Tài liệu Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế việt nam

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây sự chuyển đổi của nền kinh tế nƣớc ta đã tác động mạnh mẽ và cả hình thức lẫn quy mô đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Yêu cầu đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thƣơng mại nói riêng đó là việc áp dụng cơ chế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nƣớc và làm thế nào để đạt đƣợc hiệu qủa cao trong kinh doanh luôn là vấn đề đặt ra cho các nhà kinh tế. Nhờ sự vận dụng cơ chế đó kinh tế nƣớc ta không ngừng tăng trƣởng, phát triển trong những năm vừa qua, trong đó doanh nghiệp thƣơng mại đóng vai trò quan trọng. Hoạt động kinh doanh thƣơng mại vốn là một hoạt động kinh tế đặc thù, nó đóng vai trò lƣu thông hàng hóa, đƣa sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng. Phạm vi hoạt động của kinh doanh thƣơng mại rất rộng, nó bao gồm cả buôn bán và bán lẻ trong và ngoài nƣớc. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trƣờng hiện nay bất kỳ doanh nghiệp nào khi tham gia sản xuất kinh doanh thì mục tiêu hàng đầu cũng là tối đa hóa lợi nhuận. Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Để đạt đƣợc mục tiêu này nhiệm vụ đặt ra cho các nhà quản lý kinh tế là phải tìm cho mình một chiến lƣợc kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng mà khâu quan trọng là tiêu thụ hàng hóa, Giải quyết tốt khâu này doanh nghiệp mới thu hồi đƣợc vốn, bù đắp đƣợc chi phí bỏ ra và thu đƣợc lợi nhuận. Để quản lý và có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp, có hiệu quả, kế toán trở thành một công cụ không thể thiếu trong các doanh nghiệp, kế toán đƣợc coi là một công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tính toán kiểm tra, bảo vệ tài sản, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động về tài chính. Tuy vậy, trên thực tế không phải doanh nghiệp thƣơng mại nào cũng đứng vững. Có những doanh nghiệp rất thành công nhƣng cũng không ít doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thì thua lỗ dẫn đến phá sản. Bởi những doanh nghiệp đó quá coi trọng lợi nhuận không để ý đến nhu cầu thị trƣờng hoặc áp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dụng quá nhiều chiến dịch khuếch trƣơng sản phẩm mà không quan tâm đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đạt đƣợc là bao nhiêu do đó kém hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mình . Xuất phát từ vai trò quan trọng của nghiệp vụ tiêu thụ trong doanh nghiệp thƣơng mại, nên khi chọn công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam là nơi khảo sát thực tế nhằm bổ sung những kiến thức tiếp thu, học hỏi ở nhà trƣờng, em đã lựa chọn đề tài :”Hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam “ cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Trên cơ sở các vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa cũng nhƣ các quy định hiện hành của Nhà nƣớc về công tác này, chuyên đề đã đi sâu nghiên cứu thực tế hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Qua thực trạng hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty, chuyên đề đã đánh giá đƣợc những ƣu điểm và một số mặt hạn chế của công tác này tại Công ty. Trên cơ sở đó, chuyên đề của em cũng đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa, tăng lợi nhuận cho công ty. Chuyên đề của em gồm 3 chƣơng: Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Chương 3: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I Tổng quan về công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nam. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều loại máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến đã ra đời phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu con ngƣời kéo theo đó là một loạt các công ty thƣơng mại dịch vụ đã ra đời nhằm cung cấp các máy móc, thiết bị y tế phục vụ tại các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám y tế. Và công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam cũng làm trong số đó. Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nam là một doanh nghiệp tƣ nhân, hạch toán độc lập, có tƣ cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản và có con dấu riêng. Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/06/2004 với số vốn điều lệ là 8.9 tỷ đồng trong đó: Nơi đăng kí hộ khẩu S TT Tên Cổ Đông thƣờng trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức số cổ phần Tổ 2, phƣờng Ba Đình, 1 Nguyễn Văn Chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 74.140 Thanh Hoá Thôn 9, xã Vĩnh Hƣng, 2 Lƣu Văn Loan huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 7.430 Thanh Hoá Thôn 9, xã Vĩnh Hƣng, 3 Lƣu Văn Cƣờng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 7.430 Thanh Hoá Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty: Chức danh: chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHUNG giới tính: nam Sinh ngày: 27/10/1977 Dân tộc: kinh quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 172045132 Ngày cấp:18/09/1993 Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hoá Nơi đăng kí hộ khẩu thƣờng trú: tổ 2, phƣờng Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá Chỗ ở hiện tại: số 8, lô 14B Trung Yên, phƣờng Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội Trụ sở chính đặt tại lô 8-14B khu Trung yên, Trung hoà, Cầu Giấy, Hà Nội và một chi nhánh ở TP. Hồ Chí Minh: số 207/12 Trần Trọng Bình, phƣờng 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Trải qua mấy năm hoạt động , Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam đã không ngừng phát triển và ngày càng đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của khách hàng. Từ ngày đầu mới thành lập, mọi hoạt động của công ty đã gặp rất nhiều khó khăn về vốn, cơ sở vật chất , kỹ thuật. Nhƣng do có sự cải tiến không ngừng về phƣơng thức kinh doanh và tổ chức cán bộ nên hiệu quả kinh doanh của công ty ngày càng cao. Công ty đã và đang tự khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế thị trƣờng, vì thế quy mô hoạt động kinh doanh công ty ngày càng mở rộng. Những năm gần đây công ty đang hoạt động kinh doanh luôn có lãi và luôn đạt đƣợc kế hoạch đề ra. Hiện nay, công ty các đại lý kinh doanh tập trung ở Hà Nội và các tỉnh lân cận chuyên kinh doanh máy móc, thiết bị y tế và một chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở vật chất của công ty ngày càng đƣợc mở rộng, nâng cao. Mặt hàng kinh doanh của công ty ngày càng phong phú và đa dạng hơn, mặc dù công ty cũng nhƣ nhiều doanh nghiệp khác cùng kinh doanh, do đó công ty luôn gặp phải những khó khăn nhất định nhƣng công ty vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của nƣớc ta.. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Các mặt hàng kinh doanh và thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm : Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng với sự cạnh tranh của hàng loạt các công ty thƣơng mại lớn nhỏ, việc đƣa hàng hóa đến tay ngƣời tiêu dùng đòi hỏi phải phù hợp với đặc điểm, quy mô hoạt động kinh doanh của công ty. Để làm đƣợc điều này công ty phải cố gắng đa dạng hóa phƣơng thức tiêu thụ và thanh toán tiền hàng. Hiện nay, công ty có phƣơng thức tiêu thụ hàng hóa chủ yếu là bán lẻ, ngoài ra công ty còn có hình thức bán nội bộ. Các mặt hàng kinh doanh của công ty vô cùng phong phú với nhiều chủng loại khác nhau, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc và nƣớc ngoài, với thị trƣờng chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh lân cận nhƣ Thanh Hoá, Hà Tĩnh…. Bao gồm: - mua bán thiết bị y tế, thiết bị bệnh viện; - kinh doanh hoá chất ; - kinh doanh vật tƣ, thiết bị máy móc phục vụ công, nông, ngƣ nghiệp, ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi và ngành điện ; - sản xuất, buôn bán các mặt hàng thời trang và may mặc; - kinh doanh nguyên liệu ngành may; - kinh doanh các loại máy móc, thiết bị phục vụ ngành may; - kinh doanh các mặt hàng phục vụ trong lĩnh vực viễn thông, điện thoại và linh kiện điện thoại; - dịch vụ cho thuê và dịch vụ kỹ thuật bảo trì về thiết bị y tế, phƣơng tiện vận tải, máy móc thiết bị xây dựng và chuyên dụng; - đại lý mua, bán và ký gửi các loại hàng hoá; - kinh doanh thiết bị văn phòng; Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - kinh doanh bất động sản: thuê và cho thuê mặt bằng sản xuất, mặt bằng kinh doanh; - kinh doanh các mặt hàng trong các lĩnh vực: điện, điện tử, điện lạnh; - xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; - sản xuất và lắp ráp thiết bị y tế, thiết bị bệnh viện. Đến nay, công ty đã có cơ sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật và đội ngũ kỹ sƣ giỏi và giàu kinh ngiệm cùng các chuyên gia giỏi đến từ Hàn Quốc. Để đạt đƣợc thành tựu nhƣ ngày hôm nay, phải kể đến những bạn hàng đã gắn bó với doanh nghiệp trong suốt những năm qua. Đó là công ty thiết bị y tế 39, công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thiết bị y tế Hoàng An, công ty TNHH Nhật An và một số công ty khác. Để duy trì đƣợc mối quan hệ với các công ty trong kinh doanh, công ty đã có nhiều chính sách giá cả, phƣơng thức kinh doanh và phƣơng thức thanh toán khá linh hoạt và hợp lý để duy trì, thu hút thêm nhiều khách hàng. Để thuận tiện cho việc kinh doanh, công ty đã mở một số tài khoản tại ngân hàng đầu tƣ và phát triển, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho công ty thu hồi tiền từ những khách hàng ở xa và cũng tạo điều kiện cho công ty dễ dàng vay vốn ngân hàng để đầu tƣ mở rộng hoạt động kinh doanh. Không chỉ dừng ở đó, mục tiêu trong những năm tới của công ty là mở rộng hoạt động kinh doanh ra bên ngoài, do đó công ty không ngừng mở rộng quan hệ với nhiều khách hàng, mở tài khoản tại một số ngân hàng khác. Bên cạnh đó, không thể kể đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nƣớc. Hàng năm, công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình là nộp đầy đủ số thuế cho ngân sách nhà nƣớc, luôn tuân thủ pháp luật. Về phía nhà nƣớc cũng tạo môi trƣờng kinh doanh thông thoáng đó là điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy hết khả năng của mình. Qua mấy năm hoạt động, công ty không ngừng phát triển và mở rộng thị trƣờng đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu cung cấp đầy đủ các máy móc, thiết bị y Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tế cho nhiều bệnh viện. Điều này có thể thấy rõ qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: Bảng 1.1. Một số chỉ tiêu kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam trong 2 năm gần đây: Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch Số tiền % 1. doanh thu bán hàng 10.215.620.000 13.525.900.000 3.310.280.000 32,40 và cung cấp dịch vụ 2. giá vốn hàng bán 9.258.649.815 2.103.106.185 22,71 11.361.756.00 3. lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 956.970.185 2.164.144.000 1.207.173.815 126,14 4. lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 57.460.285 111.873.000 54.412.715 94,67 5. tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 100.994.462 140.701.820 39.707.358 39,32 101.305.310 28.589.297 39,32 6. lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 72.716.013 (Trích theo bộ báo cáo tài chính của phòng tài chính-kế toán) Nhìn vào bảng trên, ta thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 tăng so với năm 2007 là 3.310.280.000 đồng tƣơng ứng tăng 32,40% chứng tỏ tình hình kinh doanh của công ty ngày càng tăng do công ty đã có những chính sách thu hút khách hàng nhƣ hƣởng phần % giá trị hàng mua,...Bên cạnh đó công ty có những dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhƣ nhân viên kỹ thuật hƣớng dẫn khách sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại, trong thời gian bảo hành khách hàng có thể đổi lại máy nếu thấy gặp vấn đề trục trặc...Còn đối với Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 những khách hàng quen của công ty, công ty còn có tặng phẩm vào những dịp lễ tết, hội. Với những chính sách đó, mà lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty năm 2008 tăng so với năm 2007 là 1.207.173.815 đồng tƣơng ứng tăng 126,14%. Để đạt đƣợc những thành tích nhƣ vậy trong những năm tới, công ty đã có những chính sách nhƣ tăng cƣờng hoạt động quảng cáo, khuếch trƣơng sản phẩm ra nhiều địa bàn, đào tạo một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm việc hết lòng vì công ty. 1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. 1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến, có thể khái quát theo mô hình sau: Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC tổ ngGIÁM GIÁM ĐỐC ĐỐC Phòng kinh doanh Phòng tài chính kế toán Phòng kỹ thuật Phòng tổ chức hành chính Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hiện nay công ty có tất cả 50 nhân viên chịu trách nhiệm toàn bộ công việc trong công ty, trình độ cán bộ công nhân viên của công ty đa số là tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên. Ngoài văn phòng chính của công ty, công ty còn có các đơn vị cửa hàng, đại lý và các chi nhánh trong thành phố Hồ Chí Minh. Khối các phòng ban chức năng : có nhiệm vụ cố vấn cho ban giám đốc công ty về các chiến lƣợc phát triển, điều hành quá trình kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh, cho ý kiến chỉ đạo để hiệu quả kinh doanh đạt kết quả cao. 1.3.1.1. Ban lãnh đạo Đứng đầu công ty là giám đốc là ngƣời có tỉ lệ góp vốn cao nhất trong công ty do hội đồng quản trị bầu ra. Là ngƣời đại diện pháp nhân của công ty, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty theo đúng chính sách và pháp luật của nhà nƣớc. Bên cạnh đó, giám đốc còn chụi trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc và công ty về mọi hoạt động và kết quả cuối cùng của công ty. Phó Giám đốc: là ngƣời đƣợc tổng giám đốc uỷ quyền điều hành một số lĩnh vực hoạt động của công ty chụi trách nhiệm về kết quả công việc của mình trƣớc pháp luật và trƣớc tổng giám đốc. Giám đốc công ty do tổng giám đốc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Kế toán tổng hợp kiêm kế toán trưởng: do giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Có nhiệm vụ tham mƣu cho giám đốc công ty quản lý tình hình tài chính của công ty, là ngƣời điều hành, chỉ đạo, tổ chức công tác hạch toán, thống kê của công ty. Đồng thời phải chụi trách nhiệm trƣớc pháp luật và giám đốc công ty về các báo cáo tài chính của công ty. Để việc quản lý đƣợc dễ dàng, công ty chia thành các phòng ban. Mỗi phòng ban chụi trách nhiệm về một phần việc cụ thể. 1.3.1.2. Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh của công ty chiếm 30% tổng số nhân viên trong công ty. Đứng đầu là trƣởng phòng Nguyễn Văn Nam, tốt nghiệp đại học kinh tế quốc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dân và là ngƣời có kinh nghiệm lâu nhất. Đa số nhân viên còn lại đều tốt nghiệp từ cao đẳng trở nên, họ đều là những ngƣời có tâm huyết với nghề. Chức năng: Tham mƣu cho giám đốc, lập kế hoạch quý, năm cho toàn công ty, chỉ đạo các nhiệm vụ kinh doanh của toàn công ty. Nhiệm vụ: - Tìm hiểu kiểm soát thị trƣờng để nắm bắt đƣợc nhu cầu thị trƣờng đề xuất các phƣơng hƣớng phát triển công ty để đem lại hiệu quả kinh doanh cao. - Xác định quy mô kinh doanh, định mức hàng hoá tổ chức tiếp nhận vận chuyển hàng nhập khẩu từ các cảng đầu mối Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và đem đi tiêu thụ. - Hƣớng dẫn quản lý kiểm tra nghiệp vụ kinh doanh, giao nhận hàng, quản lý hàng hoá theo dõi thực hiện hoạt động mua hàng hoá. - Giúp giám đốc tổ chức và chỉ đạo công tác báo cáo thống kê, tổng hợp nhằm cung cấp thông tin kinh tế kịp thời. 1.3.1.3. Phòng tài chính kế toán Hiện nay, phòng tài chính kế toán chiếm 10% tổng số nhân viên trong công ty, đứng đầu là trƣởng phòng Nguyễn Thị Nguyệt đã tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân và có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán. Trợ giúp cho trƣởng phòng là kế toán viên, chụi trách nhiệm các phần hành khác trong công ty. Chức năng: - Phòng tài chính kế toán có chức năng tham mƣu giúp việc cho giám đốc và phó giám đốc trong các công tác tài chính kế toán của công ty nhằm sử dụng đồng vốn hợp lý đúng mục đích, đúng chế độ đảm bảo cho quá trình kinh doanh của công ty đƣợc duy trì liên tục và đạt kết quả cao. Nhiệm vụ: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ghi chép tính toán, phản ánh số liệu hiện có về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tƣ, tiền vốn của công ty, tình hình sử dụng các nhân viên của đơn vị. - Phản ánh các chi phí trong quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty. - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kỉ luật thu nộp. Kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tƣ, tiền vốn và các nguồn kinh phí. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các hiện tƣợng tham ô lãng phí, vi phạm chính sách chế độ quản lý kinh tế và kỉ luật tài chính của nhà nƣớc. - Lập và chụi trách nhiệm trƣớc giám đốc về số liệu báo cáo kế toán với cơ quan nhà nƣớc và cấp trên theo hệ thống mẫu biểu do nhà nƣớc quy định. - Thực hiện chế độ hạch toán thống nhất trên nhật kí sổ cái theo hệ thống tài chính do bộ tài chính quy định. - Lập kế hoạch tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế cho các dự án đầu tƣ gửi cấp trên, cơ quan chủ quản. - Tham mƣu cho giám đốc về giá cả trong việc kí kết hợp đồng mua bán với khách hàng. Thực hiện việc nộp ngân sách đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ nhà nƣớc quy định. 1.3.1.4. Phòng tổ chức hành chính. Phòng tổ chức hành chính chiếm 16% tổng số nhân viên trong công ty. Đứng đầu là trƣởng phòng Trần Thị Quỳnh, tốt nghiệp đại học hành chính quốc gia và các nhân viên khác cũng tốt nghiệp từ cao đẳng trở nên. Chức năng: - Tham mƣu cho Giám đốc về lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động tiền lƣơng, chế độ chính sách, quản lý hành chính, pháp chế. - Tổng hợp, phân tích báo cáo thống kê các hoạt động thuộc lĩnh vực phòng quản lý để phục vụ các công tác chung của Công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhiệm vụ : - Nghiên cứu , đề xuất các phƣơng án tổ chức bộ máy quản lý các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh, với cơ chế quản lý trong từng thời kỳ. - Quản lý toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty về mặt sản lƣợng và chất lƣợng. Giúp Giám đốc quản lý mọi vấn đề liên quan đến công tác: tuyển dụng, bố trí, đề đạt, miễn nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật, giúp lãnh đạo công ty xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ. - Xây dựng các kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lƣơng, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân sự. - Xây dựng và trình Giám đốc duyệt ban hành các quy chế trong công tác lao động, công tác đào tạo , tiền lƣơng chế độ . - Giải quyết các đơn thƣ khiếu nại của cán bộ công nhân viên , lập hồ sơ báo cáo Giám đốc giải quyết các trƣờng hợp vi phạm kỷ luật của Công ty - Quản lý giải quyết các chế độ chính sách và chế độ bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động. - Tổ chức kiểm tra định kỳ các đơn vị trong toàn công ty về việc thực hiện các công tác trên . - Quản lý hệ thống thông tin liên lạc trong và ngoài Công ty. 1.3.1.5. Phòng kỹ thuật. Hiện nay, phòng kỹ thuật chiếm 40% tổng số nhân viên trong công ty, là phòng có số lƣợng nhân viên lớn nhất. Đứng đầu là trƣởng phòng Lê Văn Kiên, tốt nghiệp đại học bách khoa năm 1999 và là ngƣời gắn bó với công ty từ những ngày thành lập. Trợ giúp cho trƣởng phòng là các kĩ thuật viên, là những ngƣời luôn theo dõi việc đánh giá chất lƣợng sản phẩm. Bên cạnh đó, phòng còn có 2 trợ giúp từ các kĩ thuật viên ngƣời Hàn quốc trong việc đánh giá chất lƣợng sản phẩm. Chức năng: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo dõi kiểm tra chất lƣợng hàng hoá, kiểm nghiệm hàng hoá xuất, nhập, đảm bảo chất lƣợng của các máy móc, thiết bị theo đúng quyết định của ngành y tế. Nhiệm vụ: - Kiểm tra chất lƣợng của các máy móc, thiết bị trƣớc khi nhập vào kho; - Đảm bảo các máy móc, thiết bị gặp trục trặc trong thời gian lƣu kho; - Khi giao hàng cho khách hàng phải kiểm tra đảm bảo chất lƣợng hàng, nâng cao uy tín cho công ty. 1.3.1.6. Chiến lược phát triển của công ty trong các năm tới. Thứ nhất, về chính sách phát triển công ty. Hiện nay, công ty chỉ mới đáp ứng hàng cho một số ít bệnh viện tại Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Do đó, trong những năm tới công ty sẽ phát huy hết khả năng của mình vào việc tăng thêm vốn đầu tƣ trong việc trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất, đầy đủ nhất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của các bệnh viện. không chỉ dừng ở đó, ban lãnh đạo công ty còn muốn phát triển xa hơn nữa là cung cấp cho nhu cầu một số nƣớc lân cận nhƣ Trung Quốc, Lào… Thứ hai, về chính sách tài chính. Để thực hiện đƣợc những dự định của mình trong tƣơng lai, công ty sẽ huy động số vốn đầu tƣ từ các cổ đông hay vay vốn từ ngân hàng. Ngoài ra, công ty còn có thể huy động vốn từ các nhà đầu tƣ khác. Để thu hút các nhà đầu tƣ bên ngoài tham gia vào các hoạt động kinh doanh của công ty, công ty đã không ngừng đƣa ra những chính sách đãi ngộ, hay mức lợi nhuận chia cho các cổ đông tăng lên theo từng năm. Thứ ba, về chính sách lƣơng bổng. Nhằm khuyến khích những nhân viên gắn bó lâu năm với công ty, công ty đã không ngừng tăng lƣơng, phụ cấp để giữ chân họ. Còn đối với những nhân viên mới vào, công ty luôn tạo môi trƣờng làm việc thông thoáng để họ phát huy hết khả năng, tâm huyết vào sự nghiệp của công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4. Đặc điểm lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. 1.4.1. Đặc điểm lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam là một doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động đa dạng, bên cạnh đó Công ty còn có các đơn vị đại lý, cửa hàng phụ thuộc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. Do vậy phƣơng thức hạch toán cũng phải tuân theo đúng cách thức quản lý của công ty. Vì vậy, Công ty có thể theo dõi, giám sát hoạt động của các đơn vị phụ thuộc một cách dễ dàng, thuận lợi. Đồng thời, do có sự phân công lao động kế toán nên công việc kế toán tại Công ty lợi hơn, không bị dồn ép và có điều kiện nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên kế toán, mỗi ngƣời sẽ có trách nhiệm hơn trong công việc của mình. Phòng tài chính-kế toán của Công ty có nhiệm vụ thu nhập xử lý thông tin kế toán, thống kê trong phạm vi toàn Công ty, trên cơ sở đó phân tích lập báo cáo tài chính giúp Giám đốc công ty ra quyết định. Ngoài ra, phòng còn thực hiện chức năng kiểm tra giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của các đơn vị đại lý phụ thuộc. Tại công ty thống nhất quản lý tập trung đó là: Quản lý toàn bộ vốn lƣu động của Công ty, quản lý nguồn vốn cố định trong Công ty, quản lý các loại vốn vay. Đồng thời hạch toán từ khâu ban đầu đến kết quả cuối. Mỗi phần kế toán tại công ty đƣợc phân chia rõ ràng cho các kế toán viên. Nhƣ thế sẽ tránh nhầm lẫn, giảm bớt đƣợc gánh nặng công việc. Mỗi một kế toán có chức năng, nhiệm vụ riêng và phải chịu trách nhiệm về phần hành mà mình phụ trách. Kế toán trƣởng kiêm kế toán tổng hợp : là ngƣời đứng đầu bộ máy kế toán có nhiệm vụ tham mƣu chính về công tác kế toán tài vụ của toàn Công ty .Kế toán trƣởng là ngƣời có năng lực, trình độ chuyên môn cao về kế toán – tài chính, nắm chắc các chế độ kế toán hiện hành của Nhà nƣớc để chỉ đạo hƣớng dẫn các bộ phận mình phụ trách. Kế toán trƣởng phải luôn tổng hợp đồng thông Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tin kịp thời, chính xác, đồng thời cùng ban Giám đốc phát hiện những điểm mạnh yếu về công tác tài chính kế toán của Công ty đề ra quyết định kịp thời. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc Công ty về tất cả số liệu báo cáo kế toán tài chính của Công ty . Kế toán tiêu thụ hàng hoá : Là kế toán theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hoá ,tình hình nhập - xuất – tồn hàng hoá. Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, kế toán định khoản và ghi sổ sách có liên quan. Kế toán thanh toán : Là kế toán theo dõi và ghi sổ các khoản phải thu, phải trả đối với khách hàng, nhà cung cấp, với các đơn vị phụ thuộc….Căn cứ vào chứng từ có liên quan kế toán ghi vào sổ chi tiết cho từng khách hàng. Đối với những khách hàng, nhà cung cấp thƣờng xuyên kế toán phản ánh trên một trang sổ. Ngoài ra, ở các đại lý cửa hàng cũng có kế toán ở các đơn vị phụ thuộc :Kế toán ở các đơn vị này phải tổ chức hạch toán đầy đủ từ khâu ban đầu đến khâu xác định kết quả tiêu thụ theo hình thức báo sổ và hàng tháng phải nộp bảng kê bán lẻ và báo cáo lên Công ty để quyết toán. Từ chức năng nhiệm vụ của mỗi kế toán ta tổng kết thành mô hình bộ máy kế toán nhƣ sau: Sơ đồ 1.3: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kế toán trƣởng Kế toán thanh toán Kế toán tiêu thụ hàng hoá Thủ quỹ Bộ phận kế toán tại các đơn vị trực thuộc 1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán : 1.4.2.1. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán : Hệ thống tài khoản mà doanh nghiệp sử dụng về mặt cơ bản đƣợc áp dụng theo hệ thống kế toán đƣợc ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính và một số văn bản mới ban hành nhằm sửa đổi bổ sung hệ thống tài khoản. Do đặc điểm có nhiều loại khách hàng khác nhau…và các hoạt động đa dạng nên Công ty đã chi tiết các tài khoản để đảm bảo theo dõi chi tiết tài khoản từng đối tƣợng và cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác, vừa tổng hợp, vừa chi tiết. 1.4.2.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán : Dựa vào chế độ sổ sách kế toán đƣợc ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ Tài chính và đặc điểm của doanh nghiệp. Công ty đã lựa chọn hình thức Nhật ký sổ cái. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin Công ty đã đƣa vào sử dụng phần mềm kế toán Accounting làm giảm bớt công việc ghi sổ sách của kế toán. Từ các chứng từ gốc của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán nhập số liệu vào máy vi tính theo các phần hệ kế toán trên các sổ sách kế toán mà Công ty sử dụng tự động chƣơng trình sẽ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ghi vào các sổ tổng hợp, các sổ kế toán chi tiết và cuối kỳ kế toán lên các báo cáo kế toán đƣợc thiết kế theo đúng mẫu của Bộ Tài chính. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký-sổ cái tại Công ty đƣợc khái quát theo sơ đồ số 1.4 : Sơ đồ 1.4 : Quy trình ghi sổ theo hình thức NKSC Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Bảng tổng hợp chi tiết NHẬT KÝ – SỔ CÁI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Tất cả các bƣớc từ chứng từ gốc vào sổ kế toán chi tiết, nhật ký sổ cái, bảng tổng hợp bán lẻ hàng hoá …đều đƣợc nhập vào máy bằng phần mềm Accounting trừ bảng tính khấu hao TSCĐ và Bảng tính lƣơng đƣợc tính trong Excel, sau đó mới đƣa vào các bảng phân bổ. 1.4.2.3 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán : Hiện nay, Công ty đang áp dụng chế độ báo cáo đƣợc ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính đƣợc lập tại Công ty gồm: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Bảng cân đối kế toán : Mẫu số B01-DNN - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : Mẫu số B02-DNN - Bản thuyết minh báo cáo tài chính : Mẫu số B09-DNN - Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ : Mẫu số F01-DNN Ngoài ra ,Công ty còn sử dụng các báo cáo đối với từng phần hành kế toán : - Các báo cáo về giá thành sản phẩm - Các báo cáo tổng hợp và chi tiết về công nợ phải thu của từng khách hàng. - Các báo cáo tổng hợp và chi tiết về tình hình bán hàng: lỗ, lãi, theo từng mặt hàng, hình thức bán hàng… Các báo cáo tài chính một quý đƣợc lập một lần, do kế toán tổng hợp lập và Giám đốc ký duyệt, sau đó gửi lại cho cơ quan chủ quản lý nhƣ: Ban Giám đốc Công ty, Bộ Tài chính… Các báo cáo phần hành do kế toán của từng phần hành lập, sau đó gửi cho kế toán tổng hợp để kế toán tổng hợp lập các báo cáo tài chính của Công ty . Nói tóm lại, chế độ hạch toán áp dụng tại doanh nghiệp là: - Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1 hàng năm kết thúc ngày 31/12 năm đó. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : Việt Nam đồng - Hình thức số kế toán áp dụng : Nhật ký sổ cái - Định kỳ đối chiếu kiểm tra 6 tháng một lần. - Chứng từ sổ sách đƣợc quản lý, lƣu trữ tại phòng kế toán từ theo quy định của Bộ Tài chính. - Phƣơng pháp kế toán Tài sản cố định: + Nguyên tắc đánh giá TSCĐ : theo nguyên giá TSCĐ + Phƣơng pháp khấu hao áp dụng : theo QĐ 48/2006/BTC - Phƣơng pháp kế toán tồn kho : + Nguyên giá đánh giá: Chi tiết theo từng kho. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phƣơng pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc. + Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thƣờng xuyên. 1.4.2.4. Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ. Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam là một công ty kinh doanh nhiều loại hàng hoá với nhiều hình thức bán hàng khác nhau do vậy mà tuỳ thuộc vào từng hình thức bán hàng mà Công ty sử dụng chứng từ cho phù hợp.Công ty sử dụng một số loại chứng từ sau để hạch toán. * Hoá đơn GTGT :Là chứng từ chứng minh cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh, dùng để theo dõi, giám sát số lƣợng, trị giá hàng nhập xuất bán. Trên Hoá đơn GTGT phải ghi rõ số hoá đơn, ngày tháng, năm, tên đơn vị, tên hàng hoá, quy cách, số lƣợng, đơn giá, thành tiền, thuế suất thuế GTGT, tổng cộng. Mẫu Hoá đơn GTGT sử dụng tại Công ty là Hoá đơn GTGT mẫu số 01GKT-3LL do bộ tài chính phát hành. Hàng tháng kế toán trƣởng Công ty phải trực tiếp đến nhận tại phòng ấn chỉ Cục thuế Hà nội. Khi phát sinh nghiệp vụ, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết, hoặc đơn đặt hàng, phòng kinh doanh sẽ lập Hoá đơn GTGT gồm 3 liên. Liên 1 (màu trắng) : dùng để lƣu lại quyển gốc (là căn cứ để ghi sổ kế toán ) Liên 2 (màu đỏ ) : giao cho khách hàng làm chứng từ đi đƣờng và ghi vào sổ kế toán đơn vị mua, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Liên 3 (màu xanh) : giao cho bộ phận thủ kho để làm thủ tục nhập, xuất kho và ghi vào thẻ kho. Kế toán lập xong hoá đơn, trình kế toán trƣởng và Giám đốc Công ty ký. Ngƣời bán hoặc ngƣời mua hàng sau khi nhận đủ và kiểm tra hàng, ký nhận vào hoá đơn. Khi khách hàng thanh toán, kế toán tiêu thụ đóng dấu ” Đã chi tiền” hoặc ” Đã thu tiền” vào hoá đơn (liên đỏ và liên trắng) Quá trình luân chuyển chứng từ: Trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ do kế toán trƣởng đơn vị quyết định. Chứng từ gốc do đơn vị lập ra hoặc từ bên ngoài vào đều phải tập Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -