Tài liệu Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây và chế biến quả lạc tiên nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả tươi chế biến xuất khẩu

  • Số trang: 162 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG TY CP TPXK ĐỒNG GIAO CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC 06 “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực”; Mã số: KC.06/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN: “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây và chế biến quả lạc tiên nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả tươi chế biến xuất khẩu” MÃ SỐ DỰ ÁN: KC.06.DA.13/06-10 Cơ quan chủ trì dự án: Chủ nhiệm dự án: Công ty CP TPXK Đồng Giao Kỹ sư Vũ Đắc Khang Ninh Bình – 2010 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG TY CP TPXK ĐỒNG GIAO CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC. 06/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN: “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây và chế biến quả lạc tiên nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả tươi chế biến xuất khẩu” MÃ SỐ DỰ ÁN: KC.06.DA.13/06-10 CHỦ NHIỆM DỰ ÁN CƠ QUAN CHỦ TRÌ DỰ ÁN Giám đốc Công ty KS. Vũ Đắc Khang Đinh Cao Khuê BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KT. Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VP. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KT.Giám đốc. Phó Giám đốc TS. Phạm Hữu giục TS. Nguyễn Thiện Thành Ninh Bình – 2010 CÔNG TY CP TPXK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỒNG GIAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------o0o--------- BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN SXTN 1. Tên dự án: Hoàn thiện quy trình thâm canh cây và chế biến quả lạc tiên nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả tươi chế biến xuất khẩu MÃ SỐ DỰ ÁN: KC. 06.DA.13/06-10 Thuộc: - Chương trình: Chương trình KH&CN trọng diểm cấp nhà nước mã số KC 06/06-10. Dự án khoa học công nghệ : Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây và chế biến quả lạc tiên nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả tươi chế biến xuất khẩu. - Độc lập: (Tên lĩnh vực khoa học) 2. Chủ nhiệm dự án : - Họ và tên : Kỹ sư Vũ Đắc Khang - Ngày tháng năm sinh: 18/10/1949; Giới tính: Nam - Học hàm, học vị: Kỹ sư. - Chức danh khoa học: ...............; Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty - Điện thoại: Tổ chức: 0303770350; Nhà riêng: 0303864151; Mobile: 0913292820; Fax: 0303864325. Tên tổ chức đang công tác: Công ty CPTPXK Đồng giao. Địa chỉ tổ chức: Phường Trung sơn thị xã Tam Điệp Ninh Bình. Địa chỉ nhà riêng: Phường Trung sơn thị xã Tam Điệp Ninh Bình. i 3. Tên tổ chức chủ trì dự án: Tên tổ chức chủ trì dự án: Công ty CP TPXK Đồng giao Điện thoại: 0303864039; Fax: 0303864325. Email: cttpxkdg@hn.vnn.vn Website: www.doveco.com.vn Họ tên thủ trưởng tổ chức: Số tài khoản: Đinh Cao Khuê 931.90.00.00002, tại Ngân hàng NN&PTNT thị xã Tam Điệp Ninh Bình Tên cơ quan chủ quản dự án: Công ty CP TPXK Đồng giao. II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN. 1. Thời gian thực hiện dự án: - Theo hợp đồng đã ký kết: từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2009. - Thực tế thực hiện: từ tháng 12/2007 đến 3/2010. - Được gia hạn : + Lần 1: từ tháng 11/2009 dến 3/2010 2. Kinh Phí và sử dụng kinh phí: a) Tổng kinh phí thực hiện: 15.974 triệu đồng trong đó: - Kinh phí hỗ trợ từ NSKH: 2.850 triệu đồng. - Kinh phí từ nguồn khác: 13.124 triệu đồng. Tỷ lệ kinh phí thu hồi (nếu có): 65% ii b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí: Theo Kế hoạch Thực tế đạt được Số Thời gian Kinh phí Thời gian Kinh phí TT ( tháng , (Trđ) ( tháng , (Trđ) năm) năm) 1 12/3/2008 655 12/3/2008 655 2 27/5/2008 770 27/5/2008 770 3 28/8/2009 990 26/8/2009 990 Ghi chú Số đề nghị quyết toán c) Kết quả sử dụng kinh phí ĐVT: Triệu đồng Theo Kế hoạch Số Nội dung các TT khoản chi Tổng SNKH 1 Máy móc mua mới 3.813 1.092 2 Nhà xưởng xây 265 265 602 208 2.494 1.126 Thực tế đạt được Nguồn khác 2.721 Tổng SNKH Nguồn khác 3.927 1.045 2.882 265 265 394 796 208 588 1.368 3.662 1.126 2.536 1.764 5.826 mới, cải tạo 3 Kinh phí hỗ trợ công nghệ 4 Chi phí lao động 5 Nguyên liệu, năng lượng 6 Thuê thiét bị , nhà 1.764 5.826 xưởng 7 Khác Tổng cộng 208 158 50 425 158 267 9.146 2.849 6.297 14.901 2.802 12.099 - Lý do thay đổi: iii 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện dự án: TT 1 2 3 4 Số, thời gian Tên văn Bản ban hành văn bản Số 1547/QĐ-BKHCN ngày Phê duyệt cơ quan trúng 01/08/2007 tuyển chủ trì đề tài dự án Số1817/QĐ- BKHCN ngày Phê duyệt KH đấu thầu tài 21/8/2008 sản thiết bị năm 2008 Số 1480QĐ-KHCN ngày Phê duyệt KH đấu thầu tài 03/8/2009 sản thiết bị năm 2009 385/VPCT—HCTH ngày Gia hạn thực hiện đối với 14/9/2009 dự án SXTN Ghi chú KC06.DA13/06 4. Tổ chức phối hợp thực hiện dự án: Số TT Tên tổ chức Tên tổ chức Nội dung Sản phẩm đăng ký theo tham gia thực tham gia chủ yếu đạt thuyết minh hiện chính iv được Ghi chú 5. Cá nhân tham gia thực hiện dự án: Stt Tên cá nhân đăng ký theo thuyết minh 1 Vũ Đắc Khang 2 Bùi Xuân Sinh Tên cá nhân tham gia thực hiện Vũ Đắc Khang Phạm Ngọc Thành Lê Quang Hồng Phạm Thị Phương Phạm Đăng Khoa Nguyễn Văn Thấy Bùi Xuân Sinh Nguyễn Thanh Sơn Nội dung tham gia chính chủ nhiệm dự án Qui trình thâm canh cây lạc tiên sản phẩm chủ yếu đạt được Quy trình thâm canh Và 14 ha trình diễn Qui trình nhân giống lạc tiên bằng phương pháp ghép cành Quy trình công nghệ chế biến lạc tên cô đặc Qui trình nhân giống và 7000 cây giống 20 tấn nước lạc tiên cô đặc Qui trình chế biến và sản xuất nước giải khát lạc tiên Lắp đặt thiết bị 6 Phạm Đăng Khoa , máy móc Lắp đặt thiết bị 7 Lê Quang Hồng , máy móc Phạm Ngọc Thành Qui trình chế 8 Phạm Thị Phương Lê Quang Hồng biến và sản xuất Phạm Đăng Khoa pu ree lạc tiên 9 Nguyễn Thị Đón Vũ Thị Liên Kế toán dự án - Lý do thay đổi: do chuyển công tác sang đơn vị khác 30 tấn nước lạc tiên giải khát 3 4 5 Nguyễn Văn Thấy Phạm Ngọc Thành Lê Quang Hồng Nguyễn Thanh Sơn Phạm Thị Phương Phạm Đăng Khoa Phạm Quốc Đoàn Phạm Ngọc Thành Lê Quang Hồng Phạm Thị Phương Phạm Đăng Khoa v 60 tấn pu ree lạc tiên 5. Tình hình tổ chưc hội thảo, hội nghị: Thực tế đạt được Số Theo kế hoạch TT ( Nội dung, thời gian, kinh phí, ( Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm) địa điểm) 1 Ghi chú Tháng 10/2008/ tại cơ quan chủ Hội đồng khoa học thảo trì dự án luận: qui trình nhân giống bằng phương pháp ghép cành và quy trình thâm canh ngày 1/10/2008, tại cơ quan chủ trì dự án 7. Tóm tắt các nội dung công việc chủ yếu: Thời gian Số TT 1 2 Các nội dung, công việc ( bắt đầu , kết thúc - ngày Người cơ chủ yếu tháng ..năm) quan tham (các mốc đánh giá chủ yếu) gia Theo Kế Thực tế đạt hoạch được 1000 m2 1000 m2 Nguyễn Văn bắt từ kết Thấy 15/2/2008 thúc4/2008 Xây dựng mô hình trình 14 ha 14 ha Bùi Xuân diễn bắt đầu kết thúc Sinh tháng 11/2009 Xây dựng vườn gốc ghép 1/2008 vi Thời gian Số TT 3 Các nội dung, công việc ( bắt đầu , kết thúc - ngày Người cơ chủ yếu tháng ..năm) quan tham (các mốc đánh giá chủ yếu) Xây dựng vườn thí nghiệm Theo Kế Thực tế đạt hoạch được gia 1,3 ha 1,3 ha Bùi Xuân bắt đầu kết thúc Sinh tháng 11/2009 12/2008 Xây dựng quy trình công 4 Phạm Ngọc nghệ sản xuất nước lạc tiên 01 01 Thành cô đặc 5 Xây dựng quy trình công Phạm Thị nghệ sản xuất nước lạc tiên 01 01 Phương puree 6 Xây dựng quy trình công Phạm Quốc nghệ sản xuất nước giải 01 01 Đoàn khát lạc tiên 8 9 Sản xuất nước lạc tiên cô 20 tấn; 28 – 20,8 tấn; Phạm Ngọc đặc 50oBx 30oBx Thành Sản xuất nước giải khát lạc 30 tấn 30 tấn Phạm Quốc tiên 10 Đoàn Sản xuất nước lạc tiên 60 tấn; 60,24 tấn; Phạm Thị puree 14oBx 14oBx Phương - lý do thay đổi: do nhà cung cấp chậm thời gian giao hàng. vii III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA DỰ ÁN 1. Sản phẩm KH&CN dã tạo ra: a) Sản phảm Dạng I. Số Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất Đơn vị TT lượng chủ yếu đo 1 Cây giống lạc tiên quả tím Cây ghép cành quả tím trên gốc quả vàng) 2 Nước lạc tiên pu ree tấn 3 Nước lạc tiên cô đặc tấn 4 Nước giải khát lạc tiên tấn b) Sản phảm Dạng II. Số Tên sản phẩm và chỉ Đơn TT tiêu chất lượng chủ yếu vị đo Quy trình nhân giống 1 lạc tiên bằng phương QT pháp ghép cành Quy trình thâm canh QT 2 cây lạc tiên Quy trình chế biến QT 3 nước lạc tiên cô đặc Quy trình chế biến và 4 sản xuất nước giải khát QT lạc tiên Quy trình chế biến và QT 5 sản xuất lạc tiên puree Mô hình phát triển lạc Ha 6 tiên Kỹ thuật viên và công Người 7 nhân kĩ thuật Số lượng 7000 Theo kế hoạch 7000 Thực tế đạt được 100% 62,64 20,8 30 60 20 30 104% 104% 100% Số lượng Theo kế hoạch thực tế đạt được 01 01* 100% 01 01* 100% 01 01* 100% 01 01* 100% 01 01* 100% 14 14 100% 50 50 100% * Do nhầm lẫn trong phụ lục hợp đồng ghi là 06 bản, nay ghi đúng là 01 bản viii c) Sản phẩm dạng III Số TT Số lượng , Yêu cầu khoa học nơi công bố Tên Sản phẩm Theo kế Thực tế đạt hoạch được d) Kết quả đào tạo: Số Cấp đào tạo, ngành TT đào tạo 1 Ghi chú Số lượng Theo kế Thực tế đạt ( thời gian hoạch được kết thúc) Trường cao đẳng nghề 50 50 12/2008 2 e) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với giống cây trồng: Số TT Kết quả Tên Sản phẩm Ghi chú Theo kế Thực tế đạt ( thời gian kết hoạch được thúc) ix f) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã được ứng dụng trong thực tế. Số Tên kết quả đã được TT ứng dụng 1 Cây giống sản xuất Địa điểm Thời gian ( ghi rõ địa phương nơi ứng dụng) 8/2008 bằng phương pháp Xã quang sơn Tam điệp ninh bình ghép cành 2 3 4 5 bộ Hoàn thiện Quy trình chế biến và 10/2008 Công ty CPTPXK Hoàn sản xuất lạc tiên puree Đồng giao thiện Nước lạc tiên pu ree Nước lạc tiên cô đặc Nước giải khát lạc 10/2008 Công ty CPTPXK Đồng giao 10/2008 Công ty CPTPXK Đồng giao 10/2008 tiên 6 Kết quả sơ Công ty CPTPXK Đồng giao Mô hình phát triển lạc 1/2008 tiên Công ty CPTPXK 60,24 tấn 14oBx 20,8 tấn 38oBx 30 tấnt 14 ha Đồng giao 2. Đánh giá hiệu qủa dự án mang lại: a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ: Qua nghiên cứu khoa học công nghệ đã xây dựng quy trình thâm canh cây lạc tiên phù hợp điều kiên khí hậu, thời tiết phía bắc Việt Nam ,từ đó là cơ sở cho nhân dân và các doanh nghiệp nên trồng lạc tiên cho năng suất cao, chất lượng tốt. x Hoàn thiện quy trình chế biến nước lạc tiên puree, nước lạc tiên cô đặc và nước giải khát lạc tiên trên dây chuyền chế biến nước dứa cô đặc sẵn có của Công ty cho sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu của khách hàng. b) Hiệu quả về kinh tế xã hội: Dự án tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, là cơ sở chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp tại địa phương nhằm xoá đói giảm nghèo cho nhân dân, đặc biệt là các hộ nông dân vùng trung du và niền núi có cơ sở phát triển cây lạc tiên cung cấp cho nhà máy chế biến, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho nhân dân. Trên dây chuyền sản xuất nước dứa cô đặc sẵn có, Công ty sản xuất tốt các sản phẩm: Nước lạc tiên puree, nước lạc tiên cô đặc và nước giải khát lạc tiên, góp phần vào việc đa dạng hoá sản phậm và hạ giá thành sản phẩm của Công ty. 3. Tình hình thực hiện chế dộ báo cáo. Số TT Thời gian thực Nội dung hiện 1 Báo cáo định kỳ 7/2008 2 Báo cáo giữa kỳ 3/2009 3 Báo cáo giữa kỳ 9/2009 CHỦ NHIỆM DỰ ÁN Ghi chú THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC CHỦ TRÌ xi MỤC LỤC MỤC LỤC……………………………………………...……………………01 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT…………………………...07 DANH MỤC BẢNG BIỂU…………………………………………………07 MỞ ĐẦU…...……………………………………………………………….09 I. ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………09 II. TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN………………………………….....10 III. TỔNG QUAN TÀI LIỆU………………………………………….......11 1. Nguồn gốc và phân loại…………………………………………………11 2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và thị trường tiêu thụ lạc tiên trên thế giới và trong nước………………………………………………………...............14 a) Trên thế giới………………………………………………………………14 b) Trong nước………………………………………………………………..16 IV. MỤC TIÊU………………………………………………………………18 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………..18 VI. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN………………………………………………18 VII. QUY MÔ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆN CỨU…………………………18 1. Quy mô……………………………………………………………………18 2. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………..19 3. Sản phẩm tạo ra…………………………………………………………...19 Chương 1: CƠ SỞ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG LẠC TIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP ĐOẠN CÀNH……...…………20 1.1. Cơ sở nhân giống:……………………………………………………..20 1.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………….20 1.3. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………..20 1.4. Mô tả quy trình nhân giống……………………………………………..20 1.5. Bố trí thí nghiệm..……………………………………………………….22 -1- Chương 2: CƠ SỞ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THÂM CANH CÂY LẠC TIÊN…………………………………………………………………..24 2.1.Phương pháp nghiên cứu…...……………………………………………24 2.2. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………..…….24 2.3. Bố trí thí nghiệm………………………………………………………..24 2.3.1. Chọn đất ……………………………………………………………...25 2.3.2. Làm dàn ………………………………………………………………25 2.3.2.1. Kiểu dàn ……………………………………………………………25 2.3.2.2. Bố trí thí nghiệm ……………………………………………………25 2.3.2.3. Lượng phân bón cho 2 kiểu dàn ……………………………………26 2.3.3. Tưới nước …………………………………………………………….26 2.3.4. Đánh nhánh, cắt tỉa …………………………………………………...27 2.3.4.1. Bố trí thí nghiệm ……………………………………………………27 2.3.4.2. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………27 2.3.4.3. Chỉ tiêu theo dõi ……………………………………………………27 2.3.5. Phòng trừ sâu bệnh …………………………………………………...28 2.3.5.1. Quan điểm nghiên cứu ……………………………………………..28 2.3.5.2. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………...28 2.3.5.3. Bố trí thí nghiệm ……………………………………………………28 2.3.5.4. Phương pháp điều tra ……………………………………………….29 2.3.6. Thu hái, bảo quản …………………………………………………….29 Chương 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NƯỚC LẠC TIÊN CÔ ĐẶC, PURÊ VÀ NƯỚC LẠC TIÊN GIẢI KHÁT …..31 3.1. TỔNG QUAN…………………………………………………………31 3.1.1. Mô tả quy trình công nghệ hiện có……………………………………31 3.1.2. Những vấn đề Dự án cần giải quyết…………………………………35 3.1.2.1. Ưu, nhược điểm của công nghệ chế biến đã có……………………35 3.1.2.2. Những vấn đề Dự án cần giải quyết………………………………36 -2- 3.2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI………………………37 3.2.1. Nội dung nghiên cứu…………………………………………………37 3.2.2. Phương án triển khai…………………………………………………37 3.2.2.1. Các bước tiến hành Dự án…………………………………………37 3.2.2.2. Năng lực triển khai…………………………………………………38 3.2.2.3. Địa điểm thực hiện…………………………………………………39 3.2.2.4. Trang thiết bị phục vụ Dự án………………………………………39 3.2.2.5. Nguyên vật liệu chính phục vụ Dự án……………………………40 3.2.2.6. Lao động phục vụ Dự án……………………………………………40 3.2.2.7. Đánh giá tác động môi trường………………………………………40 Chương 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC………………………………………42 4.1. HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG LẠC TIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP CÀNH, QUY TRÌNH THÂM CANH CÂY LẠC TIÊN VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN………………………………………42 4.1.1. Hoàn thiện quy trình nhân giống lạc tiên bằng P. pháp ghép cành…..42 4.1.1.1. Kết quả hoàn thiện………………………………………………….42 a) Chọn giống, gieo hạt, chăm sóc để vào bầu………………………………42 b) Làm đất và chuẩn bị đất vào bầu………………………………………….42 c) Chăm sóc cây giống sau khi vào bầu……………………………………43 d) Khả năng sống của cành ghép ở các thời gian ghép khác nhau…………..43 e) Chăm sóc cây giống sau ghép…………………………………………….45 4.1.1.2. Quy trình nhân giống lạc tiên bằng phương pháp ghép cành đã được hoàn thiện ………………………………………………………………..…46 a) Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng ghép……………………46 b) Yêu cầu gốc ghép…………………………………………………………46 c) Chuẩn bị hạt giống ………………………………………………………46 d) Chuẩn bị đất và gieo hạt ………………………………………………….47 e) Chuẩn bị vào bầu và chăm sóc cây con ………………………………….47 -3- f) Kỹ thuật cấy cây con vào túi bầu…………………………………………48 g) Chuẩn bị cành ghép ………………………………………………………48 h) Phương pháp ghép ………………………………………………………49 i) Chăm sóc cây ghép ………………………………………………………49 k) Vận chuyển cây ghép…………………………………………………….50 4.1.2. Hoàn thiện quy trình thâm canh cây lạc tiên…………………………50 4.1.2.1. Kết quả hoàn thiện…………………………………………………50 a) Chọn đất…………………………………………………………………51 b) Làm dàn…………………………………………………………………51 c) Mật độ , đào hố, bón lót, thời vụ trồng cây………………………………52 d) Tưới nước và thoát nước…………………………………………………53 e) Cắt tỉa tạo tán …..…………………………………………………………56 f) Phòng trừ sâu bệnh……………………………………………………….56 g) Thu hái và bảo quản………………………………………………………58 4.1.2.2. Quy trình thâm canh cây lạc tiên đã được hoàn thiện………………60 a) Giống……………………………………………………………………60 b) Chuẩn bị đất, mật độ trồng và làm dàn…………………………………61 c) Kỹ thuật trồng……………………………………………………………62 e) Kĩ thuật chăm sóc…………………………………………………………63 f) Sâu bệnh hại lạc tiên………………………………………………………66 g) Thu hoạch…………………………………………………………………68 4.1.3. Kết quả mô hình phát triển cây lạc tiên………………………………68 4.1.3.1. Mô hình phát triển năm 2008………………………………………69 a) Địa điểm: Tại Tam Điệp – Ninh Bình……………………………………69 b) Diện tích khoảng cách…………………………………………………...69 c) Kích thước hố…………………………………..…………………………69 d) Phương pháp bón và lượng phân bón………………..…………………69 e) Làm dàn: Kiểu dàn mướp (dàn bằng như dàn trồng mướp)…………….69 -4- f) Tưới nước…………………………………………………………………70 g) Cắt tỉa…………………………………………………………………...70 h) Sâu bệnh và biện pháp phòng trừ…………………………………………70 i) Kết quả mô hình phát triển năm 2008.........................................................71 j) Đánh giá…………………………………………………………………71 4.1.3.2. Mô hình phát triển năm 2009………………………………………72 a) Địa điểm…………………………………………………………………72 b) Giống………………………………………………...……………………72 c) Kết quả mô hình phát triển năm 2009……………………………………73 4.1.3.3. Kết luận……………………………………………………………73 4.1.4. Kết quả đào tạo kỹ thuật viên………………………………………..76 4.1.4.1. Số lượng và tiêu chuẩn học viên……………………………………76 4.1.4.2. Tổ chức lớp học…………………………………………………….76 4.1.4.3. Nội dung đào tạo……………………………………………………76 4.1.4.4. Kết quả đào tạo……………………………………………………..78 4.2. KÊT QUẢ HOÀN THIỆN CÁC QUY TRÌNH CHẾ BIẾN……………79 4.2.1. Hoàn thiện phương pháp bóc tách ruột quả và chà tách hạt lạc tiên nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả cho sản xuất nước lạc tiên purê và nước lạc tiên cô đặc………………………………………………………………79 4.2.1.1. Lựa chọn máy………………………………………………………79 4.2.1.2. Lắp đặt và vận hành thử……………………………………………79 4.2.2. Hoàn thiện quy trình chế biến và sản xuất nước lạc tiên cô đặc…..….81 4.2.2.1. Kết quả hoàn thiện…………………………………………………81 4.2.2.2. Quy trình sản xuất nước lạc tiên cô đặc đã được hoàn thiện………..86 4.2.3. Hoàn thiện quy trình chế biến và sản xuất nước lạc tiên purê………88 4.2.3.1. Kết quả hoàn thiện…………………………………………………88 4.2.3.2. Quy trình chế biến nước lạc tiên purê đã hoàn thiện………………89 4.2.4. Hoàn thiện quy trình chế biến và sản xuất nước giải khát lạc tiên……91 -5- 4.2.4.1. Kết quả hoàn thiện…………………………………………………91 4.2.4.2. Quy trình chế biến nước giải khát lạc tiên đã hoàn thiện…………..95 4.3. HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG…………………96 4.4. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CỦA DỰ ÁN………………..99 4.5. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CỦA DỰ ÁN SAU KHI KẾT THÚC...101 4.5.1. Phương án phát triển tai Công ty………………………………….101 4.5.2. Phương án liên doanh liên kết……………………………………….101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…...………………………………………102 1. Kết luận………………………………………………………………….102 2. Kiến nghị ………………………………………………………………..103 -6- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. Công ty CPTPXK Đồng Giao: Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. 2. DOVECO: Tên giao dịch quốc tế Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. 3. KCS: Kiểm tra chất lượng sản phẩm 4. Brix: Hàm lượng chất khô hoà tan 5. IQF: In diviual QuickFrozen 6. N: Phân đạm 7. P: Phân lân 8. K: Phân Ca li DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định cây gốc ghép Bảng 1.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định thời điểm ghép Bảng 2.1. Lượng phân bón thúc cho 1 cây Bảng 2.2. Bố trí thí nghiệm theo dõi chế độ tưới nước Bảng 2.3. Bố trí thí nghiệm theo dõi chế độ cắt tỉa Bảng 4.1. Tỷ lệ nẩy mầm và tỷ lệ cây sống Bảng 4.2. Tỷ lệ cành ghép sống ở các thời gian ghép khác nhau Bảng 4.3. Tỷ lệ sống của cây ghép trên các gốc ghép khác nhau Bảng 4.4. Lượng phân bón thúc cho 1 cây Bảng 4.5. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng cây lạc tiên Bảng 4.6. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến năng suất cây lạc tiên Bảng 4.7. Ảnh hưởng của chế độ cắt tỉa đến năng suất cây lạc tiên Bảng 4.8. Kết quả điều tra sâu bệnh hại năm thứ nhất -7-
- Xem thêm -