Tài liệu Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh, tù quyÕt ®Þnh kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm, kÓ c¶ vÊn ®Ò hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Çy biÕn ®éng vµ phøc t¹p nh- hiÖn nay cÇn ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý sao cho phï hîp. Trong bµi b¸o "VÒ cuéc c¸ch m¹ng cña ta" ®· nhÊn m¹nh vai trß tæ chøc, Lªnin viÕt "Ng-êi nµo cã tæ chøc, kû luËt cao nhÊt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ tèt nhÊt ng-êi ®ã sÏ th¾ng". Do vËy chóng ta kh«ng thÓ coi th-êng vÊn ®Ò tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ®-îc coi lµ bé phËn ®Çu n·o ®-a ra nh÷ng ®-êng lèi chñ tr-¬ng s¸ch l-îc quan träng cña doanh nghiÖp cho nªn dï muèn hay kh«ng muèn doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch xem xÐt vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò cña x· héi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp. ViÖc nghiªn cøu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý lµ ®Ó hiÓu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ tÇm quan träng cña nã, tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp, ®-a doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ®em l¹i sù ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp nãi riªng vµ cho x· héi nãi chung. ChÝnh v× vËy mµ em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t- th«ng tin" (EMICO). * §¸nh gi¸ chung: Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, tuy cã nhiÒu khã kh¨n vÒ mäi mÆt song C«ng ty vÉn lu«n lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao. §¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch ®ã lµ do sù nç lùc ®oµn kÕt cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viªn trong C«ng ty, sù v÷ng m¹nh cña c¸n bé l·nh ®¹o ®¬n vÞ vµ cña c¸c phßng ban trong C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay C«ng ty cßn cã mét sè mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Qua ph©n tÝch cho thÊy: - C¸n bé c«ng nh©n viªn tuæi ®êi cao kh¸ ®«ng, lao ®éng trÎ kh«ng nhiÒu - MÆt b»ng vÒ tr×nh ®é cßn thÊp - Mét sè bé phËn cßn thiÕu c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nh©n viªn nghiÖp vô. Ngoµi ra: - ViÖc thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng nhiÖm vô cßn h¹n chÕ - C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng ch-a ®-îc quan t©m ®óng møc. Trªn ®©y lµ phÇn ph©n tÝch vÒ hiÖn tr¹ng bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t- th«ng tin (EMICO). Qua c¸c nguyªn nhan chØ ra ta thÊy r»ng: viÖc tiÕn hµnh hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng kh«ng ph¶i dÔ dµng. §ßi hái ph¶i lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp: phï hîp víi hiÖn t¹i vµ phï hîp víi t-¬ng lai ph¸t triÓn. §©y kh«ng ph¶i lµ tr¸ch nhiÖm cña riªng ai mµ lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Trong ®ã, l·nh ®¹o C«ng ty, c¸n bé qu¶n lý c¸c bé phËn ®ãng vai trß chñ ®¹o. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø nhÊt ý nghÜa cña hoµn thiÖn tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty XNK thiÕt bÞ vËt t- th«ng tin (EMiCO) I. Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1. Qu¶n lý. 1.1. Kh¸i niÖm: Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã h-íng ®óng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi t-îng qu¶n lý, nh»m duy tr× ho¹t ®éng cña hÖ thèng, sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng s½n cã, c¸c c¬ héi ®Ó ®-a hÖ thèng ®i ®Õn môc tiªu ®· ®Ò ra trong diÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i tr-êng. QLDN lµ qu¸ tr×nh vËn dông nh÷ng quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ - x· héi, tæ chøc kü thuËt ®Ó t¸c ®éng lªn tËp thÓ lao ®éng tõ ®ã hä t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña SXKD. 1.2. Quan niÖm vÒ tæ chøc qu¶n lý: Trong x· héi hiÖn t¹i, h×nh thøc tæ chøc cña con ng-êi ®i tõ ****** nhãm lµm thêi ®Õn nh÷ng tæ chøc cã c¬ cÊu tæ chøc bé maý chÆt chÏ. HiÖn nay tæ chøc cã tÊt c¶ trong mäi ngµnh ho¹t ®éng trong x· héi ***** nh÷ng tæ chøc chÝnh quyÒn lµ næi bËt vÒ s¶n l-îng quy m« vµ t¸c ®éng lªn ®êi sèng con ng-êi. ChÝnh nhê cã tæ chøc mµ con ng-êi hiÖn ®¹i ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu thÇn kú mµ kh«ng cã mét c¸ nh©n riªng rÏ nµo cã thÓ ®¹t ®-îc, tÊt c¶ chóng ta ®Òu cã thÓ chØ ra mét tæ chøc trong x· héi. Nh-ng vÒ mÆt KH, ®Þnh nghÜa tæ chøc lµ mét viÖc phøc t¹p. HÇu nh- mçi nhµ nghiªn cøu ®Òu cã nh÷ng ®Þnh nghÜa cña riªng m×nh. Nh÷ng ®Þnh nghÜa nµy ®Òu h-íng ®Õn mét khÝa c¹nh nhÊt ®Þnh cña tæ chøc. Qua ®Þnh nghÜa ®ã, chóng ta cã ®Þnh nghÜa mét c¸ch tãm t¾t nh- sau: Tæ chøc lµ mét sù tËp hîp nhiÒu ng-êi, mét c¸ch cã ý thøc ®Ó nh»m hoµn thµnh c¸c môc tiªu chung. Tæ chøc lµ mét thùc tÕ cã môc tiªu ph¶i 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoµn thµnh cã ®êi sèng vµ nh÷ng ho¹t ®éng riªng cña nã, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tæ chøc bé m¸y QLDN lµ néi dung cña c«ng t¸c tæ chøc DN. NÕu hiÓu ë møc ®é kh¸i qu¸t nhÊt th× tæ chøc DN lµ tæ chøc sù kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt v× thÕ viÖc nghiªn cøu tæ chøc DN nãi riªng kh«ng thÓ kh«ng xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ph©n chia ho¹t ®éng lao ®éng cña con ng-êi thµnh hai yÕu tè s¶n xuÊt ®éc lËp víi nhau lµ lao ®éng qu¶n lý vµ lao ®éng thùc hiÖn lµm c¬ së cho c«ng t¸c tæ chøc DN nãi chung vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp nãi riªng. 2. Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 2.1. Môc ®Ých cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Môc ®Ých cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét mÆt nh»m ®¹t ®-îc n¨ng suÊt cao nhÊt trong s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c kh«ng ngõng hoµn thiÖn tæ chøc lao ®éng. 2.2. Môc ®Ých cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. §iÒu hµnh bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, hoµn thµnh tèt môc tiªu, nhiÖm vô hÖ thèng ®Æt ra, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, nh÷ng ng-êi cã kh¶ n¨ng chuyªn m«n thuéc lÜnh vùc nµo ®-îc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vÒ lÜnh vùc ®ã, ng-êi kh«ng cã kh¶ n¨ng th× chuyÓn ®Õn bé phËn thÝch hîp. 3. Néi dung cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 3.1. Chøc n¨ng vµ mèi quan hÖ. Chøc n¨ng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng riªng biÖt cña lao ®éng qu¶n lý, thÓ hiÖn nh÷ng ph-¬ng thøc t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý ®Õn ®èi t-îng qu¶n lý. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chøc n¨ng qu¶n lý lµ tiÒn ®Ò cÇn thiÕt kh¸ch quan ®Ó cã thÓ qu¶n lý doanh nghiÖp theo h-íng chuyªn tinh gi¶m nhÑ vµ cã hiÖu lùc kh«ng thÓ ph©n tÝch sù phï hîp gi÷a c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý víi chøc n¨ng qu¶n lý. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Chøc n¨ng ®Þnh h-íng: Lµ chøc n¨ng dù kiÕn tr-íc con ®-êng ph¸t triÓn trong t-¬ng lai cña doanh nghiÖp mµ chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn môc tieu cu¶ doanh nghiÖp vµ con ®-êng ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng chøc n¨ng quyÕt ®Þnh sù thµnh ®¹t, thÊt b¹i hay diÖt vong cña doanh nghiÖp theo quan niÖm truyÒn thèng chøc n¨ng ®Þnh h-íng chÝnh lµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ dùa trªn c¬ së thèng kª kinh nghiÖm ®Ó so¹n th¶o c¸c môc tiªu vµ ph-¬ng ¸n hµnh ®éng h-íng môc tiªu. * Chøc n¨ng tæ chøc: Chøc n¨ng bao gåm 2 bé phËn g¾n bã c¬ h÷u víi nhau lµ tæ chøc x©y dùng vµ tæ chøc qu¸ tr×nh tæ chøc x©y dùng, bao gåm mäi c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c x©y dùng mét doanh nghiÖp nh- x©y dùng mét c¬ cÊu s¶n xuÊt c«ng nghÖ ë ph-¬ng thøc s¶n xuÊt bao nhiªu bé m¸y chøc n¨ng. Tæ chøc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi néi dung c¬ b¶n lµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c t- t-ëng chiÕn l-îc kÕ ho¹ch. * Chøc n¨ng ph©n phèi: Khi ®Þnh h-íng ph¸t triÓn th× ®ßi hái tr-íc hÕt lµ viÖc ph©n phèi nhiÖm vô, ph©n quyÒn ®iÒu hµnh ®-êng vËn ®éng gi÷a c¸c bé phËn. §©y lµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c tæ chøc khi nhiÖm vô ®· ®-îc ph©n ra vµ ph©n phèi cho mäi cÊp vµ ®Õn mäi c¸ nh©n trong tæ chøc tÊt yÕu ®ßi hái ph¶i h-íng c¸c nhiÖm vô ®i theo môc tiªu. 3.2. Bé m¸y qu¶n lý. a. Kh¸i niÖm bé m¸y qu¶n lý: Bé m¸y qu¶n lý cña mét tæ chøc lµ hÖ thèng c¸c con ng-êi cïng víi c¸c ph-¬ng tiÖn cña tæ chøc ®-¬cj liªn kÕt theo mét sè nguyªn t¾c vµ quy t¾c nhÊt ®Þnh mµ tæ chøc thõa nhËn ®Ó l·nh ®¹o qu¶n lý toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. b. Nh÷ng yªu cÇu cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i gän nhÑ, ®©y lµ yªu cÇu ®Çu tiªn cña bé m¸y qu¶n lý v× nÕu bé m¸y cång kÒnh th× mçi lóc cÇn sù biÓu quyÕt cã nhiÒu ý kiÕn ®iÒu nµy lµm cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ thÊp vµ chËm. Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ho¹t ®éng ph¶i cã hiÖu lùc. NÕu bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã ®-îc yªu cÇu lµ gän nhÑ nh-ng l¹i ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ th× bé m¸y ®ã vÉn ch-a ®¹t yªu cÇu. MÖnh lÖnh cña chØ thÞ ®-a ra ph¶i ®-îc chÊp hµnh ®Çy ®ñ vµ ®óng. Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cßn ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, mçi ho¹t ®éng cña bé m¸y sau khi thùc hiÖn ph¶i cã mét kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trªn c¬ së ®¶m b¶o vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ lao ®éng trong doanh nghiÖp, ph¶i phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt thÝch øng víi nh÷ng ®Æc diÓm kinh tÕ vµ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra bé m¸y qu¶n lý trong tæ chøc cßn ph¶i ®¶m b¶o sù uyªn tinh gän nhÑ vµ cã hiÖu qu¶, tû lÖ gi÷a nh©n viªn qu¶n lý so víi tæng sè c«ng nh©n viªn chøc lµ nhá nhÊt mµ vÉn hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý ®ång thêi mäi quyÕt ®Þnh bé m¸y ®-îc chuÈn bÞ chu ®¸o, khoa häc s¸t víi thùc tÕ ®-îc mäi ng-êi tù gi¸c chÊp nhËn. c. Ph©n c«ng bé m¸y ®iÒu hµh doanh nghiÖp. Trong sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n-íc c¸c doanh nghiÖp hiÖn ®¹i ®ßi hái mét sù chØ huy s¶n xuÊt vµ kinh doanh theo mét ý chÝ thèng nhÊt tuyÖt ®èi ®ßi hái sù phôc tïng kü thuËt hÕt søc nghiªm ngÆt, sù ®iÒu khiÓn cña bé m¸y theo nh÷ng nguyªn t¾c thèng nhÊt tõ trªn xuèng d-íi. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp lµ ng-êi ®-îc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý doanh nghiÖp, lµ ng-êi chØ huy cao nhÊt trong doanh nghiÖp, cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ mäi mÆt s¶n xuÊt kü thuËt kinh doanh vµ ®êi sèng cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc nªn ph©n c«ng qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kü thuËt cho phã gi¸m ®èc. Ng-êi nµy cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc s¶n xuÊt ®Õn kh©u bè trÝ ®iÒu hµnh lao ®éng tæ chøc cÊp ph¸t vËt t-. Tuú theo tõng m« h×nh mµ mçi doanh nghiÖp cã thÓ bÇu 1 ®Õn 2 phã gi¸m ®èc trë lªn, mçi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phã gi¸m ®èc sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn trong c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Phã gi¸m ®èc kü thuËt, phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt, tõ ®ã c¸c phã gi¸m ®èc ph©n c«ng c«ng viÖc ®Õn tõng phßng ban, ph©n x-ëng tæ ®éi (nÕu lµ c¬ së s¶n xuÊt) toµn bé ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n theo quy®Þnh hiÖn nay ®-îc giao cho kÕ to¸n tr-ëng cã vÞ trÝ nh- phã gi¸m ®èc. d. Lao ®éng qu¶n lý. * Kh¸i niÖm lao ®éng qu¶n lý: Lao ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng lao ®éng ®Æc biÖt cña lao ®éng s¶n xuÊt, ®Ó hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt kh¸c nhau cÇn thiÕt ph¶i cã qu¸ tr×nh qu¶n lý. Trong doanh nghiÖp lao ®éng qu¶n lý gåm nh÷ng ng-êi lao ®éng ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn c¸c chuøc n¨ng qu¶n lý ®ã lµ: Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, tr-ëng phã c¸c phßng ban... c¸c nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ mét sè ng-êi phôc vô kh¸c. Lao ®éng qu¶n lý ®ãng vai trß rÊt quan träng bëi lÏ chØ cÇn mét sai sãt nhá cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh lao ®éng. * Néi dung cña lao ®éng qu¶n lý: Lao ®éng qu¶n lý gåm nhiÒu ®Æc ®iÓm c¬ b¶n kÕt hîp l¹i víi nhau. Néi dung mang tÝnh chÊt kü thuËt thÓ hiÖn ë c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ vµ ph©n tÝch chuyªn m«n, néi dung mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh thÓ hiÖn ë viÖc thùc hiªn c¸c c«ng viÖc nh»m tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n, thiÕt kÕ, quy ®Þnh nh-: LËp kÕ ho¹ch, h-íng d©n c«ng viÖc, ®iÒu chØnh, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc. Néi dung mang tÝnh chÊt s¸ng t¹o thÓ hiÖn ë viÖc thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nh- suy nghÜ, khai th¸c, t×m tßi vµ ph¸t minh c¸c s¸ng kiÕn míi, c¸c quyÕt ®Þnh vµ c¸c ph-¬ng ph¸p ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. Néi dung mang tÝnh chÊt thùc hµnh ®¬n gi¶n: §ã lµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n theo c¸c quyÕt ®Þnh h-íng dÉn s½n cã. Ngoµi ra cßn cã néi dung mang tÝnh chÊt héi häp vµ sù vô kh¸c nh-: tham gia c¸c cuéc häp vÒ chuyªn m«n hoÆc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cã tÝnh chÊt thñ tôc. 4. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý. 4.1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau ®-îc chuyªn m«n ho¸, ®-îc giao nh÷ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh vµ ®-îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý trong hÖ thèng. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ®-îc h×nh thµnh bëi c¸c bé phËn qu¶n lý vµ c¸c cÊp qu¶n lý. 4.2. C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 4.2.1 C¬ cÊu trùc tuyÕn: L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tuyÕn 2 L·nh ®¹o tuyÕn 1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 S¬ ®å 1: KiÓu c¬ cÊu qu¶n lý trùc tuyÕn. Trong ®ã A1, A2...An; B1, B2... Bn lµ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ c¬ cÊu gi¶n ®¬n nhÊt, mét cÊp d-íi cã mét thñ tr-ëng cÊp trªn mµ thi hµnh mÖnh lÖnh cña ng-êi ®ã mµ th«i. Ng-êi l·nh ®¹o trùc tuyÕn ph¶i thùc hiªn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng vÒ qu¶n lý. Mèi liªn hÖ ®-îc thùc hiÖn theo chiÒu däc. KiÓu c¬ cÊu nµy cã -u ®iÓm lµ quy tr¸ch nhiÖm râ rµng, duy tr× tÝnh kü thuËt vµ kiÓm tra. Ng-êi l·nh ®¹o c¸c tuyÕn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn víi c¸c ho¹t ®éng cña cÊp d-íi. ChÝnh v× vËy mµ duy tr× chÕ ®é mét thñ tr-ëng, bªn c¹nh ®ã kiÓu c¬ cÊu nµy cã nh-îc ®iÓm: ®ßi hái ng-êi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn, tæng hîp nã, khuyÕn khÝch s¸ng t¹o cña cÊp d-íi, kh«ng tËn dông d-íi sù gióp ®ì t- vÊn cña c¸c chuyªn gia vµ khi cÇn thiÕt liªn hÖ gi÷a 2 thµnh viªn cña c¸c tuyÕn th× viÖc b¸o c¸o th«ng tin theo ®-êng vßng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tæ chøc A1 L·nh ®¹o tæ chøc A2 A3 An S¬ ®å 2: KiÓu c¬ cÊu qu¶n lý theo chøc n¨ng. Theo kiÓu c¬ cÊu nµy, c«ng t¸c qu¶n lý ®-îc tæ chøc theo chøc n¨ng, do ®ã h×nh thµnh lµ nh÷ng ng-êi l·nh ®¹o ®-îc chuyªn m«n ho¸, chØ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, cÊp d-íi kh«ng nh÷ng chÞu sù l·nh ®¹o cña mét bé phËn chøc n¨ng mµ cßn chÞu sù l·nh ®¹o cña ng-êi chñ doanh nghiÖp vµ bé phËn chøc n¨ng kh¸c. ¦u ®iÓm cña d¹ng c¬ cÊu nµy lµ: Thu hót c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n mét c¸ch thµnh th¹o vµ gi¶m bít g¸nh nÆng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cho ng-êi l·nh ®¹o. C¬ cÊu theo chøc n¨ng cã nh÷ng h¹n chÕ vµ kh«ng duy tr× ®-îc tÝnh kü thuËt, kiÓm tra vµ phèi hîp ng-êi l·nh ®¹o tæ chøc ph¶i phèi hîp víi ng-êi l·nh ®¹o chøc n¨ng nh-ng do ®ã gi¶i quyÕt nhiÒu mÖnh lÖnh nªn l·nh ®¹o tæ chøc kh«ng phèi hîp ®-îc hÕt, dÉn ®Õn ng-êi thõa hµnh ph¶i chÞu mét lóc nhiÒu mÖnh lÖnh tr¸i ng-îc nhau. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.2.3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng: L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tuyÕn 1 A1 A2 L·nh ®¹o chøc n¨ng A A3 L·nh ®¹o chøc n¨ng B B1 L·nh ®¹o tuyÕn 2 B2 B3 Trong ®ã A1, A2... An; B1, B2... Bn lµ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. KiÓu c¬ cÊu nµy lµ sù phèi hîp gi÷a hai lo¹i c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng. ë ®©y lao ®éng vµ tæ chøc ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Ó h-íng dÉn, ®iÒu khiÓn, kiÓm tra tuyÕn mÖnh lÖnh theo tuyÕn ®· ®-îc quy ®Þnh. Ng-êi lµm l·nh ®¹o c¸c phßng ban chøc n¨ng cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh cho ng-êi thõa hµnh ë c¸c tuyÕn, c¸c c¬ cÊu trùc tuyÕn. Chøc n¨ng cã -u ®iÓm: tËn dông ®-îc -u ®iÓm cña 2 lo¹i c¬ cÊu: c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng ®ã lµ ph¸t huy ®-îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng ®ång thêi ®¶m b¶o ®-îc quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. Tuy nhiªn d¹ng c¬ cÊu nµy cã ®iÓm h¹n chÕ: do cã qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng th-êng ph¶i häp hµnh nhiÒu g©y c¨ng th¼ng vµ l·ng phÝ thêi gian. Ngoµi ra, cßn cã thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a ng-êi l·nh ®¹o vµ c¸c tuyÕn víi nhau do kh«ng thèng nhÊt quyÒn hµnh vµ quan ®iÓm. Trªn ®©y lµ 3 kiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý c¬ b¶n, ngoµi ra cßn cã c¸c kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn tham m-u, c¬ cÊu h×nh thøc vµ kh«ng h×nh thøc. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X· héi ngµy nay cµng ph¸t triÓn dÉn ®Õn biÕn ®æi m¹nh mÏ trong c¸c ®¬n vÞ. Song sù ph¸t triÓn g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tËp trung vµ chuyªn m«n ho¸ cao ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc. V× vËy hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ mét tÊt yÕu. ViÖc hoµn thiÖn chøc n¨ng lµm cho viÖc thùc hiÖn qu¶n lý lao ®éng cã chÊt l-îng cao h¬n. 5. Yªu cÇu ®èi víi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. 5.1. Thèng nhÊt môc ®Ých cña tæ chøc: Mét môc ®Ých chØ tËp hîp ®-îc sù hîp t¸c khi nh÷ng ng-êi tham gia hiÓu ®-îc b¶n chÊt vµ mèi quan hÖ mËt thiÕt cña môc ®Ých ®ã nh- lµ ®èi t-îng cña sù hîp t¸c. Nãi c¸ch kh¸c, khi c¸c c¸ nh©n ph¶i c¶m nhËn ®-îc môc ®Ých cña tæ chøc lµ cña chung, tÊt c¶ c¸c thµnh viªn míi cã ®-îc sù "®ång lßng hîp t¸c". NÕu cã nh÷ng kh¸c biÖt c¬ b¶n vµ nghiªm träng gi÷a môc ®Ých c¸ nh©n vµ tËp thÓ th× sÏ cã sù ly t¸n nh©n t©m. Môc ®Ých cña tæ chøc vµ vËn ®éng c¬ c¸ nh©n: Mçi ng-êi tham gia vµo bÊt kú tæ chøc nµo ®Òu cã t- c¸ch- t- c¸ch tæ chøc vµ t- c¸ch c¸ nh©n, cÇn ph¶i ph©n biÖt râ rµng gi÷a môc ®Ých tæ chøc vµ ®éng c¬ c¸ nh©n v× hai tÊt yÕu kh«ng ph¶i lµ ®ång nhÊt, chóng chØ ®ång nhÊt khi ®¹t ®-îc môc ®Ých vµ tæ chøc tù nã trë thµnh nguån giã cña sù tho¶ m·n c¸ nh©n. §éng c¬ c¸ nh©n lµ c¸i néi t¹i, lµ chñ quan; cßn môc ®Ých chung lµ c¸i bªn ngoµi, kh«ng thuéc c¸ nh©n vµ lµ c¸i kh¸ch quan. 5.2. Bé m¸y tæ chøc ph¶i g¾n víi môc tiªu vµ phôc vô triÖt ®Ó cho thùc hiÖn môc tiªu: Nguyªn t¾c nµy kh¼ng ®Þnh bao giê bé m¸y tæ chøc còng ph¶i phï hîp víi môc tiªu, tõ môc tiªu mµ ®Æt ra cÊu tróc bé m¸y. - CÊu tróc c¸c thµnh phÇn bé m¸y - CÊu tróc c¸ch vËn hµnh - CÊu tróc con ng-êi chØ huy, phèi hîp, x¸c ®Þnh ®éng lùc thóc ®Èy. 5.3. HiÖu qu¶ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé m¸y tæ chøc ph¶i ®-îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c chuyªn tinh, gän nhÑ vµ gi¶m thiÓu mäi chi phÝ. 5.4. C©n ®èi - C©n ®èi gi÷a quyÒn hµnh vµ tr¸ch nhiÖm - C©n ®èi gi÷a chøc vô vµ quyÒn hµnh trong bé m¸y - C©n ®èi vÒ c«ng viÖc gi÷a c¸c b« phËn víi nhau - C©n ®èi nh»m t¹o ra sù æn ®Þnh, v÷ng ch¾c trong tæ chøc 5.5. Linh ho¹t vµ hiÖu lùc. Bé m¸y cña tæ chøc kh«ng ®-îc cøng nh¾c, cè ®Þnh mµ ph¶i n¨ng ®éng mÒm dÎo ®Ó ®¶m b¶o sù thÝch nghi vµ øng phã kÞp thêi víi nh÷ng thay ®«Ø cña m«i tr-êng.PhÇn II Ph©n tÝch thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t- th«ng tin viÕt t¾t EMICO 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Emico C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t- th«ng tin ®-îc thµnh lËp ngµy 28/7/69 víi tªn ®Çu tiªn lµ C«ng ty cung øng vËt t- vµ th«ng tin, trùc thuéc tæng côc th«ng tin lóc ®ã Sau khi thèng nhÊt ®-íc n-íc vµo n¨m 1976 C«ng ty ®-îc chuyÓn sang cho uû banph¸t thanh vµ truyÒn h×nh qu¶n lý. Nhµ n-íc ban hµnh quyÕt ®Þnh Q§ /213/ TC ngµy 20/5/87 thµnh lËp bé v¨n ho¸ th«ng tin, C«ng ty ®-îc chuyÓn vÒ trùc thuéc bé nµy. Cuèi n¨m 1990 tr-íc yªu cÇu cÊp b¸ch vÒ ph¸t triÓn nghµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh, nh»m n©ng cao chÊt l-îng tuyªn truyÒn, xÐt thÊy viÖc nhËp khÈu vËt t- kü thuËt, thiÕt bÞ truyÒn thanh, truyÒn h×nh vµ th«ng tin, qua viÖc uû th¸c nhËp khÈu cho bé th-¬ng m¹i kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña nghµnh, g©y c¶n trë cho tiÕn ®é chç míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh. Ngµy 12/12/90 Bé tr-ëng bé v¨n ho¸ th«ng tin ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh Q§ 46/TC cho phÐp C«ng ty ®-îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ång bé, c¸c lo¹i vËt t-, linh kiÖn kü thuËt chuyªn dïng cho nghµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh. N¨m 1992 c«ng ty ®· ®-îc thµnh lËp l¹i theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT cña Héi ®ång Bé tr-ëng ( nay lµ ChÝnh phñ). T¹i thêi ®iÓm thµnh lËp l¹i nay lµ C«ng ty cã tæng sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ 4 .300.000.000 ®ång Tæng sè c¸c c«ng nh©n viªn lóc ban ®Çu lµ: 35 ng-êi, 100% sè c¸c bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty thuéc biªn chÕ nhµ n-íc. Còng trong n¨m 1992, xÐt thÊy chøc n¨ng vµ nhiÖm cña C«ng ty vËt t- kü thuËt, theo ®Ò nghÞ cña vô tæ chøc c¸n bé, gi¸m ®èc C«ng ty ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 182/TC-Q§ ®æi tªn C«ng ty thµnh: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t- th«ng tin víi tªn giao dÞch tiÕng Anh lµ: EQUIPMENT & Mate Rials of information IMPORT-EXPORT Company (EMICO) 2.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. - C¨n cø vµo ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô cña Bé, x©y dùng vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh toµn diÖn nh»m phôc vô yªu cÇu cñng cè, ph¸t triÓn sù nghiÖp th«ng tin ®¹i chóng trong c¶ n-íc. - §-îc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c lo¹i thiÕt bÞ,vËt t-,linh kiÖn ®ång bé phôc vô nhu cÇu trang bÞ l¹i vµ hiÖn ®¹i ho¸ nghµnh ph¸t thanh, truyÒn h×nh vµ th«ng tin ®¹i chóng. - Tæ chøc khai th¸c mäi tiÒm n¨ng trong kinh doanh, liªn doanh s¶n xuÊt liªn kÕt víi c¸c nghµnh kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc ®Ó t¨ng c-êng kh¼ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ngo¹i tÖ ®¸p øng yªu nhËp khÈu. - Tæ chøc s¶n xuÊt, l¾p gi¸p, söa ch÷a, b¶o hµnh nh÷ng thiÕt bÞ vËt t- cña nghµnh vµ x· héi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµy 24/3/1994, c¨n cø quyÕt dÞnh vµ c«ng v¨n cã liªn quan, C«ng ty ®-îc chuyÓn giao sang §TNVN qu¶n lý. Tõ ®ã C«ng ty trùc thuéc ®µi TNVN. Trong c¸c n¨m tiÕp theo, nh»m më réng ph¹m vi vµ nghµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ®· lÇn l-ît thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trùc thuéc sau: - Chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i TP.HCM. - Trung t©m tiÕp thÞ vµ th«ng tin qu¶ng c¸o. - XÝ nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p ®Æt thiÕt bÞ kinh doanh ph¸t thanh truyÒn h×nh. - Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®iÖn tö tin häc, th«ng tin. Nh- vËy sau h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn hiÖn nay EMICO ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t- th«ng tin, viÕt t¾t lµ EMICO lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc §TNVN. C«ng ty lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng, cã trô së ®Æt t¹i sè 5A phè Thi S¸ch- QuËn HBT-HN: - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 220 ng-êi, trong ®ã: + Biªn chÕ nhµ n-íc 102 ng-êi. + Hîp ®ång dµi h¹n 28 ng-êi. + Hîp ®ång ng¾n h¹n, thêi vô 90 ng-êi. - Tæng nguån vèn: 65.200.000.000 ®ång trong ®ã: + Vèn chñ së h÷u: 7.900.000.000 ®ång. + Vèn kinh doanh: 7.600.000.000.®ång. + Vèn l-u ®éng: 59.100.000.000 ®ång. + Tµi s¶n cè ®Þnh: 6.100.000.000 ®ång. - Tæng doanh thu (1998-2001): 357.000.000 ®ång. - Tæng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu (1998-2001): 50.800.000 USD. - Nép ng©n s¸ch nhµ n-íc (1998-2001): 17.600.000.000 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Tæng quü l-¬ng (1998-2001): 3.200.000.000 ®ång. Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn (1998-2001): 1.100.000 ®ång/1 ng-êi/1th¸ng. 2.3. Thùc tr¹ng kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty. 2.3.1. ThÞ tr-êng nhËp khÈu cña C«ng ty: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, thÞ tr-êng cã vÞ trÝ trung t©m, thÞ tr-êng võa lµ môc tiªu cña ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh võa lµ m«i tr-êng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸. Bëi vËy mµ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Òu ®-îc chó ý quan t©m nhÊt ®Þnh cña mçi doanh nghiÖp. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng ccña EMICO ®-îc thùc hiÖn qua mét sè b-íc sau: nghiªn cøu vµ ph©n lo¹i c¸c nhãm kh¸ch hµng, dù b¸o xu h-íng biÕn ®éng cña thÞ trõng th«ng qua ®ã n¾m b¾t c¬ héi kinh doanh,®ång thêi h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. 2.3.2. M«i tr-êng kinh doanh: M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp kµ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè, ®iÒu kiÖn bªn trong vµ bªn ngoµi cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng, EMICO ®· chia m«i tr-êng thµnh hai lo¹i: 2.3.2.1. M«i tr-êng vi m«: - Kh¸ch hµng: kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ c¸c C«ng ty lín c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¬ quan nhµ n-íc. C«ng ty cung cÊp c¸c mÆt hµng thuéc lÜnh vùc th«ng tin cho nh÷ng ®èi t-îng kh¸ch hµng. Lµ mét C«ng ty chuyªn doanh nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t- th«ng tin vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt l¾p r¾p c¸c s¶n phÈm cña nghµnh ph¸t thanh- truyÒn h×nh, thÞ tr-êng nhËp khÈu cña C«ng ty lµ c¸c n-íc §µi Loan, NhËt, Hµn quèc, ý, Anh, Ph¸p. h×nh thøc nhËp khÈu sÏ tiÕn hµnh theo ®óng qui ®Þnh cña nhµ n-íc. 2.3.2.2. M«i tr-êng vÜ m«: a. YÕu tè nh©n khÈu: D©n sè t¨ng kÐo theo nhu cÇu cña con ng-êi t¨ng theo ®ång thêi lèi sèng hiÖn nay cña ng-êi d©n còng nh- viÖc thu hÑp qui m« gia ®×nh sÏ t¹o 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®iÒu kiÖn cho nhiÒu ng-êi cã nhu cÇu n¾m b¾t th«ng tin nhanh chãng ®iÒu nµy ®ßi hái thÞ tr-êng mÆt hµng th«ng tin ph¶i rÊt ph¸t triÓn míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng, tr×nh ®é häc vÊn, sù gia t¨ng d©n sè... Còng ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. b. YÕu tè kinh tÕ: C¸c yÕu tè kinh tÕ cã t¸c ®éng rÊt lín vµ nhiÒu mmÆt ®Õn m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp, chóng cã thÓ trë thµnh c¬ héi hoÆc nguy c¬ ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng nhËp khÈu cña EMICO trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµy cµng mét gia t¨ng. c. YÕu tè chÝnh trÞ ph¸p luËt: §èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th× viÖc nghiªn cøu m«i tr-êng chÝnh trÞ ph¸p luËt lµ rÊt quan träng. C¸c quèc gia kh¸c nhau vÒ m«i tr-êng chÝnh trÞ ph¸p luËt, do ®ã tiÕn hµnh lËp c¸c chiÕn l-îc kinh doanh th× doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸c v¸n ®Ò sau: Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®-êng lèi ngo¹i giao, vai trß chiÕn l-îc cña §¶ng vµ nhµ n-íc, hÖ thèng luËt ph¸p cã ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh- thÕ nµo.Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc cho nªn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh C«ng ty EMICO chó träng t×m hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng chñ tr-¬ng ®-êng lèi cña §¶ng vµ nhµ n-íc. d. YÕu tè khoa häc kü thuËt: Cã ¶nh h-ëng quan träng vµ trùc tiÕp ®Õn m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®èi víi C«ng ty EMICO th× viÖc nhËp mét sè d©y chuyÒn l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ do nghµnh ph¸t thanh truyÒn h×nh tõ n-íc ngoµi sÏ gióp cho C«ng ty cã kh¶ n¨ng vËn duông thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nh»m n©ng cao ®-îc chÊt l-îng hµng ho¸ vµ gi¶m bít chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ th«ng tin. 2.4. C¸c mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty. MÆt hµng kinh doanh chñ yÕu hiÖn nay cña C«ng ty gåm: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c lo¹i m¸y thu, m¸y ph¸t truyÒn h×nh, m¸y FM,AM, ®Çu thu ch¶o tÝn hiÖu vÖ tinh,c¸c lo¹i ¨ng ten thu ph¸t sãng. - Loa, micro, t¨ng ©m. - ThiÕt bÞ cho c¸c phßng Studio - ThiÕt bÞ ®iÖn ¶nh, s©n khÊu. - ThiÕt bÞ cho triÓn l·m. - ThiÕt bÞ l-u tr÷ ch-¬ng tr×nh. - ThiÕt bÞ dËy häc. - Hµng tiªu dïng (®iÖn l¹nh, ®iÖn tö). - Ph-¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i. 2.5. C¬ së vËt chÊt kü thuËt: Ngoµi trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i sè 5-Thi S¸ch- HBT-HN, C«ng ty cßn cã c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt sau: + Mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt l¾p r¸p, söa ch÷a, b¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ nghe nh×n (ti vi, radio), c¸c thiÕt bÞ Studio ph¸t thanh- truyÒn h×nh vµ c¸c thiÕt bÞ ®ång bé kh¸c cho nghµnh ph¸t thanh truyÒn h×nh víi d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¾p r¸p trÞ gi¸ trªn 3 tû ®ång, cïng víi mÆt b»ng kho x-ëng diÖn tÝch 6.090 m2 t¹i sè 9 L¹c Trung- Hµ Néi. + Mét trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ ®iÖn tö tin häc chuyªn lµm c¸c nhiÖm vô chÕ thö s¶n xuÊt, l¾p r¸p, l¾p ®Æt, chuyÓn giao c«ng vµ b¶o hµnh m¸y ph¸t h×nh, m¸y ph¸t FM c«ng suÊt tõ 10W-2000W, ¨ng ten m¸y thu ph¸t FM vµ m¸y thu ph¸t h×nh, thiÕt bÞ TBR vµ RRO côm truyÒn thanhn kh«ng d©y... Trung t©m ®-îc trang bÞ d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi trÞ gi¸ vµi tû ®ång còng ®-îc ®Æt t¹i Hµ Néi. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã chi nh¸nh ®Æt t¹i 64 Tr-¬ng §Þnh- QuËn3TP.HCM vµ mét trung t©m tiÕp thÞ th«ng tin vµ qu¶ng c¸o t¹i Hµ Néi. 2.6. §¸nh gi¸ chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt qu¶ kinh doanh lµ mét th-íc ®o quan träng cã tÝnh trùc diÖn nhÊt ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu ®Ó ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung cña C«ng ty. B¶ng ngang Qua b¶ng sè liÖu cô thÓ trªn ta thÊy: C«ng ty EMICO lµ mét C«ng ty xuÊt nhËp khÈu cã qui m« võa. N¨m 1998 ®· thùc hiÖn ®-îc tæng doanh thu 86.729.714.485 ®ång. Vµ møc doanh thu nh- vËy khi trõ ®i tÊt c¶ c¸ chi phÝ vµ nép thuÕ 1.041.457.198 ®ång th× lîi nhuËn thu d-îc lµ: 243.133.635 ®ång. N¨m 1999 tæng doanh thu cña C«ng ty t¨ng 5% gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 5,4% doanh thu thuÇn t¨ng 5,8% nh-ng l·i gép l¹i t¨ng chËm tØ lÖ l·i gép gi¶m tõ 9,l68% xuèng cßn 9,36% trong ®ã chi phÝ l-u th«mg t¨ng rÊt nhanh 9,5%. Tuy nhiªn lîi nhuËn rßng cña C«ng ty t¨ng 31,8% víi møc t¨ng tû lÖ l·i rßng tõ 0,28% lªn 0,35%. ®iÒu nµy cho thÊy mÆc dï chi phÝ t¨ng nh-ng lîi nhuËn rßng thu ®-îc cña C«ng ty vÉn t¨ng vµ tèc ®é quay vßng vèn kinh doanh rót ng¾n tõ 23,57 ngµy xuèng cßn 20,2 ngµy. 2.7. Ph©n tÝch tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty EMICO. 2.7.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty EMICO. Trong C«ng ty, cã mét gi¸m ®èc võa ®¹i diÖn cho nhµ n-íc võa ®¹i diÖn cho c«ng nh©n viªn qu¶n lý theo chÕ ®é thñ tr-ëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc do cÊp trªn bæ nhiÖm vµ gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn toµn quyÒn cña C«ng ty trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty. Tr-êng hîp gi¸m ®èc ®i v¾ng ®-îc uû quyÒn ng-êi thay lµ phã gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng ban nghiÖp vô. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã 3 phã gi¸m ®èc ®ã lµ mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, mét phã gi¸m ®èc dù ¸n ®Çu t- vµ mét kÕ to¸n tr-ëng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong C«ng ty cã 3 phßng ®ã lµ: Phßng kinh doanh XNK, phßng TCTH, phßng KH-TV. C¸c phßng nµy lµ mét bé phËn tham m-u gióp viÖc gi¸m ®èc vÒ mÆt chuyªn m«n nghiÖp vô hay hµnh chÝnh nh»m ®¸p øng tèt cho yªu cÇu qu¶n lý. Gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong C«ng ty, trong s¶n xuÊt kinh doanh vÒ nghiÖp vô theo phßng m×nh phô tr¸ch, ®ång thêi tæng kÕt b¸o c¸o rót kinh nghiÖm thuéc phßng m×nh, x©y dùng m¹ng l-íi nghiÖp vô tõ d-íi lªn ®Ó ®¶m b¶o c¸c mÆt c«ng t¸c cña phßng m×nh ®-îc tr«i ch¶y, ¨n khíp, ®ång thêi còng chó ý c¶i tiÕn tæ chøc, lÒ lèi lµm viÖc nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. NhiÖm vô cña phßng nµy cã liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c phßng kh¸c cho nªn khi x©y dùng còng nh- thùc hiÖn vµ h-íng dÉn thùc hiÖn ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ thùc sù b×nh ®¼ng nh»m thùc hiÖn tinh thÇn c¸c nguyªn t¾c chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt, c©n ®èi vµ toµn diÖn c¸c mÆt cña C«ng ty, ph¶i gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c phßng cïng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®· ®-îc ph©n c«ng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 4: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Kinh doanh Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng KD XNK Chi nh¸nh t¹i TP. HCM Cöa hµng Phßng TC TH XN SX l¾p r¸p, l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ KD ph¸t thanh truyÒn h×nh Nhµ kho Phã gi¸m ®èc DA - §T Cöa hµng KÕ to¸n tr-ëng Phßng KHTV Trung t©m tiÕp thÞ vµ th«ng tin qu¶ng c¸o Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ ®iÖn tö tin häc Cöa hµng Cöa hµng 2.7.2. Lùc l-îng lao ®éng cña C«ng ty HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña mét C«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é n¨ng lùc c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng phôc vô cho viÖc thu thËp th«ng tin, ph¸t thanh truyÒn h×nh. Khi c¬ chÕ bao cÊp kh«ng cßn tån t¹i th× viÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®ßi hái ®éi ngò lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸p øng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc vµ n¾m b¾t ®-îc th«ng tin kÞp thêi. Do vËy mµ C«ng ty EMICO rÊt chó träng ®Õn viÖc ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng vµ n©ng cao tr×nh ®é cho hä. C«ng ty cè g¾ng x¾p xÕp bè trÝ lao ®éng sao cho phï hîp vµ n©ng cao ®-îc ®êi sèng cña hä. 20
- Xem thêm -