Tài liệu Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thuộc tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam

  • Số trang: 173 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hungba1170093

Tham gia: 25/04/2018

Mô tả:

1 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH PHẠM THỊ QUYÊN Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 62.34.03.01 Họ và tên NCS: Phạm Thị Quyên Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS Nghiêm Thị Thà TS. Hoàng Đức Long 2014 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Việc cổ phần hóa được thực hiện thí điểm từ năm 1992. Cho đến nay, cổ phần hoá doanh nghiệp đã và đang đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích, hỗ trợ công tác cổ phần hoá doanh nghiệp là một trong những giải pháp cơ bản để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững nền kinh tế nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với sự phát triển cả về quy mô và số lượng CTCP, sự cạnh tranh giữa các CTCP với nhau, giữa các CTCP với các loại hình doanh nghiệp khác diễn ra ngày càng quyết liệt đặt ra yêu cầu cấp thiết là nâng cao hiệu quả quản lý đối với các CTCP. Các CTCP cần sử dụng đồng bộ các công cụ quản lý. Trong đó, phân tích tài chính là một công cụ hết sức quan trọng. Thực tế, các CTCP đã và đang từng bước sử dụng công cụ phân tích trong quản lý. Tuy nhiên, việc phân tích tài chính trong các CTCP nói chung và các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam nói riêng còn nhiều vấn đề bất cập nên chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà quản lý. Mặt khác, đã có khá nhiều công trình khoa học nghiên cứu về phân tích tài chính doanh nghiệp chung và phân tích tài chính cho một số loại hình DN, một số ngành nghề cụ thể. Nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu về nội dung phân tích tài chính riêng cho các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Xuất phát từ những lý do trên và sự định hướng của các nhà khoa học hướng dẫn, NCS đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của luận án: “Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam”. Đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 2. Mục đích nghiên cứu của luận án: Luận án tập trung nghiên cứu, hệ 3 thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về CTCP và phân tích tài chính CTCP. Luận án tìm hiểu, khảo sát và đánh giá thực trạng về nội dung phân tích tài chính trong các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Luận án đề xuất những kiến nghị và các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam phục vụ chủ yếu cho việc ra quyết định của các nhà quản lý trong Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, của cơ quan quản lý nhà nước và các chủ sở hữu của các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án Đối tượng nghiên cứu của luận án là nội dung phân tích tài chính CTCP. Phạm vi nghiên cứu của luận án là nội dung phân tích tài chính trong các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. (Luận án chỉ nghiên cứu đối với CTCP là công ty con do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối). 4. Phương pháp nghiên cứu của luận án Luận án đã sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu các vấn đề đảm bảo tính toàn diện, tính hệ thống, tính logic và tính thực tiễn của các giải pháp hoàn thiện. Đồng thời, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế như phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương pháp hệ thống hóa, phương pháp diễn giải, quy nạp, phương pháp so sánh … Để có căn cứ tin cậy cho việc thực hiện đề tài, luận án đã tiến hành thu thập dữ liệu như sau: Nguồn dữ liệu thứ cấp: Luận án đã sử dụng nguồn dữ liệu thu thập tại phòng kế toán, tại website của các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam là các báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo thường niên, … Nguồn dữ liệu sơ cấp: Luận án thu thập ý kiến của các nhà quản lý của các 4 CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thông qua phiếu điều tra, khảo sát và trao đổi trực tiếp. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án - Luận án đã tập hợp và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính CTCP góp phần hoàn thiện lý luận, tạo tiền đề vận dụng lý luận vào thực tiễn. - Luận án đã đánh giá được thực trạng nội dung phân tích tài chính trong các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam trong điều kiện hiện nay, chỉ rõ những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, nguyên nhân của kết quả, nguyên nhân của hạn chế làm cơ sở cho việc hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. - Luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, chỉ rõ các điều kiện thực hiện các giải pháp để phát huy có hiệu quả công cụ phân tích tài chính trong công tác quản lý, điều hành và giám sát tài chính của cơ quan quản lý nhà nước, của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. 6. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, tổng quan nghiên cứu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về phân tích tài chính CTCP. Chương 2: Thực trạng nội dung phân tích tài chính trong các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong các CTCP thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. 5 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Phân tích tài chính trong các DN nói chung, phân tích tài chính trong các CTCP nói riêng đã được nhiều nhà khoa học, nhiều người quan tâm nghiên cứu. Mỗi công trình đều có những quan điểm cụ thể về những vấn đề tổng quan của phân tích tài chính và nội dung phân tích tài chính. Bên cạnh những công trình nghiên cứu về phân tích tài chính thì vấn đề quản lý về tài chính, kế toán đối với các DN ngành công nghiệp xi măng cũng đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Mỗi nhà khoa học tiếp cận nghiên cứu về các DN ngành công nghiệp xi măng ở những góc độ khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý về tài chính, kế toán của các DN. Việc nghiên cứu tổng quan các công trình có liên quan đến đề tài có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho tác giả hệ thống hóa được những vấn đề có tính lý luận chung về phân tích tài chính CTCP. Bên cạnh đó, làm rõ được những vấn đề đã được nghiên cứu, những vấn đề còn đang bỏ ngỏ làm định hướng cho những nghiên cứu của mình. Trong quá trình tiếp cận nghiên cứu các công trình, tác giả tiến hành khái quát hóa các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài theo 3 nhóm: - Những công trình nghiên cứu về phân tích TCDN: là những công trình nghiên cứu chuyên sâu về phân tích TCDN hoặc có một phần nội dung chuyên sâu về phân tích TCDN; - Những công trình nghiên cứu về phân tích tài chính CTCP là những công trình nghiên cứu chuyên sâu về phân tích tài chính CTCP hoặc có một phần nội dung chuyên sâu về phân tích tài chính CTCP; - Những công trình nghiên cứu liên quan đến DN ngành công nghiệp xi măng: là những công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán của các DN xi măng hoặc các DN thuộc TCT CNXM Việt Nam. Thứ nhất: Tổng quan nghiên cứu những công trình nghiên cứu về phân tích TCDN. Tiêu biểu cho các nghiên cứu về phân tích TCDN đã được công bố là sách 6 xuất bản và luận án tiến sĩ.  ác cuốn sách đã xuất bản tiêu biểu mà tác giả được biết, gồm: Giáo trình C phân tích báo cáo tài chính của trường Đại học kinh tế Quốc dân [38], giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp của Học viện Ngân hàng [53], giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp của Học viện Tài chính [26], phân tích báo cáo tài chính của Nguyễn Ngọc Quang [40], đọc và phân tích báo cáo tài chính của Học viện tài chính [29], Phân tích tài chính doanh nghiệp của Josette Peyrard (người dịch: Đỗ Văn Thận) [25], Phân tích và sử dụng báo cáo tài chính của Học viện Ngân hàng (dịch từ nguyên bản tiếng anh)[54],… Nghiên cứu các công trình này, tác giả nhận thấy: Về cơ bản, các công trình đều tập trung vào 2 vấn đề chính là tổng quan về phân tích TCDN và nội dung phân tích TCDN. * Tổng quan về phân tích TCDN - Các công trình đều đưa ra khái niệm về phân tích tài chính. Theo quan điểm của Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà và các tác giả “Giáo trình phân tích TCDN” của Học viện Tài chính: “Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp cho phép đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay, dự đoán tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý hợp lý, phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm”. [28, tr.14] Theo quan điểm của Josette Peyrard: “Phân tích tài chính có thể được định nghĩa như một tổng thể các phương pháp cho phép đánh giá tình hình tài chính quá khứ và hiện tại, giúp cho việc ra quyết định quản trị và đánh giá DN một cách chính xác” [25, tr.12] Theo quan điểm của Nguyễn Năng Phúc và các tác giả “Giáo trình phân tích báo cáo tài chính” của trường Đại học Kinh tế quốc dân: “Phân tích Báo cáo tài chính là phân tích các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo hoặc các chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin từ hệ thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu theo những mục tiêu khác nhau” [38, tr.17] 7 Tác giả nhận thấy, các quan điểm trên mặc dù có những điểm khác biệt trong cách diễn giải nhưng đều thống nhất ở cùng một chỗ: Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin về tài chính cho các đối tượng có quan tâm sử dụng. Do vậy, tác giả cho rằng các khái niệm về phân tích TCDN về cơ bản là giống nhau. - Các công trình đều thống nhất cho rằng mục tiêu phân tích là cung cấp thông tin cho các chủ thể quản lý (các đối tượng) có quan tâm đến TCDN. Những chủ thể quản lý đó là: các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, những người cho vay, cơ quan quản lý nhà nước, nhà cung cấp, khách hàng, người lao động, nhà phân tích, … Tác giả cho rằng, tất cả các chủ thể quản lý có lợi ích trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến DN đều quan tâm đến tình hình tài chính của DN. Do vậy, tác giả đồng tình với các quan điểm trên. - Các công trình thống nhất cho rằng những dữ liệu cần thiết cho phân tích tài chính là: các thông tin chung, các thông tin theo ngành và thông tin liên quan đến DN. Tác giả cho rằng, đó là những dữ liệu cần được thu thập đầy đủ trước khi thực hiện phân tích và các dữ liệu phải được thu thập thường xuyên. - Các công trình quan điểm thống nhất về quy trình tổ chức phân tích, gồm 3 giai đoạn: lập kế hoạch phân tích, tiến hành phân tích, kết thúc phân tích. Tác giả cho rằng, quy trình tổ chức phân tích như trên là đảm bảo khoa học và hợp lý. - Các công trình đưa ra các quan điểm về phương pháp phân tích: Tác giả Josette Peyrard [25], phương pháp phân tích tài chính gồm: phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số. Tác giả cho rằng, với 2 phương pháp nêu trên chưa đủ để tiến hành phân tích tài chính một cách sâu sắc, cụ thể, làm sáng tỏ các vấn đề tài chính DN. Theo quan điểm của Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà và các tác giả “Giáo trình phân tích TCDN của Học viện Tài chính” [27;28], phương pháp phân tích TCDN gồm 3 nhóm: Nhóm phương pháp đánh giá (phương pháp so sánh, 8 phương pháp phân chia, phương pháp liên hệ đối chiếu, phương pháp đồ thị); nhóm phương pháp phân tích ảnh hưởng nhân tố (phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp cân đối, phương pháp phân tích tính chất ảnh hưởng các nhân tố); nhóm phương pháp dự báo (phương pháp toán sác xuất, phương pháp hồi quy, ...). Theo quan điểm của Nguyễn Năng Phúc và các tác giả “Giáo trình phân tích báo cáo tài chính” của trường Đại học Kinh tế quốc dân [38], phương pháp phân tích bao gồm: phương pháp chi tiết hóa chỉ tiêu phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp liên hệ, phương pháp loại trừ, phương pháp số chênh lệch, phương pháp đồ thị, phương pháp mô hình tài chính Dupont. Theo tác giả, về cơ bản nhóm tác giả “Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp” của Học viện Tài chính và nhóm tác giả “Giáo trình phân tích báo cáo tài chính” của Trường Đại học Kinh tế quốc dân có các phương pháp phân tích giống nhau. Do vây, các phương pháp sẽ được hệ thống hóa trong lý luận về phân tích tài chính CTCP. Tuy nhiên, nhóm tác giả của Học viện Tài chính có phương pháp phân tích tính chất ảnh hưởng của các nhân tố. Tác giả cho rằng, đó là phương pháp có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, làm sáng tỏ được tác động và ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng nghiên cứu. Nhóm tác giả của Trường Đại học kinh tế quốc dân có phương pháp mô hình tài chính Dupont. Tác giả nhận thấy, đây là phương pháp có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn cao. Sử dụng phương pháp mô hình tài chính Dupont trong phân tích sẽ chỉ rõ các mối quan hệ tài chính đến khả năng sinh lời của vốn. * Về nội dung phân tích: - Tập thể tác giả “Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp” của Học viện Tài chính [28] đã tập trung vào những nội dung phân tích sau: Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu quy mô tài chính, cấu trúc tài chính và khả năng sinh lời; Phân tích tình hình nguồn vốn, tài sản thông qua các chỉ tiêu quy mô phản ánh nguồn vốn, tài sản (B01-DN) và tỷ trọng từng chỉ tiêu tài sản, nguồn vốn; phân tích hoạt động tài trợ; phân tích tình hình đầu tư; phân tích chính sách tín 9 dụng; phân tích chính sách chi trả cổ tức; phân tích tình hình và kết quả kinh doanh; phân tích tình hình lưu chuyển tiền; phân tích khả năng thanh toán; phân tích tốc độ luân chuyển vốn; phân tích khả năng sinh lời (có một số chỉ tiêu sinh lời riêng cho các CTCP); phân tích tăng trưởng. Bên cạnh đó, trong Giáo trình Phân tích TCDN thì tập thể tác giả còn tập trung vào nội dung phân tích rủi ro và dự báo báo cáo tài chính. - Tập thể tác giả “Giáo trình phân tích báo cáo tài chính” của Trường Đại học Kinh tế quốc dân [38] đã tập trung vào những nội dung phân tích chủ yếu sau: Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu quy mô tài sản, nguồn vốn và các hệ số tự tài trợ; phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn; phân tích tình hình và khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả kinh doanh (bao gồm phân tích hiệu quả kinh doanh dành cho nhà đầu tư); định giá DN, phân tích dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính; dự báo các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính. Tác giả cho rằng, về cơ bản những nội dung phân tích tài chính chủ yếu của tập thể tác giả Học viện Tài chính và những nội dung phân tích báo cáo tài chính chủ yếu của tập thể tác giả Trường Đại học Kinh tế quốc dân nghiên cứu là không có sự khác biệt lớn mà chỉ có một số điểm khác nhau ở chỗ: cách sắp xếp nội dung, chỉ tiêu phân tích và cách xác định chỉ tiêu đôi khi không giống nhau; tập thể tác giả trường Đại học Kinh tế Quốc dân không có nội dung phân tích tăng trưởng. Những nội dung phân tích đã trình bày trên được áp dụng cho mọi doanh nghiệp, bên cạnh đó đã có những nội dung dành riêng cho CTCP. Tuy nhiên xuất phát từ đặc điểm hoạt động tài chính cụ thể của từng ngành và từng loại CTCP để hoàn thiện nội dung phân tích phù hợp với đặc thù của ngành, của CTCP. Về các công trình là luận án tiến sĩ Những công trình luận án tiến sĩ mà tác giả được biết đã khái quát hóa những vấn đề lý luận chung về phân tích TCDN: Khái niệm và mục tiêu của phân tích TCDN, phương pháp phân tích TCDN, tổ chức phân tích TCDN. Đồng thời, các công trình là luận án tiến sĩ đã nghiên cứu sâu về những nội dung, chỉ tiêu phân tích cụ thể phù hợp với đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án. 10 Luận án tiến sĩ kinh tế: Hoàn thiện nội dung phân tích hoạt động tài chính của các doanh nghiệp sản xuất liên doanh với nước ngoài (1998) của Nguyễn Tuấn Phương [39] đã nghiên cứu và có những đề xuất mới hoàn thiện nội dung, hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính phù hợp với đặc thù của các DN sản xuất liên doanh với nước ngoài. Luận án tiến sĩ kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam (2002) của Nguyễn Ngọc Quang [41] đã nghiên cứu và có những đề xuất mới để hoàn thiện nội dung, hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính phù hợp với đặc thù các DN xây dựng của Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế: Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính trong các Tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con ở Việt Nam (2012) của Nguyễn Thị Thanh [49] đã những nghiên cứu sâu và có những đề xuất mới để hoàn thiện nội dung, hệ thống chỉ tiêu phân tích phù hợp với các Tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con ở Việt Nam. Các công trình luận án tiến sĩ không chỉ góp phần hoàn thiện về nội dung, phương pháp phân tích phù hợp đối với thực tiễn các tập đoàn kinh tế, các DN liên doanh, các DN xây dựng mà còn có sự đóng góp rất lớn trong việc hoàn thiện về lý luận phân tích tài chính DN. Thứ hai: Tổng quan nghiên cứu những công trình nghiên cứu về phân tích tài chính CTCP. Tiêu biểu cho những nghiên cứu về phân tích tài chính CTCP đã được công bố là: Sách và luận án tiến sĩ.  Các công trình là sách tiêu biểu mà tác giả được biết, gồm: “Phân tích tài chính CTCP” [37]; “Thực hành kế toán và phân tích tài chính trong CTCP” [27]. Những nghiên cứu liên quan đến phân tích tài chính CTCP được thể hiện thông qua những nội dung sau: * Những vấn đề tổng quan về phân tích tài chính CTCP Về khái niệm: Các quan điểm có những điểm khác biệt trong cách diễn giải nhưng đều thống nhất ở cùng một chỗ: Phân tích tài chính CTCP là tổng thể các 11 phương pháp đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin về tài chính cho các đối tượng có quan tâm sử dụng. Về mục tiêu của phân tích tài chính CTCP: Các quan điểm đều thống nhất cho rằng, mục tiêu phân tích là cung cấp thông tin cho các chủ thể quản lý trong và ngoài CTCP. Về phương pháp phân tích: Các quan điểm đều thống nhất về phương pháp phân tích tài chính CTCP gồm: phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp liên hệ cân đối. Riêng các tác giả cuốn “Thực hành kế toán và phân tích tài chính trong CTCP” [27] của Học việc Tài chính, có thêm phương pháp phân chia, phương pháp phân tích tính chất các nhân tố và phương pháp dự đoán. tác giả cho rằng, những phương pháp này đều rất cần thiết cho phân tích TC CTCP. Về quy trình tổ chức công tác phân tích tài chính CTCP: về cơ bản, các quan điểm đều thống nhất về quy trình tổ chức công tác phân tích gồm 3 giai đoạn; lập kế hoạch phân tích, thực hiện phân tích, kết thúc phân tích. Về thông tin phục vụ cho phân tích tài chính CTCP: các quan điểm thống nhất cho rằng những thông tin cần thiết cho phân tích tài chính là: các thông tin chung, các thông tin theo ngành và thông tin liên quan đến CTCP. Về cơ bản, tác giả nhất trí với những vấn đề tổng quan về phân tích tài chính CTCP mà các nhà khoa học đã nghiên cứu. Riêng về phương pháp phân tích, thì tác giả đánh giá cao quan điểm của nhóm tác giả Học viện Tài chính. * Về nội dung phân tích Tập thể tác giả công trình “Phân tích tài chính CTCP” [37] đã kiến nghị hệ thống chỉ tiêu chung phân tích tình hình tài chính trong các CTCP và hệ thống chỉ tiêu đặc thù phân tích tài chính trong các CTCP. Các chỉ tiêu chung được thể hiện ở những nội dung phân tích sau: Phân tích tình hình biến động về quy mô và cơ cấu của tài sản, nguồn vốn; phân tích tình hình và khả năng thanh toán; phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh; phân tích hiệu quả sử dụng vốn và phân tích 12 tình hình rủi ro về tài chính. Các chỉ tiêu đặc thù được thể hiện ở nội dung phân tích quy mô và kết cấu VCSH và phân tích hiệu quả sử dụng vốn góp cổ đông trong CTCP. Công trình “Thực hành kế toán và phân tích tài chính trong công ty cổ phần” [27] đã được tập thể tác giả đề cập rất rõ nét nội dung thực hành phân tích tài chính trong CTCP. Cụ thể: Phân tích chính sách tài chính CTCP; phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn trong CTCP; phân tích năng lực tài chính của CTCP; phân tích rủi ro và tăng trưởng trong CTCP. Trong mỗi nội dung phân tích đều có những chỉ tiêu phân tích tài chính đặc thù của CTCP. Tác giả nhận thấy, các công trình nghiên cứu chuyên sâu về phân tích tài chính CTCP đã có đóng góp rất lớn về những vấn đề tổng quan về phân tích tài chính CTCP. Đặc biệt, là những công trình này đã nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống chỉ tiêu phân tích đặc thù đối với CTCP, là căn cứ quan trọng để các CTCP từng ngành, từng lĩnh vực có cơ sở để lựa chọn, xây dựng hệ thống chỉ tiêu đặc thù, phù hợp. Mặc dù vậy, còn có những vấn đề tài chính có tính đặc thù chung cho các CTCP chưa được nghiên cứu toàn diện, như: Tình hình tài trợ bằng vốn cổ phần, khả năng sinh lời của vốn cổ phần. Về các công trình là luận án tiến sĩ Luận án tiến sĩ kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp cổ phần phi tài chính ở Việt Nam (1999) của Nguyễn Trọng Cơ [31] đã nghiên cứu chuyên sâu về phân tích tài chính trong các doanh nghiệp cổ phần phi tài chính. Những nội dung cơ bản về phân tích tài chính đối với CTCP đã được nghiên cứu trong luận án, bao gồm những nội dung chủ yếu sau: DN cổ phần và phân tích tài chính trong DN cổ phần. Trong phần này, luận án đã khái quát hóa lý luận chung về doanh nghiệp cổ phần và phân tích tài chính trong DN cổ phần phi tài chính; thực trạng về phân tích tài chính trong DN cổ phần phi tài chính ở Việt Nam đến năm 1998; hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong DN cổ phần phi tài chính ở Việt Nam. Trong nội dung này, luận án đã đưa ra những ý kiến hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá DN. 13 Luận án tiến sĩ kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong CTCP niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2012) của Nguyễn Thị Quyên [42] đã nghiên cứu và có những đề xuất mới hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính công khai trong CTCP niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Những nghiên cứu và đề xuất của luận án góp phần đảm bảo tính công khai minh bạch của thông tin tài chính công bố, góp phần củng cố và lành mạnh hóa thị trường chứng khoán Việt Nam. Những ý kiến hoàn thiện trong những luận án tiến sĩ đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện lý luận và thực tiễn về phân tích tài chính trong CTCP, đặc biệt là hệ thống chỉ tiêu đặc thù làm nâng cao hiệu quả của phân tích tài chính đối với CTCP. Thứ ba: Tổng quan nghiên cứu những công trình nghiên cứu liên quan đến các DN ngành công nghiệp xi măng. Trong phạm vi báo cáo tổng quan, tác giả chỉ xem xét với những công trình nghiên cứu về tài chính, kế toán có liên quan đến DN xi măng, các DN thuộc TCT CNXM Việt Nam. Các công trình nghiên cứu mà tác giả được biết là luận án tiến sĩ. Luận án tiến sĩ, với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xi măng trong các doanh nghiệp nhà nước của Lưu Đức Tuyên [50] đã nghiên cứu và đề xuất những giải pháp hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn cho công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xi măng một cách hợp lý trong các doanh nghiệp nhà nước từ những năm 2002. Luận án tiến sĩ, với đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các công ty cổ phần sản xuất xi măng Việt Nam của Ngô Thị Thu Hương [34] đã nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn cho việc tổ chức công tác kế toán trong các CTCP sản xuất xi măng Việt Nam. Luận án tiến sĩ, với đề đài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam của Nguyễn Thu Hoài [33] đã nghiên cứu và đưa ra các nội dung hoàn thiện cụ thể về hệ thống kiểm soát nội bộ theo từng yếu tố cấu thành với mô hình hoàn thiện là dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro trong điều kiện 14 có ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Như vậy, đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến kế toán của DN Xi măng nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu và hoàn thiện nội dung phân tích đối với DN xi măng hoặc DN thuộc TCT CNXM Việt Nam. Kết luận: Kết quả nghiên cứu các công trình liên quan đến phân tích TCDN chung, đến phân tích tài chính CTCP nói riêng đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn phân tích tài chính CTCP. Tuy nhiên, phân tích TCDN nói chung và phân tích tài chính CTCP nói riêng là lĩnh vực khoa học phức tạp cần được các nhà khoa học cũng như người học tiếp tục nghiên cứu để không ngừng hoàn thiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của các nhà quản lý. Việc hoàn thiện nội dung phân tích phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, từng ngành kinh tế, từng lĩnh vực hoạt động cụ thể là rất cần thiết nhằm không ngừng nâng cao vai trò của công cụ phân tích trong quản trị, giám sát tài chính DN. Cho đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu và hoàn thiện nội dung phân tích đối với CTCP thuộc TCT CNXM Việt Nam. Từ khoảng trống trong nghiên cứu trên đây, tác giả tập trung nghiên cứu để phát huy hiệu quả của công cụ phân tích tài chính trong công tác quản lý tài chính CTCP thuộc TCT CNXM Việt Nam. 15 Chương 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm CTCP 1.1.1.1 Khái niệ . . Các Hiệp hội này có nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, có thể khái quát thành 2 dạng: Công ty đối nhân và công ty đối vốn. , . Vì vậy, công ty này còn gọi là công ty Hợp danh. . . Công ty đối vốn là công ty được hình thành từ nhu cầu sản xuất kinh doanh, đòi hỏi số vốn lớn mà công ty đối nhân không đáp ứng được. Các công ty này thực hiệ ,c . . Trong mỗi quốc gia, các Hiệp và CTCP. ). CTCP, về căn bản là một dạng công ty Hợp vốn. Do đó, trước khi thành lập, nhất thiết phải có điều lệ công ty để có cơ sở huy động vốn. Số vốn hoạt động của công ty khi thành lập được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giấy chứng nhận việc góp cổ phần để tạo vốn cho công ty đồng thời cũng là giấy chứng nhận quyền sở hữu một phần vốn và quyền thu nhập từ lợi nhuận của công ty (quyền nhận cổ tức cổ phần). Hiện nay, khái niệm về CTCP được các nhà khoa học tiếp cận ở những góc độ không hoàn toàn giống nhau. Khái niệm CTCP được ghi nhận tại Điều 77, Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2005 “CTCP là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này” [45,tr. 47] Nhận định của nhóm tác giả công trình “Phân tích tài chính CTCP” Trường Đại học Kinh tế Quốc dân “CTCP là doanh nghiệp, trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng hưởng lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình”[38, tr.17] Nhận định của tác giả Ngô Thị Thu Hương“CTCP là doanh nghiệp, trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng hưởng lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình. Vốn góp được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người tham gia góp vốn được gọi là cổ đông. [34, tr.6] Như vậy, từ những nhận định trên cho thấy có nhiều cách diễn giải khác nhau về CTCP nhưng về căn bản là giống nhau ở chỗ: CTCP là một doanh nghiệp, trong đó có nhiều thành viên góp vốn. Vốn góp được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người tham gia góp vốn được gọi là cổ đông. Các cổ đông cùng hưởng lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình. Từ những khái niệm trên, luận án cho rằng: CTCP là một doanh nghiệp, do một số thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật. Vốn góp được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người tham gia góp vốn được gọi là cổ đông. Các cổ đông cùng hưởng lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình. Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định của pháp luật. Phân loại CTCP là việc sắp xếp các CTCP theo từng loại hay nhóm công ty căn cứ vào các tiêu thức phân loại khác nhau. Với mỗi tiêu thức phân loại có thể cung cấp những thông tin chung về CTCP: Quy mô vốn, lĩnh vực hoạt động, chủ sở hữu, phạm vi huy động vốn và việc tham gia vào thị trường chứng khoán. Qua đó, nhà quản lý cần có các biện pháp quản lý phù hợp đối với từng loại CTCP. (*) Phân loại CTCP theo quy mô vốn Theo tiêu thức phân loại này, các CTCP được chia thành CTCP quy mô lớn và CTCP quy mô nhỏ và vừa. ng. Các CTCP có quy mô lớn sẽ có nhiều thuận lợi trong việc áp dụng khoa học tiên tiến, đổi mới quy trình sản xuất, đổi mới khoa học và công nghệ, đổi mới phương thức quản lý và lợi thế trong cạnh tranh trên thương trường. - Các CTCP có quy mô vốn . Các CTCP có quy mô nhỏ và có lợi thế riêng là linh hoạt trong kinh doanh, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của các vùng dân cư các địa phương, giải quyết việc làm cho lao động phổ thông. được thay đổi qua các giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế. Tiêu thức phân loại này có ý nghĩa quan trọng trong việc phân biệt quy mô CTCP, từ đó có biện pháp quản lý phù hợp theo từng loại quy mô của công ty. (*) Phân loại CTCP theo góc độ cung cầu vốn của nền kinh tế Theo tiêu thức này, CTCP được chia thành 2 loại: CTCP tài chính và CTCP phi tài chính. - CTCP tài chính: là các CTCP kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tiền tệ như các ngân hàng thương mại cổ phần, CTCP tài chính, CTCP chứng khoán, CTCP bảo hiểm… Đó là các công ty có khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Vì vậy, HĐKD chính của các công ty này không phải là nhữn , vốn... - CTCP phi tài chính là: các CTCP lấy sản xuất kinh doanh hàng hóa thông thường và cung cấp dịch vụ làm HĐKD chính. Đây là những công ty thường có nhu cầu về vốn để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh chính như các CTCP sản xuất, CTCP thương mại, dịch vụ... [34, tr.10] Tiêu thức phân loại này giúp những nhà quản lý nắm bắt kịp thời tình trạng về nhu cầu vốn của các loại CTCP, từ đó có biện pháp huy động vốn phù hợp. (*) Phân loại công ty cổ phần theo quyền chi phối của nhà nước. Theo tiêu thức này, CTCP được chia thành: CTCP do Nhà nước đóng vai trò chi phối và các CTCP không có sự chi phối của Nhà nước [34, tr.11]. - Các CTCP nhà nước đóng vai trò chi phối: Là các CTCP do Nhà nước sở hữu trên 50% cổ phần. Các CTCP nhà nước thường là những công ty được chuyển đổi từ các doanh nghiệp Nhà nước. Các CTCP nhà nước thường sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực quan trọng, sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội cũng như các mặt hàng xuất khẩu. - Các CTCP không có sự chi phối của Nhà nước: Các công ty cổ phần thuộc loại này là các công ty mà vốn của nhà nước chiếm từ 50% cổ phần trở xuống hoặc nhà nước không tham gia góp vốn. Phân loại theo tiêu thức này giúp những nhà quản lý biết được mức độ kiểm soát, chi phối của Nhà nước đối với các CTCP. (*) Phân loại CTCP theo phạm vi huy động vốn. Theo tiêu thức phân loại này, các CTCP được chia thành 2 loại: CTCP đa quốc gia và CTCP đơn quốc gia. Thông qua đó, nhà quản lý thấy được phạm vi huy động vốn của các CTCP. CTCP đa quốc gia là những CTCP huy động vốn từ cổ đông ở nhiều nước trên thế giới. CTCP đơn quốc gia là những CTCP huy động vốn tại một nước riêng biệt. . . Phân loại theo tiêu thức này để các nhà quản lý biết được ưu thế của CTCP trong việc huy động vốn. Các CTCP đã niêm yết trên thị trường chứng khoán chứng tỏ được ưu thế của mình trong việc huy động vốn từ công chúng. Do đó có thế mạnh hơn nhiều so với các CTCP chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. - khổ pháp luật và tuân thủ luật pháp. , bao gồm: Vốn điều lệ: vốn điều lệ trong các CTCP được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức góp vốn vào công ty được sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần là cổ phiếu. Vốn góp cổ phần không phải là khoản nợ của công ty. Công ty được toàn quyền quản lý và sử dụng số vốn này. Vốn góp cổ phần của cổ đông là cơ sở để công ty chia lợi nhuận cho từng cổ đông. Các cổ đông góp vốn vào CTCP nhưng không được quyền rút vốn khỏi công ty trong thời gian công ty đang hoạt động. Tuy nhiên, cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Mọi hoạt động chuyển nhượng cổ phần diễn ra với tư cách là các giao dịch cá nhân nên không ảnh hưởng đến vốn điều lệ và hoạt động của CTCP trong phạm vi luật định. Vốn tự có: vốn tự có là phần vốn của công ty tự tạo ra trong quá trình SXKD dưới hình thức lợi nhuận không chia hết cho các cổ đông mà được giữ lại công ty th . Vốn vay: vốn vay là số vốn của các đối tượng khác mà công ty vay để sử dụng cho hoạt động SXKD trong thời hạn nhất định theo thỏa thuận. Công ty có trách nhiệm hoàn trả cho
- Xem thêm -