Tài liệu Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty vật liệu xây dựng cẩm trướng

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë mçi doanh nghiÖp lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan, nhÊt lµ khi chóng ta chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p nh-ng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi lÏ ®èi t-îng cña nã lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý. Mçi ho¹t ®éng cña hä g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. T-¬ng lai cña c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu n»m trong tay c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp. Nãi nh- vËy kh«ng cã nghÜa lµ phñ nhËn vai trß cña c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. C«ng nh©n viªn còng ®ãng mét vai trß quan träng nh-ng quyÕt ®Þnh vÉn ë ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý. Nh- vËy, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cÊp qu¶n lý lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña mäi doanh nghiÖp. C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng lµ doanh nghiÖp míi ®-îc thµnh lËp l¹i n¨m 1995. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ thùc sù cÇn thiÕt, cÇn ph¶i lµm ngay. Tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n bëi lÏ c«ng ty cã sè l-îng c«ng nh©n viªn kh¸ lín, sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn ch-a ®-îc nhÞp nhµng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ch-a cao. V× vËy trong thêi gian thùc tËp t¹i doanh nghiÖp vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr-êng, em m¹nh d¹n ®i s©u vµo ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr­íng“. Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty trong vµi n¨m qua vµ b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p nh-: Kh¶o s¸t, ph©n tÝch, thèng kª, pháng vÊn... Trong chuyªn ®Ò em ®· ®i vµo nghiªn cøu vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã ®-a ra mét sè kh¶ n¨ng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. 1 PhÇn thø nhÊt lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. I. Qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý A. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. Qu¶n lý tæ chøc. - Qu¶n lý lµ g× ? Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã ®Þnh h-íng cña chñ thÓ lªn ®èi t-îng qu¶n lý nh»m duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng, sö dông tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng cã s½n, c¸c c¬ héi ®Ó ®-a hÖ thèng ®i ®Õn môc tiªu ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. Qu¶n lý lµ qu¶ tr×nh vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ, tù nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc kü thuËt. Tõ ®ã hä t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét ho¹t ®éng t¸c ®éng ®Õn hµnh vi cã ý thøc cña ng-êi lao ®éng vµ tËp thÓ ng-êi lao ®éng, qua ®ã t¸c ®éng ®Õn yÕu tè vËt chÊt, kü thuËt cña s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp. Thùc chÊt cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¶n lý con ng-êi, bëi v× con ng-êi lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong mäi hÖ thèng s¶n xuÊt, con ng-êi lu«n gi÷ vÞ trÝ trung t©m vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. Qu¶n lý con ng-êi gåm nhiÒu chøc n¨ng phøc t¹p. Bëi v×, con ng-êi chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè nh-: Sinh lý, t©m lý, x· héi... C¸c yÕu tè nµy lu«n cã sù hç trî qua l¹i, t¸c ®éng nhau h×nh thµnh nh©n c¸ch mçi con ng-êi. - Tæ chøc lµ g× ? Tæ chøc lµ sù liªn kÕt nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng qu¸ tr×nh, nh÷ng ho¹t ®éng trong hÖ thèng nh»m thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra cña hÖ thèng dùa trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c vµ nguyªn t¾c cña qu¶n trÞ quy ®Þnh. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp - Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc: 2 C¬ cÊu tæ chøc lµ h×nh thøc tån t¹i cña tæ chøc, biÓu thÞ viÖc s¾p xÕp theo trËt tù nµo ®ã cña mçi bé phËn cña tæ chøc cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng. - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp. Lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®-îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®-îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ phôc vô môc ®Ých chung ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp. §©y lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n trÞ, nã cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mét mÆt ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c nã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Nh÷ng yªu cÇu ®åi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp cô thÓ, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¸p øng ®-îc nh÷ng yªu cÇu sau: - TÝnh tèi -u: Gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n lý ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mèi liªn hÖ hîp lý víi sè l-îng cÊp qu¶n lý Ýt nhÊt trong doanh nghiÖp. Cho nªn, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt. - TÝnh linh ho¹t: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh, linh ho¹t víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh- ngoµi m«i tr-êng. - TÝnh tin cËy lín: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®-îc sö dông trong doanh nghiÖp, nhê ®ã b¶o ®¶m sù phèi hîp tèt nhÊt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp. - TÝnh kinh tÕ : C¬ cÊu qu¶n lý ph¶i sö dông chi phÝ qu¶n trÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tiªu chuÈn xem xÐt míi quan hÖ nµy lµ mèi t-¬ng quan gi÷a chi phÝ dù ®Þnh bá ra vµ kÕt qu¶ sÏ thu vÒ. Bé m¸y qu¶n lý ®-îc coi lµ v÷ng m¹nh khi nh÷ng quyÕt ®Þnh cña nã ®-îc chuÈn bÞ mét c¸ch chu ®¸o, cã c¬ së khoa häc, s¸t víi thùc tÕ s¶n xuÊt. Cã nh- vËy th× nh÷ng quyÕt ®Þnh Êy ®-îc mäi bé phËn, mäi ng-êi chÊp hµnh víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, kû luËt nghiªm kh¾c, ý thøc tù gi¸c ®Çy ®ñ. 3 4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng Khi hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ch¼ng nh÷ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu ®· xÐt ë trªn, mµ ®iÒu quan träng vµ khã kh¨n nhÊt lµ ph¶i qu¸n triÖt nh÷ng yªu cÇu ®ã vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn, t×nh huèng cô thÓ. Nãi c¸ch kh¸c lµ cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña viÖc h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Ta cã thÓ quy thµnh hai nhãm nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh- sau: a. Nhãm nh©n tè thuéc ®èi t-îng qu¶n lý. - T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt: Chñng lo¹i s¶n phÈm, quy m« s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®Òu ¶nh h-ëng ®Õn thµnh phÇn vµ néi dung nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý mµ th«ng qua chóng cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. b. Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý. - Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp. - Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ. - Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ, tr×nh ®é kiÕn thøc, tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng cña hä. - Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè l-îng ng-êi bÞ l·nh ®¹o vµ kh¶ n¨ng kiÓm tra cña l·nh ®¹o ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cña nh÷ng ng-êi cÊp d-íi. - ChÝnh s¸ch ®·i ngé cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. 4 B. C¸c kiÓu m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc. 1. C¬ cÊu trùc tuyÕn. KiÓu m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 1: S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn. L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tuyÕn II L·nh ®¹o tuyÕn I A1 A2 … An Bn … B2 B1 Trong ®ã: A1, A2, .., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ c¬ cÊu tæ chøc ®¬n gi¶n nhÊt trong ®ã cã mét cÊp trªn vµ mét cÊp d-íi. Toµn bé vÊn ®Ò ®-îc gi¶i quyÕt theo mét kªnh theo mèi liªn hÖ ®-êng th¼ng. 5 CÊp l·nh ®¹o trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c¬ cÊu nµy lµ: CÊp trªn trùc tiÕp l·nh ®¹o cÊp d-íi. CÊp d-íi tiÕp thu, chÊp hµnh chØ thÞ, mÖnh lÖnh cÊp trªn. * ¦u ®iÓm: QuyÒn lùu tËp trung, quy tr¸ch nhiÖm râ rµng, duy tr× ®-îc tÝnh kû luËt vµ kiÓm tra, liªn hÖ dÔ dµng ®¬n gi¶n, mau lÑ, quyÕt ®Þnh nhanh chãng, mÖnh lÖnh thèng nhÊt tiÖn cho Gi¸m ®èc. ChÝnh v× vËy mµ t¹o ®iÒu kiÖn duy tr× mét thñ tr-ëng. * Nh-îc ®iÓm: Kh«ng cã sù ph©n c«ng hîp lý, kh«ng cã quan hÖ ®iÒu hoµ theo chiÒu ngang. TÊt c¶ ®Òu do c¸ nh©n quyÕt ®Þnh nªn dÔ ®i ®Õn chuyªn quyÒn, ®éc ®o¸n. §ßi hái ng-êi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng, toµn diÖn, tæng hîp. §ång thêi kh«ng tËn dông ®-îc sù t- vÊn, gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é cao vÒ tõng mÆt qu¶n trÞ vµ khi cÇn thiÕt liªn hÖ gi÷a hai thµnh viªn cña c¸c tuyÕn th× viÖc b¸o c¸o th«ng tin ®i theo ®-êng vßng. 2. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 2: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng. L·nh ®¹o doanh nghiÖp L·nh ®¹o chøc n¨ng I L·nh ®¹o chøc n¨ng II 6 Trong ®ã: A1, A2, ..., An lµ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. Theo c¬ cÊu nµy, c«ng t¸c qu¶n lý ®-îc tæ chøc theo tõng chøc n¨ng riªng. Do ®ã, h×nh thµnh nªn nh÷ng ng-êi l·nh ®¹o ®-îc chuyªn m«n ho¸, chØ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. CÊp d-íi kh«ng nh÷ng chÞu sù l·nh ®¹o cña ng-êi chñ doanh nghiÖp mµ cßn chÞu sù l·nh ®¹o cña bé phËn chøc n¨ng kh¸c. * ¦u ®iÓm: Thu hót ®-îc c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n mét c¸ch thµnh th¹o h¬n, ®ång thêi gi¶m bít ®-îc g¸nh nÆng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cho ng-êi l·nh ®¹o. * Nh-îc ®iÓm: Kh«ng duy tr× ®-îc tÝnh kû luËt, kiÓm tra phèi hîp. Ng-êi l·nh ®¹o tæ chøc ph¶i phèi hîp víi ng-êi l·nh ®¹o chøc n¨ng, nh-ng do cã qu¸ nhiÒu mÖnh lÖnh nªn l·nh ®¹o tæ chøc kh«ng phèi hîp ®-îc hÕt, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng-êi thõa hµnh trong mét lóc cã thÓ nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh, thËm chÝ tr¸i ng-îc nhau. 3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. BiÓu 3: M« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. L·nh ®¹o tæ chøc Tham m-u 7 L·nh ®¹o tuyÕn I A1 L·nh ®¹o chøc n¨ng A A2 … An L·nh ®¹o chøc n¨ng B B1 L·nh ®¹o tuyÕn II B2 … Bn Trong ®ã: A1, A2, ..., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ m« h×nh qu¶n lý kÕt hîp gi÷a sù chØ huy trùc tiÕp cña c¸c cÊp l·nh ®¹o hµnh chÝnh trong xÝ nghiÖp vµ sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn chøc n¨ng c¸c cÊp. Lo¹i c¬ cÊu nµy ®ång thêi gi÷ ®-îc -u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng, l¹i tr¸nh ®-îc c¸c khuyÕt ®iÓm cña mçi kiÓu c¬ cÊu ®ã. * ¦u ®iÓm: Ph¸t huy ®-îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng, ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. * Nh-îc ®iÓm: Do cã qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng, nªn l·nh ®¹o tæ chøc th-êng ph¶i häp hµnh nhiÒu, g©y c¨ng th¼ng vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Ng-êi ra cßn cã thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a l·nh ®¹o c¸c tuyÕn víi nhau do kh«ng thèng nhÊt ®-îc quyÒn h¹n vµ quan ®iÓm. Trong ba m« h×nh trªn th× m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng ®-îc ¸p dông réng r·i h¬n c¶ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Ng-íi ba c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c¬ b¶n trªn cßn cã kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn tham m-u, c¬ cÊu chÝnh thøc, c¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc, c¬ cÊu theo kh¸ch hµng... II. Lao ®éng qu¶n lý. 1. Kh¸i niÖm vÒ lao ®éng qu¶n lý, sù ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý. 8 1.1. Lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý ®-îc hiÓu lµ tÊt c¶ nh÷ng ng-êi lao ®éng ®Æc biÖt ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ tham gia vµo viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. Theo C¸c M¸c th×: “ Lao ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng lao ®éng ®Æc biÖt cña con ng-êi lao ®éng s¶n xuÊt, ®Ó hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt kh¸c nhau cÇn thiÕt ph¶i cã qu¸ tr×nh ®ã.” Trong doanh nghiÖp, lao ®éng qu¶n lý bao gåm nh÷ng ng-êi lao ®éng ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, ®ã lµ: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, Tr-ëng- Phã c¸c phßng ban, c¸c nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ mét så ng-êi phôc vô kh¸c. Lao ®éng qu¶n lý ®ãng vai trß quan träng, bëi lÏ chØ cÇn mét sai sãt nhá cña hä cã thÓ g©y ¶nh h-ëng lín ®Õn c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý a. Theo chøc n¨ng, vai trß cña hä ®èi víi viÖc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× lao ®éng qu¶n lý ®-îc ph©n chia ra thµnh: Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh. - Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt: lµ nh÷ng ng-êi ®-îc ®µo t¹o t¹i c¸c tr-êng kü thuËt hoÆc ®· qua thùc tÕ cã tr×nh ®é kü thuËt t-¬ng ®-¬ng, ®-îc cÊp trªn cã thÈm quyÒn thõa nhËn b»ng v¨n b¶n, ®ång thêi lµ ng-êi trùc tiÕp chØ ®¹o hoÆc trùc tiÕp lµm c«ng t¸c kü thuËt. §ã lµ Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc, qu¶n ®èc phô tr¸ch kü thuËt, Tr-ëng- Phã phßng ban kü thuËt, c¸c kü s-, kü thuËt viªn, nh©n viªn ë c¸c phßng ban. - Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ: Lµ nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o, tæ chøc, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh-: Gi¸m ®èc hay Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, kÕ to¸n tr-ëng, c¸c c¸n bé nh©n viªn c«ng t¸c t¹i c¸c phßng kÕ ho¹ch, tµi chÝnh kÕ to¸n, cung tiªu... 9 - Nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh: Lµ nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, thi ®ua khen th-ëng, qu¶n lý hµnh chÝnh, v¨n th- l-u tr÷, lÔ t©n, l¸i xe, vÖ sinh, t¹p vô... b. Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, lao ®éng qu¶n lý ®-îc ph©n chia ra thµnh: - C¸n bé l·nh ®¹o: Lµ nh÷ng ng-êi lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng l·nh ®¹o bao gåm: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, c¸c Tr-ëng-Phã phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp... §©y lµ nh÷ng ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - C¸c chuyªn gia: Lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc chuyªn m«n bao gåm c¸n bé kinh tÕ, kü thuËt viªn, nh÷ng nhµ khoa häc. §©y lµ nh÷ng lùc l-îng tham m-u cho l·nh ®¹o trong viÖc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt: §©y lµ c¸c c¸n bé qu¶n lý thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n, bao gåm c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n, kiÓm tra nh- nh©n viªn kiÓm ®Þnh, nh©n viªn kÕ to¸n, thñ quü, thñ kho, v¨n th-, lÔ t©n, b¶o vÖ, t¹p vô... NhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt lµ tiÕp nhËn c¸c th«ng tin ban ®Çu vµ xö lý chóng, truyÒn tin ®Õn n¬i nhËn còng nh- chuÈn bÞ vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp. 2. Néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý. C¸c lo¹i lao ®éng kh¸c nhau cã nhiÖm vô lao ®éng kh¸c nhau. Do ®ã cã néi dung lao ®éng rÊt kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau ®ã lµ do sù kh¸c biÖt vÒ tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng qu¶n lý quy ®Þnh. Tuy nhiªn, néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng ®Òu ®-îc hîp thµnh tõ c¸c yÕu tè thµnh phÇn sau: - YÕu tè kü thuËt: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc mang tÝnh chÊt thiÕt kÕ vµ mang tÝnh chÊt chuyªn m«n nh-: thiÕt kÕ, øng dông s¶n phÈm míi, ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ ¸p dông c¸c ph-¬ng ¸n c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng... 10 - YÕu tè tæ chøc hµnh chÝnh: ThÓ hiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ, c¸c quyÕt ®Þnh nh- lËp kÕ ho¹ch, h-íng dÉn c«ng viÖc, ®iÒu hµnh kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc. - YÕu tè s¸ng t¹o: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nh- suy nghÜ, t×m tßi, ph¸t minh ra kiÕn thøc míi, c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c ph-¬ng ph¸p ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. - YÕu tè thùc hµnh gi¶n ®¬n: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n ®-îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh, h-íng dÉn cã s½n nh- c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn thu thËp vµ xö lý th«ng tin, truyÒn tin vµ c¸c c«ng viÖc phôc vô. - YÕu tè héi häp vµ sù vô: ThÓ hiÖn ë sù tham gia vµo c¸c cuéc häp vÒ chuyªn m«n hoÆc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã tÝnh thñ tôc. C¶ n¨m yÕu tè trªn ®Òu cã mÆt ë néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lao ®éng qu¶n lý nh-ng víi tû träng kh¸c nhau lµm cho néi dung lao ®éng cña hä còng kh¸c nhau. 3. §Æc ®iÓm cña lao ®éng qu¶n lý cã ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc Ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng lao ®éng trÝ ãc vµ mang tÝnh t©m lý x· héi cao. §èi t-îng bÞ qu¶n lý ë ®©y lµ ng-êi lao ®éng vµ tËp thÓ lao ®éng. Do ®ã, ®ßi hái ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý ph¶i mang tÝnh t©m lý x· héi cao gi÷a nh÷ng ng-êi lao ®éng víi nhau. V× ®Æc ®iÓm nµy cho nªn trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc ph¶i t¹o ra ®-îc m«i tr-êng lao ®éng tho¶i m¸i, bÇu kh«ng khÝ t©m lý vui vÎ vµ ®oµn kÕt trong néi bé doanh nghiÖp. Th«ng tin kinh tÕ võa lµ ®èi t-îng lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng, võa lµ ph-¬ng tiÖn lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý thu nhËn, xö lý c¸c th«ng tin kinh tÕ ®Ó phôc vô môc ®Ých cña m×nh t¹i doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin kinh tÕ ®· ®-îc xö lý bëi nh÷ng lao ®éng qu¶n lý chÝnh lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý. MÆt kh¸c, th«ng tin kinh tÕ lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó lao ®éng qu¶n lý hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc cña m×nh. Víi ®Æc ®iÓm nµy, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i tæ chøc tèt c¸c th«ng tin cña lao ®éng qu¶n lý, trang bÞ nh÷ng ph-¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho lao ®éng 11 qu¶n lý cã thÓ thu thËp, xö lý, l-u tr÷ c¸c th«ng tin kinh tÕ mét c¸ch thuËn lîi, dÔ dµng. III. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. N-íc ta ®· tõng tr¶i qua mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung trong mét thêi gian dµi, kÐo theo ®ã lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ chËm ch¹p do mang nÆng tÝnh bao cÊp, bé m¸y qu¶n lý c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ cång kÒnh, tån t¹i nhiÒu tæ chøc ®«ng vÒ sè l-îng nh-ng tÝnh n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ l¹i thÊp. §iÒu ®ã kh«ng cßn phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, vËn ®éng theo quy luËt thÞ tr-êng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, gän nhÑ, linh ho¹t ®Ó thùc hiÖn qu¶ tr×nh qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng qu¶n lý cã néi dung rÊt phong phó, ®a d¹ng, khã x¸c ®Þnh mµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng l¹i kh«ng thÓ hiÖn d-íi d¹ng vËt chÊt nh-ng nã lu«n g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do ®ã cÇn ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Môc tiªu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi nhµ qu¶n lý. Bëi vËy, c«ng viÖc cña hÖ thèng qu¶n lý trong doanh nghiÖp lµ ph¶i th-êng xuyªn ®iÒu tra, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, c©n nh¾c, so¹n th¶o vµ lùa chän ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh tèi -u. MÆt kh¸c, c¸c chñ doanh nghiÖp còng ph¶i th-êng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc, rót ra nh÷ng thiÕu sãt, nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶, v¹ch ra nh÷ng tiÒm n¨ng ch-a ®-îc sö dông vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc, xö lý ®Ó sö dông kÞp thêi, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ßi hái chñ doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó lµm ®-îc nh- vËy trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, nguån vèn, lao ®éng cßn h¹n chÕ, c¸c chñ doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ ph-¬ng h-íng ®Çu t-, c¸ch ®Çu t-, biÖn ph¸p sö dông c¸c ®iÒu kiÖn s½n cã cña m×nh. 12 Tãm l¹i, ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý æn ®Þnh vµ phï hîp. Do ®ã, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng lµ phï hîp víi xu thÕ chung. Qua ®ã gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, ®ång thêi hoµn thiÖn ®-îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian lao ®éng, sö dông hiÖu qu¶ nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµm cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng nhÞp nhµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. PhÇn thø hai Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng I.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng c¬ b¶n cã ¶nh h-ëng tíi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr-íng thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸ ®-îc thµnh lËp l¹i n¨m 1995. Tr-íc ®ã, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr-íng ra ®êi n¨m 1956 theo quyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸. N¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh 17/ UBTH, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi CÈm Tr-íng nhËp vµo xÝ nghiÖp liªn hiÖp vËt liÖu x©y dùng I vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi CÈm Tr-íng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé. Ngµy 18/9/1991 theo quyÕt ®Þnh 795/ UBTH xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr-íng ®-îc t¸ch ra khái xÝ nghiÖp liªn hîp vËt liÖu x©y dùng I vµ trë thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸. 13 Ngµy 17/5/1995 nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H-¬ng kh¸nh thµnh vµ ®i vµo s¶n xuÊt. Khi ®ã, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr-íng ®æi tªn thµnh c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng. Nh- vËy, hiÖn nay c«ng ty cã hai c¬ së s¶n xuÊt ®ã lµ: xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng- tiÒn th©n cña c«ng ty hiÖn nay t¹i x· §Þnh C«ng hyuÖn Yªn §Þnh, vµ nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H-¬ng t¹i x· §«ng H-¬ng thµnh phè Thanh Ho¸. N¨m 2000 kh¸nh thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt ngãi vµ vËt liÖu chÊt l-îng cao t¹i §Þnh C«ng theo c«ng nghÖ cña Céng hoµ liªn bang §øc, ®ång thêi lËp dù ¸n kh¶ thi vµ luËn chøng kinh tÕ kü thuËt s¶n xuÊt kÝnh Flo¸t. Còng trong n¨m 2000 thµnh lËp vµ tæ chøc ho¹t ®éng xÝ nghiÖp x©y l¾p vµ kinh doanh thiÕt bÞ x©y l¾p vµ lËp kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H-¬ng. 2. §Æc ®iÓm cña ngµnh hµng ®èi víi x· héi Do ®Æc tr-ng cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (g¹ch, ngãi…). Mµ nhu cÇu mÆt hµng nµy trong x· héi hiÖn nay lµ rÊt lín, nhÊt lµ trong giai ®o¹n ®Êt n-íc ta ®ang ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. V× vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt thÝch hîp nh»m ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng. 3. §Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®ã lµ c¸c trang thiÕt bÞ ®a d¹ng, kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é kü thuËt bëi lÏ tiÒn th©n cña c«ng ty ra ®êi tõ n¨m 1956 vµ míi ®©y, n¨m 1995 ®-îc ®Çu t- mét d©y truyÒn s¶n xuÊt g¹ch tuynel vµo lo¹i tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay. T¹i c¬ së I tøc lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng s¶n xuÊt g¹ch ngãi chñ yÕu lµ lµm thñ c«ng vµ b¸n thñ c«ng, víi kiÓu nung truyÒn thèng lµ nung b»ng lß ®øng. T¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H-¬ng, do míi ®-îc x©y dùng cho nªn d©y truyÒn s¶n xuÊt t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i, víi c«ng nghÖ chñ yÕu ®-îc s¶n xuÊt trong n-íc. Víi d©y truyÒn s¶n xuÊt nµy, viÖc s¶n xuÊt g¹ch ë ®©y ®-îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ tõ kh©u vËn chuyÓn nguyªn, nhiªn liÖu cho ®Õn khi t¹o ra viªn g¹ch méc (g¹ch ch-a nung). ChÝnh v× thÕ ®· gi¶m ®-îc l-îng ®¸ng kÓ lao ®éng ch©n tay ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. 14 Trong giai ®o¹n hiÖn nay, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng mµ cô thÓ ë ®©y lµ mÆt hµng g¹ch ngãi lµ rÊt lín bëi lÏ: Trªn ®Þa bµn Thanh Ho¸ cßn cã hai c¬ së s¶n xuÊt g¹ch tuynel kh¸c, mét ë huyÖn TÜnh Gia, mét ë huyÖn §«ng S¬n. V× vËy, c«ng ty cÇn cã chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý t¹o ra lîi thÕ trong c¹nh tranh, më réng thÞ tr-êng tiªu thô. M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: (Trang sau) 15 BiÓu 5: S¬ ®å d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch tuynel- nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H-¬ng. Kho than M¸y nghiÒn than Xil« than TB. Xö lý tû lÖ Kho ®Êt M¸y n¹p liÖu B¨ng t¶i phèi liÖu M¸y c¸n M¸y nhµo hai trôc M¸y nhµo ®ïn liªn hîp M¸y hót ch©n kh«ng ThiÕt bÞ xö lý ®ång tèc M¸y c¾t tù ®éng 16 Nhµ kÝnh ph¬i méc Lß sÊy nung Kho s¶n phÈm 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty Ngoµi bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp (lao ®éng qu¶n lý) th× lao ®éng cña c«ng ty ®ßi hái vÒ thÓ lùc t-¬ng ®èi lín v× c«ng viÖc kh¸ nÆng nhäc vµ møc ®é nguy hiÓm cao. Tuy vËy, lùc l-îng lao ®éng n÷ chiÕm tû träng t-¬ng ®èi lín, kho¶ng 45,8%. Qua sè liÖu thu thËp ®-îc tõ c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng cho thÊy: sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty kh¸ lín. Trong ®ã, tû träng c«ng nh©n d-íi 30 tuæi lµ 75,6%. §©y lµ lùc l-îng lao ®éng trÎ, cã thÓ lùc vµ trÝ lùc dåi dµo. NÕu biÕt tËn dông ®Ó sö dông hîp lý sÏ ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn l¹i vÊp ph¶i khã kh¨n ®ã lµ: §éi ngò lao ®éng trÎ thiÕu kinh nghiÖm dÔ m¾c sai lÇm trong s¶n xuÊt. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc chñ yÕu lµ bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng nªn ng-êi lao ®éng dÔ m¾c nh÷ng chøng bÖnh nh-: x-¬ng khíp, c¸c chøng bÖnh vÒ ®-êng h« hÊp do m«i tr-êng lµm viÖc rÊt nhiÒu khãi bôi, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn tiÕng ån lín lµm cho ng-êi lao ®éng dÔ m¾c chøng ï tai, ®au ®Çu… V× vËy, c«ng ty ®· vµ ®ang cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n nh-: trang bÞ quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, giÇy, mò b¶o hé… 5. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c. 17 BiÓu 6: T×nh h×nh sè lao ®éng b×nh qu©n vµ thu nhËp b×nh qu©n ng-êi tõ 19997 ®Õn 1999 N¨m ChØ tiªu §¬n vÞ Tæng sè lao ®éng Ng-êi Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng 1997 1998 1999 430 430 430 TriÖu ®ång 9131,518 8710,2 7777,76 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n ®ång 400 420 424 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 14,6 133,76 151,87 Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho ta thÊy, c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, v-ît qua ®-îc nh÷ng khã kh¨n do sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ, kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. Hµng n¨m, c«ng ty lµm ¨n cã l·i vµ møc lîi nhuËn ®¹t ®-îc t-¬ng ®èi cao vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. II. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng A. Thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý. 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, mét m« h×nh mµ ®-îc hÇu hÕt c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp hiÖn nay ®ang ¸p dông. §iÒu ®ã còng phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi kú hiÖn nay. Trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm cã: -Ban gi¸m ®èc gåm cã: Mét Gi¸m ®èc phô tr¸ch toµn c«ng ty vµ ba Phã gi¸m ®èc trong ®ã: mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H-¬ng, mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng, mét Phã gi¸m ®èc kiªm BÝ th- ®¶ng uû c«ng ty. C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng cã bèn phßng chøc n¨ng ®Òu ®Æt v¨n phßng t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H-¬ng, bèn phßng ®ã lµ: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. 18 - Phßng kinh doanh tiªu thô. - Phßng kü thuËt kÕ ho¹ch vËt t-. - Phßng kÕ to¸n tµi vô. C¶ bèn phßng chøc n¨ng trªn ®Òu chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Ban gi¸m ®èc gäi lµ khèi chøc n¨ng. Trong m« h×nh trªn th×: + Gi¸m ®èc c«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, mét mÆt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, mÆt kh¸c lµ ng-êi ®iÒu hµnh, chØ dÉn c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Nh- vËy, Gi¸m ®èc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng võa lµ ®¹i diÖn cña Nhµ n-íc – do Uû ban nh©n d©n tØnh bæ nhiÖm, võa lµ ng-êi ®¹i diÖn cho C«ng ty – chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + D-íi Gi¸m ®èc C«ng ty cã 3 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch theo lÜnh vùc ®-îc ph©n c«ng. C¸c Phã gi¸m ®èc lµ ng-êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc. + KÕ to¸n tr-ëng C«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, lµ ng-êi góp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn c¸c ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª, ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhµ n-íc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + C¸c phßng ban cña C«ng ty, ®øng ®Çu lµ c¸c Tr-ëng phßng vµ c¸c Phã phßng ban. + C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt ®øng ®Çu lµ c¸c Qu¶n ®èc vµ Phã qu¶n ®èc. + C¸c tæ ®éi, ®øng ®Çu lµ c¸c ®é tr-ëng ®éi s¶n xuÊt, tæ s¶n xuÊt. BiÓu 7: M« h×nh tæ chøc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr-íng. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel Phã gi¸m ®èc kiªm BÝ th®¶ng uû Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp xÝ nghiÖp §Þnh C«ng 19 Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng kü thuËt vËt t- Ph©n x-ëng t¹o h×nh tuynel Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn tuynel Ph©n x-ëng nung ®èt tuynel Phßng kinh doanh tiªu thô Ph©n x-ëng t¹o h×nh §Þnh C«ng Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn §Þnh C«ng Ph©n x-ëng nung ®èt §Þnh C«ng Tõ m« h×nh trªn ta cã thÓ rót ra mét vµi -u nh-îc ®iÓm cña ph-¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty nh- sau: * ¦u ®iÓm: Do ®-îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng cho nªn, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ®· kh¾c phôc ®-îc mét sè nh-îc ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng. §ång thêi, ph¸t huy ®-îc nh÷ng -u ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬ cÊu ®ã. Cô thÓ lµ: - Ho¹t ®éng qu¶n lý trong C«ng ty thèng nhÊt tõ trªn xuèng d-íi: Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c v¨n b¶n, c¸c phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng v¨n b¶n ®ã. - §øng ®Çu mçi phßng ban, ph©n x-ëng lÇn l-ît lµ Tr-ëng phßng, Qu¶n ®èc. C«ng viÖc cña toµn C«ng ty ®-îc tiÕn hµnh thuËn lîi do Gi¸m ®èc ®· chia c«ng viÖc ra thµnh nhiÒu phÇn. Tr-ëng phßng, Qu¶n ®èc sÏ thay mÆt cho ®¬n vÞ m×nh nhËn phÇn viÖc ®-îc giao vµ xÕp viÖc cho nh©n viªn trong phßng, ph©n x-ëng m×nh. Sau ®ã, Tr-ëng phßng, Qu¶n ®èc ph¶i theo dâi, ®«n ®èc ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn cña m×nh, ®ång thêi ph¶i n¾m b¾t ®-îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng viÖc 20
- Xem thêm -