Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần lilama 10

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 PhÇn më ®Çu §Êt níc ®ang trong thêi kú ®æi míi x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN, x©y dùng mét x· héi phån vinh vµ h¹nh phóc “ D©n giÇu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh”. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ®æi míi ,ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn v¬Ý ®æi míi chÝnh trÞ trong ®ã c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ãng vai trß quan träng. MÊy n¨m gÇn ®©y §¶ng vµ Nhµ níc ®· rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Æc biÖt lµ viÖc ®µo t¹o häc sinh, sinh viªn ë c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp n¬i héi tô cña c¸c nh©n tµi t¬ng lai cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy mµ hÖ thèng c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng ,trung häc chuyªn nghiÖp kh«ng ngõng ®îc c¶i hoµn thiÖn ,kÐo theo cuéc sèng cña sinh viªn còng cã nh÷ng biÕn ®éng râ rÖt. Hµng n¨m cã hµng ngh×n sinh viªn ra trêng ®· gãp søc lùc , tri thøc ,trÝ tuÖ cña m×nh vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc .Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn tån t¹i mÆt tr¸i , nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc trong cuéc sèng sinh viªn vÉn cßn tån t¹i vµ cã xu híng t¨ng nhanh. Cô thÓ lµ chÊt lîng häc tËp cña sinh viªn cã biÓu hiÖn xuèng cÊp trong sinh ho¹t ( Lèi sèng , hµnh ®éng vµ suy nghÜ…) kh«ng lµnh m¹nh, sèng thiÕu niÒm tin vµo t ¬ng lai vµo lý tëng §¶ng céng s¶n vµ chÕ ®é CNXH. HiÖn tîng nµy ®· vµ ®ang trë thµnh vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Êu cña nghµnh gi¸o dôc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i t×m ®îc nguyªn nh©n vµ nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó ng¨n chÆn ,gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc ®ã . Nh chóng ta ®· biÕt hiÖn tîng tiªu cùc trong sinh viªn còng nh bao vÊn ®Ó x· héi kh¸c … V× vËy ®øng tríc gãc ®é triÕt häc theo em nghÜ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy mét c¸ch tèi u nhÊt , hiÖu qu¶ nhÊt chóng ta cÇn vËn dông quan ®iÓm c¬ b¶n cña Mac-Lªnin ®Ó chØ ra nguån gèc , nguyªn nh©n lµm ph¸t sinh hiÖn tîng tiªu cùc . Ch¬ng 2 PhÇn néi dung Tríc khi ®i vµo vÊn ®Ò t×m nguyªn nh©n lµm nÈy sinh tiªu cùc trong sinh viªn ta cÇn n¾m v÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc c¸ch mµng trong triÕt häc Mac-Lªnin. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I- quan ®iÓm c¬ b¶n ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc : Mac –¡nghen- Lªnin trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn bé phËn chñ yÕu cña chñ nghÜa Mac-Lªnin,cßn ®Æt nÒn mãng vµ x©y ®ùng häc thuyÕt vÒ ®¹o ®øc vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc .Kh¸c víi quan ®iÓm tríc ®ã ,chñ nghÜa MacLªnin kh¼ng ®Þnh nguån gèc s©u xa cña ®¹o ®øc chÝnh lµ ®êi sèng lao ®éng vµ mçi b¶n th©n con ngêi .§¹o ®øc kh«ng b¾t nguån tõ phËt hay tõ thîng ®Õ nµo ,®¹o ®øc kh«ng ngoµi giai cÊp . Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ quan ®iÓm Mac- Lªnin kh¼ng ®Þnh hiÖn tîng ®¹o ®øc chØ c¨n cø vµo sù t¸c ®éng cña nguyªn nh©n kinh tÕ , nã chØ kh»ng ®Þnh nÒn kinh tÕ x· héi, xÐt ®Õn cïng quyÕt ®Æc trng c¬ b¶n cña ®¹o ®øc vµ néi dung chñ yÕu cña nã. LÞch sö loµi ngêi ®· tr¶i qua nhiÒu thêi kú kh¸c nhau , chñ nghÜa MacLªnin b¸c bá quan ®iÓm ®¹o ®øc lµ bÊt biÕn ,coi nh mäi nguyªn lý vÜnh cöu ë ngoµi kh«ng gian vµ thêi gian mµ chñ nghÜa Mac-Lªnin kh¼ng ®Þnh ®¹o ®øc lµ mäi h×nh th¸i ý thøc x· héi ph¶n ¸nh tån t¹i x· h«Þ . Tån t¹i x· héi thay ®æi th× ý thøc x· héi thay ®æi theo , ý thøc ®¹o ®øc ph¶n ¶nh tån t¹i x· héi . Trong x· héi cã giai cÊp nã ph¶n ¸nh nhu cÇu ®¹o ®øc cña x· héi.Mçi x· héi cã mét nhu cÇu ®¹o ®øc riªng .Thùc chÊt cña mèi quan hÖ ®¹o ®øc lµ mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi ,s¶n xuÊt ph¸t triÓn lµm cho tån t¹i x· héi ph¸t triÓn dÉn tíi mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi còng thay ®æi theo tøc lµ nhu cÇu ®¹o ®øc thay ®æi .Cho nªn ®¹o ®øc cã mét qu¸ tr×nh lÞch sö g¾n liÒn víi lÞch sö s¶n xuÊt vËt chÊt . Quan niÖm nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña chñ nghÜa Mac-Lªnin vÒ ®¹o ®øc ,§¶ng ta ®· chØ ra yªu cÇu chÊt lîng víi nh÷ng con ngêi míi ,c¸c trêng ®¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp ph¶i mang tÝnh toµn diÖn ®îc thÓ hiÖn qua néi dung phÈm chÊt sau: 1.Gi¸o dôc t tëng: Lµ lú tëng cña giai cÊp c«ng nh©n trong ®ã gi¸o dôc thÕ giíi quan , nh©n sinh quan lµ yÕu tè quan trong . 2.Gi¸o dôc chÝnh trÞ: Lµ båi dìng lèi chÝnh s¸ch cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam . ChÝnh s¸ch cña nhµ Níc lµ sù vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÝa M¸c-Lªnin vµo hoµn c¶nh ViÖt Nam . 3.Gi¸o dôc ®¹o ®øc : 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc cña giai cÊp c«ng nh©n ,®¹o ®øc d©n téc ViÖt Nam lµ yªu níc ,yªu XHCN tinh thÇn quèc tÕ v« s¶n , gi¸o dôc lßng nh©n ¸i ,gi¸o dôc tinh thÇn truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam . 4.Gi¸o dôc th¸i ®é lao ®éng míi : Lµ nh»m x©y dùng trÝ híng ®éc lËp s¸ng t¹o ,th¸i ®é s½n sµng víi lao ®éng .CÇn tu dìng t duy khoa häc , thùc hiÖn khoa häc ®ã chÝnh lµ nhiªm vô chÝnh trÞ cña sinh viªn trong thêi gian ë trêng . Nh vËy ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña mçi con ngêi trong x· héi XHCN,chóng ta ph¶i hiÓu lµ phÈm chÊt chÝnh trÞ tèt ®Ñp nhÊt bao gåm c¶ th¸i ®é hµnh ®éng cña con ngêi ®èi víi Tæ quèc víi nh©n d©n , ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng hiÖn ®¹i chø kh«ng ph¶i thu hÑp trong mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n ,chø kh«ng ph¶i phô thuéc vÒ lÔ ®é ,trËt tù kû luËt ,lèi sèng v¨n minh. Nghiªn cøu nh÷ng quan ®iÓm chñ nghÜa M¸c –Lªnin vÒ ®¹o ®øc ,chóng ta kh¼ng ®Þnh ®¹o ®øc mang tÝnh giai cÊp ®¹o ®øc ra ®êi tõ tån t¹i x· héi – ChÝnh v× vËy viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho sinh viªn ,häc sinh lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ lµ mét nguyÖn väng thiÕt tha cña x· héi vµ cña gia ®×nh. II. thùc tr¹ng phÈm chÊt ®¹o ®øc cña thanh niªn, sinh viªn vµ nh÷ng nguyªn nh©n cña nã . 1.Thùc tr¹ng : a. VÒ mÆt tÝch cùc: Ngµy nay díi t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt vµ vËn hµnh theo c¬ chÕ thin trêng vµ c¸c quan hÖ x· héi míi còng nhq c¸c trµo lu t tëng vµ sù biÕn ®éng trªn thÕ giíi ,t×nh h×nh thanh niªn ,sinh viªn cã nh÷ng biÕn ®éng m¹nh mÏ . Thanh niªn ,sinh viªn ngµy nay kh«ng cßn lµ líp ngêi thu ®éng vµ dÔ ®iÒu khiÓn d¹y b¶o nh tríc ®©y . Thanh niªn , sinh viªn hä tù ý thøc m×nh trong mèi quan hÖ x· héi vµ nh÷ng ngêi xung quanh cïng thÕ hÖ .Hä kh«ng can chÞu víi hoµn c¶nh hiÖn t¹i , hä rÊt thùc tÕ vµ nhanh nhËy h¬n nhiÒu so víi líp ngêi b»ng tuæi hä trong nh÷ng thËp niªn tríc . Chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu r»ng thanh niªn ,sinh viªn hiÖn nay rÊt n¨ng ®éng nhËy bÐn víi cuéc sèng vµ c«ng viÖc ,bªn c¹nh ®ã hä vÉn tiÕp thu ®îc nh÷ng phÈm chÊt truyÒn thèng tèt ®Ñp – Ch¨m chØ kiªn tr× vµ nç lùc . KÕt qu¶ kh¶o s¸t cña Uû ban thanh niªn ViÖt Nam cho thÊy nh×n chung thanh niªn ®· thÊy ®îc tÇm quan träng vµ ¶nh hëng to lín cña con ®êng ®æi míi (83,6%). Trong ®ã thanh niªn sinh viªn chiÕm (85,6%) kh¼ng ®Þnh nh vËy. §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò thanh niªn quan t©m nhÊt v× sù nghiÖp 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®æi míi cã t¸c ®éng ®Õn t¬ng lai ph¸t triÓn cña ®Êt níc cña d©n téc vµ cña thanh niªn . HÇu hÕt thanh niªn ®Òu kh¼ng ®Þnh ®êng lèi kinh tÕ vµ më réng giao lu quèc tÕ “Lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc “ Lµ hoµn toµn ®óng vµ cÇn thiÕt phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh kinh tÕ vµ xu thÕ cña thêi ®¹i ngµy nay . Thanh niªn , sinh viªn còng rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò d©n chñ ,c«ng b»ng x· héi vµ biÕn ®éng chÝnh trÞ trªn thÕ giíi . Hä l¹c quan tin tëng h¬n vµo cuéc sèng ,tÝch cùc h¬n trong viÖc häc tËp tiÕng níc ngoµi vµ nh÷ng ngµnh nghÒ hiÖn ®¹i nh tin häc ,®iÖn tö , qu¶n lý doanh nghiÖp . Nhng mét trong nh÷ng nhu cÇu hiªn nay cña sinh viªn lµ møc sèng ®íc ®¶m b¶o ®Ó yªn t©m häc tËp. HiÖn nay møc sèng cña hä dùa vµo gia ®×nh lµ chñ yÕu , mét sè ®îc sù chî cÊp cña nhµ níc vµ mét sè dôa vµo b¶n th©n hä .Mét sè sinh viªn ngoµi giê häc tËp ®· cè g¾ng t×m mét sè viÖc nh gia s ,tiÕp thÞ ®Ó t¨ng thªm thu nhËp.§iÒu ®ã chøng tá r»ng thanh niªn ngµy nay ®· nhËn thøc ®óng ®¾n “Lao ®éng lµ vinh quang “ Hä ®· cã sù tù lËp ,trëng thµnh ,võa chøng tá b¶n lÜnh giái giang linh ho¹t cña thanh niªn, sinh viªn ta.Trong hoµn c¶nh míi viÖc häc tËp cña sinh viªn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n cã thanh niªn,sinh viªn ph¶i bá häc v× gia ®×nh kh«ng cã ®ñ tiÒn ®ãng häc phÝ mua s¸ch vë vµ c¸c tµi liÖu kh¸c ®Æc biÖt lµ c¸c gia ®×nh n«ng th«n ,c¸n bé c«ng nh©n chøc thÊp . Sinh viªn hiªn nay rÊt ham häc, ham hiÓu biÕt v× thÕ hä ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng lín trong mäi lÜnh vùc trong níc vµ quèc tÕ. Thªm vµo ®ã ,hiÖn nay cø mçi dÞp hÌ ®Õn , phong trµo “Tuæi trÓ lµm xanh nh÷ng mïa hÌ “ L¹i bïng dËy , trµn ®Õn nh÷ng vïng n«ng th«n ,xa x«i hÎo l¸nh ®em l¹i ¸nh s¸ng v¨n minh cho nh÷ng ®øa trÎ nghÌo ®ãi vµ cho c¶ líp thanh niªn n«ng th«n. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh sù kÕ tiÕp truyÒn thèng “L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch “cña thanh niªn vµ sinh viªn ngµy nay. b.VÒ mÆt tiªu cùc : Trong thËp kû nµy ,®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y chÊt lîng ®¹o ®øc cña sinh viªn xuèng cÊp nghiªm träng ,mét sè kh¸ ®«ng thanh niªn ,sinh viªn cha v÷ng lËp trêng cña thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng ®Ó nh©n thøc vµ hµnh ®éng . Hä r¬i vµo quan ®iÓm ®Þnh mÖnh mª tÝn dÞ ®oan,s tr«ng chê ë s« phËn may rñi,sù tin tëng theo tíng sè,bãi to¸n,cóng lÔ.Hä ®· kh«ng kh¼ng ®Þnh ®îc nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt,hä nhÇm gi÷a tù do vµ tÊt yÕu,gi÷a ngÉu nhiªn vµ tÊt nhiªn.ChÝnh vi vËy mµ chÊt lîng häc tËp vµ lèi sèng thiÕu suy nghÜ , hµnh ®éng kh«ng lµnh m¹nh ®ang bÞ xuèng cÊp nghiªm träng . *VÒ häc tËp : 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi chøc n¨ng l·nh héi trÝ thøc , ë trêng ®¹i häc ho¹t ®éng häc tËp lµ ®ang ho¹t ®éng chñ yÕu nhÊt cña sinh viªn . PhÇn lín x¸c ®Þnh ®éng c¬ thi vµo trêng mét c¸ch ®óng ®¾n . (NghÒ hîp víi høng thó c¸ nh©n :67%,nghÒ hîp víi kh¶ n¨ng lµ 27%sè ngêi ®îc ®i häc )th× theo logic cña nã ,tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn sù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ häc tËp ,cã tÝch cùc häc tËp . Song thùc tÕ l¹i kh«ng nh vËy sinh viªn tù ®¸nh gi¸ th¸i ®é häc tËp cña m×nh nh sau: o TÝch cùc häc tËp :15,2%. o B×nh thêng : 74,8%. o Kh«ng tÝch cùc :10%. Tõ chç tinh thÇn häc tËp nh trªn ®a sè sinh viªn cã t©m lý ch¸n n¶n ,ch©y lêi häc tËp ,ý thøc häc tËp trªn líp còng gi¶m sót. o §i häc ®Òu :45%. o §i häc ®óng giê :40%. o Cßn l¹i ®i häc muén vÒ sím :25%. o Sè sinh viªn nghØ häc kh«ng lý do:35%. Vµ 60% ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ ,25%kh«ng ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ ,kh«ng chÊp hµnh néi quy líp häc ,chØ häc tiÕt thø nhÊt ,tiÕt thø hai chØ cßn l¹i 30% sinh viªn tiÕp tôc nghe gi¶ng. Víi ®iÒu kiÒn hiÖn nay , c¬ së vËt chÊt cña trêng häc thiÕu thèn trang thiÕt bÞ kü thuËt ,s¸ch gi¸o khoa ,tµi liÖu kh«ng ®¸p øng nhu cÇu d¹y vµ häc ,mµ ý thøc häc tËp cña thanh niªn ,sinh viªn nh vËy lµ ®iÒu ®¸ng lo ng¹i ,ch¾c r»ng chÊt lîng sÏ kh«ng ®¶m b¶o ,cã ¶nh hëng sÊu tíi t¬ng lai cña hä . VÒ ®éng lùc c¸ch thøc häc tËp t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò nµy ,nhiÒu ý kiÕn cho biÕt sè thanh niªn, sinh viªn cã ý thøc häc tËp ,cã ®éng lùc ,co ®Þnh møc ®óng ®¾n vµ cã chÊt lîng chiÕm rÊt Ýt (kho¶ng 20%). Cßn sè cßn l¹i th× Sao ? Mçi bé phËn hoµn toµn kh«ng häc vµ chiÕm mét phÇn lín n»m trong thang häc ®èi phã tuy lµ vÉn tham gia häc tËp tÝch cùc ,song khi vµo thùc tÕ th× kh«ng hiÓu vÊn ®Ò … Trong thi cö ,mét ®iÒu ®¸ng buån do thanh niªn sinh viªn hiÖn nay ®ã lµ phÇn lín thanh niªn,sinh viªn bíc vµo thi ®Òu mang t tëng dïng tµi liÖu ®Ó sao chÐp , quay cãp , trao ®æi …KÌm theo ®ã lµ nh÷ng kiÓu c¸ch sö dông tµi liÖu “tinh vi” ,c¸n bé coi thi rÊt khã gi¸m s¸t .HiÖn tîng lõa dèi thÇy c« trong thi cö còng kh«ng Ýt . Nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh vËy cña thanh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 niªn ,sinh viªn tÊt yÕu dÉn ®Õn kÕt qu¶ cña häc tËp kh«ng hoµn toµn ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt häc tËp cña hä chÝnh ®iÒu nµy ®· che dÊu ®i hiÖn tîng tiªu cùc cña sinh viªn trong häc tËp . Nã h×nh thµnh trong t tëng sinh viªn sù û l¹i tr«ng chê ,kÌm theo ®ã nh÷ng ho¹t ®éng thiÕu nh©n c¸ch ®¹o ®øc . *Lèi sèng ,suy nghÜ vµ ho¹t ®éng kh«ng lµnh m¹nh thiÕu niÒm tin: Thanh nتn sinh viªn hiªn nay ,kh¸c víi nh÷ng mÉu ngêi tríc ®ã, ngµy nay hä còng x¸c ®Þnh h¬n thÕ hÖ cha «ng vÒ c¸c mÆt : KHKT,cã lèi sèng thùc tÕ h¬n ,biÕt tÝnh to¸n vµ v¨n minh hiÖn ®¹i h¬n,cã ý chÝ v¨n minh trong häc tËp ,nghiªn cøu khoa häc ,trong kinh doanh ,s¶n xuÊt ,v¨n ho¸ nghÖ thuËt …  Sèng thùc tÕ h¬n , biÕt tÝnh to¸n hîp lý h¬n .  HiÓu biÕt KHKT h¬n .  BiÕt sèng v¨n minh hiÖn ®¹i h¬n .  Nh÷ng phÈm chÊt ®îc thanh niªn sinh viªn yªu thÝch cã nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n tèt . §iÒu nµy cho thÊy tuy r»ng “Ch÷ nghÜa trung b×nh” trong häc tËp ë sinh viªn lµ phæ biÕn ,song hä vÉn ®¸nh gi¸ cao tÇm quan träng yÕu tè chuyªn m«n cña mét c¸n bé trong t¬ng lai . Cã ý trÝ th× v¬n lªn ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch næi bËt trong c¸c lÜnh vùc kh¸c : Nghiªn cøu khoa häc , kinh doanh s¶n xuÊt , thÓ thao , nghÖ thuËt… Cã lèi sèng n¨ng ®éng ,tù do ,phãng kho¸ng ,d¸m tù kh¼ng ®×nh m×nh ,d¸m m¹o hiÓm ,biÕt ¨n ch¬i nhng l¹i cã ãc tinh tÕ vµ biÕt lµm giÇu.Cã quan hÖ cëi më , d©n chñ b×nh ®¼ng xo¸ bá nh÷ng thµnh kiÕn hÑp hßi , thµnh phÇn chñ nghÜa “Cùc ®oan ¸p ®Æt”. Víi nh÷ng suy nghÜ nh vËy ,ho¹t ®éng sèng cña sinh viªn th thÕ nµo? Hä sö dông thêi gian nhµn rçi ra Sao? §©y lµ vÊn ®Ò kh«ng kÐm phÇn quan träng ®èi víi mét ngêi sinh viªn v× : Sù ph¸t triÓn cña KHKT ,cuéc sèng hiÖn ®¹i kh¸ xa 5-10 n¨m tríc nh÷ng nhu cÇu høng thó tham gia vµo c¸c lo¹i dÞch vô v¨n ho¸ ,thÓ thao du lÞch c¸c kiÓu “modern”sÏ cµng thªm híp dÉn ,cuèn rò tuæi trÎ , kiÕn cho thanh niªn ,sinh viªn ph¶i c©n nh¾c lùa chän nh÷ng ho¹t ®éng mµ m×nh yªu thÝch phï hîp víi quü thêi gian hiÖn cã . VÊn ®Ò biÕt sö dông thêi gian nhµn rçi sÏ cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn c©n ®èi ,hµi hoµ nh©n c¸ch cña thanh niªn sinh viªn. §©y lµ ®iÒu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 rÊt hîp lý vµ cã Ých cho hä.Nã cã tÇm quan träng trong viÖc h×nh thµnh phong c¸ch sèng cña thanh niªn sinh viªn. Nhng bªn c¹nh ®ã còng cã kh«ng Ýt nh÷ng sinh viªn ®· sö dông thêi gian nhµn rçi kh«ng hîp lý . Hä ®· v« hiÖu ho¸ quü thêi gian ®ã b»ng nh÷ng viÖc lµm v« Ých ®ã lµ : La cµ , quanh quÈn n¬i qu¸n x¸ ,cã tiÒn th× mua kh«ng cã th× nî, chê ngµy cã tiÒn th× tr¶ .tõ ®ã tô häp thµnh héi ®¸nh tó , cø thÕ ngµy nµy ®Õn th¸ng kh¸c t¹o cho thanh niªn ,sinh viªn c¶m thÊy buån ch¸n ,tÎ nh¹t ,ng¹i sù thËt , thiÕu niÒm tin . Cao h¬n n÷a nh÷ng thanh niªn ,sinh viªn tô tËp nhau l¹i ®Ó tæ chøc c¸c trß ch¬i kh«ng lµnh m¹nh nh : ®¸nh bµi,cê b¹c cã thëng ph¹t råi møc ®é thëng ph¹t cao dÇn lªn .Nguy h¹i h¬n lµ hiÖn nay tr×nh tr¹ng ®¸nh b¹c trong sinh viªn kh¸ phæ biÕn ,víi h×nh thøc s¸t ph¹t rÊt cao .Tõ ®ã g©y ra nhng m©u thuÉn néi bé råi g©y gæ ®¸nh nhau g©y th¬ng tÝch .nh÷ng kÎ thua cuéc kh«ng cßn tiÒn tr¶ th× cã ©m mu lÊy trém tiÒn , tµi s¶n cña b¹n trÊn lét ngêi kh¸c .Cã nhiÒu sinh viªn v× qu¸ thiÕu thèn vÒ mÆt kinh tÕ ®· t×m c¸ch lÊy ch×a kho¸ xe vµ vÐ giöi xe m¸y cña b¹n ®ùng trong tói ,cÆp s¸ch cña hä sau ®ã d¾t xe ra ngang nhiªn . Mét sè hiÖn tîng ®¸ng chó ý n÷a lµ vÊn ®Ò nghiÖn ma tuý vµ nh÷ng viÖc lµm tr¸i ph¸p luËt . Cßn t tëng suy nghÜ cña sinh viªn th× sao? §iÒu mµ kh«ng chØ nghµnh gi¸o dôc mµ c¶ toµn x· héi ®ang lo l¾ng cho thÕ hÖ thanh niªn sinh viªn –nhng ngêi trùc tiÕp tham gia vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc . §ã lµ t tëng suy nghÜ cña hä vÒ sù ph¸t triÓn cña x· héi,vÒ lý tëng cña §¶ng cña Nhµ níc vÒ chÕ ®é chñ x· héi ë níc ta hiÖn nay ®ang rÊt mËp mê . Qua ®iÒu tra cña mét sè nhµ lµm c«ng t¸c x· héi cho biÕt kho¶ng 15 –20% tin vµo lý tëng cña §¶ng céng s¶n (gåm nh÷ng thanh niªn,sinh viªn tiªn tiÕn ,tÝch cùc häc tËp ,tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng chÝnh trÞ- x· héi).Cßn l¹i ®a sè ë trang th¸i mê nh¹t nöa tin nöa ngê (thiÕu niÒm tin)51% vµ Ýt chÞu hy sinh , ®ßi hëng thô nhiÒu 32%. Trong khi dao ®éng, buån ch¸n ,thiÕu tin tëng vµo môc ®Ých lý tíng c¸ch m¹ng , vµo quy luËt ph¸t triÓn tÊt yÕu cña x· héi vµo ®êng lèi l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng thay vµo sù “hôt hÉng” ®ã trong t©m hån sinh viªn lµ sù mª tÝn dÞ ®oan bãi to¸n,sù tin tëng vµo tíng...sÏ t¨ng lªn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra trong rÊt nhiÒu sinh viªn cã nh÷ng t tëng xÊu hÑp hßi Ých kû. S èng v× môc ®Ých hiÖn t¹i chø kh«ng biÕt nghÜ ®Õn t¬ng lai ,t tëng xÊu t¸ch rêi khái céng ®ång , sèng v× môc ®Ých c¸ nh©n . Víi nh÷ng t tëng nh thÕ lµm cho thanh niªn sinh viªn kh«ng thÓ tiÕn bé ®îc ,mµ nã chØ luÈn quÈn vµ thªm r¾m rèi mµ th«i. Trªn ®©y lµ nh÷ng mÆt tiªu cùc biÓu hiÖn trong thanh niªn sinh viªn hiÖn nay .nhiÖm vô cña chóng ta lµ ph¶i t×m ra nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò .HiÖn tîng tiªu cùc ®ã cã nhiÒu nguyªn nh©n nhng tæng qu¸t nhÊt cã hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ : Nguyªn nh©n chñ quan-nguyªn nh©n kh¸ch quan Vµ sau ®©y chóng ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng nguyªn nh©n ®ã . 2.Nguyªn nh©n: a.Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ ë níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp vËn hµnh theo c¬ chÕ quan hÖ bao cÊp sang mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn , vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc ,nã ®· gãp phÇn kÝch thÝch con ngêi n¾m b¾t nhanh nhËy nh÷ng nhu cÇu thÞ trêng , thóc ®Èy hä ¸p dông tiÕn bé KHKT &CN nh»m ®Èy m¹nh tiÕn bé s¶n xuÊt ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ,h¹ gi¸ thµnh , ®¸p øng hµng ho¸ ®ñ sè lîng ,vµ cao vÒ chÊt lîng còng nh cho ra ®êi nh÷ng hµng ho¸ víi nh÷ng mÉu m· phï hîp víi nh÷ng thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng , nã kÝch thÝch lu th«ng ph©n phèi hµng ho¸ kÞp thêi thuËn lîi, nhng còng chÝnh c¬ chÕ thÞ trêng ®· t¹o ra sù ph©n cÊp giÇu nghÌo, bÊt c«ng x· héi, lµm cho con ngêi ch¹y theo lîi Ých tríc m¾t, lèi sèng ch¹y theo ®ång tiÒn,lèi sèng gÊp, hëng thô kh«ng quan t©m ®Õn gi¸ trÞ cao quý, cïng víi sù më cöa cña luång hµng vµ lèi sèng xa xØ tõ c¸c níc ph¸t triÓn trµn sang c¸c níc nghÌo,thanh niªn sinh viªn lµ tÇng líp cã tr×nh ®é cßn non trÎ,dÔ bÞ tiªm nhiÔm vµ dÔ bÞ lay ®éng. ChÝnh v× vËy ®Êt níc ta ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n c¶ vÒ kinh tÕ còng nh trong c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc Kinh phÝ giµnh cho x©y dùng c¬ së vËt chÊt ë c¸c trêng ®¹i häc rÊt h¹n hÑp .Do vËy mµ ®iÒu kiÖn phôc vô sinh ho¹t v¨n ho¸ ,v¨n nghÖ ...Tuy r»ng nã cha ph¶i lµ vÊn ®Ò quan träng song nã cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn t tëng ho¹t ®éng cña sinh viªn 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay ®êi sèng cña sinh viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n,chÕ ®é häc bæng qu¸ thÊp mµ gi¸ c¶ sinh ho¹t l¹i cao,¨n uèng kham khæ,khÈu phÇn ¨n thiÕu.ChÝnh v× vËy dÉn ®Õn lîng dinh dìng kh«ng ®ñ ®¸p øng c¬ thÓ lµm gi¶m thÓ lùc vµ trÝ lùc mét c¸ch ®¸ng lo ng¹i ¡n uèng kham khæ,n¬i ë l¹i cµng nhÕch nh¸c h¬n råi t×nh tr¹ng khan hiÕm níc ®iÖn ,nhµ vÖ sinh , nhµ t¾m kh«ng ®îc söa sang,cïng víi nã lµ t×nh h×nh an ninh trËt tù t¹i nhµ trêng kh«ng tèt ®· gãp phÇn lµm mÊt æn ®Þnh x· héi T×nh tr¹ng thiÕu s¸ch gi¸o khoa,gi¸o tr×nh tµi liÖu «n tËp còng rÊt phæ biÕn sinh viªn chñ yÕu häc bµi qua bµi gi¶ng cña gi¸o viªn .Cã nhiÒu m«n häc cÇn cã thùc hµnh nhng l¹i kh«ng cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ , nã ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng häc tËp . Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng sinh viªn.Sau ®©y lµ nh÷ng nh©n tè mang tÝnh x· héi nã ¶nh hëng lín ®Õn t tëng cña thanh niªn sinh viªn. ThÕ hÖ thanh niªn sinh viªn hiÖn nay sinh ra vµ lín lªn trong thêi ®¹i víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña KHKT ®· ®em l¹i nh÷ng bíc tiÕn kú diÖu do sù tiÕn bé x· héi .Trªn ph¹m vi thÕ giíi kh«ng khÝ chÝnh trÞ cëi më h¬n , më réng d©n chñ giao lu v¨n ho¸ víi c¸c níc, nã t¹o sù n¨ng ®éng trong t duy song nã còng ®Æt ra thö th¸ch míi ®èi míi viÖc x©y dùng lèi sèng XHCN ,gi÷ g×n kû c¬ng trËt tù x· héi, dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinh tÕ kÐo theo sù khñng ho¶ng vÒ chÝnh trÞ ®¹o ®øc, thanh niªn sinh viªn lµ thµnh phÇn, lµ nh©n tè trùc tiÕp chÞu t¸c ®éng cña nã h¬n n÷a tríc t×nh h×nh ®Êt níc gÆp nhiÒu khã kh¨n ,c«ng viÖc ®æi míi ®ang diÔn ra hÕt søc phøc t¹p trong khi ®ã,c¸c lùc lîng thï ®Þch ra søc chèng ph¸ c¸c níc XHCN b»ng nhiÒu thñ ®o¹n nham hiÓm .Nã tiÕn hµnh nh÷ng cuéc ®Êu tranh t©m lý vµo thanh niªn sinh viªn vµ nã ®· l«i cuèn thanh niªn sinh viªn c¶ tin vµo con ®êng tiªu cùc ph¶n béi ...§øng tríc hµng lo¹t nh÷ng nhu cÇu cña thÕ hÖ trÎ nãi chung,thanh niªn sinh viªn nãi riªng nhµ níc ®ang gÆp khã kh¨n trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò häc hµnh ,nghÒ nghiÖp,cèng hiÕn hëng thô c«ng b»ng x· héi. ViÖc lµm cña ngµy mai ®ã lµ nçi lo l¾ng cña sinh viªn ®ang tham gia häc tËp .Nh÷ng ngêi tù cho m×nh lµ “thÊp bÐ cæ häng” kh«ng biÕt dùa vµo ai cßn kÐo theo t tëng khi ra trêng muèn cã viÖc ph¶i cã “c©y” ®a lèi “chØ” ®êng .§· kh«ng hiÕm sinh viªn xuÊt s¾c ra trêng kh«ng cã viÖc lµm hay lµm c«ng viÖc kh«ng hîp víi chuyªn m«n.Bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng sinh viªn tr×nh ®é 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÐm l¹i cã viÖc lµm tèt.§©y lµ ®iÒu bÊt c«ng cña x· héi .Nã trë thµnh vÕt h»n trong t tëng cña nhiÒu thanh niªn sinh viªn lµm cho hä n¶n chÝ. §Êt nøoc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c chÝnh s¸ch më cöa quan hÖ hîp t¸c víi c¸c níc trªn thÕ giíi ®· ra ®êi c¸c luång th«ng tin µo ¹t míi l¹ cho¸ng ngîp ,x« bê céng víi tinh thÇn d©n chñ ho¸ c«ng khai ho¸ lÜnh vùc ®êi sèng,t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn ®ång thêi dÉn ®Õn sù ®a nguyªn v¨n ho¸,®a nguyªn t tëng, lèi sèng phong phó phøc t¹p phim ¶nh phong phó,kÝch ®éng , ph¶n ®éng th©m nhËp vµo ho¹t ®éng sinh ho¹t ,v¨n ho¸, tinh thÇn cña con ngêi vµ cña giíi thanh niªn sinh viªn tõ ®ã dÉn ®Õn hµnh ®éng mÊt nh©n c¸ch con ngêi ,®ång tiÒn lµm tha ho¸ b¶n chÊt ngêi thanh niªn sinh viªn . Kh«ng Ýt nh÷ng thanh niªn sinh viªn ®· dïng thÕ lùc cña ®ång tiÒn ®Ó mua chuéc mäi thø, chÝnh v× cã thÕ lùc ®ã hä ®· tá ra th¸i ®é bÊt cÇn vµ sèng û l¹i vµo thÕ lùc ®ã. b.Nguyªn nh©n chñ quan: Tríc nh÷ng sù t¸c ®éng m¹nh mÏ , liªn tôc vµ thêng xuyªn cña hiÖn tîng tiªu cùc bªn ngoµi x· héi,thanh niªn sinh viªn sÏ trë thµnh tèt hay xÊu, tÝch cùc hay tiªu cùc lµ do yÕu tè chñ quan, ë ®©y nguyªn nh©n chñ quan ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh h×nh thµnh mÆt tiªu cùc trong sinh viªn hiÖn nay . Do tuæi ®êi cßn rÊt trÎ,nªn nhËn thøc cßn thÊp b¶n lÜnh,lËp trêng kh«ng v÷ng vµng , ý chÝ kh«ng kiªn ®Þnh. H¬n n÷a võa tho¸t khái cuéc sèng phô thuéc b©y giê bíc vµo cuéc sèng tù lËp, vËy mµ ý thøc tù chñ kÐm , t tëng dùa dÉm vÉn cßn chÝnh v× vËy khi ®øng tríc nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p cña kh¸ch quan t¸c ®éng vµo ,hä kh«ng x¸c ®Þnh ®îc m×nh ,kh«ng biÕt ®Þnh h×nh vÊn ®Ò , kh«ng cã c¸ch xö lý vÊn ®Ò ®óng ®¾n tõ ®ã bÞ l«i cuèn bÞ nh÷ng hiÖn tîng kh¸ch quan chi phèi vµ thËm chÝ ®iÒu khiÓn,®ã lµ con ®êng ®a hä ®Õn nh÷ng sai lÇm trong cuéc sèng. §ång thêi truyÒn thèng gi¸o dôc qu¶n lý cña gia ®×nh ®èi víi thanh niªn sinh viªn lóc hä cßn sèng phô thuéc tøc lµ ý thøc chÊp hµnh vµ t«n träng quy luËt cña nhµ trêng , x· héi .§iÒu dÔ hiÓu ë ®©y lµ tiªu cùc cña thanh niªn sinh viªn do mét phÇn kh«ng nhá cña gi¸o dôc láng lÎo cña gia ®×nh , x· héi lóc cßn nhá .§Ó råi b©y giê hä quen víi nÕp sèng bÊt chÊp, bÊt cÇn quy ®Þnh luËt ph¸p cña x· héi . Nguy h¹i h¬n c¶ lèi sèng bu«ng th¶ b¾t ®Çu ph¸t sinh , thanh niªn sinh viªn kh«ng cßn ®ãng vai trß lµm chñ chi phèi hoµn c¶nh mµ l¹i bÞ hoµn c¶nh chi phèi mäi ho¹t ®éng cña b¶n th©n. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨ng lùc tù gi¸o dôc , tù rÌn luyÖn cña chñ thÓ bÞ xo¸ mßn thay vµo ®ã lµ nh÷ng hµnh vi tiªu cùc ngµy cµng nhiÒu h¬n vµ thêng xuyªn h¬n. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña chñ quan lµ nh vËy céng víi nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña kh¸ch quan , ®iÒu tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn hiÖn tîng tiªu cùc trong thanh niªn sinh viªn hiÖn nay . Nguyªn nh©n chñ quan vµ nguyªn nh©n kh¸ch quan nã kh«ng t¸ch rêi nhau,mµ cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, cã sù chi phèi cho nhau nã lµm tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn.Trong ®ã nguyªn nh©n chñ quan ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. III. Mét sè ph¬ng híng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thanh niªn sinh viªn trong hoµn c¶nh hiÖn nay. Tríc t×nh h×nh kinh tÕ x· héi vµ thùc tr¹ng phÈm chÊt ®¹o ®øc cña sinh viªn hiÖn nay,mét sè ngêi cho r»ng kh«ng cÇn vµ kh«ng thÓ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thÕ hÖ trÎ.Quan niÖm cò cho r»ng viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc v× ®¹o ®øc c¸ nh©n vèn cã trong b¶n th©n cña hä tõ khi míi sinh ra hoÆc b¶n chÊt lµ thiÖn hoÆc ¸c ®èi víi con ngêi lµ vÜnh cñ kh«ng thÓ thay ®æi ®îc . C¸c häc thuyÕt cho ®¹o ®øc lµ do b¶n n¨ng , còng vËy hä cho r»ng ®¹o ®øc cã nguån gèc b¶n n¨ng nghÜa lµ c¸i v« thøc nªn mäi sù gi¸o dôc ®Òu trë nªn thõa. Quan ®iÓm siªu h×nh còng phñ nhËn t¸c ®éng cña gi¸o dôc ®¹o ®øc .Nh÷ng ngêi nµy cho r»ng ®¹o ®øc cã nguån gèc kinh tÕ v× cÇn ®Èy m¹nh kinh tÕ ®ã lµ mäi thø tiªu cùc , lµ hµnh ®éng hµnh vi v« ®¹o ®øc ®Òu tiªu vong hÕt , mäi ngêi ®Òu trë nªn tèt h¬n .Theo hä th× viÖc gi¸o dôc lµ kh«ng cÇn thiÕt vµ v« t¸c dông . Nh vËy , vÒ mÆt lý luËn ®ã lµ nhËn thøc sai lÇm nã b¾t nguån tõ chç hä kh«ng hiÓu mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a tån t¹i x· héi vµ ý thøc x· héi , h¬n n÷a hä l¹i sai lÇm ®ång nhÊt kinh tÕ vµ tån t¹i x· héi . Theo quan ®iÓm chóng ta viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thanh niªn sinh viªn lµ rÊt cÇn thiÕt bëi v× thanh niªn sinh viªn lµ lùc lîng xung kÝch trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Sù nghiÖp ®æi míi cã thµnh c«ng hay kh«ng , ®Êt níc bíc vµo thÕ kû 21 cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong céng ®ång thÕ giíi hay kh«ng phÇn lín phô thuéc vµo lùc lîng thanh niªn sinh viªn vµo viÖc båi dìng lùc lîng thanh niªn c«ng t¸c thanh niªn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña d©n téc ,lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸ch m¹ng , c«ng t¸c vËn ®éng thanh niªn trong thêi kú ®æi míi th× thanh niªn lµ mét lùc lîng quan träng , ®Æc biÖt nßng cèt . HiÖn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¹i hä ®ang trªn ghÕ nhµ trêng vµ ®ang ®îc gi¸o dôc ®µo t¹o ®Ó trë thµnh ngêi c«ng d©n ,ngêi c¸n bé chuyªn m«n bíc vµo ®êi ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc .§Ó gióp hä xøng ®¸ng vµ gh¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o gi¸o dôc hä trë thµnh ngêi cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc t¬ng øng . Trong ®ã ®¹o ®øc lµ c¸i gèc , c¸i cèt lâi .Muèn gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thanh niªn sinh viªn hiÖn nay cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã ®æi míi ph¬ng híng vµ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc . 1. Ph¬ng híng thø nhÊt: §æi míi nhËn thøc vµ qu¸n triÖt quan ®iÓm ®ång bé . §æi míi nhËn thøc cña toµn x· héi vÒ vÞ trÝ cña gi¸o dôc ®µo t¹o .Coi gi¸o dôc ®µo t¹o kh«ng chØ lµ phóc lîi cña x· héi mµ cÇn hiÓu râ gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Çu t cho gi¸o dôc ®µo t¹o lµ ®Çu t theo chiÒu s©u vµ cho t¬ng lai . Ph¶i coi gi¸o dôc lµ c«ng viÖc cña toµn x· héi lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng toµn d©n kh«ng phã mÆc cho nhµ trêng cho thÇy c« gi¸o . H×nh thµnh ®¹o ®øc cho thÕ hÖ trÎ lµ s¶n phÈm cña c«ng cuéc x©y dùng vµ c¶i t¹o trªn ph¹m vi toµn x· héi nã th«ng qua cuéc ®Êu tranh giai cÊp vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt quyÕt ®Þnh . Quan ®iÓm nµy ®ßi hái ph¶i thÊy râ sù h×nh thµnh ®¹o ®øc trªn c¬ së kinh tÕ . Kinh tÕ cµng ph¸t triÓn x· héi cµng æn ®Þnh , tr×nh ®é v¨n ho¸ cña nh©n d©n ngµy cµng cao th× c¸c ®iÒu kiÖn ®ã cã t¸c dông tÝch cùc vµ thuËn lîi tíi viÖc gi¸ dôc vµ ®¹o ®øc cho sinh viªn. Trong nh÷ng n¨m tíi chóng cÇn æn ®Þnh kinh tÕ n©ng cao ®êi sèng , tÝch cùc chèng tham nhòng , chèng tiªu cùc x· héi ,thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu mµ ®¶ng ®Ò ra . CÇn x©y dùng vµ bæ xung hoµn chØnh hÖ thèng c¬ së kinh tÕ x· héi ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña tuæi trÎ . T¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn sinh viªn sèng trong ®iÒu kiÖn cã d©n chñ ,cã kû c¬ng, tù do nhng cã tr¸ch nhiÖm c«ng d©n , tr¸ch nhiÖm ®èi víi nhµ trêng , x· héi vµ gia ®×nh . Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i thÊu suèt trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o sinh viªn ph¶i tiÕn hµnh mäi lóc , mäi n¬i mét c¸ch liªn tôc l©u dµi . Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i g¾n liÒn víi ho¹t ®éng trong vµ ngoµi nhµ trêng . 2. Ph¬ng híng thø hai : §æi míi ph¬ng ph¸p, h×nh thµnh gi¸o dôc ®¹o ®øc trong c¸c trêng ®¹i häc . a.Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i th«ng qua viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp Muèn gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thanh niªn sinh viªn h×nh thµnh cho hä thÕ giíi quan khoa häc th× ph¶i b»ng nhiÒu c¸ch . Nh÷ng biÖn ph¸p quan träng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhÊt vµ c¬ b¶n nhÊt lµ ph¶i th«ng qua viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp c¸c m«n häc. MÆc dï cã nh÷ng m«n häc trong ®ã kh«ng nãi mét lêi nµo vÒ ®¹o ®øc , nhng l¹i bao hµm mét néi dung ®¹o ®øc s©u s¾c ch¼ng h¹n nh m«n to¸n häc ngoµi viÖc lµm phong phó trÝ thc c¸ nh©n nh tiÒn ®Ò cho viÖc x©y dùng quan niÖn ®¹o ®øc th× b¶n th©n chóng víi t c¸ch lµ mét hÖ thèng logic chÆt chÏ sÏ gãp phÇn rÌn luyÖn tÝnh trung thùc ,th¸i ®é th¼ng th¾n tÝnh nguyªn t¾c cho ngêi häc . MÆt kh¸c th«ng qua c¸c m«n häc sÏ cung cÊp cho thanh niªn sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc khoa häc cho hÖ thèng x©y dùng niÒm tin triÕt häc ,chÝnh trÞ ®¹o ®øc cho sinh viªn .Trªn c¬ së chÝ thøc Êy hä cã c¸ch nh×n vÒ thÕ giíi vµ rÌn luyÖn cho m×nh nÒn nÕp xem vËy ho¹t ®«ng gi¶ng d¹y vµ ho¹t ®éng trong nhµ trêng kh«ng nh÷ng ph¸t triÓn n¨ng lùc trÝ tuÖ mµ th«ng qua viÖc båi dìng trÝ tuÖ ph¶i nh»m gi¸o dôc thÕ giíi quan h×nh thµnh niÒm tin tëng, quan ®iÓm sèng tÝch cùc t¹o ra mét chÊt lîng vÒ lèi sèng nghÜa lµ t¹o rmét hÖ thèng gi¸ trÞ nh©n c¸ch .§Æc biÖt lµ m«n triÕt häc Mac-Lenin ®· gãp phÇn tÝch cùc trùc tiÕp vµo viÖc x©y dùng thÕ giíi quan ,nh©n sinh quan ®¹o ®øc céng s¶n cho thanh niªn sinh viªn .V× vËy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ,ngêi gi¸o viªn gi¶ng d¹y hÊp dÉn l«i cuèn thuyÕt phôc ngêi häc vÒ kiÕn thøc bao nhiªu th× cµng thuËn lîi bÊy nhiªu trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc t tëng t×nh c¶m cña hä .Nhng trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y muèn thuyÕt phôc niÒm tin cho thanh niªn sinh viªn th× ph¶i sö dông tæng hîp nhiÒu yªó tè ,kh«ng nh÷ng chØ riªng néi dung kiÕn thøc lµ c¬ b¶n mµ nghÖ thuËt diÔn gi¶ng còng kh«ng kÐm phÇn quan träng ,lêi gi¶ng ph¶i râ rµng chÝnh x¸c, gîi c¶m trong s¸ng ,ng÷ ®iÖu hÊp dÉn ,gi¸o viªn cã thÓ kÝch thÝch,híng dÉn trÝ nhí t duyvµ t×nh c¶m cho sinh viªn. Víi thanh niªn sinh viªn ph¶i ®¨c biÖt quan t©m ®Õn tæ chøc nghiªn cøu khoa häc , t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thanh niªn tham gia gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc vµ c«ng nghÖ ,kinh tÕ vµ x· héi ®Ó sinh viªn g¾n häc tËp víi thùc tÕ . Nhµ trêng ph¶i quan t©m h¬n n÷a trong ®êi sèng häc tËp cña simh viªn , qu¶n lý chÆt chÏ trong viÖc nÒ nÕp sinh ho¹t , c«ng b»ng vµ nghiªm tóc trong viÖc qu¶n lý thi cö .KiÓm tra ®¸nh gi¸ kh«ng ®Ó hiÖn tîng dïng tiÒn ,quen biÕt thay cho viÖc häc . X· héi kh«ng dung tóng nh÷ng kÎ häc dèt mµ ®ç ®¹t thËt ,kÎ häc kÐm nhËn sù u ®·i cao . Xo¸ bá dÇn n¹n tham nhòng ,hèi lé lõa ®¶o lÊn ¸p nÕp sèng trung thùc ,thËt thµ ngay th¼ng . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Gi¸o dôc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi : Tæ chøc ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi nh»m ®a sinh viªn vµo cuéc sèng sinh ®éng ,gÇn nhµ trêng víi x· héi qua ®ã mµ båi dìng ý thøc tr¸ch nhiÖm chÝnh trÞ ,tÝnh tÝch cùc cña x· héi ®èi víi sinh viªn .§ång nÕu tæ chøc tèt ho¹t ®éng nµy sinh viªn sÏ tÝch cùc tham gia häc tËp ,ph¸t triÓn tÝnh ®éc lËp híng tíi n¾m v÷ng tri thøc x· héi vµ chuyªn m«n mét c¸ch s¸ng t¹o .Nhê ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi ë c¸c trêng ®¹i häc cao ®¼ng vµ trung häc chuyªn nghiÖp mµ häc tËp vµ chÊt lîng gi¸o dôc ®îc n©ng cao râ rÖt ®¸p øng ®îc víi yªu cÇu cña nghÞ quyÕt c¶i c¸ch gi¸o dôc cña chØ thÞ 25CT\TW cña ban bÝ th ®· nªu râ :cÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi viÖc t¨ng cêng ®æi míi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng t¸c chÝnh trÞ x· héi ë trêng vµ ®i thùc tÕ ë c¸c ®¬n vÞ c¬ së , viÖc båi dìng phÈm chÊt ®¹o ®øc , gi¸o dôc cho sinh viªn . Nhng bªn c¹nh th«ng qua nh÷ng kiÕn thøc cña bµi gi¶ng , sinh viªn ph¶i s¸ng t¹o tham kh¶o t×m tßi thªm nh÷ng tµi liÖu cã liªn quan ®Ó nh»m rÌn luyÖn vµ x©y dùng cho m×nh ph¬ng ph¸p suy nghÜ ®óng ®¾n vµ c¸ch gi¶i quyÕt cã c¬ së . b. Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng : ViÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho sinh viªn kh«ng chØ lµ viÖc lªn líp gi¶ng bµi , th¶o luËn mµ cßn ph¶i lµ qu¸ tr×nh tham gia tÝch cùc cña hä víi c¸c ho¹t ®éng x· héi , ho¹t ®éng thùc tiÔn .V× vËy nhµ trêng ph¶i gi¸o dôc ®¹o cho sinh viªn th«ng qua c¸c tæ chøc ho¹t ®éng kh¸c nh: *Gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua ho¹t ®éng häc tËp : Sù häc nµo còng vËy , nh»m phôc vô , phông sù cho thêi Êy , kh«ng cã sù häc vu v¬ viÓn v«ng kh«ng nh»m tíi mét môc ®Ých mét lý tëng nµo . §Þnh híng häc tËp cña thanh niªn sinh viªn phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong t×nh h×nh hiÖn nay .Häc ®Ó chiÕm lÜnh ®Ønh cao trÝ tuÖ , lµ ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ con ngêi , lµ con ngêi th× ph¶i cã häc thøc cã tri thøc tèt ®Ó dÔ xin viÖc , lµm viÖc cã hiÖu qu¶ ®Ó æn ®Þnh cho cuéc sèng sau nµy. *Gi¸o dôc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tæ chøc tËp thÓ : Sinh ho¹t tËp thÓ trong nhµ trêng lµ mét h×nh thøc ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc tËp thÓ võa lµ m«i trêng võa lµ lùc lîng gi¸o dôc thêng xuyªn t¸c ®éng ®Õn sinh viªn . Trong nhµ trêng ®¹i häc cã nhiÒu tæ chøc sinh ho¹t tËp thÓ : tËp thÓ líp ,tËp thÓ ®oµn ,tËp thÓ héi sinh viªn . Mçi tæ chøc ®Òu cã t¸c dông ®Õn viÖc h×nh thµnh ®¹o ®øc ®ßi hái h×nh thøc ph¬ng ph¸p phï hîp ,nhÊt lµ khi quÇn 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chóng thanh niªn sinh viªn ®· cã chuyÓn biÕn nhËn thøc vµ tr×nh dé trong t×nh h×nh kinh tÕ x· héi míi . Nh mÊy n¨m gÇn ®©y c¸c trêng ®¹i häc ®· tæ chøc c¸c cuéc thi “TiÕng h¸t sinh viªn” héi thi “Sinh viªn thanh lÞch” ®· t¹o nªn kh«ng khÝ phÊn khëi thi ®ua häc tËp rÌn luyÖn trong sinh viªn . c. X©y dùng m«i trêng gi¸o dôc : Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn phong c¸ch ®¹o ®øc lu«n lu«n chÞu chi phèi toµn diÖn cña m«i trêng sèng , m«i trêng x· héi ,m«i trêng häc tËp vµ sinh ho¹t .V× vËy viÖc x©y dùng mét m«i trêng gi¸o dôc lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cã liªn quan ®Õn viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho sinh viªn. *M«i trêng nhµ trêng: M«i trêng nhµ trêng gi÷ vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc v× vËy ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã nhµ trêng ph¶i thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu sau : - Tríc hÕt nhµ trêng ph¶i lµ tÊm g¬ng ®Ó sinh viªn noi theo .Mäi tæ chøc , mäi thµnh viªn trong trêng ph¶i thùc sù lµ tÊm g¬ng trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc lµm n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc .Nhng trong ®ã ngêi thÇy ph¶i lµ tÊm g¬ng s¸ng nhÊt trong tÊt c¶ c¸c tÊm g¬ng trong nhµ trêng .Häc sinh mong mái vµ hy väng ë thÇy gi¸o rÊt nhiÒu vÒ tri thøc khoa häc ,ph¬ng ph¸p vµ lèi sèng . -Nhµ trêng ph¶i chøng minh ®îc nh÷ng t×nh c¶m lín ®îc biÓu hiÖn ngay trong cuéc sèng nhµ trêng , t¹o nªn m«i trêng lµnh m¹nh ®Ó t¸c ®éng ®Õn sinh viªn . *M«i trêng gia ®×nh : Ch¨m lo cho con c¸i tõ lóc Êu th¬ ®Õn lóc trëng thµnh lµ c«ng viÖc chung cña toµn x· héi , cña nhµ trêng .Cïng víi m«i trêng trªn gia ®×nh cã vai trß quan träng biÕt nhêng nµo trong sù nghiÖp “v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi” . M·i m·i gia ®×nh lµ trêng häc t×nh c¶m ch¾p c¸nh cho tuæi trÎ thµnh ®¹t vµ còng lµ n¬i san sÎ bít nçi buån nÕu lµ thÊt b¹i .Kh«ng cã t×nh th©n nµo cã thÓ so s¸nh ®îc t×nh th©n cña mÑ vµ cha – lµ ngêi b¹n lín cña con trong suèt c¶ cuéc ®êi .Tuy ®Õn tuæi trëng thµnh nhng thanh niªn sinh viªn chóng ta cßn non nít trªn ®êng ®êi , vèn kinh nghiÖm sèng cßn Ýt rÊt dÔ vÊp ng· tríc cuéc sèng nhÊt lµ cuéc sèng hiÖn t¹i cßn cã nhiÒu tiªu cùc. ChÝnh v× vËy gia ®×nh lµ chç dùa t×nh c¶m v÷ng ch·i nhÊt ®Ó vît qua nh÷ng khã kh¨n thiÕu thèn , nh÷ng c¸m dç vËt chÊt ®êi thêng mµ rÌn luyÖn tu dìng ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n cña cha mÑ . *M«i trêng x· héi : 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®¹o ®øc cña sinh viªn kh«ng nh÷ng chÞu chi phèi cña nhµ trêng ,gia ®×nh vµ m«i trêng x· héi lµ m¶nh ®Êt quyÕt ®Þnh mét phÇn kh«ng nhá ®Õn ®¹o ®øc cña sinh viªn .Trong t×nh h×nh hiÖn nay m«i trêng kinh tÕ x· héi víi c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc cã ¶nh hëng lín ®Õn viÖc h×nh thµnh ®¹o ®øc cho sinh viªn – c¬ chÕ thÞ trêng mét mÆt ®· t¹o nªn ®iÒu kiÖn thuËn lîi song còng cã nh÷ng mÆt tiªu cùc trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh viªn chÝnh v× vËy ph¶i ®a ra nh÷ng néi dung , yªu cÇu kh¸ch quan vÒ ®¹o ®øc cña sinh viªn trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña x· héi gióp cho sinh viªn cã thÓ thÝch øng ®îc , ph¸t huy t¸c dông ®îc trong cuéc sèng hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai khi sinh viªn chóng ta bíc vµo ®êi víi nh÷ng vÞ trÝ x· héi nhÊt ®Þnh . d .Gi¸o dôc ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a gi¸o dôc vµ qu¸ tr×nh tù gi¸o dôc : Do ®Æc ®iÓm cña ®¹o ®øc , c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thanh niªn sinh viªn kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc truyÒn thô tri thøc cña c¸c kh¸i niÖm , nguyªn lý , nguyªn t¾c chuÈn mùc ®¹o ®øc , nh÷ng tri thøc khoa häc kh¸c , mµ ph¶i g¾n liÒn víi nh÷ng c¶m xóc , nh÷ng rung c¶m s©u l¾ng ®Ó trë thµnh néi dung c¬ b¶n cña sù vËn ®éng .ChÝnh v× vËy ®ßi hái qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i g¾n chÆt víi qu¸ tr×nh tù gi¸o dôc Sù kÕt hîp gi÷a qu¸ tr×nh gi¸o dôc vµ qu¸ tr×nh tù gi¸o dôc lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p cã hiÖu qña tÝch cùc ®Õn h×nh thµnh ®¹o ®øc cho thanh niªn sinh viªn .Ph¬ng ph¸p nµy lµm cho yªu cÇu cña x· héi trë thµnh nhu cÇu bªn trong cña mçi sinh viªn t¹o nªn nh÷ng ®éng lùc m¹nh gióp cho mçi sinh viªn chóng ta vît qua nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i ®Ó ®iÒu chØnh hµnh vi ®¹o ®øc cña m×nh .V× vËy nhµ trêng vµ mçi b¶n th©n sinh viªn phÊn ®Êu cho biÖn ph¸p nµy trë thµnh hiÖn thùc. Ch¬ng 3 PhÇn kÕt luËn Muèn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa ,cuéc sèng cña nh©n d©n Êm no h¹nh phóc ph¶i cã con ngêi cã ®ñ n¨ng lùc phÈm chÊt ®¹o ®øc phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi trong ®ã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lµ c¬ së lµ nÒn t¶ng ®Ó ra hoa kÕt tr¸i nh÷ng n¨ng lùc , hµnh ®éng ý chÝ víi quyÕt t©m cao . Muèn n©ng cao ®¹o ®øc cho thanh niªn sinh viªn ph¶i häc tËp vµ båi dìng chñ nghÜa Mac-Lªnin .V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi cÇn coi träng häc tËp m«n nµy ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu gi¸o dôc . 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguyªn nh©n nh÷ng quan ®iÓm cña chñ nghÜa Mac-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh cïng víi nh÷ng lý luËn vÒ ®¹o ®øc chóng ta cã c¬ së khoa häc ®Ó ®¸nh gi¸ , t×m râ nguyªn nh©n , t×m ra con ®êng gi¸o dôc phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn, nay kh«ng kªu gäi ®éng viªn chung chung mµ ph¶i cô thÓ g¾n víi thùc tÕ cuéc sèng .V× vËy biÖn ph¸p bao trïm c¬ b¶n cña gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thanh niªn sinh viªn lµ ph¶i th«ng qua viÖc häc tËp båi dìng tri thøc , tæ chøc ho¹t ®éng ®ång thêi nhµ trêng ,gia ®×nh vµ x· héi ph¶i t¹o nªn m«i trêng lµnh m¹nh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹o ®øc trong mçi sinh viªn ®îc h×nh thµnh nu«i dìng. V× thÕ ngêi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc ph¶i biÕt tríc con ®êng gi¸o dôc lµ ph¶i kiªn tr× l©u dµi kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu. H¬n n÷a viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho sinh viªn ph¶i thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c cô thÓ gÇn gòi .Cßn ®èi víi thanh niªn sinh viªn nhiÖm vô c¬ b¶n cña hä lµ häc tËp vµ rÌn luyÖn .V× vËy ph¶i lÊy nh÷ng kÕt qu¶ ®ã ®ång thêi lµ mét trong nh÷ng thíc ®o phÈm chÊt ®¹o ®øc cña hä trªn c¬ së mµ uèn n¾n nh÷ng mÆt kh¸c ®êi sèng . Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thanh niªn sinh viªn lµ vÊn ®Ò thiÕt thùc to lín trong c«ng cuéc ®æi míi ®ång thêi ®©y còng lµ vÊn ®Ò réng lín vµ phøc t¹p Lo l¾ng tr¨n trë , mong íc th× nhiÒu nhng do ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cã h¹n ®Ò tµi nµy ch¾c ch¾n cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÇy gi¸o v× vËy em rÊt mong ®îc sù th«ng c¶m vµ gióp ®ì. Tµi liÖu tham kh¶o : TriÕt häc Mac-Lªnin , tËp 1.NXBGD 1997 TriÕt häc Mac-Lªnin , tËp 3.NXBGD 1995 17
- Xem thêm -