Tài liệu Hoàn thiện trả lương tại công ty tnhh một thành viên 15 nghệ an

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

TÓM LƢỢC 1. Tên đề tài: Hoàn thiện trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An 2. Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Đinh Thị Hương 3. Sinh viên: Phạm Thị Vân Anh Lớp k47U2 MSV:11D210062 4. Thời gian thực tập: 26/02/2015 đến ngày 29/4/2015 5. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiền lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An. Để thực hiện được mục tiêu khóa luận, phải thực hiện được các nhiệm vụ sau: Một là, tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động tuyển dụng nhân lực của công ty. Hai là, phân tích thực trạng công tác trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An Ba là, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiền lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An Nội dung chính Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An” Chương 2: Một số lý luận cơ bản về trả lương trong công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An Chương 3: Phân tích thực trạng trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An Chương 4: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An Kết quả đạt đƣợc STT Tên sản phẩm SL Yêu cầu khoa học 1 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp 1 Đảm bảo tính logic, khoa học 2 Bộ số liệu tổng hợp điều tra 1 Trung thực, khách quan 3 Tổng hợp kết quả điều tra 1 Trung thực, khách quan i LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và làm khóa luận em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ quý báu từ phía thầy cô của trường, các anh chị và các bạn. Với lòng kính trọng và biết ơn của mình em xin gửi lời cảm ơn của mình tới toàn bộ các thầy cô trong Trường Đại học Thương Mại, tới các thầy cô Khoa Quản trị nhân lực cùng các anh chị và các bạn đã hết sức ưu ái quan tâm tới em giúp em hoàn thiện kiến thức và bản thân mình hơn để có thể hoàn thành bài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo, Thạc sĩ Đinh Thị Hương đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và theo sát quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, giúp em bổ sung những điểm thiếu sót cũng như hoàn thiện bài khóa luận của mình. Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An nói chung và các anh chị cán bộ trong phòng Tổ chức _Hành chính nói riêng đã hết sức tạo điều kiên giúp đỡ, cung cấp tài liệu, chỉ bảo những kiến thức, kinh nghiệm mà các anh, chị có được cũng như tạo điều kiện cho em có thể tiếp cận dễ dàng hơn với thực tế về hoạt động của công ty và các hoạt động quản trị nhân lực cảu công ty, giúp em có thêm tài liệu và những minh chứng thực tế cho bài khóa luận. Mặc dù đã rất cố gắng và nỗ lực, tuy nhiên, do trình độ và kinh nghiệm của em còn hạn chế nên bài khóa luận của em còn nhiều sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp chân thành từ phía thầy cô, bạn bè cùng các anh chị cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015 Sinh viên Phạm Thị Vân Anh ii MỤC LỤC TÓM LƢỢC ................................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ ii MỤC LỤC .....................................................................................................................iii DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼ .......................................................... vi N MỤ ỆU VIẾT TẮT .................................................................. vii ƢƠNG 1: TỔNG QU N NG ÊN ỨU ĐỀ TÀ OÀN T ỆN TRẢ LƢƠNG TẠ ÔNG TY TN MỘT T ÀN V ÊN 1/5 NG Ệ N .................. 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................... 1 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài ............................................................... 2 1.3 Tổng quan tình hình khách thể những công trình nghiên cứu trƣớc đây ........ 2 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 5 1.5 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................. 6 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................... 6 1.6.1 Phương pháp luận ................................................................................................. 6 1.6.2 Phương pháp cụ thể .............................................................................................. 6 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ................................................................................. 8 ƢƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN Ơ BẢN VỀ TRẢ LƢƠNG TRONG .............. 9 O N NG ỆP ......................................................................................................... 9 2.1 Một số định nghĩa, khái niêm cơ bản về trả lƣơng trong doanh nghiệp ............ 9 2.1.1 Khái niềm tiền lương ............................................................................................ 9 2.1.2 Khái niệm trả lương ............................................................................................ 10 2.1.3 Tổng quỹ lương ................................................................................................... 10 2.1.4 Đơn giá tiền lương .............................................................................................. 10 2.2 Nội dung của trả lƣơng trong doanh nghiệp ...................................................... 10 2.2.1 Vai trò của trả lương trong doanh nghiệp ......................................................... 10 2.2.3 Nguyên tắc trả lương .......................................................................................... 13 2.2.4 Các hình thức trả lương ..................................................................................... 13 2.2.5 Cách xác định thang lương, bảng lương, bậc lương và hệ số lương ............... 19 2.2.6 Cách xác định tổng tiền quỹ lương và đơn giá tiền lương ................................ 22 2.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác trả lƣơng ............................................ 23 2.3.1 Môi trường bên ngoài ......................................................................................... 23 2.3.2 Môi trường ngành ............................................................................................... 24 2.3.3 Môi trường bên trong .......................................................................................... 25 iii ƢƠNG 3: P ÂN T THỰC TRẠNG TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1/5 NGHỆ AN ............................................................ 29 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An .......................................................................... 29 3.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH môt thành viên 1/5 Nghệ An ........................................................................................................................ 29 Nhiệm vụ của công tyTNHH một thành viên 1/5 Nghệ An ....................................... 30 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An ................ 30 3.1.2 Khái quát về tình hình hoat động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An .......................................................................................................... 33 3.1.3 Khái quát về tình hình hoat động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An .......................................................................................................... 35 3.2 Phân tích sự ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng quản trị nhân lực đến trả lƣơng tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An ............................................ 39 3.2.1 Môi trường bên ngoài ......................................................................................... 39 3.2.2 Môi trường ngành ............................................................................................... 42 3.2.3 Môi trường bên trong .......................................................................................... 44 3.3 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về trả lƣơng của công ty TNHH môt thành viên 1/5 Nghệ An từ năm 2012-2014 ....................................................... 46 3.3.1 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về trả lương công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An .................................................................................................................. 46 3.3.2 Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp về trả lương của công ty TNHH một thanh viên 1/5 Nghê An .......................................................................................................... 58 3.4 Đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân của các nhân tố môi trƣờng đến trả lƣơng tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An từ năm 2012-2014...................................................................................................................... 63 3.4.1 Thành công .......................................................................................................... 63 3.4.2 Hạn chế ................................................................................................................ 64 3.4.3 Nguyên nhân ....................................................................................................... 65 ƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1/5 NGHỆ AN ........................................ 67 4.1 Định hƣớng và mục tiêu hoàn thiện trả lƣơng của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An.......................................................................................................... 67 iv 4.1.1 Định hướng hoàn thiện trả lương của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An .............................................................................................................................. 67 4.1.2 Mục tiêu hoàn thiện trả lương của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An đến năm 2020 ............................................................................................................... 68 4.2 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện trả lƣơng tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An.......................................................................................................... 69 4.2.1 Tăng cường các biên pháp tăng quỹ lương ....................................................... 69 4.2.2 Hoàn thiện cách xác định đơn giá tiền lương ................................................... 70 4.2.3 Hoàn thiện các hình thức trả lương................................................................... 70 4.2.4 Tăng cường công tác giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ tiền lương ........ 72 4.2.5 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ....................................................... 73 4.2.6 Hoàn thiện công tác báo cáo .............................................................................. 73 4.3 Các kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện trả lƣơng của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An............................................................................................... 74 4.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước ................................................................................ 74 4.3.2 Kiến nghị với Bộ, ban, ngành ............................................................................. 74 ẾT LUẬN .................................................................................................................. 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 78 Phụ lục .......................................................................................................................... 79 v DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An...32 Bảng 3.1 Cơ cấu lao động của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An ............... 33 Bảng 3.2 Cơ cấu vốn của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An năm 2012- 2014 .. 34 Bảng 3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An từ năm 2012-2014 ................................................................................................... 37 Bảng 3.4 Thay đổi về mức lương tối thiểu từ năm 2012-2014 ..................................... 40 Bảng 3.5: Các hình thức trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An ... 48 Bảng 3.6 Bảng lương tháng 12/2014 của Ban giám đốc-phòng kế toán ...................... 50 Bảng 3.7 Bảng lương tháng 7/2014 của nhân viên kinh doanh Công ty ...................... 54 Bảng 3.8 Hệ thống thang bảng lương hiện hành tại Công ty TNHH một thành viên 1/5 Bảng 3.9: Tình hình tổng quỹ lương trong những năm gần đây của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An ................................................................................................ 56 Bảng 3.10: Mức độ hài lòng của nhân viên về tiền lương hiện tại ............................... 61 Biểu đồ 3.1: Chỉ số CPI những năm gần đây ................................................................ 39 Nghệ An năm 2014 ....................................................................................................... 54 Biểu đồ 3.2: Sự phân công lao động theo chuyên môn................................................. 58 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu các mức tiền lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An.. 59 vi N MỤ ỆU VIẾT TẮT Ý nghĩa Ký hiệu BHXH Bảo hiểm ã hội BHYT Bảo hiểm y tế KT Kỹ thuật SX Sản xuất TNHH Trách nhiệm hữu hạn QTNL Quản trị nhân lực TCHC Tổ chức hành chính CPI Chỉ số giá tiêu dùng ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động TTXH Trính trị xã hội BHLĐ Bảo hộ lao động DT Doanh thu TNLĐ Tai nạn lao động HĐLĐ Hợp đồng lao động TƯLĐTT Thỏa ước lao động tập thể NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động PX Phân xưởng TCKT Tổ chức kỹ thuật SX Sản xuất VSCN Vệ sinh công nghiệp LBQ Lương bình quân vii viii C ƢƠNG 1: TỔNG QU N NG LƢƠNG TẠ ÔNG TY TN ÊN ỨU ĐỀ TÀ MỘT T ÀN OÀN T ỆN TRẢ V ÊN 1/5 NG Ệ N 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế hiện nay, Tiền lương là một vấn đề nhạy cảm và có liên quan đến không những đối với người lao động mà còn liên quan mật thiết đến tất cả các doanh nghiệp và toàn xã hội. Tiền lương là một mối quan tâm lớn của toàn xã hội, là một chính sách kinh tế quan trọng. tiền lương là một bộ phân quan trọng trong chính sách kinh tế xã hội, tao động lực tăng trưởng kinh tế và giải quyết công bằng xã hội, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác tiềm năng sáng tạo của người lao động. Tiền lương cũng là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển của doanh nghiệp, liên quan tới chi phí của doanh nghiệp, đồng thời là một nhân tố kích thích người lao động làm việc. Công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An hoạt động kinh doanh trong lĩnh vưc nông nghiệp, những năm gần đây giá hàng nông sản và giống cây trồng vật nuôi còn nhiều biến động, đối thủ cạnh tranh xuất hiện trên thị trường ngày càng nhiều; chính vì thế ảnh hưởng khá lớn đến tình hình hoạt động, kinh doanh của công ty hiện nay. Từ đó, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của công ty hàng quý, hàng năm, trực tiếp ảnh hưởng đến mức lương và thu nhập của lao động, công nhân viên trong ngành nông nghiệp nói chung và trong công ty TNHH môt thành viên 1/5 Nghệ An nói riêng. Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu sắc thì nguồn nhân lực là yếu tố cạnh tranh chủ yếu trên thị trường, đóng vai trò quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Các nguồn lực khác có khả năng phát huy được tác dụng của mình hay không là phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực con người. Nguồn lực con người không chỉ mang lại giá trị thặng dư cho doanh nghiệp mà còn quyết định đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì vậy mà để có thể thu hút, duy trì, giữ gìn và phát triển các nguồn lực của mình đặc biệt là nguồn nhân lực thì doanh nghiệp phải có các chính sách phù hợp trong đó có các chính sách về tiền lương. Tiền lương vừa là một chi phí đầuvào, vừa là công cụ hữu hiệu của hoạt động quản trị nhân sự, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình. Đối với lao động, tiền lương là phần chủ yếu trong thu nhập của họ, động lực thúc đẩy họ làm việc hết mình, gắn bó với 1 doanh nghiệp. Hoàn thiện công tác trả lương là một trong những nội dung quan trọng để có thể phát huy vai trò của tiền lương. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức đươc vai trò của công tác quản lý tiền lương. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An, em nhận thấy công tác quản lý tiền lương tại công ty bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số hạn chế. Cơ chế tiền lương và mức lương đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của người lao động và mức lao động mà người lao động bỏ ra, tuy nhiên khi nhu cầu sống ngày càng tăng cao thì mức lương ngày càng không phù hợp với một số lao động, bộ phận và công nhân viên trong công ty. Một số chính sách tiền lương còn chưa hợp lý, người lao động vẫn có một số chưa hài lòng. Do trình độ và thiếu sót, chù doanh nghiệp vân chưa ý thức sâu sắc được vấn đề trả lương và tầm quan trọng hàng đầu của nó, công tác trả lương chưa được chú trọng và áp dụng đúng mực. Công tác trả lương còn lúng túng, chưa áp dụng đúng mức cho đối tượng, chưa phù hợp với năng lực, trình độ và phẩm chất, vị trí và thành tích trong công việc…Vì vậy em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An” làm đề tài nghiên cứu khóa luận của mình. 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài Qua quá trình tìm hiểu thực tế về công tác tiền lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An từ ngày 26/2-29/4 , bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác trả lương của công ty, thêm vào đó vấn đề trả lương phù hợp với chuyên ngành cũng như chương trình đào tạo em học được tại Đại Học Thương Mại, do đó em đã quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An” nhằm đi sâu nghiên cứu vấn đề tiền lương của công ty, phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của công tác tiền lương, việc hình thành quỹ lương và phân phối cho người lao động trong công ty, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại trong công tác tiền lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An làm đề tài cho bài khóa luận tốt nghiệp. 1.3 Tổng quan tình hình khách thể những công trình nghiên cứu trƣớc đây Bởi tầm quan trọng cũng như vai trò của công tác tiền lương, tiền thưởng với sự phát triển kinh tế xã hội cũng như sự phát triển của mỗi doanh nghiệp nên có rất nhiều 2 bài báo, bài nghiên cứu, giáo trình giảng được dùng trong giảng dạy viết về vấn đề này, trong đó có một số sách, bài viết tiêu biểu: PGS.TS Lê Quân, (Năm 2008),“Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích của doanh nghiệp” – Giáo trình N B Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Trong cuốn sách này tác giả đã đề cập tới nhiều vấn đề cả lý thuyết và thực tiễn liên quan tới tiền lương và công tác trả lương của doanh nghiệp như khái niệm tiền lương, nguyên tắc trả lương, kỹ thuật xây dựng thang bảng lương, tiền lương tại các doanh nghiệp, định hướng đổi mới hệ thống tiền lương cùng với hệ thống đánh giá thành tích tại doanh nghiệp. Với lý luận chặt chẽ, ví dụ minh họa rõ ràng, dễ hiểu, cuốn sách giúp người đọc có cái nhìn cụ thể, bao quát về công tác tiền lương, đồng thời cung cấp cho những người làm nhân sự những kiến thức cơ bản về thang bảng lương và kỹ thuật xây dựng thang bảng lương. PGS.TS Nguyễn Tiệp (chủ biên) cùng TS. Lê Thanh Hà, (năm 2007), “Giáo trình tiền lương, tiền công” – Giáo trình N B Lao động xã hội, sử dụng giảng dạy trong một số trường đại học. Cuốn giáo trình giới thiệu những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về tiền lương và tổ chức quản lý tiền lương ở tầm vi mô và vĩ mô, chỉ ra đối tượng chức năng, nguyên tắc tổ chức và phương pháp nghiên cứu tiền lương, tiền công, những đặc điểm của tiền công, tiền lương và mối quan hệ của nó với các yếu tố kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị trường, kiến thức về tiền lương tối thiểu, các chế độ trả lương, phụ cấp lương và những hình thức trả lương cho chúng ta cái nhìn toàn diện và rõ ràng về nghiệp vụ tiền lương trong các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế xã hội. Tác giả Ngô Xuân Thiện Minh, (năm 2011), “Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương và quy chế trả lương trong doanh nghiệp” – giáo trình NXB Tài Chính. Cuốn sách tập trung hướng dẫn về phương pháp quản lý tiền lương và xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế trả lương áp dụng trong doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo các văn bản của Nhà nước, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ lao động –tiền lương của bộ Lao động thương vinh và xã hội và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động tư vấn doanh nghiệp thời gian qua. 3 Nguyễn Thị Mai Phương ( 2012) “ Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tài Linh” Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc Dân. Trong bài khóa luận đã hệ thống các lý luận về tiền lương, tiền thưởng, nguyên tắc trả lương thực trạng trả lương và các giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tài Linh. Nguyễn Thị Thanh Mai (2014), “ Hoàn thiện trả lương tại công ty TNHH CJ VINA AGRI – chi nhánh Hưng Yên”, Khóa luận tốt nghiệp, lớp K46U 1 – Trường Đại học Thương Mại. Đề tài tập trung nghiên cứu vào công tác trả lương của công ty như xây dựng quỹ lương, phân bổ tiền lương, từ đó chỉ rõ những thành công, hạn chế và đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn cao cho công ty. Vũ Thị Thủy (2007), : “Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thương Mại. Đề tài đã đưa ra một số lý luận cơ bản về tiền lương và công tác trả lương cho người lao động, phân tích thực trạng công tác trả lương tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long và đưa ra một số kiến nghị và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, từ đó tạo động lực cho người lao động, thúc đẩy họ làm việc hiệu quả hơn. Đề tài này đã nghiên cứu rất sát với thực tiễn công tác trả lương tại công ty và đưa ra những đề xuất mang lại hiệu quả nhất định tại thời điểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đề tài này đã được nghiên cứu khá lâu nên có những đặc điểm về thị trường lao động, đặc điểm của lao động đã có nhiều thay đổi do đó tính chính xác và khả thi của thực trạng công tác trả lương cũng như các giải pháp có thể không còn phù hợp và không áp dụng được trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh những cuốn sách, giáo trình được xuất bản và dùng trong giảng dạy, hay những bài luận văn tốt nghiệp thì vấn đề tiền lương cũng được đưa ra luận bàn, có thể kể đến một số bài báo trên các trang mạng uy tín như: trang gov.vn (bộ Nội vụ) cũng có bài biết “Một số đề xuất về cải cách chính sách tiền lương cán bộ, công chức trong giai đoạn 2012-2020”, tác giả Nguyễn Đình Nghĩa – Viện Khoa hoc tổ chức nhà nước, Bộ nội vụ, đã đưa ra một số kiến nghị về đổi mới tư duy trong cải cách chính sách tiền lương, đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương… Trang Tapchitaichinh.vn, (2013) có bài viết “trả lương cho người đại diện của nhà nước” đề cập tới vấn đề người đại diện (NĐD) vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ 4 được chủ sở hữu vốn nhà nước (bộ, ngành, UBND cấp tỉnh) xem xét trả tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm, thù lao và các quyền lợi khác theo quy chế hoạt động của NĐD vừa được bộ tài chính ban hành. Trang eduviet.vn, (2014) có bài viết “Hệ thống thang, bảng lương: quy định và hướng dẫn”, “Để hệ thống trả lương doanh nghiệp hoạt động thật sự hiệu quả”, “Trả lương cũng là một nghệ thuật”, “Những sai lầm cần tránh khi thiết kế hệ thống lương”, “Quan điểm về tiền lương trong giai đoạn hội nhập”… Các bài viết phần nào nói được vai trò của tiền lương trong doanh nghiệp, đồng thời cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm về việc xây dựng hệ thống trả lương hiệu quả làm sao đảm bảo lợi ích doanh nghiệp đồng thời cũng đảm bảo lợi ích người lao động. Trang vneconomy.vn, (2014) có các bài viết: “Nếu lương cao quá sức hút đầu tư sẽ giảm”, “Đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu trong năm tới”, “Lương tối thiểu sẽ điều chỉnh theo mô hình nào?” đều đưa ra những ý kiến, đóng góp hay những câu trả lời tại buổi họp báo Chính phủ của các đại biểu, những kiến nghị về chính sách về công tác tiền lương trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế hiện nay của bản thân em thấy chưa có công trình nào nghiên cứu nào tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghê An. Vì vậy, đề tài “Hoàn thiện trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An” là thiết thực và mang tính cấp thiết. 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu một số lý luận cơ bản về trả lương gắn liền với thực tế công ty TNHH môt thành viên 1/5 Nghệ An. Từ đó thấy được tầm quan trọng của công tác trả lương trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An. - Tìm hiều và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương. Từ đó phân tích các nhân tố đó gắn với công tác trả lương tại doanh nghiệp để có thể thấy rõ và hiểu hơn sự ảnh hưởng của nhân tố đó tới thực tế của công tác trả lương. - Đi sâu phân tích và đánh giá được thực trạng công tác tiền lương của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An, thấy được những thành công cũng như hạn chế trong công tác tiền lương của công ty. - Trên cơ sở thực trạng về trả lương tại công ty, những thành công và những hạn chế của công ty, đưa ra một số giải pháp giúp công ty khắc phục được những hạn chế 5 còn tồn tại, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An trong thời gian tới. Mục tiêu đến năm 2020 hoàn thiện được quy chế trả lương hoàn chỉnh và khắc phục được những thiếu sót, hạn chế; nhằm tạo động lực cho người lao động và đưa hoạt động sản xuất của công ty phát triển hơn nữa. 1.5 Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về trả lương cho cán bộ công nhân viên của công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An - Phạm vi nghiên cứu: + Thời gian nghiên cứu: bài nghiên cứu được tiến hành trong khoảng thời gian thực tâp từ ngày 26/2 đến 29/4/2015. Dữ liệu làm khóa luận của công ty được thu thâp tại công ty từ năm 2012 đến 2014 + Phạm vi không gian: Tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An + Phạm vi nội dung: Khóa luận chủ yếu nghiên cứu về công tác trả lương của công ty, hệ thống hóa lý luận và phân tích thực trạng từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An. 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp luận Để thực hiện bài khóa luận này, em sử dụng 2 pháp chủ yếu: Phương pháp duy vật biện chứng: đặt yếu tố trả lương trong sự vận động, biến đổi và phát triển với các nhân tố khác liên quan như kinh tế, thị trường, pháp luật, con người đồng xem xét những mối liên hệ giữa trả lương và các nhân tố đó. Phương pháp duy vật lịch sử: công tác trả lương được xem xét thông qua sự vận động của nó và sự vận động của nó với nhân tố liên quan khác trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. 1.6.2 Phương pháp cụ thể Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Là phương pháp thu thập dữ liệu những thông tin mà trước đây đã được sử dụng vì những mục tiêu khác.Các phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp gồm: + Từ các nguồn bên trong công ty: báo cáo kết quả kinh doanh, thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu, số liệu về cơ cấu lao động của công ty, bảng lương của công ty, tài 6 liệu về tổ chức và quản lý lao động của công ty, các ghi chép khác có liên quan đến công tác tiền lương của công ty. + Từ các nguồn bên ngoài của công ty: tạp chí, sách báo, các trang web. + Từ các bài khóa luận, luận văn của các thế hệ trước, các bài khóa luận của các anh chị khóa trước trên thư viện Trường Đại học Thương Mại. Phương pháp phân tích dữ liệu: Ghi chép khái luận các bước làm của các năm trước để xem những mặt đạt và chưa đạt được tổng quan về tình hình hoàn thiện công tác tiền lương những năm trước đó.Thu thập khái niệm, dữ liệu liên quan đến quy chế tiền lương, thang bảng lương, tiền lương của nhân viên trực tiếp kinh doanh trong doanh nghiệp.Sử dụng phương pháp thống kê các số liệu qua báo cáo. Sử dụng phương pháp so sánh để phân tích số liệu qua các năm 2012-2014 dựa trên số liệu tương đối và tuyệt đối. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Tiến hành điều tra lao động khối văn phòng và công nhân nhà xưởng, vườn tại Công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An thông qua phiếu điều tra. Đối tượng điều tra là nhân viên, người lao động làm việc tại văn phòng công ty, công nhân nhà máy. Việc thu thập dữ liệu được tiến hành từ 14/3/2015 đến 23/3/ 2015, phiếu điều tra khảo sát được đưa trực tiếp cho đối tượng điều tra và thu lại ngay sau đó. Phiếu điều tra được coi là hợp lệ thì phải ghi đầy đủ các thông tin cần thiết, các câu trả lời phải hợp lý và thống nhất. Phương pháp phân tích dữ liệu: Bảng câu hỏi khảo sát dành cho người lao động có 14 câu hỏi liên quan đến vẫn đề tiền lương. Phiếu điều tra được phát cho 50 người gồm nhân viên văn phòng, công nhân nhà xưởng… gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, được phát và thu ngay trong ngày đầu tiên điều tra, kéo dài từ 12/3 đến 16//3 tại công ty (Mẫu phiếu điều tra tai phụ lục 1). Dữ liệu sơ cấp sau khi thu thập được phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu trên các phần mềm hỗ trợ từ ngày 21/3-24/3/2015. Việc phỏng vấn được tiến hành ngay tại văn phòng làm việc, các cơ quan, xưởng, nhà máy, vườn ươm,.. phiếu phỏng vấn bao gồm 10 câu hỏi, việc phỏng vấn sử dụng cho các đối tượng là quản lý các phòng ban và giám đốc công ty, 5 người. Thời gian phỏng vấn được diễn ra trong 3 ngày, từ 15/03 đến 18/03 (Mẫu phiếu phỏng vấn tại phụ lục 1) Phương pháp sử dụng chủ yếu là phương pháp thống kê phân tích từ phiếu điều tra thu thập được, cụ thể là phân tích 45 phiếu điều tra hợp lệ. Dựa trên kết quả thu 7 thập trực tiếp từ ý kiến nhận định của các bộ công nhân viên sau đó sẽ tiến hành thống kê cụ thể từng câu trả lời của các câu hỏi đã hỏi để lấy ra được số liệu cụ thể mang tính định lượng từ đó mẫu điều tra là 50/487 đưa ra kết luận chung về ý kiến của toàn thể cán bộ công nhân viên, NLĐ làm việc tại công ty theo các mức độ đã đưa ra. Sau đó sử dụng phương pháp so sánh tổng hợp, so sánh xem tất cả các ý kiến thu nhận được thì ý kiến nào là chủ yếu và đưa ra nhận định chung, đưa ra những kết luận mang tính tổng quát nhận định về tình hình của công ty và của NLĐ từ đó nhận ra những ưu điểm, nhược điểm của từng yếu tố liên quan đến trả lương, yếu tố nào là nổi bật, cần phân tích kỹ thì phân tích và đánh giá lại tình hình để từ đó đưa ra những nhận xét khách quan chính xác nhất về công ty và đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm giúp công ty có thể hoàn thiện hơn trả lương của mình để đạt được kết quả cao nhất. 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài lời mở đầu, mục lục, danh mục bảng biểu sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo, nôi dung bài khóa luận được trình bày theo 4 chương cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An” Chương 2: Một số lý luận cơ bản về trả lương trong công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An Chương 3: Phân tích thực trạng trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An Chương 4: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện trả lương tại công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An 8 ƢƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN Ơ BẢN VỀ TRẢ LƢƠNG TRONG O N NG ỆP 2.1 Một số định nghĩa, khái niêm cơ bản về trả lƣơng trong doanh nghiệp 2.1.1 Khái niềm tiền lương Theo PGS.TS Phạm Công Đoàn, (2012) nêu ra trong cuốn “Giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại”, khái niệm tiền lương được hiểu là một hình thức trả công lao động. Để đo lường hao phí lao động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm người ta chỉ có thể sử dụng thước đo giá trị thông qua giá trị tiền tệ, vì vậy khi trả công cho người lao động người ta sử dụng hình thức trả lương. Theo đó, tiền lương chính là giá cả sức lao động, được hình thành thông qua sự thỏa thuân giữa người sử dụng lao động và người lao động, do quan hê cung cầu về lao động trên thị trường quyết định và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO), tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập, bất luân tên gọi hay cách tính thế nào, mà có thể biểu hiện được bằng tiền và được ấn định bằng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy quốc gia, do người sử dung lao động phải trả cho người lao động theo một hợp đồng lao động được viết ra hay bằng miệng, cho một công nhân đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc cho những dịch vụ đã làm hay sẽ phải làm. Theo điều 90, chương VI của Bộ lao động Viêt Nam (2012) quy định thì: “Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định”. Như vậy, tiền lương là toàn bộ thu nhập của người lao động đến từ doanh nghiệp, bao gồm tất cả các khoản thu nhập và phúc lợi bằng tiền và vật chất mà người lao động được nhận trên cơ sở thỏa thuận với người chủ sử dụng lao động và phù hợp với các quy định về tiền lương của pháp luật. Tiền lương được người sử dụng lao động trả cho người lao động một cách thường xuyên, ổn định, tiền lương có thể bao gồm cả tiền lương cơ bản, tiền lương năng suất, thưởng và một số khoản trợ cấp, phụ cấp khác. 9 2.1.2 Khái niệm trả lương Trả lương là quá trình tổ chức, doanh nghiệp (người sử dụng lao động) thực hiện việc chi trả tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở quy đinh của pháp luật. 2.1.3 Tổng quỹ lương Tổng quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm tất cả các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương (tiền ăn giữa ca, tiền hỗ trợ phương tiện đi lại, tiền quần áo đồng phục…) mà doanh nghiệp trả cho các loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý. 2.1.4 Đơn giá tiền lương Đơn giá tiền lương là giá trị lao động phải trả trên một đơn vi sản phẩm. Tổng sản phẩm × đơn giá tiền lương = Chi phí tiền lương trực tiếp của doanh nghiệp Đơn giá tiền lương thông thường có 4 phương pháp xây dựng, bao gồm: Đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu, đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương), đơn giá tiền lương tính trên lợi nhuận: đơn vị tính đồng/1000đồng lợi nhuận, đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi). 2.2 Nội dung của trả lƣơng trong doanh nghiệp 2.2.1 Vai trò của trả lương trong doanh nghiệp - Về mặt kinh tế: trả lương đóng vai trò quyết định trong việc ổn định phát triển kinh tế gia đình, người lao động dùng tiền lương để trang trải các chi phí trong gia đình và cuộc sống hằng ngày (ăn ở, đi lại, học hành, vui chơi, giải trí). Phần còn lại để tích lũy. - Về mặt chính trị xã hội: việc trả lương không chỉ ảnh hưởng đến tâm tư nguyện vọng của người lao đông đối với doanh nghiệp mà còn đối với xã hội. Nếu tiền lương cao, người lao động có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống ổn định hơn, ngược lại họ không thiết tha với công việc, cuộc sống không ổn định, bấp bênh. - Vai trò khuyến khích của tiền lương: công tác trả lương hợp lý tạo ra niềm say mê nghề nghiệp, khuyến khích người lao động không ngừng học tập, rèn luyện về kỹ năng, phẩm chất trong lao động sản xuất, là công cụ đòn bẩy tạo động lực làm việc cho 10 người lao động. Trả lương đóng vai trò là công cụ đòn bẩy tạo động lực làm việc cho NLĐ. Theo lý thuyết động viên có hai xu hướng làm việc của NLĐ: (1) Làm việc theo những ràng buộc của HĐLĐ (2) Làm việc nhằm đạt được mục tiêu của cá nhân.Trong nền kinh tế thị trường rõ ràng xu hướng (2) chiếm vị trí chủ đạo hơn xu hướng (1). - Vai trò quản lý lao động của trả lương: thông qua việc trả lương, doanh nghiệp kiểm tra theo dõi, giám sát người lao động làm việc theo mục tiêu của doanh nghiệp, đảm bảo tiền lương chi ra đem lại kết quả và hiệu quả rõ nét. Viêc trả lương có sự ảnh hưởng đến sự công bằng của tổ chức, bởi người lao động có thói quen so sánh những gì họ nhận được với những đóng góp của họ. Trả công cũng liên quan trực tiếp tới văn hóa của doanh nghiêp bởi nó là công cụ tôn vinh những giá trị của doanh nghiệp. Trả lương ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển năng lực của nhân viên. Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ, các doanh nghiệp luôn chú trọng đến đổi mới, do vậy cần phải sử dụng công cụ trả lương lao động để kích thích NLĐ vượt qua thử thách và sáng tạo, thay đổi. Muốn làm như vậy, ngoài các nỗ lực của doanh nghiệp, nỗ lực của từng cá nhân chiếm vị trí quan trọng nhất. Trả lương thông qua môi trường làm việc và thông qua công việc không chỉ đơn thuần là nâng cao chất lượng đối với môi trường làm việc mà còn nâng cao nỗ lực phấn đấu của từng NLĐ đây chính là một trong những chìa khóa thành công của doanh nghiệp 2.2.2 Yêu cầu của trả lương Theo PGS.TS Phạm Công Đoàn (2012) – Giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại, để đảm bảo công tác trả lương thực hiện đúng vai trò của nó thì công tác trả lương thực hiện đúng vai trò của nó thì công tác trả lương đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: - Trả lương phải đảm bảo sự công bằng, công việc ngang nhau, thì tiền lương như nhau. Đây được coi là yêu cầu quan trọng nhất trong chính sách tiền lương. Sự công bằng không chỉ với bên trong mà cả với bên ngoài. Bởi nhân viên không chỉ so sánh với bạn bè trong cùng một công ty mà họ còn so sánh với những người như họ đảm nhận ở các công ty khác. Mức lương chi trả cho người lao động phải dựa trên kết quả thực hiện các nhiệm vụ đươc giao, chất lượng và thời gian thực hiện công việc. Tiền lương chi trả cho người lao động làm công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm đêm, làm thêm giờ phải cao hơn người lao động làm việc trog 11 điều kiện lao động bình thường, với công viêc như nhau, thì lương phải bằng nhau. Đảm bảo công bằng là hết sức khó khăn, bởi vì lợi ích của người này tăng lên sẽ tỉ lệ thuân với những thiệt hại mà người khác phải gánh chịu. Một sự công bằng tuyệt đối sẽ không thể xảy ra khi mà sự mong muốn của con người là khác nhau, sự quan tâm hay góc nhìn của mỗi người là khác nhau. - Viêc trả lương được trả phải đảm bảo dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao đông và người sử dụng lao động, được ghi trong hợp đồng lao động, địa điểm và thời gian chi trả lương phải được quy định rõ, đồng thời quy định rõ các trương hơp khấu trừ lương theo Luật pháp, không được cúp lương, xử phạt vi phạm kỉ luật bằng cách trừ lương. - Việc trả lương phải công khai, minh bạch: việc trả lương phải được tiến hành công khai, mọi nhân viên đều được biết, việc tính lương phải đươc thưc hiện trên cơ sở quy định của pháp luật, công ty. Việc trả lương phải phân loại được nhân viên, tránh những sai sót trong tính thuế thu nhập cá nhân, xây dựng một chính sách lương rõ ràng bằng văn bản. Chính sách này cần được thông báo theo các kênh chính thống và văn bản cần được cung cấp tới toàn bộ nhân viên đồng thời phải cho thể hiện rõ được lương ngày, lương tháng, thưởng và việc tăng lương được tính toán như thế nào; quy trình trả lương gồm những bước nào; khi nào những thay đổi về hệ thống tính lương của doanh nghiệp được áp dụng; và doanh nghiệp sẽ xử lý thế nào khi xuất hiện sai sót trong việc tính lương. - Việc trả lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động; mức lương được trả không được thấp hơn mức lương cơ bản do nhà nước quy định để trả cho những người lao động làm công việc đơn giản nhất, trong điều kiện môi trường lao động bình thường, lao động chưa qua đào tạo nghề, yêu cầu này đảm bảo việc thực hiện vai trò của tiền lương trong nền kinh tế và đời sống xã hội. - Việc trả lương phải đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Mức lương mà người lao động nhận được phải dần được nân cao do sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, do năng lực chuyên môn và nghiệp vụ tăng lên, trên cơ sở đó đảm bảo tốt hơn việc thỏa mãn đời sống vật chất và tinh thần cho cá nhân động và gia đình người lao động. - Việc trả lương phải có tác dụng thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả lao động, phải đơn giản, dễ hiểu và dễ tính toán, giúp người lao 12
- Xem thêm -