Tài liệu Hoàn thiện marketing mix nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh sản phẩm truyền hình cáp hctv tại công ty dịch vụ truyền thanh truyền hình hà nội

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu DÞch vô lµ lÜnh vùc s¶n xuÊt lín nhÊt cña x· héi hiÖn ®¹i. X· héi cµng ph¸t triÓn th× hoËt ®éng dÞch vô cµng më réng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu th-êng xuyªn t¨ng lªn cña x· héi. V× vËy c¸c nhµ nghiªn cøu ®· kÕt luËn r»ng: x· héi sau c«ng nghiÖp lµ x· héi dÞch vô. ThÞ tr-êng dÞch vô ®· rÊt s«i ®éng vµ cµng s«i ®éng h¬n cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña kinh tÕ thÞ tr-êng. Ngµy cµng cã nhiÒu dÞch vô míi ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong ®ã cã dÞch vô truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn. Lµ trung t©m Kinh tÕ- ChÝnh trÞ- Kinh tÕ cña c¶ n-íc, cïng víi sù ph¸t triÓn chung, thu nhËp vµ møc sèng cña ng-êi d©n thñ ®« ngµy cµng ®-îc n©ng cao. Vµ v× thÕ c¸c nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cña ng-êi d©n thñ ®« ngµy cµng ®-îc ph¸t triÓn. Kh«ng chØ cã nhu cÇu ®-îc xem c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh cã s½n cña §µi PTTH Hµ Néi, §µi PTTH ViÖt Nam, ng-êi d©n thñ ®« cµng ngµy cµng cã nhu cÇu ®-îc xem nhiÒu ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh h¬n, nhÊt lµ c¸c ch-¬ng tr×nh gi¶i trÝ, thÓ thao , phim truyÖn, thêi sù quèc tÕ chuyªn biÖt, ë ®ã néi dung th«ng tin, chÊt l-îng ch-¬ng tr×nh phong phó vµ hÊp dÉn h¬n. Tuy nhiªn víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt s½n cã nh- §µi PTTH Hµ néi vµ §µi THVN hiÖn nay, gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng thªm nhiÒu ch-¬ng tr×nh h¬n sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n nh- thiÕu thiÕt bÞ s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh vµ truyÒn dÉn ph¸t sang, thiÕu kinh phÝ ®Çu t- s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh… h¬n n÷a c¸c ch-¬ng tr×nh quèc tÕ muèn ®Õn ®-îc víi kh¸n gi¶ ph¶i ®-îc mua tõ c¸c nhµ cung cÊp ch-¬ng tr×nh n-íc ngoµi, dÉn ®Õn viÖc ph¸t sang nhiÒu ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh gi¶i trÝ chuyªn biÖt miÔn phÝ cµng khã cã thÓ ®¸p øng ®-îc. V× thÕ ®Ó cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu xem truyÒn h×nh cña c¸c kh¸n gi¶ ë ®©y chØ cã c¸ch lµ kÐo trùc tiÕp sîi c¸p mang tin hiÖu truyÒn h×nh ®Õn tõng hé d©n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ cÇn ph¶i x©y dùng mét m¹ng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn t¹i Thñ ®« Hµ néi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu xem tèt c²c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh cña ng­êi d©n t³i c²c khu vùc “lâm sãng” v¯ n©ng cao c²c ch­¬ng tr×nh ®­îc ph²t sãng trªn ®Þa b¯n H¯ néi. 1 Lµ c«ng ty trùc thuéc §µi TTTH Hµ néi- C«ng ty DÞch vô truyÒn thanh truyÒn hinh Hµ néi ®· cã bÒ dÇy ho¹t ®éng kinh doanh ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc hµng chôc tû ®ång. Trong 2 n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· cho ®i vµo ho¹t ®éng m¹ng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn CATV nh»m phôc vô nhu cÇu th«ng tin, gi¶i trÝ cña ng-êi d©n thñ ®« ngµy cµng t¨ng. Song do nhiÒu yÕu tè nªn c«ng ty còng ®ang cã nhiÒu h¹n chÕ trong viÖc kinh doanh mét s¶n phÈm míi nh- thÕ nµy. v× vËy muèn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th× c«ng ty kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i vËn dông nh©n tè Marketing mét c¸ch bµi b¶n trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. Sau mét thêi gian tham gia th-c tËp ë c«ng ty, em mong muèn c«ng ty cã mét ph-¬ng h-íng, kÕ ho¹ch cô thÓ cho chiÕn l-îc Marketing cña m×nh, v× thÕ em ®± m³nh d³n chän ®Ò t¯i “ Ho¯n thiÖn Marketing Mix nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh s¶n phÈm truyÒn h×nh c¸p HCTV t¹i c«ng ty DÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh H¯ néi”. KÕt cÊu b¯i viÕt gåm 3 ch­¬ng: Ch-¬ng I: Kh¸i qu¸t thÞ tr-êng truyÒn h×nh c¸p Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty DÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh Hµ néi. Ch-¬ng III: Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing Mix cho s¶n phÈm truyÒn h×nh c¸p HCTV \ 2 Ch-¬ng I Kh¸i qu¸t thÞ tr-êng truyÒn h×nh c¸p I. T×nh h×nh ph¸t triÓn truyÒn h×nh c¸p trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. 1. TruyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn t¹i B¾c Mü. Khu vùc B¾c Mü dÉn ®Çu thÕ giíi vÒ ph¸t triÓn truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn víi gÇn 100 triÖu thuª bao, chiÕm h¬n 90% tæng sè ng-êi xem truyÒn h×nh trong khu vùc. Sù thay ®æi nghiªng vÒ truyÒn h×nh C¸p rÊt râ rÖt: N¨m 1978 truyÒn h×nh v« tuýen chiÕm 93% tæng sè ng-êi xem th× ®Õn n¨m 1995 gi¶m xuèng cßn 55% ®Ó nh-êng chç cho truyÒn h×nh c¸p h÷- tuyÕn. Ngµy nay truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn (CATV) víi hµng tr¨m ch-¬ng tr×nh th«ng tin ®ang ®i s©u réng vµo ®êi sèng kinh tÕ – chÝnh trÞ vµ x· héi ë khu vùc B¾c Mü. Canada, truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn ph¸t triÓn rÊt sím ®Ó phôc vô nh÷ng vïng n«ng th«n xa x«i. N¨m 1982 Canada thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh thu lÖ phÝ truyÒn h×nh c¸p lµm t¨ng sè l-îng ng-êi xem tíi 60% chiÕm h¬n 7 triÖu thuª bao. 2. TruyÒn h×nh c¸p t¹i mét sè thµnh phè lín cña Mü. Cablevision System cña Mü lµ tËp ®oµn viÔn th«ng vµ gi¶i trÝ hµng ®Çu cña Mü cung cÊp dÞch vô truyÒn h×nh c¸p. Cablevision cã kho¶ng 3,4 triÖu thuª bao truyÒn h×nh c¸p t¹i Newyork, Boston, 300.000 thuª bao t¹i Cleveland. M¹ng truyÒn h×nh c¸p cña Cablevision ban ®Çu lµ c¸p ®ång trôc, ®Õn nay ®· ph¸t triÓn c¸c ®-êng c¸p quang t¹o ra hÖ thèng m¹ng lai HFC, Cablevision cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô hÕt søc phong phó cho c¸c kh¸ch hµng: + C¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh nh- Optimum TV 3 + C¸c kªnh phim: American Movie Clasics, Bravo, The independent Film Channel + C¸c ch-¬ng tr×nh tham quan du lÞch trªn TV nh-: Madison square garden + Truy cËp Internet qua modem CATV + Cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i néi h¹t qua m¹ng HFC HiÖn t¹i Cablevision ®ang thùc hiÖn mét dù ¸n víi tæng kinh phÝ lªn tíi 300 triÖu USD nh»m ®-a dÞch vô truyÒn h×nh sè vµ Internet tèc ®é cao vµo m¹ng truyÒn h×nh c¸p cña m×nh. 3. TruyÒn h×nh c¸p t¹i khu vùc Ch©u ¢u. Khu vùc Ch©u ¢u víi thÞ tr-êng truyÒn h×nh c¸p ë §øc lµ 50%, Thuþ §iÓn vµ Ph¸p 36%. C¸c n-íc BØ, Hµ Lan., Lucxambua, Thuþ Sü…cã kho¶ng 10% . N-íc Anh ®øng ®Çu vÒ s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh c¸p ë Ch©u ¢u. Së dÜ ë khu vùc T©y ¢u giµu cã nµy Ýt dïng CATV c«ng céng v× d©n chóng sö dông antenthu trùc tiÕp tõ vÖ tinh(DAB) ®¾t tiÒn, thùc chÊt còng lµ CATV thu nhá trong gia ®×nh. 4. TruyÒn h×nh c¸p t¹i Thuþ §iÓn. TruyÒn h×nh c¸p t¹i Thuþ §iÓn b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 1960 t¹i c¸c khu nhµ cao tÇng míi x©y, hÖ thèng truyÒn dÉn lµ c¸p ®ång trôc do nhµ n-íc qu¶n lÝ. M·i ®Õn n¨m 1992, c¸c hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p t- nh©n míi ®-¬c phÐp ho¹t ®éng. Kho¶ng 70% hé gia ®×nh t¹u Thuþ §iÓn truy cËp dÞch vô truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn CATV. Kho¶ng 88% truy cËp CATV h÷u tuyÕn hoÆc truyÒn h×nh qua vÖ tinh. HiÖn nay cã 4 nhµ cung cÊp dÞch vô CATV lín nhÊt tai Thuþ §iÓn: 4 +Telia Kebel : 1,3 triÖu thuª bao. + Cablevision: 500.000 thuª bao, trong ®ã 350.000 thuª bao n»m trong c¸c m¹ng c¸p cã thÓ ®-îc cung cÊp b»ng 2 ®-êng kh¸c nhau. + Stjarn- TV: 230.000 thuª bao. + Sweden Online: 185.000 thuª bao. 5. TruyÒn h×nh c¸p t¹i Ch©u ¸. Cho ®Õn nay truyÒn h×nh c¸p t¹i ch©u ¸ ph¸t triªn rkh¸ nhanh chãng ®Æc biÖt lµ c¸c n-íc nh- NhËt B¶n, Hµn Quèc. HiÖ nay t¹i Th¸i lan cã kho¶ng vµi t¨m ngµn thuª bao truyÒn h×nh c¸p, víi lÖ phÝ 20USD/ th¸ng. Campuchia cã kho¶ng 12.000 thuª bao víi lÖ phÝ 10USD/th¸ng. C¸c n-íc kh¸c còng coi truyÒn h×nh c¸p h-u tuyÕn lµ ph-¬ng tiÖn nghe nh×n ®¹i chóng thÝch hîp sö dông ®ãng gãp cña nh©n d©n mµ kh«ng ph¶i xin kinh phÝ cña nhµ n-íc. 6. HÖ thèng truyÒn h×nh c¸p t¹i Trung quèc Cho tíi cuèi n¨m 1999, Trung Quèc cã kho¶ng 80 triÖu thuª bao truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn, ®Õn nay cã kho¶ng 90 triÖu thuª bao. Do d©n sè ®øng ®Çu thÕ giíi vµ diÖn tÝch thø 3 thÐ giíi , trung Quèc chon ph-¬ng ¸n truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn CATV ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. §°ng v¯ nh¯ n­íc ®Ò ra chñ tr­¬ng “ truyÒn h×nh c²p kh¾p xãm th«n, truyÒn ×nh c²p ®Õn mäi nh¯”. NhiÒu ®o¯n c²n bé PT-TH ViÖt Nam ®· chøng kiÕn thµnh tùu chña truyÒn h×nh c¸p CATV trung quèc tù t¹o nguång vèn ®ãng gãp khæng lå cña nh©n d©n ®Ó phôc vô ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n vµ hç trî cho truyÒn h×nh v« tuyÕn bao cÊp ®ang gÆp khã kh¨n. 5 DÞch vô truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn t¹i Trung Quèc hiÖn nay ®-îc cung cÊp bëi mét sè nhµ cung cÊp dÞch vô kh¸c nhau. HÖ thèng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn t¹i Trung Quèc ®Õn nay sö dông chñ yÕu hÖ thèng sîi quang kÕt hîp c¸p ®ång trôc HFC. HÖ thèng c¸p quang cho CATV ®-îc cung cÊp bëi c¸c nhµ qu¶n lÝ m¹ng viÔn th«ng quèc gia vµ liªn tØnh Trung quèc nhChina Telecom, China Unicom vµ mét sè tæ chøc cã ®-êng c¸p quang riªng nh-: Bé ®-êng s¾t, bé n¨ng l-îng, bé dÇu khÝ, c¸c tæ chøc ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh Trung quèc. II. T×nh h×nh ph¸t triÓn truyÒn h×nh c¸p t¹i ViÖt Nam. Cho ®Õn thêi ®iÓm 2 n¨m trøoc ®©y, truyÒn h×nh qu¶ng b¸ mÆt ®Êt vÉn lµ ph-¬ng tiÖn duy nhÊt ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin ch-¬ng tr×nh ®Õn tuyÖt ®¹i ®a sè ng-êi d©n ë ViÖt nam. Tuy nhiªn trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, ®· xuÊt hiÖn mét sè dÞch vô truyÒn h×nh cã tr¶ tiÒn míi nh-: truyÒn h×nh c¸p v« tuyÕn MMDS vµ truyÒn h×nh qua vÖ tinh. TruyÒn h×nh c¸p v« tuyÕn MMDS ®-îc triÓn khai tõ n¨m 1997 t¹i Hµ néi vµ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. DÞch vô MMDS ®-¬c cung cÊp bëi h·ng TruyÒn h×nh c¸p ViÖt nam, cung cÊp 13 kªnh truyÒn h×nh cho kho¶ng 10.000 thuª bao t¹i mçi thµnh phè. C¸c ch-¬ng tr×nh doMMDS cung cÊp kh¸ phong phó vµ hÊp dÉn, tuy nhiªn MMDS còng gÆp h¹n chÕ lín vÒ vÊn ®Ò phñ sãng trong néi thµnh, chÊt l-îng tÝn hiÖu vµ kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô. ViÖt nam hiÖn nay ch-a cã vÖ tinh riªng vµ còng ch-a cã c¸c kªnh truyÒn h×nh tr¶ tiÒn qua vÖ tinh riªng. C¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh qua vÖ tinh ®-îc cung cÊp bëi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô n-íc ngoµi vµ th«ng qua c¸c vÖ tinh n-íc ngoµi. Ng-êi d©n muèn ®¨ng kÝ dÞch vô truyÒn h×nh qua vÖ tinh cÇn ph¶i ®-îc sù cho phÐp cña Bé V¨n Ho¸ Th«ng Tin. V× vËy, truyÒn h×nh tr¶ tiÒn qua vÖ tinh cña ViÖt Nam gÆp nhiÒu h¹n chÕ: kh«ng cã kªnh truyÒn h×nh vµ ng«n ng÷ tiÕng ViÖt, ®¨ng ký dÞch vô phøc t¹p, chi phÝ thuª bao cao. ChÝnh v× nh÷ng lý do nµy mµ sè l-îng ng-êi xem truyÒn h×nh qua vÖ tinh ë ViÖt nam lµ rÊt Ýt. 6 Ngoµi hai lo¹i dÞch vô trªn, ë ViÖt nam hiªn nay vÉn ch-a cã mét m¹ng truyÒn h×nh c¸p h-u tuyÕn c«ng céng chÝnh thøc. TruyÒn h×nh h÷u tuyÕn vÉn cßn qu¸ xa l¹ víi mäi ng-êi. III. KÕt luËn. Qua mét sè nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr-êng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn ë trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt nam ®· cho ta thÊy ®-îc r»ng so víi c¸c n-íc kh¸c trªn thÕ giíi còng nh- mét sè n-íc trong khu vùc, chóng ta vÉn cßn l¹c hËu xa so víi hä. Ngµy nay ®ang lµ thêi ®¹i th«ng tin, xong chóng ta l¹i ch-a thÓ triÓn khai ®-îc nh÷ng c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn trªn thÕ giíi ®Ó cã thÓ khai th¸c c¸c nguån th«ng tin nhanh nhÊt trªn thÕ giíi. §iÒu nµy còng cã thÓ thÊy ®-îc cho c¸c c«ng ty cung cÊp dÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh mét thÞ tr-êng tiÒm n¨ng ®Çy bÝ Èn vµ còng kh«ng Ýt thö th¸ch nµy. ®iÒu ®Æt ra cho c¸c c«ng ty nµy lµ ph¶i lµm sao ®-a vµo c«ng nghÖ phï hîp nhÊt so víi thÕ giíi ®Ó khai th¸c tèt nhÊt th«ng tin hiÖn t¹i nh÷ng còng kh«ng ®Ó l¹c hËu trong mét thêi gian dµi. 7 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh Hµ Néi I. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty dÞch vô truyÒn thanh – truyÒn h×nh Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Tªn C«ng ty: C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi Tªn tiÕng Anh: HaNoi Broadcasting and Television Service Company Tªn viÕt t¾t: BROTESCO (BTS) Trô së: Sè 30- Phè Trung LiÖt- §èng §a-Hµ Néi §iÖn tho¹i: 5.735374- Fax: 04-5.735374 Website: www.hcatv.com www.truyenhinhcaphanoi.com www.btsvietnam.com C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc §µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi. TiÒn th©n cña C«ng ty l¯ phßng “Kü thuËt truyÒn thanh” thuéc §¯i TruyÒn thanh Hµ Néi (nay lµ §µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi) ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1954. N¨m 1978 ®-îc UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 5292/ Q§-TC ng¯y 13/12/1978 th¯nh lËp “XÝ nghiÖp qu¶n lý vµ khai th¸c truyÒn 8 thanh” víi chøc n¨ng, nhiÖm vô: Qu°n lý hÖ thèng truyÒn thanh néi th¯nh, qu¶n lý loa c¸c gia ®×nh. Ngµy 03/04/1993, thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 388/H§BT cña Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ ChÝnh phñ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam) UBND thµnh phè ra QuyÕt ®Þnh sè 1393/Q§-UB thµnh lËp l¹i XÝ nghiÖp víi tªn gäi “XÝ nghiÖp TruyÒn thanh Hµ Néi”. Sau ®ã mét thêi gian, vµo ngµy 07/07/1995, UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 2066/Q§-UB ®æi tªn “ XÝ nghiÖp TruyÒn thanh Hµ Néi” th¯nh “C«ng ty truyÒn thanh Hµ Néi” ®Æt trô së giao dÞch t³i 47 H¯ng DÇu –QuËn Hoµn KiÕm –TP Hµ Néi vµ bæ sung thªm nhiÖm vô: trang ©m thanh, trang thiÕt bÞ néi thÊt, ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm, söa ch÷a l¾p ®Æt hÖ thèng ®å ®iÖn gia dông, nhËn thÇu vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh, x©y dùng vµ l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c ®µi truyÒn thanh x·, ph-êng... Sau mét thêi gian ho¹t ®éng, C«ng ty TruyÒn thanh Hµ Néi ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu thùc hiÖn nhiÖm vô, më réng, ph¸t triÓn hÖ thèng loa truyÒn thanh c¬ së kh¾p toµn Thµnh phè phôc vô ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, phæ biÕn chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, c¸c quyÕt ®Þnh vµ ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng bé, chÝnh quyÒn nh©n d©n c¸c cÊp ë Thñ ®«. Do nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan vµ chñ quan, sau mét thêi gian ch÷ng l¹i C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi gÆp trë ng¹i lín trªn b-íc ®-êng chuyÓn ®æi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®éi ngò c¸n bé, c«nh nh©n kh«ng ®-îc ®µo t¹o, båi d-ìng theo kÞp yªu cÇu ph¸t triÓn cña c¶ n-íc vµ Thñ ®«. Do vËy, t×nh thÕ “ tiÕn tho¸i l-ìng nan” ®Æt C«ng ty tr­íc nh÷ng lùa chän kh«ng mÊy s²ng sña: “ hoÆc lµ gi¶i thÓ, hoÆc lµ s¸t nhËp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c”. Tr­íc t×nh h×nh ®ã tËp thÓ c²n bé, c«ng nh©n viªn C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi ®· ®ång t©m nhÊt trÝ kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m x©y dùng l¹i C«ng ty. NguyÖn väng ®ã ®· ®-îc §¶ng uû, Gi¸m 9 ®èc §µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn vµ quyÕt t©m ®-a C«ng ty v-ît lªn khã kh¨n ®Ó ph¸t triÓn. C¨n cø vµo nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ngµy 03/10/2000, UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh 81/2000/Q§-UB ®æi tªn “C«ng ty TruyÒn thanh Hµ Néi” th¯nh “C«ng ty TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi”(BTS) v¯ quy ®Þnh l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô cho C«ng ty, ®Æt trô së giao dÞch míi t¹i Sè 30-Phè Trung LiÖt- §èng §a-Hµ Néi. Tõ th¸ng 11/2000 C«ng ty ®· b¾t tay vµo viÖc cñng cè tæ chøc bé m¸y, t¨ng c-êng båi d-ìng c¸n bé vÒ mäi mÆt, n©ng cao nhËn thøc vµ gi¸c ngé vÒ t- t-ëng ®æi míi c¸ch lµm quyÕt t©m ®Çu t- cã lùa chän tõng lÜnh vùc, tõ nhá ®i lªn, tõ ®Þa bµn hÑp ®Ó ph¸t triÓn. Víi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô míi ®-îc giao, b-íc ®Çu ®· t¹o ra ®-îc kh«ng khÝ phÊn khëi vµ sù thèng nhÊt trong tuyÖt ®¹i ®a sè c¸n bé, kü s- trÎ ®-îc bæ sung ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn míi cña C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh – TruyÒn h×nh Hµ Néi (BTS). Th¸ng 5/2004 C«ng ty ®-îc thµnh phè Hµ Néi xÕp vµo doanh nghiÖp h¹ng hai. 1.1 . Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña C«ng ty 10 M« h×nh tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh -truyÒn h×nh Hµ Néi Gi¸m ®èc C«ng ty Phã Gi¸m ®èc Th-êng trùc Phßng Hµnh chÝnhTæ chøc Phã Gi¸m ®èc Kinh doanh XÝ NgiÖp X©y l¾p & qu¶n lý truyÒn thanh Phßng DÞch vô CATV & CSKH Phßng KÕ Phßng KÕ to¸n- Tµi ho¹ch- chÝnh §Çu t- Trung t©m Khai th¸c & S¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh Phßng Kinh doanh tæng hîp Trung t©m ChuyÓn giao C«ng nghÖ XÝ nghiÖp X©y l¾p & Qu¶n lý m¹ng CATV Phßng Kü thuËtC«ng nghÖ th«ng tin 11 C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh- TruyÒn h×nh Hµ Néi tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng.  Ban gi¸m ®èc Ban gi¸m ®èc gåm 3 ng-êi: - Mét gi¸m ®èc - Hai phã gi¸m ®èc + Gi¸m ®èc: - QuyÕt ®Þnh vÒ ph-íng h-íng, kÕ ho¹ch, dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ c¸c chñ tr-¬ng lín cña c«ng ty. - QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao, quyÕt ®Þnh ph©n phèi lîi nhuËn. - QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc s¸p nhËp, gi¶i thÓ, thµnh lËp ®¬n vÞ míi. - Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lµ chñ tµi kho¶n cña c«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lao ®éng, tiÒn l-¬ng, khen th-ëng trong toµn c«ng ty. - QuyÕt ®Þnh trong viÖc bæ nhiÖm, b·i nhiÖm tr-ëng phßng, phã phßng vµ c¸c chøc danh l·nh ®¹o ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Tæ chøc thanh tra, xö lý vi ph¹m néi quy, quy chÕ lao ®éng. - Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn, cao nhÊt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty tr-íc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, UBND thµnh phè vµ tr-íc ph¸p luËt. + Phã Gi¸m ®èc th-êng trùc: - §-îc ph©n c«ng gióp Gi¸m ®èc phô tr¸ch khèi Hµnh chÝnh- Tæ chøc vµ XÝ nghiÖp X©y l¾p & Qu¶n lý truyÒn thanh, lµ chñ tµi kho¶n uû quyÒn thø nhÊt (trõ tµi kho¶n ngo¹i tÖ). 12 - Ngoµi tr¸ch nhiªm th-êng trùc vµ phô tr¸ch khèi hµnh chÝnh, sÏ trùc tiÕp theo dâi, qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng; chÕ ®é chÝnh s¸ch chung; lao ®éng, tiÒn l-¬ng, mua s¾m thiÕt bÞ v¨n phßng, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty. + Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: - §-îc ph©n c«ng gióp Gi¸m ®èc phô tr¸ch khèi s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô cña C«ng ty - Phô tr¸ch vµ theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng vèn cña C«ng ty, phèi hîp víi c¸c tæ chøc C«ng ®oµn vµ §oµn thanh niªn cña C«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng quÇn chóng - Lµm chñ tµi kho¶n uû quyÒn t¹i ng©n hµng vÒ tµi kho¶n ngo¹i tÖ.  Phßng Hµnh chÝnh-Tæ chøc: - Tham m-u ®Ò suÊt víi Gi¸m ®èc vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, lao ®éng tiÒn l-¬ng, chÝnh s¸ch chÕ ®é quyÒn lîi, nghÜa vô, khen th-ëng kû luËt vµ chÊp hµnh luËt ph¸p trong C«ng ty. - Thùc hiÖn qu¶n lý con dÊu, hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng v¨n, giÊy tê ®i ®Õn c«ng t¸c v¨n th- l-u tr÷, b¶o vÖ vµ gi÷ trËt tù, néi vô, vÖ sinh c¬ quan.  Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t-: - Tham m-u x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh – dÞch vô trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm vô, ngµnh nghÒ ho¹t ®éng vµ kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty. - KiÓm tra thÈm ®Þnh kÕt qu¶ kh¶o s¸t thiÕt kÕ, hå s¬ hoµn c«ng c«ng tr×nh 13 - Tham m-u ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc c¸c gi¶i vÒ qu¶n lý kü thuËt c¸c c«ng tr×nh truyÒn h×nh, truyÒn thanh cã d©y, truyÒn thanh kh«ng d©y vµ qu¶n lý m¹ng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn (CATV). - Lµm c¸c thñ tôc nhËp hµng ho¸ thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, vËt t- vµ thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp cung cÊp vËt t- phôc c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña gi¸m ®èc C«ng ty. - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt tr×nh Gi¸m ®èc c¸c dù ¸n kh¶ thi nh»m më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty.  Phßng KÕ To¸n -Tµi ChÝnh. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ bé m¸y kÕ to¸n thèng kª trong c«ng ty mét c¸ch hîp lý khoa häc. - Tæ chøc l-u gi÷ vµ b¶o ®¶m hå s¬, chøng tõ c¸c tµi liÖu kÕ to¸n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh. - Tæ chøc phæ biÕn vµ h-íng dÉn thi hµnh kÞp thêi c¸c chÕ ®é, thÓ hiÖn tµi chÝnh, kª to¸n theo ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt.  Phßng Kü ThËt-C«ng NghÖ Th«ng Tin (KT-CNTT) Phßng KT-CNTT lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty, do Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh. Phßng bao gåm: + Tr¹m m¸y trung t©m: - Qu¶n lý vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng tÝn hiÖu tõ anten vÖ tinh ®Õn m¸y ph¸t quang. - §¶m b¶o kü thuËt, chÊt l-îng ch-¬ng tr×nh ph¸t sãng kªnh HCATV. 14 - Qu¶n lý, vËn hµnh vµ b¶o d-ìng trang thiÕt bÞ, toµn bé c¸c trang thiÕt bÞ t¹i tr¹m m¸y trung t©m vµ c¸c mµn h×nh ®Æt t¹i cæng §µi Ph¸t ThanhTruyÒn H×nh Hµ Néi. +Tæ ThÈm ®Þnh chÊt l-îng c«ng tr×nh: - ThÈm ®Þnh chÊt l-îng vËt t- thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c dù ¸n cña C«ng ty nh-: TruyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn (CATV), TruyÒn thanh kh«ng d©y. - NghiÖm thu chÊt l-îng, khèi l-îng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p truyÒn thanh vµ c«ng tr×nh truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn.  ThÈm ®Þnh c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n truyÒn thanh, ph¸t thanh truyÒn h×nh. Qu¶n lý m¹ng Lan toµn C«ng ty. Phßng DÞch vô CATV & Ch¨m sãc kh¸ch hµng - DÞch vô t- vÊn, th«ng tin, tiÕp thÞ ®Ó ký Hîp ®ång l¾p ®Æt CATV. - Khai th¸c thÞ tr-êng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô- kinh doanh vËt t-, thiÕt bÞ trong lÜnh vùc ph¸t thanh truyÒn h×nh. Phßng chia lµm hai tæ: + Tæ DÞch vô - Khai th¸c thÞ tr-êng. + Tæ Thu ng©n vµ Ch¨m sãc kh¸ch hµng.  Phßng Kinh Doanh-Tæng Hîp - Kinh doanh th-¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ, vËt t- thiÕt bÞ c¸c ngµnh nghÒ trong ®¨ng ký kinh doanh, phôc vô môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty. NhËn uû th¸c nhËp khÈu theo quy ®Þnh (Kh«ng tham gia c¸c nhiÖm vô xuÊt khÈu, giao nhËn hµng ho¸ thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t- cña C«ng ty). - Khai th¸c c¸c dÞch vô t- vÊn, thiÕt kÕ, x©y dùng, l¾p ®Æt, b¶o tr×, b¶o d-ìng m¹ng néi bé, m¹ng CATV...cho c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ cã nhu cÇu. 15 - Më réng hÖ thèng b¸n hµng qua cöa hµng, ®¹i lý ký göi hµng ho¸ cho c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  XÝ nghiÖp Qu¶n Lý TruyÒn Thanh NhËn thÇu, thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh cã d©y nh-: x©y dùng, l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c ®µi ph¸t thanh c¬ së ph-êng, x· vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh kh«ng d©y. Phßng chia lµm ba tæ: + Tæ qu¶n lý sè 1. + Tæ qu¶n lý sè 2. + Tæ Qu¶n lý Tæng hîp.  Trung t©m Khai Th¸c & S¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh - S¶n xuÊt c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh phôc vô ph¸t kªnh HCATV khi ®-îc Gi¸m ®èc §µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi giao. Nguån ®Çu ttõ ng©n s¸ch nhµ n-íc. - S¶n xuÊt c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh, c¸c s¶n phÈm nghe nh×n theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc. - Ph¸t hµnh, in, sao b¨ng ®Üa c¸c lo¹i. - Cho thuª ph-¬ng tiÖn, thiÕt bÞ s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh. - DÞch vô ph¸t qu¶ng c¸o trªn c¸c ®µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh c¶ n-íc. - TiÕp nhËn qu¶ng c¸o trªn c¸c kªnh HCATV. - Biªn tËp, biªn dÞch c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh.  Trung t©m DÞch vô kü thuËt & ChuyÓn giao C«ng nghÖ - S¶n xuÊt vµ kinh doanh thiÕt bÞ vËt t-, hµng tiªu dïng, thiÕt bÞ truyÒn thanh, ph¸t thanh truyÒn h×nh, v¨n ho¸ viÔn th«ng. 16 - T- vÊn thiÕt kÕ, thùc hiÖn c¸c dÞch vô kü thuËt truyÒn thanh, truyÒn h×nh.  XÝ nghiÖp x©y l¾p qu¶n lý truyÒn h×nh c¸p - L¾p ®Æt, b¶o d-ìng m¹ng truyÒn h×nh c¸p cña C«ng ty trªn toµn thµnh phè Hµ Néi. Nh- vËy, bé m¸y tæ chøc C«ng ty ®-îc chia thµnh nhiÒu bé phËn chuyªn m«n ho¸, tæ chøc s¶n xuÊt theo c¬ cÊu c«ng viÖc ®-îc gi¶i quyÕt theo kªnh liªn hÖ th¼ng. Ng-êi thi hµnh nhiÖm vô chØ ph¶i thùc hiÖn theo lÖnh cña cÊp trªn phô tr¸ch m×nh. C¸n bé qu¶n lý t¹i mçi bé phËn ph¶i thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn c«ng viÖc cña ng-êi d-íi quyÒn. C«ng ty tæ chøc theo c¬ cÊu nµy ®Æt ra yªu cÇu cao ®èi víi bé m¸y qu¶n lý. C¸n bé ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô s¶n xuÊt – kinh doanh cña C«ng ty. Cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, trong tõng thêi kú kh¸c nhau c«ng ty ®· thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô kh¸c nhau nh»m ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt sù biÕn ®æi kh«ng ngõng cña cuéc sèng. N¨m 1995, víi tªn l¯ “C«ng ty TruyÒn thanh Hµ Néi”, c«ng ty ®± thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô: Qu¶n lý vµ khai th¸c hÖ thèng truyÒn thanh b»ng d©y trong ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh sè 81/2000 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc ®æi tªn C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh – TruyÒn h×nh Hµ Néi vµ quy ®Þnh l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô l¹i cho c«ng ty, ®· biÕn thêi c¬ vµ ®éng lùc quan träng thµnh søc m¹nh vËt chÊt ®Ó chi bé vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra môc tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kinh doanh. Ngµy 25/7/2001, UBND Thµnh phè tiÕp tôc ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 4259/QD-UB giao cho c«ng ty nhiÖm vô triÓn khai thùc hiÖn dù ²n “ X©y dùng hÖ thèng truyÒn h×nh c²p h÷u tuyÕn ë thñ ®«” víi møc ®Çu t- trong giai ®o¹n I lµ 95.912.057.474 ®ång. Ngµy 25/12/2001 17 UBND Thµnh phè tiÕp tôc ban hµnh quyÕt ®Þnh 8126/QD-UB bæ sung chøc n¨ng nhiÖm vô cho c«ng ty t¹o thµnh mét m« h×nh doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng víi nhiÒu chøc n¨ng, nhiÖm vô, ngµnh nghÒ s¶n xuÊt – kinh doanh – dÞch vô cã thÞ tr-êng réng lín vµ phong phó. Do vËy hiÖn nay c«ng ty BTS Hµ Néi cã nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh nh- sau:  NhËn thÇu thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh gåm: - X©y l¾p, l¾p ®Æt söa ch÷a c¸c §µi truyÒn thanh c¬ së x·, ph-êng, thÞ trÊn. - Nghiªn cøu dù ¸n vµ triÓn khai x©y dùng hÖ thèng truyÒn thanh kh«ng d©y (TTKD)  Kinh doanh thiÕt bÞ truyÒn thanh, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, vËt tngµnh v¨n ho¸, viÔn th«ng, vËt t- phôc vô s¶n xuÊt, hµng tiªu dïng; ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ dÞchvô vËn t¶i. Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc ®Ó s¶n xuÊt – kinh doanh c¸c s¶n phÈm chuyªn ngµnh ph¸t thanh – truyÒn h×nh - DÞch vô sao b¨ng, trao ®æi ch-¬ng tr×nh ph¸t thanh truyÒn h×nh ®èi víi c¸c ®Þa ph-¬ng trong n-íc - Tham gia s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, dÞch vô qu¶ng c¸o trªn §µi Ph¸t thanh – TruyÒn h×nh Hµ Néi  Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n truyÒn thanh, truyÒn h×nh do cÊp cã thÈm quyÒn giao.  T- vÊn thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh, x©y dùng c¸c m¹ng néi bé, m¹ng truyÒn h×nh c¸p Víi tr¸ch nhiÖm lµ chñ dù ¸n truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn (CATV) cña Hµ Néi, C«ng ty ®· ®ång thêi triÓn khai c¸c ho¹t ®éng x©y dùng, ph¸t triÓn lùc l-îng, bæ sung c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt lao ®éng, lao ®éng vµ kiÖn 18 toµn m« h×nh tæ chøc bé m¸y võa ®ñ kh¶ n¨ng, qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n cã hiÖu qu¶. 1.3. §Æc ®iÓm vÒ mÆt hµng vµ thÞ tr-êng kinh doanh C«ng ty ®· tiÕn hµnh kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ bao gåm: Kinh doanh khai th¸c hÖ thèng truyÒn thanh b»ng d©y, trang thiÕt bÞ néi thÊt cho c¬ quan vµ nh©n d©n cã nhu cÇu; Më cöa hµng mua b¸n c¸c thiÕt bÞ ®iÖn truyÒn thanh, ®å ®iÖn d©n dông, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµm ®¹i lý tiªu thô cho c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n cã nhu cÇu; Kinh doanh thiÕt bÞ vËt t- ngµnh v¨n ho¸ viÔn th«ng, vËt t- phôc vô s¶n xuÊt, hµng hãa tiªu dïng, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i; T- vÊn thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh, x©y dùng c¸c m¹ng néi bé, m¹ng truyÒn h×nh c¸p. Do ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng kinh doanh nªn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nµy th× ch-a cã mét doanh nghiÖp nµo c¹nh tranh víi C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh, v× vËy tiÒm n¨ng ®Ó më réng s¶n xuÊt lµ rÊt lín. ThÞ tr-êng ho¹t ®éng cña C«ng ty kh«ng chØ ®-îc më réng ë trong n-íc mµ cßn ph¸t triÓn ra n-íc ngoµi. §Õn nay C«ng ty ®· cã 06 ®èi t¸c n-íc ngoµi (03 ®èi t¸c Trung Quèc, 01 ®èi t¸c Céng hoµ SÐc, 01 Hµn Quèc, 01 cña Mü) ®· th¶o luËn vµ x©y dùng ch-¬ng tr×nh hîp t¸c ph¸t triÓn m¹ng CATV cña Hµ Néi. Cô thÓ, trong n¨m 2003 C«ng ty ®· ký hîp ®ång liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín nh-: TËp ®oµn Pacific Network (Hµn Quèc), C«ng ty NhuËn Bang (Hång K«ng), C«ng ty Quèc An (Trung Quèc), ký kÕt víi B-u §iÖn Thµnh phè Hµ Néi ch-¬ng tr×nh hîp t¸c x©y dùng m¹ng CATV më ra h-íng ph¸t triÓn míi, nhiÒu triÓn väng trong t-¬ng lai, ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng ngo¹i tØnh, c¸c ngµnh trong c¶ n-íc tho¶ thuËn hîp t¸c hoÆc lùa chän C«ng ty x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh m¹ng néi bé, viÔn th«ng, CATV hoÆc truyÒn thanh kh«ng d©y nh-: H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Lai Ch©u, Bµ RÞa Vòng Tµu, H¶i D-¬ng, VÜnh Phóc, Phó Thä, ®iÒu ®ã cho 19 thÊy phÇn nµo tiÒm n¨ng còng nh- n¨ng lùc cña C«ng ty trong c¶ hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai. HiÖn nay trªn thÞ tr-êng lÜnh vùc truyÒn h×nh ®-îc c¸c cÊp ngµnh vµ c¸c nhµ ®Çu t- rÊt quan t©m bëi truyÒn h×nh lµ ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng phæ cËp vµ lµ mãn ¨n tinh thÇn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña ng-êi d©n. Cho ®Õn nay, truyÒn h×nh qu¶ng b¸ mÆt ®Êt vÉn lµ ph-¬ng tiÖn duy nhÊt ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin ch-¬ng tr×nh ®Õn tuyÖt ®¹i ng-êi d©n ë ViÖt Nam. Tuy nhiªn trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, ®· xuÊt hiÖn mét sè dÞch vô cã tr¶ tiÒn míi nh-: TruyÒn h×nh c¸p v« tuyÕn MMDS vµ truyÒn h×nh qua vÖ tinh ®-îc cung cÊp bëi h·ng truyÒn h×nh c¸p ViÖt Nam. Ngoµi hai dÞch vô trªn, ë ViÖt Nam hiÖn nay vÉn ch-a cã mét m¹ng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn c«ng céng chÝnh thøc. TruyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn vÉn cßn t-¬ng ®èi xa l¹ ®èi víi mäi ng-êi. Tuy nhiªn, trong t-¬ng lai, truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn sÏ ph¸t triÓn m¹nh mÏ t¹i ViÖt Nam cßn ë thêi ®iÓm nµy, C«ng ty dÞch vô TruyÒn thanhTruyÒn h×nh Hµ Néi lµ ®¬n vÞ duy nhÊt ®-îc UBND Thµnh phè Hµ Néi cho phÐp triÓn khai l¾p ®Æt hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p. NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu cña ng-êi d©n ngµy cµng cao. §©y lµ c¬ héi ®Ó C«ng ty cã thÓ t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña m×nh, tõ ®ã c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng. 2. §Æc ®iÓm nguån lùc c«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm vÒ nguån lao ®éng Sù ph¸t triÓn, ®i lªn cña toµn x· héi ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña con ng-êi trong mäi ho¹t ®éng nãi chung vµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. Trong bÊt kú mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc nµo th× con ng-êi còng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh. Nh©n thøc ®-îc tÇm quan träng cña nguån nh©n lùc, C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh ®· cã nh÷ng c¶i tiÕn ®¸ng kÓ trong cã cÊu tæ chøc còng nh- n©ng cao chÊt l-îng 20
- Xem thêm -