Tài liệu Hoàn thiện công tác toán t lương và các khoản trch theo lương tại công ty cổ phần hữu hưng-viglacera

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang trªn con ®-êng ®æi míi,héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. N-íc ta ®ang cè g¾ng phÊn ®Êu vµ nç lùc hÕt m×nh ®Ó tham gia vao c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn thÕ giíi nh- : AFTA, WTO…vµ chóng ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ®æi míi n-íc ta cßn cÇn ph¶i kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc qu¶n lý vµ cßn ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. §©y còng lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan ®Ó ViÖt Nam dÔ d·ng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ cña c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÒ giíi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, viÖc con ng-êi ph¶i lao ®éng ®Ó t¹o ra cu¶ c¶i vËt chÊt cho x· héi lµ mét tÊt yÒu kh¸ch quan kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. ChÝnh v× vËy con ng-êi ®· ph¶i hao phÝ rÊt nhiÒu søc lao ®éng. §Ó qua tr×nh s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp ®-îc diÔn ra th-êng xuyªn, liªn tôc th× mét vÊn ®Ò thiÕt yÕu lµ ph¶i t¸i t¹o søc lao ®éng. V× vËy, khi ng-êi lao ®éng tham gia ho¹t ®éng SXKD ë c¸c doanh nghiÖp th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho hä mét kháan thï lao xøng ®¸ng ®èi víi søc lao ®éng mµ hä ®· bá ra ®ã chÝnh lµ tiÒn l-¬ng. Víi ng-êi lao ®éng th× tiÒn l-¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña hä. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th× tiÒn l-¬ng cßn lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn, tÝch cùc lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng, lµ nh©n tè thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu suÊt c«ng viÖc vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng.Gi¶i quyÕt mèi quan hÖ tiÒn l-¬ng tèt sÏ lµm cho ng-êi lao ®éng thÊy ®-îc lîi Ých vËt chÊt cña m×nh g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng, tõ ®ã hä sÏ tÝch cùc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tËn dông thêi gian ®Ó lao ®éng, ph¸t huy sang kiÕn, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do ®ã, sau mét thêi gian ®-îc vÒ thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn H÷u H-ngViglacera nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®èi víi ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nªn em ®· chän ®Ò tµi : “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty Cæ phÇn H÷u H-ng-Viglacera” Hoµng Anh C-êng 1 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt cÊu bµi viÕt gåm ba phÇn: PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty vµ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty Cæ phÇn H-u H-ng-Viglacera. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty. Do thêi gian thùc tËp ng¾n mÆt kh¸c b¶n th©n em kinh nghiÖm thùc tÕ cßn yÕu v× vËy bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm. Em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, c¸c c«, chó trong c«ng ty va cña c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®-îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hoµng Anh C-êng 2 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN I: GiíI THIÖU CHUNG VÒ C¤NG TY Vµ Bé M¸Y Tæ CHøC QU¶N Lý CñA C¤NG TY. I- Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty. 1) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. - C«ng ty Cæ phÇn H÷u H-ng ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n-íc sang, trùc thuéc tæng c«ng ty Thuû tinh vµ gèm x©y dùng-Bé x©y dùng.S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i g¹ch ngãi x©y dùng phôc vô chñ yÕu cho thÞ tr-êng trong n-íc.Tªn gäi tr-íc ®©y lµ nhµ m¸y g¹ch H÷u H-ng ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1959 theo quyÕt ®Þnh cña bé x©y dùng. Tõ ngµy 01/06/1998 nhµ m¸y g¹ch H÷u H-ng vµ ph©n x-ëng g¹ch Ng·i CÇu thuéc c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi s¸p nhËp víi c«ng ty Gèm x©y dùng Tõ Liªm vµ ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H-ng. §Õn N¨m 2003 c«ng ty chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty cã tæng møc vèn ®Çu t- lªn tíi 31 tû VND.C«ng ty cã trô së ®Æt t¹i x· §¹i Mç-huyÖn Tõ Liªm-TP Hµ Néi. - Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng.N¨m 1992, c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thay thÕ hÖ thèng s¶n xuÊt g¹ch cò b»ng hÖ thèng s¶n xuÊt g¹ch cña Italia vµ lß lung Tuynen víi trÞ gi¸ 12 tû VN§.§©y lµ mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch tiªn tiÕn nhÊt t¹i ViÖt Nam.ViÖc ®Çu t- ®· lµm cho c«ng suÊt cña c«ng ty ngµy mét t¨ng nhanh còng nhchÊt l-îng cña s¶n phÈm ®-îc c¶I tiÕn tèt h¬n ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng ngµy mét t¨ng nhanh trong n-íc.C«ng ty ®· ®¹t møc s¶n l-îng h¬n 150 triÖu viªn g¹ch n¨m 2005 vµ dù kiÕn n¨m 2006 sÏ ®¹t møc h¬n 180 triÖu viªn g¹ch.C«ng ty cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chÊt l-îng cao ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng.S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®¹t nhiÒu gi¶I th-ëng t¹i c¸c héi trî triÓn l·m nh- :Gi¶I th-ëng “ Qu¶ cÇu vµng” n¨m 2002, gi¶I th-ëng “ Hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao” do ng-êi tiªu dïng b×nh chän n¨m 2003…HiÖn nay, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt trªn toµn quèc vµ ®· xuÊt khÈu sang c¶ nh÷ng thÞ tr-êng quèc tÕ nh- : NhËt b¶n, Hµn quèc, Singapo, §µi loan… Hoµng Anh C-êng 3 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2) §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - C«ng ty tæ chøc ho¹t ®éng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo h×nh thøc tËp trung.C«ng ty hiÖn cã ba ph©n x-ëng s¶n xuÊt ®ãng t¹i ba ®Þa ®Iªm c¸ch nhau 2-5 km: Ph©n x-ëng H-u H-ng; Ph©n x-ëng g¹ch chÎ cao cÊp; Ph©n x-ëng Ng·i CÇu.Trong tõng ph©n x-ëng l¹i chia thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn hoµn víi nhau ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc. - NhiÖm vô cña c¸c ph©n x-ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ban gi¸m ®èc vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ mäi ho¹t ®éng diÔn ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; Thø hai lµ tham m-u cho ban gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt, thùc hiÖn kÕ ho¹ch theo ®óng n¨m th¸ng; Thø ba lµ lu«n ph¶I ®¶m b¶o c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶I ®¹t chÊt l-îng tèt; Thø t- lµ gi¸m s¸t chÊm c«ng vµ lµm l-¬ng cho ng-êi lao ®éng mét c¸ch trung thùc vµ ®óng kú; Thø n¨m lµ quan t©m trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ph©n x-ëng. - NhiÖm vô cña c¸c tæ s¶n xuÊt: Mçi tæ s¶n xuÊt cã nh÷ng nhiÖm vô riªng ch¼ng h¹n nh-: Tæ t¹o h×nh cã nhiÖm vô c¾t g¹ch mang ra ph¬i; Tæ than cã nhiÖm vô cung cÊp liªn tôc, ®Çy ®ñ than cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; Tæ bÓ ñ th× chuÈn bÞ ®Êt, n-íc, t-íi n-íc, ng©m ñ; Tæ ph¬i cã nhiÖm vô ph¬I ®¶o g¹ch d¶m b¶o g¹ch co chÊt l-îng; Tæ vËn chuyÓn cã nhiÖm vô vËn chuyÓn g¹ch; Tæ ®èt cã nhiÖm vô cho g¹ch vµo lß vµ ®¶m b¶o cho lß ho¹t ®éng liªn tôc trong qu¸ tr×nh nung g¹ch… Hoµng Anh C-êng 4 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: ĐVT: đồng ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 KH TH KH TH 27,540,000,000 29,573,768,410 40,630,000,000 28,854,444,000 26,235,000,000 28,488,105,440 38,916,643,726 27,950,483,150 ThuÕ GTGT 480,000,000 501,000,000 2,350,000,000 1,650,000,000 ThuÕ TT§B 0 0 0 0 ThuÕ XNK 0 0 0 0 ThuÕ TNDN 8,751,960 9,939,778 0 0 816,248,040 1,075,723,194 1,713,356,274 903,960,850 987,000 1,075,000 1,140,000 996,000 1.Tæng doanh thu 2.Tæng chi phÝ,gi¸ thµnh 3.Nép ng©n s¸ch NN 4.Tæng lîi nhuËn sau thuÕ 5.thu nhËp BQ/th¸ng/1ngêi II) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. - C«ng ty Cæ phÇn H÷u H-ng Viglacera tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo kiÓu tham m-u trùc tuyÕn chøc n¨ng, c¸c phßng ban tham m-u trùc tuyÕn cho gi¸m ®èc theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh gióp gi¸m ®èc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®óng ®¾n vµ phï hîp víi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Hoµng Anh C-êng 5 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 2.1 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ® ¹i h éi ® ång c æ ® «ng ban ki Óm so ¸t h éi ® ång qu ¶n tr Þ gi ¸m ® èc k Õ to ¸n tr - ëng c ¸c ph ã gi ¸m ® èc p. kinh doanh p.t æ ch øc h µnh ch Ýnh p. k ü thu Ët px g ¹ch h÷u h -ng ph ßng k Õ to ¸n t µi ch Ýnh px g ¹ch cao c Êp px g ¹ch ng ·i c Çu - §¹i héi ®ång cæ ®«ng : Bao gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÓn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty. §¹i héi ®æng th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn b»ng h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n. QuyÕt ®Þnh cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ®-îc th«ng qua t¹i cuéc häp khi ®-îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn Ýt nhÊt 51% tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng dù häp chÊp thuËn. - Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ cã nhiÖm vô quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng, quyÕt ®Þnh néi dung tµi liÖu phôc vô häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, triÖu tËp häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, c¬ cÊu tæ chøc lËp quy chÕ Hoµng Anh C-êng 6 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶n lý néi bé cña c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua quyÕt ®Þnh b»ng biÓu quyÕt t¹i cuéc häp, lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n hoÆc h×nh thøc kh¸c. mçi thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ cã mét phiÕu biÓu quyÕt. - Ban gi¸m ®èc : bao gåm gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty, chiu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ thùc hiÖn quyÒn vµ nhiÖm vô ®-îc giao. Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn tr-íc ph¸p luËt cña c«ng ty, cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh vµ c¸c ph-¬ng ¸n cña c«ng ty. - Ban kiÓm so¸t : Do héi ®ång bÇu ra. Ban kiÓm so¸t cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh chung thùc hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Th-êng xuyªn th«ng b¸o víi héi ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng, tham kh¶o ý kiÕn cña héi ®ång qu¶n trÞ tr-íc khi tr×nh b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. *C¸c phßng ban chøc n¨ng: -Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Gi¸m s¸t vÒ mÆt tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý vËt t-, tµi s¶n tiÒn vèn theo quy ®Þnh, thùc hiÖn chÕ ®é thu nép víi ng©n s¸ch nhµ n-íc, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh quý, n¨m, nép c¸c c¬ quan. -Phßng kü thuËt - KCS : Qu¶n lý vÒ vÊn ®Ò kü thuËt s¶n xuÊt, gi¸m s¸t c¸c ®Þnh m-u kü thuËt, s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m. -Phßng kinh doanh : Ký kÕt c¸c hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm, x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng maketing, t×m hiÓu thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. -Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh: Gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ®èi víi ng-êi lao ®éng, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng. Ngoµi ra chÞu sù qu¶n lý cña phßng tæ chøc – hµnh chÝnh cßn cã 3 bé phËn nhá: Bé phËn y tÕ, bé phËn t¹p vô, bé phËn b¶o vÖ. Hoµng Anh C-êng 7 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 2.2 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN, THỐNG KÊ TỔNG HỢP KẾ TOÁN VẬT TƯ THEODÕI CÔNG NỢ PHẢI TRẢ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CPSX, TÍNH GIÁ THÀNH SP VÀ KẾ TOÁN TSCĐ, KẾ TOÁN NGÂN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SP, THEO DÕI CÔNG NỢ PHẢI THU NHÂN VIÊN THỐNG KÊ NHÀ MÁY Quan hệ chỉ đạo Quan hệ cung cấp số liệu Mçi mét nh©n viªn trong bé m¸y kÕ to¸n phô tr¸ch mét phÇn hµnh kÕ to¸n nhÊt ®Þnh. Mçi mét ng-êi ®Òu cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng. Cô thÓ lµ: -KÕ to¸n tr-ëng: Phô tr¸ch phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm , h-íng dÉn chØ ®¹o, kiÓm tra c«ng viÖc cña kÕ to¸n viªn trong phßng. Cã nhiÖm vô lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch tÝn dông ng©n hµng hµng n¨m. KÕ to¸n tr-ëng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. -KÕ to¸n thanh to¸n - Thèng kª tæng hîp vµ theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶: Theo dâi t×nh h×nh tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn vay, tr¶ nî ng©n hµng, lªn b¸o c¸o th«ng kª th¸ng, quý, n¨m. -KÕ to¸n vËt t- : H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp NhËp – XuÊt – Tån nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ theo dâi c«ng nî thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ . -KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm nhËp kho, tiªu thô, theo dâi t×nh h×nh c«ng nî cña kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh doanh thu, t×nh h×nh b¸n hµng. -KÕ to¸n tæng hîp - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ theo dâi kÕ to¸n TSC§ , Theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n tÝn dông : C¨n cø vµo c¸c Hoµng Anh C-êng 8 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng ®Ó tËp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ trong th¸ng. -Thñ quü : Lµ ng-êi chuyªn thu tiÒn, chi tiÒn khi cã c¸c nghiÖp vô liªn quan tíi tiÒn mÆt ph¸t sinh, hµng ngµy ghi sæ quü tiÒn mÆt. -Nh©n viªn thèng kª nhµ m¸y: Cã nhiÖm vô chÊm c«ng hµng ngµy cuèi th¸ng tæng hîp l¹i. Ngoµi ra cßn lËp b¶ng nghiÖm thu s¶n phÈm hµng ngµy theo tõng lo¹i g¹ch, tõng thø h¹ng phÈm cÊp. Cuèi th¸ng kiÓm kª khèi l-îng s¶n phÈm dë dang d-íi ph©n x-ëng, tÝnh l-¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, tËp hîp sè liÖu vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng. Hoµng Anh C-êng 9 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty. i- Néi dung kÕ to¸n tiÒn l-¬ng t¹i c«ng ty. 1. C¸c c¨n cø vÒ viÖc tr¶ l-¬ng ë c«ng ty. C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 28/3/1997 cña chÝnh phñ ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l-¬ng vµ thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. C¨n cø vµo th«ng t- sè 13/ L§TBXH vÒ ph-¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l-¬ng. C¨n cø vµo chØ thÞ cña Bé tr-ëng Bé X©y dùng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l-¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp cña nghµnh x©y dùng. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i g¹ch cung cÊp cho thÞ tr-êng x©y dùng. HiÖn nay, c«ng ty sö dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm dùa trªn ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm. 2) C¸ch tr¶ l-¬ng. 2.1) §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th× tiÒn l-¬ng ®-îc tr¶ trùc tiÕp theo s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm. TiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt = S¶n l-îng x §¬n gi¸ Hµng th¸ng c¨n cø vµo sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm mµ c«ng nh©n s¶n xuÊt ra lµm c¬ së ®Ó tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. 2.2) §èi víi c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n phôc vô cña c«ng ty.  §èi víi c¸n bé qu¶n lý:- C¬ së ®Ó tÝnh l-¬ng cho hä lµ hµng th¸ng lÊy l-¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n s¶n xuÊt nh©n ba(3) b»ng l-¬ng cña Gi¸m ®èc. - HÖ sè tiÒn l-¬ng cña c¸n bé qu¶n lý ®-îc x©y dùng nh- sau: Gi¸m ®èc= hÖ sè1; Phã gi¸m ®èc; KÕ to¸n tr-ëng= hÖ sè 0.8; TiÒn l-¬ng cña c¸c c¸n bé ë c¸c bé phËn ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së hoµn thµnh c«ng viÖc ®-îc giao cã hÖ sè tõ 0.22 ®Õn 0.7. * §èi víi c«ng nh©n phôc vô: Tr¶ l-¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc vµ hÖ sè hoµn thµnh quý l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Hoµng Anh C-êng 10 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3) Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. - Bao gåm: * B¶ng chÊm c«ng( ban hµnh theo Q§1141/TC/C§KT)  B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng (th¸ng)  B¶ng giao viÖc vµ thanh to¸n l-¬ng.  PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh.  … 4) Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n sau: *TK 334: “ Ph¶I tr¶ CNV” ; KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy: - Bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng,th-ëng, BHXH,c¸c kho¶n kh¸c ®· øng tr-íc cho ng-êi lao ®éng, c¸c kho¶n kh¸u trõ vµo thu nhËp cña ng-êi L§. - Bªn Cã: C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, th-ëng, BHXH, c¸c kho¶n kh¸c thùc tÕ ph¶i tr¶ cho ng-êi L§. - Sè d- bªn Cã: C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, th-ëng cßn ph¶i tr¶ ng-êi L§.  TK 622: Ph¶i tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp  TK 627: Ph¶i tr¶ nh©n viªn ph©n x-ëng.  TK641: Ph¶i tr¶ nh©n viªn b¸n hµng.  TK 642: Ph¶i tr¶ cho nh©n viªn QLDN  TK 111, TK112 vµ mét vµi tµi kho¶n cã liªn quan… - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng kÕ to¸n ph©n lo¹i tiÒn l-¬ng vµ lËp chøng tõ ph©n bæ tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ch to¸n: * Nî TK622: Ph¶I tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp  Nî TK627: Ph¶I tr¶ nh©n viªn ph©n x-ëng  Nî TK641: Ph¶I tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng  NîTK642: Ph¶I tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp  … Cã TK334: TiÒn l-¬ng, th-ëng, c¸c kho¶n phô cÊp. * Khi ph¶n ¸nh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng: + Nî TK334- ph¶I tr¶ CNV Hoµng Anh C-êng 11 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã TK338 (3382,3383,3384) * Khi thanh to¸n tiªn l-¬ng cho ng-êi lao ®éng kÕ to¸n h¹ch to¸n :   Nî TK334 Cã TK111,TK112, TK kh¸c cã liªn quan… + VÝ dô: Trong th¸ng 04/2006 ,dùa vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l-¬ng kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè tiÒn l-¬ng ph¶I tr¶ nh- sau: Tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp lµ 83.996.626VN§; Cho nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp lµ 23.455.323VN§; Cho bé phËn b¸n hµng lµ 26.438.160VN§, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh- sau: + Nî TK622 : 83.996.626 + Nî TK641 : 26.438.160 + Nî TK642 : 23.455.323 Cã TK334 : 112.780.109 * Khi ph¶n ¸nh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng kÕ to¸n ghi: + Nî TK334 : 6.766.806 Cã TK3383: 5.639.005 Cã TK3384: 1.127.801 * Khi tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®«ng kÕ to¸n ghi: + Nî TK334 : 106.013.303 Cã TK111 : 106.013.303 Hoµng Anh C-êng 12 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng : TK 111, 112 TK 622 TK 334 Thanh to¸n cho Ph¶i tr¶ cho nh©n ng-êi lao ®éng c«ng trùc tiÕp TK 627 TK 138, 141 Ph¶i tr¶ cho C¸c kho¶n khÊu trõ nh©n viªn ph©n x-ëng TK 641 (nÕu cã) Ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng TK 642 Ph¶i tr¶ cho qu¶n lý doanh nghiÖp Hoµng Anh C-êng 13 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II- NéI DUNG KÕ TO¸N C¸C KHO¶N TRÝCH THEO L¦¥NG T¹I C¤NG TY. 1) C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng ty. - BHXH: tû lÖ trÝch lµ 20% trªn tæng quü l-¬ng c¬ b¶n, trong ®ã 15% ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, cßn 5% trõ vµo thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn( CBCNV) - BHYT: Tû lÖ trÝch lµ 3% trªn tæng quü l-¬ng c¬ b¶n, trong ®ã 2% ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, con 1% trõ vµo thu nhËp cña CBCNV. - KPC§: C«ng ty trÝch 2% trªn l-¬ng thùc tÕ cña ng-êi lao ®éng vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - Hµng th¸ng ng-êi lao ®éng trÝch tõ l-¬ng c¬ b¶n 5% nép BHXH vµ 1% nép BHYT. 2) Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH. - PhiÕu nghØ BHXH. - PhiÕu nghØ BHYT. - … 3) Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. - TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c, chi tiÕt nh- sau : - TK3382: KPC§ - TK3383: BHXH - TK3384: BHYT - TK111, TK112, c¸c TK kh¸c cã liªn quan. - Sæ c¸I TK338. 4) Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n. - Dùa vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng, cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ ®Þnh kho¶n nh- sau: * Khi trÝch BHXH, BHYT, KPC§ kÕ to¸n ghi: + Nî TK622, 627, 641,642…: PhÇn tÝnh vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp. + Nî TK334: PhÇn trõ vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. Hoµng Anh C-êng 14 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã TK338( 3382;3383;3384) * Ph¶n ¸nh phÇn BHXH trî cÊp cho ng-êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: + Nî TK338(3383) Cã TK334 * Khi thanh to¸n cho ng-êi lao ®éng kÕ to¸n ghi: + Nî TK334 Cã TK 111… * Ph¶n ¸nh chi tiªu KPC§ t¹i c«ng ty, kÕ to¸n ghi: + Nî TK338( 3382) Cã TK111… + VÝ dô : Nh- trong th¸ng 4/2006 doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l-¬ng cho bé phËn nh©n viªn b¸n hµng lµ 26.438.160 VN§. Khi h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝh theo l-¬ng nh- sau: * Khi trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: - BHXH = 26.438.160 x15% = 3.965.724 - BHYT = 26.438.160 x 2% = 528.763 - KPC§ = 26.438.160 x 2% = 528.763 * PhÇn trõ vao thu nhËp cña ng-êi lao ®éng: 26.438.160 x 6% = 1.586.290 KÕ to¸n h¹ch to¸n nh- sau: Nî TK 641 : Nî TK334: Cã TK338: 5.023.250 1.586.290 6.609.540( Chi tiÕt nh- sau) Cã TK 3382 : 528.763(2%) Cã TK3383 : 5.287.632 (20%) Cã TK3384 : 793.145 (3%) + Còng trong th¸ng 4/2006, cã anh NguyÔn V¨n An lµ c«ng nh©n ë bé phËn tæ than bÞ èm 5 ngµy. Sè tiÒn h-ëng BHXH lµ: (280.000 x 5 x 75%)/22 = 47.727. KÕ to¸n h¹ch to¸n nh- sau: Nî TK 3383: 47.727 Cã TK 334: 47.727 Hoµng Anh C-êng 15 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Trong th¸ng khi dïng KPC§ th¨m hái nh©n viªn èm ®au, kÕ to¸n h¹ch to¸n, chi bµng tiÒn mÆt: Nî TK 3382 : 50.000 Cã TK 111: 50.000  S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: TK 111,112 TK3382,3383,3384 TK622,627,641,642 Nép KPC§,BHXH, BHYT TrÝch KPC§, BHXH, HoÆc chi tiªu KPC§ BHYT tÝnh vµo chi phÝ TK 111,112 TK 111,112 Trî cÊp BHXH cho ng-êi lao ®éng TrÝch KPC§,BHXH, BHYT Trõ vµo thu nhËp cña ng-êi L§ TK 111,112 NhËn tiÒn trî cÊp thanh to¸n thuéc quü BHXH Hoµng Anh C-êng 16 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN III: MéT Sè ý KIÕN §ãng gãp nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty. 1. NhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty. Qua mét thêi gian thùc tËp t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ë c«ng ty Cæ phÇn H÷u H-ng-Viglacera em co mét vµi nh©n xÐt sau: + C«ng ty Cæ phÇn H÷u H-ng-Viglacera lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc c«ng ty Cæ phÇn nªn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. C«ng ty ®· x©y dùng ®-îc m« h×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n khoa häc. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty nh×n chung kh¸ lµ gän nhÑ, ®-îc tæ chøc chuyªn s©u, mçi mét kÕ to¸n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn hµnh cô thÓ nªn ®· ph¸t huy ®-îc tÝnh chñ ®éng, sù thµnh th¹o trong c«ng viÖc. §éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cã tr×nh ®é nghiÖp vô vµ lu«n ®-îc trang bÞ thªm c¸c kiÕn thøc míi ®Ó hç trî cho c«ng viÖc. + C«ng t¸c kÕ to¸n tiªn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®-îc thùc hiÖn chñ yÕu ë phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã hÖ thèng m¸y vi tÝnh hç trî trong c«ng t¸c kÕ to¸n, gióp cho viÖc tÝnh to¸n ®-îc chÝnh x¸c vµ nhanh h¬n. + KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH th-êng xuyªn kiÓm tra l¹i sæ s¸ch, b¶ng chÊm c«ng, phiÕu nghØ h-ëng BHXH, b¶ng thanh to¸n l-¬ng, thanh to¸n BHXH vµ c¸c thñ tôc thanh to¸n kh¸c. + C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®-îc lËp theo ®óng thñ tôc vµ ®-îc l-u l¹i theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng -u ®Iªm mµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®· ®¹t ®-îc th× bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè tån t¹i nh- : + MÆc dï c«ng ty ®· ®-a c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong c«ng t¸c kÕ to¸n nh-ng hiÖn nay phÇn mÒm c«ng nghÖ lu«n lu«n thay ®æi do vËy c«ng ty vÉn cßn nhiÒu lóng tóng trong viªc ¸p dông c«ng nghÖ míi nµy. + C«ng ty ®· kh«ng thùc hiÖn trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. MÆc dï chi phÝ nghØ phÐp lµ kh«ng lín l¾m nh-ng nÕu thùc hiÖn viÖc trÝch tr-íc nµy cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th× cã thÓ t¸c ®éng tè ®Õn t©m lý ng-êi lao ®éng vµ ®¶m b¶o ®-îc ®óng quy ®Þnh trong viÖc sö dông lao ®éng. Hoµng Anh C-êng 17 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + H×nh thøc th-ëng trong c«ng ty cßn ch-a ®-îc ph©n ®Þnh râ rµng, c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng mét chØ tiªu cô thÓ h¬n ®Ó khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng. 2. Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn cong t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty. + C«ng ty nªn tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n néi bé th-êng xuyªn h¬n nh»m ng¨n ngõa nh÷ng hiÖn t-îng vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý kÕ to¸n. + C«ng ty nªn dµnh trÝch ra mét phÇn chi phÝ ®Ó cö nh÷ng c¸n bé kÕ to¸n ®i häc thªm vÒ nh÷ng phÇn mÒm kÕ to¸n míi nhÊt ®Ó nh»m vÒ ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. + T¨ng c-êng ®µo t¹o c¸c nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸c kÕ to¸n viªn ®Ó hä lµ nh÷ng kÕ to¸n viªn giái vµ lu«n n¾m b¾t ®-îc c¸c chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n míi ban hµnh. Hoµng Anh C-êng 18 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt LuËn Hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu trong c«ng t¸c qu¶n lý qu¶n lý cña doanh nghiÖp. ViÖc x©y dùng mét h×nh thøc tr¶ l-¬ng phï hîp, võa khoa häc l¹i võa chÝnh x¸c…lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong giai ®o¹n hiÖn nay.§iªu ®ã gãp phÇn khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng lµm viÖc ®¹t n¨ng suÊt cao, thóc ®Èy kinh doanh ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn H÷u H-ng-Viglacera em ®· cè g¾ng häc hái, nghiªn cøu lý luËn còng nh- thùc tiÔn, em hiÓu ®-îc r»ng viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña mét doanh nghiÖp ®i vµo nÒ nÕp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. §Õn thùc tËp t¹i c«ng ty em v« cïng biÕt ¬n c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty còng nh- toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ dÆc biÖt lµ sù gióp ®ì rÊt nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS .Hµ §øc Trô ®· h-íng dÉn vµ gióp ®ì em ®Ó em hoµn thµnh tèt bµi viÕt nµy. V× tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ kinh ngiÖm cßn yÕu nªn trong bµi viÕt ch¾c kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n ®Ó bµi viÕt cña em ®-îc hoµn thµnh. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hoµng Anh C-êng 19 Líp 718 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu. Néi dung. PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty vµ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. I- Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty. 1) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 2) §Æc ®Iªm s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. II- §Æc ®iªm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo t¹i c«ng ty. I- Néi dung kÕ to¸n tiÒn l-¬ng t¹i c«ng ty. 1) C¸c c¨n cø vÒ viÖc tr¶ l-¬ng t¹i c«ng ty. 2) C¸ch tr¶ l-¬ng t¹i c«ng ty. 3) Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 4) Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n, II- Néi dung kÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng tþ. 1)C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty. 2) Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 3) Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. 4) Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»M hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo L-¬ng t¹i c«ng ty. I- NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty. II- Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiªn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty. KÕt LuËn. Hoµng Anh C-êng 20 Líp 718
- Xem thêm -