Tài liệu Hoàn thiện một bước quy trình xây dựng và ban hành văn bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở tổng công ty thép việt nam

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Môc lôc..................................................................................................................... 1 Lêi më ®Çu ............................................................................................................... 2 Ch-¬ng I: c¬ së lý luËn vÒ quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp ................................................................. 3 I. Tæng quan vÒ v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp ........................................................ 3 1. Kh¸i niÖm v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp .......................................................... 3 2. Chøc n¨ng cña v¨n b¶n ...................................................................................... 6 3. C¸c yªu cÇu vµ thÓ thøc cña v¨n b¶n ................................................................. 8 4. V¨n phong ........................................................................................................ 12 5. Ng«n ng÷ .......................................................................................................... 12 II. Quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp ................... 13 1. ý nghÜa, tÇm quan träng cña v¨n b¶n trong viÖc qu¶n lý ................................ 13 2. Quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ........................................................ 13 Ch-¬ng II: thùc tr¹ng vÒ quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ë Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam ............................................. 15 I. Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ Tæng c«ng ty ................................................................... 15 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ................................................................... 15 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty ....................................................... 16 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ................................................................... 17 4. C¬ chÕ ho¹t ®éng (nh÷ng quy ®Þnh chung) ...................................................... 22 II. Thùc tr¹ng vÒ quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ë Tæng c«ng ty ....... 23 1. Ho¹t ®éng cña v¨n phßng Tæng c«ng ty hiÖn nay ........................................... 23 2. NhiÖm vô chñ yÕu cña v¨n phßng Tæng c«ng ty.............................................. 23 3. Thùc tr¹ng quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ....................................... 24 Ch-¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ë Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ... 29 I. NhËn xÐt vÒ quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ë Tæng c«ng ty ............ 29 1. ¦u ®iÓm ........................................................................................................... 29 2. H¹n chÕ ............................................................................................................ 29 II. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n .. 30 1. §éi ngò chuyªn viªn so¹n th¶o v¨n b¶n .......................................................... 31 2. Kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n .............................................................................. 31 3. Quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n ............................................................................. 33 KÕt luËn ................................................................................................................. 34 Tµi liÖu tham kh¶o ......................................................................................... 35 1 Lêi më ®Çu Sau khi tèt nghiÖp c¸c tr-êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng phÇn lín c¸c sinh viªn ®-îc nhËn vµo lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc, tæ chøc x· héi nãi chung còng nhTæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam nãi riªng. Hä sÏ trë thµnh nh÷ng c«ng viªn chøc. Ho¹t ®éng cña hä ®ßi hái ph¶i hiÓu biÕt nhiÒu vÒ v¨n b¶n nh-: ph¶i xö lý, so¹n th¶o v¨n b¶n ®Ó trùc tiÕp hoÆc gióp thñ tr-ëng c¬ quan cña m×nh gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc. ChÊt l-îng lµm viÖc cña c¸c c«ng viªn chøc phô thuéc vµo nhiÒu kh©u. Trong ®ã kh©u so¹n th¶o v¨n b¶n cã mét ý nghÜa rÊt lín, ®ång thêi còng lµ ho¹t ®éng khã kh¨n nhÊt. V× vËy, v¨n b¶n vµ c¸ch x©y dùng - ban hµnh v¨n b¶n rÊt quan träng trong ®êi sèng x· héi. Nã gióp cho c¸c c¬ quan Nhµ n-íc, c¸c tæ chøc x· héi, c¸c c¸ nh©n gi¶i quyÕt mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu cña m×nh. Nh-ng trong c¸c ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o cña ta hiÖn nay, quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ch-a ®-îc quan t©m ®óng møc. HiÖn nay, quy tr×nh nµy vÉn cßn ch-a cã sù thèng nhÊt vµ lµ mét vÊn ®Ò lín nªn lµm cho nhiÒu c«ng viªn chøc míi b¾t tay vµo nghÒ, còng nhmét sè c«ng viªn chøc lµm viÖc l©u n¨m bèi rèi. N©ng cao chÊt l-îng x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n lµ mét nhu cÇu ®ßi hái trong cuéc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia hiÖn nay, nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn mét b­íc quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam“ ®Ó viÕt luËn v¨n. KÕt cÊu luËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, toµn bé néi dung luËn v¨n tèt nghiÖp cña em ®-îc chia thµnh 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ë Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Ch-¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ë Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam. V× ®©y ®Ò tµi cña em lµ mét vÊn ®Ò míi, tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ vµ thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu nªn trong qu¸ tr×nh em viÕt cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, em mong nhËn ®-îc sù chØ dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Ch-¬ng I c¬ së lý luËn vÒ quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp I. Tæng quan vÒ v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm v¨n b¶n V¨n b¶n lµ ph-¬ng tiÖn ghi l¹i vµ truyÒn ®¹t th«ng tin b»ng mét ng«n ng÷ (hay ký hiÖu) nhÊt ®Þnh trªn mét chÊt liÖu nhÊt ®Þnh. Víi c¸ch hiÓu réng nh- vËy, v¨n b¶n cßn cã thÓ gäi lµ vËt mang tin ®-îc ghi b»ng ký hiÖu ng«n ng÷. Theo nghÜa hÑp, v¨n b¶n cßn ®-îc hiÓu lµ nh÷ng tµi liÖu giÊy tê ®-îc sö dông trong ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc x· héi vµ c¸c c¬ quan Nhµ n-íc ghi nhËn môc ®Ých, hµnh vi ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ tham gia c¸c quan hÖ x· héi kh¸c nhau. 1.2. Kh¸i niÖm v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp HiÖn nay, c¸c v¨n b¶n dïng trong viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp ch-a cã nªn c¸c doanh nghiÖp vÉn ¸p dông c¸c v¨n b¶n qu¶n lý cña Nhµ n-íc ®Ó ®iÒu hµnh doanh nghiÖp cña m×nh. V× vËy, kh¸i niÖm v¨n b¶n qu¶n lý trong doanh nghiÖp vµ v¨n b¶n qu¶n lý Nhµ n-íc gièng nhau: Lµ s¶n phÈm vµ ph-¬ng tiÖn ho¹t ®éng cña giao tiÕp, v¨n b¶n ngµy cµng ®ãng vai trß kh«ng thÓ t¸ch rêi víi mäi ho¹t ®éng cña con ng-êi. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp, trong giao dÞch gi÷a c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp Nhµ n-íc víi nhau, c¬ quan doanh nghiÖp víi c¸c tæ chøc, c«ng d©n... H¬n thÕ n÷a, v¨n b¶n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng, nhÊt thiÕt ®Ó kiÕn t¹o thÓ chÕ cña nÒn hµnh chÝnh cña doanh nghiÖp 1.3. Ph©n lo¹i v¨n b¶n V¨n b¶n ®-îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu chÝ kh¸c nhau tuú theo môc ®Ých vµ néi dung ph©n lo¹i. ViÖc ph©n lo¹i theo hiÖu lùc ph¸p lý vµ lo¹i h×nh qu¶n lý chuyªn m«n h×nh thøc v¨n b¶n qu¶n lý Nhµ n-íc bao gåm c¸c lo¹i sau ®©y: 3 1.3.1. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ mét hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ®-îc ban hµnh theo thÈm quyÒn cña hÖ thèng c¸c c¬ quan Nhµ n-íc vµ h×nh thøc v¨n b¶n theo luËt ®Þnh. Theo quy ®Þnh LuËt ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý Nhµ n-íc (1996) vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi h¯nh LuËt n¯y v¨n b°n qu°n lý Nh¯ n­íc l¯ “nh÷ng v¨n b°n do c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn ban hµnh theo thñ tôc, tr×nh tù luËt ®Þnh, trong ®ã cã c¸c quy t¾c xö sù chung nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa” v¯ t¹o th¯nh mét hÖ thèng bao gåm: a. V¨n b¶n luËt - HiÕn ph¸p (bao gåm: hiÕn ph¸p vµ c¸c luËt ®Þnh vÒ bæ sung hay söa ®æi hiÕn ph¸p): v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã hiÖu lùc ph¸p lý cao nhÊt quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt cña Nhµ n-íc nh-: h×nh thøc vµ b¶n chÊt cña Nhµ n-íc; chÕ ®é chÝnh trÞ, chÕ ®é kinh tÕ, chÕ ®é v¨n ho¸ vµ x· héi; quyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n; hÖ thèng tæ chøc; nguyªn t¾c ho¹t ®éng vµ thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan Nhµ n-íc. HiÕn ph¸p lµ bé LuËt c¬ b¶n cña Nhµ n-íc, lµ c¬ së c¨n cø ®Ó h×nh thµnh mét hÖ thèng ph¸p luËt hoµn chØnh. - LuËt, bé luËt: V¨n b¶n qu¶n lý ph¸p luËt do Quèc héi ban hµnh nh»m cô thÓ ho¸ hiÕn ph¸p, ®iÒu chØnh c¸c lo¹i quan hÖ x· héi trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Nhµ n-íc. b. V¨n b¶n d-íi luËt mang tÝnh chÊt luËt - NghÞ quyÕt cña Quèc héi, Uû ban th-êng vô Quèc héi. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do Quèc héi, Uû ban th-êng vô Quèc héi ban hµnh ®Ó ghi l¹i vµ chuyÓn ®¹t nh÷ng kÕt luËn vµ quyÕt ®Þnh t¹i c¸c kú häp cña m×nh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p. - Ph¸p lÖnh: V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt d-íi luËt, sau luËt do uû ban th-êng vô Quèc héi ban hµnh ®Ó ®Æt ra c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh nh÷ng quan hÖ x· héi quan träng t-¬ng ®èi æn ®Þnh nh-ng ch-a cã luËt ®iÒu chØnh. 4 - LÖnh cña Chñ tÞch n-íc: V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do Chñ tÞch ban hµnh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh theo luËt ®Þnh. - QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch n-íc: V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do Chñ tÞch n-íc ban hµnh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh theo LuËt ®Þnh. c. V¨n b¶n d-íi luËt lËp quy - NghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ, Héi ®ång ThÈm ph¸n Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao, Héi ®ång Nh©n d©n c¸c cÊp. - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ - QuyÕt ®Þnh cña Thñ t-íng ChÝnh phñ, ViÖn tr-ëng ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao, bé tr-ëng, thñ tr-ëng c¬ quan ngang bé, thñ tr-ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, uû ban nh©n d©n c¸c cÊp. - ChØ thÞ cña Thñ t-íng ChÝnh phñ, ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao, bé tr-ëng, thñ tr-ëng c¬ quan ngang bé, thñ tr-ëng c¬ quan thuéc chÝnh phñ, UBND c¸c cÊp. - Th«ng t- cña ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, bé tr-ëng, Thñ t-íng c¬ quan ngang bé, thñ tr-ëng c¬ quan thuéc ChÝnh Phñ, Uû Ban liªn tÞch gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n-íc tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi. 1.3.2. V¨n b¶n c¸ biÖt V¨n b¶n c¸ biÖt lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý thµnh v¨n mang tÝnh ¸p dông ph¸p luËt do c¬ quan, c«ng chøc Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn ban hµnh theo tr×nh tù, thñ tôc nhÊt ®Þnh nh»m ®-a ra quy t¾c xö sù riªng ®èi víi mét hoÆc mét nhãm ®èi t-îng cô thÓ, ®-îc chØ ®Þnh râ. - LÖnh: Mét trong nh÷ng h×nh thøc v¨n b¶n do nhiÒu chñ thÓ ban hµnh theo luËt ®Þnh nh»m ®-a ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý c¸ biÖt ®èi víi cÊp d-íi. - QuyÕt ®Þnh: Mét trong nh÷ng h×nh thøc v¨n b¶n do nhiÒu chñ thÓ ban hµnh theo luËt ®Þnh nh»m ®-a ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý c¸ biÖt ®èi víi cÊp d-íi. 5 - ChØ thÞ: Mét trong nh÷ng h×nh thøc v¨n b¶n do nhiÒu chñ thÓ ban hµnh theo LuËt ®Þnh, cã tÝnh ®Æc thï nh»m ®-a ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý c¸ biÖt ®èi víi cÊp d-íi cã quan hÖ trùc tiÕp vÒ tæ chøc víi chñ thÓ ban hµnh. - §iÒu lÖ, quy chÕ, quy ®Þnh: v¨n b¶n tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña mét tæ chøc, c¬ quan nhÊt ®Þnh. Cã thÓ ban hµnh kÌm theo mét v¨n b¶n kh¸c nh- quyÕt ®Þnh, song còng cã thÓ ban hµnh mét c¸ch ®éc lËp. 1.3.3. V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng th-êng V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng th-êng dïng ®Ó chuyÒn ®¹t th«ng tin nh-: c«ng bè hoÆc th«ng b¸o vÒ mét chñ tr-¬ng, quyÕt ®Þnh hay néi dung vµ kÕt qña ho¹t ®éng cña mét c¬ quan, tæ chøc; ghi chÐp l¹i c¸c ý kiÕn vµ kÕt luËn trong c¸c héi nghÞ; th«ng tin giao dÞch chÝnh thøc gi÷a c¸c c¬ quan, tæ chøc víi nhau hoÆc gi÷a Nhµ n-íc víi tæ chøc vµ c«ng d©n. V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng th-êng kh«ng ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, do ®ã kh«ng dïng ®Ó thay thÕ cho v¨n b¶n qu¶n lý Nhµ n-íc hoÆc v¨n b¶n c¸ biÖt. §©y lµ mét hÖ thèng c¬ b¶n ®a d¹ng vµ phøc t¹p (vÝ dô: c«ng v¨n, th«ng b¸o, tê tr×nh...). 1.3.4. V¨n b¶n chuyªn m«n - kü thuËt §©y lµ hÖ thèng v¨n b¶n ®Æc thï thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña mét sè c¬ quan Nhµ n-íc nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh÷ng c¬ quan, tæ chøc kh¸c khi cã nhu cÇu sö dông c¸c lo¹i v¨n b¶n nµy ph¶i theo mÉu quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan nãi trªn, kh«ng ®-îc tuú tiÖn thay ®æi néi dung vµ h×nh thøc cña nh÷ng v¨n b¶n ®· ®-îc mÉu ho¸. - V¨n b¶n chuyªn m«n: trong c¸c lÜnh vùc nh- tµi chÝnh, t- ph¸p, ngo¹i giao... - V¨n b¶n kü thuËt: trong c¸c lÜnh vùc nh- x©y dùng, kiÕn tróc... 2. Chøc n¨ng cña v¨n b¶n 2.1. Chøc n¨ng th«ng tin 6 Chøc n¨ng th«ng tin cña mäi v¨n b¶n, nã t¹o nªn gi¸ trÞ thùc tÕ cña v¨n b¶n. V¨n b¶n chøa ®ùng vµ chuyÓn t¶i tõ ®èi t-îng nµy sang ®èi t-îng kh¸c nh»m tho¶ m·n nhu cÇu th«ng tin cña mäi ®èi t-îng. C¸c h×nh thøc ghi tªn vµ truyÒn tin hiÖn nay phong phó. Tuy thÕ, nh-ng trong ho¹t ®éng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, v¨n b¶n vÉn lµ ph-¬ng tiÖn chñ yÕu. 2.2. Chøc n¨ng qu¶n lý Chøc n¨ng phôc vô cho qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh, tæ chøc, kiÓm tra ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m t¹o nªn tÝnh æn ®Þnh cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Chøc n¨ng nµy xuÊt hiÖn khi v¨n b¶n ®-îc sö dông ®Ó thu thËp th«ng tin, ban hµnh tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. C¸c bé phËn qu¶n lý khi sö dông c¸c v¨n b¶n ®Ó ®iÒu hµnh c«ng viÖc lµ dùa trªn chøc n¨ng qu¶n lý cña chóng. 2.3. Chøc n¨ng ph¸p lý Chøc n¨ng nµy quan träng, t¹o nªn sù rµng buéc tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c tæ chøc c¸ nh©n khi ho¹t ®éng cho doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c néi quy cña doanh nghiÖp ®Ò ra. Chøc n¨ng nµy ®-îc thÓ hiÖn qua nh÷ng viÖc sau: ghi l¹i c¸c quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c vÒ mÆt luËt ph¸p tån t¹i trong x· héi; lµ c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp; lµ s¶n phÈm cña sù vËn dông c¸c quy ph¹m ph¸p luËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Ban hµnh v¨n b¶n theo h-íng nµy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thùc hiÖn môc ®Ých b¶o vÖ trËt tù ph¸p lý cña c¸c quan hÖ x· héi, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng-êi lao ®éng. VÒ ph-¬ng diÖn ph¸p lý, v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý cã t¸c dông rÊt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh quan hÖ ph¸p lý gi÷a ng-êi l·nh ®¹o vµ ng-êi - vÞ l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp. 2.4. Chøc n¨ng v¨n ho¸ Chøc n¨ng nµy t¹o nÒn nÕp sinh ho¹t, häc tËp, lao ®éng cña mäi ng-êi cïng ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp. Nã gióp cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn. 7 V¨n b¶n gãp phÇn quan träng trong viÖc ghi l¹i vµ truyÒn b¸ cho mäi ng-êi, mäi líp ng-êi vÒ truyÒn thèng cña doanh nghiÖp, g-¬ng lao ®éng s¸ng t¹o, lÒ lèi qu¶n lý trong tõng thêi kú... V¨n b¶n ®-îc h×nh thµnh víi chÊt l-îng cao xem nh- biÓu mÉu v¨n ho¸ cã ý nghÜa ®èi víi ®êi sèng con ng-êi. 2.5. C¸c chøc n¨ng kh¸c Ngoµi c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n trªn, v¨n b¶n cßn cã nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nh-: chøc n¨ng thèng kª, kinh tÕ... 3. C¸c yªu cÇu vµ thÓ thøc cña v¨n b¶n 3.1. Nh÷ng yªu cÇu cña v¨n b¶n Lµ ph-¬ng tiÖn, c«ng cô ®Ó l·nh ®¹o ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý trong mét doanh nghiÖp. V× vËy, v¨n b¶n ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: 3.1.1. TÝnh môc ®Ých C¸c lo¹i v¨n b¶n vÒ qu¶n lý ph¶i thÓ hiÖn ®-îc tÝnh môc tiªu, giíi h¹n cña nã. Ph¶i tr¶ lêi ®-îc c¸c c©u hái nh-: V¨n b¶n nµy lµm ra ®Ó lµm g×? Møc ®é gi¶i quyÕt ®Õn ®©u? V¨n b¶n cã thèng nhÊt víi c¸c v¨n b¶n kh¸c hay kh«ng?... TÝnh môc ®Ých cña v¨n b¶n qu¶n lý ph¶i qu¸n triÖt ®Çy ®ñ chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc hay trong doanh nghiÖp, ®ång thêi ph¶i ph¸n ¸nh mét c¸ch ®óng ®¾n vµ ®Çy ®ñ nh÷ng lîi Ých vµ nguyÖn väng cña doanh nghiÖp, c¸n bé, c«ng nh©n trong doanh nghiÖp. V¨n b¶n ban hµnh tr¸i víi ph¸p luËt, víi v¨n b¶n cña cÊp trªn sÏ bÞ huû bá hay ®×nh chØ thùc hiÖn. 3.1.2. TÝnh khoa häc V¨n b¶n vÒ qu¶n lý bao giê còng ph¶i chøa ®ùng tÝnh khoa häc, nã thÓ hiÖn ë chç v¨n b¶n ph¶i cã ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt chÝnh x¸c, râ rµng. V¨n b¶n ph¶i cã ®ñ l-îng th«ng tin quy ph¹m vµ th«ng tin thùc tÕ cÇn thiÕt. C¸c sù kiÖn, c¸c sè liÖu ph¶i chÝnh x¸c, kh¸ch quan, kÞp thêi, nÕu thËn träng ph¶i ghi râ ngµy th¸ng thu nhËp sè liÖu ë phÇn ghi chó. Néi dung c¸c mÖnh lÖnh, c¸c ý t-ëng ph¶i hiÖn râ rµng, rµnh m¹ch, kh«ng lµm cho ng-êi ®äc hiÓu theo nhiÒu nghÜa. 8 3.1.3. TÝnh kh¶ thi §©y lµ mét yªu cÇu quan träng. V¨n b¶n yªu cÇu ®-îc thùc hiÖn ph¶i phï hîp víi yªu cÇu, n¨ng lùc, kh¶ n¨ng vËt chÊt, hîp lý vÒ tæ chøc... víi ng-êi thi hµnh. §ã lµ vÊn ®Ò cèt lâi ®Ó x¸c lËp tr¸ch nhiÖm cña hä trong c¸c vÊn ®Ò cô thÓ. 3.1.4.TÝnh ®¹i chóng V¨n b¶n viÕt ph¶i dÔ hiÓu, ai ®äc còng hiÓu, tr×nh ®é nµo ®äc còng hiÓu - tøc lµ mäi ng-êi ®äc v¨n b¶n chØ cã thÓ hiÓu theo mét c¸ch nh- nhau. V¨n b¶n ph¶i cã néi dung thiÕt thùc, râ rµng, dÔ hiÓu, dÔ nhí, phï hîp víi tr×nh ®é d©n trÝ, b¶o ®¶m tÝnh phæ cËp, phæ biÕn, ng¾n gän, cã søc thuyÕt phôc. 3.1.5. TÝnh quy ph¹m V¨n b¶n cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ truyÒn ®¹t ý nhµ qu¶n lý tíi c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp, hay tíi tõng c¸ nh©n trong doanh nghiÖp. ý chÝ ®ã th-êng lµ mÖnh lÖnh, yªu cÇu, cÊm ®o¸n, h-íng dÉn buéc c¸c chñ thÓ ph¶i thi hµnh. V¨n b¶n ph¸p quy ph¶i qu¸n triÖt tÝnh quy ph¹m, nã cã thÓ bao gåm 3 phÇn: quy ®Þnh, gi¶ ®Þnh vµ chÕ tµi. V¨n b¶n cã cÊu t¹o néi dung theo tõng quy ph¹m th× míi dÔ h-íng dÉn, dÔ thùc hiÖn, dÔ nhí, dÔ hiÓu vµ dÔ thÓ hiÖn ®-îc tÝnh nghiªm tóc, chÆt chÏ cña v¨n b¶n. 3.2. ThÓ thøc cña v¨n b¶n V¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n-íc ph¶i ®-îc x©y dùng vµ ban hµnh ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu vÒ thÓ thøc. ThÓ thøc cña v¨n b¶n lµ nh÷ng yÕu tè néi dung vµ h×nh thøc ®· ®-îc thÓ chÕ ho¸. C¸c yÕu tè thÓ thøc tuú theo tÝnh chÊt cña mçi lo¹i v¨n b¶n mµ cã thÓ ®-îc bè trÝ theo nh÷ng m« h×nh kÕt cÊu kh¸c nhau t¹o thµnh c¬ cÊu v¨n b¶n. C¬ cÊu v¨n b¶n ®-îc hiÓu lµ bè côc c¸c phÇn, c¸c ý, vµ c¸c yÕu tè h×nh thøc liªn kÕt víi nhau theo chñ ®Ò nhÊt ®Þnh nh»m t¹o nªn chÝnh thÓ thèng nhÊt cña v¨n b¶n. VÒ tæng thÓ, v¨n b¶n cã bè côc c¸c yÕu tè thÓ thøc sau ®©y: 3.2.1. Tiªu ®Ò (quèc hiÖu vµ tiªu ng÷) - ThÓ hiÖn thÓ chÕ chÝnh trÞ (chÝnh thÓ) vµ môc tiªu cña ®Êt n-íc; 9 - Tªn c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n, nÕu kh«ng cã c¬ quan cÊp trªn th× ®Ó tªn c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n ngang víi Quèc hiÖu; - §Æt phÝa tr¸i trang ®Çu (ngang víi Quèc hiÖu); - Khi cã c¬ quan cÊp trªn th× t¸c gi¶ ph¶i ®Ò tªn c¬ quan cÊp trªn råi ®Õn c¬ quan sinh s¶n ra v¨n b¶n ë d-íi. Tªn c¬ quan cÊp trªn in b»ng ch÷ th-êng, tªn c¬ quan sinh s¶n ra v¨n b¶n in b»ng ch÷ in hoa. 3.2.2. Sè ký hiÖu - §Æt d-íi tªn c¬ quan ban hµnh; 3.2.3. Thêi gian, ®Þa danh ban hµnh v¨n b¶n: ®Æt d-íi Quèc hiÖu. 3.2.4. Tªn gäi vµ trÝch yÕu v¨n b¶n - §èi víi v¨n b¶n cã tªn gäi (LuËt, NghÞ ®Þnh...) bao giê còng viÕt tªn v¨n b¶n liÒn víi trÝch yÕu; - VÞ trÝ ®Æt d-íi ®Þa danh vµ thêi gian; - Riªng ®èi víi c«ng v¨n th× ta cã mét dßng trÝch ®Æt d-íi sè vµ ký hiÖu (trÝch yÕu ph¶i ng¾n gän, ph¶n ¸nh ®óng néi dung cña c«ng v¨n). 3.2.5. DÊu mËt - khÈn - DÊu khÈn cã 3 møc: khÈn, th-îng khÈn vµ ho¶ tèc. - DÊu mËt cã 3 møc ®é mËt: mËt, tèi mËt vµ tuyÖt mËt. 3.2.6. MÉu tr×nh bµy néi dung - Theo tiªu chuÈn Nhµ n-íc TCVN - 5700 - 1992; - Néi dung v¨n b¶n lµ phÇn quan träng nhÊt cña v¨n b¶n. Néi dung ph¶i ng¾n gän, râ rµng, xóc tÝch, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ; - Néi dung v¨n b¶n ph¶i ®-îc viÕt d-íi tªn lo¹i trÝch yÕu, tuú tõng h×nh thøc v¨n b¶n mµ cã c¸ch tr×nh bµy kh¸c nhau. 3.2.7. Ch÷ ký 10 - Bªn d-íi chøc danh, d-íi ch÷ ký lµ hä tªn ng-êi ký; - Kh«ng ®-îc ký mét v¨n b¶n råi tù ý ph« t« ra hµng tr¨m b¶n, ®ãng dÊu göi ®i; - Ng-êi ký v¨n b¶n ph¶i cã ®ñ thÈm quyÒn vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ néi dung v¨n b¶n m×nh ký; - ViÖc ký v¨n b¶n ph¶i ®-îc quy ®Þnh râ trong chÕ ®é c«ng t¸c v¨n th- cña doanh nghiÖp, ®-îc thùc hiÖn hÕt søc nghiªm tóc, kh«ng thÓ cã sù linh ®éng, linh ho¹t ngoµi quy ®Þnh. 3.2.8. Con dÊu - Mçi doanh nghiÖp cã thÓ cã 2 con dÊu: dÊu doanh nghiÖp vµ dÊu v¨n phßng. Nh÷ng v¨n b¶n lÊy nghÜa doanh nghiÖp ban hµnh th× ph¶i ®ãng dÊu doanh nghiÖp. Nh÷ng v¨n b¶n lÊy nghÜa v¨n phßng ban hµnh th× ph¶i ®ãng dÊu v¨n phßng. - Nh©n viªn v¨n th- ph¶i tù tay ®ãng dÊu vµo v¨n b¶n, kh«ng ®-îc cho ng-êi kh¸c m-în, khi ®i v¾ng ph¶i bµn giao cho ng-êi kh¸c ®-îc thñ tr-ëng chØ thÞ. Con dÊu ph¶i giao cho v¨n th- l-u tr÷; - Con dÊu ph¶i ®-îc gi÷ g×n cÈn thËn, b¶o vÖ nghiªm ngÆt, kh«ng ®-îc mang vÒ nhµ, theo ng-êi ®i c«ng t¸c. Ng-êi ký v¨n b¶n vµ ng-êi gi÷ ®ãng dÊu kh«ng thÓ lµ mét ng-êi; - ViÖc kh¾c dÊu míi vµ thu håi con dÊu ph¶i theo quy ®Þnh cña Bé C«ng an, mùc ®ãng dÊu ph¶i ®óng lo¹i quy ®Þnh lµ mùc mµu ®á quèc kú; - VÞ trÝ ®ãng dÊu: ®ãng trïm lªn 1/3 ch÷ ký vÒ phÝa bªn tr¸i theo ®óng kiÓu ch÷ kh¾c trªn dÊu. 3.2.9. N¬i nhËn - Lµ thµnh phÇn chØ râ c¬ quan hoÆc c¸ nh©n nhËn v¨n b¶n cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh v¨n b¶n; 11 - §èi víi v¨n b¶n cã tªn lo¹i cô thÓ (QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ...) th× n¬i nhËn ghi ë gãc tr¸i, phÝa d­íi, tê cuèi cïng cña v¨n b°n (môc “n¬i nhËn” ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®Ó b¸o c¸o, phèi hîp thùc hiÖn, ®Ó l-u.); - N¬i nhËn ph¶i viÕt râ rµng, chÝnh x¸c; - NÕu l¯ c«ng v¨n th­êng th× cã h¯ng ch÷ “KÝnh göi” ®¬n vÞ nhËn v¨n b¶n ngay d-íi ®Þa danh vµ ngµy th¸ng n¨m. 4. V¨n phong V¨n phong ph¶i thÝch hîp, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn viÖc sö dông hiÖu qu¶ c¸c v¨n b¶n vµo ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra cßn cã thµnh phÇn kh¸c nh- tr¹ng ng÷, ®Þnh ng÷... ThÓ v¨n ph¸p luËt (v¨n phong hµnh chÝnh) lµ thÓ v¨n nghiªm tóc, døt kho¸t, kh¸c víi thÓ v¨n nghÞ luËn, t¶ c¶nh... V¨n viÕt trong v¨n b¶n ph¸p lý ph¶i rÊt gän nh-ng râ rµng, chÝnh x¸c, dÔ hiÓu, dÔ nhí ®Ó mäi ng-êi hiÓu vµ kh«ng hiÓu kh¸c nhau, ph¶i ®óng ng÷ ph¸p lµm cho néi dung ®-îc m¹ch l¹c, kh«ng dïng c¸c tõ ng÷ ®a nghÜa, tr¸nh dµi dßng, s¸o rçng... Ngoµi ra v¨n b¶n ph¶i cã tÝnh ®¹i chóng, tÝnh d©n téc vµ cã søc truyÒn c¶m. TÝnh kh¸ch quan cña v¨n b¶n qu¶n lý, thÓ hiÖn néi dung hay sù viÖc ®-îc nãi ®Õn víi lèi tr×nh bµy trùc tiÕp, kh«ng thiªn vÞ hay c¶m xóc c¸ nh©n. V¨n phong ph¶i cã tÝnh khu«n mÉu, ®iÓn h×nh vµ tiªu chuÈn ho¸ c¸c thuËt ng÷, ®-îc sö dông víi c¸ch diÔn ®¹t trong s¸ng. 5. Ng«n ng÷ - Dïng ng«n ng÷ chÝnh thøc cña c¶ n-íc, kh«ng dïng tiÕng riªng cña ®Þa ph-¬ng hoÆc nh÷ng tõ cæ Ýt dïng; - Dïng ng«n ng÷ d©n téc, chØ dïng nh÷ng tõ n-íc ngoµi khi nµo tõ Êy ch-a phiªn dÞch ra tiÕng ViÖt; 12 - ChØ dïng tõ chuyªn m«n khi ®èi t-îng thi hµnh lµ nhµ chuyªn m«n (nÕu trong v¨n b¶n hµnh chÝnh réng r·i th× ph¶i cã ®Þnh nghÜa, gi¶i thÝch.); - Khi sö dông tªn c¸c tæ chøc quèc tÕ th«ng dông th× viÕt tªn ch÷ tiÕng ViÖt vµ ®Ó dÊu ngoÆc ®¬n tªn viÕt t¾t tiÕng n-íc ngoµi. II. Quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý doanh nghiÖp 1. ý nghÜa, tÇm quan träng cña v¨n b¶n trong viÖc qu¶n lý V¨n b¶n võa lµ ph-¬ng tiÖn võa lµ c«ng cô qu¶n lý cña doanh nghiÖp, mét c«ng cô quan träng ®Ó thùc thi quyÒn l·nh ®¹o cña gi¸m ®èc, lµ sîi d©y liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn qu¶n lý trong mét doanh nghiÖp. V¨n b¶n chøa ®ùng tÝnh quy ph¹m ph¸p lý, thÈm quyÒn vµ hiÖu lùc thi hµnh. V¨n b¶n lµ nguån th«ng tin quy ph¹m, lµ s¶n phÈm ho¹t ®éng cña qu¶n lý. Nã ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lµm tèt c«ng t¸c v¨n b¶n sÏ gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng, phôc vô kÞp thêi cho l·nh ®¹o, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶. 2. Quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n 2.1. So¹n th¶o - LËp ch-¬ng tr×nh x©y dùng dù th¶o v¨n b¶n (®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, mét sè lo¹i v¨n b¶n c¸ biÖt nhÊt ®Þnh.) - QuyÕt ®Þnh c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸ nh©n chñ tr× so¹n th¶o; - Thµnh lËp ban so¹n th¶o hoÆc chØ ®Þnh chuyªn viªn so¹n th¶o; - Ban so¹n th¶o tæ chøc nghiªn cøu biªn so¹n dù th¶o. 2.2. LÊy ý kiÕn tham gia x©y dùng dù th¶o - Cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch tæ chøc cuéc héi th¶o, lÊy ý kiÕn tham gia trùc tiÕp. 13 - §©y kh«ng ph¶i b-íc b¾t buéc ®èi víi tr×nh tù x©y dùng vµ ban hµnh tÊt c¶ mäi v¨n b¶n. 2.3. ThÈm ®Þnh dù th¶o C¬ quan, ®¬n vÞ, bé phËn, c¸ nh©n thÈm ®Þnh tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù th¶o v¨n b¶n theo luËt ®Þnh hoÆc tuú theo tÝnh chÊt vµ néi dung cña v¨n b¶n trªn c¸c ph-¬ng diÖn sau ®©y: - Sù cÇn thiÕt ban hµnh v¨n b¶n; - Sù phï hîp cña h×nh thøc v¨n b¶n víi vÊn ®Ò cÇn ®-îc gi¶i quyÕt; - §èi t-îng, ph¹m vi ®iÒu chØnh cña v¨n b¶n; - TÝnh hîp hiÕn - ph¸p, tÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n trong hÖ thèng ph¸p luËt; - TÝnh kh¶ thi cña v¨n b¶n; - Kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n. 2.4. Xem xÐt, th«ng qua - C¬ quan, ®¬n vÞ so¹n th¶o tr×nh hå s¬ duyÖt dù th¶o v¨n b¶n lªn cÊp trªn ®Ó xem xÐt th«ng qua; - Th«ng qua vµ ký ban hµnh v¨n b¶n theo ®óng thÈm quyÒn vµ thñ tôc luËt ®Þnh; - §ãng dÊu v¨n b¶n. 2.5. C«ng bè V¨n b¶n kh«ng thuéc môc bÝ mËt doanh nghiÖp tuú theo tÝnh chÊt vµ néi dung ph¶i ®-îc c«ng bè, yÕt thÞ vµ ®-a trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin trong doanh nghiÖp. 2.6. Göi vµ l-u tr÷ v¨n b¶n V¨n b¶n sau khi ®-îc ký vµ ban hµnh ph¶i ®-îc lµm thñ tôc göi ®i kÞp thêi vµ l-u tr÷ theo quy ®Þnh. 14 Ch-¬ng II thùc tr¹ng vÒ quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ë Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam I. Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ Tæng c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu to¯n quèc lÇn thø VII cña §°ng: “s¾p xÕp l¹i c¸c liªn hiÖp xÝ nghiÖp, Tæng c«ng ty phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng”, ng¯y 07-03-1994, Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 91/TTg vÒ thÝ ®iÓm thµnh lËp TËp ®oµn kinh doanh. Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 344/TTg, ngµy 04-07-1994 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ trªn c¬ së hîp nhÊt Tæng c«ng ty ThÐp vµ Tæng c«ng ty kim khÝ thuéc Bé C«ng nghiÖp. Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ tiÕp tôc ®æi míi, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ®Æc biÖt lµ Tæng c«ng ty n¾m gi÷ c¸c ngµnh then chèt cña nÒn kinh tÕ, ngµy 29-04-1995, Thñ t-íng ChÝnh phñ ký QuyÕt ®Þnh sè 25/TTg thµnh lËp l¹i Tæng c«nsg ty ThÐp ViÖt Nam tæ chøc ho¹t ®éng theo m« h×nh Tæng c«ng ty Nhµ n-íc - Tæng c«ng ty 91. Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i: VIETNAM STEEL CORPORATION. Tªn viÕt t¾t:VSC. §Þa chØ: 91 L¸ng H¹. Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ mét ph¸p nh©n kinh doanh, ho¹t ®éng theo luËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc, §iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®-îc ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i NghÞ ®Þnh sè 03/CP, ngµy 25-01-1996 vµ GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 109621 ngµy 25-02-1996 do Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- cÊp. Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc Thñ t-íng ChÝnh phñ xÕp h¹ng ®Æc biÖt. Tæng c«ng ty cã vèn do Nhµ n-íc cÊp, cã bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, cã con dÊu theo mÉu quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, tù chÞu tr¸ch nhiÖm 15 tµi s¶n h÷u h¹n trong ph¹m vi sè vèn do Nhµ n-íc giao cho qu¶n lý vµ sö dông, ®-îc më tµi kho¶n ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam chÞu sù qu¶n lý Nhµ n-íc cña ChÝnh phñ, trùc tiÕp lµ c¸c Bé C«ng nghiÖp, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-, Bé Lao ®éng vµ th-¬ng binh x· héi vµ c¸c Bé, Ngµnh, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ do ChÝnh phñ ph©n cÊp qu¶n lý theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc. C¸c c¬ quan Nhµ n-íc ë ®Þa ph-¬ng (tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng) víi t- c¸ch lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc trªn ®Þa bµn l·nh thæ ®-îc ChÝnh phñ quy ®Þnh vµ ph©n cÊp qu¶n lý mét sè mÆt ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. HiÖn nay, Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam cã 14 ®¬n vÞ thµnh viªn vµ 14 liªn doanh víi n-íc ngoµi. Tæng c«ng ty ®-îc Nhµ n-íc giao cho qu¶n lý vµ sö dông h¬n 1.400 tû ®ång. Lao ®éng b×nh qu©n 17.500 ng-êi, doanh thu h¬n 7.500 tû ®ång, s¶n l-îng ThÐp c¸n ®¹t 650.000 tÊn/n¨m. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty HiÖn nay, môc tiªu cña Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn m« h×nh tËp ®oµn kinh doanh ®a ngµnh trªn c¬ së kinh doanh thÐp lµm nÒn t¶ng. Mét trong 17 Tæng c«ng ty Nhµ n-íc ®-îc Thñ t-íng ChÝnh phñ thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh Tæng c«ng ty 91 - m« h×nh tËp qu¸n kinh tÕ lín cña Nhµ n-íc cã Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam. C¸c thÞ tr-êng träng ®iÓm ë ViÖt Nam mµ Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh rÊt lín. Tæng c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh bao trïm hÕt c¸c c«ng ®o¹n tõ khai th¸c nguyªn liÖu, vËt liÖu, s¶n xuÊt thÐp cho ®Õn kh©u ph©n phèi, tiªu thô s¶n phÈm. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty: - Khai th¸c quÆng s¾t, than mì, nguyªn liÖu trî dung phôc vô cho c«ng nghÖ luyÖn kim; - S¶n xuÊt gang, thÐp vµ c¸c kim lo¹i, s¶n phÈm thÐp; 16 - Kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu thÐp, vËt t- thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c«ng nghÖ luyÖn kim nh- nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, c¸c s¶n phÈm thÐp, trang thiÕt bÞ luyÖn kim, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ hç trî kü thuËt; - ThiÕt kÕ, chÕ t¹o, thi c«ng x©y l¾p trang thiÕt bÞ c«ng tr×nh luyÖn kim vµ x©y dùng d©n dông; - Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng ¨n uèng, x¨ng, dÇu, mì, gas, dÞch vô vµ vËt t- tæng hîp kh¸c; - §µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ phôc vô c«ng nghÖ ngµnh luyÖn kim vµ lÜnh vùc s¶n xuÊt kim lo¹i, vËt liÖu x©y dùng; - §Çu t-, liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c trong n-íc vµ n-íc ngoµi; - XuÊt khÈu lao ®éng. Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng tËp ®oµn kinh doanh quan träng cña n-íc ta nªn ngoµi ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh mµ ®-îc Nhµ n-íc giao cho, Tæng c«ng ty cßn cã mét nhiÖm vô quan träng kh«ng kÐm ®ã lµ c©n ®èi s¶n xuÊt thÐp trong n-íc víi tæng nhu cÇu tiªu dïng cña nÒn kinh tÕ, x· héi kÕt hîp nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thÐp trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc ®Ó b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr-êng thÐp trong n-íc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ n-íc giao, t¹o viÖc lµm vµ ®¶m b¶o ®êi sèng lao ®éng cho Tæng c«ng ty. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Tæng c«ng ty ®-îc tæ chøc theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ §iÒu lÖ Tæng c«ng ty do ChÝnh phñ phª chuÈn. Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam cã bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh rÊt lín. Tæng c«ng ty cã 14 ®¬n vÞ thµnh viªn ®-îc ph©n bè trªn mäi miÒn trong c¶ n-íc nh-: Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Th¸i Nguyªn, NghÖ An, Thõa Thiªn HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Ng·i, T©y Nguyªn, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Bµ RÞa - Vòng Tµu, CÇn Th¬, B×nh D-¬ng, Biªn Hoµ vµ c¸c khu c«ng nghiÖp kh¸c. 17 C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp cña Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng - c¬ cÊu qu¶n trÞ nµy ®ang ®-îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay. Theo c¬ cÊu nµy, ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®-îc sù gióp søc cña tËp thÓ l·nh ®¹o ®Ó chuÈn bÞ ra c¸c quyÕt ®Þnh, h-íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®èi víi cÊp d-íi. Ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi doanh nghiÖp. ViÖc truyÒn lÖnh, ra c¸c quyÕt ®Þnh chØ thÞ theo h-íng ®· quy ®Þnh, ng-êi l·nh ®¹o ë c¸c bé phËn chøc n¨ng (phßng, ban chuyªn m«n) Tæng c«ng ty kh«ng ra mÖnh lÖnh trùc tiÕp, chØ thÞ cho ®¬n vÞ thµnh viªn cÊp d-íi. Bªn c¹nh m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng, ®Ó linh ho¹t, chñ ®éng trong ®iÒu hµnh c«ng viÖc vµ ph¸t huy ®-îc trÝ tuÖ, n¨ng lùc cña ®éi ngò chuyªn gia, Tæng c«ng ty cßn vËn dông c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp theo d¹ng ma trËn, tËp hîp ®éi ngò chuyªn gia cña nhiÒu ®éi ngò chøc n¨ng nh»m nghiªn cøu, x©y dùng dù ¸n, h-íng ¸n chiÕn l-îc hay ch-¬ng tr×nh cho tõng lÜnh vùc cô thÓ. 18 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ ®iÒu hµnh trong Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam: Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Phã Tæng gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc V¨n phßng Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch - ®Çu t- Phßng kinh doanh - XNK Phßng kü thuËt TT hîp t¸c L§ víi NN 19 3.1. Héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ Tæng c«ng ty, LuËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Thñ t-íng ChÝnh phñ, tr-íc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc Nhµ n-íc giao. 3.2. Ban kiÓm so¸t Ban kiÓm so¸t do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty thµnh lËp ®Ó gióp Héi ®ång qu¶n trÞ kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty, gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty vµ Bé m¸y gióp viÖc cña Tæng gi¸m ®èc theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty. 3.3. Tæng gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty lµ uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ do Thñ t-íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty, cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, tr-íc Thñ t-íng ChÝnh phñ vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. 3.4. Bé m¸y gióp viÖc cña Tæng c«ng ty 3.4.1. Phßng tæ chøc lao ®éng Tham m-u, gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty trong c¸c lÜnh vùc vÒ tæ chøc qu¶n lý, ®æi míi doanh nghiÖp; c¸n bé vµ ®µo t¹o nh©n lùc; lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng; t- vÊn ph¸p luËt; thanh tra; cö c¸n bé ®i häc tËp, c«ng t¸c n-íc ngoµi vµ lµm thñ tôc cho kh¸ch n-íc ngoµi vµ Tæng c«ng ty c«ng t¸c ë c¬ quan Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty. 3.4.2. Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n 20
- Xem thêm -