Tài liệu Hoi nghi so ket 5 nam gia dinh the thao

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

tham luËn t¹i héi nghÞ s¬ kÕt 5 n¨m x©y dùng m« h×nh gia ®×nh – CLB TDTT toµn tØnh n¨m 2008 KÝnh tha c¸c ®«ng chÝ ®¹i biÓu vÒ dù héi nghÞ Lêi ®Çu tiªn cho phÐp t«i thay mÆt c¸n bé ngµnh VH ThÓ thao huyÖn Qu¶ng x¬ng xin ®îc göi tíi c¸c vÞ kh¸ch quý vµ c¸c ®¹i biÎu vÒ dù héi nghÞ lêi chµo tr©n träng, lêi kÝnh chóc søc khoÎ vµ chóc cho héi nghÞ thµnh c«ng tèt ®Ñp. KÝnh tha c¸c ®ång chÝ : Qu¶ng X¬ng lµ mét huyÖn ®ång b»ng ven biÓn, c¸ch Thµnh phè Thanh Ho¸ 7 km vÒ phÝa nam, cã c¸c ®êng quèc lé 1A, 45, 47 ®i qua . Toµn huyÖn cã 40 x· vµ 1 thÞ trÊn, cã 397 th«n, phè. DiÖn tÝch tù nhiªn 22.762ha. cã 63500 hé vµ h¬n 28 v¹n nh©n khÈu, cã h¬n 30 c¬ quan hµnh chÝnh vµ mét sè C«ng ty lín, cã 01 Trung t©m GDTX vµ d¹y nghÒ, cã 132 trêng cña c¶ 3 cÊp häc, cã thÓ nãi Qu¶ng X¬ng lµ mét trong nh÷ng huyÖn ®«ng d©n nhÊt tØnh thanh Ho¸. Víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh nh vËy Qu¶ng X¬ng rÊt thuËn tiÖn cho viÖc ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng VHTT-TDTT. NhËn thøc râ vai trß, vÞ trÝ, tÇm quan träng cña phong trµo “ Toµn d©n rÌn luyÖn th©n thÓ theo g¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i “ mét trong 7 phong trµo cña cuéc vËn ®éng “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ” trong nh÷ng n¨m qua cïng víi viÖc quan t©m x©y dùng huyÖn thµnh ®¬n vÞ ph¸t triÓn toµn diÖn .§¶ng bé, chÝnh quyÒn, c¸c c¬ quan ban ngµnh ®oµn thÓ vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n trong huyÖn ®· lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn sù nghiÖp TDTT nãi chung vµ phong trµo x©y dùng G§TT& CLB – TDTT c¬ së nãi riªng, gãp phÇn tÝch cùc vµo thµnh tùu chung cña c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc. KÝnh tha c¸c §/C: X¸c ®Þnh x©y dùng m« h×nh G§TT vµ CLBTDTT chÝnh lµ trùc tiÕp gãp phÇn n©ng cao søc khoÎ cho mäi nhµ, mäi ngêi, n©ng cao hiÖu qu¶ trong häc tËp, c«ng t¸c ®¶m b¶o h¹nh phóc gia ®×nh, t¨ng cêng sù ®oµn kÕt néi bé, t¹o kh«ng khÝ vui t¬i lµnh m¹nh trong c¬ quan, x©y dùng ph¸t huy t×nh lµng nghÜa xãm trong c¸c céng ®ång d©n c, më réng mèi quan hÖ giao lu bÌ b¹n, t¹o sù ®ång c¶m hiÓu biÕt lÉn nhau trong céng ®ång, t¹o sù ®ång thuËn trong x· héi. V× vËy trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n cña §¶ng vµ Nhµ níc: HuyÖn uû, H§ND-UBND huyÖn Qu¶ng X¬ng ®· cã v¨n b¶n cô thÓ vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn sù nghiÖp TDTT nh : -Ngµy 20/3/2003 UBND huyÖn ®· cã ®Ò ¸n vÒ quy ho¹ch khu trung t©m v¨n ho¸ cho 397 th«n víi diÖn tÝch trung b×nh cho 1 khu trung t©m lµ tõ 1200 ®Õn 2000m2 . Khu Trung t©m V¨n ho¸ - ThÓ thao huyÖn ®· ®îc quy ho¹ch vµ gi¶i phãng mÆt b»ng cã diÖn tÝch 8,04 hÐc ta, tríc m¾t trong n¨m 2008 tËp trung x©y dùng h¹ng môc ®Çu tiªn lµ s©n vËn ®éngvíi tæng kinh phÝ dù to¸n lµ h¬n 11 tû ®ång. - Ngµy 04/11/2004 UBND huyÖn ®· cã kÕ ho¹ch sè 38 vÒ ph¸t triÓn sù nghiÖp TDTT ®Õn 2010. - Trong th¸ng 3/2008- UBND huyyÖn ®· phª duyÖt ph¬ng ¸n x©y dùng lµng v¨n ho¸ tiªu biÓu. Trong ®ã lÊy m« h×nh x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, gia ®×nh thÓ thao vµ x©y dùng CLBTDTT lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó n©ng cao chÊt lîng lµng v¨n ho¸. 1 - Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ®iÒu hµnh UBND huyÖn chØ ®¹o thùc hiÖn theo tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú, quan t©m chØ ®¹o viÖc x©y dùng chØ tiªu phÊn ®Êu, bè trÝ ng©n s¸ch, quy ho¹ch ®Êt ®ai, huy ®éng, khai th¸c nguån lùc cho ho¹t ®éng TDTT, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong phª duyÖt thñ tôc hµnh chÝnh cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®Çu t x©y dùng c¸c c¬ së dÞch vô thÓ thao vµ thµnh lËp c¸c tæ chøc CLB ho¹t ®éng TDTT. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thu©n lîi ®Ó t¹o nªn sù thµnh c«ng cña héi nghÞ s¬ kÕt 5 n¨m m« h×nh G§TT vµ CLBTDTT. KÝnh Tha héi nghÞ : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 18 ngµy 15/01/2007 cña Së TDTT Thanh Ho¸ vÒ tæ chøc héi nghÞ s¬ kÕt 5 n¨m m« h×nh G§TT vµ CBTDTT c¬ së giai ®o¹n 2002-2007. Phßng VHTT ®· tham mu cho UBND huyÖn x©y dùng kÕ ho¹ch quy ®Þnh thêi gian cô thÓ cho tõng ®¬n vÞ, ®ång thêi chØ ®¹o ®iÓm ë 3 ®¬n vÞ : Qu¶ng Ch©u; Q Lîi vµ thÞ trÊn ®Ó rót kinh nghiÖm vµ nh©n ra diÖn réng. Ph©n c«ng c¸c thµnh viªn cña ban chØ ®¹o phong trµo “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” huyÖn theo dâi chØ ®¹o, cËp nhËt th«ng tin b¸o c¸o vÒ huyÖn ®Ó cã biÖn ph¸p chØ ®¹o kÞp thêi. Qu¶ng X¬ng rÊt vinh dù ®îc së TDTT chän lµ ®¬n vÞ chØ ®¹o ®iÓm vÒ s¬ kÕt 5 n¨m m« h×nh G§TT vµ CLBTDTT. Ngµy 03/7/2007 huyÖn long träng më Héi nghÞ vµ ®îc c¸c ®/c l·nh ®¹o Ban tuyªn gi¸o tØnh Uû, së TDTT, c¸c ®/c l·nh ®¹o 6 huyÖn trong côm thi ®ua vµ l·nh ®¹o chñ chèt huyÖn nhµ vÒ dù vµ chØ ®¹o Héi nghÞ, nhiÒu ý kiÕn tham luËn ®· nªu ra nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong 5 n¨m qua, ®ång thêi còng th¼ng th¾n chØ ra nh÷ng yÕu kÐm tån t¹i vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó kh¾c phôc. Víi ph¬ng ch©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o theo híng x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng TDTT, 5 n¨m qua sè lîng vµ chÊt lîng m« h×nh nµy ®îc n©ng lªn râ rÖt : N¨m 2002 sè ngêi tËp luyªn thêng xuyªn lµ 59270 ngêi, ®¹t 22% th× ®Õn n¨m 2007 sè ngêi TLTX lµ 75900 ngêi, ®¹t 27% Sè G§TT n¨m 2002 lµ 5 500 G§, ®¹t 9,5% th× ®Õn n¨m 2007 ®· cã 9500G§, ®¹t 15%.. §iÒu ®¸ng phÊn khëi lµ chÊt lîng cña c¸c gia ®×nh thÓ thao ngµy mét ®îc n©ng lªn râ rÖt, ho¹t ®éng cña c¸c gia ®×nh thÓ thao kh«ng chØ dõng l¹i tËp thÓ dôc buæi s¸ng hay ®i bé buæi tèi, mµ nhiÒu gia ®×nh ®· tù mua s¾m ph¬ng tiÖn tËp luyÖn TDTT hiÖn ®¹i, tù quy ho¹ch ®Êt vên thµnh nh÷ng s©n ch¬i b·i tËp phôc vô gia ®×nh vµ phôc vô con ch¸u trong céng ®ång th«n xãm, ®iÓn h×nh nh gia ®×nh nhµ «ng NguyÔn Ngäc BÝch th«n Yªn L·ng x· Qu¶ng Ngäc Gia ®×nh «ng Lª V¨n Long, TrÞnh §×nh Hïng x· Qu¶ng T©n, Gia ®×nh «ng Ph¹m §×nh To¹i, NguyÔn V¨n Mau x· Qu¶ng Lîi, nhiÒu G§ ë th«n ch©u B×nh, th«n Yªn Tr¹ch x· Qu¶ng Ch©u Sè CLBTDTT n¨m 2002 lµ 25 th× ®Õn n¨m 2007 ®· cã 50 CLB, víi nhiÒu lo¹i h×nh nh CÇu l«ng, bãng bµn, bãng ®¸, , bãng chuyÒn, t©m n¨ng dìng sinh, mét sè lo¹i h×nh CLB míi ®îc thµnh lËp nh” : CLB quÇn vît, CLB thÓ h×nh; CLBpa tanh…®· thu hót vµ tËp hîp ® îc h¬n 3 ngµn héi viªn . Tuy quy m«, h×nh thøc ho¹t ®éng kh¸c nhau nhng c¸c CLB ®· ®îc c¸c cÊp quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ c«ng nhËn ®óng quy tr×nh cña quy chÕ mµ UBTDTT quèc gia ban hµnh n¨m 2003. KÝnh tha c¸c ®ång chÝ : §iÒu khiÕn chóng t«i v« cïng c¶m ®éng, ®ã lµ ý kiÕn ph¸t biÓu cña ®ång chÝ ®¹i diÖn Ban thêng vô huyÖn uû t¹i héi nghÞ s¬ kÕt. ®ã lµ ” Yªu cÇu chñ tÞch UBND c¸c x· tiÕp tôc chØ ®¹o 2 héi nghÞ c¬ së, phÊn ®Êu 100% sè ®¬n vÞ ph¶i tæ chøc ®îc héi nghÞ.Víi tinh thÇn chØ ®¹o cã tÝnh quyÕt liÖt vµ nghiªm tóc, b»ng nhiÒu h×nh thøc tæ chøc nh héi nghÞ chuyªn ®Ò, héi nghÞ lång ghÐp nªn ®Õn hÕt th¸ng 12/2007 toµn huyÖn cã 41/41 ®¬n vÞ tæ chøc ®îc héi nghÞ s¬ kÕt 5 n¨m x©y dùng m« h×nh gia ®×nh thÓ thao vµ CLB TDTT c¬ së. Tõ phong trµo TDTT quÇn chóng ph¸t triÓn m¹nh mÏ s©u réng, lµ ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi cho tuyÓn chän, ®µo t¹o V§V n¨mg khiÕu thÓ thao thµnh tÝch cao. Trong 4 n¨m ( tõ 2003-2007) huyÖn Qu¶ng X¬ng ®· duy tr× ®îc c¸c líp tuyÕn 3 víi c¸c bé m«n thÕ m¹nh, ®ã lµ m«n b¬i vµ m«n vËt. V× vËy s«ng song víi viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn phong trµo TDTT quÇn chóng, ho¹t ®éng thÓ thao thµnh tÝch cao cña huyÖn Qu¶ng X¬ng còng lu«n ®îc quan t©m chØ ®¹o, v× vËy c¸c kú §¹i héi TDTT cña tØnh, huyÖn Qu¶ng X¬ng lu«n ®îc xÕp thø nh× vµ thø 3 toµn ®oµn. Qu¶ng X¬ng cßn lµ n¬i cung cÊp nhiÒu V§V tµi n¨ng cho quèc gia, ®iÓn h×nh lµ kiÖn tíng b¬i léi NguyÔn §×nh LuyÖn, NguyÔn ThÞ H¬ng, NguyÔn ThÞ Minh, Lª TiÕn Dung, Vâ ThÞ §µi Trang, Hoµng ThÞ Liªn x· Qu¶ng Ch©u, KiÖn tíng pen cat xi l¸t TrÞnh §×nh Long x· Qu¶ng T©n, KiÖn tíng vËt tù do NguyÔn c«ng Hµ X· Qu¶ng T©m, NguyÔn §×nh Long x· Qu¶ng Phó, KiÒu V¨n Hoµn x· Qu¶ng H¶i. Ngoµi ra cßn nhiÒu V§V ë c¸c bé m«n kh¸c ®· ®¹t ®¼ng cÊp quèc gia. ..§Æc biÖt t¹i Héi khoÎ Phï ®æng toµn tØnh lÇn thø VII Qu¶ng X¬ng ®· cã 14 V§V ®îc tham gia dù Héi khoÎ Phï ®æng Toµn quèc. KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu! T¹i héi nghÞ s¬ kÕt 5 n¨m x©y dùng m« h×nh G§TT vµ CLBTDTT h«m nay lµ dÞp ®Ó c¸c gia ®×nh vµ c¸c CLB TDTT ®îc gÆp gì, giao lu vµ häc hái kinh nghiÖm trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn sù nghiÖp TDTT trªn ®Þa bµn c¶ tØnh, víi tinh thÇn “ KhoÎ ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ”, tõ ®ã tiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo “ Toµn d©n rÌn luyÖn th©n thÓ theo g ¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i, thùc hiÖn tèt môc tiªu kÕ ho¹ch cña toµn ngµnh vÒ x©y dùng m« h×nh G§TT-CLBTDTT . Mét lÇn n÷a xin ®îc c¶m ¬n héi nghÞ ®· chó l¾ng nghe. Chóc héi nghÞ thµnh c«ng tèt ®Ñp Xin c¶m ¬n./. ---------------------------------------------- 3
- Xem thêm -