Tài liệu Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty tnhh công nghệ và thương mại vcom

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hµng ho¸ lµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó trao ®æi nh»m môc tiªu ®· ®Þnh trong ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Trong ®ã c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm chiÕm gi÷ mét vai trß then chèt, chØ cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm hµng ho¸ cña m×nh th× míi thùc hiÖn ®îc gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò quan träng cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, kÕt thóc qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang, em ®· chän lµm ®Ò tµi lµm luËn v¨n tèt nghiÖp lµ: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang”. Néi dung cña bµi luËn v¨n gåm: Ch¬ngI:Giíi thiÖu vÒ chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang. Ch¬ngII:Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang. Ch¬ngIII:Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang. Víi thêi gian, tr×nh ®é lý luËn còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp cïng c¸c anh chÞ, c« chó trong chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o híng dÉn Ths. NguyÔn T. Thu Hµ ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ngI: Giíi thiÖu vÒ chi nh¸nh c«ng ty Dona bochang 1/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang: XÐt ®Ò nghÞ cña C«ng ty h÷u h¹n §ång Nai Bochang Quèc tÕ (viÕt t¾t Dona Bochang, lµ C«ng ty liªn doanh gi÷a: Nhµ m¸y dÖt Thèng nhÊt tØnh §ång Nai (ViÖt Nam) víi C«ng ty Bochang International (§µi Loan)). T¹i c«ng v¨n sè 99206/DB – TG§ ngµy 28/12/1999, ý kiÕn cña UBND thµnh phè Hµ Néi t¹i c«ng v¨n sè 111/UB – KH§T ngµy 14/1/2000 Bé trëng Bé kÕ ho¹ch ®Çu t ®· phª duyÖt më chi nh¸nh t¹i Hµ Néi cña C«ng ty Dona Bochang cã trô së ®Æt t¹i sè 1 ngâ 539 NguyÔn V¨n Cõ – HuyÖn Gia L©m- Thµnh phè Hµ Néi. Chi nh¸nh cña C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n, tµi kho¶n vµ con dÊu riªng. Ho¹t ®éng cña chi nh¸nh tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt ViÖt Nam vµ cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. Chi nh¸nh C«ng ty chuyªn ho¹t ®éng kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng kh¨n b«ng vµ hµng dÖt gia dông tiªu thô t¹i Hµ Néi. Chi nh¸nh cña C«ng ty cã nghÜa vô nép thuÕ TNDN hµng n¨m b»ng 15% lîi nhuËn thu ®îc trong 10 n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh vµ b»ng 25% trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. 2/ Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña chi nh¸nh: Chi nh¸nh ®îc thµnh lËp víi chøc n¨ng ho¹t ®éng riªng, kinh doanh c¸c lo¹i kh¨n b«ng vµ hµng dÖt gia dông t¹i thÞ trêng Hµ Néi. Giíi thiÖu vµ qu¶ng b¸ c¸c mÆt hµng s¶n phÈm cña C«ng ty ®Õn víi ngêi tiªu dïng. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, nhu cÇu thÞ trêng, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt víi C«ng ty gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò m¾c trong s¶n xuÊt, kinh doanh, ®ång thêi n©ng cao chÊt lîng phôc vô, uy tÝn s¶n phÈm ®Ó kh«ng ngõng më réng m¹ng líi tiªu thô ra c¸c tØnh miÒn B¾c. Nghiªm chØnh thùc hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n, c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn, ®ång thêi tù t¹o nguån vèn trong kinh doanh, lu th«ng hµng ho¸ trªn c¬ së lÊy thu bï chi, ®¶m b¶o viÖc kinh doanh cã l·i vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi Nhµ níc ViÖt Nam. MÆc dï, chi nh¸nh míi thµnh lËp ®îc 5 n¨m nhng ®· cè g¾ng phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái ®em hÕt t©m huyÕt, lßng nhiÖt t×nh vµ søc lùc cña m×nh vµo c«ng viÖc ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn tr×nh ®é cao, tËn t×nh cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc ®· gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña chi nh¸nh, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng ngµy mét t¨ng. 3/C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1.S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: Trong c¬ chÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¸c ngµnh hµng, c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, bé m¸y cña chi nh¸nh ®îc bè trÝ mét c¸ch gän nhÑ, linh ho¹t nhng vÉn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban trong toµn chi nh¸nh. S¬ ®å 1: tæ chøc Bé m¸y Chi nh¸nh C«ng Ty Dona Bochang Gi¸m ®èc chi nh¸nh Phßng kinh doanh tæng hîp Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kho 3.2.Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c bé phËn phßng ban: *Gi¸m ®èc: ChØ ®¹o, x©y dùng c¸c chiÕn lîc kÕ ho¹ch ph¬ng ¸n kinh doanh. QuyÕt ®Þnh lùa chän c¸c ph¬ng ¸n vµ huy ®éng c¸c nguån lùc ®Ó tæ chøc thùc hiÖn. §iÒu chØnh, thay ®æi, bæ sung c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh cho phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty. Lµ ngêi ®¹i diÖn cao nhÊt cho ph¸p nh©n cña chi nh¸nh C«ng ty trong ®ã: + VÒ hµnh chÝnh lµ ngêi ®øng ®Çu chi nh¸nh C«ng ty. + VÒ ph¸p lý lµ ngêi cã quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt. + VÒ tµi chÝnh lµ ngêi ®¹i diÖn chñ së h÷u, chñ tµi kho¶n. + VÒ kinh tÕ vµ kinh doanh lµ ngêi quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty. * Trî lý gi¸m ®èc: cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty. * Phßng kinh doanh tæng hîp: cã nhiÖm vô tæ chøc tiªu thô hµng ho¸, tæ chøc vµ qu¶n lý hÖ thèng b¸n hµng, m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty, ®ång thêi cã chøc n¨ng giao dÞch, ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng, ký kÕt c¸c hîp ®ång b¸n hµng, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång, ph©n phèi hµng ho¸ cho c¸c ®¹i lý, cöa hµng cña chi nh¸nh C«ng ty, ®ång thêi cã nhiÖm vô ®iÒu tra nhu cÇu thÞ trêng, qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, n¨ng lùc chi nh¸nh C«ng ty ®Õn víi kh¸ch hµng. * Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng chuÈn bÞ vµ qu¶n lý nguån tµi chÝnh phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c kho¶n l¬ng cho c¸n bé nh©n viªn trong 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chi nh¸nh C«ng ty, phßng cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kÕt qu¶ kinh doanh, vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú, tõng n¨m kÕ ho¹ch. Phßng còng cã nhiÖm vô ho¹ch to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Nhµ níc ViÖt Nam. * Phßng kho: cã chøc n¨ng tæ chøc tiÕp nhËn, vËn chuyÓn hµng ho¸ xuèng kho, qu¶n lý vµ tæ chøc s¾p xÕp hµng ho¸ khoa häc, hîp lý, cã nhiÖm vô b¶o qu¶n hµng ho¸ cã trong kho kh«ng bÞ gi¶m vÒ chÊt lîng vµ ®Õn khi cã lÖnh th× tiÕn hµnh chuÈn bÞ xuÊt kho cho kh¸ch hµng sao cho ®óng thêi gian vµ tiÕn ®é. §ång thêi khi xuÊt kho chÞu tr¸ch nhiÖm bèc xÕp dì vµ vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng nh ®· ký kÕt tho¶ thuËn. 4/§Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty: 4.1 . Nguån nh©n lùc cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang: 4.1.1.Nguån nh©n lùc: Vèn, c«ng nghÖ vµ con ngêi lµ 3 ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn mµ mét doanh nghiÖp bÊt kú nµo còng ph¶i cã, trong ®ã con ngêi lµ yÕu tè cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ¶nh hëng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp vµ nã cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. N¾m b¾t ®îc vÊn ®Ò ®ã bé phËn qu¶n lý chi nh¸nh C«ng ty ®· chó träng vµo kh©u ®µo t¹o vµ tuyÓn chän nguån nh©n lùc. Víi mét ®éi ngò nh©n viªn tr×nh ®é cao, nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c chuyªn m«n ®· thÓ hiÖn râ sù quan t©m, ®·i ngé mét c¸ch thÝch ®¸ng cña l·nh ®¹o ®Õn ®éi ngò nh©n viªn trong chi nh¸nh C«ng ty. Víi chøc n¨ng chñ yÕu vÒ kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô, v× vËy nguån nh©n lùc quan träng lµ ë chÊt lîng chø kh«ng phô thuéc nhiÒu vµo sè lîng. HiÖn nay, chi nh¸nh C«ng ty cã 18 c¸n bé nh©n viªn, trong ®ã cã 2 ngêi trªn tr×nh ®é §¹i häc, 11 ngêi tr×nh ®é §¹i häc, Cao ®¼ng vµ 5 ngêi cã tr×nh ®é Trung, s¬ cÊp. Víi ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao l¹i ®îc tæ chøc trong m«i trêng lµm viÖc cã tÝnh kû luËt, xong bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc lu«n cëi më, s«i næi nhiÖt t×nh th× chi nh¸nh C«ng ty ®· vµ ®ang kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. §Ó cã thÓ hiÓu râ h¬n vÒ ®éi ngò nh©n viªn trong chi nh¸nh C«ng ty ta cã thÓ xem b¶ng díi ®©y : B¶ng 1: C¬ cÊu nh©n sù §¬n vÞ tÝnh:Ngêi Tû Tû N¨m N¨m N¨m Tû träng ChØ tiªu träng träng 2002 2003 2004 (%) (%) (%)` Tæng sè lao ®éng 13 100 15 100 18 100 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Trªn §¹i häc 2. §¹i häc, Cao ®¼ng 3. Trung, s¬ cÊp 1 8 4 7,7 61,5 30,8 2 9 4 13,3 60 26,7 2 11 5 11,1 61,1 27,8 1. Lao ®éng níc ngoµi 2. Lao ®éngViÖt Nam 1 12 7,7 92,3 1 14 6,7 93,3 1 17 5,6 94,4 1. Díi 35 tuæi 2. Tõ 35 ®Õn 40 tuæi 3. Trªn 45 tuæi 10 2 1 76,9 15,4 7,7 12 2 1 80 13,3 6,7 14 3 1 77,7 16,7 5,6 (Nguån: Phßng gi¸m ®èc) Qua b¶ng sè liÖu trªn ®©y ta thÊy tæng lao ®éng n¨m 2003 t¨ng 15,38% so víi n¨m 2002 vµ n¨m 2004 t¨ng lªn 20% so víi n¨m 2003. Tuy lao ®éng cã t¨ng cao nhng còng kh«ng ¶nh hëng ®Õn thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong chi nh¸nh C«ng ty. Ngoµi t¨ng vÒ sè lîng ngêi lao ®éng th× chÊt lîng ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n ngµy cµng cao. §iÒu ®ã chøng tá chi nh¸nh C«ng ty ®· cã bíc chuÈn bÞ tèt vÒ nguån nh©n lùc ®Ó æn ®Þnh thÞ trêng Hµ Néi, tiÕn tíi x©m nhËp thÞ trêng c¸c tØnh miÒn B¾c. 4.1.2.Thu nhËp ngêi lao ®éng: So víi nhiÒu doanh nghiÖp liªn doanh, C«ng ty TNHH kh¸c, thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong chi nh¸nh C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®¹t møc kh¸ cao, dao ®éng trong kho¶ng trªn díi 1,8 triÖu ®ång/ngêi/th¸ng.Thu nhËp b×nh qu©n ngêi lao ®éng cña chi nh¸nh C«ng ty trong giai ®o¹n 2002-2004 ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 2: Thu nhËp ngêi lao ®éng trong chi nh¸nh T¨ng T¨ng (gi¶m) (gi¶m) §¬n vÞ N¨m N¨m N¨m 2003 so 2004 so ChØ tiªu tÝnh 2002 2003 2004 víi víi 2002 2003 (%) (%) Sè lao ®éng Ngêi 13 15 18 15,38 20 b×nh qu©n §ång/ Thu nhËp ngêi ngêi/ 1.200.000 1.400.000 1.800.000 16,7 28,57 lao ®éng th¸ng (Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n) Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®Ó t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng, chi nh¸nh C«ng ty vÉn ®ang 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nç lùc s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y kinh doanh ngµy mét gän nhÑ, linh ho¹t, ®Ó cã thÓ vËn hµnh tr¬n chu, hiÖu qu¶ dÔ dµng tiÕp cËn vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. Nh×n b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy thu nhËp cña ngêi lao ®éng t¨ng lªn qua c¸c n¨m 2002 – 2004 mµ cô thÓ lµ n¨m 2003 t¨ng 16,7% so víi n¨m 2002 vµ n¨m 2004 t¨ng 28,57% so víi n¨m 2003 víi mét møc l¬ng cao, chÕ ®é thëng cïng chÝnh s¸ch ®·i ngé tho¶ ®¸ng th× ®éi ngò nh©n viªn trong chi nh¸nh C«ng ty cã thÓ yªn t©m lµm viÖc, tËn tuþ, hÕt lßng phÊn ®Êu v× sù ®i lªn cña chi nh¸nh C«ng ty. 4.1.3.Bè trÝ lao ®éng gi÷a c¸c bé phËn vµ mèi quan hÖ cña chóng: Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh viÖc bè trÝ s¾p xÕp c¸c bé phËn phßng ban, ®éi ngò nh©n viªn trong chi nh¸nh C«ng ty theo yªu cÇu cña c«ng viÖc kinh doanh. Tuy nhiªn gi÷a c¸c phßng vÉn cã mét mèi quan hÖ t¬ng ®èi mËt thiÕt, cã sù hç trî, hîp t¸c cïng thùc hiÖn môc tiªu chung ®ã lµ sù æn ®Þnh, bÒn v÷ng, uy tÝn vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh C«ng ty. B¶ng 3. Bè trÝ lao ®éng gi÷a c¸c phßng ban §¬n vÞ tÝnh:Ngêi 2004 TT Tªn bé phËn Chøc danh Sè lîng Tæng Gi¸m ®èc 1 2 1 Phßng gi¸m ®èc Trî lý 1 Trëng phßng 1 7 2 Phßng kinh doanh Nh©n viªn 6 tæng hîp Trëng phßng 1 4 3 Phßng tµi chÝnh Nh©n viªn 3 kÕ to¸n Trëng phßng 1 5 4 Phßng kho Nh©n viªn 4 Tæng sè c¸n bé nh©n viªn 18 5 (Nguån: Phßng gi¸m ®èc) 4.2.C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña chi nh¸nh C«ng ty: 4.2.1. C¬ cÊu tµi s¶n cña chi nh¸nh C«ng ty: ViÖc ®a chi nh¸nh vµo ho¹t ®éng míi ®îc 5 n¨m, nªn c¬ cÊu tµi s¶n cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang lµ vÉn cßn t¬ng ®èi nhá vµ cã nhiÒu biÕn ®éng. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn cô qua b¶ng sè liÖu sau ®©y. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 2002 ChØ tiªu Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n lu®éng Tæng tµi s¶n B¶ng 4: C¬ cÊu tµi s¶n N¨m 2003 N¨m 2004 Sè lîng (triÖu ®ång) Tû träng (%) Sè lîng (triÖu ®ång) Tû träng (%) Sè lîng (triÖu ®ång) 1.949 24,88 2.400 25,91 2.976 T¨ng T¨ng (gi¶m) (gi¶m) Tû 2003 2004 träng so víi so víi (%) 2002 2003 (%) (%) 25,66 23,14 24 5.885 7.834 75,12 100 6.864 9.264 74,09 100 8.620 11.596 74,34 100 16,64 18,25 25,58 25,17 (Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n) Qua b¶ng sè liÖu trªn chóng ta thÊy ®îc sù ph¸t triÓn vît bËc cña chi nh¸nh C«ng ty, tæng tµi s¶n cña chi nh¸nh C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. N¨m 2003 t¨ng 18,25% so víi tæng tµi s¶n n¨m 2002, ®Æc biÖt h¬n n¨m 2004 ®· t¨ng lªn ®Õn 25,17% so víi n¨m 2003. Qua ®ã th× tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n lu ®éng còng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2004, tµi s¶n lu ®éng t¨ng 46,47%, tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng kho¶ng 52,69% chøng tá bíc nh¶y vät cña chi nh¸nh trong qu¸ tr×nh më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. 4.2.2. Nguån vèn cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang: 4.2.2.1 . C¬ cÊu nguån vèn: Chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang ®îc thµnh lËp víi nhiÖm vô giíi thiÖu s¶n phÈm, x©m nhËp chiÕm lÜnh thÞ trêng s¶n phÈm hµng dÖt may gia dông (kh¨n b«ng, th¶m ®Öm, ¸o choµng….) Hµ Néi, tiÕn tíi më réng m¹ng l íi tiªu thô ra toµn miÒn B¾c ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, x©y dùng ®îc uy tÝn, th¬ng hiÖu cho C«ng ty Dona Bochang trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, chi nh¸nh lu«n ®a chÊt lîng s¶n phÈm, lîi Ých kh¸ch hµng nªn hµng ®Çu trong viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm chiÕm lÜnh thÞ trêng. Do ®ã, tæng doanh thu ngµy cµng t¨ng gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn, thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn më réng cña chi nh¸nh. N¨m 2004, tæng nguån vèn cña chi nh¸nh ®· lªn tíi 11.596 triÖu ®ång. Trong ®ã nguån vèn chñ së h÷u lµ 3.680 triÖu ®ång, nguån vèn ®i vay lµ 7.916 triÖu ®ång. C¨n cø vµo sè liÖu ph©n tÝch trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña 3 n¨m gÇn ®©y 2002, 2003, 2004 ta cã thÓ so s¸nh tæng nguån vèn vµ tæng tµi s¶n gi÷a c¸c kú kinh doanh qua b¶ng c¬ cÊu nguån vèn. B¶ng 5: C¬ cÊu nguån vèn N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m2004 T¨ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu Nî ph¶i tr¶ Nguån vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn Sè lîng (triÖu ®ång) Tû Sè lträng îng (%) (triÖu ®ång) Tû träng (%) Sè lîng (triÖu ®ång) Tû träng (%) 5.482 69,98 6.404 69,13 7.916 68,27 2.352 30,02 2.860 30,87 3.680 31,73 7.834 100 9.264 T¨ng (gi¶m) (gi¶m) 2003 so 2004 so víi víi 2002 2003 (%) (%) 16,82 23,61 21,60 28,67 100 11.596 100 18,25 25,17 (Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, tæng nguån vèn cña chi nh¸nh t¨ng nhanh qua tõng n¨m. §Æc biÖt n¨m 2004 t¨ng lªn tíi 25,17% so víi n¨m 2003, trong ®ã nî ph¶i tr¶ cña n¨m 2004 còng t¨ng nhng thÊp h¬n víi 23,61%. MÆc dï, chi nh¸nh C«ng ty ®ang sö dông c¬ cÊu nguån vèn nî kh¸ cao, víi tû sè c¬ cÊu vèn ®Çu t lín h¬n, nhng víi chøc n¨ng lµ nhµ ph©n phèi trung gian lÊy lîi nhuËn vµ viÖc khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm ra thÞ trêng, ho¹t ®éng nh mét doanh nghiÖp th¬ng mai, dÞch vô th× viÖc lu©n chuyÓn hµng ho¸, nguån vèn nh vËy chøng tá sù ®i lªn kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña chi nh¸nh trªn thÞ trêng. 4.2.2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña chi nh¸nh: Ho¹t ®éng nh mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i, dÞch vô th× viÖc sö dông vèn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån vong cña chi nh¸nh. V× vËy, sö dông hîp lý ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶, ph¸t huy ®îc c¸c gi¸ trÞ cña nã th«ng qua c¸c ho¹t ®éng kinh doanh lµ hÕt søc quan träng. ViÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña chi nh¸nh sÏ cho ta thÊy ®îc chÊt lîng ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. B¶ng 6: HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh N¨m N¨m N¨m T¨ng T¨ng 2002 2003 2004 (gi¶m) (gi¶m) §¬n ChØ tiªu Sè tuyÖt Sè tuyÖt Sè tuyÖt 2003 so 2004 so vÞ tÝnh víi 2002 víi 2003 ®èi ®èi ®èi (%) (%) TriÖu ®ång 11.651 13.268 15.472 13,88 16,61 1. Tæng doanh thu 1.800 2.000 2.500 11,11 25 2. Vèn kinh TriÖu ®ång doanh 684 820 1040 19,88 26,83 3. Lîi nhuËn TriÖu ®ång tríc thuÕ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. HÖ sè doanhthu/ vèn kinh doanh b×nh qu©n (1/2) 5. HÖ sè lîi nhuËn/ vèn kinh doanh b×nh qu©n (3/2) LÇn 6,47 6,63 6,19 2,47 -6,63 LÇn 0,380 0,410 0,416 7,89 1,46 (Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n) C¨n cø vµo sè liÖu trong b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy chu kú kinh doanh tõ n¨m 2002 ®Õn 2003 lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng, æn ®Þnh cña chi nh¸nh C«ng ty trªn thÞ trêng Hµ Néi biÓu hiÖn qua hÖ sè doanh thu trªn vèn kinh doanh b×nh qu©n t¨ng 2,47 lÇn vµ hÖ sè lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh b×nh qu©n t¨ng tíi 7,89 lÇn. Nhng n¨m 2004 mÆc dï doanh thu t¨ng 16,61% so víi n¨m 2003 nhng sè vèn t¨ng nhanh h¬n tèc ®é doanh thu nªn hÖ sè doanh thu trªn vèn kinh doanh gi¶m 6,63%. Tuy vËy lîi nhuËn cña chi nh¸nh vÉn liªn tôc t¨ng cao kho¶ng 220 triÖu ®ång t¬ng ®¬ng víi tû lÖ 16,83% tèc ®é nµy t¨ng nhanh h¬n tèc ®é vèn kinh doanh b×nh qu©n nªn hÖ sè lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh b×nh qu©n t¨ng 1,46%. §©y lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ cho viÖc tiÕn tíi më réng thÞ trêng ra c¸c tØnh miÒn B¾c cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang. 5/ T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty: Tuy thµnh lËp cha ®îc l©u nhng chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang víi sù nç lùc, quyÕt t©m cao cña l·nh ®¹o cïng ®éi ngò nh©n viªn chuyªn m«n giái, lu«n lu«n tËn t×nh, hÕt m×nh trong c«ng viÖc v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña chi nh¸nh th× trong nh÷ng n¨m qua chi nh¸nh lu«n kinh doanh cã hiÖu qu¶. Trong c¬ chÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty, c¸c ngµnh hµng, c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trong níc vµ ngoµi níc, v× thÕ chi nh¸nh C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhng b»ng chÝnh n¨ng lùc cña m×nh, chi nh¸nh ®· nhanh chãng kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n ®ã th«ng qua viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh kh¶ thi, cïng sù cè g¾ng nghiªn cøu t×m hiÓu nhu cÇu vµ t×nh h×nh cña thÞ trêng, còng nh viÖc ¸p dông rÊt linh ho¹t c¸c biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn th× chi nh¸nh ®· vît qua ®îc mäi thö th¸ch, ngµy cµng chiÕm ®îc lßng tin, sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng, kh¼ng ®Þnh th¬ng hiÖu, uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng. KÕt qu¶ lµ quy m« thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty kh«ng ngõng ®îc më réng, n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ®éi ngò nh©n viªn trong chi nh¸nh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó cã ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang ta cã thÓ xem xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong b¶ng sè liÖu díi ®©y. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 7: kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cñachi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang. ChØ tiªu 1. Doanh thu tiªu thô 2. Tæng quü l¬ng 3. Tæng sè nh©n viªn 4. Tæng vèn kinh doanh a. Vèn cè ®Þnh b. Vèn lu ®éng 5. Lîi nhuËn tríc thuÕ 6. ThuÕ TNDN(15%) 7. Lîi nhuËn sau thuÕ 8. Thu nhËp ngêi lao ®éng 9. Lîi nhuËn/ doanh thu tiªu thô (5/1) 10. Lîi nhuËn/ Vèn kinh doanh (5/4) 11. Vßng quay vèn lu ®éng (1/4b) N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 T¨ng (gi¶m) T¨ng (gi¶m ) §¬n vÞ tÝnh 2003 so víi 2004 so víi Sè lîng Sè lîng Sè lîng 2002 (%) 2003 (%) TriÖu ®ång 11.651 13.268 15.472 13,88 16,61 TriÖu ®ång 171,6 231 356,4 34,61 54,28 Ngêi 13 15 18 15,38 20 7.834 9.264 11.596 18,25 25,17 1.949 5.885 2.400 6.864 2.976 8.260 23,14 16,64 24 25,58 684 820 1040 19,88 26,83 102,6 123 156 19,88 26,83 581,4 697 884 19,88 26,83 1,2 1,4 1,8 16,67 28,57 % 5,87 6,18 6,72 5,28 8,74 % 8,73 8,85 8,97 1,37 1,36 Vßng 1,98 1,93 1,79 -2,53 -7,25 TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång/ngêi/th¸ng C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu trªn, ta thÊy r»ng chi nh¸nh C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn më réng. Nh×n chung, møc l¬ng b×nh qu©n cña chi nh¸nh C«ng ty lµ t¬ng ®èi cao so víi C«ng ty t nh©n hay C«ng ty liªn doanh cïng ngµnh. §©y lµ chÝnh s¸ch ®·i ngé, tr¶ c«ng xøng ®¸ng víi c«ng søc, n¨ng lùc ®éi ngò nh©n viªn trong chi nh¸nh. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 tæng sè nh©n viªn chØ t¨ng 20% nhng tæng quü l¬ng ®· t¨ng 54,28% cho thÊy thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong chi nh¸nh C«ng ty ngµy cµng t¨ng (28,57%). Víi tèc ®é ph¸t triÓn cña chi nh¸nh hiÖn nay nh n¨m võa qua (2004/2003) doanh thu t¨ng 16,61% vèn kinh doanh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¨ng 25,17%, lîi nhuËn t¨ng 26,83% th× viÖc gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ vßng quay vèn lu ®éng lµ 7,25% chøng tá ®©y lµ thêi ®iÓm chi nh¸nh ®· b×nh æn, chiÕm lÜnh thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm dÖt may gia dông Hµ Néi, ®ang trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ x©m nhËp thÞ trêng tiªu thô c¸c tØnh miÒn B¾c, gãp phÇn n©ng cao uy tÝn, më réng tÇm ¶nh hëng, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cho th¬ng hiÖu cña C«ng ty Dona Bochang trªn thÞ trêng trong níc còng nh quèc tÕ. Ch¬ngII: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh c«ng ty dona Bochang 1/ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm: 1.1.Ho¹t ®éng nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng ®Ó lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm: ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hiÖn t¹i cña chi nh¸nh cßn t¬ng ®èi nhá hÑp, chñ yÕu lµ thÞ trêng Hµ Néi vµ mét sè vïng l©n cËn. Do vËy, thÞ trêng tiÒm n¨ng cña chi nh¸nh cßn cùc k× réng lín. §ã lµ hÇu hÕt c¸c tØnh miÒn B¾c vµ toµn bé thÞ trêng miÒn Trung. V× vÊn ®Ò thùc tÕ nãi trªn, chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang cÇn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m, chó träng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó cã thÓ cung øng s¶n phÈm hµng ho¸ ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®Õn víi thÞ trêng, tho¶ m·n lîi Ých cho kh¸ch hµng. V× thÕ mµ cã thÓ n©ng cao uy tÝn, lîi nhuËn cho chi nh¸nh C«ng ty. Nhng hiÖn nay, c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña chi nh¸nh vÉn cha thËt sù ®îc chó träng. C¸c ho¹t ®éng nµy cßn tiÕn hµnh rÊt s¬ sµi, ®¬n gi¶n: chi nh¸nh chñ yÕu thu thËp th«ng tin vÒ thÞ trêng ngêi tiªu dïng th«ng qua kªnh ph©n phèi tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng mµ cha cã ®îc mét kÕ ho¹ch nghiªn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cøu thÞ trêng mét c¸ch quy m« vµ bµi b¶n. §ã lµ do chi nh¸nh C«ng ty cha cã ®îc mét ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp ®i thu thËp th«ng tin, tiÕp xóc trùc tiÕp víi ngêi tiªu dïng ®Ó cã thÓ hiÓu râ h¬n yªu cÇu, ®ßi hái cña kh¸ch hµng, còng nh t×m hiÓu kh¶ n¨ng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cïng xu híng biÕn ®éng trªn thÞ trêng. Tõ ®ã, chi nh¸nh C«ng ty cã thÓ ®a ra c¸c kÕ ho¹ch th©m nhËp vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ mét c¸ch phï hîp nhÊt hoÆc cã thÓ ®a ra víi gi¸ c¶ hîp lý ®¸p øng tèt nhu cÇu, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. 1.2.T×nh h×nh kÕ ho¹ch vµ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô: Trong 3 n¨m gÇn ®©y, chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang ®· tõng bíc ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÇn dÇn æn ®Þnh ®îc vÞ trÝ, uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng Hµ Néi gãp phÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh x©m nhËp thÞ trêng c¸c tØnh miÒn B¾c. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng 8 N¨m 2002, c¸c mÆt hµng chÝnh cña chi nh¸nh ®Òu hoµn thµnh tèt c¸c kÕ ho¹ch môc tiªu cña chi nh¸nh ®Ò ra, ngo¹i trõ s¶n phÈm ¸o choµng chØ ®¹t møc 97% kÕ ho¹ch th× kh¨n b«ng mÆt hµng chñ chèt cña chi nh¸nh vît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 7,8% t¬ng øng víi 547.550 ngh×n ®ång gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc t¨ng tæng doanh thu c¶ n¨m. V× thÕ viÖc kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña c¸c lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ phô (yÕm trÎ em, nh¾c nåi, t¹p dÒ…) chiÕm 3% tæng doanh thu, chØ ®¹t møc 87,4% kh«ng lµm ¶nh hëng nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh. ChuyÓn sang 2003, t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña chi nh¸nh C«ng ty vÉn t¨ng trëng tèt, vît 7,3% so víi doanh thu kÕ ho¹ch ®Æt ra, t¬ng ®¬ng víi 797.000 ngh×n ®ång. Trong ®ã doanh thu kh¨n b«ng t¨ng 4%, t¬ng øng lµ 348.000 ngh×n ®ång. §Æc biÖt, s¶n phÈm th¶m ch©n ®· cã mét bíc tiÕn ®¸ng kÓ, doanh thu vît møc kÕ ho¹ch 24,4% t¬ng øng víi 208.440 ngh×n ®ång. N¨m 2003, chóng ta thÊy ®îc sù thµnh c«ng ®èi víi s¶n phÈm phô cña chi nh¸nh, doanh thu vît 32,7% so víi kÕ ho¹ch t¬ng øng víi 114.380 ngh×n ®ång, ®©y lµ sù cè g¾ng cña chi nh¸nh trong qu¶ng c¸o khuyÕch tr¬ng nh÷ng mÆt hµng nµy víi kh¸ch hµng. Nhng l¹i lµ n¨m kh«ng thµnh c«ng ®èi víi s¶n phÈm ¸o choµng chØ ®¹t møc 84,2% so víi kÕ ho¹ch, sù gi¶m sót ®¸ng kÓ nµy theo ®¸ng gi¸ cña chi nh¸nh lµ do s¶n phÈm nµy gi¸ thµnh cao l¹i cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng. §Õn n¨m 2004, cã thÓ nãi ®©y lµ n¨m ®Æc biÖt thµnh c«ng víi s¶n phÈm kh¨n b«ng vît 23,6% so víi kÕ ho¹ch t¬ng ®¬ng 2.131.340 ngh×n ®ång xøng ®¸ng lµ s¶n phÈm mòi nhän cña chi nh¸nh, chøng tá u thÕ vît tréi so víi s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng, ®ã còng chÝnh lµ sù quyÕt t©m cè g¾ng cña l·nh ®¹o vµ toµn thÓ nh©n viªn cña chi nh¸nh trong c«ng t¸c t×m kiÕm b¹n hµng, ký kÕt hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm. Tuy nhiªn bªn c¹nh kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®· ®¹t ®îc 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th× vÉn cßn mét sè s¶n phÈm kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra nh ¸o choµng chØ ®¹t møc 84,8% so víi kÕ ho¹ch hay th¶m ch©n ®¹t møc 88% so víi kÕ ho¹ch, ®©y lµ sù thôt lïi ®¸ng thÊt väng cña s¶n phÈm nµy so víi c¸c n¨m tríc. Nguyªn nh©n lµ do sù yÕu kÐm trong c«ng t¸c chèng hµng gi¶ ,hµng nh¸i cña chi nh¸nh C«ng ty, sù trµn lan s¶n phÈm cña Trung Quèc trªn thÞ trêng. Do ®ã ®Ó kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng nµy, ngoµi viÖc n©ng cao chÊt lîng, ®æi míi mÉu m· h×nh thøc, kiÓu d¸ng, h¹ gi¸ thµnh th× s¶n phÈm cÇn ph¶i t¹o ®îc sù kh¸c biÖt, nhËn biÕt riªng so víi c¸c s¶n phÈm nh¸i trªn thÞ trêng. Nh×n chung trong giai ®o¹n tõ n¨m 2002 ®Õn 2004, t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang rÊt thuËn lîi. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm chñ chèt ®Òu vît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra, do chi nh¸nh ®· lµm tèt c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng, n¾m v÷ng ®îc sù biÕn ®éng nhu cÇu cña thÞ trêng. Tõ ®ã cã ®îc sù cung cÊp hµng ho¸ kÞp thêi ®¸p øng ®îc yªu cÇu kh¸ch hµng, tho¶ m·n lîi Ých ngêi tiªu dïng. §©y lµ nh÷ng thµnh tùu mµ chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang cÇn ph¶i tiÕp tôc ph¸t huy trong thêi gian tíi. C¨n cø vµo chiÕn lîc ph¸t triÓn cña chi nh¸nh C«ng ty, vµo t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm c¸c n¨m tríc, còng nh nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ cña chi nh¸nh C«ng ty, gi¸m ®èc chi nh¸nh C«ng ty quyÕt ®Þnh phÊn ®Êu chØ tiªu t¨ng doanh thu. Dù kiÕn tæng doanh thu n¨m 2005 kho¶ng 19.868.000 ngh×n ®ång t¨ng 28,4% so víi n¨m 2004. Trong ®ã, kh¨n b«ng sÏ lµ mÆt hµng chñ yÕu trong viÖc th©m nhËp, khuyÕch tr¬ng uy tÝn chÊt lîng s¶n phÈm cña chi nh¸nh vµo thÞ trêng c¸c tØnh phÝa B¾c nh: H¶i D¬ng, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh… Dù kiÕn doanh thu tiªu thô cña kh¨n b«ng sÏ chiÕm kho¶ng 74% tæng doanh thu c¶ n¨m 2005 (tøc lµ kho¶ng 14.702.320 ngh×n ®ång). Sau ®ã gi¸m ®èc chi nh¸nh kÕt hîp víi phßng kinh doanh tæng hîp lªn kÕ ho¹ch ph©n phèi s¶n phÈm theo thêi gian, mïa vô… theo nhu cÇu tõng ph©n ®o¹n thÞ trêng kh¸c nhau. 2/§Æc ®iÓm cña s¶n phÈm: S¶n phÈm hµng ho¸ cña chi nh¸nh lµ hµng dÖt may gia dông, cã sù ®a d¹ng, phong phó vÒ kiÓu d¸ng, mÉu m· trong tõng lo¹i mÆt hµng. ChÊt liÖu s¶n phÈm hµng ho¸ cña chi nh¸nh chñ yÕu ®îc lµm b»ng cèt t«ng, s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, nguån nguyªn liÖu ®îc nhËp tõ §µi Loan, mét phÇn lÊy tõ tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam. Trong ®ã, kh¨n b«ng, ch¨n, ®Öm, th¶m, ¸o choµng… lµ nh÷ng s¶n phÈm chñ chèt cña chi nh¸nh C«ng ty trong chiÕn lîc x©m nhËp vµ chiÕm lÜnh c¸c thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. §Æc biÖt, mÆt hµng kh¨n b«ng cã h¬n 100 lo¹i mÉu m·, kiÓu d¸ng, kÝch cì kh¸c nhau tõ kh¨n lau tay, kh¨n mÆt ®Õn kh¨n t¾m . 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÊt lîng s¶n phÈm kh«ng ngõng ®îc n©ng cao theo tiªu chuÈn ISO-9001 mµ C«ng ty Dona Bochang ®· ®îc tõ n¨m 2002. Do ®ã, s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty cã chÊt lîng vît tréi so víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c c«ng ty kh¸c trªn thÞ trêng. V× vËy mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty lµ t¬ng ®èi cao, chØ cã thÓ tiªu thô tèt ë vïng ®« thÞ lín, nh÷ng vïng d©n c cã thu nhËp cao. 3/ ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, gi¸ c¶ hµng ho¸ lµ mét vò khÝ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ ®Ó chi nh¸nh C«ng ty cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn ®îc thÞ phÇn cña m×nh. Nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng tiªu thô trªn thÞ trêng, chi nh¸nh rÊt quan t©m ®Õn chiÕn lîc gi¸ c¶ cña m×nh, chñ tr¬ng cña chi nh¸nh lµ: “ B¸n ®îc nhiÒu hµng, gi÷ ®îc nhiÒu kh¸ch”. Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña chi nh¸nh lµ nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vÒ chÊt liÖu, kiÓu d¸ng s¶n phÈm lÉn tr×nh ®é kü thuËt dÖt may, cho nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm cña chi nh¸nh kh¸ cao. B¶ng 9: Gi¸ mét sè s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty (Nguån: Phßng kinh doanh tæng hîp) Tªn s¶n phÈm Gi¸ b¸n/chiÕc(®ång) 1.Kh¨n kÎ säc vu«ng 4.500 2.Kh¨n Hallowen kÎ säc 9.000 3.Kh¨n thªu cao cÊp 30.000 4.Kh¨n t¾m nhiÒu h×nh 50.000 5.Kh¨n t¾m mÇu 75.000 6.§Öm ngåi 35.000 7.Th¶m ch©n 55.000 8.Ch¨n hÌ 160.000 9.¸o choµng chÊm trßn 120.000 10.¸o choµng xuÊt khÈu 190.000 Chi nh¸nh C«ng ty lu«n cè g¾ng gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ: Chi phÝ vËn t¶i, chi phÝ b¸n hµng…sao cho cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Õn møc thÊp nhÊt ®¸p øng, tho¶ m·n ®îc nh÷ng yªu cÇu, ®ßi hái, lîi Ých cña kh¸ch hµng. 4/Tæ chøc qu¶n lý hÖ thèng kªnh ph©n phèi: Víi s¶n phÈm lµ hµng dÖt may gia dông ( kh¨n b«ng, ¸o choµng, th¶m, ®Öm…) l¹i ®îc tæ chøc ph©n phèi theo h×nh thøc gi¸n tiÕp, chñ yÕu lµ b¸n bu«n nªn tõ khi x¸c ®Þnh thÞ trêng miÒn B¾c lµ thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng cÇn khai th¸c, chi nh¸nh ®· triÓn khai x©y dùng mét hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ cho riªng m×nh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ chi nh¸nh cña mét C«ng ty liªn doanh lín s¶n phÈm chÊt lîng cao cã uy tÝn trong vµ ngoµi níc. Nhng s¶n phÈm cña chi nh¸nh chØ chñ yÕu tËp trung vµo nh÷ng ®èi tîng kh¸ch hµng cã møc thu nhËp t¬ng ®èi cao nªn thÞ trêng chi nh¸nh C«ng ty tËp trung chñ yÕu ë khu vùc thµnh thÞ ®«ng d©n vµ cã møc sèng cao. Ban ®Çu, chi nh¸nh x¸c ®Þnh Hµ Néi lµ thÞ trêng môc tiªu cã thÓ dÔ dµng x©m nhËp, chiÕm lÜnh vµ tõ ®ã sÏ lÊy lµm bµn ®¹p tiÕn sang c¸c khu vùc kh¸c trªn thÞ trêng miÒn B¾c. V× vËy mµ chi nh¸nh ®· thiÕt lËp ®îc mét m¹ng líi tiªu thô hµng ho¸ qua c¸c ®¹i lý, hÖ thèng siªu thÞ, cöa hµng nh: §¹i lý 40 Hµng §iÕu, ®¹i lý 491 CÇu GiÊy, cöa hµng 83 chî §ång xu©n, cöa hµng 34 chî H«m, trung t©m th¬ng m¹i Trµng TiÒn, siªu thÞ Marco, siªu thÞ Fivimax, siªu thÞ sè 5 Nam Bé, Siªu thÞ Big C, siªu thÞ Intimex… §Æc biÖt, chi nh¸nh C«ng ty cßn ¸p dông linh ho¹t nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau nh tr¶ b»ng tiÒn mÆt, b»ng sÐc, ng©n phiÕu tr¶ ngay hay chuyÓn kho¶n…Tuú tõng trêng hîp chi nh¸nh cã c¸c chÕ ®é chiÕt khÊu, tÆng thëng cho kh¸ch hµng mua víi sè lîng hµng lín tr¶ tiÒn ngay. 5/Ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng, khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang: C«ng t¸c xóc tiÕn lµ mét c«ng t¸c quan träng gióp chi nh¸nh g©y ¶nh hëng vµ l«i cuèn kh¸ch hµng , tõ ®ã thùc hiÖn viÖc triÓn khai, ph¸t triÓn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. Qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm ®Ó kh¸ch hµng, ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn vµ a thÝch s¶n phÈm cña m×nh, chi nh¸nh nhËn ®îc sù hç trî cña C«ng ty trong viÖc tiÕn hµnh qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm trªn c¸c b¸o chÝ Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, ®ång thêi chi nh¸nh cßn cho xuÊt b¶n c¸c Catologe giíi thiÖu s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña chi nh¸nh C«ng ty víi s¶n phÈm mòi nhän lµ kh¨n b«ng, ®å dÖt gia dông, th¶m ®Öm, ch¨n. C¸c ho¹t ®éng yÓm trî, khuyÕch tr¬ng nh»m g©y ¶nh hëng râ nÐt h¬n trong c«ng t¸c thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ trêng, chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang rÊt tÝch cùc tham gia c¸c héi chî triÓn l·m, giíi thiÖu s¶n phÈm nh: Héi chî triÓn l·m hµng tiªu dïng, héi chî triÓn l·m hµng ho¸ víi chÊt lîng cuéc sèng, héi chî ngµnh dÖt may … qua ®ã chi nh¸nh C«ng ty ® îc tiªu dïng biÕt ®Õn nhiÒu h¬n, hiÓu râ h¬n, chi nh¸nh C«ng ty sÏ tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ h¬n vµ cã thªm ®îc nhiÒu b¹n hµng míi. Sù kÕt hîp ®ång bé, hµi hoµ c¸c ho¹t ®éng trªn ®· gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng cña chi nh¸nh C«ng ty mét c¸ch ®¸ng kÓ. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuy nhiªn, chi phÝ dµnh cho c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty hiÖn nay míi chiÕm kho¶ng 2% tæng doanh thu (kho¶ng 200 triÖu ®ång mét n¨m), vÉn cßn t¬ng ®èi h¹n chÕ cÇn ph¶i ®îc chó träng, quan t©m h¬n n÷a trong thêi gian tíi ®Ó t¨ng thªm hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy. 6/ KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh: 6.1. T×nh h×nh tiªu thô theo chñng lo¹i hµng ho¸ s¶n phÈm: Xem b¶ng biÓu (10,11,12) N¨m 2002, ®¸nh dÊu bíc t¨ng trëng vît bËc cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang sau gÇn 5 n¨m tiÕp cËn, giíi thiÖu vµ cung øng s¶n phÈm ®Õn víi kh¸ch hµng trªn thÞ trêng Hµ Néi ®· h×nh thµnh hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ v÷ng ch¾c t¹o ®îc sù tin tëng ®èi víi ngêi tiªu dïng. Tæng doanh thu n¨m 2002 t¨ng 54% so víi n¨m 2001, tõ 7.562.000 ngh×n ®ång t¨ng lªn møc 11.651.000 ngh×n ®ång. Trong ®ã c¸c s¶n phÈm chÝnh cña chi nh¸nh nh: kh¨n b«ng, ¸o choµng, th¶m ch©n, ch¨n, ®Öm h¬i… ®Òu ®· thÓ hiÖn ® îc u thÕ vît tréi vÒ chÊt lîng so víi c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh trªn thÞ trêng. KÕt qu¶ ®ã còng lµ do chi nh¸nh ®· lµm tèt c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕch tr¬ng, xóc tiÕn b¸n hµng. Bíc sang n¨m 2003, chi nh¸nh vÉn ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn tèt. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm ®Òu ®· chiÕm lÜnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng vµ lµ mét s¶n phÈm kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi ngêi tiªu dïng, doanh thu cña c¸c mÆt hµng chñ chèt cña chi nh¸nh ®Òu vît møc so víi n¨m 2002, ngo¹i trõ sù gi¶m sót vÒ doanh thu cña s¶n phÈm ¸o choµng tõ 1.165.100 ngh×n ®ång xuèng cßn 995.100 ngh×n ®ång, nguyªn nh©n lµ do gi¸ thµnh s¶n phÈm nµy cao chØ phï hîp víi kh¸ch hµng cã thu nhËp cao, mµ s¶n phÈm l¹i rÊt ®¬n gi¶n, kh«ng cã nhiÒu thay ®æi, c¶i tiÕn vÒ kiÓu d¸ng, mÉu m·, h¬n n÷a cã sù xuÊt hiÖn cña hµng gi¶, hµng nh¸i, hµng Trung Quèc rÊt ®a d¹ng, phong phó gi¸ c¶ phï hîp ngêi tiªu dïng. Th× kh¨n b«ng, mÆt hµng mòi nhän chi nh¸nh, doanh thu t¨ng 17,4% so víi n¨m 2002, tõ 7.573.150 ngh×n ®ång n¨m 2002 lªn tíi 8.889.560 ngh×n ®ång n¨m 2003, chøng tá sù a chuéng cña kh¸ch hµng, u thÕ tuyÖt ®èi cña s¶n phÈm nµy trªn thÞ trêng tiªu dïng. ChuyÓn sang n¨m 2004, cã thÓ nãi ®©y lµ n¨m ®Æc biÖt thµnh c«ng cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang trªn thÞ trêng Hµ Néi ®èi víi mÆt hµng ch¨n, ®Öm, kh¨n b«ng nh÷ng lo¹i mÆt hµng chiÕm tíi 86,5% tæng doanh thu cña chi nh¸nh. Trong khi, doanh thu cña kh¨n b«ng t¨ng 25,3% so víi n¨m 2003, tõ 8.889.560 ngh×n ®ång lªn tíi 11.139.840 ngh×n ®ång, th× doanh thu cña ch¨n, ®Öm t¨ng 20,8% so víi n¨m 2003, tõ 1.857.520 ngh×n ®ång lªn tíi 2.243.440 ngh×n ®ång. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhng ®©y l¹i lµ n¨m b¸o ®éng vÒ sù tôt gi¶m vÒ mÆt khèi lîng, doanh thu cña 2 mÆt hµng ¸o choµng, th¶m ch©n trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. §Æc biÖt lµ s¶n phÈm ¸o choµng ®· gi¶m nhanh chãng qua tõng n¨m. NÕu n¨m 2002, doanh thu 1.165.100 ngh×n ®ång t¬ng øng víi sè lîng 7.767 chiÕc th× sang n¨m 2003 chØ cßn 995.100 ngh×n ®ång t¬ng ®¬ng sè lîng 6.219 chiÕc, ®Õn n¨m 2004 th× chØ cßn 773.600 ngh×n ®ång t¬ng øng sè lîng 4.835 chiÕc. Doanh thu th¶m ch©n còng ®· tôt lïi rÊt th¶m h¹i sau mét n¨m t¨ng trëng tèt, doanh thu tõ 815.570 ngh×n ®ång n¨m 2002 lªn tíi 1.061.440 ngh×n ®ång n¨m 2003, råi l¹i gi¶m xuèng cßn 850.960 ngh×n ®ång n¨m 2004. KÕt qu¶ ®ã lµ do chi nh¸nh chi nh¸nh ®· qu¸ chó träng vµo viÖc t¨ng thÞ phÇn, thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô cña nh÷ng mÆt hµng chñ chèt lµ kh¨n b«ng, ch¨n, ®Öm chiÕm kho¶ng trªn 80% tæng doanh thu mµ sao nh·ng ®èi víi c«ng t¸c thóc ®Èy, xóc tiÕn tiªu thô c¸c lo¹i mÆt hµng kh¸c, ®©y lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®îc quan t©m chó träng trong thêi gian tíi ®Ó chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang cã thÓ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n víng m¾c, duy tr× tèt sù t¨ng trëng ®a chi nh¸nh ph¸t triÓn lªn tÇm cao míi, cã ®îc mét vÞ trÝ xøng ®¸ng trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. 6.2. T×nh h×nh tiªu thô theo c¸c kªnh ph©n phèi: Tiªu thô theo ph¬ng thøc ®¹i lý: Chi nh¸nh ®· ¸p dông ph©n phèi vµ b¸n s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu kinh doanh vµ xin ®îc lµm ®¹i lý cho chi nh¸nh. Chi nh¸nh ®· tæ chøc ph©n phèi vµ b¸n s¶n phÈm cho hä råi tõ ®ã c¸c s¶n phÈm cña chi nh¸nh l¹i ®îc b¸n cho nh÷ng ngêi b¸n lÎ hay b¸n ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng, theo gi¸ chªnh lÖch rÊt Ýt so víi møc gi¸ chi nh¸nh C«ng ty ®· ®Þnh. Tiªu thô theo ph¬ng thøc b¸n bu«n, b¸n hµng trùc tiÕp: ®Ó ®¶m b¶o tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng réng lín víi sè lîng lín, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c chi nh¸nh C«ng ty ®· x©y dùng mét mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c b¹n hµng mµ s¶n phÈm cña chi nh¸nh ®îc trùc tiÕp b¸n cho ngêi tiªu dïng qua m¹ng líi c¸c cöa hµng vµ hÖ thèng c¸c siªu thÞ. ChÝnh nhê nh÷ng ph¬ng thøc tiªu thô hîp lý trªn mµ doanh thu tiªu thô hµng n¨m cña chi nh¸nh C«ng ty ®· t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ. B¶ng 13: Doanh thu tiªu thô theo c¸c kªnh ph©n phèi §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång 2002 2003 2004 Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng ChØ tiªu (%) (%) (%) 4.194.360 36 4.511.120 34 4.641.600 30 §¹i lý 10 1.592.160 12 2.011.360 13 Cöa hµng 1.165.100 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Siªu thÞ 6.291.540 54 7.164.720 54 8.819.040 57 (Nguån: Phßng kinh doanh tæng hîp) Qua b¶ng sè liÖu trªn chóng ta cã thÓ nhËn thÊy r»ng, doanh thu cña chi nh¸nh C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn tõ 11.651.000 ngh×n ®ång n¨m 2002 ®Õn 15.472000 n¨m 2004 t¨ng 132,7% sau hai n¨m. H¬n n÷a chi nh¸nh C«ng ty kh«ng ngõng ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c ph¬ng thøc cöa hµng, siªu thÞ ®Ó cã thÓ ®a s¶n phÈm mét c¸ch nhanh nhÊt ®Õn víi kh¸ch hµng ®¶m b¶o tèt nhÊt lîi Ých cho ngêi tiªu dïng. Tuy tû träng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c ®¹i lý gi¶m tõ 36% n¨m 2002 xuèng cßn 34% n¨m 2003, chØ cßn 30% n¨m 2004 nhng tæng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm qua ®ã vÉn t¨ng trëng tèt tõ 4.194.360 ngh×n ®ång t¨ng lªn tíi 4.641.600 ngh×n ®ång sau 2 n¨m tõ n¨m 2002 ®Õn 2004 ®¹t møc 110%. V× thÕ doanh thu tiªu thô qua h×nh thøc b¸n bu«n cña chi nh¸nh kh«ng nh÷ng t¨ng vÒ mÆt s¶n lîng tõ 7.456.640 ngh×n ®ång n¨m 2002 t¨ng lªn 8.756.880 ngh×n ®ång n¨m 2003 ®¹t tíi 10.830.400 ngh×n ®ång n¨m 2004 mµ cßn chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña chi nh¸nh tõ 64% lªn tíi 70%. §iÒu nµy cho thÊy s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty ®ang chiÕm lÜnh rÊt tèt thÞ trêng, ®ång thêi qua ®ã chóng ta còng th¾y r»ng c¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn cña chi nh¸nh ®Ò ra nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®· ®îc thùc hiÖn rÊt ®øng ®¾n vµ nã ®· b¾t ®Çu ph¸t huy ®îc t¸c dông. 7/ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang: 7.1. u ®iÓm: MÆc dï cßn bÞ c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng nhng c¸n bé l·nh ®¹o cña chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang cïng ®éi ngò nh©n viªn vÉn duy tr× ®îc tæng s¶n lîng t¨ng dÇn theo hµng n¨m vµ ®· chiÕm lÜnh, æn ®Þnh ®îc thÞ trêng Hµ Néi, ®ang dÇn më réng thÞ trêng ra c¸c tØnh phÝa B¾c. §ã lµ kÕt qu¶ cña chi nh¸nh trong viÖc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, mÉu m· lu«n thay ®æi phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng cïng viÖc kh«ng ngõng n©ng cao vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. V× thÕ mµ chi nh¸nh C«ng ty ®· ®¹t ®îc thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh trong nh÷ng n¨m võa qua. 7.2. H¹n chÕ: C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña chi nh¸nh cßn cha ®îc thùc hiÖn mét c¸ch quy m«, ®Çy ®ñ. ViÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng, kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vÉn cßn tiÕn hµnh s¬ sµi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho¹t ®éng xóc tiÕn khuyÕch tr¬ng cña chi nh¸nh C«ng ty cßn yÕu vÒ qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin, truyÒn th«ng ®¹i chóng … vÒ mÆt nµy chi nh¸nh thùc sù cha ph¸t huy vµ ®i vµo c¸c ho¹t ®éng trªn. ViÖc lËp kÕ ho¹ch cung øng s¶n phÈm cßn thô ®éng, chi phÝ vËn chuyÓn cßn rÊt cao, gi¸ c¶ s¶n phÈm chØ phï hîp víi kh¸ch hµng cã møc thu nhËp cao. V× thÕ s¶n phÈm chi nh¸nh phÇn lín chØ ®îc tiªu thô ë nh÷ng thÞ trêng lín nh thµnh phè cßn c¸c vïng n«ng th«n, vïng cao ®îc tiªu thô rÊt Ýt. C«ng t¸c nghiÖp vô tiªu thô ký kÕt hîp ®ång cßn thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm, c¸c nghiÖp vô theo dâi tiªu thô s¶n phÈm cha ®îc ho¹ch ®Þnh, c¸c nghiÖp vô b¸o c¸o nhu cÇu, tiªu thô vµ c¸c nghiÖp vô b¸o c¸o thèng kª cßn cha ®Çy ®ñ, cßn nhiÒu h¹n chÕ cha ®îc gi¶i quyÕt. C«ng t¸c tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tiªu thô nh vÒ m¹ng líi tiªu thô cßn cha ®îc më réng ë nhiÒu n¬i, cßn thiÕu c¸c chi nh¸nh ®¹i lý m¹ng líi con. Ch¬ngIII: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô S¶n phÈm ë chi nh¸nh c«ng ty Dona Bochang 1/ Ph¬ng híng nh»m t¨ng cêng vµ më réng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm: 1.1 .Nh÷ng yªu cÇu ph¸t triÓn ®èi víi chi nh¸nh trong ®iÒu kiÖn míi: Quan t©m vµ nghiªn cøu c¸c khu vùc thÞ trêng kh¸c nhau víi nh÷ng tiÒm n¨ng vµ ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vÒ tiªu thô s¶n phÈm dÖt may lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt trong chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng cña chi nh¸nh C«ng ty trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ t¬ng ®èi cao, cïng víi møc sèng d©n c ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn sÏ khiÕn cho nhu cÇu hµng dÖt may gia dông ngµy cµng t¨ng trong d©n c. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt, ®Ó cã thÓ chiÕm lÜnh vµ më réng ®îc thÞ trêng s¶n phÈm trong toµn miÒn B¾c th× chi nh¸nh C«ng ty Dona Bochang cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng cô thÓ, cÇn ph¶i nghiªn cøu ph©n tÝch tû mØ tõng ®Æc ®iÓm vÒ c¸c nh©n tè tiªu dïng chi phèi thÞ trêng ®Ó cã kÕ ho¹ch cung øng s¶n phÈm thÝch hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu cña tõng ®èi tîng tiªu dïng ë tõng n¬i, tõng khu vùc, tõng vïng trong níc. NghÜa lµ cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ trêng mét c¸ch c«ng phu, x¸c ®Þnh theo c¸c tiªu thøc trung t©m vµ tiªu thøc bæ sung cho viÖc tiªu dïng s¶n phÈm dÖt may nh: løa tuæi, giíi tÝnh, kiÓu c¸ch, cì sè, thêi vô; c¸c vïng ®Þa lý nh: thµnh thÞ, n«ng th«n, ®ång b»ng, miÒn nói; c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ nh: møc thu nhËp, nghÒ nghiÖp, gi¸ c¶… ®Ó lËp kÕ ho¹ch cung øng tõng lo¹i s¶n phÈm víi sè lîng, kiÓu d¸ng, mÉu m·, mÇu s¾c, gi¸ c¶…phï hîp víi tõng ph©n ®o¹n thÞ trêng 20
- Xem thêm -