Tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cổ phần xây dựng và thương mại

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 150 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Cổ phần Xây dựng và Thương mại
B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 1 Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn, héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®æi míi, hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ mµ trong ®ã kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng. KÕ to¸n cã vai trß quan träng ®èi víi qu¶n lý tµi s¶n, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng doanh nghiÖp, lµ nguån th«ng tin, sè liÖu tin cËy ®Ó Nhµ níc ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ vÜ m«, kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c khu vùc. V× vËy, ®æi míi, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng víi yªu cÇu nhËn ®Þnh cña qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò thùc sù bøc xócvµ cÇn thiÕt. Cïng víi sù ®æi míi, ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, víi chÝnh s¸ch më cöa, sù ®Çu t cña níc ngoµi vµ ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®· cã sù chuyÓn biÕn, ®æi míi ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh, ph¬ng thøc qu¶n lý, kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß quan träng trong nÒn KTQD. Tuy nhiªn trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng cßn béc lé nh÷ng tån t¹i cha ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ quy tr×nh héi nhËp. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nh»m ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm tra chi phÝ vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cña doanh nghiÖp lµ nhu cÇu cÇn thiÕt. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nªu trªn, sau thêi gian thùc tËp t¹i Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty, kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë trêng, t«i ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia lµm ba ch¬ng: Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n Ch¬ng II : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT Ch¬ng III : Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 2 Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n I- ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y l¾p ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y l¾p ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn KTQD. Nã lµm t¨ng søc m¹nh vÒ kinh tÕ, t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cho x· héi. Mét quèc gia cã c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× quèc gia ®ã míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Nh vËy, viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng bao giê còng ph¸t triÓn tríc mét bíc so víi c¸c ngµnh kh¸c. C¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× x©y dùng lµ mét ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc, cho nªn mét bé phËn lín cña thu nhËp quèc d©n nãi chung vµ quÜ tÝch luü nãi riªng víi vèn ®Çu t níc ngoµi n»m trong x©y dùng c¬ b¶n. S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ... cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. S¶n phÈm x©y l¾p cã tÝnh ®¬n chiÕc, quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian x©y dùng dµi vµ cã gi¸ trÞ lín, s¶n phÈm mang tÝnh cè ®Þnh, n¬i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ång thêi lµ n¬i s¶n phÈm hoµn thµnh ®a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. Mçi c«ng tr×nh ®îc x©y dùng theo mét thiÕt kÕ kü thuËt riªng, cã gi¸ trÞ dù ¸n riªng t¹o mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. §Æc biÖt s¶n phÈm x©y dùng mang nhiÒu ý nghÜa tæng hîp vÒ mäi mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, kü thuËt, mü thuËt. Chi phÝ chi cho s¶n phÈm x©y l¾p rÊt ®a d¹ng phong phó bao gåm nhiÒu chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu, sö dông nhiÒu m¸y mãc thi c«ng vµ nhiÒu lo¹i thî theo c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau. V× c¸c lo¹i s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n thêng cã quy m« lín, mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh ®a vµo sö dông. V× vËy ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc thanh quyÕt to¸n vÒ tµi chÝnh th× kÕ to¸n cÇn ph¶i ph©n biÖt gi÷a s¶n phÈm trung gian vµ s¶n phÈm cuèi cïng. S¶n phÈm trung gian lµ c¸c c«ng viÖc x©y dùng c¸c giai ®o¹n, c¸c ®ît x©y dùng ®· hoµn thµnh bµn giao. Cßn s¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c c«ng tr×nh hoµn chØnh cã thÓ ®a vµo sö dông. B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 3 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®Æc thï cao nªn nã còng ¶nh hëng ®Õn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt. §ã lµ : S¶n phÈm x©y l¾p lµ s¶n phÈm thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm vµ giai ®o¹n x©y dùng. ChÝnh v× vËy, viÖc qu¶n lý c«ng tr×nh vµ tæ chøc s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c nhµ x©y dùng ph¶i lùa chän c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý thËt linh ho¹t. Do chu kú s¶n xuÊt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thêng kÐo dµi lµm cho vèn bÞ ø ®äng, nªn c¸c nhµ x©y dùng lu«n ph¶i chó ý ®Õn nh©n tè thêi gian khi chän c¸c ph¬ng ¸n. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng phøc t¹p ®ßi hái c¸c nhµ tæ chøc x©y dùng ph¶i cã tr×nh ®é tæ chøc phèi hîp cao trong s¶n xuÊt, ph¶i phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c tæ chøc x©y dùng tæng thÇu hay thÇu chÝnh vµ c¸c tæ chøc thÇu phô. C¸c c«ng tr×nh tiÕn hµnh ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh hëng lín cña thêi tiÕt khÝ hËu, g©y khã kh¨n cho viÖc thi c«ng vµ dù tr÷ vËt liÖu. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ tæ chøc x©y dùng ph¶i lËp tiÕn ®é thi c«ng vµ ¸p dông c¬ giíi ho¸ mét c¸ch hîp lý. 2. Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Do ®Æc ®iÓm cña x©y dùng vµ s¶n phÈm x©y dùng rÊt riªng nªn viÖc qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n khã kh¨n phøc t¹p h¬n mét sè ngµnh kh¸c. V× vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Çu t x©y dùng ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau: - Ph¶i t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm x©y l¾p ®îc thÞ trêng chÊp nhËn c¶ vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, ®¸p øng ®îc môc tiªu kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú. - Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt tõ c¸c nguån ®Çu t trong vµ ngoµi níc. - X©y dùng ph¶i ®óng theo qui ho¹ch ®îc duyÖt, thiÕt kÕ hîp lý thÈm mü, x©y dùng ®óng tiÕn ®é, ®¹t chÊt lîng cao. Thùc tÕ trong nhiÒu n¨m qua x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh lµm thÊt tho¸t mét phÇn kh«ng nhá nguån vèn ®Çu t cña Nhµ níc. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do qu¶n lý vèn ®Çu t cha ®îc chÆt chÏ. HiÖn nay, trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n chñ yÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p ®Êu thÇu, giao nhËn thÇu x©y dùng. Doanh nghiÖp muèn tróng thÇu mét c«ng tr×nh ph¶i x©y dùng mét gi¸ thÇu hîp lý cho c«ng tr×nh ®ã dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n do Nhµ níc ban hµnh trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng vµ b¶n th©n doanh nghiÖp. Gi¸ tróng thÇu kh«ng vît qu¸ gi¸ thµnh dù to¸n ®îc duyÖt. MÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. §Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trªn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®Æc biÖt lµ qu¶n lý vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Trong ®ã träng t©m lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 4 3. NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ViÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi mçi doanh nghiÖp x©y dùng. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp vµ tho¶ m·n mäi yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕt. Cô thÓ: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. - KiÓm tra ®èi chiÕu thêng xuyªn viÖc thùc hiÖn c¸c chi phÝ vËt t, nh©n c«ng m¸y thi c«ng vµ c¸c dù to¸n chi phÝ kh¸c. Tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi. - T×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p chÝnh x¸c kÞp thêi theo ®óng kho¶n môc gi¸ thµnh. - ViÖc kiÓm tra thùc hiÖn h¹ gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch liªn tôc. - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n, bµn giao thanh to¸n kÞp thêi khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh. - KiÓm tra ®Þnh kú vµ ®¸nh gi¸ khèi lîng thi c«ng dë dang theo nguyªn t¾c qui ®Þnh. §¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë tõng c«ng tr×nh, bé phËn thi c«ng... vµ lËp b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸ch kÞp thêi. 4. ý nghÜa cña ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc ®Ých kinh doanh cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung còng nh c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng ®Òu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng vµ lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m, chó träng. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c cã ý nghÜa ®Æc biÕt quan träng trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã nhiÖm vô ghi chÐp mäi sù biÕn ®éng cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh th«ng qua c¸c kü thuËt tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt cho phÐp doanh nghiÖp duy tr× ®îc bøc tranh thùc vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ kinh doanh. §©y lµ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®îc cho nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ xö lý c¸c yÕu tè ®Çu vµo. Tõ sè liÖu ph©n tÝch, c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý, ®iÒu hµnh chi phÝ theo chiÕn lîc thÞ trêng. Gi¸ thµnh kh«ng chØ lµ chØ tiªu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn vµ ®o lêng hiÖu qu¶ kinh doanh trong kú mµ cßn gi÷ chøc n¨ng th«ng tn vµ kiÓm tra vÒ chi phÝ. Bëi vËy, hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n tÝch, cung cÊp th«ng tin B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 5 cho nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Þnh møc tèi u trong qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. 5. Néi dung ph©n tÝch §Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho nhµ qu¶n lý, c«ng viÖc ®Çu tiªn cña nhµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã, theo chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p gåm 4 kho¶n môc: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. ViÖc ph©n tÝch tõng kho¶n môc chi phÝ sÏ gióp cho ngêi sö dông th«ng tin n¾m b¾t ®îc sù ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ®èi víi gi¸ thµnh. Tr×nh tù ph©n tÝch: 1. So s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh xem doanh nghiÖp vît chi hay tiÕt kiÖm chi phÝ: So s¸nh vÒ mÆt sè lîng : ∆ = Ztt – Zkh So s¸nh vÒ mÆt tû träng : Ζtt x100 Ζkh NÕu ∆ ≤ 1 hoÆc tû lÖ trªn ≤ 1th× doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh. 2. TÝnh tû träng sè chªnh lÖch trong tæng chi phÝ cña tõng kho¶n môc trong tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. 3. TiÕn hµnh so s¸nh tõng kho¶n môc chi phÝ: - VÒ mÆt sè lîng : Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ kÕ ho¹ch ∆1 = tõng kho¶n môc tõng kho¶n môc - VÒ mÆt tû träng: Tû träng tõng kho¶n môc Tû träng tõng kho¶n môc ∆2 = chi phÝ thùc tÕ chi phÝ kÕ ho¹ch NÕu ∆1, ∆2 < 0 : Doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm chi phÝ NÕu ∆1, ∆2 > 0 : Doanh nghiÖp ®· l·ng phÝ chi phÝ  Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu Møc t¨ng gi¶m kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch ¶nh hëng ®Õn sù biÕn ®æi cña gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh nh sau: n n i =1 i =1 ∑m1i G1i − ∑m0i G0i Sè tuyÖt ®èi: n Sè t¬ng ®èi: n ∑ m1i G1i − ∑ m0i G0i i =1 i =1 Ζ0 B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp Trong ®ã: 6 Z0 lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm kÕ ho¹ch G0, G1 lµ gi¸ thùc tÕ vµ kÕ ho¹ch cña vËt t i M1, m0 lµ møc tiªu hao thùc tÕ vµ kÕ ho¹ch vËt t i cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm NÕu kÕt qu¶ tÝnh ®îc lµ sè ©m (-) chøng tá doanh nghiÖp ®· gi¶m chi phÝ vËt t vµ l¶m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. NÕu kÕt qu¶ tÝnh ®îc lµ sè d¬ng (+) th× ngîc l¹i víi trêng hîp trªn. NÕu kÕt qu¶ b»ng kh«ng (0) chøng tá t×nh h×nh chi phÝ vËt t cña doanh nghiÖp kh«ng cã ¶nh hëng g× ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm.  Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tr×nh tù diÔn ra nh sau: Bíc 1: §¸nh gi¸ chung: TÝnh chªnh lÖch Quü l¬ng Quü l¬ng = tiÒn l¬ng tuyÖt ®èi thùc tÕ kÕ ho¹ch NÕu chªnh lÖch ©m (-) lµ hôt chi quü l¬ng NÕu chªnh lÖch d¬ng (+) lµ vît chi quü l¬ng Tû lÖ hoµn thµnh TÝnh chªnh lÖch tQuü l¬ng Quü l¬ng kÕ = x kÕ ho¹ch ¬ng ®èi thùc tÕ ho¹ch s¶n xuÊt NÕu chªnh lÖch ©m (-) th× sè tÝnh ®îc lµ tiÕt kiÖm t¬ng ®èi quü l¬ng NÕu chªnh lÖch d¬ng (+) th× sè tÝnh ®îc lµ vît chi kh«ng hîp lý quü l¬ng. Bíc 2: T×m nguyªn nh©n lµm t¨ng, gi¶m quü l¬ng: Møc tiÒn l¬ng Sè l¬ng lao Quü tiÒn l¬ng (L) = x b×nh qu©n ngêi ®éng (N) (1) Ph©n tÝch møc ®é ¶nh hëng b»ng c¸ch thay thÕ liªn hoµn Nh©n tè 1: “ Sè l¬ng lao ®éng trùc tiÕp” ∆L = (N1 - N0) x l0 Nh©n tè 2: “L¬ng b×nh qu©n/ngêi” ∆L2 = N1x(l1 - l0)  Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm nhiÒu lo¹i, cã lo¹i mang tÝnh chÊt chÊt biÕn ®æi, cã lo¹i cè ®Þnh, cã lo¹i võa biÕn ®æi võa cè ®Þnh. Do vËy, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c c¸c nhËn xÐt, tríc khi ph©n tÝch cÇn tiÕn hµnh ®iÒu chØnh c¸c kho¶n biÕn phÝ theo tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Tãm l¹i, viÖc ph©n tÝch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ ®îc thÓ hiÖn trªn b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch gi¸ thµnh Tªn c«ng tr×nh Tõ... ®Õn... §¬n vÞ tÝnh: §ång B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp TT 1 2 3 4 Kho¶n môc chi phÝ 7 KÕ ho¹ch Sè tiÒn % Thùc tÕ Sè tiÒn % Chi phÝ NVLTT Chi phÝ NCTT Chi phÝ SDMTC Chi phÝ SXC Céng BiÓu sè : B¶ng ph©n tÝch gi¸ thµnh Chªnh lÖch Sè tiÒn % B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 8 Ch¬ng II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty CP X©y dùng vµ TM GCT I - Tæng quan vÒ C«ng ty 1.1. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CP X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT: C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT ®îc thµnh lËp ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 1998 theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0103001729. Trô së giao dÞch: Sè 38 §êng 18 – Phêng Phóc X¸ - QuËn Ba §×nh – TP Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04.7171697 Sè FAX: 04.7171697 GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ: m· sè 0101329880 ngµy 29/01/1998 C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ, trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµy ®Çu thµnh lËp, C«ng ty gÆp khã kh¨n chång chÊt, thiÕu vèn, thiÕu c¸n bé qu¶n lý. Tríc t×nh h×nh ®ã, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· tõng bíc th¸o gì khã kh¨n, lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®îc giao, t¹o ®îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm còng nh tiÕn ®é thi c«ng. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· tróng thÇu nh÷ng c«ng tr×nh lín, nhá ,trÞ gi¸ nhiÒu tû ®ång nh: x©y dùng ®êng giao th«ng, cÇu, nhµ v¨n ho¸, bÖnh viÖn, trêng häc... trong vµ ngoµi thµnh phè. * VÒ tµi chÝnh: - Vèn ph¸p ®Þnh: 4 tû - Vèn huy ®éng: 21 tû ®ång Cã tµi kho¶n: 431101000265 t¹i ng©n hµng NN&PTNT CN Nam Hµ néi Ng©n hµng s½n sµng ®¸p øng vèn cho C«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã dù ¸n kh¶ thi. * MÆt b»ng lµm viÖc vµ s¶n xuÊt: - MÆt b»ng lµm viÖc:1.838 m2, trô së lµm viÖc 2 tÇng 400 m2 - Nhµ xëng vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt: 1.640 m2 * ThiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô thi c«ng: C«ng ty cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së. * VÒ lao ®éng: C«ng ty cã ®éi ngò kü s, kü thuËt cã nhiÒu kinh nghiÖm tæ chøc thi c«ng vµ lùc lîng c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, s½n sµng tæ chøc, chØ ®¹o thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trªn mäi ®Þa bµn vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 480 ngêi Trong ®ã: - Kü s: 32 ngêi - Trung cÊp: 23 ngêi - C«ng nh©n kü thuËt: 75 ngêi C«ng nh©n hîp ®ång: 350 ngêi. 1.2.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ th¬ng m¹i GCT: 1.2.1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô: C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, ngµnh nghÒ kinh doanh thuéc ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 9 mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Chøc n¨ng cña C«ng ty lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty trong thêi gian nµy lµ nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ tæ chøc thi c«ng hîp lý. Thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh ph¶i theo §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng do Nhµ níc ban hµnh. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc, ph¸t triÓn vµ më réng quy m« kinh doanh. §ång thêi kh«ng ngõng më réng thÞ trêng trong níc gãp phÇn thóc ®Èy nÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã ph¶i ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cã viÖc lµm, thu nhËp æn ®Þnh. Thùc hiÖn tèt c¸c mÆt nh v¨n ho¸ thÓ thao, kh«ng ngõng quan t©m ®Õn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. 1.2.2.Ngµnh nghÒ, quy m« kinh doanh, ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng * Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh: X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë, x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ n«ng th«n vµ trang trÝ néi thÊt. T vÊn x©y dùng c¬ b¶n. Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë. S¶n xuÊt khai th¸c, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ. DÞch vô vËn t¶i, hµng ho¸ ®êng bé. §¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm, ký göi hµng ho¸. * Quy m« kinh doanh: C«ng ty thuéc h¹ng doanh nghiÖp võa vµ nhá * §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm: - S¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc..., cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm l©u dµi. - S¶n phÈm ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t tõ tríc, do ®ã, tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm thÓ hiÖn kh«ng râ rµng. - S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt( xe m¸y thi c«ng, thiÕt bÞ vËt t, ngêi lao ®éng...)ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. * §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng: C«ng ty ®îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi toµn quèc. 2.1.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT trùc thuéc Së x©y dùng Hµ néi lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. §îc h¹ch to¸n toµn bé ®Çu ra, ®Çu vµo, l·i, lç nh mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh theo luËt doanh nghiÖp. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. Phßng kÕ to¸n thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chung cña C«ng ty, t¹i c¸c ®éi x©y l¾p c¸c nh©n viªn nh©n viªn kinh tÕ ®éi cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp ph¸t sinh nhng kh«ng tÝnh gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ë ®éi m×nh, cuèi mçi th¸ng tËp hîp tÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ, hîp ®ång lao ®éng vµ b¶ng dù to¸n ®Þnh møc lªn phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n C«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c ®Þnh nghÜa vô víi Nhµ níc vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn cã liªn quan. Gi÷a C«ng ty vµ ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n theo c¬ chÕ kho¸n gän, c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕt qu¶ riªng. M« h×nh bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty: B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 10 BiÓu 2.1: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n KhÊu hao TSC§ KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n thanh to¸n Nh©n viªn kinh tÕ ®éi Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty cã 6 ngêi: - 1 KÕ to¸n trëng - 1 KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n khÊu hao TSC§ - 1 KÕ to¸n tiÒn l¬ng - 1 KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - 1 KÕ to¸n thanh to¸n - 1 Thñ quü Díi c¸c ®éi lµ c¸c nh©n viªn kinh tÕ C¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®îc ph©n chia tr¸ch nhiÖm râ rµng: • KÕ to¸n trëng lµ ngêi chØ ®¹o, tæ chøc c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. KiÓm tra gi¸m ®èc toµn bé c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh t¹i C«ng ty, tham mu cho gi¸m ®èc ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh hîp lý. • KÕ to¸n tæng hîp : TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tæng hîp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n nép C«ng ty vµ c¸c ban ngµnh liªn quan. • KÕ to¸n khÊu hao TSC§: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vÒ sè lîng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ di chuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh trong néi bé C«ng ty nh»m gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc mua s¾m, ®Çu t, viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty - Ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö dông, tÝnh to¸n, ph©n bæ hoÆc kÕt chuyÓn chÝnh x¸c sè khÊu hao vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - Tham gia kiÓm kª, kiÓm tra ®Þnh kú hay bÊt thêngTSC§, tham gia ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh khi cÇn thiÕt, tæ chøc ph©n tÝch t×nh h×nh b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§ ë C«ng ty • KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ c¶ vËt liÖu t¨ng gi¶m, tån kho theo yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu. B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 11 - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu (thñ tôc nhËp, xuÊt) kiÓm tra chÕ ®é b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c trêng hîp së dông l·ng phÝ, h hao thÊt tho¸t vËt liÖu. - Cung cÊp tµi liÖu cho ph©n tÝch kinh tÕ vÒ vËt liÖu. • KÕ to¸n tiÒn l¬ng: - Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: C«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu, xö lý vµ ghi sæ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn l¬ng, BHXH...; tæ chøc cung cÊp th«ng tin, b¸o c¸o vµ ph©n tÝch chi phÝ tiÒn l¬ng, BHXH...; trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - KÕt hîp cïng víi bé phËn lao ®éng tiÒn l¬ng cña C«ng ty ®Ó vËn dông ph¬ng thøc tr¶ l¬ng hîp lý. Tæ chøc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng quy ®Þnh. • KÕ to¸n thanh to¸n: - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sö dông tiÒn, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh chÕ ®é thu chi vµ qu¶n lý tiÒn, chÕ ®é thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn. - Theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo tõng ®èi tîng, thêng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc, thanh to¸n kÞp thêi c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ ph¶i tr¶. - Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo thêi gian thanh to¸n vµ theo tõng ®èi tîng ®Ó cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thanh to¸n phï hîp • Nh©n viªn kinh tÕ ®éi: tËp hîp chi phÝ ë c¸c ®éi vµ göi lªn phßng kÕ to¸n c¸c chøng tõ vµ b¸o c¸o liªn quan. 2.2.Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT 2.2.1.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: - §Ó t¹o c¬ së ph¸p lý vµ h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, C«ng ty ®· sö dông mét hÖ thèng chøng tõ t¬ng ®èi hoµn chØnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. - HÖ thèng chøng tõ cña C«ng ty gåm 36 chøng tõ :VÒ kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, phiÕu nghØ hëng BHXH, B¶ng thanh to¸n BHXH, B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng, Hîp ®ång lao ®éng, Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång - VÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, thÎ kho... - VÒ kÕ to¸n tiÒn tÖ: PhiÕu thu, PhiÕu chi, GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, GiÊy xin thanh to¸n, GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, B¶ng kiÓm kª quü, Uû nhiÖm chi, GiÊy lÜnh tiÒn mÆt. - VÒ kÕ to¸n TSC§: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, ThÎ TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh, Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ - VÒ kÕ to¸n mua hµng, thanh to¸n cã: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, Ho¸ ®¬n GTGT... 2.2.2.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: - C«ng ty ¸p dông c¸c tµi kho¶n mµ nhµ níc quy ®Þnh theo quyÕt ®Þnh sè1864/1998/Q§-BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé tµi chÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty X©y dùng GCT sö dông: Tµi kho¶n lo¹i 1: TK 111 (1111), 112 (1121), 121,128,... Tµi kho¶n lo¹i 2: TK 211, 214, 241. Tµi kho¶n lo¹i 3: TK 311, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338... Tµi kho¶n lo¹i 4: TK 411, 412, 421, 441, 451. Tµi kho¶n lo¹i 5: TK 511, 515. Tµi kho¶n lo¹i 6: TK 621, 622, 623, 627, 632, 635, 642. Tµi kho¶n lo¹i 7: TK 711 Tµi kho¶n lo¹i 8: TK 811 B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 12 Tµi kho¶n lo¹i 9: TK 911 Tµi kho¶n lo¹i 0: TK 009 C¸c kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT tÝnh theo tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 622 mµ ph¶n ¸nh vµo TK 627. C«ng nh©n lao ®éng thuª ngoµi kh«ng trÝch KPC§, BHXH, BHYT. 2.2.3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n: C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT ®· më sæ, ghi chÐp , qu¶n lý, b¶o qu¶n vµ lu tr÷ sæ kÕ to¸n theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña chÕ ®é sæ kÕ to¸n. C¸c ®éi x©y dùng còng më ®Çy ®ñ c¸c sæ kÕ to¸n vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ sæ kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n ¸p dông ë C«ng ty lµ h×nh thøc NhËt ký chung. C¸c lo¹i sæ s¸ch kÕ to¸n bao gåm c¸c sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt, cô thÓ nh sau: Sæ kÕ to¸n tæng hîp : - Sæ NhËt ký chung - Sæ C¸i - Sæ NhËt ký thu tiÒn - Sæ NhËt ký chi tiÒn - Sæ NhËt ký mua hµng - Sæ NhËt ký b¸n hµng Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: - Sæ tµi s¶n cè ®Þnh - Sæ chi tiÕt vËt liÖu - ThÎ kho - ThÎ TSC§ - Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh - ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô - B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô - B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH - Sæ chi tiÕt thanh to¸n... BiÓu 2.2: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ nhËt ®Æc biÖt ký Sæ nhËt chung ký Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 13 B¸o c¸o chÝnh tµi Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu 2.2.4. Vận dụng chế độ báo cáo kế toán tại C«ng ty hiện nay C«ng ty sö dông hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®óng QuyÕt ®Þnh sè 1141TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 vµ th«ng t 89/2003/TT- BTC ngµy 09/10/2003 vÒ viÖc híng dÉn kÕ to¸n thùc hiÖn bèn chuÈn mùc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 149/2003/BTC ngµy 31/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh: HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh gåm cã :  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n  B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh  ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh  B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ Ngoµi ra cßn cã nh÷ng b¸o c¸o kh¸c nh b¸o c¸o thuÕ (tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, tê khai thuÕ thu nhËp C«ng ty, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước...), B¶ng tæng hîp vËt t tån nhËp - xuÊt - tån, B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n... Báo cáo tài chính gửi cho các cơ quan có thẩm quyền bao gồm: - Cơ quan đăng ký kinh doanh. - Cơ quan Thống kê - C¬ quan ThuÕ Ngoài các báo cáo tài chính ra, cuối mỗi tháng C«ng ty còn phải lập c¸c báo cáo quản trị. Báo cáo quản trị được lập và gửi cho Giám ®èc. Hàng tháng, kế toán lập báo cáo thu, báo cáo chi trong tháng một cách chi tiết các khoản thu, chi hàng ngày. Thông qua báo cáo thu, báo cáo chi, kế toán tổng hợp sẽ lập báo cáo phân tích các khoản thu, chi. 2.2.5.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn X©y dùng th¬ng m¹i GCT Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cao n©ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm l©u dµi, vèn ®Çu t lín, nh©n c«ng thi c«ng c«ng c«ng tr×nh chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng vµ c«ng nh©n kü thuËt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thêng ph©n t¸n theo c¸c c«ng tr×nh, Ýt tËp trung t¹i trô së c«ng ty. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÝnh trong c«ng ty lµ c¸c ®éi x©y dùng 601, 602...vµ c¸c ®éi ®Òu cã m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt nh sau: B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 14 - §éi trëng c¸c ®éi x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, ph©n c«ng c«ng viÖc cho nh©n viªn cña m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty, thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång ®· ký - Nh©n viªn kü thuËt: lµ c¸c kü s cã tr×nh ®é, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh, kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ kü thuËt thi c«ng, ®¶m b¶o an toµn vµ ®óng tiÕn ®é thi c«ng. - Nh©n viªn kinh tÕ ®éi: theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i c¸c ®éi vµ tËp hîp c¸c chøng tõ liªn quan tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®éi göi lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c¸c c«ng tr×nh mµ ®éi ®· thùc hiÖn. - C¸c tæ thi c«ng tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ b¸o c¸o lªn ®éi trëng vÒ tiÕn ®é thi c«ng vµ hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ®îc giao, qu¶n lý c¸c nh©n viªn cña m×nh thi c«ng theo ®óng kü thuËt. BiÓu 1.1: S¬ §å tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh §éi tr­ëng Nh©n viªn kü thuËt Nh©n viªn kinh tÕ ®éi C¸c tæ thi c«ng Quy tr×ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ th¬ng maÞ GCT ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 1.2: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ Th¬ng m¹i GCT §Êu thÇu vµ nhËn hîp ®ång x©y l¾p c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Thanh lý hîp ®ång, bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thµnh hoµn LËp kÕ ho¹ch vµ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh Tæ chøc c¸c vÊn ®Ò vÒ nh©n c«ng, vËt liÖu... DuyÖt quyÕt to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh Tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 15 II - Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty CP X©y dùng Vµ TM GCT 1. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ th¬ng m¹i GCT 1.1. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty CP XD Vµ TM GCT XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng vµ cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p lµ cã qui tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, thêi gian x©y dùng l©u dµi, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ ®¬n chiÕc vµ cã qui m« lín l¹i cè ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm, n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô... cho nªn ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc C«ng ty x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo kho¶n môc gi¸ thµnh. HiÖn nay C«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo kho¶n môc sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Trong ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý XÝ nghiÖp + Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt + Chi phÝ dông cô mua ngoµi + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Cuèi mçi quÝ, dùa trªn c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ cña tõng th¸ng trong quÝ, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña quÝ lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh vµ lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh mçi quÝ. 1.2. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty CP x©y dùng vµ TM GCT ë C«ng ty CP XD Vµ TM GCT ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ khèi lîng c«ng viÖc cã tÝnh dù to¸n riªng ®· hoµn thµnh cña tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh. NghÜa lµ khèi lîng c«ng viÖc ®ã cã sù x¸c nhËn cña chñ ®Çu t trong biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng x©y l¾p. VÒ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh, C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Mçi chi phÝ ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. Cßn nh÷ng chi phÝ chung cÇn ®îc ph©n bæ th× ®îc tËp hîp vµo cuèi kú vµ tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc thÝch hîp cho tõng giai ®o¹n quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp N¨m 2003 C«ng ty CP XD Vµ TM GCT ®· thi c«ng rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nh: C«ng ty may B¾c Ninh, TËp ®oµn orion Hanel, Dù ¸n tho¸t níc Hµ Néi, Cung thÓ thao B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 16 quÇn ngùa, C«ng tr×nh nhµ v¨n ho¸ Hµ TÜnh, Trung t©m th¬ng m¹i hµng h¶i quèc tÕ, Héi ®ång ®éi trung ¬ng... Trong giíi h¹n bµi viÕt nµy, t«i chØ ®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng tr×nh: “C«ng ty may B¾c Ninh”. C«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn theo hîp ®ång sè 05/H§2002 víi tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 15 tû ®ång. Hîp ®ång ®îc ký kÕt vµo th¸ng 10/2002 nhng b¾t ®Çu thi c«ng tõ th¸ng 01 ®Õn th¸ng 09/2003. C«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn ngay t¹i thÞ x· B¾c Ninh. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ h¹ng môc c«ng tr×nh, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. H×nh thøc thanh to¸n lµ theo tiÕn ®é thi c«ng. C«ng ty may B¾c Ninh hoµn thµnh sÏ ®i vµo gia c«ng may mÆc vµ xuÊt khÈu. 2.1. Néi dung h¹ch to¸n Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ mét chi phÝ chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, chiÕm kho¶ng 70-75% tæng chi phÝ. Do ®ã viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ chi phÝ nµy cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong viÖc x¸c ®Þnh tiªu hao vËt chÊt trong s¶n xuÊt thi c«ng vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh x©y dùng. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ lo¹i chi phÝ trùc tiÕp nªn nã ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c ®èi tîng lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt kho. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trong C«ng ty bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu x©y dùng nh: g¹ch, xi m¨ng, s¾t, v«i, c¸t... dïng trùc tiÕp vµo x©y dùng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh. Ngoµi ra c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nh: v¸n, khu«n, giµn gi¸o, cèp pha s¾t thÐp... ®îc sö dông l©u dµi, nhiÒu lÇn phôc vô cho nhiÒu c«ng tr×nh. Do ®ã cÇn ph¶i ph©n bæ gi¸ trÞ cña nã cho tõng c«ng tr×nh; Gi¸ trÞ vËt liÖu lu©n chuyÓn Gi¸ trÞ mét lÇn ph©n bæ = Sè lÇn íc tÝnh sö dông Gi¸ trÞ ph©n bæ nµy chØ bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu cßn c«ng l¾p ®Æt, th¸o dì còng nh gi¸ trÞ vËt liÖu kh¸c nh ®inh, d©y buéc th× ®îc thanh to¸n vµo chi phÝ trong kú cña c«ng tr×nh cã liªn quan. T¹i C«ng ty kÕ to¸n lùa chän gi¸ thùc tÕ ®Ó theo dâi t×nh h×nh lu©n chuyÓn vËt liÖu, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. §èi víi vËt liÖu nhËp kho, gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua vµo lµ gi¸ cha cã thuÕ GTGT céng chi phÝ vËn chuyÓn, thu mua nÕu cã. §èi víi vËt liÖu xuÊt tõ kho cña C«ng ty th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. 2.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n Tríc tiªn Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt vËt t xÝ nghiÖp c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh, dù to¸n c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu tiÕn ®é thi c«ng, kÕ ho¹ch c¸c ®¬n vÞ ®a theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ sao phï hîp råi ®a vµo thi c«ng cho c¸c ®éi c«ng tr×nh vµ tæ s¶n xuÊt. C¸c ®éi c«ng tr×nh vµ tæ s¶n xuÊt c¨n cø vµo nhiÖm vô ®Ó thi c«ng kÞp thêi. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nh÷ng vËt t nµo cÇn sö dông th× lËp kÕ ho¹ch sau ®ã B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 17 göi lªn Phßng kü thuËt vËt t xem xÐt, x¸c nhËn chuyÓn sang Phßng kÕ to¸n xin cÊp vËt t. §èi víi c«ng tr×nh cã lîng vËt t tiªu hao lín th× c¨n cø khèi lîng hiÖn vËt thùc hiÖn trong th¸ng, c¸n bé kü thuËt sÏ bãc t¸ch lîng vËt t tiªu hao theo ®Þnh møc ®Ó ghi phiÕu xuÊt vËt t cho tõng ®èi tîng sö dông. ViÖc nhËp kho t¹i c«ng tr×nh chØ mang tÝnh h×nh thøc v× vËt liÖu ®îc chuyÓn tíi c«ng tr×nh lµ ®îc ®a vµo s¶n xuÊt kÞp thêi. V× vËy sau khi lËp phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi phiÕu xuÊt kho vËt liÖu xuÊt dïng hÕt vËt liÖu nhËp kho cho thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh vµ ghi thÎ kho (thÎ kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè lîng). Trªn c¬ së c¸c phiÕu xuÊt kho cho tõng c«ng tr×nh MÉu sè: 02 - VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141§¬n vÞ : C«ng ty CP XD Vµ TM GCT TC/Q§/C§KT §Þa chØ: 38 – Phóc X¸ - Ba §×nh - HN Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 2003 Hä tªn ngêi nhËn hµng: TrÇn V¨n S¬n Lý do xuÊt kho: C«ng ty may B¾c Ninh XuÊt t¹i kho : Tªn, nh·n hiÖu, qui T T c¸ch, phÈm chÊt vËt M· t (s¶n phÈm hµng sè Sè : 01 Nî TK 621 : 9.591.500 Cã TK 152: 9.591.500 Sè lîng §V tÝnh Theo Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn CT xuÊt ho¸) A B C D 1 2 3 4 1 G¹ch x©y viªn 5.000 2.000 339,5 1.697.500 2 C¸t vµng m3 5 5 38.800 194.000 3 Xi m¨ng Hoµng 770.00 tÊn 10 20 7.700.000 Th¹ch K40 0 Céng 9.591.500 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): ChÝn triÖu n¨m tr¨m chÝn mèt ngh×n n¨m tr¨m ®ång XuÊt, Ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 2003 Thñ trëng KÕ to¸n Phô tr¸ch Ngêi nhËn Thñ kho ®¬n vÞ trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) cung tiªu (Ký,hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÓu 2.2 : PhiÕu xuÊt kho Thñ kho ghi râ sè thùc tÕ xuÊt lªn phiÕu xuÊt vµ ký giao cho nh©n viªn vËn chuyÓn phßng cung øng hoÆc cña ®éi x©y dùng. Sau khi vËt liÖu ®îc chuyÓn tíi ®éi s¶n xuÊt x©y l¾p, thñ kho c«ng trêng, chØ huy c«ng trêng vµ ngêi giao nhËn kiÓm tra sè lîng xong ký lªn phiÕu vµ gi÷ phiÕu lµm chøng tõ thanh to¸n. Cuèi kú thñ kho lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t ®èi chiÕu víi kÕ to¸n c«ng tr×nh : B¶ng tæng hîp xuÊt vËt t th¸ng 09/2003 B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 18 Sè TT 1 2 3 ... Tªn quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 3 C¸t vµng M 285.000 42.857 12.214.280 3 §¸ c¸c lo¹i M 380.000 95.000 36.100.000 G¹ch l¸t M2 877.920 59.091 51.877.082 ... ... ... ... ... Tæng 800.123.652 BiÓu 2.3 : B¶ng tæng hîp xuÊt vËt t  Trêng hîp nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp mua vÒ kh«ng qua kho mµ chuyÓn th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh, lóc nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång víi nhµ thÇu phô, ho¸ ®¬n mua vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n cã liªn quan ®Ó ghi h¹ch to¸n trùc tiÕp trªn chøng tõ sau ®ã nhËp sè liÖu vµo m¸y: Hãa ®¬n (Gi¸ trÞ gia t¨ng) Ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2003 : XÝ nghiÖp dÞch vô x¨ng dÇu vµ c¬ khÝ : TX B¾c Ninh SèTK : 01000061 : : TrÇn V¨n S¬n : C«ng ty CP XD Vµ TM GCT : 38 – Phóc X¸ - Ba §×nh – HN §¬n vÞ b¸n hµng §Þa chØ §iÖn tho¹i Hä tªn ngêi mua hµng §¬n vÞ mua hµng §Þa chØ Sè TK : H×nh thøc thanh to¸n : STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô 1 X¨ng Mogas 83 2 DÇu Diezel TiÒn mÆt §¬n vÞ tÝnh Sè lîng LÝt 1.000 LÝt 500 M· sè : §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 3.619 3.619.000 3.000 1.500.000 Tæng 5.119.000 Thµnh tiÒn : 5.119.000 ThuÕ suÊt GTGT : 5% TiÒn thuÕ : 255.950 Tæng tiÒn thanh to¸n : 5.374.950 Sè tiÒn b»ng ch÷ : N¨m triÖu ba tr¨m b¶y m¬i t ngµn chÝn tr¨m n¨m m¬i ®ång. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc BiÓu 2.4 : Ho¸ ®¬n GTGT KÕ to¸n c«ng tr×nh sÏ h¹ch to¸n : Nî TK 152 : 5.119.000 Nî TK 133 : 255.950 Cã TK 331 : 5.374.950 §èi víi cèp pha s¾t thÐp mua vÒ, íc tÝnh thêi gian sö dông lµ 18 lÇn do ®ã ph©n bæ theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ vËt liÖu lu©n chuyÓn 58.000.000 Gi¸ trÞ mét lÇn ph©n bæ = Sè lÇn íc tÝnh sö dông = 18 Sau ®ã ph©n bæ dÇn tõng lÇn sö dông vµo m¸y, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: = 3.222.000 B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 19 Nî TK 621 : 3.222.000 Cã TK 142 : 3.222.000 §ång thêi theo dâi trªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 142. Cuèi cïng kÕ to¸n sÏ kiÓm tra tÝnh hîp lý cña chøng tõ råi nhËp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo m¸y vi tÝnh. M¸y vi tÝnh tù ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo Sæ chi tiÕt TK 621, Sæ NhËt ký chung vµ Sæ C¸i TK 621. Sæ C¸i TK 621 më chung cho c¸c c«ng tr×nh, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vµo cuèi th¸ng vµ bót to¸n kÕt chuyÓn cuèi quý. S¬ ®å qui tr×nh h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu PhiÕu xuÊt kho Thñ c«ng B¶ng kª xuÊt - nhËp - tån NhËp vµo m¸y NhËt ký chung Sæ chi tiÕt Sæ C¸i S¬ ®å 2.5: S¬ ®å quy tr×nh h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu C«ng ty CP XD & TM GCT TrÝch sæ NhËt ký chung th¸ng 09 n¨m 2003 Ngµy th¸ng Chøng tõ Tµi kho¶n Néi dung ghi sæ Sè Ngµy 01/09 02 01/09 XuÊt nguyªn vËt liÖu ®èi øng Nî Cã 621 Sè tiÒn Nî 9.591.500 152 01/09 03 01/09 Thuª m¸y thi c«ng 6277 9.591.500 19.500.000 111 05/09 20 05/09 Ph©n bæ cèp pha thÐp 621 19.500.000 3.222.000 142 05/09 05 05/09 KhÊu hao m¸y trén 623.4 bª t«ng 3.222.000 565.000 214 15/09 57 15/09 Tr¶ tiÒn kh¸m søc 627.8 khoÎ 15/09 23 15/09 Chi phÝ dÞch vô 623.7 mua ngoµi 17/09 06 17/09 KhÊu hao xe « t« 627.4 trén bª t«ng 15/09 12 15/09 Mua x¨ng, dÇu 565.000 225.000 111 225.000 15.261.000 111 15.261.000 3.750.000 214 152 133 3.750.000 5.119.000 25.595 111 17/09 33 17/09 Chi phÝ dông cô 627.3 Cã 5.144.595 23.400.000 B¸o c¸o thc tËp t«t nghiÖp 20 153 23/09 83 23/09 30/09 86 30/09 30/09 15 29/09 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i 627.7 133 XuÊt vËt t choCT 621 “TËp ®oµn orion Hanel” 23.400.000 1.568.900 156.890 1.450.720.000 152 Ph©n bæ l¬ng cho CT “TËp ®oµn orion Hanel” 622 1.450.720.000 120.600.000 334 30/09 60 30/09 KH m¸y thi c«ng CT "TËp ®oµn orion Hanel” 120.600.000 623 1.350.000 214 111 30/09 56 30/09 L¬ng ph¶i tr¶ tæ nÒ NguyÔn §øc TiÕn 622 1.350.000 1.725.790 29.783.000 334 30/09 89 30/09 Ph©n bæ l¬ng 622 623.1 627.1 30/09 63 30/09 Chi b»ng tiÒn phôc 623.8 vô m¸y thi c«ng 29.783.000 49.433.000 1.500.000 2.436.000 334 53.369.000 10.000.000 111 30/09 06 30/09 ..... C¸c kho¶n khÊu trõ l¬ng 10.000.000 627.1 ..... ..... Tæng 4.481.340 338 ..... 4.481.340 .... ..... 12.235.365.00 12.235.365.00 0 0 BiÓu 2.6: TrÝch sæ nhËt ký chung th¸ng 09/2003 Sæ chi tiÕt TK 621 th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ Ngµy Sè 01 01/09 03 05/09 20 05/09 10 15/09 16 ... 21 DiÔn gi¶i TK ®èi øng XuÊt vËt t TK 152 XuÊt vËt t th¸ng 09 TK 152 Ph©n bæ cèp pha t«n TK 1421 Mua nguyªn vËt liÖu TK 3311 cña nhµ thÇu phô 30/09 XuÊt vËt t th¸ng 09 TK 152 ... ... ... 30/09 KÕt chuyÓn chi phÝ Céng Sè tiÒn Nî 9.591.500 150.625.000 3.222.000 320.750.000 Ghi Cã chó 450.720.000 ... ... 1.153.857.000 1.153.857.000 1.153.857.000 TK 154
- Xem thêm -