Tài liệu Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy xây dựng và thương mại việt nhật

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tríc ®©y con ngêi ta lóc nµo còng chØ mong cho cuéc sèng ®¬c ¨n no mÆc Êm . Nhng nh÷ng n¨m gÇn ®©y , do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn vµ nhu cÇu cña con ngêi lóc nµy l¹i trë thµnh “ ¡n ngon mÆc ®Ñp ” . V× vËy , thêi trang lµ mét nghµnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong mét thÕ giíi hiÖn ®¹i víi viÖc lµm ®Ñp lµ rÊt cÇn thiÕt . Thêi trang nãi riªng vµ quÇn ¸o nãi chung phÇn nµo ph¶n ¸nh ®îc tÝnh c¸ch, gi¸ trÞ con ngêi vµ b¶n s¾c d©n téc cña ngêi mÆc nã . Cïng víi c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c , thêi trang ViÖt Nam còng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn sau nµy . ThÞ trêng xuÊt khÈu nghµnh may mÆc ngµy cµng më réng , c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i , c¬ së h¹ tÇng kh«ng ngõng ®îc ®Çu t . Nhng h¬n c¶ vÉn lµ tri thøc , tay nghÒ cïng víi lßng yªu nghÒ cña c¸c c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn nghµnh thêi trang . Lµ mét sinh viªn nghµnh DÖt _May Thêi Trang, em ý thøc ®îc r»ng kh«ng nh÷ng chØ trau dåi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë trêng mµ cßn ph¶i ®i s©u vµo t×m hiÓu nh÷ng kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt thùc tÕ . Còng v× vËy nªn nhµ trêng cïng víi C«ng Ty May Th¨ng Long ®· gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn ®îc thùc tËp t¹i c«ng ty . Tuy thêi gian thùc tËp kh«ng l©u nhng em còng hiÓu r»ng tõ kiÕn thøc tíi s¶n xuÊt thùc tÕ qu¶ lµ qu¸ tr×nh rÊt dµi . V× vËy bµi “B¸o C¸o Thùc TËp ” nµy h¼n vÉn cßn rÊt nhiÒu thiÕu xãt , vµ em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn gãp ý vµ chØ b¶o cña Nhµ trêng cïng quý C«ng ty . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Néi Dung B¸o C¸o PhÇn A : Kh¸i qu¸t néi dung vÒ c«ng ty cæ phÇn Th¨ng Long. PhÇn B : Néi dung thùc tËp. Kho nguyªn liÖu. I. Kü thuËt chuÈn bÞ s¶n xuÊt. II. C¾t b¸n s¶n phÈm. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. Bé phËn may_hoµn thµnh s¶n phÈm . IV. Ph©n xëng hoµn thµnh s¶n phÈm . PhÇn C : Thùc tËp chuyªn s©u. PhÇn D : §¸nh gi¸ nhËn xÐt chung. PhÇn A : Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty May Th¨ng Long C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp thµnh ®¹t cña nghµnh may ViÖt Nam . GÇn 50 n¨m víi bao th¨ng trÇm , líp líp c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña c«ng ty ®· gãp søc chung lßng x©y dung c«ng ty ngµy cµng trëng thµnh vµ v÷ng m¹nh h¬n . Víi sù l·nh ®¹o cña c¸n bé c¸c cÊp cïng víi cè g¾ng vµ phÊn ®Êu cña c¸c c«ng nh©n viªn , c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vÒ trang thiÕt bÞ ®a d¹ng , mÉu m· phong phó vµ c«ng t¸c qu¶n lý .§éi ngò c¸n bé thêng xuyªn ®îc n©ng cao ®¸p øng ®îc thÞ hiÕu cña cña kh¸ch hµng . Kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu trong níc mµ tõng bíc mét cho ®Õn nay, c«ng ty ®· 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng níc ngoµi quen thuéc . Hoµ nhËp vµo xu híng ph¸t triÓn chung cña thêi trang thÕ giíi . Sau gÇn mét th¸ng chuÈn bÞ , ngµy 08/05/1958 , Bé ngo¹i th¬ng ®· chÝnh thøc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty víi tªn gäi “ C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu xuÊt khÈu ” thuéc “ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm ” . Tæng sè c¸n bé , c«ng nh©n ngµy ®Çu tiªn cña c«ng ty lµ 28 ngêi vµ 3 chiÕc m¸y kh©u , víi tæng s¶n lîng lµ 391x129 s¶n phÈm ®¹t 112.28% trong n¨m ®Çu . Nh÷ng ngµy ®Çu bíc vµo s¶n xuÊt c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n . Nhng bíc ®Çu c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch ®îc giao. Nh»m t¨ng n¨ng suÊt , chÊt lîng s¶n phÈm , c«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ vµ tuyÓn thªm mét sè lîng lín c«ng nh©n . N¨m 1959 , kÕ ho¹ch c«ng ty ®îc giao t¨ng gÊp 3 lÇn so víi n¨m ®Çu tiªn . §Õn n¨m nay sè lîng c«ng nh©n lªn tíi 1361 ngêi , kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¹t 102%, ®ång thêi ®îc trang bÞ thªm 400 m¸y ®¹p ch©n vµ c¸c c«ng cô kh¸c . Ngµy 31/08/1965 , c«ng ty ®· t¸ch bé phËn gia c«ng thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®éc lËp víi tªn gäi “ C«ng ty gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu ” . Cßn “ C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu” ®æi thµnh “ XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu ”. ViÖc ®æi tªn tõ “ C«ng ty ” thµnh “ XÝ nghÞªp ” lµ mét sù ®iÒu chØnh vÒ c«ng t¸c tæ chøc lÜnh vùc chuyªn m«n ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu ®ång thêi n©ng cao uy tÝn vµ chÊt lîng s¶n phÈm . Còng trong n¨m nay 178 m¸y may c«ng nghiÖp ®îc ®a vµo ho¹t ®éng . §Çu n¨m 1969, bé Ngo¹i Th¬ng l¹i cã quyÕt ®Þnh s¸t nhËp “ C«ng ty gia c«ng may mÆc ” víi “ XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Hµ Néi ”. N¨m 1970 , sau khi tæ chøc l¹i s¶n xuÊt , lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp gi¶m 15% xuèng 12% . N¨m 1973 , xÝ nghiÖp l¹i ®æi tªn thµnh “ XÝ nghiÖp may Th¨ng Long ” mét c¸i tªn ®Ñp vµ ®Çy ý nghÜa víi lÞch sö ngµn n¨m v¨n hiÕn cña thñ ®« Hµ Néi. C«ng ty nghiªn cøu c¶i tiÕn vµ s¾p xÕp l¹i d©y chuyÒn cho hîp lý . Vµ trang bÞ thªm 84 m¸y may b»ng vµ 36 m¸y 2 kim 5 chØ , 1 m¸y Ðp gia c«ng lín . N¨m 1989, xÝ nghiÖp ®· s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu s¶n xuÊt chia xÝ nghiÖp thµnh 4 ph©n xëng khÐp kÝn tõ A-Z . XÝ nghiÖp ®· ®Çu t h¬n 20 tØ ®ång vµo x©y dùng vµ ®æi míi hÖ thèng thiÕt bÞ , c¶i t¹o l¹i v¨n phßng nhµ xëng . Sau sù thay ®æi nµy , kÕt qu¶ lao ®éng t¨ng 20% vµ tiÕt kiÖm trªn 300 lao ®éng d . 06/1994 , xÝ nghiÖp thay ®æi c«ng t¸c tæ chøc thµnh “ C«ng ty may Th¨ng Long ” víi tªn giao dÞch “ THALOGA ” . N¨m 1996 , c«ng ty ®Çu t 6 tû ®ång ®Ó c¶i t¹o nhµ xëng , mua s¾m trang thiÕt bÞ míi , thµnh lËp xÝ nghiÖp may Nam H¶i thu hót h¬n 250 lao ®éng . N¨m 1998 , c«ng ty ®Çu t thiÕt lËp d©y chuyÒn b¸n tù ®éng s¶n xuÊt ¸o s¬ mi. N¨m 2001, c«ng ty tiÕp tôc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y may Hµ Nam víi tæng sè ®Çu t trªn 30 tØ ®ång, bao gåm : 01 xëng giÆt mµi hiÖn ®¹i , mét xëng hoµn thiÖn , s©n vên, m¸y mãc thiÕt bÞ . 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cho ®Õn n¨m 2002, c«ng ty l¹i ®æi tªn mét lÇn n÷a thµnh “ C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long ” Tõ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam thµnh doanh nghiÖp t nh©n gãp vèn cæ ®«ng. Víi sù thay ®æi nµy , nh©n viªn trong c«ng ty cã thÓ tù gãp vèn vµ lµm chñ chÝnh m×nh , sÏ gióp cho ý thøc mong muèn x©y dùng c«ng ty ph¸t triÓn cao h¬n . Víi mét sù khëi ®Çu hÕt søc khã kh¨n : vµi chôc c«ng ty , d¨m 3 bµn m¸y may cò kü , … c«ng ty ®· x©y dùng ® îc uy tÝn v÷ng tr·i ë thÞ trêng trong níc vµ xuÊt khÈu , sang h¬n 40 níc trªn thÕ giíi : MÜ , NhËt , Hång K«ng , Hµn Quèc , §«ng ¢u … §iÒu nµy cho thÊy sù ®oµn kÕt mét lßng cïng ®a c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a cña c¸n bé vµ nh©n viªn c«ng ty . S¬ §å MÆt B»ng C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Toµ Nhµ Trung T©m XÝ NghiÖp S¶n XuÊt Vên Hoa Nhµ ¨n Y tÕ Xëng C¬ KhÝ Khu Vùc TÈy Mµi XÝ NghiÖp Phô Trî XÝ NghiÖp S¶n XuÊt Kho NPL Kho Thµnh PhÈm 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hoµn thµnh May CÊt PKTXN Kho c«ng ty Hµ Nam Nam H¶i XN III XN I XN II P kü thuËt TCKT PTTTM PTGD kinh doanh VP c«ng ty Tæng giÊm ®èc PCT .Héi ®ång qu¶n trÞ CT héi ®ång qu¶n trÞ PT G§ sÈn xuÊt PCBSX Hoµ L¹c S¬ §å C¬ CÊu Tæ Chøc C«ng Ty *§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty: C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp lín chuyªn s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc theo quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn tõ A-Z. ¸p dông h×nh thøc qu¶n lý võa tham mu võa trùc tuyÕn.H×nh thøc nµy cã u ®iÓm næi bËt lµ ®¸p øng kÞp thêi c¸c th«ng tin sè liÖu cho c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c lÖnh tõ l·nh ®¹o sÏ nhanh chãng tíi nh÷ng ngêi tæ chøc thùc hiÖn. Tõ h×nh thøc thùc tÕ c¸c qu¸ tr×nh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt vµ qua tõng bíc c¶i tiÕn vÒ tæ chøc qu¶n lý. C«ng ty ®· x©y dùng ®îc mét c¬ cÊu bé m¸y kh¸ hoµn thiÖn nh m« h×nh c¬ cÊu ®· nªu trªn. II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, ph©n xëng: 1. Tæng Gi¸m §èc :  Chøc n¨ng : Phô tr¸ch ®iÒu hµnh chung  NhiÖm vô : Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh doanh , tµi chÝnh , tæ chøc hµnh chÝnh b¶o vÖ vµ c«ng t¸c ®Çu t ph¸t triÓn. 2. Gi¸m §èc §iÒu Hµnh Kü ThuËt :  Chøc N¨ng : §iÒu hµnh vÒ kh©u kü thuËt vµ thÞ trêng tiªu thô.  NhiÖm vô : Ký kÕt hîp ®ång vÒ m· hµng , n¾m b¾t vµ sö lý mäi diÔn biÕn xÈy ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . 3.Gi¸m §èc §iÒu Hµnh S¶n XuÊt :  Chøc n¨ng: §iÒu hµnh s¶n xuÊt ®Õn tõng xÝ nghiÖp thµnh viªn.  NhiÖm vô : dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña tõng m· hµng vµ ®iÒu kiÖn cña tõng xÝ nghiÖp ®Ó ph©n bè c«ng viÖc sao cho hîp lý 4. Gi¸m §èc §iÒu Hµnh néi chÝnh: Chøc n¨ng: ®iÒu hµnh tÊt c¶ c¸c phßng ban thuéc c«ng ty. NhiÖm vô : cïng víi gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt vµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®Ó n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh chung cña toµn c«ng ty. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt , n©ng cao c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 5. V¨n Phßng C«ng Ty: Chøc n¨ng : Qu¶n lý gi¸n tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty: x©y dùng m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty , qu¶n lý nh©n sù cña c¸n bé , c«ng nh©n viªn… NhiÖm Vô : Lu gi÷ hè s¬ , giÊy tê cña tÊt c¶ c¸c phßng ban, c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty. Ph¶i b¸o c¸o cÊp trªn c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan chÕ ®é chÝnh s¸ch, lao ®éng vµ m« h×nh tæ chøc c«ng ty. 6. Phßng ThÞ Trêng : Cïng phèi hîp víi phßng thiÕt kÕ , kü thuËt x©y dùng gi¸ , giao dÞch, so¹n th¶o c¸c b¶n hîp ®ång . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¶i c©n ®èi ®ñ nguån hµng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch doanh thu tõng th¸ng, tõng n¨m . Tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ theo ®óng quy ®Þnh. h«ng b¸o triÓn khai hîp ®ång , thêi h¹n giao hµng cho c¸c phßng kh¸c. X¸c ®Þnh râ nguån gèc vµ thêi gian nguyªn phô liÖu vÒ . Thanh to¸n hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ h¶i quan ngay khi kÕt thóc hîp ®ång. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng khi cã nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh. B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®«ng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty víi cÊp trªn. §Ò xuÊt viÖc tham gia c¸c héi chî quèc tÕ. Yªu cÇu c«ng t¸c båi dìng ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng. 7. Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t : X©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó b¸o c¸o tæng c«ng ty. X©y dùng chØ tiªu kho¸n danh thu vµ chi phÝ cho c¸c ®¬n vÞ Tæ chøc vµ ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch do cÊp trªn giao cho. Qu¶n lý c¸c ®Þnh møc cÊp ph¸t nguyªn phô liÖu vµ ho¸ chÊt. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Mua b¸n nguyªn phô liÖu . khiÕu n¹i kh¸ch hµng nÕu nguyªn phô liÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng. X©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt më réng,c¶i t¹o, n©ng cÊp nhµ xëng. Lu tr÷ toµn bé c¸c hå s¬ cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô cña ®¬n vÞ. 8. Phßng KüThuËt: Kü thuËt c«ng nghÖ: ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng chuÈn bÞ cho viÖc ký kÕt hîp ®ång, chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ vµ triÓn khai mÉu hµng ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng nghÖ Cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai kü thuËt, c«ng nghÖ cô thÓ tõng ®¬n ®Æt hµng ®Ó may mÉu. Qu¶n lý m¸y mãc vµ thiÕt bÞ LËp hå s¬ qu¶n lý tõng chñng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ hµng n¨m LËp hå s¬ thanh lý c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc theo dâi kÕ ho¹ch. LËp nhu cÇu sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ thay thÕ X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vµ qu¶n lý g¸ l¾p: KiÓm tra thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ tríc khi nhËp 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Híng dÉn c«ng nh©n míi vÒ néi quy an toµn lao ®éng , sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ . Qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn: §¶m b¶o hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®îc an toµn LËp kÕ ho¹ch c¶i t¹o söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn theo ®Þnh kú KiÓm tra chÊt lîng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tríc khi nhËp kho X©y dùng néi quy vµ qu¶n lý an toµn lao ®éng, b¶o vÖ m«i trêng. §µo t¹o, båi dìng tay nghÒ cho c¸c c«ng nh©n c¬ khÝ , ®iÖn h¬n , b¶o toµn Nghiªn cøu qu¶n lý chÕ g¸ l¾p chuyªn dïng Qu¶n lý c¸c tµi liÖu kü thuËt, c«ng nghÖ, mÉu m· 9. Phßng KCS: Qu¶n lý vµ duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn ISO 9002 Qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm tõ kh©u nguyªn phô liÖu cho ®Õn c«ng ®o¹n nhËp kho c«ng ty Ph¸t hiÖn ra c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng trong tõng c«ng ®o¹n Gi¶i quyÕt c¸c ph¸t sinh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Tæ chøc, qu¶n lý vµ lu tr÷ hå s¬ vÒ c«ng t¸c kiÓm tra chÊt lîng 10. Phßng kho: B¶o qu¶n vËt t, hµng ho¸, nguyªn phô liÖu trong kho ®îc an toµn. Tæ chøc, s¾p hµng ho¸ sao cho dÔ t×m , cÊp ph¸t nhanh ®ång thêi còng ph¶i ®¶m b¶o c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y. TiÕp nhËn nguyªn phô liÖu tån CÊp ph¸t nguyªn phô liÖu theo lÖnh cña phßng kÕ ho¹ch ®Çu t ®¶m b¶o kÞp thêi. TiÕp nhËn, xuÊt b¶n phÕ liÖu, phÕ phÈm theo quy ®Þnh cña c«ng ty CÊp ph¸t hµng ho¸ thµnh phÇn tiªu thô theo ho¸ ®¬n xuÊt kho XuÊt khÈu hµng ho¸ theo lÖnh cña phßng ThÞ Trêng B¸o c¸o nguyªn phô liÖu , hµng ho¸ tån kho cho l·nh ®¹o c«ng ty QuyÕt to¸n nguyªn phô liÖu tån khi hîp ®ång s¶n xuÊt kÕt thóc Qu¶n lý hµng ho¸ theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý cña kho: b¸o c¸o vµ ®Þnh k× kiÓm kª hµng ho¸ 6 th¸ng/1 lÇn . 11. Phßng KÕ ToÊn Tµi Vô: Qu¶n lý c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n theo chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña nhµ níc. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c«ng nî víi kh¸ch hµng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 X©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ tµi chÝnh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. ViÖc thu nép ng©n s¸ch, c¸c kho¶n nî ph¶i ®¶m b¶o ®óng thêi h¹n Cïng phßng kÕ ho¹ch ®Çu t tÝnh to¸n ph¬ng ¸n ®Çu t LËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n cña c«ng ty 12. XÝ NghiÖp Phï Trî: Thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch , kiÓm kª tµi s¶n , hµng ho¸ ®Þnh kÕ theo qui ®Þnh cña c«ng ty B¶o qu¶n trang thiÕt bÞ , qui tr×nh c«ng nghÖ vµ tiÕn ®é giao hµng Sö dông tèi ®a m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Èy m¹nh qu¶n lý nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng Bè trÝ lao ®éng phï hîp víi m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm Tõng bíc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc Ph©n xëng giÆt mµi : Tæ chøc giÆt mµi theo ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt Bé phËn thªu: ®¶m b¶o thªu ®óng vÞ trÝ , mµu s¾c chØ , ®¶m b¶o tiÕn ®é s¶n xuÊt Bé phËn c¬ khÝ: Söa ch÷a vµ tham gia l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh m¸y mãc thiÐt bÞ míi cña c«ng ty. Bé phËn ®iÖn: söa ch÷a c¸c ®éng c¬ , hÖ thèng ®iÖn trong c«ng ty 13. XÝ NghiÖp DÞch Vô §êi Sèng: Ch¨m lo ®Õn ®íi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc: ®¶m b¶o c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp sao cho s¹ch sÏ, ®¶m b¶o c«ng t¸c an toµn lao ®éng, phßng ch¸y næ…. 14. Cöa Hµng Thêi Trang: Tæ chøc tiªu thô hµng tån Cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng Giíi thiÖu nh÷ng mÉu m· míi nhÊt ,thÞnh hµnh nhÊt c«ng ty 15. Trung T©m Th¬ng M¹i Vµ Giíi ThiÖu S¶n PhÈm: X©y dùng c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn, më réng c¸c hÖ thèng cña hang ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong ph¹m vi c¶ níc Thêng xuyªn kiÓm tra viªc tiªu thô cña c¸c ®¹i lý 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 16. Ban Thi §ua X©y dùng néi quy khen thëng, kû luËt theo dâi kÕt qu¶ thi ®ua cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®Ó kÞp thêi ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o c«ng ty khen thëng hay kû luËt ®èi víi c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty. 17. Chi Nh¸nh H¶i Phßng- XÝ NghiÖp Nam H¶i vµ c¸c chi nh¸nh kh¸c thuéc c«ng ty: Thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu kho¸n cña c«ng ty vÒ c«ng t¸c giao nhËn hµng Lu tr÷, b¶o qu¶n c¸c hîp ®ång, c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt: tiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng díi sù chØ ®¹o cña c¸n bé ®iÒu hµnh TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ®Òu ph¶i phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau nh»m hoµn thµnh tèt nhÊt kÕ hoach mµ c«ng ty giao cho, ®ång thêi t¹o mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng. III. Néi quy an toµn trong s¶n xuÊt: Nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i biÕt khi vËn hµnh m¸y mãc: 1. Tríc khi vËn hµnh m¸y mãc ®Ó tr¸nh tai n¹n : §Çu tãc , trang phôc ph¶i gän gµng KiÓm tra m¸y mãc tríc khi vËn hµnh: Xem c¸c c¬ cÊu ®ãng më cã bÞ kÑt hay kh«ng ? Trêng hîp dïng nót bÊm ph¶i lau chïi kh«ng ®Ó ph«i bôi , dÇu mì hoÆc c¸c chÊt kh¸c khi b¸m vµo. KiÓm tra c¸c c¬ cÊu che ch¾n vµ c¸c thiÕt bÞ an toµn. NÕu c¬ cÊu tiÕp ®Êt bÞ h háng ph¶i b¸o ngay víi tæ b¶o toµn ®Ó kÞp thêi söa ch÷a , thay thÕ Xem xÐt viÖc g¸ l¾p c¸c chi tiÕt cã ch¾c ch¾n kh«ng Tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn cÇn b«i tr¬n Chó ý: Kh«ng ®øng gÇn vïng nguy hiÓm vµ tuyÖt ®èi ph¶i ®¶m b¶o viÖc kiÓm tra hoµn tÊt míi ®îc vËn hµnh m¸y mãc. 2. VËn hµnh m¸y theo ®óng quy ®Þnh: TuyÖt ®èi khi m¸y ®ang ch¹y kh«ng thay thÕ hoÆc g¸ l¾p chi tiÕt Kh«ng tra dÇu mì hoÆc lau chïi nh÷ng bé phËn ®ang chuyÓn ®éng Thêng xuyªn theo dâi m¸y mãc, kh«ng nãi chuyÖn riªng ,kh«ng g¸c ch©n lªn m¸y Khi thÊy nh÷ng ®iÒu bÊt thêng , ph¶i kÞp thêi t¾t m¸y kiÓm tra råi b¸o c¸o cho ngêi phô tr¸ch. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi dêi m¸y ph¶i t¾t ®iÖn, ng¾t cÇu giao chÝnh , tuyÖt ®èi kh«ng nhê ngêi kh¸c. 3. Khi hÕt giê lµm viÖc cÇn lu ý: §ãng m¸y Ng¾t cÇu dao ®iÖn §a c¸c tay g¹t vÒ vÞ trÝ an toµn, c¸c chi tiÕt gia c«ng ra khái m¸y hoÆc lïi xa c¸c bé phËn ®éng Thu gän ®å nghÒ sao cho gän gµng, ng¨n n¾p Ghi sè giao ca vÒ t×nh tr¹ng m¸y kÌm theo kiÕn nghÞ(nÕu cã) Lau chïi m¸y ®Þnh kú , thêng xuyªn 4. Khi x¶y ra tai n¹n: Ph¶i b×nh tÜnh t¾t m¸y ®ång thêi b¸o cho ngêi phô tr¸ch gÇn nhÊt biÕt NÕu nhÑ th× tù ®i ®Õn y tÕ cßn nÕu nÆng qu¸ th× ph¶i ë t¹i chç , chê y tÕ ®Õn Gi÷ nguyªn hiÖn trêng ®Ó gióp ®oµn kiÓm tra an toµn nghiªn cøu thuËn lîi Ph¶i têng thuËt râ t×nh h×nh, diÔn biÕn khi x¶y ra tai nan… 5. Phßng ch¸y ch÷a ch¸y lµ nghÜa vô cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ kh¸ch hµng ®Õn liªn hÖ c«ng t¸c. Néi qui bao gåm c¸c ®iÒu sau: CÊm kh«ng ®îc sö dông cñi, löa, than,®un nÊu,hót thuèc trong kho, n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i cÊm löa. CÊm kh«ng c©u m¾c, sö dông tuú tiÖn HÕt giê lµm viÖc ph¶i kiÓm tra t¾t ®iÖn, t¾t qu¹t tríc khi ra vÒ Kh«ng dïng d©y ®ång, d©y b¹c thay thÕ cÇu ch× Kh«ng dïng d©y ®iÖn c¾m trùc tiÕp vµo æ ®iÖn S¾p xÕp hµng ho¸ trong kho ph¶i gän gµng, s¹ch sÏ, ng¨n n¾p . XÕp riªng tõng lo¹i, cã kho¶ng c¸ch ng¨n, xa m¸i, xa têng ®Ó tÞªn viÖc kiÓm tra vµ cøu ch÷a khi cÇn thiÕt Khi xuÊt nhËp hµng kh«ng ®îc næ m¸y trong kho, khi ®ç ®Çu xe ph¶i híng ra ngoµi Kh«ng ®îc ®Ó c¸c chíng ng¹i vËt trªn lèi ®i l¹i Ph¬ng tiÖn, dông cô ch÷a ch¸y ph¶i ®Ó n¬i dÔ thÊy Ai thùc hiÖn tèt sÏ ®îc khen thëng, ai vi ph¹m sÏ tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ xö lý tõ c¶nh c¸o ®Õn truy tè tríc ph¸p luËt 6.Quy tr×nh vËn hµnh: a) Quy tr×nh vËn hµnh: Nh÷ng ngêi ®· ®îc híng dÉn quy tr×nh, quy ph¹m thuÇn thôc míi ®îc giao cho sö dông m¸y. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¶i kiÓm tra an toµn m¸y: dÇu b«i tr¬n vµ ®é c¨ng cña dao tríc khi vËn hµnh m¸y §ãng cÇu dao ®iÖn, bËt c«ng t¾c ®iÖn cho m¸y ch¹y , kiÓm tra an toµn ®iÖn cho m¸y §èi víi m¸y c¾t tay th× mét tay ph¶i gi÷ s¶n phÈm ë kho¶ng c¸ch an toµn so víi quy ®Þnh c¾t. T¾t tay ®iÒu khiÓn ®îc cña tay. Sau khi lµm viÖc cho m¸y ngõng ho¹t ®éng , t¾t c«ng t¾c ®iÖn , ng¾t cÇu dao. b) Quy ph¹m an toµn m¸y c¾t: Ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra an toµn ®iÖn m¸y ,kh«ng ®Ó s¶n phÈm g©y c¶n trë khu vùc ho¹t ®éng cña m¸y. Khi c¾t tay ph¶i cã kho¶ng c¸ch an toµn so víi vÞ trÝ c¾t vµ so víi dao §èi víi m¸y c¾t khi di chuyÓn tõ vÞ trÝ c¾t nµy ®Õn vÞ trÝ c¾t kh¸c ph¶i t¾t m¸y míi ®îc di chuyÓn Kh«ng c¾t ë nh÷ng vÞ trÝ xa, ngoµi tÇm ®iÒu khiÓn cña tay. Khi c¾t b«ng kh«ng ®îc tr¶i b«ng cao h¬n chiÒu cao cña lìi dao Trong khi vËn hµnh m¸y ph¶i tËp trung vµo c«ng viÖc, tuyÖt ®èi kh«ng nãi chuyÖn, ®ïa nghÞch. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHÇN B. Néi dung thùc tËp I. Kho nhiªn liÖu: 1. C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt cña kho: H×nh thøc tæ chøc cña kho lµ tæ ®éi chuyªn m«n ho¸ , phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña doang nghiÖp víi sè lîng lao ®éng lín, s¶n lîng hµng ho¸ hµng n¨m lín , trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. *Sè lao ®éng ®Þnh biªn cña kho nguyªn liÖu bao gåm: Trëng phßng : 01 ngêi Phã phßng :01 ngêi Thñ kho : 2 ngêi (nguyªn liÖu:1, phô liÖu: 1) Th ký kho: 2 ngêi ( nguyªn liÖu:1, phô liÖu:1) Nh©n viªn kiÓm tra chÊt lîng: 3 ngêi C«ng nh©n kho më hµng vµ cÊp ph¸t phô liÖu: 7 ngêi C«ng nh©n kho më hµng vµ cÊp ph¸t nguyªn liÖu: 7 ngêi C«ng nh©n ®o ®Õm hµng theo may ®o: 4 ngêi Nh©n viªn tæng hîp b¸o c¸o khæ v¶i vµ sè ®o thùc tÕ cña nguyªn liÖu TÊt c¶ c¸c lo¹i: C«ng nh©n cÊp ph¸t mÉu nguyªn phô liÖu: 1 ngêi C«ng nh©n vËn chuyÓn hµng ban ngµy: 5 ngêi * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: TiÕp nhËn nguyªn liÖu phô theo th«ng b¸o cña c¸c phßng cã tr¸ch nhiÖm. Më hµng kiÓm ®Õm , so s¸nh sè lîng víi Liste . KiÓm tra chÊt lîng nguyªn phô liÖu theo híng dÉn cña kü thuËt. Cung cÊp nguyªn liÖu phô míi cho phßng kü thuËt. B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra cho c¸c phßng cã liªn quan. CÊp ph¸t vµ chuyÓn nguyªn phô liÖu trùc tiÕp ®Õn c¸c xÝ nghiÖp KiÓm tra sè hµng tiÕt kiÖm vµ chuyÓn vÒ kho néi ®Þa,sè hµng tr¶ kh¸ch ph¶i b¶o qu¶n khi cha xuÊt Qu¶n lý vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ cã trong kho, s¾p xÕp sao cho dÔ thÊy b¶o ®¶m viÖc cÊp ph¸t kÞp thêi tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o an toµn c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y Tæ chc qu¶n lý hµng ho¸ theo ®óng chÕ ®é cña kho:sæ s¸ch b¸o c¸o vµ ®Þnh kú kiÓm kª hµng ho¸ theo quy ®Þnh 6 th¸ng/1lÇn . B¸o c¸o chÝnh x¸c sè lîng hµng ho¸ XuÊt-NhËp vµ tån kho Phèi _kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao, x©y dùng tèt mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ gi÷ g×n bÝ mËt th«ng tin trong kho. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt gåm c¸c tæ : Tæ cÊp ph¸t nguyªn liÖu Tæ cÊp ph¸t phô liÖu Tæ ®o, ®Õm, kiÓm tra 2.Quy tr×nh c«ng nghÖ cña phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt a) TiÕp nhËn nguyªn phô liÖu ®Çu vµo cña c«ng ty: Sau khi tiÕp nhËn lÖnh nhËp hµng vµ c¸c chøng tõ do phßng th× trêng cung cÊp. Thñ kho nhËn phiÕu sö dông nguyªn phô liÖu, c¨n cø vµo mçi m· hµng ®Ó ®èi chiÕu vµ tiÕp nhËn tõ phÝa kh¸ch hµng cung cÊp,tÊt c¶ c¸c nguyªn phô liÖu ph¶i ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt lîng míi ®ù¬c nhËp kho. V¶i sö dông trong c«ng nghiÖp ®îc ®ãng gãi b»ng hai c¸ch: §ãng kiÖn: V¶i gÊp thµnh mÐp , cã träng lîng phô thuéc vµo tõng lo¹i v¶i. Khi tiÕp nhËn v¶i c¨n cø vµo lý lÞch cña tõng kiÖn ghi trªn bao b×. §ãng thµnh cuén trßn ®èi víi c¸c lo¹i v¶i nhÑ , tr¬n bãng, khæ réng. NhËn hµng ®óng sè lîng(cuén, kiÖn ), chñng lo¹i theo Liste khi thñ kho x¸c nhËn sè lîng hµng ph¶i cã b¶o vÖ vµ ngêi giao hµng ký nhËn. b) Më hµng vµ c©n ®o ®ªm nguyªn phô liÖu: Bé phËn dì kiÖn tiÕn hµnh më hµng tõng kiÖn mét *KiÓm tra nguyªn liÖu: §èi víi hµng dÖt thoi ta cã thÓ ®o b»ng m¸y. KiÓm tra sè lîng 100% §é dµi v¶i theo kÕt qu¶ ®ång hå cña m¸y ®o . Khæ v¶i: theo m¸y , cø 15 m kiÓm tra 01 lÇn vµ ghi chÐp l¹i kÕt qu¶ . Khæ v¶i trung b×nh ®îc tÝnh theo c«ng thøc: TB =Tæng khæ /Sè lÇn ®o CÊu tróc: mËt ®é chØ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®Õm díi kÝnh lóp, tèng sè sîi däc(ngang) trong 10cm hoÆc 1 inch. Mµu s¾c: sai mµu, loang mµu, ®é bÒn mµu s¾c qua giÆt thö, qua ma s¸t… Lçi sîi: c¸c khuyÕt tËt nh rót sîi, ®øt sîi §èi víi v¶i kÎ, ca r«: kiÓm tra ®é sÐo kÎ §èi víi hµng dÖt kim: do tÝnh chÊt cña v¶i la co gi·n v× vËy kh«ng thÓ ®o b»ng m¸y mµ ph¶i ®o b»ng c¸ch tr¶i giÊy s¸ch trªn nÒn nhµ, ®Æt v¶i ®ã lªn theo 1 ®¬n vÞ kho¶ng 10m sau ®ã tiÕn hµnh c©n lªn kiÓm tra . Nh©n viªn kiÓm tra v¶i cÇn n¾m v÷ng 3 chØ tiªu ®¸nh gi¸ sau: Lçi trªn bÒ mÆt: rót sîi , lçi sîi , bá ngang , bá däc §é ®ång mµu cña v¶i:loang læ, ®é bÒn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu vÒ c¬ ,lý: mËt ®é sîi, chØ sè, thµnh phÇn sîi Qu¸ tr×nh kiÓm tra chÊt lîng v¶i ®îc ph©n lµm 3 cÊp: CÊp1(lo¹i A): kh«ng cã khuyÕt tËt nµo trªn ®é dµi tÊm v¶i tõ 20 m trë lªn. CÊp 2(lo¹i B):cho phÐp sai mµu 1 cÊp, c¸c lçi thuéc vÒ dÖt tha(chØ ®îc phÐp cã 1-2 lçi nhÑ/1m) Kü thuËt kiÓm tra: LÊy mÉu: v¶i ®îc lÊy tõng theo mÇu s¾c, chñng lo¹i cña tõng ®ît nhËp kho, tû lÖ lÊy mÉu 10% sè cuén, lÊy ngÉu nhiªn ®Òu theo 10 ®¬n vÞ mét lÇn. NÕu kiÓm tra thÊy cã hiÖn tîng kh«ng ®¹t yªu cÇu th× lÊy mÉu10% tiÕp theo. V¶i ®îc kiÓm tra vÒ sè lîng vµ khæ v¶i trªn m¸y ®o ®Õm. Khi cã c¸c lçi vÒ v¶i ph¶I ®¸nh dÊu b»ng phÊn, ghim sau ®ã b¸o l¹i cho kü thuËt, kh¸ch hµng. C«ng viÖc kiÓm tra sè-chÊt lîng ph¶i ®îc tiÕn hµnh song song. NÕu 90% mÉu kiÓm tra ®¹t yªu cÇu th× ®a vµo s¶n xuÊt, qu¸ 10% sai háng sÏ b¸o l¹i cho kh¸ch hµng. Hµng kiÓm tra hoµn tÊt ph¶i lu gi÷ ®Çy ®ñ, treo biÓn ghi râ m·, lo¹i, mµu s¾c v¶i vµ ngµy nhËp. TiÕp ®ã nhËp kho vµ chê lÖnh cÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo lÖnh cña c«ng ty. *§èi víi phô liÖu: TiÕn hµnh c©n ®o ®Õm 100% ®èi víi: kho¸, chØ, cóc, dËp C©n ®o ®èi víi c¸c lo¹i nhµu, chun, «dª, cóc s¬ mi, b¨ng dÝnh, d©y cotton. KÕt qu¶ kiÓm tra ghi râ trªn tói , treo biÓn g¾n. *§èi víi dùng, mex LÊy mÉu 5% kiÓm tra sè lîng, khæ v¶i trªn m¸y hoÆc trªn bµn c¾t, kiÓm tra theo tiªu chÝ: ®Ó b¸m dÝnh cña mex, ®é co qua nhiÖt. *ViÕt kÕt qu¶ kiÓm tra vµo c¸c biÓu mÉu göi c¸c phßng liªn quan. c. Ph©n lo¹i: Sau khi kiÓm tra tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn liÖu theo chÊt lîng. §èi víi nguyªn phô liÖu kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt lîng cÇn lËp biªn b¶n göi cho n¬i cung cÊp ®Ó gi¶i quyÕt Nguyªn phô liÖu ®¹t yªu cÇu tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo kÝch cì, sè lîng, mµu s¾c. d. Qui tr×nh cÊp, ph¸t nguyªn phô liÖu: Khi nhËn ®îc lªnh s¶n xuÊt cña phßng kÕ ho¹ch vµ b¶ng híng dÉn sö dông nguyªn liÖu ®Ó cÊp cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®óng thêi h¹n. ViÖc xuÊt nhËp kho ph¶I tu©n theo thñ tôc. C¸c s¶n phÈm ®îc ®ãng gãi, d¸n nh·n m¸c phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng tr¸nh nhÇm lÉn. Thêng xuyªn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tæng hîp, lËp b¸o c¸o lªn c¸p trªn ®Ó cã híng xö lý víi nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt x¶y ra. e. C«ng t¸c b¶o qu¶n chÊt lîng vµ vËn chuyÓn hµng ho¸: VËn chuyÓn kÞp thêi toµn bé nguyªn phô liÖu cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh bèc xÕp, vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o vÒ sè-chÊt lîng hµng ho¸. Cô thÓ lµ: Kh«ng ®Ó r¬i v·i, mÊt m¸t, r¸ch bÈn trong khi vËn chuyÓn Kh«ng ®Ó ®æ vì, h háng, ph¶i ®¶m b¶o nguyªn tr¹ng bao b× ban ®Çu cña vËt t. XÕp lªn gi¸ ®ì tríc khi xu©t ®I Bèc xÕp lªn « t« vµ Container ph¶i xÕp hîp lý, tËn dông thÓ tÝch Kh¸ch hµng yªu cÇu kiÓm tra nguyªn phô liÖu th× ph¶i vËn chuyÓn cho hä kiÓm. f. C¸c t×nh huèng kü thuËt thêng x¶y ra: §Ó sai gi¸ dÉn ®Õn kÝch thíc dµi vµ khæ v¶i sai lÖch so víi biÓu mÉu cña kh¸ch hµng cung cÊp. S¾p xÕp kh«ng hîp lý, cã trêng hîp nhËn ®îc lÖnh cÊp ph¸t kh«ng thÓ t×m thÊy hµng ChÊt lîng nguyªn phô liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, sai kÝch thíc so víi yªu cÇu, sai mÉu v¶i quy ®Þnh Sai vÒ sè lîng, nguyªn phô liÖu nhËn vÒ kh«ng ®ñ, kh«ng ®óng víi lÖnh s¶n xuÊt Nh÷ng sai háng ®ã dÉn tíi sù chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt, cã thÓ g©y thiÖt h¹i lín ®Õn c«ng ty. Nh÷ng sai háng trªn thñ kho ph¶i ghi nhËn cïng bªn giao hµng ®Ó b¸o cho kü thuËt cïng bªn giao hµng gi¶i quyÕt. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å mÆt b»ng kho nguyªn liÖu m¸y ®o v¶i m¸y ®o v¶i nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu phô liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu phô liÖu 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phô liÖu phô liÖu phô liÖu phô liÖu phô liÖu phô liÖu phô liÖu phô liÖu phô liÖu phô liÖu VP. kho cöa chÝnh CÇu thang phô liÖu II. Bé phËn kü thuËt chuÈn bÞ s¶n xuÊt: 1.Vai trß: ChuÈn bÞ kü thuËt ®ãng vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng cña s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. 2. NhiÖm vô: Phßng kü thuËt ®îc lµm theo c¸c buíc sau: S¸ng t¸c mÉu chµo hµng vµ nhËn ®¬n hµng ThiÕt kÕ mÉu m· ChÕ thö Nh¶y mÇu 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThiÕt kÕ mÉu chuÈn G¸n s¬ ®å LËp b¶ng tiªu chuÈn thµnh phÈm X©y dùng møc phô liÖu X©y dùng tiªu chuÈn: c¾t-may-hoµn thµnh 3.Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña phßng kü thuËt c«ng ty Cïng víi thÕ giíi, nghµnh thêi trang cña ViÖt Nam còng ®· gãp 1 phÇn kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t triÓn ®ã. B»ng nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt l©u n¨m céng víi sù nh¹y bÐn n¾m b¾t thêi c¬ cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn rÊt lín c¶ trong lÉn ngoµi níc. Bíc1: TiÕp nhËn ®¬n ®Æt hµng Khi cã mét m· hµng míi kh¸ch hµng sÏ bµn giao c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn m· hµng cho phßng kü thuËt cña c«ng ty. Trëng phßng kü thuËt cña c«ng ty sÏ tiÕp nhËn nh÷ng v¨n b¶n,yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó nghiªn cøu vµ ®a vµo c«ng viÖc. Dùa vµo tµi liÖu, ¸o mÉu(hoÆc s¸ng t¸c mÉu chµo hµng) Sau khi ®· xem xÐt c¸c tµi liÖu cña kh¸ch hµng, phßng kü thuËt ph¶i xem yªu cÇu cña kh¸ch hµng cã phï hîp víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña c«ng ty hay kh«ng. NÕu cã víng m¾c, ph¶i b¸o c¸o lªn gi¸m ®èc c«ng ty ®Ó cã biÖn ph¸p s¶n xuÊt cho phï hîp. Nªu theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch gåm cã b¶ng th«ng sè thµnh phÈm th× nh©n viªn tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¶n phÈm mÉu ®Çu tiªn (mÉu ®èi) cho kh¸ch hµng. NÕu ®¬n ®Æt hµng gåm cã b¶ng th«ng sè thµnh phÈm, s¶n phÈm mÉu, phßng kü thuËt sÏ tiÕn hµnh nghiªn cøu mÉu, ®èi chiÕu mÉu víi b¶ng th«ng sè vµ yªu cÇu cña b¶n tiªu chuÈn kü thuËt. Sau ®ã lµm viÖc víi kh¸ch hµng ®Ó duyÖt mÉu vµ ®¸p øng nh÷ng thay ®æi, ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng cho ®Õn khi ®¹t ®îc tho¶ thuËn ®«i bªn. Khi tÊt c¶ c¸c bíc c«ng viÖc ®· hoµn thiÖn , trëng phßng kü thuËt sÏ cho triÓn khai s¶n xuÊt. Trong suèt qu¸ tr×nh ®ã, ngêi trëng phßng ph¶i lu«n theo dâi chÆt chÏ qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn trong tæ. Bíc 2: ThiÕt kÕ mÉu máng MÉu máng ph¶i ®îc thiÕt kÕ theo c¸c th«ng sè ®· cho trong b¶ng th«ng sè kÝch thíc , thµnh phÈm. Khi thiÕt kÕ mÉu, cÇn ph¶i nghiªn cøu tÝnh chÊt cña nguyªn liÖu, sao cho phï hîp víi tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®é co cña v¶i díi nhiÒu t¸c ®éng. 20
- Xem thêm -