Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại việt anh

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, ho¹t ®éng cña c¸c trung gian tµi chÝnh ®· ra ®êi vµ ngµy cµng chøng tá vai trß quan träng cña nã trong nÒn kinh tÕ. Qua 3 n¨m häc chuyªn ngµnh tµi chÝnh doanh nghiÖp , em ®· thu thËp ®îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ tµi chÝnh vµ ng©n hµng. Tuy nhiªn, tõ lý thuyÕt ®Õn thùc tÕ lµ c¶ mét ch¼ng ®êng. V× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Tµi chÝnh bu ®iÖn, b»ng nh÷ng kiÕn thøc häc ®îc ë nhµ trêng, em sÏ cè g¾ng t×m hiÓu thùc tÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty nãi chung vµ ngµnh nghÒ tµi chÝnh nãi riªng. C«ng ty Tµi chÝnh bu ®iÖn lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc míi ®îc thµnh lËp nh»m thùc hiÖn huy ®éng vèn trong nÒn kinh tÕ nh»m phôc vô cho c¸c thµnh viªn cña Tæng c«ng ty vµ chÝnh Tæng c«ng ty. ChÝnh v× vËy c«ng ty ®· n¾m b¾t kh¸ v÷ng nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ã lµ ho¹t ®éng kinh doanh sao cho võa cã l·i l¹i võa ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã c«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt... Nhê vËy, uy tÝn cña c«ng ty kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, nhê cã sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, cña c¸c anh chÞ phßng nghiÖp vô, ®ång thêi nhê cã sù híng dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o Lª §øc L÷, em ®· t×m hiÓu ®îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, vÒ bé m¸y qu¶n lý... gióp cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· ®îc nghiªn cøu t¹i nhµ trêng, lµm quen dÇn víi thùc tÕ lµm viÖc, ph¬ng ph¸p nghiÖp vô còng nh ®Æc ®iÓm cña c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp. Trong thêi gian ®Çu tiªn em ®· t×m hiÓu vµ n¾m ®îc t×nh h×nh tæng qu¸t chung cña c«ng ty vµ hoµn thµnh b¸o c¸o tæng hîp cña m×nh víi nh÷ng néi dung sau: 1. Tæ chøc cña C«ng ty Tµi chÝnh Bu ®iÖn. 2. Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Tµi chÝnh Bu ®iÖn. 3. §¸nh gÝa tæng qu¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. 4. Ph¬ng híng ho¹t ®éng cña C«ng ty n¨m 2002. I. Tæ chøc cña C«ng ty 1. Hoµn c¶nh ra ®êi cña C«ng ty Tµi chÝnh Bu ®iÖn: N¨m 1995, triÓn khai thùc hiÖn luËt Doanh nghiÖp nhµ níc, theo QuyÕt ®Þnh sè 90, 91 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh»m thÝ ®iÓm thµnh lËp mét sè tæng c«ng ty nhµ níc trong mét sè ngµnh then chèt ®Ó tÝch tô vèn, tËp trung chuyªn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m«n ho¸, n©ng cao søc m¹nh c¹nh tranh t¹o ®éng lùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, chÝnh phñ ®a ra c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p trong ®ã thÝ ®iÓm thµnh lËp mét sè c«ng ty tµi chÝnh trong Tæng c«ng ty. C¸c C«ng ty tµi chÝnh nµy ®îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn huy ®éng vèn ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c thµnh viªn trong Tæng c«ng ty vµ Tæng c«ng ty, thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Tæng c«ng ty, ®¹i lý ph¸t hµnh cæ phiÕu cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty vµ Tæng c«ng ty. ChÝnh v× vËy, ngµy 8/7/1998 Tæng Côc trëng Tæng côc Bu ®iÖn ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 415/1998/Q§/TCCT thµnh lËp C«ng ty Tµi chÝnh Bu ®iÖn vµ tõ cuèi th¸ng 11/1998 c«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. C«ng ty Tµi chÝnh Bu ®iÖn lµ c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. Tªn giao dÞch quèc tÕ: POST AND TELECOMMUNICATION FINANCE COMPANY, viÕt t¾t lµ PTF. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 70.000.000.000 (b¶y m¬i tû ®ång) Tµi kho¶n cña c«ng ty: 710A.01919 t¹i së giao dÞch I Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. 2. §Æc ®iÓm, chøc n¨ng, c¸c mÆt ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty Tµi chÝnh Bu ®iÖn: 2.1. VÞ trÝ: - §¬n vÞ thµnh viªn 100% vèn cña Tæng c«ng ty vµ h¹ch to¸n ®éc lËp; - Tæ chøc tÝn dông trong thÞ trêng tµi chÝnh; - Trung gian tµi chÝnh gi÷a thÞ trêng tµi chÝnh víi Tæng c«ng ty; gi÷a c¬ quan ®Çu n·o Tæng c«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi nhau. 2.2. Vai trß, chøc n¨ng: - §Çu mèi huy ®éng vèn ®Ó cho vay phôc vô nhu cÇu vèn cña Tæng c«ng ty , c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n tËp trung trong Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp,c¸c doanh nghiÖp mµ cã vèn gãp cña Tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c th«ng qua h×nh thøc vay tÝn dông u ®·i cña ChÝnh phñ, tÝn dông th¬ng m¹i cña c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trong níc vµ níc ngoµi; ph¸t hµnh tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, mua b¸n giÊy tê vµ chøng tõ cã gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; huy 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éng vèn nhµn rçi cña c«ng nh©n viªn chøc trong néi bé Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trong nghµnh kinh tÕ- kü thuËt mµ Tæng c«ng ty kinh doanh. - §Çu t tµi chÝnh cho Tæng c«ng ty vµo c¸c ph¸p nh©n kh«ng do nhµ níc ®Çu t 100% vèn; - §iÒu hoµ vèn vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n b»ng tiÒn trong néi bé Tæng c«ng ty; - Tham gia ho¹t ®éng kinh doanh trong thÞ trêng tµi chÝnh; - T vÊn vµ nhËn uû th¸c c¸c dÞch vô qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n, ®Çu t. 2.3 . C¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô chñ yÕu : 2.3.1. Huy ®éng vèn: - NhËn tiÒn göi cã kú h¹n cña Tæng c«ng ty, cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty, cña c¸c doanh nghiÖp, cña c¸c ngµnh kinh tÕ kü thuËt mµ Tæng c«ng ty kinh doanh vµ tiÒn göi cã kú h¹n cña c«ng nh©n viªn chøc trong Tæng c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c doanh nghiÖp mµ Tæng c«ng ty cã gãp vèn kinh doanh; - Ph¸t hµnh tÝn phiÕu tr¸i phiÕu doanh nghiÖp, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh trong vµ ngoµi níc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt; 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Vay vèn cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ tÝn dông trong ngoµi níc; - Tæng sè vèn huy ®éng cña c«ng ty tµi chÝnh kh«ng qu¸ 20 lÇn vèn tù cã cña c«ng ty tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm hiÖn hµnh; - Vèn tù cã cña c«ng ty tµi chÝnh gåm: Vèn ®iÒu lÖ, quü dù tr÷ ®Ó bæ sung vèn ®iÒu lÖ, quü dù tr÷ ®Æc biÖt ®Ó dù phßng bï ®¾p rñi ro, lîi nhuËn cha chia, gi¸ trÞ t¨ng lªn do ®Þnh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c lo¹i vèn vµ quü kh¸c. 2.3.2. Sö dông vèn: 2.3.2.1. Cho vay - Cho vay ng¾n h¹n: Tû lÖ d nî cho vay mét kh¸ch hµng so víi vèn tù cã cña C«ng ty Tµi chÝnh: + Kh«ng qu¸ 15% ®èi víi kh¸ch hµng lµ Tæng c«ng ty hoÆc c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng c«ng ty ; + Kh«ng qu¸ 10% ®èi víi kh¸ch hµng kh¸c - Cho vay trung dµi h¹n: + C«ng ty tµi chÝnh trªn c¬ së c©n ®èi nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n ( kh«ng ®îc cho vay trung vµ dµi h¹n b»ng nguån vèn ng¾n h¹n ); + Trêng hîp cho vay trung vµ dµi h¹n theo dù ¸n trong Tæng c«ng ty, c«ng ty tµi chÝnh ph¶i dùa trªn c¬ së c©n ®èi nguån vèn thÝch hîp vµ c¨n cø vµo c¸c dù ¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. + Tû lÖ vèn cho vay ®èi víi mét dù ¸n so víi vèn tù cã cña c«ng ty tµi chÝnh: Kh«ng qu¸ 30% ®èi víi dù ¸n ®îc héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty b¶o l·nh; Kh«ng qu¸ 20% víi c¸c trêng hîp kh¸c Trêng hîp vît qu¸ tû lÖ trªn ph¶i ®îc Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc chÊp thËn b»ng v¨n b¶n. - ViÖc cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi Tæng c«ng ty vay ph¶i cã ý kiÕn chÊp thuËn cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty. 2.3.2.2. C«ng ty tµi chÝnh ®îc gãp vèn, mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn b»ng nguån vèn tù cã cña m×nh nhng tæng sè vèn nãi trªn kh«ng vît qu¸ 30% vèn tù cã cña c«ng ty tµi chÝnh. 2.3.2.3 . Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kh¸c: - C«ng ty tµi chÝnh ®îc uû th¸c, nhËn uû th¸c ®Çu t vµ lµm ®¹i lý huy ®éng vèn trong vµ ngoµi níc, bao gåm c¶ nguån vèn Tæng c«ng ty giao ®Ó ®Çu 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t vµo nh÷ng c«ng tr×nh, dù ¸n cña Tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn - §¹i lý ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp cho Tæng c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c¸c doanh nghiÖp mµ Tæng c«ng ty gãp vèn kinh doanh vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®èi víi Tæng c«ng ty - T vÊn ®Çu t, t vÊn vÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ vµ qu¶n lý tµi s¶n kh¸c theo yªu cÇu cña Tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®èi víi Tæng c«ng ty - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kh¸c khi ®îc Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn. 2.3.2.4. C«ng ty tµi chÝnh kh«ng ®îc thùc hiÖn dÞch vô thanh to¸n. 3. M« h×nh tæ chøc cña C«ng ty tµi chÝnh bu ®iÖn: 3.1. Nguyªn t¾c tæ chøc vµ ®iÒu hµnh: - C«ng ty chÞu sù qu¶n lý cña Tæng c«ng ty vÒ vèn, vÒ chiÕn lîc ph¸t triÓn vÒ tæ chøc, vÒ nh©n sù, vµ chÞu sù qu¶n lý cña Ng©n hµng Nhµ níc vÒ néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng nghiÖp vô. - C«ng ty thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh tÝn dông, Ng©n hµng vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. - C«ng ty chÞu sù qu¶n lý, thanh tra, gi¸m s¸t cña Ng©n hµng Nhµ níc. - Tæng c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ c¸c kho¶n ®Çu t vµ cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi Tæng c«ng ty khi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã do Tæng c«ng ty qui ®Þnh còng nh c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cña Tæng c«ng ty liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. 3.2. M« h×nh tæ chøc: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc 2 Phã gi¸m ®èc 1 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng kÕ to¸n ng©n quü Phßng tÝn dông Tæ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t Phßng hµnh chÝnh lÔ t©n Phßng tin häc thèng kª Tæ tæng hîp kiÓm so¸t chi nh¸nh tp hå chÝ minh Phßng nghiªn cøu thÞ trêng Phßng ®Çu t chøng kho¸n Phßng tæ chøc lao déng chi nh¸nh tp hµ néi 3.2.1. Phßng KÕ to¸n - Ng©n quü : -Ghi chÐp ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, vèn; qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. -Tæng hîp lËp c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n theo ®Þnh kú - Qu¶n lý ng©n quü, lËp ph¬ng ¸n vµ sö dông ng©n quü cho kinh doanh - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt khi ®îc giao. 3.2.2. Phßng tÝn dông: - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh tÝn dông th«ng qua ho¹t ®éng huy ®éng vèn, tiÕp nhËn vèn uû th¸c ®Çu t ®Ó cho vay phôc vô nhu cÇu vèn cña Tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c¸c doanh nghiÖp mµ Tæng c«ng ty gãp vèn. - TiÕp xóc víi kh¸ch hµng ®Ó tiÕp nhËn nhu cÇu vay vèn - X©y dùng ph¬ng ¸n huy ®éng vèn phôc vô nhu cÇu cho vay trong tõng thêi kú vµ tæ chøc thùc hiÖn. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt khi ®îc giao. 3.2.3 . Tæ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t: - ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t cña c«ng ty thùc hiÖn ®Çu t , cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c. -ThÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t hoµn thµnh vµ c¸c dù ¸n ®Çu t thiÕt bÞ lÎ cña Tæng c«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt nam 3.2.4. Phßng hµnh chÝnh lÔ t©n: - Thùc hiÖn c«ng t¸c thêng trùc b¶o vÖ gi÷ trËt tù an ninh - Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th lu tr÷ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §ãn tiÕp vµ híng dÉn kh¸ch ®Õn lµm viÖc, phôc vô héi nghÞ. 3.2.5. Phßng tin häc - thèng kª: - X©y dùng bé m· phôc vô cho qu¶n lý mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty -Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª qu¶n lý vµ b¶o mËt d÷ liÖu trªn hÖ thèng tin häc cña c«ng ty 3.2.6. Tæ Tæng hîp- KiÓm so¸t: - Thùc hiÖn nghiÖp vô th ký v¨n phßng . - Thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm to¸n néi bé -T vÊn vÒ mÆt ph¸p lý. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt khi ®îc giao. 3.2.7. Phßng nghiªn cøu thÞ trêng: - T×m kiÕm kh¸ch hµng vµ triÓn khai cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng bao gåm: t vÊn tµi chÝnh, t vÊn qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸c nghiÖp vô t vÊn kh¸c n»m trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty. -Nghiªn cøu ®Ò xuÊt vµ tham gia hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm dÞch vô hiÖn t¹i, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi cña c«ng ty . 3.2.8. Phßng ®Çu t chøng kho¸n: - §Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t tµi chÝnh, ph¸t hµnh chøng kho¸n, t vÊn nghiÖp vô ho¹t ®éng thÞ trêng vèn vµ c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh kh¸c. - Thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t ®· phª duyÖt vµ qu¶n lý c¸c kho¶n vèn ®Çu t cña c«ng ty. 3.2.9. Phßng Tæ chøc- Lao ®éng: - Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty . - X©y dùng triÓn khai thùc hiÖn ®iÒu chØnh c¸c chÕ ®é quy chÕ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l¬ng, ®µo t¹o vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c ®èi víi c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty 4. HÖ thèng qu¶n lý: - C¸n bé ph¶i cã chuyªn m«n qu¶n lý vµ ®îc ®µo t¹o vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp theo ®óng chuÈn mùc qu¶n lý chuyªn nghiÖp. - HÖ thèng qu¶n lý ®îc x©y dùng theo nguyªn t¾c ®iÒu hµnh trùc tuyÕn tõ trªn xuèng, b¸o c¸o trùc tuyÕn tõ díi lªn. Tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n ®îc c©n b»ng vµ ph©n cÊp theo møc ®é. ¦u tiªn gi¶i quyÕt mèi c«ng viÖc b»ng mèi quan hÖ t¬ng t¸c. -Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh chung vµ thùc hiÖn c¸c quyÒn trùc tiÕp cña gi¸m ®èc . - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tõng m¶ng c«ng viÖc díi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc. 5. Nh©n sù: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh©n sù cña c«ng ty Tµi chÝnh bu ®iÖn ®îc lùa chän theo nguyªn t¾c tuyÓn dông, ®îc ®µo t¹o theo chøc danh vµ cã kü n¨ng vÒ nghÒ nghiÖp. Nh©n sù ®îc ®µo t¹o theo chÝnh quy vµ lµm ®óng ngµnh nghÒ ®µo t¹o vµ tiÕp tôc ®îc ®µo t¹o theo chuyªn ngµnh. II. ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tµi chÝnh bu ®iÖn 1.Môc tiªu vµ nhiÖm vô chiÕn lîc:  X©y dùng, tæ chøc ®Ó c«ng ty ho¹t ®éng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng chÝnh; * T¹o dùng mét c«ng ty bÒn v÷ng, «n ®Þnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi cã nguån nh©n lùc víi yªu cÇu chuÈn mùc cao, thÝch øng víi tèc ®é ®æi míi vµ ph¸t triÓn. * H×nh thµnh nÒn t¶ng, c¬ së cho c«ng ty b»ng hÖ thèng thÓ chÕ cho quan hÖ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng, quy trÝnh cho t¸c nghiÖp, cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp vµ v¨n minh, v¨n ho¸ cho toµn c«ng ty vµ mäi ngêi. *Trë thµnh c«ng cô quan träng vÒ tµi chÝnh cho Tæng c«ng ty, ®Æc biÖt cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng vÒ ®Çu t * TÝch luü vèn cho Tæng c«ng ty bµng kÕt qu¶ tèi ®a lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian qua: 2.1. Ho¹t ®éng nghiÖp vô: - Ký hîp ®ång tµi trî víi Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn chi nh¸nh B×nh §Þnh ®Ó cung cÊp vèn cho c¸c dù ¸n Bu chÝnh viÔn th«ng cña miÒn trung vµ mét sè tØnh phÝa Nam víi h¹n møc tÝn dông lµ 128,686 tû VND. Hai bªn còng ®ang bµn b¹c tiÕn tíi ký nh÷ng hîp ®ång tµi trî kh¸c víi h¹n møc kho¶ng 150 tû VND - Ký kÕt hîp ®ång hîp t¸c gi÷a c«ng ty vµ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn hµng h¶i, Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ¸ ch©u ®Ó cung cÊp tÝn dông cho c¸c dù ¸n cña ngµnh. - §· vµ ®ang tiÕn hµnh xóc tiÕn ho¹t ®éng hîp t¸c víi Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt nam, Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ T©y, Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn kü th¬ng, Ng©n hµng Hµ Néi ... 2.2. Ho¹t ®éng tÝn dông: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝnh ®Õn n¨m 2001, PTF ®· ký hîp ®ång tÝn dông víi tæng sè vèn kho¶ng trªn tû VND vµ thÈm ®Þnh dù ¸n víi tæng sè vèn kho¶ng trªn 65 tû VND trong tæng sè vèn. Hoµn thµnh c¸c thñ tôc uû quyÒn, b¶o l·nh cña Tæng c«ng ty cho c¸c dù ¸n ®Çu t 2.3. Ho¹t ®éng ®Çu t: §· x©y dùng dù ¸n thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn ®Çu t ®Ó ®Çu t vèn cho dù ¸n khai th¸c m¹ng t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Phèi hîp víi C«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô Hµ néi x©y dùng dù ¸n x©y dùng trung t©m th¬ng m¹i ®iÖn tö - viÔn th«ng - tin häc §µm ph¸n víi SBC vµ mét sè ®èi t¸c thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn kinh doanh chøng kho¸n . 2.4. Ho¹t ®éng t vÊn: X©y dùng ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ cho c«ng ty x©y dùng bu ®iÖn, cung cÊp giíi thiÖu mét sè dÞch vô t vÊn cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong ngµnh cã kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸. 9 b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh ChØ tiªu STT 1. N¨m 1999 Chi phÝ 3. Lîi nhuËn tríc thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch ThuÕ VAT ThuÕ TNDN ThuÕ TNCN ThuÕ kh¸c 5. N¨m 2001 N¨m 2002 KH TH % KH TH % KH TH % KH TH Doanh thu 6.706,00 5.927,06 88,38 5.946,82 6.240,78 104,94 16.700,00 16.719,35 100,12 27.976,45 2. 4. N¨m 2000 6.186,00 4.516,21 73,01 5.529,00 5.619,52 101,64 16.105,00 15.957,73 99,09 26.761,91 Luü kÕ % TH 28.887,19 26.093,46 520,00 1.410,85 271,32 299,96 621,26 207,12 595,00 761,62 128,00 1.214,53 2.793,73 353,60 959,38 271,32 203,97 422,46 207,12 404,00 518,47 128,33 825,88 1.900,30 172,45 466,64 270,59 214,71 305,13 142,11 400,85 413,13 103,06 675,59 1.184,90 117,87 95,99 92,17 78,19 198,80 207,11 13,31 0,85 100 210,00 190,00 162,23 77,25 238,53 125,54 11,51 0,85 100,00 286,09 388,65 254,40 888,81 39,14 2,55 5,20 166,40 0,85 451,47 271,32 14,32 0,85 100,00 0.85 0,85 0,85 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. ®¸nh gi¸ tæng qu¸t : 1. C¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: N¨m 2001 PTF ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh sau: - Doanh thu 16.719.350.000 = 100,12% kÕ ho¹ch -Nép ng©n s¸ch nhµ níc 413,13 = 103,06% kÕ ho¹ch -Lîi nhuËn 518,47 =128,33% kÕ ho¹ch 2. Nh÷ng khã kh¨n víng m¾c cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng : Thø nhÊt, giai ®o¹n ®Çu trong kho¶ng 3 n¨m, trong ®ã n¨m thø nhÊt C«ng ty ph¶i tËp trung x©y dùng mét nÒn mãng ®Ó cã thÓ v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ®ã lµ x¸c ®Þnh vµ c¬ cÊu tæ chøc theo môc tiªu, chiÕn lîc l©u dµi, ®¶m b¶o cho sù hiÓu biÕt vµ th«ng th¹o nhÊt ®Þnh tríc khi hµnh nghÒ, thiÕt lËp mét hÖ thèng thÓ chÕ vµ quy ®Þnh cho ®iÒu hµnh vµ t¸c nghiÖp, t¹o nªn mét phong c¸ch vµ ph¬ng ph¸p lµm viÖc míi cã khoa häc. Thø hai, c¸c chØ sè kÕ ho¹ch cña c«ng ty tuú thuéc vµo sù biÕn ®éng kh«ng ai cã thÓ ®a ra trong nÒn kinh tÕ ViÖt nam nh l¹m ph¸t, tû gi¸, møc ®é cung cÇu vèn ®Çu t, chÝnh s¸ch ®Çu t nªn víi c«ng ty chØ lµm nh÷ng g× cã thÓ trong mét ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh ®îc coi lµ ph¶i chÊp nhËn. Thø ba, c¸c chØ sè kÕ ho¹ch cña c«ng ty l¹i liªn quan ®Õn qui ®Þnh vµ chÊp nhËn cña Tæng c«ng ty vµ hiÖu qu¶ trong tõng ®¬n vÞ nªn c«ng ty cã ph¬ng ch©m thÊp nhÊt chi phÝ ®Çu vµo, hîp lý ®Çu ra ®Ó ®îc ph¸t triÓn vµ ®ång nhÊt lîi Ých gi÷a c«ng ty víi Tæng c«ng ty. §©y lµ khã kh¨n lín nhÊt bëi nh÷ng qui chÕ, ph¸p chÕ lu«n thay ®æi lµ g©y nªn nh÷ng c¶n trë lín trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Lµ mét m« h×nh hoµn toµn míi ë ViÖt nam, hÖ thèng v¨n b¶n vÒ c«ng ty tµi chÝnh trong Tæng c«ng ty/ TËp ®oµn hÇu nh cha cã g×, c«ng ty ph¶i vËt lén víi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ tiÒn tÖ vµ tÝn dông chång chÐo vµ m©u thuÉn nhau. Theo qui ®Þnh, c«ng ty chØ ®îc cho vay kh«ng qu¸ 15% vèn ®iÒu lÖ cho mét doanh nghiÖp, tøc lµ 10,5 tû. Tuy nhiªn, Tæng c«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng cã tíi 97 doanh nghiÖp h¹ch to¸n phô thuéc chØ dîc coi lµ mét doanh nghiÖp nªn kh«ng thÓ cho vay qu¸ 10,5 tû. Nh vËy víi 70 tû c«ng ty chØ cho vay ®îc 10,5 tû cßn 60 tû dïng ®Ó ®Çu t tµi chÝnh vµ cho vay c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. Nhng viÖc cho vay c¸c ®¬n vÞ ®éc lËp nµy còng kh«ng dÔ v× c¸c ®¬n vÞ ®éc lËp nµy ®ang thùc hiÖn víi c¸c Ng©n hµng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¶i ph¸p lµ ph¶i cho vay u ®·i nhng míi chØ ®îc 5 tû cßn l¹i chñ yÕu lµ cho vay lu ®éng. Ngoµi ra c«ng ty cßn chän gi¶i ph¸p cho vay gi¸p lng tøc lµ Ng©n hµng lµm trung gian cho c«ng ty tµi chÝnh cho vay víi kh¸ch hµng. Trong ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng , nhu cÇu vay vèn b»ng ngo¹i tÖ ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ rÊt lín song PTF l¹i kh«ng ®îc phÐp huy ®éng vµ cho vay b»ng ngo¹i tÖ. VÒ huy ®éng vèn: PTF kh«ng cã th«ng tin sím vÒ chiÕn lîc ®Çu t vµ nhu cÇu vèn ®Çu t vµ kÕ ho¹ch huy ®éng vèn nªn rÊt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh huy ®éng , PTF l¹i kh«ng ®îc huy ®éng vèn ng¾n h¹n díi 1 n¨m vµ h¹n chÕ trong ®èi tîng ®Çu t vèn nªn ho¹t ®éng l¹i cµng bÞ bã hÑp . VÒ ®Çu t tµi chÝnh : Do ph¹m vi ho¹t ®éng nªn PTF chØ cã thÓ ®Çu t vµo c¸c liªn doanh vµ c«ng ty cæ phÇn trong ngµnh nªn sè rÊt nhá chØ kho¶ng trªn 200 triÖu VND. Môc tiªu ®Æt ra khi thµnh lËp c«ng ty lµ t¹o sù chuyªn m«n ho¸ trong ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, ph¸t huy hiÖu qu¶ trong qu¶n lý tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ trong Tæng c«ng ty. Nhng trªn thùc tÕ, PTF l¹i bÞ ®Æt ra ngoµi c¬ chÕ vËn hµnh tµi chÝnh trong khi vÞ trÝ cña c«ng ty lµ m¾t xÝch quan träng trong c¬ chÕ ®ã . Tæng c«ng ty vÉn thùc hiÖn vay vµ bao cÊp vÒ vèn cho c¸c thµnh viªn th«ng qua Ban Tµi ChÝnh, viÖc qu¶n lý mét lîng vèn tËp trung ng¾n dµi h¹n víi c¬ chÕ ®¬n vÞ cã vèn ®îc hëng l·i, c«ng ty tµi chÝnh lµm trung gian vay tr¶ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thñ tôc, rñi ro vÉn cha ®îc thùc hiÖn. NhiÖm vô chÝnh cña PTF lµ trung gian gi÷a Tæng c«ng ty vµ thÞ trêng tµi chÝnh, song Tæng c«ng ty vÉn trùc tiÕp quan hÖ víi c¸c tæ chøc tÝn dông khiÕn cho PTF trë nªn thõa, kh«ng biÕt h¹n møc tÝn dông, kh«ng ®îc chØ ®¹o vÒ l·i suÊt cho vay. IV. môc tiªu chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch n¨m 2002 cña c«ng ty tµi chÝnh bu ®iÖn . 1. Môc tiªu chiÕn lîc: Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng chÝnh: - T¹o dùng mét c«ng ty bÒn v÷ng, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi cã nguån nh©n lùc víi yªu cÇu chuÈn mùc cao, thÝch øng víi tèc ®é ®æi míi vµ ph¸t triÓn. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - H×nh thµnh nÒn t¶ng , c¬ së cho c«ng ty b»ng hÖ th«ng thÓ chÕ cho quan hÖ diÒu hµnh ho¹t ®éng, quy tr×nh cho t¸c nghiÖp, cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp vµ v¨n minh, v¨n ho¸ cho toµn c«ng ty vµ víi mäi ngêi. -Trë thµnh c«ng cô quan träng vÒ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, tËp ®oµn,®Æc biÖt cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ thÞ trêng ®Çu t vµ thÞ trêng tiªu thô. - TÝch luü vèn cho Tæng c«ng ty b»ng kÕt qu¶ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty. 2.KÕ ho¹ch n¨m 2002: 1. Doanh thu 2. Tæng chi phÝ 3. Lîi nhuËn tríc thuÕ 4. Nép ng©n s¸ch nhµ níc 5. Lîi nhuËn sau thuÕ 27.976.450.000 26.761.910.000 1.214.530.000 675,59 825,88 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thay lêi kÕt C«ng ty tµi chÝnh bu ®iÖn lµ doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp, thµnh viªn cña Tæng c«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, lµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng ho¹t ®éng theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông. V× lµ mét m« h×nh míi, nªn ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ mäi mÆt. Song trong t¬ng lai kh«ng xa, víi sù gióp ®ì cña chÝnh phñ vµ b»ng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cu¶ m×nh, c«ng ty Tµi chÝnh bu diÖn ch¾c ch¾n sÏ thÓ hiÖn ®óng vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh ®Çu thùc tËp t¹i c«ng ty Tµi chÝnh bu ®Þªn , em ®· cã nh÷ng nh×n nhËn ban ®Çu, ch¾c ch¾n sÏ cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt; rÊt mong cã ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c«ng ty ®Ó em cã mét bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña TS . Lª §øc L÷ vµ Ban l·nh ®¹o c«ng ty Tµi chÝnh bu ®iÖn ®Ó em hoµn thµnh tèt b¶n b¸o c¸o nµy. 15
- Xem thêm -