Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại việt anh

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mèi quan hÖ gi÷a QHSX vµ LLSX qua 3 PTSX tríc CNTB vµ vËn dông vµo ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña ViÖt Nam PhÇn më ®Çu NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn lµ søc m¹nh, lµ uy thÕ cña mçi quèc gia. §ã lµ ®iÒu mµ tÊt c¶ c¸ níc ®Òu mong muèn, v¬n ®Õn. Muèn cã ®îc ®iÒu ®ã c¸c nhµ kinh tÕ mçi níc ®ã ph¶i nghiªn cøu, n¾m ch¾c ®îc c¸c quy luËt kinh tÕ ®Ó cã thÓ ®a níc m×nh trë thµnh níc cã nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh. Mét trong nh÷ng quy luËt quan träng nhÊt ®ã lµ: ‘‘ QHSX ph¶i phï hîp víi LLSX ’’. Díi ®©y lµ mét sè nh÷ng ph©n tÝch cña em vÒ mèi quan hÖ ®ã th«ng qua 3 ph¬ng thøc s¶n xuÊt tríc CNTB vµ viÖc vËn dông quy luËt ®ã ë ViÖt Nam. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I/ LLSX vµ QHSX mèi liªn hÖ gi÷a LLSX vµ QHSX 1/ LLSX lµ g× ? cã vai trß nh thÕ nµo? LLSX biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi thiªn nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. LLSX gåm hai yÕu tè c¬ b¶n lµ: -T liÖu s¶n xuÊt: mµ c¸i quan träng nhÊt lµ c«ng cô lao ®éng, v× c«ng cô lao ®éng cã ph¸t triÓn th× con ngêi míi t¹o ra ®îc nhiÒu cña c¶i vËt chÊt, chinh phôc thiªn nhiªn - Con ngêi lao ®éng vµ kÜ n¨ng cña hä: ®©y lµ mét yÕu tè còng hÕt søc quan träng v× nÕu cã c«ng cô tèt nhng tr×nh ®é kÐm th× còng kh«ng lµm ®îc. 2/ QHSX lµ g×? cã vai trß nh thÕ nµo? QHSX lµ mèi quan hÖ gi÷a ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. QHSX chñ yÕu nãi. Mét lµ: h×nh thøc së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt. Hai lµ: ®Þa vÞ cña c¸c tËp ®oµn trong s¶n xuÊt, vµ quan hÖ lÉn nhau gi÷a c¸c tËp ®oµn Êy. Ba lµ: h×nh thøc ph©n phèi s¶n phÈm. Trong hÖ thèng QHSX th× h×nh thøc së h÷u t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. 3/ Mèi quan hÖ gi÷a LLSX vµ QHSX Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt, con ngêi cã quan hÖ mËt thiÕt víi thiªn nhiªn, ®ång thêi l¹i cã nh÷ng quan hÖ nhÊt ®Þnh víi nhau. NÒn s¶n xuÊt x· héi, v× vËy bao gåm hai mÆt lu«n lu«n g¾n liÒn víi nhau ®ã lµ: LLSX & QHSX hai mÆt nµy thèng nhÊt l¹i víi nhau t¹o thµnh PTSX cña x· héi. Mçi giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña lÞch sö l¹i cã nh÷ng PTSX kh¸c nhau, nhng chóng ®Òu cã mét ®Æc ®iÓm chung lµ: ‘‘ LLSX ph¶i phï hîp víi QHSX ’’ Tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña LLSX quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt cña QHSX . QHSX l¹i t¸c ®éng trë l¹i LLSX , khi nã phï hîp víi LLSX th× nã gióp cho LLSX ph¸t triÓn m¹nh mÏ, khi nã kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt cña LLSX th× nã sÏ biÕn th¸nh trë ng¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña LLSX. Trong qu¸ tr×nh lÞch sö con ngêi kh«ng ngõng thu thªm kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ kh«ng ngõng c¶I tiÕn c«ng cô lao ®éng tøc lµ LLSX ®îc ph¸t triÓn kh«ng ngõng. LLSX ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é nµo ®ã th× vît ra khái khu©n khæ cña QHSX, lóc Êy x¶y ra xung ®ét gi÷a LLSX vµ QHSX (®· lçi thêi), rót côc nh÷ng QHSX nµy ph¶i ®îc thay thÕ b¨ng QHSX tiÕn bé h¬n. Chóng ta h·y nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy qua 3 PTSX tríc CNTB, xem nã nh thÕ nµo? II/ BA PH¦¥NG THøC S¶N XUÊT TR¦íc cntb 1/ PTSX c«ng x· nguyªn thuû 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¾t ®Çu tõ nh÷ng c«ng cô th« s¬ nh hßn ®¸, vµ c©y gËy cã s½n trong tù nhiªn, con ngêi nguyªn thuû ®· chÕ t¹o ra nh÷ng c«ng cô b»ng ®¸ nh: bóa ®¸, dao ®¸... - ViÖc ph¸t hiÖn ra löa, vµ biÕt c¸ch dïng löa, lÊy löa cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong ®êi sèng cña ngêi nguyªn thuû. - S¸ng t¹o ra cung tªn lµ bíc ngoÆt quan träng trong viÖc c¶i tiÕn c«ng cô s¶n xuÊt, cung tªn gióp cho nghÒ s¨n ph¸t triÓn tõ ®ã nguån thc ¨n còng ®¬c c¶i thiÖn. - Con ngêi trong khi dïng löa ®· biÕt t¹o ra ®îc ®å gèm nh÷ng c«ng cô b»ng gèm nh ®å ®ùng thøc ¨n, níc... - Tõ viÖc h¸i lîm nh÷ng hoa qu¶ cã s½n, ¨n nh÷ng con thó s¨n ®îc, con ngêi ®· biÕt c¸ch trång trät ch¨n nu«i, sau nµy hä cßn biÕt dïng c¶ søc kÐo cña xóc vËt ®Ó lµm n«ng nghiÖp. Víi c«ng cô th« s¬ nh thÕ th× con ngêi thêi k× nµy, tõng c¸ nh©n kh«ng thÓ sèng riªng lÎ ®îc hä ph¶i sèng thµnh bÇy ®µn, chÝnh v× vËy ruéng vµ tÊt c¶ nh÷ng c«ng cô s¶n xuÊt ®Òu lµ cña chung kh«ng cã viÖc së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt cña tõng c¸ nh©n. - NÒn s¶n xuÊt thÊt kÐm dÉn ®Õn chØ ®ñ ¨n kh«ng cã s¶n phÈm thõa, mµ ®· kh«ng cã s¶n phÈm thõa th× kh«ng cã sù bãc lét lÉn nhau, v× nÕu mét ngêi ®îc chia nhiÒu th× tÊt nhiªn ngêi kh¸c sÏ chÕt ®ãi, dÉn ®Õn bÇy ngêi sÏ bÞ tiªu diÖt. - X· héi kh«ng cã b¹o lùc kh«ng cã giai cÊp, chÝnh v× vËy còng kh«ng cã nhµ n íc. C¬ së duy nhÊt ®Ó kÕt hîp gi÷a ngêi víi ngêi lµ quan hÖ dßng m¸u. §Õn khi LLSX cña x· héi nguyªn thuû ®¹t tíi mét ®Ønh cao nhÊt lµ: Hä ®½ biÕt chÕ t¹o ra ®îc nh÷ng c«ng cô b»ng kim khÝ tríc hÕt lµ b»ng ®ång. ChÝnh ®iÒu nµy ®½ lµm cho s¶n phÈm t¹o ra trong x· héi ngµy cµng nhiÒu vµ hä ®· cã s¶n phÈn thÆng d. Mµ ®· cã s¶n phÈm thÆng d th× dÉn ®Õn viÖc bãc lét gi¸ trÞ thÆng d lóc nµy ®· xuÊt hiÖn giai cÊp bãc lét, tøc lµ QHSX cò ®· bÞ ph¸ vì vµ ph¶i chuyÓn sang mét QHSX míi khi LLSX ®· ph¸t triÓn vît ra khái khu«n khæ cña nã. Tøc lµ mét ph¬ng thøc s¶n suÊt míi ®îc h×nh thµnh. 2/ ph¬ng thøc s¶n xuÊt chiÕm h÷u n« lÖ C«ng cô ®îc c¶i tiÕn thóc ®Èy nghÒ n«ng vµ, ch¨n nu«i ph¸t triÓn rÊt m¹nh, dÉn ®Õn viÖc ph©n c«ng lao ®éng lÇn ®Çu tiªn trong x· héi lµ: nghÒ ch¨n nu«i t¸ch khái nghÒ n«ng, xuÊt hiÖn nh÷ng bé l¹c chuyªn ch¨n nu«i bªn c¹nh nh÷ng bé l¹c trång chuyªn trång trät. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nhê ph¸t minh ra c«ng cô b»ng kim thuéc, c¸c nghÒ thñ c«ng ph¸t triÓn rÊt m¹nh nh, dÖt, rÌn, nghÒ lµm gèm...§Õn lît c¸c nghÒ thñ c«ng t¸ch khái nghÒ n«ng. §ã lµ cuéc ph©n c«ng lao ®éng lÇn thø hai. - ChÝnh nh÷ng cuéc ph©n c«ng lao ®éng nµy ®· lam cho n¨ng xuÊt lao ®éng ®îc n©ng cao, lóc nµy s¶n phÈm thÆng d ®· ®îc n©ng cao ®¸ng kÓ so víi tríc. Do viÖc xuÊt hiÖn gi¸ trÞ th¨ng d dÉn ®Õn xuÊt hiÖn giai cÊp bãc lét. Hä lËp ra nhµ níc ®Ó dÔ cai qu¶n, b¶o vÖ cho giai cÊp cña m×nh, hä ®i g©y chiÕn ®Ó b¾t c¸c tï binh chiÕn tranh ®Ó lµm n« lÖ cho m×nh =>x· héi h×nh thµnh hai giai cÊp: giai cÊp thèng trÞ vµ giai cÊp bÞ trÞ. - Giai cÊp thèng trÞ ®· ®Ò ra nh÷ng ®iÒu luËt rÊt d· man ®Ó bãc lét ngêi n« lÖ vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cho chóng. Hä b¾t n« lÖ lµm viÖc hÕt søc cùc khæ, díi chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ d©n c chia thµnh d©n c tù do vµ n« lÖ, d©n tù do ®îc hëng quyÒn lîi, cßn ngêi n« lÖ kh«ng cã mét chót quyÒn lîi nµo. -ChÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ lµ mét chÕ ®é dùa trªn sù ¸p bøc tµn b¹o nhÊt, bän chóng së h÷u hÕt vÒ t liÖu lao ®éng, vµ bãc lét thËm tÖ ngêi n« lÖ, vÝ dô nh chóng b¾t hä ph¶i ®i phu x©y l©u ®µi cung ®iÖn, kim tù th¸p...§· lµm cho ngêi n« lÖ ph¶i chÕt rÊt nhiÒu dÉn ®Õn sù c¨m phÉn tét ®Ønh cña ngêi n« lÖ víi giai cÊp thèng trÞ. Vµ tÊt nhiªn hä sÏ ph¶i ®øng lªn ®Ó lËt ®æ nã. Nh vËy lóc nµy víi QHSX nh thÕ kh«ng cßn phï hîp n÷a nã ph¶i thay ®æi ®Ó theo kÞp LLSX, vµ tøc lµ x· héi chuyÓn sang mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt kh¸c míi h¬n. 3/ ph¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn Trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh nµo ®ã cña lÞch sö, chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ lµ mét bíc tiÕn, nhng ®i ®«i víi sù ph¸t triÓn Êy lµ nh÷ng m©u thuÉn s©u s¾c vµ cuèi cïng tan r·. LÞch sö ®ßi hái ph¶i thay thÕ QHSX chiÕm h÷u n« lÖ b»ng QHSX kh¸c tiÕn bé h¬n thÝch øng h¬n c¬ b¶n lµ phï hîp víi quÇn chóng lao ®éng. - VÒ LLSX ë chÕ ®é phong kiÕn th× rÊt ph¸t triÓn. Díi chÕ ®é nµy cµy ®· ®îc ®a vµo n«ng nghiÖp vµ phæ biÕn réng r·i kÜ thuËt canh t¸c ®îc c¶i tiÕn, n«ng nghiÖp ®îc më réng, c¸c nghÒ thñ c«ng còng ®îc chuyªn m«n ho¸ s©u h¬n. - Kinh tÕ thêi phong kiÕn c¬ b¶n lµ nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp, mçi hé n«ng d©n ngoµi nghÒ lµm ruéng cßn tù m×nh lµm c¸c nghÒ thñ c«ng ®Ó ®¶m b¶o cho nhu cÇu vÒ sinh ho¹t cho gia ®×nh. - C¬ së cña QHSX phong kiÕn lµ chÕ ®é chiÕm h÷u vÒ ruéng ®Êt, bän chóa phong kiÕn n¾m toµn bé ruéng ®Êt tøc lµ t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu, nhng kh«ng trùc tiÕp 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh doanh mµ giao thµnh tõng m¶nh nhá cho n«ng d©n, lÖ thuéc cµy cÊy råi nép ®Þa t« cho chóng, nh ®Þa t« lao dÞch, ®Þa t« hiÖn vËt, ®Þa t« tiÒn tÖ. - X· héi phong kiÕn ®îc chia thµnh hai giai cÊp lín lµ: §Þa chñ phong kiÕn, vµ n«ng d©n ( hay n«ng n«). Giai cÊp phong kiÕn l¹i chia thµnh nhiÒu giai cÊp lín nhá ®Ó chóng dÔ bãc lét h¬n. Cßn giai cÊp n«ng d©n bÞ ¸p bøc kh«ng cã chót quyÒn lîi g×. V× vËy m©u thuÉn gi÷a giai cÊp n«ng d©n vµ giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn lµ m©u thuÉn c¬ b¶n cña x· héi phong kiÕn. - Thêi k× nµy ®· xuÊt hiÖn nhiÒu ph¸t minh quan träng nh khung cöu, cèi xay giã, la bµn, thuèc næ, m¸y in, ®ång hå...Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh vËy cña LLSX ®· lµm cho n¨ng xuÊt lao ®éng trong x· héi phong kiÕn ®îc n©ng cao mét c¸ch vît bËc. Vµ ®ång nghÜa víi ®iÒu ®ã lµ QHSX lóc nµy kh«ng cßn phï hîp víi LLSX n÷a vµ nã sÏ ph¶i c¶i tiÕn ®Ó phï hîp víi LLSX. X· héi chuyÓn sang mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi (Ph¬ng thøc s¶n xuÊt CNTB). Nh vËy, ta thÊy mét ®iÒu rÊt râ trong ba ph¬ng thøc s¶n xuÊt trªn lµ: LLSX lu«n lu«n ph¸t triÓn ®i tríc cßn QHSX th× l¹c hËu ®i sau vµ cuèi cïng ph¶i c¶i tiÕn ®Ó phï hîp víi LLSX ph¸t triÓn. Nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt sau l¹i tiÕn bé h¬n ph¬ng thøc s¶n xuÊt tríc. ChÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ lµ mét chÕ dùa trªn sù ¸p bøc bãc lét tµn b¹o nhÊt. Tuy nhiªn kh«ng v× thÕ mµ ta phñ nhËn ý nghÜa tiÕn bé cña nã so s¸nh nã víi chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû th× nã t¹o ra kh¶ n¨ng lín h¬n cho sù ph¸t triÓn cña LLSX. MÆc dï nã lµ mét chÕ ®é d· man, nhng ®ã còng lµ tõ c¬ së chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ mµ loai ngêi ®· bíc vµo mét nÒn v¨n minh, víi nh÷ng nÒn v¨n rùc rì nh cña Hy L¹p, La M·, Ên ®é, Trung Quèc... III/ Quy luËt LLSX ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña QHSX ë VIÖT NAM ë ViÖt Nam kh«ng tr¶i qua ph¬ng thøc chiÕm h÷u n« lÖ, chØ tån t¹i chÕ ®é nguyªn thuû vµ chÕ ®é phong kiÕn, nhng chÕ ®é phong kiÕn l¹i tån t¹i ë ViÖt Nam hµng ngh×n n¨m, mét thêi gian qu¶ lµ rÊt dµi. Ngay tríc CM-8, n«ng d©n níc ta cßn ph¶i ®i phu cho chóa phong kiÕn, ( thæ ty, lang ®¹o, phia t¹o..) lµm ruéng cho chóa phong kiÕn, l¹i ph¶i c¾t phiªn nhau hÇu h¹, lµm ®ñ mäi viÖc nh: tr«ng nhµ, ch¨n lîn, lo ma chay, cíi xin, giç tÕt cña chóa phong kiÕn, nhÊt nhÊt n«ng d©n ph¶i Ì cæ g¸nh v¸c. Cho tíi tËn khi ®Õ quèc ph¸p ®em qu©n sang x©m lîc níc ta. Do sù x©m lîc vµ chÝnh s¸ch khai th¸c thuéc ®Þa cña ®Õ quèc ph¸p, x· héi phong kiÕn ViÖt Nam dÇn dÇn biÕn thµnh mét x· héi thuéc ®Þa nöa phong kiÕn. TÝnh chÊt nöa phong kiÕn Êy thÓ hiÖn ë chç: ChÕ ®é bãc lét phong kiÕn vÉn cßn chiÕm ®Þa vÞ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thèng trÞ ë n«ng th«n ViÖt Nam, mÆc dï nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ CNTB ®· ph¸t triÓn ë mét chõng mùc nhÊt ®Þnh ë n«ng th«n. CHØ ®Õn sau cuéc c¶i c¸ch ruéng ®Ê th× quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn míi bÞ xo¸ bá hoµn toµn ë miÒn B¾c n íc ta. Nh ta ®· thÊy r»ng : LLSX lu«n ®i tríc QHSX, cßn QHSX th× l¹c hËu ®i sau vµ ph¶i c¶i tiÕn ®Ó theo kÞp LLSX. Nhng ë ViÖt Nam l¹i ngîc l¹i QHSX ph¸t triÓn ®i tríc, cßn LLSX th× l¹c hËu ®i sau, cã ngêi ®· vÝ vÒ QHSX vµ LLSX ë ViÖt Nam nh sau: ‘‘§ã lµ mét b¶n nh¹c tuyÖt vêi, nhng nh÷ng ngêi thæi nã l¹i tåi kh«ng thÓ theo kÞp nh¹c ®iÖu cña b¶n nh¹c tuyÖt vêi ®ã’’. Tõ ®ã dÉn ®Õn nh÷ng sai lÇm cña §¶ng, lµ nguyªn nh©n t tëng chñ yÕu dÉn tíi cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi 10 n¨m(1976-1986). 1/ nh÷ng nguyªn dÉn ®Õn cuéc khñng ho¶ng B¾t ®Çu tõ cuèi nh÷ng n¨m 70 vµ kÐo dµi ®Õn tËn nh÷ng n¨m 80 ®Êt níc ta l©m vµo khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi trÇm träng. §¹i héi VI cña §¶ng( häp th¸ng 12 n¨m 1986) ®· ph©n tÝch nguyªn nh©n cuéc khñng ho¶ng nµylµ: -Trong 10 n¨m §¶ng ®· ph¹m nhiÒu sai lÇm trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ bíc ®i vÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa, vµ qu¶n lÝ kinh tÕ. -Trong 5 n¨m 1976-1980, chóng ta ®· ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ trong khi cha cã ®ñ tiÒn ®Ò cÇn thiÕt, mÆt kh¸c, chËm ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ ®· lçi thêi. -Trong viÖc bè trÝ c¬ cÊu kinh tÕ, tríc hÕt lµ c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ ®Çu t, thêng chØ xuÊt ph¸t tõ mong muèn ®i nhanh, kh«ng tÝnh tíi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨nh thùc tÕ, kh«ng kÕt hîp chÆt chÏ ngay tõ ®Çu c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp thµnh mét c¬ cÊu hîp lÝ -Trong 5 n¨m ®ã ®· ®Ò ra nh÷ng chØ tiªu kÕ ho¹ch qu¸ cao vÒ x©y dùng c¬ b¶n vµ ph¸t triÓn, s¶n xuÊt, kh«ng coi träng ®óng møc viÖc kh«i phôc vµ s¾p xÕp l¹i nÒn kinh tÕ, thiªn vÒ x©y dùng c«ng nghiÖp nÆng vµ nh÷ng c«ng tr×nh quy m« lín, kh«ng tËp trung gi¶i quyÕt vÒ c¨n b¶n vÊn ®Ò l¬ng thùc, thùc phÈm, ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, vµ hµng xuÊt khÈu. - §· cã nh÷ng biÓu hiÖn nãng véi muèn xo¸ bá bá ngay c¸c nÒn kinh tÕ t b¶n t nh©n thµnh quèc doanh... -Trong lÜnh vùc t tëng ®· béc lé sù l¹c hËu vÒ vÒ nhËn thøc lý luËn vµ vËn dông c¸c quy luËt ®ang ho¹t ®éng trong thêi kú qu¸ ®é; ®· m¾c bÖnh duy ý gi¶n ®¬n ho¸, muèn thùc hiÖn nhanh chãng nhiÒu môc tiªu cña x· héi trong ®iÒu kiÖn níc ta míi ë chÆng ®êng ®Çu tiªn. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2/ nh÷ng biÖn ph¸p cÇn kh¾c phôc cña nÒn kinh tÕ ë níc ta qua nh÷ng ph©n tÝch vÒ nh÷ng sai lÇm ë trªn, ta thÊy rÊt râ r»ng: níc ta lµ mét níc l¹c hËu, ®· ®i th¼ng lªn chñ nghÜa x· héi vµ bá qua ph¬ng thøc s¶n xuÊt TBCN. §ã lµ mét ®iÒu mµ theo quy luËt kinh tÕ lµ kh«ng hîp lÝ v× khi LLSX cßn l¹c hËu chËm ph¸t triÓn mµ QHSX ®· tiÕn mét bíc nh¶y vät. Vµ tÊt yÕu sÏ dÉn tíi m©u thuÉn vµ g©y ra khñng ho¶ng. - B©y giê tríc hÕt chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, tøc lµ nÒn c«ng nghiÖp nÆng ph¶i ®îc u tiªn hµng ®Çu tuy nhiªn còng ph¶i chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nhÑ v× , c«ng nghiÖp nhÑ cã ph¸t triÓn th× nã sÏ lµ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp nÆng ph¸t triÓn( ®©y còng lµ mét quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña kinh tÕ chÝnh trÞ). Níc ta ®· cã mét chñ tr¬ng rÊt ®óng ®¾n lµ: kh«ng cho phÐp nhËp c¸c thiÕt bÞ ®· lçi thêi mµ c¸c níc tiªn tiÕn thanh lÝ ra, do ®ã ®· thu hÑp ®îc kho¶ng c¸ch vÒ kÜ víi c¸c níc ph¸t triÓn. -TiÕn hµnh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo thu hÑp kho¶ng c¸ch giµu nghÌo trong quÇn chóng nh©n d©n. Bëi v× nÕu kho¶ng c¸ch Êy qu¸ lín th× sÏ g©y ra mét m©u thuÉn trong QHSX vµ rÊt dÔ dÉn tíi ph¸ huû QHSX. Níc ta còng lµm rÊt tèt ®iÒu nµy vµ ®îc ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ viÖc thu hÑp kho¶ng giµu nghÌo trong c¸c níc chËm ph¸t triÓn. -Sö dông tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ (5 thµnh phÇn), kh«ng ph©n biÖt ®ã lµ nhµ níc hay t nh©n cã, nh thÕ nÒn kinh tÕ míi ®a d¹ng thu hót ®îc nhiÒu nguån ®Çu t vµ thóc ®Èy LLSX ph¸t triÓn. -Më réng quan hÖ kinh tÕ víi níc ngoµi, kh«ng ph©n biÖt níc ®ã lµ TBCN hay XHCN, kh«ng nªn coi träng vÒ chÝnh trÞ tríc ®©y, mµ ph¶i bá qua mäi hiÒm khÝch ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. TiÕn hµnh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ më réng ra thÕ giíi ®Ó ®a nÒn kinh tÕ níc ta x©m nhËp vµo c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c níc ph¸t triÓn. -§Èy m¹nh viÖc cæ phÇn c¸c c«ng ty nhµ níc ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ph¶i n©ng cao søc mua cña ngêi d©n ( bëi v× nã sÏ g©y ra khñng ho¶ng theo chu k× gièng nh ë c¸c níc TBCN). -Thùc hiÖn c«ng b»ng d©n chñ vµ v¨n minh theo con ®êng mµ §¶ng ta ®· chän lµ: v× d©n giµu níc x· héi c«ng b»ng d©n chñ vµ v¨n minh. 3/nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ mµ níc ta ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong n¨m 2001 vµ nöa ®Çu nh÷ng n¨m 2002 thu nhËp b×nh qu©n 1 ngêi/th¸ng ®· ®¹t 331 ngh×n ®ång t¨ng 12.2% so víi nh÷ng n¨m 1999 b×nh qu©n t¨ng 6%, nÕu lo¹i trõ yÕu tè t¨ng gi¸ vÉn cßn 5.8% cao h¬n tèc ®é t¨ng 4.6% cña thêi k× 19961999, chªnh lÖch thu nhËp gi÷a nhãm hÖ cao nhÊt víi nhãm thÊp nhÊt nÕu so s¸nh 10% th× gÊp 12.5 lÇn (1996 gÊp 10,6% lÇn, 1999 gÊp 12 lÇn ). NÕu so s¸nh 5% th× gÊp 19.9 lÇn, (1996 gÊp 15.1 lÇn, 1999 gÊp 17.1 lÇn). KÕT LUËN Nh vËy tõ 3 ph¬ng thøc s¶n xuÊt tríc CNTB, ph¬ng thøc s¶n xuÊt CXNT, CHNL, PK, râ rµng rµng ta thÊy QHSX lu«n lu«n ph¶i ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é phÊt triÓn cña LLSX, LLSX tiÕn bé ®i tríc ®i tríc cßn QHSX bÞ l¹c hËu ®i sau, ph¶i c¶i tiÕn thay ®æi ®Ó phï hîp víi LLSX. Nhng ë ViÖt Nam th× QHSX l¹i ®i tríc vµ LLSX l¹i l¹c hËu ®i sau, chÝnh v× vËy ®· dÉn ®Õn cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ (1976-1986). §¶ng ta ®· kÞp thêi nhËn thÊy sai lÇm vµ ®· chÊn chØnh, c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc tøc lµ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn LLSX ®ång thêi c¶i tiÕn l¹i QHSX sao cho phï hîp víi LLSX. Nhê ®ã níc ta ®· cã nh÷ng sù ph¸t triÓn nh¶y vät. Hi väng r»ng mét ngµy kh«ng xa ViÖt Nam sÏ tiÕn lªn ®îc thµnh 1 níc XHCN thùc sù chø kh«ng ph¶i lµ theo ®êc lèi XHCN nh hiÖn nay. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o 1.TriÕt häc m¸c-lªnin t¸c gi¶ -pgs.ths ph¹m v¨n duyªn -Nhµ gi¸o: nguyÔn ®¨ng quang 2.kinh tÕ häc phæ th«ng -nhµ xuÊt b¶n khoa häc - T¸c gi¶: trÇn ph¬ng 3.gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ m¸c-lªnin -Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia. 9
- Xem thêm -