Tài liệu Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống và thâm canh cà chua c155, dưa chuột lai pc4 phục vụ tiêu dùng trong nước và chế biến xuất khẩu.

  • Số trang: 172 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** VIỆN KHOA HỌC NN VIỆT NAM VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC - CTP ----- CHƯƠNG TRÌNH KHCN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC KC.06/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG VÀ THÂM CANH CÀ CHUA C155, DƯA CHUỘT LAI PC4 PHỤC VỤ TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC VÀ CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU Mã số: KC06.DA.14/06-10 ---- Cơ quan chủ trì dự án: Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm Chủ nhiệm dự án: ThS. Đoàn Xuân Cảnh 7923 Hà Nội – 2010 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** VIỆN KHOA HỌC NN VIỆT NAM VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC - CTP ----- CHƯƠNG TRÌNH KHCN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC KC.06/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG VÀ THÂM CANH CÀ CHUA C155, DƯA CHUỘT LAI PC4 PHỤC VỤ TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC VÀ CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU Mã số: KC06.DA.14/06-10 ------ Chủ nhiệm dự án: Cơ quan chủ trì dự án: (ký tên) (ký tên và đóng dấu) ThS. Đoàn Xuân Cảnh TS. Đào Xuân Thảng Ban chủ nhiệm chương trình (ký tên) Bộ Khoa học và Công nghệ (ký tên và đóng dấu khi gửi lưu trữ) HÀ NỘI – 2010 MỤC LỤC PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU.............................................................................. 1 Chương1: Thông tin chung của dự án .............................................................. 1 1. Tên dự án....................................................................................................... 1 Chương 2: MỞ ĐẦU........................................................................................ 3 1. Đặt vấn đề ............................................................................................. 3 2. 2.1 Xuất xứ, tính cấp thiết và mục tiêu của dự án ...................................... 4 Xuất xứ của dụ án ................................................................................. 4 2.2. Tính cấp thiết của dự án........................................................................ 4 2.3. Mục tiêu dự án ...................................................................................... 5 2.3.1. Mục tiêu tổng quát ................................................................................ 5 2.3.2. Mục tiêu cụ thể...................................................................................... 5 3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan dến dự án .......... 6 3.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất cà chua trên thế giới và trong nước....................................................................................................... 6 3.1.1. Tình hình sản xuất cà chua trên thế giới ............................................... 6 3.1.2. Tình hình nghiên cứu cà chua trên thế giới .......................................... 7 3.1.3. Tình hình sản xuất cà chua ở Việt Nam.............................................. 12 3.1.4. Tình hình nghiên cứu về cây cà chua ở Việt Nam.............................. 13 3.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất dưa chuột trên thế giới và trong 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. nước..................................................................................................... 15 Tình hình sản xuất dưa chuột trên thế giới ......................................... 15 Tình hình nghiên cứu dưa chuột trên thế giới..................................... 17 Tình hình sản xuất dưa chuột trong nước ........................................... 17 Tình hình nghiên cứu dưa chuột trong nước....................................... 18 Chương 3 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM........ 20 1. Nội dung nghiên cứu........................................................................... 20 1.1. Hoàn thiện quy trình công nghệ.......................................................... 20 1.1.1. Hoàn thiện quy trình công nghệ thâm canh giống cà chua C155 ....... 20 1.1.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống cà chua C155 .... 20 1.1.3. Hoàn thiện quy trình công nghệ thâm canh giống dưa chuột lai PC4...................................................................................................... 20 i 1.1.4. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống dưa chuột lai PC4...................................................................................................... 20 1.1.5. Hoàn thiện quy trình chế biến và bảo quản hạt giống cà chua C155 .................................................................................................... 21 1.1.6. Hoàn thiện quy trình chế biến và bảo quản hạt giống dưa chuột lai PC4...................................................................................................... 21 1.2. Sản xuất hạt giống............................................................................... 21 1.3. Xây dựng mô hình thâm canh ............................................................. 21 1.4. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ cơ sở và nông dân................. 22 2. 2.1. 2.2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu .................................................. 22 Vật liệu nghiên cứu ............................................................................. 22 Địa điểm thực hiện nghiên cứu ........................................................... 22 2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 22 2.3.1. Phương pháp nghiên cứu chung.......................................................... 22 2.3.2. Mô tả các công thức thí nghiệm cho từng nội dung hoàn thiện quy trình công nghệ ............................................................................ 23 2.3.2.1. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ thâm canh giống cà chua C155 ........................................................................................... 23 2.3.2.1.1. Hoàn thiện công thức phối trộn giá thể và mật độ gieo cây giống C155.......................................................................................... 23 2.3.2.1.2.Các thời vụ trồng giống cà chua C155............................................ 24 2.3.2.1.3. Các mật độ trồng giống cà chua C155 ............................................ 24 2.3.2.1.4. Các công thức phân bón cho giống cà chua C155 .......................... 24 2.3.2.1.5. Các công thức tỉa cành cho giống cà chua C155 ........................... 25 2.3.2.2 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống cà chua C155 ........................................................................................... 25 2.3.2.2.1. Các thời vụ sản xuất hạt giống C155 ............................................. 25 2.3.2.2.2. Các công thức phân bón cho sản xuất hạt giống C155 nguyên chủng (NC).......................................................................................... 25 2.3.2.3. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ thâm canh giống dưa chuột PC4............................................................................................ 26 ii 2.3.2.3.1. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất cây giống dưa chuột lai PC4...................................................................................................... 26 2.3.2.3.3. Các mật độ trồng dưa chuột lai PC4 nghiên cứu ............................ 27 2.3.2.4. Nghiên cứu hoàn thiện quy công nghệ sản xuất hạt giống dưa chuột lai PC4....................................................................................... 27 2.3.2.4.1. Các mật độ trồng giống dưa chuột DL7 (dòng mẹ) và giống dưa chuột TL.15 (dòng bố) nghiên cứu .............................................. 27 2,3.2.4.2. Các công thức phân bón cho giống dưa chuột DL7 (dòng mẹ) và giống dưa chuột TL.15 (dòng bố) .................................................. 27 2.3.2.4.3. Các tỷ lệ trồng dòng mẹ DL7 và dòng bố TL.15 trong sản xuất hạt giống lai PC4................................................................................. 27 2.3.2.5. Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến và bảo quản hạt giống cà chua C155....................................................................................... 28 2.3.2.5.1. Các mốc thời gian ủ lên men ruột quả khi làm hạt ....................... 28 2.3.2.5.2. Các độ ẩm hạt giống cà chua C155 trước khi bảo quản nghiên cứu....................................................................................................... 28 2.3.2.5.3. Các cách thức bảo quản hạt giống cà chua C155............................ 28 2.3.2.6. Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến và bảo quản hạt giống dưa chuột lai PC4................................................................................ 28 2.3.2.6.1. Các thời gian ủ lên men ruột quả khi làm hạt ................................. 28 2.3.2.6.2. Các độ ẩm hạt giống dưa chuột lai PC4 khi bảo quản. ................... 29 2.3.2.6.3. Các cách thức bảo quản hạt giống dưa chuột lai PC4..................... 29 3. Dự kiến sản phẩm........................................................................................ 29 PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN .................................................. 31 Chương 1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ..................................................................................... 31 1. 1.1. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh cà chua C155 ... 31 Một số đặc điểm chính của giống cà chua C155 của dự án................ 31 1.2. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật sản xuất cây giống cà chua C155 .................................................................................................... 32 1.2.1. Kết quả nghiên cứu xác định công thức phối trộn giá thể thích hợp cho sản xuất cây giống cà chua C155.......................................... 32 iii 1.2.2. Kết quả nghiên cứu xác định mật độ gieo thích hợp cho sản xuất cây giống cà chua C155 ...................................................................... 33 1.3. Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật thâm canh giống cà chua C155 ....... 34 1.3.1. Nghiên cứu hoàn thiện thời vụ trồng giống cà chua C155 ................. 34 1.3.2. Nghiên cứu hoàn thiện mật độ trồng giống cà chua C155 ................. 35 1.3.3. Nghiên cứu hoàn thiện công thức phân bón cho giống cà chua C155 .................................................................................................... 37 1.3.4. Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật tỉa nhánh cho giống cà chua C155 .................................................................................................... 38 1.4. 2. 2.1. Tóm tắt quy trình công nghệ thâm canh giống cà chua C155 ............ 39 Kết quả hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cà chua C155 ... 40 Hoàn thiện thời vụ sản xuất hạt giống cà chua C155 ......................... 40 2.2. Hoàn thiện công thức phân bón cho sản xuất hạt giống cà chua C155 .................................................................................................... 41 2.3. 3. Tóm tắt quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống cà chua C155 ............. 42 Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ thâm canh giống dưa chuột lai PC4...................................................................... 43 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.3. 3.5. Một số đặc điểm chính của giống dưa chuột lai PC4 ......................... 43 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất cây con dưa chuột lai PC4...................................................................................................... 44 Hoàn thiệu công thức phối trộn giá thể sản xuất cây giống dưa chuột PC4 .... 44 Nghiên cứu hoàn thiện thời vụ trồng giống dưa chuột lai PC4 .......... 47 Tóm tắt quy trình kỹ thuật thâm canh giống dưa chuột lai PC4......... 49 4. 4.1. 4.2. Kết quả hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống dưa chuột lai PC4............50 Nghiên cứu hoàn thiện mật độ trồng giống dưa chuột TL.15 ............ 50 Nghiên cứu hoàn thiện chế độ phân bón cho giống dưa chuột 4.3. 4.4. 4.6. TL.15................................................................................................... 50 Nghiên cứu hoàn thiện mật độ trồng cho giống dưa chuột DL7 ........ 51 Nghiên cứu hoàn thiện chế độ phân bón cho giống dưa chuột DL7 ..................................................................................................... 52 Tóm tắt quy trình kỹ thuật nhân giống giống dưa chuột lai PC4 ....... 55 iv 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 6.3. Hoàn thiện quy trình chế biến và bảo quản hạt giống cà chua C155 .................................................................................................... 56 Nghiên cứu hoàn thiện thời gian lên mem ruột quả khi làm hạt giống cà chua C155............................................................................. 56 Nghiên cứu hoàn thiện độ ẩm hạt khi bảo quản hạt giống cà chua C155 .................................................................................................... 57 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp bảo quản hạt giống cà chua C155 .................................................................................................... 58 Tóm tắt quy trình kỹ thuật bảo quản hạt giống cà chua C155............ 59 Hoàn thiện quy trình làm hạt và bảo quản hạt giống dưa chuột PC4...................................................................................................... 59 Nghiên cứu hoàn thiện thời gian ngâm ủ khi làm hạt giống dưa chuột lai PC4....................................................................................... 59 Nghiên cứu hoàn thiện độ ẩm hạt giống dưa chuột PC4 trước khi bảo quản ..................................................................................................... 60 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp bảo quản hạt giống dưa chuột PC4...................................................................................................... 61 6.4. Tóm tắt quy trình kỹ thuật bảo quản hạt giống dưa chuột lai PC4..... 62 Chương 2 KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ HẠT GIỐNG................ 63 1. Kết quả sản xuất hạt giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4 của dự án.................................................................................................... 63 2. Chất lượng hạt giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4 của dự án .... 63 3. Kết quả tiêu thụ hạt giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4 của dự án.................................................................................................... 65 Chương 3 KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH ................... 66 1. Kết quả xây dựng mô hình thâm canh giống dưa chuột lai PC4 ........ 66 1.1. 1.2. Địa điểm, quy mô và thời gian xây dựng mô hình thâm canh giống dưa chuột lai PC4...................................................................... 66 Một số đặc điểm hình thái, sinh trưởng phát và năng suất của 1.3. giống dưa chuột lai PC4 tại mô hình của dự án.................................. 67 Năng suất và hiệu quả kinh tếcủa mô hình dưa chuột PC4 ............... 68 v 1.3.1. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình dưa chuột PC4 tại Lê Hồ Kim Bảng- Hà Nam ............................................................................ 68 1.3.2. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình dưa chuột PC4 tại thị trấn 2. 2.1. 2.2. Thanh Nê- Kiến Xương- Thái Bình.................................................... 69 Kết quả xây dựng mô hình thâm canh giống cà chua C155 ............... 71 Kết quả tổ chức xây dựng mô hình thâm canh giống cà chua C155 .................................................................................................... 71 Một số đặc điểm hình thái và sinh trưởng chính của giống cà chua C155 trong mô hình dự án.......................................................... 72 2.3. Năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình cà chua C155 của dự án ......................................................................................................... 73 2.3.1. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình cà chua C155 tại xã Đoàn Xá- Kiến Thụy - Hải Phòng ................................................................ 73 2.3.2. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình cà chua C155 tại Thị trấn Thanh Nê – Kiến Xương – Thái Bình ................................................ 74 2.3.3. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình cà chua C155 tại xã Hải Lý –Hải Hậu – Nam Định................................................................... 76 Chương 4 KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN ........................................... 78 1. Kết quả tổ chức đào tạo tập huấn kỹ thuật thâm canh và sản xuất giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4.............................................. 78 Chương 5 MỘT SỐ KẾT QUẢ KHÁC CỦA DỰ ÁN.................................. 80 1. Kết quả thông tin tuyên truyền quảng bá kết quả sản phẩm dự án..... 80 2. Kết quả công nhận giống mới và đào tạo ........................................... 80 4. Hiệu quả xã hội của Dự án................................................................. 81 Chương 6 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH..................... 83 1. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 5.796,5 triệu đồng (Năm tỷ, bảy trăm chín sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)......................................... 83 2. Kết quả sử dụng kinh phí .................................................................... 83 2.1. Nguồn kinh phí Nhà nước cấp ............................................................ 83 2.1.1. Giải trình sử dụng nguồn kinh phí do Nhà nước cấp cho các nội dung .... 83 2.1.2. Giải trình sử dụng kinh phí theo hạng mục ngân sách tài chính ........ 83 2.2. Nguồn kinh phí do dân đóng góp........................................................ 84 vi 3. 3.1. Kinh phí thu hồi .................................................................................. 84 Tổng kinh phí thu hồi: 720,0 triệu đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng) ................................................................................................... 84 3.2. Thời gian thu hồi: tháng 3 - 6 năm 2010 (đúng hợp đồng) ............... 84 Phần 3 TỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN................................... 85 1. Đánh giá mức độ khối lượng hoàn thành............................................ 85 1.1. 1.2. Mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản............................... 85 Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ ..................................................................................................... 88 1.2.1. Phương pháp nghiên cứu ................................................................... 88 1.2.2. Về báo cáo khoa học và tài liệu công nghệ......................................... 88 2. Đánh giá về giá trị khoa học của dự án............................................... 89 2.1. 2.2. 3. Về tính mới, tính sáng tạo của kết quả nghiên cứu đã tạo ra.............. 89 Những đóng góp khác ......................................................................... 90 Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng 3.1. ứng dụng.............................................................................................. 90 Chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của sản phẩm............................................ 90 3.1.1. Mô hình sản xuất hạt giống................................................................. 90 3.1.2. Mô hình thâm canh ............................................................................ 91 3.2. Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, thông tin tuyên truyền.................. 91 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 4. 4.1. Hiệu quả kinh tế .................................................................................. 91 Hiệu quả xã hội ................................................................................... 92 Kết quả thông tin tuyên truyền qưảng bá kết quả sản phẩm dự án..... 93 Công nhận giống mới.......................................................................... 93 Đánh giá về khả năng huy động vốn, quản lý vốn dự án.................... 93 Về kết quả huy động các nguồn vốn khác .......................................... 93 4.2. Về tổ chức và quản lý ......................................................................... 94 4.3. Về đào tạo và tập huấn........................................................................ 94 Phần 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ................................................................. 95 1. Kết luận ....................................................................................................... 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 97 PHỤ LỤC 1 CÁC QUY TRINH CÔNG NGHỆ HOÀN THIỆN ...................... 99 vii KÝ HIỆU CHỮ VIỆT TẮT CTP Cây thực phẩm TCN Tiêu chuẩn ngành AVRDC Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau Châu á BVRC Trung tâm nghiên cứu rau Bắc Kinh ĐBSH Đồng bằng sông Hồng HTXDVNN Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp BHH Bán hữu hạn ĐBSH Đồng bằng sông Hồng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng NỘI DUNG Trang Bảng 1. Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển chính của giống cà chua C155 .....................................................................................................................31 Bảng 2. Ảnh hưởng của các công thức phối trộn giá thể đến chất lượng cây con giống cà chua C155 ..........................................................................32 Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ gieo đến chất lượng cây giống cà chua C155 .....................................................................................................................33 Bảng 4: Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất giống cà chua C155 ......34 Bảng 5. Ảnh hưởng mật độ trồng đến năng suất giống cà chua C155 ..............36 Bảng 6: Ảnh hưởng của một số công thức phân bón đến năng suất giống cà chua C155 ..........................................................................................37 Bảng 7: Ảnh hưởng của kỹ thuật tỉa cành đến năng suất giống cà chua C155 .....................................................................................................................38 Bảng 8. Tóm tắt quy trình kỹ thuật thâm canh giống cà chua C155 ..................39 Bảng 9: Ảnh hưởng thời vụ đến năng suất hạt giống cà chua C155 ..................40 Bảng 10: Ảnh hưởng của một số công thức phân bón đến năng suất hạt giống cà chua C155 ..........................................................................................41 Bảng 11. Tóm tắt quy trình kỹ sản xuất hạt giống cà chua C155 .......................42 Bảng 12. Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển, hình thái và năng suất giống dưa chuột PC4 ........................................................................................43 Bảng 13. Ảnh hưởng của các công thức phối trộn giá thể đến chất lượng cây dưa chuột PC4 giống ................................................................................45 Bảng 14. Ảnh hưởng mật độ gieo hạt đến chất lượng cây giống PC4...............46 Bảng 15: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến năng suất giống dưa chuột lai PC4 .......................................................................................................................47 Bảng 16: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất giống dưa chuột lai PC4 .......................................................................................................................48 ix Bảng 17. Tóm tắt quy trình kỹ thuật thâm canh dưa chuột lai PC4 ...................49 Bảng 18: Ảnh hưởng mật độ trồng đến năng suất giống dưa chuột TL15 .......50 Bảng 19: Ảnh hưởng của một số công thức phân bón đến năng suất giống dưa chụôt TL.15 ....................................................................................51 Bảng 20: Ảnh hưởng mật độ trồng đến năng suất giống dưa chuột DL7 .........52 Bảng 21: Ảnh hưởng của một số công thức phân bón đến năng suất giống dưa chuột DL7 .......................................................................................52 Bảng 22. Ảnh hưởng tỷ lệ trồng dòng mẹ và dòng bố đến năng suất hạt lai giống dưa chuột PC4 ..................................................................................54 Bảng 23. Tóm tắt quy trình kỹ thuật nhân giống dưa chuột lai PC4..................55 Bảng 24. Ảnh hưởng thời gian ngâm ủ ruột quả đến chất lượng hạt giống cà chua C155 ..........................................................................................56 Bảng 25. Ảnh hưởng của độ ẩm hạt đến chất lượng hạt giống cà chua C155 sau bảo quản............................................................................................57 Bảng 26. Cách bảo quản ảnh hưởng đến chất lượng hạt giống cà chua C155 .....................................................................................................................58 Bảng 27. Tóm tắt quy trình kỹ thuật bảo quản hạt giống cà chua C155 ...........59 Bảng 28. Ảnh hưởng của thời gian ngâm ủ ruột quả đến chất lượng hạt giống dưa chuột lai PC4 ..................................................................................59 Bảng 29. Ảnh hưởng độ ẩm hạt đến chất lượng hạt giống sau bảo quản .........60 Bảng 30. Ảnh hưởng của cách bảo quản đến chất lượng hạt giống dưa chuột lai PC4 ......................................................................................................61 Bảng 31. Tóm tắt quy trình bảo quản hạt giống dưa chuột lai PC4 ...................62 Bảng 32: Kết quả sản xuất hạt giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4 ...........63 Bảng 33. Chất lượng hạt giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4 .....................64 Bảng 34. Kết quả tiêu thụ hạt giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4 ............65 Bảng 35. Kết quả tổ chức xây dựng mô hình thâm canh giống dưa chuột lai PC4 .................................................................................................................66 x Bảng 36. Một số đặc điểm chính của giống dưa chuột lai PC4 tại mô hình .......................................................................................................................67 Bảng 37. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của mô hình dưa chuột PC4 tại Lê Hồ .........................................................................................68 Bảng 38. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình PC4 tại Lê Hồ .......................69 Bảng 39. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của mô hình dưa chuột PC4 tại Thanh Nê ..................................................................................70 Bảng 40. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình dưa chuột PC4 tại thị trấn Thanh Nê vụ xuân hè năm 2008 ...........................................................70 Bảng 41. Kết quả tổ chức xây dựng mô hình thâm canh giống cà chua C155 của dự án ..................................................................................................71 Bảng 42. Một số đặc điểm hình thái và sinh trưởng và năng suất của giống cà chua C155 tại mô hình của dự án ................................................72 Bảng 43. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của mô hình cà chua C155 tại xã Đoàn Xá ........................................................................................73 Bảng 44. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình cà chua C155 tại xã Đoàn Xá - Kiến Thụy - Hải Phòng vụ đông xuân 2008 ..........................74 Bảng 45. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của mô hình cà chua C155 tại thị trấn Thanh Nê .............................................................................75 Bảng 46. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình cà chua C155 tại thị trấn Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình vụ đông xuân 2008 .............75 Bảng 47. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của mô hình cà chua C155 tại Hải Lý, huyện Hải Hậu ..................................................................76 Bảng 48. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình cà chua C155 tại xã Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định vụ đông xuân 2008 ..........................................77 Bảng 49. Kết quả tổ chức lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật thâm canh và sản xuất giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4 của dự án ..................78 xi TÓM TẮT Dự án sản xuất thử nghiệm thuộc chương Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực" (KC.06/06-10). Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 với đối tượng nghiên cứu là giống cà chua C155 và giống dưa chuột lai PC4. Dự án đã hoàn thiện các quy trình thâm canh giống cà chua C155 cho năng suất trên 45-50 tấn/ha, chất lượng tốt, quả chín đỏ tươi, hấp dẫn, cùi dày, ít hạt, độ Brix >5,0%, hàm lượng đường tổng số, đường... giữ được đặc trưng của giống. Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống cà chua C155 nguyên chủng năng suất đạt > 50 kg/ha và chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn ngành (10TCN). Dự án đã hoàn thiện các quy trình thâm canh giống dưa chuột lai PC4 cho năng suất trên 50 tấn/ha, chất lượng tốt, quả dài 20-24 cm, vỏ xanh đậm, cùi dày... giữ được đặc trưng của giống. Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống dưa chuột lai PC4 năng suất đạt >60 kg/ha và chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn ngành (10TCN). Dự án đã sản xuất được 105 kg hạt cà chua C155 và 210 kg hạt giống dưa chuột lai PC4 (hạt lai F1), chất lượng đạt tiêu chuẩn ngành (10TCN). Mô hình 50 ha dưa chuột lai PC4 đã sản xuất được trên 2.500 tấn sản phẩm quả tươi, thu nhập 70-75 triệu đồng/ha, lãi thuần 30-35 triệu đồng/ha. Mô hình cà chua C155, quy mô 50 ha đã sản xuất được trên 2400 tấn quả tươi, thu nhập 80-90 triệu đồng/ha, lãi thuần 30-35 triệu đồng/ha. Dự án đã tổ chức đào tạo được 120 cán bộ kỹ thuật cơ sở và và tập huấn trên 800 lượt người về kỹ thuật thâm canh và sản xuất giống cà chua C155 và dưa chuột lai PC4. Dự án góp phần công nhận giống dưa chuột lai PC4 là giống quốc gia. 2 bài báo được đăng và 1 Thạc sỹ nông nghiệp bảo vệ tháng 10 năm 2009. xii PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU Chương1: Thông tin chung của dự án 1. Tên dự án Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống và thâm canh cà chua C155, dưa chuột lai PC4 phục vụ tiêu dùng trong nước và chế biến xuất khẩu. 2. Thuộc chương trình KHCN cấp Nhà nước Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực. 3. Mã số: KC.06.DA.14/06-10 4. Cấp quản lý Bộ Khoa học và Công nghệ 5. Thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2009) 6. Kinh phí thực hiện: 5.796,5 triệu đồng (Năm tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) Trong đó: Từ nguồn ngân sách SNKH: 1.200,0 triệu đồng (Một tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn) 7. Thu hồi: Kinh phí thu hồi : 720,0 triệu đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng chẵn) 8. Tổ chức chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và cây thực phẩm Địa chỉ : Liên Hồng - Gia Lộc - Hải Dương Điện thoại : 0320.3716463 Fax: 0320. 3716385 E-mail: vcltctp@fpt.vn Số tài khoản: 931.01.00.00.008 Tại Kho bạc Nhà nước Gia lộc - Hải Dương 9. Cá nhân chủ nhiệm dự án Họ và tên: Đoàn Xuân Cảnh 1 Học hàm, học vị: Thạc sỹ Nông nghiệp Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Cây thực phẩm Địa chỉ : Số 839, Đường Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương Điện thoại: 0320.3716386 (CQ), 0320.3861144 (NR), 0912675359 (Mobile) 10. Cơ quan phối hợp chính - HTXNN Lê Hồ, Kim Bảng -Hà Nam - HTXNN Thị trấn Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình - HTX Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định - HTX Đoàn Xá - Kiến Thuỵ - Hải Phòng 11. Danh sách cá nhân tham gia thực hiện chính dự án: TT Họ và tên 1 ThS. Đoàn Xuân Cảnh 2 KS. Nguyễn Văn Tân 3 Đỗ Thị Láng 4 Chức danh, chứcvụ Cơ quan Phó trưởng Bộ môn, Viện Cây lương thực- CTP Chủ nhiệm dự án Nghiên cứu viên Viện Cây lương thực- CTP Kế toán viên Viện Cây lương thực- CTP KS. Đào Thị Ninh Nghiên cứu viên Viện Cây lương thực- CTP 5 Nguyễn T. Thanh Hà Nghiên cứu viên Viện Cây lương thực- CTP 6 Nguyễn Đức Doan Nghiên cứu viên Viện Cây lương thực- CTP 7 KS. Đào Văn Hợi Nghiên cứu viên Viện Cây lương thực- CTP 8 Đỗ Ngọc Hải Chủ nhiệm HTX Thị trấn Thanh Nê- Kiến Xương- T.Bình 9 Vụ Văn Triển Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Hải Hậu 2 Chương 2: MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Rau xanh là nguồn cung cấp các Vitamin, muối khoảng, chất xơ và năng lượng cho con người. Chính vì vậy rau xanh là món ăn không thể thiếu trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày của mọi con người sống trên hành tinh. Đặc biệt trong khi lương thực và các thức ăn giàu đạm được đảm bảo thì nhu cầu rau xanh ngày càng lớn vì rau xanh sẽ là nhân tố cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ. Theo thống kê năm 2009, diện tích trồng rau cả nước năm 2008 đạt 72.580 ha tăng 11,4% so với năm 2005 (635.010 ha), năng suất bình quân đạt 159,3 tạ/ha, tổng sản lượng 11.512,717 nghìn tấn. Sản lượng rau xanh bình quân đầu người hiện nay 110 kg/đầu người/năm tương đương mức trung bình của thế giới. Cà chua và dưa chuột là chủng loại rau ăn quả có diện tích lớn, nhu cầu cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng. Sản phẩm của chúng dùng để ăn tươi và cho chế biến xuất khẩu rất có giá trị. Trong những năm qua Viện Cây lương thực và cây thực phẩm đã lai tạo, tuyển chọn thành công giống cà chua C155 và giống dưa chuột lai PC4. Hai giống rau này đã và đang được sản xuất tiếp nhận, yêu cầu mở rộng với quy mô lớn. Để giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4 phát triển trong sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Dự án "Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống, và thâm canh cà chua C155, dưa chuột lai PC4 vụ nội tiêu và chế biến xuất khẩu" được thực hiện với những mục tiêu: Phát triển và phổ biến rộng rãi trong sản xuất giống cà chua C155 và giống dưa chuột lai PC4 phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. 3 2. Xuất xứ, tính cấp thiết và mục tiêu của dự án 2.1 Xuất xứ của dụ án - Giống cà chua C155 là sản phẩm của dự án: “Nâng cao chất lượng một số giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và quy trình công nghệ phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”. Giống cà chua C155 được công nhận là giống tạm thời năm 2006 theo quyết định số 2878, QĐ/BNNTT, ngày 04 tháng 10 năm 2006. - Giống dưa chuột lai PC4 là sản phẩm của đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống, xây dựng quy trình kỹ thuật tiên tiên tiến cho một số loại rau chủ lực (cà chua, dưa chuột, dưa hấu, mướp đắng, ớt) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”. Giống dưa chuột lai PC4 được công nhận là giống tạm thời năm 2004, theo quyết định số 2182. QĐ/BNN-KHCN, ngày 29 tháng 7 năm 2004. 2.2. Tính cấp thiết của dự án Định hướng quy hoạch theo quyết định 150/2005/QĐ-TTG ngày 20/6/2005 của thủ tướng chính phủ: Diện tích sản xuất rau đến năm 2010 đạt 700.000 ha với sản lượng 14 triệu tấn, đến năm 2020 đạt 750.000 ha. Phấn đấu đến năm 2010 tổng kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả đạt 760 triệu USD/năm, đến năm 2020 đạt 1,2 tỷ USD/năm. Trong đó đến năm 2010, rau đạt 155 triệu USD. Theo quyết định số 52/2007/QĐ-BNN, ngày 5 tháng 6 năm 2007 phê duyệt quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, thời gian qua ngành rau quả đã khẩn trương tiến hành công tác nghiên cứu, quy hoạch sản xuất, chế biến và tìm thị trường xuất khẩu rau quả nói chung và các sản phẩm rau cà chua, dưa chuột nói riêng. - Giống cà chua C155 có thời gian sinh trưởng 120-130 ngày, thích hợp trồng vụ đông sớm, chính vụ và có thể trồng trong vụ xuân hè. Giống cho năng suất 40-50 tấn/ha, quả to trung bình, khối lượng quả 80-90gam, dạng 4 quả tròn cao, chỉ số dang quả H/D= 1,2-1,3, vai trắng khi chín màu đỏ tươi hấp dẫn, đặc ruột, ít hạt. không chua, độ brix = 5,0-5,2%, thích hợp thị hiếu tiêu dùng và đạt tiêu chuẩn chế biến xuất khẩu. Giống cà chua C155 được sản xuất chấp nhận và đề nghị mở rộng tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng... - Giống dưa chuột lai PC4 là giống dưa chuột lai F1 có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất cao cả 2 vụ (xuân hè và thu đông). Thời gian sinh trưởng 80-90 ngày, khả năng thích nghi rộng và chống chịu tốt với bệnh sương mai, phấn trắng. Năng suất 45-50 tấn/ha vụ xuân và 40-45 tấn/ha vụ thu đông. Giống dưa chuột lai PC4 thuộc dạng quả to, khối lượng quả trung bình 125-130 gam khi thu quả có đường kính 2,8-3,0 cm. Quả dài 20-24 cm, vỏ xanh đậm, đặc ruột, thích hợp thị hiếu ăn tươi và chế biến muối mặn xuất khẩu. Giống dưa chuột lai PC4 được xuất và thị trường chấp nhận, đặc biệt là các Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu đề nghị mở rộng phục vụ cho sản xuất nguyên liệu dưa chuột chế biến xuất khẩu. 2.3. Mục tiêu dự án 2.3.1. Mục tiêu tổng quát Phát triển và phổ biến rộng rãi trong sản xuất giống cà chua C155 và giống dưa chuột lai PC4 phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp 2.3.2. Mục tiêu cụ thể - Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống cà chua C155, năng suất đạt 4550 kg hạt/ha, chất lượng đạt tiêu chuẩn hạt giống cà chua Việt Nam. - Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống dưa chuột lai PC4, năng suất đạt 50-60 kg hạt/ha, chất lượng đạt tiêu chuẩn hạt giống dưa chuột Việt Nam. - Hoàn thiện quy trình thâm canh giống cà chua C155, năng suất đạt 4050 tấn/ha (tăng 15-20% quy trình cũ), chất lượng tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm. 5 - Hoàn thiện quy trình thâm canh giống dưa chuột lai PC4, năng suất đạt trên 50 tấn/ha (tăng 15-20% quy trình cũ), chất lượng tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt tiêu chuẩn chế biến xuất khẩu. - Hoàn hiện quy trình chế biến (làm hạt) và bảo quản hạt giống cà chua C155, dưa chuột lai PC4 đạt tiêu chuẩn hạt giống cà chua, dưa chuột Việt Nam (TCN). - Sản xuất 100 kg hạt giống cà chua C155 và 200 kg hạt giống dưa chuột PC4, chất lượng tốt đạt tiêu chuẩn Việt Nam (độ thuần 98%, tỷ lệ nảy mầm >80%, đúng giống...). - Mô hình trình diễn 50 ha giống cà chua C155, năng suất 45-50 tấn/ha và 50 ha dưa chuột lai PC4, năng suất đạt 50-55 tấn/ha chất lượng tốt. - Đào tạo 120 cán bộ kỹ thuật cơ sở, tập huấn cho 800 lượt nông dân về kỹ thuật thâm canh, nhân giống cà chua C155 và dưa lai PC4. 3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan dến dự án 3.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất cà chua trên thế giới và trong nước 3.1.1. Tình hình sản xuất cà chua trên thế giới Theo số liệu FAO, năm 2008 diện tích trồng rau toàn thế giới 43.439.490 hecta với năng suất bình quân 157 tạ/ha, sản lượng đạt 683 triệu tấn, đã duy trì mức tăng trên 5% trong suốt hai thập kỷ qua. Đây là mức tăng sản lượng cao trong sản xuất nông nghiệp. Với mức sản lượng này bình quân đầu người 110 kg rau xanh/năm. Các nước châu Á có khối lượng rau sản xuất lớn hơn cả: Trung quốc: 180 kg, Hàn quốc 160 kg, Nhật Bản 120 kg/người/năm.... Cây cà chua là cây rau ăn quả quan trọng nhất được tất cả các nước trên thế giới quan tâm và phát triển. Theo số liệu thống kê của FAO 2008, diện tích trồng cà chua trên thế giới đạt xấp xỉ 4,623 triệu ha, sản lượng 126,24 triệu tấn. Trong khối lượng cà chua này, châu Á chiếm 44%, châu Âu chiếm 22%, khu vực châu Mỹ 15%, Châu Phi 12%, còn các nơi khác là 7%. Với 6
- Xem thêm -