Tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vật liệu nổ công nghiệp

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi Nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng s¶n xuÊt vµ tiªu thô lµ hai chøc n¨ng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Tiªu thô lµ ho¹t ®éng ®i s©u vµo s¶n xuÊt, chØ thùc hiÖn ®îc khi s¶n xuÊt ®îc s¶n phÈm. Trong c¬ chÕ qu¶n lý míi, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc th× c¸c doanh nghiÖp l¹i l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng. BiÓu hiÖn râ nhÊt lµ thiÕu vèn vµ ph¬ng thøc qu¶n lý vèn kÐm hiÖu qu¶. §Ó tho¸t khái sù khñng ho¶ng vµ tån t¹i trong m«i trêng c¹nh tranh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c doanh nghiÖp nhµ níc buéc ph¶i thay ®æi ph¬ng thøc qu¶n lý vèn vµ t¹o vèn trªn c¬ së ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng ®îc C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi lµ mét c«ng ty nhµ níc. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng hµng may mÆc cho kh¸ch hµng theo ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång kinh tÕ. §Ó c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× hiÖn nay ngoµi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ th× viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp lµ viÖc rÊt cÇn thiÕt gióp cho c«ng ty vµ nhµ l·nh ®¹o cã nhiÒu vèn vµ qu¶n lý chÆt chÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng tys¶n xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi em cµng nhËn thøc ®îc râ h¬n tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò. Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®îc truyÒn thô t¹i nhµ trêng ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó trong phßng kÕ ho¹ch, phßng kinh doanh, phßng nh©n sù phßng tµi vô cña c«ng ty vµ cña thÇy gi¸o híng dÉn em ®· chän ®Ò tµi “Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ ë c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh, ®Ò tµi nµy gióp em hiÓu s©u h¬n vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc, tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn cïng c«ng ty ph¸t triÓn vµ t¹o uy tÝn trªn thÞ trêng. §Ò tµi nµy gåm cã 2 ch¬ng: Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi. Ch¬ng 2: Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ ë c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi Do kh¶ n¨ng kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p luËn cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn luËn v¨n khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, gãp ý cña thÇy c« gi¸o, cña c« chó c¸n bé kinh doanh trong c«ng ty, cïng c¸c b¹n sinh viªn ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi I. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty hiÖn nay C«ng ty SX-XNK ®Çu t thanh niªn Hµ Néi ®îc thµnh lËp ngµy 02/04/1992 víi tªn gäi xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ, lµ mét ®¬n vÞ thuéc tæng ®éi thanh niªn xung phong x©y dùng kinh tÕ thñ ®« võa lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, võa lµ n¬i d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thµnh niªn thñ ®«. Khi míi thµnh lËp xÝ nghiÖp chØ cã hai ®¬n vÞ: mét xëng len vµ hai phßng kinh doanh. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®· h×nh thµnh thªm hai phßng chøc n¨ng. Xëng s¶n xuÊt vµ phßng kinh doanh ®Òu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶... ngay tõ n¨m ®Çu tiªn ®· chiÕm ®îc c¶m t×nh cña kh¸ch hµng vÒ mÆt chÊt lîng s¶n phÈm còng nh mÉu m· s¶n phÈm. víi ph¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc ®· thùc sù t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c n¨m sau. Th¸ng 9 n¨m 1993 ®¬n vÞ ®· thµnh lËp thªm xëng may víi h¬n 20 m¸y c«ng nghiÖp ®Õn th¸ng 12-1993 xëng may ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®îc sù gióp ®ì cña trung ¬ng ®oµn xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n vay vèn ng©n hµng më réng xëng may thªm 150 m¸y may víi ®Çy ®ñ c¸c m¸y may chuyªn dïng nh lµ h¬i, Ðp mÕch, m¸y c¾t... §Õn th¸ng 12-1994 theo ®Ò nghÞ cña xÝ nghiÖp, UBND thµnh phè Hµ Néi ®· ®æi tªn xÝ nghiÖp thµnh c«ng ty mü nghÖ Thanh Niªn Hµ Néi ®ång thêi bæ xung thªm mét sè chøc n¨ng nghµnh nghÒ s¶n xuÊt cña c«ng ty. Trong thêi gian nµy xëng may ®· thùc sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, s¶n phÈm ®Çu tay lµ c¸c mÆt hµng phôc vô qu©n ®éi vµ mét sè quÇn ¸o cho thÞ trêng. Cuèi n¨m 1994 c«ng ty ®· b¾t ®Çu may gia c«ng hµng ¸o jacket xuÊt khÈu. xëng len cïng c¸c phßng ban kinh doanh tiÕp tôc ph¸t triÓn ®Èy m¹nh doanh sè. Ngµy20-10-1994 bé th¬ng m¹i ®· cÊp giÊy phÐp c«ng nhËn ®¬n vÞ ®ñ ®iÒn kiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp. N¨m 1995 c«ng ty ®· t¨ng cëng bæ xung mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng cho xëng may. C«ng nghÖ may ®· ®îc hoµn thiÖn vµ khÐp kÝn víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, s¶n phÈm nh may ¸o jacket 2 líp, 3 líp, lín ®· ®îc kh¸ch hµng khèi EC chÊp nhËn hµng xuÊt khÈu theo chØ tiªu h¹n ng¹ch cña bé th¬ng m¹i. Cuèi n¨m 1995 xëng len nghØ ho¹t ®éng. trong thêi gian nµy c«ng ty vÉn tiÕp tôc khai th¸c thÞ trêng trong níc vµ ®· ký kÕt ®îc mét sè ®¬n vÞ sö dông ®ång phôc nh ®ång phôc ®êng s¾t, qu©n ®éi, ®ång phôc thuÕ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th¸ng 9-1996 c«ng ty thµnh lËp thªm xëng da c«ng phong thiÕp cho thÞ trêng NhËt B¶n, qua tæ chøc s¶n xuÊt vµ d¹y nghÒ ®Õn th¸ng 12-1996 ®· lµm ra s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu ®Çu th¸ng 2-1997 ®· xuÊt ®îc ba chuyÕn hµng cho NhËt. C«ng nghÖ s¶n xuÊt dÇn dÇn hoµn thiÖn vµ æn ®Þnh . N¨m 1998-1999 bªn c¹nh viÖc æn ®Þnh s¶n xuÊt c«ng ty tiÕp tôc t×m kiÕm thÞ trêng, ph¸t triÓn thªm nh÷ng híng ®i míi theo ph¬ng ch©m ®a nghÒ. Doanh sè t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®Ó phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn, theo ®Ò nghÞ cña c«ng ty ngµy 13-4-1999 UBND thµnh phè Hµ Néi ®· ®æi tªn thµnh c«ng ty s¶n xuÊt –xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi th¸ng 9-2003 theo chñ ch¬ng cña thµnh phè Hµ Néi vµ yÕu tè m«i trêng nªn c«ng ty ®· tiÕn hµnh gi¶i thÓ xÝ nghiÖp nµy chuÈn bÞ cho viÖc s¶n xuÊt da ngo¹i thµnh víi quy m« lín h¬n. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay c«ng ty ®· thùc sù hoµn thiÖn c¶ vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt. S¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng chiÕm ®îc c¶m t×nh cña kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng còng nh gi¸ b¸n s¶n phÈm. Quy m« còng ®îc më réng, t¹o thªm viÖc lµm t¨ng thªm thu nhËp cho ngêi lao ®éng. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng víi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh»m n©ng cao gÝa trÞ vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng thu nhËp thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ níc vµ ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn thñ ®«, ®¶m b¶o quyÒn lîi vÒ mÆt vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng. S¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ chÊt ®èt (than) vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: Hµng thñ c«ng mü nghÖ, n«ng l©m s¶n, dÖt, ®an len, th¶m len, may mÆc, c¸c thiÕt bÞ vËt t nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. X©y l¾p c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi võa vµ nhá, x©y dùng d©n dông, c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, ®Æt ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn (tõ 35KW trë xuèng) 3. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. Trong c«ng ty tïy theo tr¸ch nhiÖm, lÜnh vùc cô thÓ mµ c¸c thµnh viªn trong ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô kh¸c nhau nhng l¹i phèi hîp víi nhau chÆt chÏ ®Ó ®¶m b¶o cho sù vËn hµnh cña c«ng ty ®îc th«ng suèt. S¬ ®å qu¶n lý cña c«ng ty theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng giam ®èc ®øng ra trùc tiÕp l·nh ®¹o, nhng c¸c phßng ban ph¶i cã tr¸ch nhiÖp ph¶n ¸nh lªn ban gi¸m ®èc. S¬ ®å nµy gióp cho viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vµ g¾n liÒn nhau h¬n. ban gi¸m ®èc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khèi s¶n xuÊt xn may xn x©y dùng c«ng tr×nh xn gia c«ng phong thiÕp khèi qu¶n lý phßng hµnh chÝnh lao ®éng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 5 khèi kinh doanh phßng phßng phßng phßng kinh kinh kinh mü doanh doanh doanh nghÖ I II III xuÊt khÈu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ghi chó: chØ mèi quan hÖ qua l¹i chØ sù chØ ®¹o, l·nh ®¹o cña cÊp trªn xuèng cÊp díi b¸o c¸o cña c¸n bé vÒ l·nh ®¹o c«ng ty - Gi¸m ®èc: lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. trÞu ch¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty . - Phã gi¸m ®èc: lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, thay gi¸m ®èc khi v¾ng mÆt vµ ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn cho ®iÒu hµnh hoÆc phô tr¸ch mét sè c«ng viÖc . - C¸c phßng kinh doanh: trÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doµnh cña c«ng ty ®ång thêi tham miu cho gi¸m ®èc ký kÕt c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng. - Phßng hµnh chÝnh-lao ®éng: cã chøc n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh, phô tr¸ch viÖc s¾p xÕp, tuyÓn dông c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l¬ng,BHXH, v¨n th, b¶o vÖ tµi s¶n, qu¶n lý tµi s¶n cña c«ng ty. - Phßng tµi chÝnh kÕ hoÆch: cã chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh vµ kÕ hoÆch s¶n xuÊt kinh doanh. - XÝ nghiÖp gia c«ng phong thiÕp xuÊt nhËp khÈu, xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, x©y dùng theo nhiÖm vô ®îc giao. * Mçi bé phËn ®Òu cã mét ngêi thay mÆt gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng vµ trÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng cña bé phËn mµ m×nh phô tr¸ch II. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi. 1. §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc s¶n phÈm vµ thÞ trêng cña c«ng ty 1.1. §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc s¶n phÈm. HiÖn nay c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi cã 3 lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu sau. - S¶n phÈm may - §å mü nghÖ - G¹ch tuynel Ngoµi ra c«ng ty cßn mua vµ b¸n c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cho c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty nh: than, g¹ch, ngãi… vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * §èi víi s¶n phÈm may: s¶n phÈm chñ yÕu do kh¸ch hµng ®Æt yªu cÇu cô thÓ vÒ chÊt lîng, kÝch thíc, mÇu s¾c còng nh thêi gian giao hµng. S¶n phÈm may cña c«ng ty lµ b¶o hé lao ®éng vµ hµng may gia c«ng xuÊt khÈu, ®©y lµ s¶n phÈm chñ lùc cña c«ng ty. * §å mü nghÖ: s¶n phÈm chñ yÕu lµ ®å lu niÖm, ®å gèm sø chñ yÕu s¶n phÈm xuÊt sang níc ngoµi. * G¹ch tuynel: lµ mÆt hµng míi cña c«ng ty, s¶n phÈm ®îc dïng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, giao th«ng, thuû lîi… 1.2. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng cña c«ng ty ThÞ trêng s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ nguyªn liÖu ®Çu vµo cña c¸c c«ng ty kh¸c, s¶n phÈm cña c«ng ty phôc vô cho c¶ trong níc vµ níc ngoµi. ThÞ trêng chñ yÕu nh NhËt B¶n, c«ng ty hiÖn nay ®ang më réng thÞ trêng sang mét sè níc kh¸c nh Mü, Hµn Quèc…c«ng ty hiÖn còng ®ang më réng lµm ®å thñ c«ng mü nghÖ víi nhiÒu mÉu m· vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. §ång thêi c«ng ty còng ®ang cö mét sè c¸n bé thêng xuyªn ®i tiÕp thÞ ë c¶ trong vµ ngoµi níc. Mét sè c¸n bé cã n¨ng lùc sang níc ngoµi häc hái thªm vÒ c¸c s¶n phÈm kh¸c. 2. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi. 2.1. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty C«ng ty tæ chøc ho¹t ®éng theo d©y truyÒn c«ng nghÖ nªn c«ng viÖc ®îc tæ chøc theo tr×nh tù c¸c bíc tõ kh©u nµy ®Õn kh©u kh¸c.Tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u kiÓm tra chÊt lîng ®Ó tr¸nh trêng hîp s¶n xuÊt bÞ sai háng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ hµng may mÆc theo hîp ®ång cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. do vËy rÊt cÇn phong phó vÒ s¶n phÈm, mçi lo¹i hîp ®ång l¹i cã nh÷ng s¶n phÈm víi kÝch thíc kh¸c nhau v× thÕ khi ký kÕt c¸c hîp ®ång th× gi¸ b¸n cña mçi s¶n phÈm còng thay ®æi theo, song nh×n chung cã thÓ kh¸i qu¸t s¶n phÈm hµng may mÆc cña c«ng ty nh sau: C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu vÒ kho c«ng ty nguyªn vËt liÖu nµy cã thÓ mua hoÆc do kh¸ch hµng cung cÊp. Sau ®ã nguyªn vËt liÖu ®îc chuyÓn ®Õn ph©n xëng c¾t, ph©n xëng c¾t nµy chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ v¶i, xem v¶i cã lçi hay kh«ng, trong c¸c giai ®o¹n nµy ph¶i ®o v¶i cÈn thËn xem ®Þnh møc ®Ó x¾p xÕp ph«i v¶i hiÖu qu¶n nhËt. chØ tiªu møc hµng ro kh¸ch hµng ®Æt da, bé phËn kü thuËt cña c«ng ty tõ ®Þnh møc nµy mµ x©y dng l¹i ®Þnh møc thùc tÕ ®Ó tæ chøc c¾t gi¶m nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o tiÕt kiÖm, sau khi ®Þnh møc cô thÓ míi ®îc ®a xuèng s¶n xuÊt ®¹i trµ,chÊt lîng cña c«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng ®o¹n nµy tiÕp theo ®îc ®a tõ ph©n xëng c¾t ®Õn ph©n xëng v¾t sæ vµ ®iÒu chØnh kÝch thíc cho phï hîp víi hîp ®ång, sau ®ã ®a xuèng ph©n xëng may gia c«ng,sau khi qua 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 giai ®o¹n nµys¶n phÈm ®îc dùng thµnh mÉu cô thÓ, mäi xöa tr÷a ®îc tiÕn hµnh ë giai ®o¹n nµy råi ®a xuèng ph©n xëng Lµ. sau khi hoµn thiÖn s¶n phÈm ®îc ®a qua bé phËn kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, sau ®ã thµnh phÈm ®îc ®a xuèng ph©n xëng ®ãng gãi s¶n phÈm, cuèi cïng bé phËn kü thuËt ph¶i kiÓm tra lÇn cuèi míi ®îc chuyÓn vµo kho. kho vËt t ph©n xëng c¨t ph©n xëng v¾t sæ ph©n xëng m¸y ph©n xëng lµ nhËp kho ph©n xëng ®ãng gãi ksc 2.2. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc trang thiÕt bÞ cña c«ng ty Díi ®©y lµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc trong c«ng ty vµ t×nh h×nh sö dông B¶ng 1: chØ tiªu sö dông thiÕt bÞ cña c«ng ty trong 3 n¨m ChØ tiªu §vt 2001 2002 2003 Sè m¸y may M¸y 80 85 87 Tû lÖ huy ®éng thiÕt % 80 90 100 bÞ S¶n lîng 1000 sp 50 55 57 HiÖu suÊt sö dông % 65 70 83 thiÕt bÞ Sè d©y chuyÒn s¶n D.chuyÒn 02 04 05 xuÊt (Nguån: phßng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu) Ngoµi ra thñ c«ng mü nghÖ chñ yÕu lµ dïng thñ c«ng kh«ng dïng m¸y mãc. 3. §Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc cña c«ng ty 3.1.C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty Sö dông lao ®éng hîp lý vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lµ mét nh©n tè gióp cho c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy c«ng ty ®· tõng bíc thùc hiÖn s¾p xÕp, bè trÝ lao ®éng cho hîp lý h¬n. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 2: c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty qua 3 n¨m gÇn ®©y stt 1 ChØ tiªu 2001 Sè lTû îng träng (ngêi) (%) 350 100 2002 Sè lTû îng träng (ngêi) (%) 380 100 2003 Sè lTû îng träng (ngêi) (%) 398 100 Tæng sè lao ®éng Ph©n theo tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn ®¹i 26 7,43 34 8,95 38 9,55 häc Trung cÊp vµ cao 36 10,29 38 10,00 42 10,55 ®¼ng Thî bËc 6+7 33 9,43 37 9,74 41 10,30 Thî bËc 5 36 10,29 40 10,53 44 11,06 C«ng nh©n 219 62,58 231 60,78 233 58,54 2 Ph©n theo ®èi tîng Lao ®éng qu¶n lý 62 17,71 72 18,95 80 20,10 Lao ®éng kü thuËt 30 8,57 32 8,42 38 9,55 Lao ®éng s¶n xuÊt 258 73,72 276 72,63 280 70,35 phôc vô 3 Ph©n theo giíi tÝnh Lao ®éng nam 80 22,86 85 22,37 87 21,86 Lao ®éng n÷ 270 77,14 295 77,63 311 78,14 (Nguån: phßng tæ chøc- hµnh chÝnh) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tæng sè lao ®éng cña n÷ chiÕm ®¹i ®a sè trªn 75% tæng lao ®éng toµn c«ng ty. Tû lÖ nµy phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty ®ßi hái nhiÒu sù khÐo lÐo, kiªn nhÉn h¬n lµ nh÷ng ®ßi hái vÒ thÓ lùc. Lao ®éng cã chuyªn m«n cña c«ng ty ®îc n©ng cao dÇn nhng cha cã sù c©n ®èi v× lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp trë lªn cßn thÊp, lao ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c«ng nh©n chiÕm sè lîng lín. N¨m 2002 chiÕm 60,78%, n¨m 2003 chiÕm 58,54% sè lîng tuy cã gi¶m nhng vÉn cßn cao trªn 55% tæng sè lao ®éng cña c«ng ty. 3.2. T×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty HiÖn nay c«ng ty bè trÝ lao ®éng hai ca mét ngµy. Nõu cã yªu cÇu ph¶i giao hµng nhanh, ®óng tiÕn ®é cña kh¸ch hµng th× ph¶i t¨ng thªm ca, lµm thªm giê ®Ó kÞp ®óng thêi h¹n giao hµng. Lao ®éng n÷ cña c«ng ty hÇu hÕt ®¶m nhËn c«ng viÖc ë xÝ nghiÖp may, lµm thñ c«ng mü nghÖ, cßn lao ®éng nam thêng ®îc ph©n c«ng ë c¸c phßng ®ßi hái cã søc khoÎ vµ kü thuËt nh ë phßng qu¶n lý, kiÓm tra m¸y mãc… 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi trong 3 n¨m qua. 9 1.186 380 900 2.293,639 21,05 1.300 350 850 1.930,433 19,42 8.000 6.800 977,1 1.812,509 1.607,755 824,4 4.322,843 2.624,140 27.000 6.135,352 4.231,895 25.300 2002 2001 10 27,01 2.505,247 1000 398 1.886 1.119,3 29.000 10.750 1.852,157 4.692,207 6.544,364 2003 118,8 103,2 1.63 105,8 108,6 137,4 118,5 106,7 117,6 112,7 164,7 144,9 % 363 50 30 486 152,7 1.700 1.200 204 1.698 1.903 2002/2001 5,96 211,6 100 18 100 142,2 2.250 2.750 396,6 369,3 409 % 128,3 109,2 111,1 104,7 105,6 114,6 109,3 134,4 102,2 108,5 106,7 2003/2002 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tr.®ång N¨ng suÊt lao ®éng 9 Tr.®ång Tæng quü l¬ng 8 1000® L¬ng b×nh qu©n ®Çu ngêi 7 Ngêi Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn 6 Lîi nhuËn sau thuÕ 5 Nép ng©n s¸ch nhµ níc 4 Doanh thu 3 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 2 Vèn cè ®Þnh + Vèn lu ®éng + Tr.®ång Tæng vèn kinh doanh 1 TT ChØ tiªu §VT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu cña n¨m sau t¨ng h¬n so víi n¨m tríc, n¨m 2002 t¨ng 6,7% so víi n¨m 2001. N¨m 2003 t¨ng 9,3% so víi n¨m 2002. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cha cao. N¨m 2002 vèn kinh doanh cña c«ng ty t¨ng 44,9% so víi n¨m n¨m 2001 nhng doanh thu còng chØ t¨ng 6,7% vµ lîi nhuËn ®¹t 1.786 triÖu ®ång t¨ng 37,4 triÖu ®ång so víi n¨m 2001. Vµ n¨m 2003 sè vèn kinh doanh cña c«ng ty t¨ng 6,7% so víi n¨m 2002, lîi nhuËn ®¹t 1.886 triÖu ®ång t¨ng 5,6% so víi n¨m 2002. Nép ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. n¨m 2002 t¨ng 18,5% so víi n¨m 2001. N¨m 2003 t¨ng 14,6% so víi n¨m 2002. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng h¬n n¨m tríc, n¨m 2002 t¨ng 30 c«ng nh©n so víi n¨m 2001. N¨m 2003 t¨ng 18 c«ng nh©n so víi n¨m 2002. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. L¬ng b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m nhng cha cao. N¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng ty n¨m sau cao h¬n so víi n¨m tríc, ®iÒu ®ã cho thÊy c«ng ty ®· vµ ®ang sö dông lao ®éng mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Cô thÓ n¨m 2001 mét c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹o ra 19,42 triÖu ®ång/n¨m. N¨m 2002 ®· t¨ng thªm 3,2% so víi n¨m 2001 lµ 21,05 triÖu ®ång/n¨m. Vµ n¨m 2003 lµ 27,01 triÖu ®ång/n¨m t¨ng thªm 28,3%. III. Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty 1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong tiÕn tr×nh héi nh©p kinh tÕ nh hiÖn nay, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i lµ mét ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái bëi chÊp nhËn nÒn kinh tÕ thÞ trêng nghÜa lµ chÊp nhËn c¹nh tranh. Víi chÝnh s¸ch më cöa tù do th¬ng m¹i hµng ngoµi trµn vµo ViÖt Nam µo ¹t víi gi¸ thµnh thÊp, th¬ng hiÖu l©u n¨m trªn thÞ trêng ®· lµm gi¶m ®¸ng kÓ søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty còng nh c¸c s¶n phÈm trong níc. Nhng c«ng ty còng vÉn s¶n xuÊt nhng b¸n víi gi¸ thµnh thÊp h¬n vµ hiÖn nay c«ng ty vÉn lµm ¨n tèt cã chç ®øng trªn thÞ trêng. Nhng ngoµi ra c«ng ty cßn ph¸t triÓn mét sè nghµnh nh x©y dùng d©n dông, b¸n g¹ch ngãi, than, m¾c ®iÖn cho vïng n«ng th«n vµ miÒn nói …víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng l©u n¨m nh c«ng ty than Qu¶ng Ninh, c«ng ty kinh doanh nhµ sè 3…c«ng ty lu«n chiÕm ®îc thÞ phÇn cao nhng mét lùc lîng c¹nh tranh kh«ng nhá ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c hµng Trung Quèc nhËp lËu ®· khiÕn cho c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Ngµnh thñ c«ng mü nghÖ cña c«ng ty cã quy m« cßn nhá thiÕu ®ång bé, tay nghÒ c«ng nh©n cßn kÐm vÉn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu. HiÖn nay ngµnh ®ang cã sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu mÆt hµng, t¨ng thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng vµ thay ®æi gi¸ gi÷a c¸c c«ng ty trong níc vµ níc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã ngµnh may mÆc cña c«ng ty còng cã quy m« cßn nhá, thiÕu kinh nghiÖm qu¶n lý, lao ®éng thêng xuyªn biÕn ®éng thiÕu hôt, tay nghÒ cßn kÐm, trong khi ®ã c«ng ty còng kh«ng tho¸t khái t×nh tr¹ng chung cña nghµnh may lµ trÞ gi¸ gia c«ng cßn thÊp, hµng nhËp lËu vµ chèn thuÕ nhiÒu, nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi vÞªc thùc hiÖn “hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Mü” ®· më ra nh÷ng c¬ héi míi cho ngµnh may cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn nãi riªng. C«ng ty ®ang tiÕp cËn thÞ trêng Mü vµ cã kÕ ho¹ch vµo thÞ trêng nµy. Víi nh÷ng cè g¾ng vµ nç lùc cña c«ng ty th× c«ng ty cßn cã nhiÒu kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®îc vÒ s¶n phÈm trªn thÞ trêng. Ngoµi ra ngµnh s¶n xuÊt g¹ch còng thu ®îc lîi nhuËn v× ë trong níc cã rÊt Ýt doanh nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ma chØ cã t nh©n më nhá lÎ. 2. Thùc tr¹ng c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty 2.1. C¹nh tranh vÒ gi¸ b¸n s¶n phÈm Muèn chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh thêng lµ gi¸ c¶, sù kh¸c biÖt ho¸ vµ tèc ®é cung øng. NÕu s¶n xuÊt ®îc nh÷ng s¶n phÈm víi chi phÝ thÊp, th× doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng thu ®îc lîi nhuËn cao h¬n nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh. Doanh nghiÖp ®· sö dông triÖt ®Ó c¸c vËt liÖu phô b»ng s¶n phÈm néi ®Þa, gi¶m thiÓu chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp…®Ó cã thÓ h¹ gi¸ thµnh sao cho cã gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty thËt c¹nh tranh trªn thÞ trêng. 2.2. C¹nh tranh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm §Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng, thêi gian qua c«ng ty ®· lu«n ®Æt c«ng t¸c chÊt lîng lªn hµng ®Çu. NhËn ®Þnh híng ®i ®óng ®¾n ®ã toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· tÝch cùc häc tËp, triÓn khai vµ hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001. 2.3. C¹nh tranh vÒ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Môc tiªu cña c«ng ty lµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ ®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh b»ng viÖc t¹o ra s¶n phÈm cã thÓ tho¶ m·n c¸c lo¹i yªu cÇu cña kh¸ch hµngkh¸c nhau cña doanh nghiÖp. §Ó t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh thêi gian qua c«ng ty kh«ng ngõng nç lùc, cè g¾ng t×m tßi ®Ó t¹o ra nhiÒu mÉu m·, kiÓu d¸ng, ®Æc tÝnh chÊt lîng cña s¶n phÈm… Nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña nhiÒu nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau. 2.4. C¹nh tranh vÒ dÞch vô b¸n hµng cña c«ng ty C«ng ty chu yÕu h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp, cßn b¸n hµng qua ®¹i lý chiÕm tû träng nhá. B¸n hµng qua kªnh ph©n phèi trùc tiÕp cßn cã nh÷ng u ®iÓm nhÊt ®Þnh nh gi¶m chi phÝ qu¶n lý tæ chøc m¹ng líi kªnh ph©n phèi, cã nhiÒu ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, thu thËp ®îc nhiÒu th«ng tin nhng víi c¸ch nµy c«ng ty khã cã thÓ bao qu¸t ®îc hÕt thÞ trêng, cã thÓ bá xãt nhiÒu kh¸ch hµng nhá lÎ nh c¸c c¬ së s¶n xuÊt t nh©n, hé gia ®×nh… tuy sè lîng tiªu thô cho kh¸ch hµng nµy kh«ng lín nhng tÝnh trªn toµn bé thÞ trêng th× l¹i kh«ng nhá. * C¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng. - Qu¶n c¸o: C«ng ty thêng sö dông h×nh thøc qu¶n c¸o qua b¸o chÝ lµ chñ yÕu v× chi phÝ thÊp, kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian. C«ng ty cßn thØnh tho¶ng triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam - KhuyÕn m·i: C«ng ty sö dông h×nh thøc khuyÕn m·i t¸c ®éng ®Õn kh¸ch hµng nh»m t¨ng doanh sè b¸n hµng, sè lîng b¸n ra ®îc nhiÒu h¬n. Ngoµi ra c«ng ty cßn gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng mua víi sè l¬ngj lín vµ nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt. - DÞch vô sau b¸n hµng: C«ng ty ®Æt chÊt lîng s¶n phÈm lªn hµng ®Çu v× vËy c«ng ty cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm ®Õn cïng vÒ s¶n phÈm cña m×nh ®ang trong thêi gian b¶o hµnh. Kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ l¹i hµng ho¸ khi kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu. C«ng ty cßn cã ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Õn tËn n¬i kh¸ch hµng yªu cÇu. Ch¬ngII: Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc ë viÖt nam hiÖn nay 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc 1.Thùc tr¹ng c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta hiÖn nay. Trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty sÏ nç lùc hÕt m×nh, tËn dông hÕt nguån lùc trong c«ng ty ®Ó s¶n phÈm vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao. V× vËy viÖc më réng lµm ¨n víi c¸c b¹n hµng níc ngoµi, c¸c b¹n hµng trong níc th× viÖc cæ phÇn ho¸ sÏ gióp cho c«ng ty cã nhiÒu mèi lµm ¨n h¬n, cã nhiÒu vèn ®Ó më réng ®Çu t h¬n. viÖc h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l¬ngj s¶n phÈm sÏ ®îc ®¶m b¶o h¬n. Ngoµi ra viÖc qu¶n lý ®îc chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶, c«ng nh©n viªn lµm ®óng ®îc n¨ng lùc cña m×nh. VËy viÖc c«ng ty cæ phÇn ho¸ lµ ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh héi nhËp nµy, ®óng nh chñ ch¬ng cña nhµ níc. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng cßn ®îc bao cÊp mäi mÆt nh tríc n÷a, mÆt kh¸c l¹i bÞ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c c¹nh tranh quyÕt liÖt,nªn ®· lµm cho hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ níc thay ®æi kh¸ râ nÐt. Tõ 12000 doanh nghiÖp gi¶m xuèng cßn kho¶ng 5600 doanh nghiÖp, nhê ®æi míi vÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý, vÒ kÜ thuËt c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp cßn l¹i, tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m mµ cßn t¨ng lªn ®¸ng kÓ Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua lµ kh¶ quan, ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vÉn ®ãng vai trß chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, nhÊt lµ nh÷ng ngµnh ®ßi hái ®Çu t lín, kÜ thuËt c«ng nghÖ cao, c¸c nghµnh s¶n xuÊt, cung øng c¸c hµng ho¸ dÞch vô c«ng céng. §ång thêi doanh nghiÖp nhµ níc vÉn lµ thµnh phÇn kinh tÕ ®ãng gãp chñ yÕu cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Cã thÓ thÊy r»ng: HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nhµ níc h×nh thµnh tõ thêi qu¶n lý tËp trung bao cÊp, khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng l¹i thiÕu sù kiÓm so¸t viÖc thµnh lËp nªn ph¸t triÓn trµn lan. MÆt kh¸c trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ t nh©n cßn non yÕu, chØ míi ho¹t ®éng chñ yÕu trªn lÜnh vùc dÞch vô, tiÓu thñ c«ng nghiÖp nªn doanh nghiÖp nhµ níc cha thÓ tËp trung toµn lùc cho yªu cÇu ph¸t triÓn ë nh÷ng nghµnh, lÜnh vùc then chèt. Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn lu«n chi phèi ph¬ng híng, bíc ®i vµ biÖn ph¸p qu¸ tr×nh ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta. Nhng nh×n chung c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vÉn rÊt khã kh¨n, hiÖu qu¶ kinh doanh cßn thÊp, nhiÒu doanh nghiÖp vÉn lµm ¨n thua lç triÒn miªn, sù ®ãng gãp cho ng©n s¸ch cña doanh nghiÖp nhµ níc cha t¬ng xøng víi phÇn ®Çu t cña nhµ níc cho nã, còng nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn ®ang diÔn ra hÕt søc nghiªm träng, viÖc qu¶n lý ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc cßn qu¸ yÕu kÐm, ®Æc biÖt nghiªm träng lµ t×nh tr¹ng bu«ng láng qu¶n lý tµi chÝnh lµm nhµ níc mÊt vai trß thùc sù lµ ngêi chñ së h÷u, t×nh tr¹ng ph©n ho¸, chªnh lÖch trong thu nhËp ngµy cµng t¨ng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tãm l¹i, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta ®ang ®ãng gãp vai trß to lín trong nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, nhng l¹i ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ vµ ph¸t sinh nhiÒu bÊt cËp. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®Êt níc sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc tÊt yÕu ph¶i ®æi míi c¨n b¶n doanh nghiÖp nhµ níc 2. C¸c bíc ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hµ Néi Tr×nh tù vµ néi dung c¸c bíc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp theo tiÕn ®é sau: Bíc1: Thµnh lËp ban vËn ®éng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. Ban vËn ®éng cæ phÇn ho¸ doa uû ban nh©n d©n c¸c tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ cö gi¸m ®èc doanh nghiÖp lµm trëng ban. Bao gåm: c¸c chuyªn gia kÜ thuËt, c¸n bé qu¶n lý, c¸c chuyªn gia qu¶n lý c¸c nghµnh qu¶n lý nhµ níc(nghµnh chñ qu¶n, tµi chÝnh, ng©n hµng). Ban vËn ®éng cã nhiÖm vô chuÈn bÞ ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ néi dung c¸c bíc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ x©y dùng luËn chøng s¬ bé vÒ cæ phÇn ho¸ : quy m«, lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh... Bíc 2: Ph©n tÝch vµ tæ chøc doanh nghiÖp. Bíc nµy nh»m lµm râ thùc tr¹ng vÒ c¸c mÆt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn xö lý tríc khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ Bíc 3: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp lµ gi¸ c¶ cña doanh nghiÖp khi b¸n cho chñ së h÷u kh¸c, v× vËy nã còng chÞu sù chi phèi cña thÞ trêng, quan ®iÓm cung cÇu t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kÌm theo do bªn b¸n hoÆc bªn mua ®Æt ra viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp tiÕn hµnh theo c¸c bíc sau: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo sè liÖu thèng kiÓm kª thêi ®iÓm 1/1/1996 vµ ®iÒu chØnh theo hÖ sè t¹i thêi ®iÓm 1/1/1997 - §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n vµ vèn trong diÖn cæ phÇn ho¸ - Ph©n tÝch ph¬ng ¸n kinh doanh vµ lîi nhuËn trong 10 n¨m tíi. - X¸c ®Þnh s¬ bé gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo ph¬ng ¸n lîi nhuËn nªu trªn. - §èi chiÕu kÕt qu¶ nµy víi: TrÞ gi¸ vèn theo sæ s¸ch, trÞ gi¸ vèn theo ®¸nh gi¸, so víi vèn ®Çu t mét doanh nghiÖp míi, cã c«ng suÊt t¬ng ®¬ng ë trong níc hoÆc ë níc ngoµi (cã tû lÖ hao mßn t¬ng ®¬ng víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸) - Dù kiÕn trÞ gi¸ doanh nghiÖp vµ b¸o c¸o lªn héi ®ång thÈm ®Þnh xem xÐt tríc khi cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh - X¸c ®Þnh tæng sè cæ phÇn vµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu, mÖnh gi¸ cæ phiÕu b»ng tæng trÞ gi¸ cña doanh nghiÖp chia cho tæng sè cæ phÇn. Nãi chung mÖnh gi¸ cæ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phiÕu nªn ®Æt ë møc thÊp ®Ó cã thÓ huy ®éng ®îc mét nguån vèn nhµn rçi, võa t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng khi chuyÓn nhîng cæ phiÕu. Bíc 4: Dù tÝnh sè cæ phiÕu ®em b¸n vµ vËn ®éng ngêi mua. Tæng sè cæ phiÕu ®îc chia thµnh c¸c cæ phÇn. Cæ phiÕu do nhµ níc n¾m gi÷, sè cæ phiÕu hëng lîi cho tËp thÓ c«ng nh©n viªn doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸(nÕu cã) sè cæ phiÕu b¸n tr¶ chËm cho c«ng nh©n viªn, sè cæ phiÕu b×nh thêng. Bíc 5: X¸c ®Þnh gi¸ b¸n thùc tÕ cæ phiÕu vµ tiÒn b¸n hµng. Bíc 6: Häp ®¹i héi cæ ®«ng ®Ó lµm thµnh lËp c«ng ty, th«ng qua ®iÒu lÖ vµ ®¨ng ký l¹i doanh nghiÖp. Toµn bé néi dung c¸c bíc trªn ®©y ®îc thÓ hiÖn trong ®Ò ¸n cæ phÇn ho¸ doanh nghiÑp vµ ®îc chñ tÞch uû ban doanh nghiÖp tØnh th«ng qua tríc khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. 3. TiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸- Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. KÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh 202/CT ngµy 8/6/1992 cña Chñ tÞch héi ®ång bé trëng nay lµ Thñ tíng chÝnh phñ vÒ viÖc thÝ ®iÓm chuyÓn mét sè doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn cho tíi nay lµ trßn 10 n¨m vµ chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 1998 trë l¹i ®©y. Trong ba n¨m(1990-1993) ChÝnh phñ ®· ®a ra ba v¨n b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ nhng ®Õn cuèi n¨m 1993 míi cã hai doanh nghiÖp nhµ níc ®îc cæ phÇn ho¸ ®ã lµ c«ng ty cæ phÇn ®¹i lý liªn hiÖp vËn chuyÓn vµ c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn l¹nh. N¨m 1994 lµ mét doanh nghiÖp. N¨m 1995 lµ 3 doanh nghiÖp.N¨m 1996 lµ 5 doanh nghiÖp Cho m·i ®Õn hÕt n¨m 1997, tøc lµ sau 7 n¨m míi chuyÓn ®îc 18 doanh nghiÖp. Díi t¸c ®éng cña NghÞ ®Þnh 28/CP (ban hµnh ngµy 7/5/1996) vµ NghÞ ®Þnh 25/CP (söa ®æi bæ sung NghÞ ®Þnh 28/CP), ban hµnh ngµy 26/3/1997 ®· cã 100 doanh nghiÖp ®îc cæ phÇn ho¸ trong n¨m 1998. ViÖc ban hµnh NghÞ ®Þnh 44/CP ngµy 19/6/1998 thay thÕ cho NghÞ ®Þnh 28/CP vµ hÖ thèng c¸c v¨n b¶n híng dÉn ®· kiÕn t¹o khu«n khæ ph¸p luËt ®Çy ®ñ nhÊt cho viÖc cæ phÇn ho¸, kh¾c phôc ®îc nh÷ng khuyÕt ®iÓm n¶y sinh trong NghÞ ®Þnh 28/CP ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò vÒ u ®·i cho ngêi lao ®éng, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, thÈm quyÒn ®Þnh gi¸, thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ . VÒ c¬ b¶n nã mang nh÷ng néi dung tÝch cùc phï hîp víi thùc tiÔn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc ë ViÖt Nam. V× vËy n¨m 1999 c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ cã nh÷ng bíc khëi s¾c nhÊt ®Þnh cæ phÇn ho¸ ®îc 250 doanh nghiÖp. N¨m 2000 cæ phÇn ho¸ ®îc 212 doanh nghiÖp vµ n¨m 2001 lµ 149 doanh nghiÖp cho ®Õn nay cã kho¶ng 774 doanh nghiÖp nhµ níc trong c¶ níc ®îc cæ phÇn ho¸. Trong sè c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®· cæ phÇn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ho¸ cã tíi 60 doanh nghiÖp tríc khi cæ phÇn ho¸ kinh doanh thua lç. Sè cßn l¹i khi cã l·i khi lç, tÝnh chung th× cã l·i ë møc thÊp. Nhng sau khi cæ phÇn ho¸ ®· ®¹t ®îc. KÕt qu¶ bíc ®Çu nh sau: - Huy ®éng ®îc kho¶ng 3.000 tØ ®ång vèn ngoµi x· héi vµo ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh - Doanh thu t¨ng 1,4 lÇn - Lîi nhuËn t¨ng 2 lÇn - Nép ng©n s¸ch t¨ng 1,2 lÇn - Thu nhËp ngêi lao ®éng so víi khi cßn lµ doanh nghiÖp nhµ níc t¨ng 22% - Sè lao ®éng t¨ng 5,1 lÇn - Vèn cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty t¨ng tõ 1,5 ®Õn 2 lÇn so víi møc mua cæ phiÕu - Gi¸ trÞ cæ phiÕu t¨ng tõ 3 ®Õn 4 lÇn - Vèn ®iÒu lÖ t¨ng tõ nguån lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu. PhÇn vèn gãp nhµ níc t¹i c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ®îc x¸c ®Þnh l¹i mét c¸ch râ rµng, minh b¹ch h¬n, ®îc ®¸nh gi¸ ®óng h¬n, nªn vèn nhµ níc ®· t¨ng lªn so víi sæ s¸ch kÕ to¸n, ®ång thêi còng t¨ng lªn sau cæ phÇn ho¸ - Thêi gian cæ phÇn ho¸ tõ 7 th¸ng ®Õn 9 th¸ng, trung b×nh lµ 27 th¸ng. Nh÷ng sè liÖu trªn ®©y cho thÊy r»ng c¸c doanh nghiÖp sau khi ®· cæ phÇn ho¸ ®· tá ra ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, thu nhËp cña cæ ®«ng, ngêi lao ®éng ®Òu t¨ng kh¸. C¸c doanh nghiÖp ®· cæ phÇn ho¸ cã vèn Nhµ níc díi 10 tØ ®ång chiÕm 94,3% vµ ®¹t trªn 10 tØ ®ång chØ chiÕm 5,7%. Trong c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ , Nhµ níc cã cæ phÇn ë 59% sè c«ng ty cæ phÇn . Nhµ níc n¾m trªn 30% tæng sè vèn ®iÒu lÖ ë trªn 25% sè c«ng ty cæ phÇn , n¾m trªn 50% vèn ®iÒu lÖ ë 8% c«ng ty cæ phÇn . c«ng ty cæ phÇn trong ®ã Nhµ níc gi÷ vèn tíi 80% lµ c«ng ty cæ phÇn in vµ bao b× H¶i Phßng. Trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp ®· cæ phÇn ho¸ th× cã tíi 50,6% thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng; 34,7% thuéc lÜnh vùc th¬ng m¹i dÞch vô; 9,9% thuéc lÜnh vùc giao th«ng vµ 4,7% thuéc lÜnh vùc n«ng, l©m, ng nghiÖp vµ thuû s¶n.. NÕu so víi c«ng cuéc cæ phÇn ho¸ ë Trung quèc th× ta thÊy râ chØ sau 6 n¨m triÓn khai cæ phÇn ho¸ (th¸ng 2 n¨m 1993 ChÝnh phñ Trung quèc ra s¾c lÖnh vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc vµ ®Çu n¨m 1994 triÓn khia ë mét sè doanh nghiÖp nhµ níc) ®Õn ®Çu n¨m 2000 Trung Quèc ®· cæ phÇn ho¸ ®îc 1,6 v¹n doanh nghiÖp chiÕm kho¶ng 5% tæng sè doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch ®Æt ra ®Õn n¨m 2003 Trung Quèc phÊn ®Êu sÏ cæ phÇn ho¸ xong 2/3 tæng sè doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng ph¶i cæ phÇn ho¸, th× chóng ta 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thÊy tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ cña níc b¹n ®¹t ®îc lµ hÕt søc kh¶ quan ®¸ng ®Ó cho chóng ta nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ®Ó häc tËp. Mµ môc tiªu cña chóng ta ®Ò ra trong giai ®o¹n míi(2002-2005) sÏ c¬ b¶n hoµn thµnh s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc v× vËy chóng ta cÇn ®Èy nhanh h¬n n÷a tèc ®é cæ phÇn ho¸ trong nh÷ng n¨m tíi. II . Mét sè quan ®iÓm cÇn qu¸n triÖt khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ 1. Quan ®iÓm coi cæ phÇn ho¸ lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc ta hiÖn nay. NhiÒu quan ®iÓm cho r»ng: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cã thÓ cã nhiÒu gi¶i ph¸p. §øng trªn gãc ®é së h÷u cã thÓ chia c¸c gi¶i ph¸p ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc thµnh hai lo¹i. Lo¹i thø nhÊt: C¸c gi¶i ph¸p thuéc quan ®iÓm hoµn toµn kh«ng ®éng ch¹m ®Õn vÊn ®Ò së h÷u, c¸c gi¶i ph¸p nµy nh»m t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nhng kh«ng lµm thay ®æi c¬ cÊu së h÷u vèn cña nã, së h÷u cña nhµ níc ë doanh nghiÖp vÉn gi÷ 100%. Lo¹i thø hai: C¸c gi¶i ph¸p thuéc quan ®iÓm t¸c ®éng trùc tiÕp ®èi víi vÊn ®Ò së h÷u , c¸c gi¶i ph¸p thuéc quan ®iÓm nµy cã xuÊt ph¸t ®iÓm lµ thay ®æi c¬ cÊu së h÷u vèn cña doanh nghiÖp theo híng gi¶m së h÷u cña nhµ níc, t¨ng së h÷u cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Quan ®iÓm nµy cã c¸c gi¶i ph¸p: T nh©n ho¸ vµ cæ phÇn ho¸. T nh©n ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch trong quan hÖ c«ng t¸c gi÷a nhµ níc vµ thÞ trêng theo híng u tiªn thÞ trêng. Ph¹m vi cña c¸c qu¸ tr×nh nµy bao gåm c¶ viÖc chuyÓn tµi s¶n c«ng sang së h÷u t nh©n lÉn sù thay ®æi hÖ thèng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, luËt lÖ, thÓ chÕ nh»m khuyÕn khÝch, më réng vµ ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Cæ phÇn ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn toµn bé hay mét phÇn tµi s¶n thuéc së h÷u nhµ níc(trong ph¹m vi doanh nghiÖp) thµnh së h÷u cña nhiÒu chñ thÓ kh¸c nhau, trong qu¸ tr×nh ®ã nhµ níc chØ bæ sung, söa ®æi c¸c ®iÒu luËt vµ chÝnh s¸ch cã liªn quan nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc cæ phÇn ho¸. Kh«ng cã nh÷ng thay ®æi lín vÒ chñ tr¬ng, ®êng lèi vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ, râ rµng cæ phÇn ho¸ kh«ng ®ång nhÊt víi t nh©n ho¸. Cæ phÇn ho¸ lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta hiÖn nay bëi v×: Thø nhÊt: Cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc tù nã ®· bao hµm c¸c gi¶i ph¸p thuéc lo¹i mét. Kh«ng cã mét níc nµo khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp nhµ níc mµ l¹i kh«ng ®Æt ra vÊn ®Ò ®i liÒn víi nã lµ ®iÒu chØnh l¹i khu vùc kinh tÕ Nhµ níc. Thø hai: Níc ta lµ mét níc x· héi chñ nghÜa, theo häc thuyÕt kinh tÕ M¸cLª nin víi thÓ chÕ chÝnh trÞ do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. V× vËy, ë níc nÒn kinh tÕ thÞ trêng cha ph¸t triÓn, kinh tÕ t nh©n cßn non kÐm, kinh nghiÖm tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c doanh nh©n cßn thÊp th× viÖc thùc hiÖn gi¶i ph¸p t nh©n ho¸ sÏ g©y thÊt tho¸t, l·ng phÝ lín. Thø ba: Mét trong nh÷ng môc tiªu chÝnh cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc lµ gi¶m bít g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ níc, ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ tõ nay c¸c doanh nghiÖp tho¸t ly khái sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña Nhµ níc. ViÖc nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn ®ñ ®Ó chi phèi ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty cæ phÇn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ níc thùc hiÖn quyÒn kiÓm tra gi¸m s¸t ®ã. §Æt vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc nh»m kh¼ng ®Þnh mét lÇn n÷a vai trß vµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña gi¶i ph¸p cæ phÇn ho¸. Tr¸nh c¸c t tëng hoµi nghi vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ ®Ó ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc. 2. Quan ®iÓm coi träng tÝnh ®Æc thï cña qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ph¶n ¸nh c¸c s¾c th¸i kh¸c nhau vÒ môc tiªu, c¸ch tæ chøc, bíc ®i vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ do nh÷ng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh chÝnh trÞ, kinh tÕ- x· héi cña mçi níc quy ®Þnh. ë nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cã sù ho¹t ®éng m¹nh mÏ cña thÞ trêng chøng kho¸n th× viÖc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ gÆp thuËn lîi h¬n nhiÒu so víi níc chËm ph¸t triÓn. §èi víi nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng cha ph¸t triÓn th× ngoµi viÖc sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p ®Æc thï, c¸c níc nµy cßn ph¶i ®ång thêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi toµn bé nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng trªn c¬ së quan hÖ thÞ trêng. MÆt kh¸c quan niÖm vÒ vai trß vµ c¸c lÜnh vùc cÇn khu vùc kinh tÕ nhµ níc cÇn n¾m gi÷ còng nh tû lÖ cæ phÇn cña nhµ níc ë c¸c c«ng ty cæ phÇn sau nµy ë mçi níc ®Òu cã sù kh¸c nhau. Cho nªn ®Én ®Õn vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp ë mçi níc còng kh¸c nhau vÒ môc tiªu, gi¶i ph¸p, c¸ch thøc tiÕn hµnh, mèi t¬ng quan vÒ së h÷u vèn cña nhµ níc vµ t nh©n ë mçi bíc ®i vµ giai ®o¹n thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. ë ViÖt nam ta còng vËy, khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ còng kh«ng thÓ kh«ng chó ý ®Õn tÝnh ®Æc thï vÒ ®iÒu kiÖn, môc tiªu, ph¬ng ph¸p vµ bíc ®i. §Æt vÊn ®Ò coi träng tÝnh ®Æc thï cña qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ nh»m chèng l¹i mäi quan ®iÓm cho r»ng”chØ cÇn vËn dông kinh nghiÖm cña c¸c níc cã hoµn c¶nh t¬ng ®ång nh níc ta kh«ng cÇn ph¶i t×m tßi bíc ®i riªng lµm g× cho phøc t¹p”. HoÆc quan ®iÓm 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho r»ng”cã thÓ cæ phÇn ho¸ ë tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc trong nÒn kinh tÕ theo mét c¸ch thøc vµ bíc ®i chung” III. Mét sè khuyÕn nghÞ nh»m ®Èy nhanh tèc ®é cæ phÇn ho¸ ë níc ta. Nh×n l¹i c«ng t¸c ®æi míi hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ níc vµ t×nh h×nh thùc thùc hiÖn chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc, chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng bøc tranh cæ phÇn ho¸ ®· b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nhiÒu ®iÓm s¸ng. C«ng ty cæ phÇn ®· ®îc chÝnh phñ chó träng vµ quan t©m chØ ®¹o, ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ tuy cha ph¶i lµ toµn diÖn c¶ vÒ mÆt c¬ chÕ chÝnh s¸ch lÉn c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y chØ ®¹o. Tèc ®é thùc hiÖn cßn chËm, sè lîng doanh nghiÖp nhµ níc ®¨ng ký vµ chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn cßn Ýt. KÕt qu¶ cæ phÇn ho¸ trong n¨m 2001 võa qua ®¹t kÕt qu¶ thÊp chØ cæ phÇn ho¸ ®îc 149 doanh nghiÖp (theo dù kiÕn lµ tõ 250 ®Õn 300 doanh nghiÖp) MÆc dï phÝa tríc cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n ®ang chê ®îi. Theo dù kiÕn cña ban qu¶n lý ®æi míi doanh nghiÖp trung ¬ng, sè lîng doanh nghiÖp nhµ níc sÏ ®îc cæ phÇn ho¸ vµ chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u ®Õn n¨m 2005 lµ trªn 2500 doanh nghiÖp. NÕu so víi sè doanh nghiÖp ®· ®îc cæ phÇn ho¸ tõ tríc tíi nay th× ®©y lµ mét môc tiªu kh¸ t¸o b¹o, ®Ó thùc hiÖn ®îc ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý. V× vËy chóng ta cÇn triÓn khai ®ång bé mét sè c«ng viÖc sau: 1. VÒ c«ng t¸c x©y dùng chÝnh s¸ch cæ phÇn ho¸ NghÞ ®Þnh 44/CP vÒ cæ phÇn ho¸ thay thÕ NghÞ ®Þnh 28/CP mÆc dï ®· kh¾c phôc ®îc mét sè ®iÓm bÊt cËp trong nghÞ ®Þnh nµy nhng cho ®Õn NghÞ ®Þnh 44/CP còng ®· béc lé nh÷ng mÆt yÕu kÐm. V× vËy cÇn cã mét NghÞ ®Þnh míi nh»m thay thÕ NghÞ ®Þnh 44/CP, ®Ó thóc ®Èy tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc. ChÝnh phñ cÇn sím ban hµnh quy chÕ b¸n cæ phÇn ho¸ cho ngêi níc ngoµi. §©y lµ biÖn ph¸p phøc t¹p ®Ó huy ®éng vèn, c«ng nghÖ vµ häc hái nh÷ng ph¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn cña níc ngoµi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam, t¨ng thªm nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc. §©y lµ vÊn ®Ò míi, cÇn c©n nh¾c thËn träng, võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cña nhµ níc trong doanh nghiÖp còng nh quyÒn lîi cña nhµ ®Çu t níc ngoµi, tr¸nh t×nh tr¹ng ban hµnh råi l¹i tiÕn hµnh söa ®æi nhiÒu lÇn, g©y mÊt lßng tin ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. CÇn khÈn tr¬ng thµnh lËp quü hç trî cæ phÇn ho¸ theo híng sÏ t vÊn kü thuËt, trî gióp tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn ho¸. Chøc n¨ng cña quü sÏ tËp trung vµo gi¶i quyÕt nh÷ng hËu qu¶ n¶y sinh tõ qu¸ tr×nh s¾p sÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc nh gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ trî cÊp tµi chÝnh cho lao 20
- Xem thêm -