Tài liệu Hoàn thiện kế toán thành phẩm

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƢỜNG HẬU Họ tên sinh viên: Tô Thị Xuân Anh Lớp, MSSV: KT2-HC090309 Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS.Phạm Quang Hà nội:06/2010 Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 -1– Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trƣờng, mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp là “lợi nhuận”. Để thực hiện đƣợc mục tiêu trên, các nhà doanh nghiệp cần phải giải quyết một cách tốt nhất mối quan hệ giữa “đầu vào” và “đầu ra” của quá trình sản xuất kinh doanh. Thực tế cũng nhƣ lý thuyết đều cho thấy, tính quyết định của yếu tố “đầu ra” đối với các yếu tố “ đầu vào”. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố đầu ra chính là sản phẩm sản xuất trong đó thành phẩm lại đóng vai trò chủ yếu. Vì vậy vấn đề tổ chức và quản lý thành phẩm có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Việc nâng cao chất lƣợng thành phẩm và thúc đẩy tiêu thụ thành phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các nhà doanh nghiệp hiện đại. Nhận thức đƣợc điều đó, công ty TNHH Cƣờng Hậu luôn đặc biệt chú ý đến công tác tổ chức và quản lý thành phẩm. Trong đó, kế toán là công cụ chủ yếu để hạch toán và quản lý. Hiện nay, kế toán thành phẩm phần hành rất quan trọng trong công tác kế toán của công ty. Nó không những làm công tác hạch toán cung cấp số liệu cho các đối tƣợng sử dụng thông tin mà còn là một nguồn tin chủ yếu giúp lãnh đạo công ty đƣa ra quyết định đúng đắn và kịp thời. Qua thời gian thực tập, tìm hiểu bộ máy và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Cƣờng Hậu, nhận thấy tầm quan trọng của kế toán thành phẩm, em xin lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán thành phẩm tại công ty TNHH Cƣờng Hậu ” làm đề tài tốt nghiệp cuối khóa của mình. Ngoài phần mở đầu, kết luận, chuyên đề có kết cấu gồm ba phần: Chƣơng 1: Đặc điểm và tổ chức thành phẩm tại công ty Cƣờng Hậu Chƣơng 2: Thực trạng kế toán thành phẩm taị công ty TNHH Cƣờng Hậu. Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 -2– Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chƣơng 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thành phẩm công ty TNHH Cƣờng Hậu. Trong khuôn khổ cuốn chuyên đề này, vận dụng những kiến thức đó học đƣợc trong nhà trƣờng kết hợp với thời gian thực tập tại công tyTNHH Cƣờng Hậu, em đó tìm hiểu tình hình tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở công ty, từ đó mạnh dạn đề xuất một số ý kiến nhằm làm cho công tác kế toán ngày càng có hiệu quả hơn. Đối với mỗi chƣơng, chuyên đề đều cố gắng chỉ ra những vấn đề cơ bản nhất. Tuy nhiên, công tác tổ chức và quản lý thành phẩm là một vấn đề rộng lớn, phức tạp, dù đó có nhiều cố gắng nhƣng do điều kiện thời gian cũng nhƣ kinh nghiệm hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những khiếm khuyết cả về nội dung lẫn hình thức. Em rất mong sự đóng, chỉ dẫn của thầy cô có thể khắc phục những hạn chế của mình. Và qua đây, em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo: PGS. TS. Phạm Quang ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn em hoàn thành chuyên đề này một cách tận tình, chu đáo, anh chị trong phòng Tài chính- Kế toán của công ty TNHH Cƣờng Hậu đó giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề cuối khóa của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 5 năm 2010 Sinh viên thực hiện Tô Thị Xuân Anh Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 -3– Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƢỜNG HẬU 1.1. Đặc điểm thành phẩm tại công ty TNHH Cƣờng Hậu Ở công ty TNHH Cƣờng Hậu, thành phẩm là các sản phẩm về cơ khí, mang tính đặc thù. Công ty không chỉ duy trì các mặt hàng truyền thống nhƣ các loại đèn trang trí, quạt…mà còn tích cực mở rộng thị trƣờng bằng cách sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng thị hiếu mới của ngƣời tiêu dùng nhƣ chảo chống dính, linh kiện xe máy. Với những đặc điểm mang tính chất đặc thù của thành phẩm, đòi hỏi bộ phận kế toán của công ty phải lựa chọn phƣơng pháp hạch toán phù hợp để theo dõi số hiện có và sự biến động của thành phẩm. Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan kế toán phải dựa vào đó để lập các chứng từ thích hợp làm cơ sở pháp lý cho việc hạch toán sau này. 1.1.1. Danh mục thành phẩm đèn tại công ty TNHH Cường Hậu Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 -4– Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.1 Danh mục Đèn STT TÊN SP Mà SỐ Đèn ốp STT Mà TÊN SP SỐ 51 Cầu GT 2 nửa 200 DT15 DT16 1 Pháp DL1 52 Cầu GT 200 TT 2 Đào DL2 53 Cầu GT 200 TC 3 Vuông to DL3 4 Vuông hoa DL4 54 Trụ K.thẳng DC1 5 Vuông nhỏ DL5 55 Trụ K.cong DC2 6 Nhám đục DL6 56 Trụ lâu đài DC3 7 Nhám hoa DL7 57 Trụ tháp cong DC4 8 Viền sao DL8 58 Trụ hoàng tử DC5 9 Viền dẻ quạt DL9 59 Trụ lâu đài đại DC6 10 Viền hoa DL10 60 Cầu 200 DC7 11 Sen đục DL11 61 Cầu 250 DC8 12 Sen hoa DL12 62 Cầu 300 DC9 13 Bát giác to 63 Cầu sen 350 DC10 64 Cầu 400 DC11 Bát giác DL13 DL29 Đèn chùa 14 hoa(tròn) 15 Bát giác nhỏ DL14 65 Cầu 2 nửa 200 DC12 16 Lục giác DL15 66 Cầu 2 nửa 250 DC13 17 Olimpic to DL16 67 Cầu 2 nửa 300 DC14 18 Olimpic nhỏ DL17 19 Mặt trời DL18 68 Thả tay hoa đơn DTH1 20 Mặt trời hoa DL19 69 Thả lâu đài đơn DTH2 Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 Đèn thả -5– Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 21 Viền hoa hồng DL20 70 Thả Th.cong đơn DTH3 22 Hoa dây DL21 71 Thả tay hoa ba DTH5 23 Cây thông DL22 72 Thả lâu đài ba DTH6 73 Thả Th.cong ba DTH7 74 Thả lâu đài đại DTH4 Bóng u + Chấn l24 u Đèn tờng 25 Hắt sò DT3 75 Cầu thả 200 DTH8 26 Bầu dục nhỏ DT4 76 Cầu thả 250 DTH9 27 Chữ nhật DT5 77 Cầu thả 300 DTH10 28 Chùa đúc DT6 29 K.cong TT DT7 30 K.cong TC 31 Chùa treo 32 Lâu đài TT 33 Lâu đài TC 34 Th.cong TT 35 Th.cong TC 36 Hoàng tử TT 37 Hoàng tử TC 38 Tay hoa thẳng 39 Tay hoa cong 40 Bán LĐ đen 41 LĐ đại g.tờng Vàng, Bạc, Chân Cầu 78 Lđài TT KT NV 79 Bán lâu đài DT13V DT8 80 LĐ đại g.tờng DT14V DT9 81 Tháp cong TT DT10VT 82 Tháp cong TC DT10VC 83 Trụ tháp cong DC4B,V 84 Thả Th.cong đơn DTH3B,V 85 Thả Th.cong ba DTH7B,V 86 Chùa treo NV 87 Chùa hoa NV,NB DT19V,B 88 Chùa treo hoa NV,NB DT19V,B DT13 89 Chân cầu thấp CCTH DT14 90 Chân cầu cao CCC 91 Chân cầu 400 CC400 DT10 DT11 DT12 DT9VTT DT8V Châncầugtờng 42 TT CCGTTT 43 Châncầugtờng CCGTTC Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 Đèn tờng ống -6– Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TC 44 Chùa hoa DT19D 92 Tờng ống to DT18 45 Chùa treo hoa DT20D 93 Tờng ống nhỏ DT17 46 L.đài nhôm KN DT9NHD 94 Dây + ca cầu thả 47 L.đài nhôm KTT DT9NHD 95 Đĩa cầu không gá 48 Chùa 4 kính hoa DT21 96 Đĩa cầu có gá 49 Tờng cầu khuyết DT22 DDCG Chùa treo 4 kính 50 hoa DT23 1.1.2. Danh mục thành phẩm quạt của công ty TNHH Cường Hậu Bảng 1.2 Danh mục Quạt CHỦNG LOẠI Quạt bàn Quạt lửng Quạt treo Quạt cây Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 TÊN SẢN PHẨM Mà SỐ Quạt bàn sải cánh 300 mm QB1 Quạt lửng cá không hẹn giờ QL1 Quạt lửng cá có hẹn giờ QL2 Quạt lửng có đèn không hẹn giờ QL3 Quạt lửng có đèn hẹn giờ QL4 Quạt treo vuông chuyển hƣớng cơ - 1 dây QT1 Quạt treo vuông chuyển hƣớng điện - 2 dây QT2 Quạt treo Senky chuyển hƣớng điện - 2 dây QT3 Quạt treo công nghiệp (sải cánh 450 mm) QT4 Quạt cây Hatari QC1 Quạt cây công nghiệp (sải cánh 450mm) QC2 -7– Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quạt thông gió Các loại khác Quạt thông gió to (sải cánh 250mm) QG1 Quạt thông gió nhỡ (sải cánh 200mm) QG2 Quạt thông gió nhỏ (sải cánh 150mm) QG3 Quạt hút âm trần QK1 Quạt đảo trần QK2 Quạt tản gió QK3 1.1.3. Danh mục thành phẩm đồ xe máy của công ty TNHH Cường Hậu Bảng 1.3 Danh mục đồ xe máy Tªn s¶n phÈm STT m· sè Moay ¬ 172 : 1 - Th©n moay ¬ tr-íc 172 (kh«ng kinh kiÖn) TMY1 - Th©n moay ¬ sau 172 (kh«ng linh kiÖn) TMY2 - N¾p moay ¬ tr-íc 172 (cã s©u s¾t, s©u nh«m) NMY1 - N¾p moay ¬ sau 172 (kh«nglinh kiÖn) NMY2 - Cñ nh«ng 172 (kh«ng bi) CN1 Moay ¬ 152 : 2 - Th©n moay ¬ tr-íc 152 (kh«ng kinh kiÖn) TMY3 - Th©n moay ¬ sau 152 (kh«ng linh kiÖn) TMY4 - N¾p moay ¬ tr-íc 152 (cã s©u s¾t, s©u nh«m) NMY3 - N¾p moay ¬ sau 152 (kh«nglinh kiÖn) NMY4 - Cñ nh«ng 152 (kh«ng bi) Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 CN2 -8– Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 N¾p tr-íc moay ¬ 164 (cã s©u s¾t, s©u nh«m) NMY5 4 Moay ¬ tr-íc phanh ®Üa 4 lç MYP4 5 Moay ¬ tr-íc phanh ®Üa 5 lç MYP5 6 Tay d¾t Neo TDO 7 Tay d¾t Jupiter TDR 8 G¸ ®Ó ch©n sau tr¸i, ph¶i kiÓu Future Neo GEO (§· cã ch©n gËp, ¾c treo b«) 9 G¸ ®Ó ch©n sau tr¸i, ph¶i kiÓu Wave RS GRS (§· cã ch©n gËp, ¾c treo b«) 10 G¸ ®Ó ch©n sau tr¸i, ph¶i kiÓu Sirius GS (§· cã ch©n gËp, ¾c treo b«) 11 G¸ ®Ó ch©n sau tr¸i, ph¶i kiÓu Jupiter GJ (§· cã ch©n gËp, ¾c treo b«) 12 G¸ ®Ó ch©n sau tr¸i, ph¶i kiÓu Revo GVO (§· cã ch©n gËp, ¾c treo b«, èp nhùa) 13 G¸ ®Ó ch©n sau tr¸i, ph¶i kiÓu Wave GVE 1.2. Đặc điểm luân chuyển thành phẩm của Công ty TNHH Cƣờng Hậu Sơ đồ 1.1 SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN THÀNH PHẨM-BTP KHO LẮP RÁP Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 -9– Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NHẬP VT TỪ KHÁCH HÀNG KHO BTP ĐÈN QUẠT NHẬP VT NỘI BỘ KHO BTP PT XE MÁY LẮP RÁP LẮP RÁP THÀNH PHẨM ĐÈN QUẠT THÀNH PHẨM ĐÚC THỦ KHO KHO NỘI BỘ KHO THÀNH PHẨM ĐÈN QUẠT KHO THÀNH PHẨM ĐÚC XUẤT KHÁCH HÀNG Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 - 10 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các thành phẩm của công ty đƣợc hình thành theo phƣơng thức tự sản xuất. Công ty có một kho để chứa đựng thành phẩm của công ty với những quy định đƣợc BGĐ đề ra. 1.2.1. Quy định khi lĩnh thành phẩm Bƣớc 01 : Lập phiếu yêu cầu - Sử dụng “Phiếu yêu cầu xuất Thành phẩm” - Điền các thông số cần thiết vào phiếu yêu cầu, ngƣời yêu cầu ký xác nhận yêu cầu vào cột ngƣời yêu cầu. Bƣớc 02 : Ngƣời yêu cầu thành phẩm có trách nhiệm trình ký yêu cầu lên phụ trách trực tiếp ký duyệt vào cột trƣởng bộ phận liên quan. Trong trƣờng hợp không có phụ trách trực tiếp, các tổ trƣởng ký duyệt vào cột trƣởng bộ phận liên quan đồng thời chịu trách nhiệm kiểm soát số lƣợng yêu cầu. Sau đó trình ký phụ trách đơn vị xƣởng. Bước 03 : Lập phiếu xuất kho - Ngƣời yêu cầu có trách nhiệm mang phiếu yêu cầu lên gặp kế toán kho. Kế toán kho sau khi kiểm tra phiếu yêu cầu đã đúng thủ tục thì tiến hành lập phiếu xuất kho. - Lập 2 liên nếu là xuất nội bộ, 3-4 liên nếu là xuất cho bên ngoài * Lưu ý : - Trƣờng hợp thành phẩm không đủ để xuất nhƣ yêu cầu. Kế toán kho có trách nhiệm phối hợp với thủ kho để đề nghị đơn vị yêu cầu nhận loại thay thế ngay nếu có hoặc sẽ đề nghị mua cung cấp sau. Bƣớc 04 : Giao nhận hàng– Luân chuyển phiếu và hoàn tất hồ sơ - Kế toán đƣa phiếu xuất cho ngƣời yêu cầu xuống kho lãnh hàng. Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 - 11 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thủ kho sau khi phát hàng, tập hợp phiếu xuất trong ngày, trình ký phụ trách kho vào đầu ngày hôm sau. Sau đó nhận lại và lƣu 1 liên, liên còn lại gởi kế toán.Phiếu yêu cầu đã đúng thủ tục (có phụ trách đơn vị ký) . Chƣa có phiếu xuất kho (ví dụ do cúp điện) : - Kế toán sau khi kiểm phiếu yêu cầu đúng thủ tục, đóng mộc “ĐỘT XUẤT” vào phiếu yêu cầu xuất hàng. Gởi lại phiếu yêu cầu cho ngƣời yêu cầu xuống kho lãnh hàng. - Thủ kho tiến hành phát hàng - Sau khi phát hàng thủ kho cho ngƣời lãnh ký nhận vào cột ngƣời nhận thể hiện trên mộc dấu. Chuyển kế toán kho để lập phiếu xuất kho và hoàn tất thủ tục bổ sung chữ ký. 1.2.2. Quy định khi nhập thành phẩm Bƣớc 1 : Lập phiếu yêu cầu – trình ký - Sử dụng Bảng kê nhập kho thành phẩm- bán thành phẩm từ sản xuất - Sau khi kiểm phiếu yêu cầu đúng thủ tục, thủ kho tiến hành nhập kho. - Thủ kho có trách nhiệm chuyển bảng kê cho kế toán kho để lập phiếu nhập kho (không cần bổ sung chữ ký ngƣời giao trên phiếu nhập kho) Bƣớc 2 : Nhập thành phẩm trả lại kho, nhập mua hàng tạm thời chƣa có hóa đơn chứng từ : - - Sử dụng “Phiếu yêu cầu nhập thành phẩm” để nhập kho. - - Sau khi kiểm phiếu yêu cầu đúng thủ tục, thủ kho tiến hành nhập kho. - - Thủ kho có trách nhiệm chuyển bảng kê cho kế toán kho để lập phiếu nhập kho (không cần bổ sung chữ ký ngƣời giao trên phiếu nhập kho). C/. LƢU Ý THỦ KHO, KẾ TOÁN : Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 - 12 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thủ kho có trách nhiệm cập nhật vào thẻ kho sau khi đã xuất hoặc nhập TP. Kế toán kho phải kiểm tra và ký xác nhận vào thẻ kho về số liệu nhập xuất -tồn. - Cuối giờ mỗi ngày thủ kho phải niêm kho, đầu ngày hôm sau phải kiểm tra lại niêm kho trƣớc khi mở kho. - Đối với một số trƣờng hợp thành phẩm sau khi mua về đƣa thẳng vào sản xuất không qua nhập kho : + Phòng mua và cung ứng có trách nhiệm chuyển các chứng từ liên quan cho kế toán gồm : phiếu yêu cầu mua hàng đã đƣợc duyệt, phiếu kiểm tra chất lƣợng, phiếu yêu cầu xuất TP đã đúng thủ tục. + Kế toán sau khi kiểm tra hồ sơ và thực tế , lập đồng thời phiếu nhập kho và phiếu xuất kho. + Thủ kho liên quan phải ký đồng thời lên phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và ghi nhận trên phiếu xuất “ Hàng không qua nhập kho”. 1.3. Tổ chức quản lý thành phẩm của Công ty TNHH Cƣờng Hậu Thành phẩm ở công ty sau khi nhập kho đƣợc bảo quản và quản lý chặt chẽ. Công ty có quy định trách nhiệm và nhiệm vụ của từng phòng ban và cá nhân có liên quan. 1.3.1. . Nhân viên thủ kho  Trách nhiệm: - Nhập số liệu xuất nhập kho thành phẩm hàng ngày. - Báo cáo lƣợng thành phẩm tồn cuối ngày, tuần, tháng. - Thông tin ngay cho quản lý ( Kế toán ) khi lƣợng tồn kho thành phẩm tối thiểu không đủ. - Xuất thành phẩm cho đơn vị có nhu cầu. - Kiểm tra thành phẩm đầu vào và làm thủ tục nhập. Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 - 13 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Quản lý, sắp xếp mỗi thành phẩm trong kho. - Định kỳ kiểm kê kho 1 tháng/lần. - Vệ sinh kho hàng ngày. - Đảm bảo quy định phòng chống cháy nổ trong kho. - Hỗ trợ bộ phận khác thực hiện công việc khi có yêu cầu cần thiết. - Báo cáo công việc hàng ngày vào cuối buổi cho quản lý bộ phận và các công việc đột xuất khác.  Quyền hạn: - Từ chối nhập xuất kho không hợp lệ và giải thích nguyên nhân cho ngƣời liên quan biết. 1.3.2. Tổ trưởng phân xưởng - Có nhiệm vụ phát hiện những thành phẩm sai sót trong qua trình sản xuất. - Báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất thành phẩm cho quản đốc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. 1.3.3. Quản đốc phân xưởng - Phối hợp với BGĐ thực hiện các kế hoạch sản xuất thành phẩm của công ty. - Theo dõi tiến độ sản xuất và chất lƣợng thành phẩm. 1.3.4. Nhân viên kỹ thuật - Thực hiện đúng quy trình sản xuất thành phẩm. - Chịu trách nhiệm trƣớc tổ trƣởng về số lƣợng, chất lƣợng thành phẩm làm ra. - Ghi chép thống kê đầy đủ số lƣợng thành phẩm làm ra trong ca sản xuất và bàn giao cho các bộ phận tiếp theo. Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 - 14 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.5. Phòng tài chính kế toán Quản lý thành phẩm của công ty trên các chứng từ, sổ sách: lập các chứng từ có liên quan. Vào sổ chi tiết và tổng hợp các nghiệp vụ liên quan đến thành phẩm. 1.3.6. Phòng kinh doanh Chịu trách nhiệm giám sát tình hình nhập-xuất –tồn kho, dự trữ thành phẩm về mặt giá trị và hiện vật 1.3.7. Phòng Marketing Chịu trách nhiệm quảng bá thành phẩm một cách rộng rãi đến ngƣời thông qua các phƣơng tiện truyền thông nhằm nâng cao giá trị xuất bán của thành phẩm. Đồng thời nghiên cứu các xu hƣớng phát triển mới của thành phẩm để đề xuất với ban giám đốc có những biện pháp cải tiến sản xuất 1.3.8. Phòng cung ứng Tạo mọi điều kiện để đáp ứng đủ các vật tƣ, nguyên vật liệu cần thiết để quá trình sản xuất tạo ra thành phẩm đƣợc hoàn thành kế hoạch đã đề ra. 1.3.9. Các phó giám đốc Giám sát chặt chẽ các bộ phận trong chuỗi dây chuyền tạo ra thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. Lập các bản kế hoạch sản xuất cũng nhƣ phƣơng hƣớng của thành phẩm sắp tới. 1.3.10. Giám đốc Là ngƣời đƣa ra các quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất, ký kết các hợp đồng tiêu thụ thành phẩm. Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 - 15 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƢỜNG HẬU 2.1. Kế toán chi tiết thành phẩm tại Công ty TNHH Cƣờng Hậu Hạch toán chi tiết thành phẩm là nhằm theo dõi chặt chẽ chi tiết tình hình nhập-xuất-tồn kho theo từng loại thành phẩm. Để đáp ứng yêu cầu quản lý thành phẩm, tại Công ty TNHH Cƣờng Hậu việc hạch toán chi tiết thành phẩm đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp ghi thẻ song song, đồng thời tại kho và tại phòng kế toán. Khi phát sinh về nghiệp vụ nhập-xuất kho thành phẩm trong kho, thủ kho và kế toán chỉ theo dõi đƣợc về mặt số lƣợng. Đến cuối tháng kế toán giá thành mới tập hợp đƣợc các chi phí phát sinh để tính giá thành của thành phẩm nhập kho. 2.1.1. Đánh giá thành phẩm Công ty TNHH Cƣờng Hậu là một doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng với khối lƣợng tƣơng đối nhiều, công tác quản lý của công ty đƣợc tiến hành về mặt giá trị. Công tác kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp ở công ty TNHH Cƣờng Hậu đƣợc tiến hành theo giá thực tế. * Giá thành thực tế nhập kho: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành căn cứ vào các khoản chi phí sản xuất bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phát sinh trong tháng tập hợp lại và tính ra giá thành sản xuất thực tế của từng loại thành phẩm hoàn thành nhập kho. Việc tính giá thành của từng loại thành phẩm đƣợc tiến hành vào cuối tháng sau đó kế toán giá thành chuyển sang kế toán thành phẩm * Giá thành thực tế xuất kho: Giá thành thực tế thành phẩm xuất kho đƣợc tính theo phƣơng pháp bình quân gia quyền. Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 - 16 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giá trị thực tế tp Đơn giá bình quân = tồn đầu kỳ Số lƣợng thành phẩm tồn đầu kỳ + + Giá trị thực tế thành phẩm nhập trong kỳ Số lƣợng thành phẩm nhập trong kỳ Giá thực tế tp xuất kho = Số lƣợng tp xuất kho x Đơn giá bình quân 2.1.2. Chứng từ sử dụng. Mọi nghiệp vụ biến động của thành phẩm đều đƣợc ghi chép, phản ánh vào chứng từ ban đầu phù hợp và theo nội dung đã quy định. Trên cơ sở chứng từ kế toán và sự biến động của thành phẩm để phân loại tổng hợp và ghi vào sổ kế toán thích hợp. Hiện nay Công ty sử dụng các chứng từ sau - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Hóa đơn giá trị gia tăng - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 2.1.3. Quy trình ghi thẻ kho. Ở kho, thủ kho mở Thẻ kho để theo dõi chi tiết về số lƣợng cho từng loại thành phẩm. Mỗi thành phẩm đƣợc mở một Thẻ kho . Hàng ngày, căn cứ vào Phiếu nhập kho (PNK) do bộ phận kế hoạch sản xuất thành phẩm lập, Phiếu xuất kho, Hoá đơn GTGT, thủ kho kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ nhập, xuất để ghi số lƣợng nhập, xuất vào Thẻ kho.Thẻ kho mà công ty sử dụng là những tờ sổ rời, hoặc một số tờ theo dõi từng loại thành phẩm. Mỗi chứng từ nhập, xuất đƣợc ghi vào một dòng thẻ kho. Cuối ngày thủ kho cộng Thẻ kho để tính lƣợng nhập-xuất-tồn kho cho từng loại thành Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 - 17 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phẩm. Sau khi đó ghi vào Thẻ kho, toàn bộ chứng từ nhập, xuất đƣợc chuyển cho kế toán thành phẩm để ghi sổ chi tiết thành phẩm. 2.1.4. Quy trình kế toán Định kỳ 3-5 ngày kế toán xuống kho kiểm tra đối chiếu số liệu trên Thẻ kho với số liệu ghi trên các chứng từ kế toán và nhận các chứng từ nhập, xuất đó đƣợc phân loại theo từng loại thành phẩm để làm căn cứ ghi sổ chi tiết thành phẩm. Sổ chi tiết thành phẩm đƣợc lập cho từng loại thành phẩm, từng nhóm thành phẩm trong một tháng. Mỗi loại thành phẩm đƣợc theo dõi trên một dòng tƣơng ứng với một Thẻ kho, sắp xếp theo nhóm riêng (nhóm thành phẩm đèn, nhóm quạt, nhóm đồ xe máy,... ). Kế toán lập hai bảng tổng hợp xuất nhập tồn thành phẩm để theo dõi riêng kho thành phẩm và kho hàng gửi bán. Việc lập bảng đƣợc tiến hành trên máy vi tính bằng Excel. Do đó việc ghi sổ kế toán đƣợc thực hiện bằng cách nhập trực tiếp dữ liệu vào ô cần nhập hoặc thông qua thanh nhập liệu của màn hình Excel. Thành phẩm sản xuất ra với chất lƣợng đáp ứng đƣợc yêu cầu của khách hàng và mang lại lợi nhuận cao cho công ty luôn là cái đích mà các doanh nghiệp hƣớng tới. Do đó, song song với việc sản xuất ra thành phẩm, việc quản lý thành phẩm cũng là yêu cầu và là trách nhiệm của các bộ phận có liên quan. Đối với kế toán phải sử dụng phƣơng pháp hạch toán phù hợp để phản ánh chính xác, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của thành phẩm đúng với những quy định của chế độ kế toán hiện hành. Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc lập và sử dụng các chứng từ kế toán thích hợp sẽ làm căn cứ pháp lý tiến hành hạch toán ghi sổ nghiệp vụ đó. Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 - 18 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhằm hiểu rõ hơn việc lập và sử dụng các chứng từ kế toán trong việc hạch toán thành phẩm chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu các nghiệp vụ phát sinh sau : - Nghiệp vụ 1: Ngày 16/10 bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 46 đèn thả tay hoa đơn DTH1, 7 đèn thả lâu đài đơn DTH2. - Nghiệp vụ 2: Ngày 16/10 Xuất kho bán trực tiếp cho công ty TNHH Nhật Minh 20 quạt QC2 với giá bán là: 400.000VNĐ/quạt. Sơ đồ 2.1 Sơ đồ -Trình tự ghi sổ chi tiết thành phẩm Phiếu nhập kho Sổ theo dõi phiếu nhập kho Sổ thành phẩm Phiếu xuất kho Bảng tổng hợp xuất nhập tồn thành phẩm Thẻ kho Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 Bảng kê thành phẩm xuất kho nội bộ - 19 – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu 2.1 Doanh nghiệp:Công ty TNHH Cƣờng Mẫu số: 01-VT Hậu (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- Bộ phận BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày……….tháng………năm………. Nợ:………….. Số:……………… Có:…………… Họ tên ngƣời giao:…………………………………………………… Theo: ……….số:…… ….ngày…….tháng… ..năm……….. của:........... Nhập tại kho:…………………………địa điểm………………................ Stt Tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất thành phẩm Số lƣợng Số lƣợng Mã số Đơn vị theo thực chứng từ nhập 01 Th¶ tay hoa ®¬n DTH1 Chiếc 46 46 02 Th¶ l©u ®µi ®¬n DTH2 Chiếc 7 6 Đơn giá Thành tiền ……….. Tổng số tiền ( Viết bằng chữ ) Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày Ngƣời lập phiếu Tô Thị Xuân Anh KT2- HCKT K9 Ngừơi giao hàng Thủ kho tháng năm KTT - 20 –
- Xem thêm -