Tài liệu Hoàn thiện công tác toán t lương và các khoản trch theo lương tại công ty cổ phần hữu hưng-viglacera

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· thùc sù ph¶i vËn ®éng ®Ó tån t¹i vµ ®i lªn b»ng chÝnh thùc lùc cña m×nh. ThÞ trêng trë thµnh yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, thu ®îc lîi nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ®ã lu«n lµ vÊn ®Ò lín ®Æt ra cho mäi doanh nghiÖp vµ víi c¸c nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ qu¶n lý t¬ng lai. Qu¶n lý tiªu thô hµng ho¸ lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp bëi nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn môc tiªu lîi nhuËn còng nh c¸c môc tiªu kh¸c cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét qu¸ tr×nh hÕt søc phøc t¹p ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i häc hái, t×m tßi, nghiªn cøu vµ thùc hiÖn mét c¸ch linh ho¹t. NhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu thùc tiÔn cña vÊn ®Ò trong thêi gian qua díi sù tËn t©m chØ b¶o cña thÇy gi¸o TS. Vò Quang Anh, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban gi¸m ®èc c«ng ty TNHH MAI C¦¥NG, vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy ®Ò tµi: “ Thùc tr¹ng vµ nh÷ng thµnh c«ng ban ®Çu trong viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH MAI C¦¥NG” lµm chñ ®Ò thùc tËp cña m×nh. Môc ®Ých nghiªn cøu cña t«i lµ vËn dông c¸c lý thuyÕt ®· ®îc häc ë trêng vµo thùc tiÔn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, n©ng coa kh¶ n¨ng thùc tÕ, gãpp phÇn gióp cho hÖ thèng kiÕn thøc cña em ®îc cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n. §ång thêi, trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng cña c«ng ty TNHH MAI C¦¥NG, b¸o c¸o nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i, nguyªn nh©n vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña c«ng ty trong thêi gian tíi. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, t«i rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó b¸o c¸o nµy ®îc hoµn thiÖn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña t«i. T«i xin tr©n thµnh c¸m ¬n. NéI DUNG B¸O C¸O THùC TËP I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty TNHH Mai C¬ng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. III. IV. V. 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2.Chøc n¨ng , nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y c«ng ty _ Chøc n¨ng ho¹t ®éng _ NhiÖm vô cña c«ng ty _ C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua _ChØ tiªu doanh thu _ ChØ tiªu lîi nhuËn _ ChØ tiªu nép ng©n s¸ch Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty _ Ph©n tÝch chung vÒ kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty _ Ph©n tÝch thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty _ Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty _ C¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng c«ng ty ®· ¸p dông §¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty _ Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®îc _ Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i KÕt luËn _ Nh÷ng thu ho¹ch trong ®ît thùc tËp phÇn I kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty TNHH MAI C¦¥NG 1/Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn tù do b×nh ®¼ng trong kinh doanh, trong vµi n¨m gÇn ®©y nhiÒu c«ng ty ra ®êi víi sè lîng t¨ng lªn kh«ng ngõng .§Æc biÖt lµ khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh .Trong ®ã ,cã c«ng ty TNHH Mai Cêng ra ®êi víi sù gióp ®ì cña c¸c c¬ quan h÷u quan , víi sù nhiÖt t×nh h¨ng say c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn trong c«ng ty .Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 76 Ng« Th× NhËm - Hµ Néi . 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty bíc ®Çu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn , c«ng ty gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n , nhiÒu lóc tëng chõng nh kh«ng vît qua ®îc .Vèn kinh doanh ban ®Çu h¹n hÑp , chñ yÕu ®ãng gãp tõ c¸c s¸ng lËp viªn , vay ng©n hµng vµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c.Tuy nhiªn sau vµi n¨m bíc vµo th¬ng trêng , tr¶i qua nhiÒu thö th¸ch trong kinh doanh , ®éi ngò nh©n viªn non trÎ trong c«ng ty ®· dÇn dÇn tÝch luü ®îc kinh nghiÖm , b¸m s¸t thÞ trêng , ph©n tÝch chÝnh x¸c t×nh h×nh thùc tÕ cung cÇu thÞ trêng .C«ng ty còng ®· gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p cô thÓ vÒ tæ chøc hµnh chÝnh , tæ chøc c¸c ®¹i lý ph©n phèi hµng , cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc. Do dã cho ®Õn nay c«ng ty ®· t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn gÊp ®«i , tõ 5 triÖu ®ång tõ khi thµnh lËp lªn tíi 1 tû ®ång 1. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y c«ng ty  Chøc n¨ng nhiÖm vô _ C«ng ty TNHH Mai Cêng - tªn giao dÞch quèc tÕ MC Co, Ltd cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô khinh doanh chñ yÕu lµ : + Bu«n b¸n t liÖu s¶n xuÊt , t liÖu tiªu dïng (chñ yÕu lµ hµng ®iÖn tö , thiÕt bÞ , linh kiÖn ®iÖn tö ) + §¹i lý mua b¸n , ký göi hµng ho¸ _ Cô thÓ c¸c nhãm hµng kinh doanh cña c«ng ty gåm: + Hµng ®iÖn tö: c¸c thiÕt bÞ ©m thanh, nghe nh×n ( Tivi, video, thiÕt bÞ Karaoke,®Çu ®Üa VCD, ®Çu ®Üa DVD…) + Linh kiÖn ®iÖn tö dµnh cho thay thÕ, söa ch÷a vµ l¾p r¸p. C«ng ty TNHH MAI C¦¥NG lµ mét doanh nghiÖp tù doanh, cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt nam, ngo¹i tÖ vµ c¸c con dÊu riªng. V× vËy, ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý tèt c«ng t¸c kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, c«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y chÆt chÏ tõ trªn xuèng díi. Sè thµnh viªn gãp vèn cña c«ng ty: gåm cã Gi¸m ®èc , phã gi¸m ®èc vµ mét sè thµnh viªn kh¸c trong c«ng ty. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÒ nh©n sù , toµn bé nh©n viªn cña c«ng ty cã 15 ngêi trong ®ã 12 ngêi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc. c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty -Gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gi¸m ®èc tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh mµ Ban gi¸m ®èc th«ng qua vµ theo ®óng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. -Phã gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, phô tr¸ch vÒ kinh doanh, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. -Phßng kÕ to¸n ( gåm cã 3 nh©n viªn) : chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc trong c«ng t¸c thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, theo dâi t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n, t×nh h×nh biÕn ®éng cña vèn, nguån vèn, c«ng nî ph¶i thu vµ ph¶i tr¶, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vÞ ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ níc, thùc hiÖn c¸c chØ tiªu tÝch luü ®¹t hiÖu qu¶ cao, ®¶m b¶o cho viÖc b¶o tån vµ phat triÓn vèn cña c«ng ty. -Phßng kinh doanh ( gåm cã 5 nh©n viªn): Cã nhiÖm vô n¾m b¾t thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, x©y dùng kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîo ®ång kinh tÕ. -Phßng kü thuËt ( cã 5 nh©n viªn): Cã nhiÖm vô tiÕp nhËnk vµ giao hµng ho¸, kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸, tæ chøc vËn chuyÓn hµng ho¸. M« h×nh bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty tnhh mai c¬ng ban gi¸m ®èc phßng kÕ to¸n phßng kü thuËt phßng kinh doanh 5 kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®«ng kinh doanh cña c«ng ty TNHH MAI C¦¥ng trong nh÷ng n¨m qua: C«ng ty mai cêng kinh doanh theo môc ®Ých thµnh lËp d«anh nghiÖp theo nghµnh nghÒ ®· ®¨ng ký víi Nhµ níc . Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, c«ng ty ®· chñ ®äng vµ tru¹c tiÕp ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc vÌe lÜnh vùc c¸c mÆt hµng ®iÖn tö ( ti vi , video ®Çu VDC, ®Çu DVD ..) vµ c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö . Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh , c«ng ty ®· gÆp kh«ng ×t nh÷ng khã kh¨n , dÆc biÖt lµ vÒ vèn , b¹n hµng , cha cã chç ®øng trªn thÞ trêng . Xong , nhê sù nç lùc cña ban l·n ®¹o c«ng ty , nhê sù n¨ng ®éng chÞu khã cña c¸c nh©n viªn tr«ng c«ng ty vµ hä ®· t×m ra ®îc c¸c biªn ph¸p phats triÓn thÞ trêng , tiªu thô s¶n phÈm phï hîp , c«ng ty ®· t×m ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng , s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt trªn toµn quèc, c«ng ty lµm ¨n cã l·i , thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tnhh mai c¬ng trong n¨m 1999- 2000 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 Tæng doanh thu Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép Chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý L¬i nhuËn tríc thuÕ ThuÕ TNDN Lîi nhuËn sau thuÕ 3.322,5 3.157,5 165 109 56 12,25 43,75 5.463,5 5.257,5 206 127 79 18.35 60,65 §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång So s¸nh 2000- 1999 Chªnh lÖch 2.141 2.100 41 18 23 6.1 16.9 TØ lÖ % 32.22 33.25 12.425 8.255 20.55 24.90 19.30 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy , kÕt qu¶ ho¹t ®«ng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2000 so víi n¨m 1999 cã sù t¨ng tráng râ rÖt .Lîi nhuËn cña c«ng ty mang l¹i n¨m 2000 lín h¬n so víi n¨m 1999 lµ 16,9 triÖu ®ång t¨ng 19,3% .Qua nh÷ng chØ tiªu cña n¨m 2000 ®Òu vît co víi n¨m 1999 , ®iÒu nµy cho ta thÊy viÖc kinh doanh c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty ®· chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng .Víi møc ®ä t¨ng tráng nh vËy lµ do kÕt qu¶ cña sù n¨ng ®éng , t×m kiÕm c¬ héi tr«ng kinh doanh còng nh kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng cña c«ng ty .C«ng ty ®· nhËn biÕt ®ùoc nhu cÇu cña thÞ trêng , tõ ®ã t×m c¸c nguån hµng phï hîp vÒ mÉu m· , chÊt lîng ®a d¹ng phôc vô c¸c tÇng líp nh©n d©n th«ng qua c¸c kªnh ph©n phèi trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp . PH¢N 3: Ph©n tich thùc trang tiªu thô s¶n phÈm vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty : Do nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm ®iªn tö trªn thÞ tr¬ng ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng nªn ®ßi hái c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng më réng kinh doanh §Ó ph¸t triÓn ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã kÕt cÊu hîp lý phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng. nh×n chung trong 2 n¨m 1999 -2000 , t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n v× lµ mét c«ng ty ra ®êi muén so víi c¸c c«ng ty chuyªn kinh doanh c¸c s¶n phÈm vµ linh kiÖn ®iÖn tñ t¹i ViÖt Nam . T¹i Hµ Néi , c«ng ty ph¶i c¹nh tranh thÞ trêng víi c¸c c«ng ty nhµ nøoc , c«ng ty 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 liªn doanh … T¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ giíi th¬ng gia Hoa KiÒu Vµ c¸c c«ng ty TNHH kh¸c. B»ng sù nç lùc cña ban gi¸m ®èc vµ c¸c thµnh viªn trong c«ng ty , c«ng ty ®· d©nd dÇn chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng b»ng viÑc ®¶m b¶o nguån hµnh kinh doanh , quan hÖ víi nhiÒu chñ hµng , khai th¸c c¸c nguån hµng cã thÓ cã : +§èi víi thÞ trêng níc ngoµi : C«ng ty t×m kiÕm nh÷ng b¹n hµng ®¸ng tin cËy , uy tÝn t¹i Hång K«ng ,Singapore ,Hµn Quèc…vµ cã thÓ nhê hä t×m gióp hµng tån kho, hµng Õ ®Ó l©u cña c¸c c«ng ty ®iÖn tö bÞ ph¸ s¶n nÕu phï hîp víi thÞ trêng ViÖt nam th× cã thÓ mua l¹i víi gi¸ rÎ. + Lµm ®¹i lý mét sè mÆt hµng cho mét sè h·ng nh SONY, SANYO, PANASONIC, ®éc quyÒn mét sè lo¹i linh kiÖn. ChÝnh v× vËy mµ hµng ho¸ cña c«ng ty lu«n ®Çy ®ñ vµ ®a d¹ng, ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §èi víi thÞ trêng trong níc: Víi ph¬ng ch©m cµng b¸n ®îc nhiÒu cµng nhiÒu cµng tèt, C«ng ty ®· ¸p dông tÊt c¶ c¸c h×nh thøcb¸n hµng nh»m ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô hµng ho¸ nhng hai lo¹i h×nh thøc mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt lµ hai h×nh thøc ph©n phèi trùc tiÕp vµ ph©n phèi gi¸n tiÕp. §ång thêi, c«ng ty ®· cè g¾ng gi¶m mäi chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c chi phÝ vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña ®éi ngò c¸c nh©n viªn trong c«ng ty, qua c¸c ho¹t ®éng: *Nghiªn cøu thÞ trêng: Môc ®Ých cña ho¹t ®éng nµy lµ nh»m nghiªn cøu sù biÕn ®éng vÒ nhu cÇu trªn thÞ trêng, ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng, nghiªn cøu t×nh h×nh c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng. Khi ®· n¾m b¾t ®îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt nh vËy th× phßng kinh doanh sÏ c©n nh¾c, ®¸nh gi¸ ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸phîp lý. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng ®îc c¸c c¸n bé cña c«ng ty thùc hiÖn qua 2 ph¬ng ph¸p: nghiªn cøu tµi liÖu vµ nghiªn cøu trùc tiÕp: + Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu: C¸n bé nghiªn cøu sö dông c¸c tµi liÖu h¹ch to¸n, thèng kª, kÕ to¸n… cña c«ng ty, tõ ®ã ph©n tÝch ®Ó thÊy ® îcnh÷ng thÕ m¹nh, nh÷ng nhîc ®iÓm cña c«ng ty, so s¸nh víi c¸c n¨m tríc, quý tríc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ó ®¸nh gi¸ xem c«ng ty cÇn tËp trung kinh doanh s¶n phÈm nµo, ph¸t triÓn kinh doanh ë khu vùc , tØnh, huyÖn nµo vµ theo ph¬g thøc nµo th× ®¹t hiÖu qu¶ cao. + Ph¬ng thøc nghiªn cøu trùc tiÕp: C¸c c¸n bé cña c«ng ty ph¶i xèng tËn c¸c cöa hµng b¸n lÎ vµ c¸c ®¹i lý cña c«ng ty ®Ó t×m hiÓu thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng ë tõng khu vùc vµ x¸c ®Þnh thùc tÕ. *X¸c ®Þnh gi¸ §Ó x¸c ®Þnh ®îc gi¸ cña mét s¶n phÈm cña c«ng ty khi ®a ra thÞ trêng, c¸n bé kinh doanh cua c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®îc c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh gi¸ cña hµng ho¸ nh: gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ b¶o qu¶n… ViÖc ®Þnh gi¸ lu«n tu©n theo nguyªn t¾c ph¶i bï ®¾p ® îc c¸c chi phÝ bá ra vµ mang l¹i møc l·i hîp lý. Ngoµi ra, gi¸ hµng ho¸ cßn phô thuéc vµo t×nh h×nh nhu cÇu thÞ trêng t¹i tõng thêi ®iÓm, tõng thêi kú, c¨n cø vµo gi¸ b¸n cña ®èi thñ c¹nh tranh…. nªn hµng ho¸ cã thÓ cã nhiÒu møc gi¸ kh¸c nhau. C«ng thøc mµ c¸c c¸n bé kinh doanh thêng ¸p dông lµ: Gi¸chuÈn chuÈn==gi¸ Gi¸vèn vèn+ +chi chiphÝ phÝ+ +l·il·idùdùkiÕn kiÕn Gi¸ Gi¸ b¸n hµng lu«n ®îc theo dâi chÆt chÏ vµ liªn tôc bëi trùc tiÕp gi¸m ®èc vµ phßng kinh doanh, nh»m ®a ra c¸c thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng vµ linh ho¹t. *X¸c ®Þnh m¹ng líi kªnh ph©n phèi - M¹ng líi b¸n hµng cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo s¬ ®å: C«ng ty TNHH MAI C¦¥NG Ngêi tiªu dïng C¸c ®¹i lý qua s¬ ®å trªn ta thÊy, c¬ chÕ b¸n hµng cña c«ng ty kh¸ linh ho¹t. hµng ho¸ cña c«ng ty cã thÓ b¸n trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng ( ph©n phèi trùc tiÕp ) hoÆc th«ng qua c¸c cöa hµng ®¹i lý ( ph©n phèi gi¸n tiÕp ). *C«ng t¸c tæ chøc m¹ng líi kªnh tiªu thô: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Kªnh trùc tiÕp: §îc sö dông ®Ó b¸n trùc tiÕp s¶n phÈm cña c«ng ty cho ngêi tiªu dïng nh»m môc ®Ých qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm lµ chÝnh, nªn doanh sè b¸n ra cña kªnh nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ. + Kªnh gi¸n tiÕp: Bao gåm c¸c ®¹i lý cña c«ng ty trªn thÞ trêng. Cã thÓ coi lµ mét trong nh÷ng bé phËn trong bé m¸y tiªu thô cña c«ng ty. Bªn c¹nh nhiÖm vô ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty ®Õn tay ngêi tiªu dïng, c¸c ®¹i lý cßn cã nhiÖm vô kh¸c lµ thu thËp vµ göi th«ng tin thÞ trêng vÒ c«ng ty vµ cã nhiÖm vô b¶o hµnh, ®æi hµng khi cã sai sãt kü thuËt. KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty qua c¸c kªnh ph©n phèi. §VT: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Tæng doanh thu 3.322,5 100% 5.463,5 100% B¸n trùc tiÕp 112.9 3,4% 513,5 9,4% B¸n gi¸n tiÕp 3.209,6 96,7% 4.950 90,6% Qua b¶ng trªn ta thÊy, ph¬ng thøc b¸n hµng cña c«ng ty th«ng qua c¸c kh©u trung gian (b¸n gi¸n tiÕp ) lµ chñ yÕu. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn IV ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. * Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®îc: -Do cã nguån hµng ®Çu vµo kh¸ tèt, nªn uy tÝn vµ chÊt lîng ngµy cµng n©ng cao, c«ng ty ®· dÇn dÇn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng vµ ®Èy m¹nh ®îc lîng hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ trêng. C«ng ty ®Èy m¹nh ®îc lîng hµng ho¸ trªn thÞ trêng, lµ do mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu: + C«ng ty ®· nghiªn cøu vµ dÇn hoµn thiÖn møc gi¸ ®èi víi tõng mÆt hµng cu thÓ. ViÖc gi¸ c¶ hµng ho¸ hîp lý ®· gióp c«ng ty thu ®îc kh¸ nhiÒu kh¸ch hµng. + C«ng ty kh«ng ngõng ®Çu t më réng c¸c m¹t hµng ®iÖn tö, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vÒ kinh tÕ ®èi víi Nhµ níc. +¸p dông c¸c chÝnh s¸ch linh ho¹t trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ®èi víi kh¸ch hµng. Thùc thi cc¸c chÝnh s¸ch nh»m hç trî cho ho¹t ®«ng b¸n hµng nh: c¸c chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi c¸c ®¹i lý, c¸ nh©n- tËp thÓ mua víi sè lîng lín ( vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n, thêi h¹n thanh to¸n, chiÕt khÊu gi¶m gi¸…) + C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc b¸n hµng ( b¸n bu«n , b¸n lÎ…) nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña thÞ trêng + Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c sai ph¹m ®Ó söa ch÷a *Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + MÆc dï c«ng ty ®· chó ý ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng nhng viÖc ®ã vÉncßn chËm ch¹p vµ chua toµn diÖn khiÕn viÖc thu thËp th«ng tin vµ xö lý th«ng tin cha ®¶m b¶o ®é tin cËy khi ®a ra quyÕt ®Þnh. + HiÖn nay c«ng ty cha cã phßng Marketing riªng cho nªn viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cßn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n. + Lµ c«ng ty t nh©n vµ ra ®êi muén so víi nhiÒu c«ng ty kh¸c, do ®ã c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn, nh©n viªn cßn bì víi thÞ trêng. + Trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn nhiÒu hµng gi¶, hµng Trung Quèc víi gi¸ rÎ,do ®ã c«ng ty còng g©y ®îc nhiÒu ¶nh hëng tíi viÖc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty. + Ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu c«ng ty kinh doanh cïng mÆt hµng cã thÕ m¹nh... kÕt luËn Ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng lµ m«i trêng tèt cho c¸c doanh nghiÖp v¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Nhng ®ång thêi nã còng rÊt kh¾c ngiÖt víi c¸c c«ng ty lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng biÕt tËn dông c¸c c¬ héi cña thÞ trêng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm. ThÞ trêng tiªu thô lµ nçi lo cña mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nªn nã lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu, xem xÐt ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm nãi riªng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty TNHH MAI C¦¥NG, t«i ®· thÊy ®îc nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi còng nh nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ môc tiªu cÇn híng tíi cña c«ng ty khi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng. Vµ ®Ó khai th¸c thÞ trêg cã hiÖu qu¶, c«ng ty cÇn hoµn tiÖn hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm, kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p Marketing, tõ ®ã t¨ng cêng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, ®em l¹i tû phÇn vµ lîi nhuËn lín cho c«ng ty. Do cã sù h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ, nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH MAI C¦¥NG th«ng qua ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. Nªn t«i mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®èng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chñ ®Ò nµy hoµn thiÖn h¬n trong luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. T«i xin tr©n thµnh c¸m ¬n. 13
- Xem thêm -