cao nhất, thiết lập cho Khách hàng một hạn mức duy trì trạng thái và hạn mức giao dịch hay bất cứ hạn chế nào trong giao dịch. Mỗi hạn mức bao gồm độ lớn tối thiểu của giao dịch, thời gian nhất định, thủ tục đặt lệnh với MADEX hoặc những vấn đề khác. Hạn mức có thể thay đổi vào bất cứ thời điểm nào, không một hạn mức nào trước đây đã cấp được xem như một tiền lệ hay trói buộc MADEX. 2.2.2 Khách hàng sẽ không được vượt qua hạn mức trạng thái, hay giao dịch hay vi phạm những hạn chế về giao dịch được đặt ra bởi MADEX theo điều khoản này. Ω 2.3 Mức phí: 2.3.1 Khách hàng sẽ trả toàn bộ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của MADEX tại từng thời điểm liên quan đến việc thực hiện giao dịch, thanh toán giao dịch, duy trì tài khoản, sử dụng các dịch vụ, tiện ích của MADEX cho tài khoản của Khách hàng hay cho bất kỳ tài khoản nào khác. 2.3.2 Khách hàng thanh toán theo lệnh của MADEX toàn bộ số tiền tương ứng với từng giao dịch và ngày thanh toán của giao dịch đó hoặc theo yêu cầu của MADEX. 2.3.3 MADEX có quyền thu lãi trên khoản Khách hàng nợ MADEX tại mức lãi suất và cách tính toán theo khung quy định của MADEX theo từng thời kỳ và MADEX ghi nợ tài khoản tương ứng với số lãi đó. 2.3.4 Các khoản thanh toán cho MADEX phải bằng loại tiền đang nợ trong nguồn tiền hợp pháp, tự do khấu trừ hay giữ lại. Nếu Khách hàng được yêu cầu thực hiện khấu trừ hoặc trả lại, nhưng Khách hàng không thực hiện thì số tiền nợ tăng lên đúng bằng khoản tiền mà MADEX cần được khấu trừ hay trả lại đó. 2.3.5 Khách hàng chấp nhận hoàn trả lại mọi khoản thuế, các nghĩa vụ đóng góp, chi tiêu, phí và/hoặc các khoản chi tiêu khác của MADEX liên quan đến tài khoản của Khách hàng. 2.4 Ký quĩ: 2.4.1 Khách hàng phải duy trì một tài khoản ký quỹ theo quy định về đồng tiền, thời gian, mức ký quỹ đối với từng loại hợp đồng thực hiện. 2.4.2 MADEX có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung ký quỹ ngay lập tức hoặc trong khoảng thời gian 02 ngày làm việc giờ tuỳ theo tình hình của thị trường cũng như việc áp dụng mức ký quỹ mới theo quy định của Sàn giao dịch khi thị trường có biến động mạnh. 2.4.3 Do vậy Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng Khách hàng sẽ cung cấp các khoản ký quỹ riêng biệt cho các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của MADEX, và các khoản ký quỹ đó được sử dụng cho các mục đích khác nhau của hợp đồng này. Dựa trên yêu cầu của Khách hàng, MADEX có thể (nhưng không có nghĩa vụ) chuyển toàn bộ hay một phần khoản ký quý của Khách hàng từ một tài khoản bất kỳ sang tài khoản khác hoặc sử dụng những khoản ký quỹ này với bất kỳ mục đích nào theo yêu cầu của Khách hàng. 2.5 Xác nhận giao dịch, báo cáo hàng ngày và thông báo: 2.5.1 Thoả thuận giao dịch qua Fax: Khách hàng và MADEX đồng ý thực hiện các giao dịch Hợp đồng giao sau thông qua Fax (được coi là hình thức điện báo bằng Ω văn bản). Hợp đồng bản fax do hai bên ký kết được ghi nhận là hợp đồng kinh tế để hai bên thực hiện. 2.5.2 Các giao dịch qua fax gồm các xác nhận giao dịch Hợp đồng giao sau, đề nghị rút ký quỹ, đề nghị chuyển đổi ký quỹ. 2.5.3 Hàng ngày MADEX thực hiện gửi Xác nhận giao dịch trong ngày tới khách hàng qua fax. Khách hàng phải gửi lại Xác nhận có ký và đóng dấu của người đại diện hợp pháp và chuyển lại cho MADEX trước thời điểm phiên giao dịch kế tiếp mở cửa. Trường hợp khách hàng không fax xác nhận kịp thì MADEX sẽ phải tạm ngừng giao dịch cho ngày chậm trễ đầu tiên và đóng trạng thái giao dịch chưa được xác nhận vào ngày chậm trễ thứ 2. 2.5.4 Sau khi thực hiện giao dịch qua fax, hai bên sẽ gửi xác nhận bằng văn bản (bản gốc) cho đối tác. Nếu bản gốc và bản fax không đồng nhất thì bản fax có giá trị pháp lý. Khách hàng thực hiện chuyển bản gốc của các giao dịch vào các ngày 10, 20, 30 hàng tháng. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày giao dịch khách hàng không xác nhận bằng văn bản thì bản fax được coi là bản thoả thuận hợp pháp duy nhất về giao dịch giữa hai bên. 2.5.5 MADEX có thể thực hiện xác nhận giao dịch, gửi báo cáo, thông báo về bất kỳ thông tin nào cho khách hàng bằng thư điện tử, telex, hay bất kỳ hình thức nào khác do Khách hàng đề nghị và được MADEX chấp nhận. 2.5.6 Đối với các sàn thực hiện phương thức giao dịch đấu thầu trực tiếp (open out-cry, ring trading), việc xác nhận kết quả giao dịch cuối cùng chỉ được coi là chính thức bằng văn bản có xác nhận của MADEX gửi đến Khách hàng sau khi Sàn giao dịch đóng cửa bằng email, fax, điện tín hay bất kỳ phương tiện truyền tin nào khác. Xác nhận giao dịch qua email, điện thoại trước đó có thể thay đổi căn cứ vào kết quả giao dịch chính thức do Sàn giao dịch quyết định. MADEX cam kết đảm bảo tính chính xác và trung thực cao nhất của các giao dịch giữa Khách hàng và Sàn giao dịch. 2.5.7 Khách hàng có trách nhiệm đối chiếu các xác nhận giao dịch, báo cáo hàng ngày cũng như các thông báo do MADEX gửi. Nếu trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày trên thông báo, xác nhận và báo cáo mà Khách hàng không phản đối, thì các xác nhận, báo cáo, thông báo đó được coi như các chứng từ cuối cùng ràng buộc Khách hàng và Khách hàng không có quyền phản đối sau đó. 2.5.8 Hàng ngày, vị thế mở của Khách hàng được trung tâm bù trừ của sàn giao dịch đánh giá lại theo giá đánh giá của ngày hôm đó và gửi báo cáo lãi lỗ và mức ký quỹ bổ sung (nếu có) vào đầu ngày làm việc kế tiếp. Khách hàng thực hiện đối chiếu và chuyển tiền ký quỹ bổ sung (nếu có). Trường hợp trạng thái của Khách hàng được đánh giá lãi, tài khoản ký quỹ của Khách hàng có số dư nhiều hơn Ω mức ký quỹ duy trì, Khách hàng được phép rút tiền ra khỏi tài khoản ký quỹ. Khi rút ký quỹ Khách hàng phải gửi tới MADEX yêu cầu rút ký quỹ. 2.5.9 Ngày thông báo đầu tiên: trước ngày thông báo đầu tiên ít nhất 05 ngày Khách hàng đang có vị thế mua hợp đồng giao sau sẽ nhận được thông báo về ngày thông báo đầu tiên của hợp đồng tháng giao hàng hiện tại. Khách hàng sẽ phải xác nhận lại với MADEX về việc gia hạn hợp đồng hay tất toán hợp đồng để MADEX được biết. Trong thời hạn yêu cầu (được quy định trong thông báo gửi khách hàng), Khách hàng vẫn chưa gửi xác nhận hoặc chưa thực hiện gia hạn, tất toán trạng thái giao dịch trường đối với tháng hiện tại, MADEX có quyền tất toán giao dịch. Khách hàng sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc tất toán này. 2.5.10 Ngày giao dịch cuối cùng: trước ngày giao dịch cuối cùng ít nhất 05 ngày Khách hàng đang có vị thế mở (mua và bán) sẽ nhận được thông báo về ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tháng giao dịch hiện tại. Khách hàng sẽ phải xác nhận lại với MADEX về việc gia hạn hợp đồng hay tất toán hợp đồng để MADEX được biết. Trong thời hạn yêu cầu (được quy định trong thông báo gửi khách hàng), Khách hàng vẫn chưa gửi xác nhận hoặc chưa thực hiện gia hạn, tất toán trạng thái giao dịch mở đối với tháng hiện tại, MADEX có quyền tất toán giao dịch. Khách hàng sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc tất toán này. Điều 3: Quyền của Khách hàng 3.1. Sở hữu hợp pháp số hợp đồng mà Khách hàng thực hiện giao dịch phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng giao sau trên thị trường nguyên nhiên liệu với MADEX; 3.2. Nhận các khoản lợi nhuận gắn liền với các giao dịch và tài sản phát sinh; 3.3. Thực hiện các quyền của người sở hữu tiền và hàng hoá theo quy định của pháp luật; 3.4. Mua, bán hợp đồng thông qua việc đặt lệnh giao dịch tại MADEX; 3.5. Được MADEX thông báo đầy đủ về kết quả thực hiện các giao dịch mà Khách hàng yêu cầu; 3.6. Có quyền rút một phần hoặc toàn bộ tiền, tài sản khỏi tài khoản khi không có nhu cầu giao dịch hoặc chấm dứt hợp đồng 3.7. Được MADEX thông báo về các thay đổi về biểu phí, và thủ tục và các chính sách khác của MADEX. 3.8. Chấp nhận kết quả và chịu mọi chi phí liên quan đến việc tất toán vị thế theo quyền của MADEX, trong trường hợp khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ yêu cầu cũng như trường hợp biến động giá bất lợi làm giảm đáng kể tình trạng ký quỹ và tổng tài sản của khách hàng tại MADEX. Ω Điều 4: Nghĩa vụ của Khách hàng 4.1 Chấp nhận kết quả giao dịch giao sau và thanh toán các nghĩa vụ phát sinh khi lệnh giao dịch của Khách hàng đã được thực hiện; 4.2 Khách hàng không được phép huỷ một phần hoặc toàn bộ lệnh giao dịch khi lệnh đã được gửi lên sàn giao dịch. Khách hàng chỉ được phép sửa đổi hoặc huỷ bỏ các lệnh đó khi nhà môi giới xác nhận lệnh chưa được khớp trên Sàn giao dịch; 4.3 Thanh toán phí dịch vụ theo biểu phí dịch vụ do MADEX ban hành tại từng thời điểm; 4.4 Thực hiện ký quỹ tiền và tài sản đúng hạn để đảm bảo cho MADEX thực hiện các giao dịch cho Khách hàng; 4.5 Thông báo ngay cho MADEX khi phát sinh những thay đổi có liên quan. 4.6 Chấp nhận kết quả và chịu mọi chi phí liên quan đến việc tất toán trạng thái theo quyền của MADEX, trong trường hợp khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ yêu cầu về ngày giao dịch đầu tiên, ngày giao dịch cuối cùng, về mức ký quỹ bổ sung và trong trường hợp biến động giá làm giảm tình trạng ký quỹ của khách hàng về mức 0 theo tính toán của MADEX. 4.7 Tuân thủ các quy định về giao dịch giao sau hàng hoá, giao dịch ngoại hối và các quy định khác của Ngân hang Nhà nước Việt Nam. 4.8 Cam kết dùng mọi tài sản và nguồn thu khác của mình để thanh toán tất cả các khoản nợ ký quỹ và các khoản nợ khác phát sinh từ mọi giao dịch giữa khách hàng với MADEX. Điều 5: Quyền của MADEX 5.1 Được phép dùng mọi khoản tiền, tài sản ( bao gồm nhưng không giới hạn: tài khoản tiền gửi, tài khoản ký quỹ, tài sản gửi, tài sản bảo đảm khác và hợp đồng giao dịch của Khách hàng để thu phí, thu lãi và các khoản nợ khác của Khách hàng phát sinh từ các dịch vụ mà MADEX thực hiện cho Khách hàng theo Biểu phí Dịch vụ do MADEX ban hành tại từng thời điểm; 5.2 Hưởng phí cho các dịch vụ cung cấp cho Khách hàng theo biểu phí hợp lệ của MADEX; 5.3 MADEX có quyền (nhưng không kèm theo nghĩa vụ) được ghi âm (bằng bất cứ phương tiện gì, bất cứ thời điểm nào) mọi cuội đàm thoại giữa MADEX và Khách hàng, đại diện của Khách hàng. Những ghi âm đàm thoại này có thể được dùng làm bằng chứng cho bất kỳ thắc mắc nào của Khách hàng. MADEX có quyền huỷ ghi âm vào bất cứ thời điểm nào mà không thông báo cho Khách hàng. Ω 5.4 MADEX không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào phát sinh do Khách hàng chậm trễ hoặc gặp khó khăn trong việc chuyển lệnh, truyền đạt nội dung lệnh tới MADEX. 5.5 MADEX có quyền đặt lệnh và tất toán vị thế mở của Khách hàng trong các trường hợp sau mà có thể báo trước hoặc không báo trước với khách hàng và không cần sự chấp thuận của Khách hàng:  Khách hàng không chuyển tiền để bổ sung ký quỹ hoặc số tiền bổ sung ký quỹ không được ghi có trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên giao dịch trước đó.  Khách hàng có trạng thái giao dịch, và biến động của thị trường bất lợi làm giảm tổng kí quỹ và tài khoản thanh toán của khách hàng về mức 0 (mức không) theo tính toán của Ngân hàng.  Khách hàng không gửi xác nhận, không thực hiện tất toán trạng thái mở hoặc chuyển sang các tháng tiếp sau trong thời hạn yêu cầu đã thông báo với Khách hàng về Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng. Điều 6: Nghĩa vụ của MADEX 6.1. Thực hiện nhận tiền và các tài sản khác của Khách hàng tại MADEX thanh toán theo quy định. 6.2. Thực hiện đặt lệnh hợp đồng giao sau khi có lệnh của Khách hàng và thông báo bằng văn bản kết quả giao dịch cho Khách hàng sau khi giao dịch đã được thực hiện. 6.3. Thông báo kết quả giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng. Thông báo số dư tài khoản, các giao dịch được thực hiện hàng ngày, hàng tháng cho Khách hàng. 6.4. Không được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trừ trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ theo điều 4 của Hợp đồng này hoặc Khách hàng thực hiện các hành vi bị cấm quy định theo pháp luật. 6.5. Giữ bí mật các thông tin về Tài khoản và giao dịch của Khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều 7: Cam kết và bảo đảm. 7.1. Khách hàng mặc nhiên thừa nhận giá cả nguyên nhiên liệu có thể và luôn luôn biến động, và luôn có một rủi ro tiềm tàng. 7.2. Khi ký tên vào hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận MADEX đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng của Sàn Giao dịch, phạm vi kinh doanh liên quan đến hợp đồng này, người đại diện ký hợp đồng. Ω Khi ký tên vào Đề nghị giao dịch Hợp đồng giao sau, phiếu đặt lệnh, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị MADEX thực hiện dịch vụ cho mình. Yêu cầu mở tài khoản, Đăng ký giao dịch, Nhận biết rủi ro Khách hàng, Phiếu đặt lệnh, xác nhận giao dịch từng lần và các chứng từ, tài liệu liên quan là một phần không tách rời của Hợp đồng này. Điều 8: Bồi thường: Với quyền không bị truy cứu, MADEX có quyền và có các biện pháp theo luật hoặc các thoả thuận khác buộc Khách hàng phải bồi thường hoặc chịu những bất lợi cho những tổn thất phát sinh bởi MADEX do những nguyên nhân sau đây: 8.1 Khách hàng không đáp ứng đầy đủ các điều khoản và điều kiện trong thoả thuận này 8.2 Bất cứ sự đại diện hay bảo đảm của Khách hàng trong giao dịch của Khách hàng với MADEX không đúng sự thật hay những thoả thuận đã được nhất trí trên đây không được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn. 8.3 Bất cứ hoạt động nào do MADEX thực hiện theo lệnh của Khách hàng hay trong quyền hạn cho phép đã được nhất trí trong thoả thuận này. Điều 9: Trường hợp bất khả kháng: MADEX sẽ không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với Khách hàng về bất cứ những mất mát hay chậm trễ gây ra bởi những sự kiện vượt quá khả năng kiểm soát của MADEX như hoả hoạn, động đất, lụt lội, đình công, nổi loạn, chiến tranh, sự đứt đoạn về thông tin viễn thông, hỏng hóc máy tính và những sự kiện tương tự được gọi chung là bất khả kháng. Điều 10: Giải quyết tranh chấp Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng và hoà giải. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể đứng ra làm trung gian hoà giải. Trường hợp hoà giải không thành, Khách hàng chấp nhận cơ quan giải quyết tranh chấp là Trọng tài kinh tế hoặc Toà án theo sự lựa chọn của MADEX để xét xử theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Điều 11: Hiệu lực, sửa đổi bổ sung Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày: …/…/20… Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp: 11.1. Khách hàng có văn bản đề nghị trước 15 ngày. Trong trường hợp đó MADEX thực hiện đóng tất cả các trạng thái, xác định lãi lỗ, thu tất cả các phí và các khoản nợ, các khoản bồi thường liên quan đến hợp đồng và việc chấm dứt hợp đồng, tất toán tài khoản giao dịch. Hợp đồng chỉ được chấm dứt khi MADEX Ω thông báo cho Khách hàng tất cả các điều khoản trên đã được thực hiện và đồng ý chấm dứt hợp đồng; 11.2. Do sự kiện pháp lý:  Khách hàng bị giải thể, chia tách hoặc hợp nhất, bị tuyên bố phá sản hoặc có những hành động chuẩn bị dẫn đến phá sản, không có khả năng thanh toán nợ đến hạn;  Kiện tụng hay bất kỳ hành động nào của cá nhân, thể nhân nào chống lại hoặc gây bất lợi cho Khách hàng, ảnh hưởng đến hoạt động của Khách hàng. 11.3. Do vi phạm hợp đồng:  Khách hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong tài khoản giao dịch;  Khách hàng không thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài khoản giao dịch và tài khoản ký quỹ. 11.4. Trong các trường hợp mặc định trên, bất kể giao dịch nào (kể cả giao dịch chưa được thực hiện nhưng ngày giá trị trước hoặc đúng vào ngày MADEX quyết định tất toán) giữa MADEX và Khách hàng sẽ bị tất toán theo mức giá thị trường. Ngoài ra MADEX có quyền nhưng không bắt buộc thực hiện các biện pháp sau:  Ngừng hoạt động các tài khoản giao dịch;  Thu hồi các khoản nợ và các tài sản đảm bảo còn thiếu;  Thanh toán các tài khoản ký quỹ liên quan đến các giao dịch chưa thanh toán, tại mức giá hợp lý do MADEX quyết định;  Thu them tài sản đảm bảo. 11.5. Trong trường hợp đóng tài khoản giao dịch, MADEX phải thông báo cho Khách hàng 05 ngày trước ngày chính thức đóng tài khoản. Trước ngày đóng tài khoản, Khách hàng có quyền chỉ dẫn cho MADEX xử lý các khoản tiền và tài sản đảm bảo liên quan đến các giao dịch còn hiệu lực. 11.6. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được chấp thuận của cả 2 bên bằng văn bản. 11.7. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Khách hàng giữ 01 bản, MADEX giữ 01 bản SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGUYÊN NHIÊN LIỆU. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG. (Ký và đóng dấu)
- Xem thêm -