Tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng của khách sạn fortuna hanoi

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

T 1. T C “Hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng của khách sạn Fortuna Hanoi” 2. S ực : 3. ệ : Nguyễ T a T ủy 7- HQ1A1 – Mã SV : 11H100050 - SĐT : 0935798866 4. Email: nguyenthanhthuy23@yahoo.com.vn gd 5. 6. T ờ g a c 7. g : TS. H cứu u g g Ca C ờ g : năm 2013 cứu: hứ nh t: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về mua hàng, tổ chức mua hàng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng trong doanh nghiệp. hứ hai: Ph n t ch th c tr ng mua hàng, công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi. hứ a: ề xu t m t số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi. 8. N du g c : Chương 1. M t số v n đề lý luận cơ bản về công tác tổ chức mua hàng của doanh nghiệp. Chưong 2. Ph n t ch và đánh giá th c tr ng công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi. Chương 3. ề xu t và iến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi. u 9. c STT T 1. Báo cáo ch nh thức hóa luận 2 2. Số g u cầu a c ảm bảo t nh logic, tốt nghiệp h c Số liệu tổng h p ết quả điều 1 Trung th c, hách quan tra, hảo sát i hoa C N Với mong muốn đư c tiếp cận những v n đề th c tế về chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, em đã nhận đư c s giúp đỡ nhiệt tình của nhà trường, các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị doanh nghiệp – Trường H Thương m i, và đặc biệt là s hướng dẫn tận tình, chu đáo của thầy giáo TS. Hoàng Cao Cường. Bên c nh đó là s giúp đỡ của ban lãnh đ o cùng các anh chị em cán b công nh n viên trong hách s n Fortuna Hanoi. Em xin bày t l ng biết ơn s u s c đến TS. Hoàng Cao Cường đã tận tình hướng dẫn đ em có th hoàn thành tốt bài hóa luận này. Em xin g i lời cảm ơn ch n thành đến ban lãnh đ o và tập th cán b công nh n viên hách s n Fortuna Hanoi đã t o m i điều iện tốt nh t cho em hoàn thành quá trình th c tập và hoàn thành hóa luận tốt nghiệp Do c n h n chế về thời gian, iến thức và inh nghiệm th c tế nên bài hoá luận của em hông tránh h i những thiếu sót. Em r t mong nhận đư c s ch bảo, đóng góp ý iến của các thầy cô giáo đ em có th hoàn thiện hơn nữa đề tài này. Em xin ch n thành cảm ơn!!! inh vi n th c hiện Nguyễ T a T ủy ii ỤC ỤC T C ....................................................................................................................i C N ............................................................................................................... ii ỤC ỤC .................................................................................................................... iii DANH ỤC B N B ỂU, S ĐỒ, HÌNH VẼ .......................................................... v DANH ỤC TỪ V T TẮT .......................................................................................vi PHẦN Ở ĐẦU ............................................................................................................1 CH N 1: ỘT SỐ VẤN ĐỀ Ý UẬN C B N VỀ CÔN TÁC TỔ CHỨC UA HÀN CỦA DOANH N H ỆP ........................................................... 8 1.1. ố ệ ị g ĩa cơ b ................................................................ 8 1.1.1. Mua hàng ..............................................................................................................8 1.1.2. Qu rị ua g .............................................................................................. 8 1.1.3. Xây dự g c ua g. ...........................................................................8 1.1.4. Tổ c ức r ể a ua g r gd a g ệ . ..........................................9 1.2.1. Tổ c ức ực ệ cô g c ua g ............................................................. 10 1.2.2. Đ g cô g c mua hàng.............................................................................13 1.2.2.1. Đ g u ua g ..........................................................................13 1.2.2.2. Đ g u rì ua g ......................................................................14 1.3. C c â ố ở g cô g c ua g của d a g ệ ơ g .................................................................................................................................15 1.3.1. ô r ờ g b r gd a g ệ ............................................................... 15 1.3.2. ô r ờ g b g d a g ệ . .............................................................. 16 CH N 2: PHÂN TÍCH VÀ Á THỰC TRẠN CÔN TÁC TỔ CHỨC UA HÀN CỦA HÁCH SẠN FORTUNA HANO ..........................................18 2.1. u c F r u a Ha ............................................................. 18 2.1.1. Qu rì ì r ể của c F r u a Ha .............18 2.1.2. C ức ă g, ệ của c ............................................................... 19 2.1.3. Cơ cấu ổ c ức của c F r u a Ha ................................................20 2.1.3.1. Sơ ồ cơ cấu ổ c ức ....................................................................................... 20 2.1.3.2. ệu ơ b cơ cấu ổ c ức của c F ru a c ức ă g của c c b ậ : ..........................................................................................................21 2.1.3.3. Ng g d a của c F r u a Ha ............................. 24 2.1.4. Quy ô ố d a của c F r u a ...........................................26 2.1.5. u g d a của c F r u a ( r g 3 ă gầ ây ) ............................................................................................................................... 28 2.2. P â c , g ực r g cô g c ổ c ức ua g của c Fortuna Hanoi ..............................................................................................................29 2.2.1. u u ra g cứu c c ố ệu ơ cấ . ..............................................29 2.2.1.1. Kết quả điều tra trắc nghiệm ...........................................................................29 2.2.1.2. u u ra ỏ g ấ c uy âu ....................................................... 33 2.2.2. u u ra g cứu c c ố ệu ứ cấ . ............................................36 2.2.2.1. T ực r g cô g c ổ c ức ua g của c F r u a Ha ....36 2.2.2.2. Thực trạng đánh giá công tác tổ chức mua hàng của khách sạn Fortuna Hanoi ............................................................................................................................. 38 2.2.2.3. Thực trạng thực hiện các nguyên tắc mua hàng của khách sạn Fortuna Hanoi ............................................................................................................................. 39 iii 2.3. C c uậ ực r g cô g c ổ c ức ua g của c F ru a Hanoi ............................................................................................................................. 40 CH N 3: ĐỀ XUẤT VÀ N N HỊ NHẰ HOÀN TH ỆN CÔN TÁC TỔ CHỨC UA HÀN CỦA HÁCH SẠN FORTUNA HANO ...................... 45 3.1. P ơ g g g của c F r u a Ha r g ờ ga 45 3.2. Qua ể của c c c g uy c c ấ ua cô g c ổ c ức ua g...................................................................................................46 3.3. C c g ằ ệ cô g c ổ c ức ua g của c Fortuna Hanoi ..............................................................................................................47 3.3.1. Tăng cƣờng hơn nữa việc thực hiện các nguyên tắc mua hàng. .....................47 3.3.2. Tăng cƣờng sự linh hoạt và chủ động trong công tác tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp. ................................................................................................................48 3.3.3. Nâng cao chất lƣợng thƣơng lƣợng và đặt hàng. .............................................49 3.3.4. Hoàn thiện công tác giao nhận và thanh toán tiền hảng .................................50 3.3.5. Cải tiến việc đánh giá kết quả mua hàng. ......................................................... 52 .3.3.6. Các giải pháp khác ............................................................................................ 52 3.4. g ị c c c ba g có ua ...................................53 DANH ỤC TÀ ỆU THA H O ...................................................................55 PH U Đ ỀU TRA TRẮC N H Ệ ..........................................................................1 iv DANH ỤC B N B ỂU, S ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Quy trình tổ chức thực hiện công tác mua hàng của doanh nghiệp thƣơng mại .................................................................................................................................................. 10 Sơ đồ 1.2: Quy trình lựa chọn nhà cung cấp. ........................................................................ 12 Sơ ồ 2.1: Cơ cấu ổ c ức của c B g 2.1: Cơ cấu ố d a của c ................................................................ 26 B g 2.2: Nguồ d a của c F u a ................................................... 26 B g 2.3: P â B g 2.4: D a ố c b u của g guồ c ( guồ ố ò g â ự c F ru a ) ... 21 c F r u a ..................................... 27 F ru a ừ ă 2009- 2012 ...................................... 28 Hình 2.1. Nhân tố ảnh hƣởng đến công tác tổ chức mua hàng khách sạn Fortuna Hanoi 29 Hình thức mua hàng của khách sạn Fortuna Hanoi ............................................................ 30 Hình 2.2: Hình thức mua hàng của khách sạn Fortuna Hanoi ........................................... 30 Hình 2.3. Nguồn thông tin nhà cung cấp của khách sạn Fortuna Hanoi ........................... 30 Hình 2.4: Tiêu chí đánh giá nhà cung cấp của khách sạn Fortuna Hanoi ......................... 31 v DANH HĐQT – H BHXH – B NXB – N CLB – Câu ỤC TỪ V ồ g u ể rị xã xuấ b cb vi T TẮT PHẦN 1. T cấ Ở ĐẦU của Trong thời ì h i nhập nền inh tế quốc tế hiện nay đã mở ra cho nền inh tế Việt Nam nhiều cơ h i và thách thức. Cùng với tốc đ phát tri n hông ngừng của công nghệ, hoa ho c ỹ thuật, các doanh nghiệp cũng ngày càng phát tri n và c nh tranh m nh mẽ. có th đứng vững và phát tri n trên thị trường thì đ i h i các doanh nghiệp phải có những phương pháp inh doanh phù h p với điều iện hoàn cảnh nền inh tế thị trường đầy biến đ ng. Xét trên m i góc đ , m i hình thức của doanh nghiệp thì b t ỳ m t doanh nghiệp nào bao giờ cũng có ho t đ ng mua hàng. ối với doanh nghiệp thương m i thì mua hàng ch nh là ho t đ ng mua các yếu tố đầu vào đ cung c p sản phẩm cho đầu ra. Muốn có sản phẩm đầu ra tốt thì trước tiên phải có sản phẩm đầu vào tốt. Vì vậy các doanh nghiệp cần phải có những chiến lư c inh doanh sao sản phẩm có ch t lư ng cao, giá cả phù h p nhằm tăng sức c nh tranh trên thị trường. Trong các doanh nghiệp dù doanh nghiệp sản xu t hay doanh nghiệp thương m i, dịch vụ thì cũng đều có mục đ ch chung là inh doanh nhằm thu đư c l i nhuận. L i nhuận là mục tiêu trước m t, l u dài và thường xuyên của doanh nghiệp thương m i. ồng thời các doanh nghiệp cũng luôn n ng cao hiệu quả ho t đ ng inh doanh nhằm giảm thi u chi ph đến mức có th , n ng cao l i nhuận ho t đ ng inh doanh. ối với doanh nghiệp thương m i đ tăng l i nhuận thì mỗi doanh nghiệp có nhiều chiến lư c hác nhau, trong đó giảm chi ph hông cần thiết là m t trong những cách hiệu quả mà các doanh nghiệp nên áp dụng. Trong hi đó chi ph mua hàng là chi ph có th c t giảm đư c nếu ho t đ ng mua hàng đư c tổ chức tốt. Th c vậy ho t đ ng mua hàng của doanh nghiệp thương m i nếu th c hiện tốt thì chi ph mua hàng giảm, chi ph vận chuy n, chi ph d trữ và các chi ph hác cũng giảm, đồng thời hàng hóa mua về có ch t lư ng tốt có sức c nh tranh với các sản phẩm của đối thủ c nh tranh. Muốn vậy ho t đ ng mua hàng phải đư c tổ chức m t cách hoa h c, phù h p với điều iện của doanh nghiệp và đư c cải tiến đ theo ịp s phát tri n của hoa h c ỹ thuật và công nghệ cũng như môi trường inh doanh đầy biến đ ng. Các doanh nghiệp cần phải đầu tư hơn nữa cho công tác tổ chức mua hàng, có những chiến lư c, ch nh 1 sách và cả mục tiêu mua hàng rõ ràng nhằm th c hiện công tác mua hàng đư c tốt nh t. Mặt hác trong doanh nghiệp thương m i ho t đ ng mua hàng là quan tr ng đối với mỗi doanh nghiệp bởi nó là ho t đ ng cung c p đầu vào và quyết định đầu ra của doanh nghiệp. ầu vào của doanh nghiệp đư c đảm bảo thì góp phần đảm bảo yếu tố đầu ra đến với hách hàng. Ho t đ ng mua hàng của doanh nghiệp đư c th c hiện tốt sẽ đảm bảo cung c p đủ hàng hóa thường xuyên cho nhu cầu inh doanh, tránh tình tr ng gián đo n ho t đ ng inh doanh của doanh nghiệp. Vì nếu doanh nghiệp tổ chức th c hiện mua hàng hông tốt thì có th dẫn đến hàng hóa về đến doanh nghiệp bị chậm trễ, hàng hóa hông đúng quy cách, mẫu mã, ch t lư ng…do đó ảnh hưởng đến uy t n của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hách hàng của doanh nghiệp. Ngư c l i công tác tổ chức mua hàng đư c th c hiện tốt sẽ đảm bảo hàng hóa đư c giao đúng thời h n. Trong thời gian th c tập t i công ty TNHH Khách S n Fortuna Hà N i em nhận th y công ty đã chú tr ng đến ho t đ ng mua hàng, công tác tổ chức mua hàng cũng đã đ t đư c những hiệu quả nh t định. Tuy nhiên trong môi trường inh doanh đầy thách thức của mình công ty đã gặp nhiều hó hăn trong công tác tổ chức mua hàng, từ h u l a ch n nhà cung c p, thương lư ng với nhà cung c p cho đến h u giao nhận hàng hóa… ồng thời cùng với những hó hăn gặp phải ở doanh nghiệp c n tồn t i nhiều h n chế cần phải đư c hoàn thiện đ n ng cao sức c nh tranh và phát tri n trên thị trường. Với đặc đi m inh doanh của doanh nghiệp thì chủ yếu các sản phẩm thiết bị điện là nhập hẩu nước ngoài, nên chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường vĩ mô cũng như môi trường vi mô, cho nên việc mua hàng là công việc r t quan tr ng và quyết định s thành công của công ty. Do đó v n đề hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng trong doanh nghiệp là v n đề r t quan tr ng trong doanh nghiệp là v n đề c p bách cần đư c giải quyết đối với các doanh nghiệp nói chung và hách s n Fortuna Hanoi nói riêng. 2. Tổ g ua ì ì g cứu của Cùng nghiên cứu đề tài này có m t số các công trình dưới đ y: 2 Đ : “ Nâng cao ch t lượng công tác tổ chức mua hàng ở công ty NHH thiết ị điện Việt Á” – sinh viên th c hiện: Nguyễn Thị Tuyết – hoa Quản trị doanh nghiệp thương m i - năm 2010. u c ặ du g: Luận văn đã làm rõ đư c những v n đề lý luận về công tác tổ chức mua hàng của công ty TNHH thiết bị điện Việt Á, ph n t ch th c tr ng cùng với các số liệu thu thập đư c từ công ty và đưa ra nhiều giải pháp cụ th , h p lý nhằm n ng cao ch t lư ng công tác tổ chức mua hàng ở công ty TNHH thiết bị điện Việt Á. y là luận văn há thành công hi sinh viên đã đi s u phân tích đư c th c tr ng của công ty và đưa ra đư c nhiều giải pháp cụ th , h p lý nhằm góp phần n ng cao ch t lư ng công tác tổ chức mua hàng của công ty TNHH thiết bị điện Việt Á. Đ : “ Cải tiến quy trình mua hàng tại công ty thương mại tài chính Hoàng Hà” – sinh viên th c hiện: oàn Thị Chi – lớp K41 hoa Quản trị doanh nghiệp thương m i – năm 2010 u c ặ du g: Sinh viên oàn Thị Chi đã ph n t ch đư c rõ ràng các nguồn cơ sở dữ liệu sơ c p và thứ c p của công ty thương m i tài chính Hoàng Hà và đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện quy trình mua hàng t i công ty. Tuy nhiên th c tr ng quy trình mua hàng của công ty vẫn đư c nêu rõ nên các giải pháp đưa ra chưa đư c h p lý và chặt chẽ. Đ : “ Hoàn thiện tổ chức mua hàng tại công ty cổ phần hái Dương” – Sinh viên th c hiện: Phan Thu hiền – Khoa Kinh Doanh Thương M i – năm 2010. u c ặ du g: y cũng là m t luận văn đư c đánh giá là thành công hi sinh viên Phan Thu Hiền đã ph n t ch đư c công tác tổ chức mua hàng t i công ty cổ phần Thái Dương và đưa ra đư c các giải pháp nhằm hoàn thiện những thiếu sót. Tuy nhiên nếu sinh viên bổ sung thêm các bảng tổng h p ết quả điều tra tr c nghiệm thì sẽ giúp cho ết quả nghiên cứu tăng thêm t nh ch nh xác và hoa h c. Nhìn chung các đề tài nghiên cứu trước đ y đều đã giải quyết đư c những lý luận cơ bản về quản trị mua hàng, trên cơ sở tiếp cận các góc đ tác nghiệp và góc đ mar eting cũng như việc áp dụng lý luận đó vào nghiên cứu th c tế t i các đơn vị th c tập của mình. Các công trình nghiên cứu trước cũng đã đưa ra đư c các biện pháp nhằm n ng cao hiệu l c quản trị mua hàng trong các công ty. 3 Tuy nhiên th c tr ng và giải pháp mà các đề tài trước đ y đưa ra đều là theo ý iến chủ quan của tác giả nghiên cứu đư c, chưa có t nh th c tiễn s u s c do chưa biết ết h p tìm hi u ý iến, tình hình t i doanh nghiệp thông qua các cán b nh n viên trong công ty. Chưa nghiên cứu cụ th thông qua các phương pháp nghiên cứu phương pháp điều tra tr c nghiệm hay ph ng v n chuyên gia. Như trên chúng ta có th th y, mới ch có 2 đề tài nghiên cứu về công tác tổ chức mua hàng, tuy nhiên đề tài do b n Nguyễn Thị Tuyết mới là đề tài đầu tiên của Khoa Quản Trị Doanh Nghiệp m y năm gần đ y. iều đó có th th y hầu hết các b n sinh viên ít quan t m tới v n đề tổ chức mua hàng trong ho t đ ng quản trị mua hàng của doanh nghiệp. Cũng có th đ y là m t đề tài hó và mới mẻ. ồng thời bên c nh đó, hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào về: “ Hoàn thiện công tác mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi”. Ch nh vì vậy, thông qua qua trình h c tập t i ghế nhà trường cùng với s đ i h i c p thiết của tình hình ho t đ ng inh doanh của doanh nghiệp đã thôi thúc em l a ch n đề tài này làm đề tài hóa luận tốt nghiệp của mình. 3. c c g cứu Thông qua việc nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi ” nhằm đ t đư c m t số mục tiêu cơ bản sau:  Tóm lư c m t số lý luận cơ bản về tổ chức mua hàng trong các doanh nghiệp thương m i.  Phân tích th c tr ng công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi đang áp dụng, những thành công cũng như yếu ém, ch ra những hó hăn vướng m c trong công tác tổ chức mua hàng cần tháo gỡ.  ề xu t m t số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi. 4. P V g ặ cứu . ô gga : ề tài nghiên cứu về công tác tổ chức mua hàng t i hách s n Fortuna Hanoi. 4 Ngoài ra em c n nghiên cứu, ph ng v n và thu thập phiếu điều tra tr c nghiệm thông qua m t số nh n viên trong ph ng Thu – Mua , ph ng tổ chức hành ch nh, ph ng ế toán… V ặ ờ ga : ề tài nghiên cứu về công tác tổ chức mua hàng và các n i dung của công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi gần đ y từ năm 2010 – 2012.  Đố g g cứu: ề tài nghiên cứu chuyên s u về công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi d a trên cơ sở th c tr ng ho t đ ng tổ chức mua hàng của hách s n và các ết quả inh doanh trong những năm gần đ y. 5. P ơ g 5.1.P P g ơ g ơ g cứu u u ậ . ố ệu ậ dữ ệu ơ cấ * Phương pháp sử dụng phiếu điều tra trắc nghiệm. c c : Thông qua phương pháp s dụng phiếu điều tra tr c nghiệm nhằm thu thập thông tin chung liên quan tới ho t đ ng mua hàng của doanh nghiệp, các c u h i chủ yếu tập trung vào công tác tổ chức mua hàng như tìm iếm l a ch n nhà cung c p, thương lư ng đặt hàng và giao nhận hàng hóa và thanh toán tiền hàng. Mỗi c u h i sẽ có nhiều phương án đ người đư c ph ng v n l a chon m t trong những phương án đó. Phương pháp này giúp cho người trả lời t tốn thời gian và cũng như thu thập dữ liệu nhanh chóng. B c 1: Lập phiếu điều tra: Phiếu điều tra đư c x y d ng d a trên cơ sở các c u h i liên quan tới công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi. B c 2: Phát phiếu điều tra: Sau hi lập phiếu điều tra, chúng ta tiến hành ch n mẫu điều tra d iến phát 20 phiếu cho cán b nh n viên công ty chủ yếu ở ph ng inh doanh, ph ng vật tư…Và các b phận liên quan tới công tác tổ chức mua hàng. ồng thời đặt lịch nhận l i phiếu điều tra với người đư c ph ng v n. 5 B c 3: Thu l i phiếu điều tra và x lý thông tin: Sau hi phát phiếu điều tra xong, theo thời gian hẹn lịch nhận l i phiếu chúng ta tiến hành thu l i phiếu điều tra, xem xét phiếu h p lệ và x lý thông tin phiếu điều tra phục vụ quá trình hoàn thiện v n đề nghiên cứu luận văn. * Phương pháp phỏng v n: c c : Thông qua phương pháp ph ng v n, chúng ta sẽ thu thập những thông tin cần thiết liên quan tới công tác tổ chức mua hàng mà phiếu điều tra t đề cập cập sau tới. Ph ng v n tr c tiếp sẽ là cơ h i đ chúng ta n m b t đư c tình hình tổ chức mua hàng của công ty thông qua việc ph ng v n trưởng ph ng inh doanh và nh n viên mua hàng… Các bước th c hiện: B c 1: Xây d ng c u h i ph ng v n: Chủ yếu tập trung vào công tác tổ chức mua hàng và những v n đề liên quan mà phiếu điều tra hông hoặc t đề cập tới. B c 2: L a ch n đối tư ng ph ng v n: L a ch n ph ng v n r t quan tr ng với ết quả và thông tin thu đư c, d iến ph ng v n 2 người bao gồm: Ông Nguyễ Quốc Túy – P ó ổ g g C ị Huỳ B T ị T a – Tr ở g ốc ò g c d a c 3: Tiến hành ph ng v n: D a trên các c u h i ph ng v n, đặt lịch hẹn ph ng v n với người đư c ph ng v n và tiến hành ph ng v n. B c 4: Ghi chép những n i dung trả lời của người ph ng v n đ phục vụ cho đề tài luận văn. P ơ g u ậ ố ệu ứ cấ . Là phương pháp tham hảo các tài liệu liên quan từ công ty từ các nguồn n i b doanh nghiệp, báo ch , internet… Cách thức tiến hành: B c 1: Thu thập thông tin, tài liệu về tổ chức mua hàng của công ty từ các nguồn thông tin như : Các ph ng chức năng của công ty, báo ch , internet… B c 2: X lý thông tin phục vụ cho viết luận văn: Thông qua những thông tin đã thu thập, từ đó ph n lo i l a ch n những thông tin phù h p với đề tài luận văn của mình. 6 5.2. P P ơ g xử ý, ơ g â c dữ ệu. . Phương pháp so sánh này s dụng đối chiếu ch tiêu, hiện tư ng inh tế đã đư c lư ng hóa có cùng m t n i dung, m t t nh ch t tương t nhau. Vì vậy đ tiến hành so sánh cần phải giải quyết các v n đề cơ bản như xác định điều iện, mục tiêu so sánh. P ơ g â c . Qua quá trình thu thập thông tin, dữ liệu s dụng đ ph n t ch đánh giá, xem xét các nh n tố ảnh hưởng tới ho t đ ng tiêu thụ sản phẩm, những đi m m nh, đi m yếu mà công ty đang gặp phải từ đó tìm ra biện pháp, các hướng giải quyết hiệu quả nh t. P ơ g ổ g Phương pháp tổng h p các dữ liệu, các thông tin đã đư c x lý như thông tin về nhà cung c p, quan…. hách hàng, đối thủ c nh tranh, các nh n tố ảnh hưởng giúp ta có cách nhìn hác nhìn m t cách tổng quát nh t về v n đề nghiên cứu dưới các góc đ 6. hách hác nhau. cấu Ngoài phần mở đầu, ết c u hóa luận gồm 3 chương:  Chương 1: M t số v n đề lý luận cơ bản về công tác tổ chức mua hàng của doanh nghiệp.  Chương 2: Ph n t ch và đánh giá th c tr ng công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fortuna Hanoi.  Chương 3: ề xu t và iến nghị hoàn thiện công tác tổ chức mua hàng của hách s n Fotuna Hanoi. 7 CH N 1: ỘT SỐ VẤN ĐỀ Ý UẬN C CHỨC 1.1. ố UA HÀN ệ ị B N VỀ CÔN TÁC TỔ CỦA DOANH N H ỆP g ĩa cơ b 1.1.1. Mua hàng Mua hàng là ho t đ ng inh tế phản ánh mối quan hệ trao đổi hàng hóa tiền tệ giữa người mua và người bán trên nguyên t c th a thuận nhằm đ t đư c những l i ch của cả hai bên, trong đó người mua có đư c s th a mãn nhu cầu tiêu dùng của mình, người bán sẽ bán đư c hàng và thu đư c tiền. Về bản ch t inh tế, mua hàng là hành vi thương m i đầu tiên nhằm chuy n giao chuyền quyền sở hữu hàng hóa giữa doanh nghiệp thương m i và các đơn vị nguồn hàng. Mua hàng ch nh là ho t đ ng nhằm t o nguồn l c hàng hóa đ tri n hai toàn b hệ thống hậu cần, do đó ch t lư ng và chi ph chịu ảnh hưởng lớn đến ho t đ ng mua hàng. 1.1.2. Qu rị ua g * heo cách tiếp cận quá trình: Quản trị mua hàng là quá trình ho ch định, tổ chức, lãnh đ o đi u hành và i m soát hoat đ ng mua hàng của doanh nghiệp thương m i nhằm th c hiện mục tiêu bán hàng. * heo cách tiếp cận tác nghiệp: Quản trị mua hàng là quản trị bằng các bước công việc như xác định nhu cầu, tìm và l a ch n nhà cung c p, theo dõi và i m tra việc giao nhận, đánh giá ết quả mua hàng nhằm đ t đư c các mục tiêu đã xác định. Quá trình mua hàng là quá trình ph n t ch đ đi đến quyết định mua hàng gì, của ai, với số lư ng và giá cả như thế nào. y là m t quá trình phức t p đư c lặp đi, lặp l i thành m t chu ì, nó liên quan đến việc s dụng các ết quả ph n t ch các yếu tố trong quản l , cung ứng. 1.1.3. Xây dự g c ua g. X y d ng ế ho ch mua hàng là doanh nghiệp cần xác định mua gì, số lư ng bao nhiêu, mua hi nào, d t nh mua ở đ u, mua với giá nào... d a trên cơ sở t nh toán đến các yếu tố thu c về hách hàng, nhà cung c p, các đối tác và các đối thủ c nh tranh 8 1.1.4. Tổ c ức r ể a ua g r gd a g ệ . heo cách tiếp cận Hoàng Minh Đường và Nguyễn hừa Lộc (2005)“ Quản trị doanh nghiệp thương mại” NXB hống K , Hà Nội. Mua hàng là m t ho t đ ng nghiệp vụ inh doanh thương m i doanh nghiệp thương m i, sau hi xem xét chào hàng, ch t lư ng hàng hóa, giá cả hàng hóa, doanh nghiệp thương m i cùng với đơn vị bán hàng th a thuận điều iện mua hàng, giao nhận, thanh toan tiền hàng bằng h p đồng mua bán hàng hóa hoặc trao đổi hàng-tiền. Tuy nhiên theo Đoàn hị Hồng Vân,(2002) “ Quản trị cung ứng”,NXB hống Kê, Hà n i thì tác giả định nghĩa. Mua hàng là m t trong những chức năng cơ bản, hông th thiếu của m tổ chức. Mua hàng gồm những ho t đ ng có liên quan đến việc mua nguyên liệu, máy móc, trang thiết bị, các dịch vụ... đ phục vụ cho các ho t đ ng của tổ chức. rong sách “Quản trị hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp” Của tác giả Nguyễn rọng hể và Nguyễn Hữu họ, tác giả đề cập: Mua là v n đề then chốt đem l i hiệu quả cho ênh cung c p, vì mua tức là ch n nhà cung c p, rồi sau đó thiết lập mối quan hệ l i ch tương hỗ với h . Không có nhà cung c p hàng hóa, hông có biết cách mua tốt, thì các ênh cung c p hông th c nh tranh trong thương trường ngày nay Mua cũng tham gia nhiều vào thiết ế sản phẩm và phát tri n việc làm. Nhiều nhà sản xu t phát hiện rằng, cho ph sản xu t có th giảm, ch t lư ng sản phẩm đư c n ng lên và sản phẩm mới đư c đem ra thị trường ở mức nhanh hơn nhiều, nếu như mùa hàng mang những nhà cung c p then chốt và việc thiết ế sản phẩm và phát tri n t i giai đo n sớm nh t của quá trình, và mau tr c tiếp tham gia vào việc th c hiện các hệ thống thương m i điện t . ác giả Phạm Vũ Luận,(2005) “Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại” NXB hống k ,Hà Nội. Tổ chức tri n hai mua hàng là quá trình tìm iếm và l a ch n nhà cung c p, tiến hành thương lư ng và đặt hàng, tri n hai giao nhận và thanh toán h p đồng mua hàng. Trong ho t đ ng tổ chức ho t đ ng mua hàng gồm tìm iếm và l a ch n nhà cung c p, thương lư ng và đặt hàng, giao nhận và thanh toán tiền hàng. 9 1.2. C c du g của cô g 1.2.1. Tổ c ức ực c ổ c ức ệ cô g c ua g của d a g ệ . ua hàng Sau hi đã x y d ng đư c ế ho ch mua hàng, l a ch n đư c phương pháp mua hàng phù h p DNTM sẽ tổ chức th c hiện công tác mua hàng theo m t quy trình hoa h c và phù h p với th c tế, gồm các bước cơ bản như trình bày trong sơ đồ dưới đ y: Tìm iếm nhà cung c p Thương lư ng và đặt hàng L a ch n nhà cung c p Tổ chức giao nhận, thanh toán Sơ đồ 1.1: Quy trình tổ chức thực hiện công tác mua hàng của doanh nghiệp thƣơng mại Bƣớc 1. Tìm kiếm nhà cung cấp * Phân loại nhà cung c p: Có nhiều cách ph n lo i nhà cung c p, trong đó có ba cách ph n lo i NCC theo các hình thức sau:  Theo giá trị hàng mua: Nhà cung c p ch nh và nhà cung c p phụ  Theo t nh ch t quan hệ: Nhà cung c p truyền thống và nhà cung c p mới  Theo ph m vi địa lý: Nhà cung c p trong nước và nhà cung c p nước ngoài * Nguồn thông tin tìm kiếm nhà cung c p: Nguồn thông tin n i b doanh nghiệp: nguồn này có đư c nhờ vào quá trình lưu trữ thông tin về nhà cung c p đã từng có quan hệ với doanh nghiệp. Nguồn này có th đến từ các cá nh n trong doanh nghiệp, các hồ sơ nhà cung c p đang đư c lưu trữ t i doanh nghiệp. Hồ sơ nhà cung c p bao gồm những thông tin sau: tên hiệu của nhà cung c p ; chức năng nhiệm vụ, ngành nghề inh doanh, lĩnh v c inh doanh; ch t lư ng sản phẩm; uy t n của doanh nghiệp; hả năng tài ch nh… * Lập hồ sơ các nhà cung c p: Sau hi thu thập đư c các thông tin về các nhà cung c p của doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành đánh giá, x lý thông tin về các nhà cung c p theo các nguyên 10 t c mà doanh nghiệp đã đề ra. Hồ sơ nhà cung c p cần chứa đ ng những thông tin cơ bản sau:  Tên hiệu của nhà cung c p  Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề inh doanh, lĩnh v c inh doanh  Ph m vi ho t đ ng theo thị trường.  Ch t lư ng sản phẩm dịch vụ  Uy t n, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, dịch vụ trên thị trường.  Các điều iện cung c p sản phẩm, dịch vụ.  Khả năng tài ch nh.  Khả năng cung c p và đáp ứng nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp. B c 2. ựa c cu g cấ * Các ti u chuẩn l a chọn nhà cung c p l a ch n nhà cung c p, doanh nghiệp cần x y d ng đư c các tiêu chuẩn đánh giá và l a ch n nhà cung c p đ từ đó có những thông tin ch nh xác nhà cung c p đ l a ch n. Hiện nay thì các doanh nghiệp thường d a trên những tiêu chuẩn sau đ y đ đánh giá nhà cung c p:  Ch t lư ng nhà cung c p: nhãn hiệu hàng hóa, ch t lư ng hàng hóa…điều này thường đư c th hiện qua tiêu chuẩn ch t lư ng mà h đ t đư c qua các ỳ i m tra và đánh giá ch t lư ng như các tiêu chuẩn ISO, huy chương t i các h i ch …  Thời gian giao hàng: th hiện nhà cung c p có giao hàng đúng thời gian theo h p đồng hay hông?  Giá thành hàng mua bao gồm giá mua và chi ph mua hàng, điều iện thanh toán…đ đánh giá giá thành mua cần căn cứ vào thị trường, chi ph vận chuy n, thuế, các ưu đãi trong thanh toán và mua hàng…  Khả năng ỹ thuật của nhà cung c p: hả năng trong đổi mới sản phẩm, trong đảm bảo giải quyết tốt các v n đề ỹ thuật và công nghệ trong các hoàn cảnh đặc biệt.  Khả năng sản xu t của nhà cung c p bảo đảm t nh liên tục cũng như ch t lư ng của cung c p hàng hóa  Khả năng tài ch nh của nhà cung c p: h đang ở giai đo n ổn định và phát tri n với tình hình tài ch nh lành m nh hay đang ở thời ý thua lỗ và hó hăn tài ch nh. 11 * Phương pháp lưạ chọn nhà cung c p. Khi l a ch n nhà cung c p thì doanh nghiệp cần vận dụng sáng t o nguyên t c „„ hông nên ch có m t nhà cung c p”. Việc l a ch n nhà cung c p phải đư c xem xét trên hai lo i mặt hàng. ối với những mặt hàng mà doanh nghiệp đang có sẵn nhà cung c p thì việc có cần tìm nhà cung c p mới hay hông cần phải d a trên nguyên t c “nếu nhà cung c p c n làm cho chúng ta hài l ng thì c n tiếp tục mua hàng của h ”. Bên canh đó thì doanh nghiệp cần phải có s i m tra, đánh giá hách quan quá trình cung c p hàng hóa của h cho doanh nghiệp đ việc mua hàng đư c tốt hơn. ối với những hàng hóa mới đư c đưa vào danh mục mặt hàng hóa mà nhà cung c p hông đáp ứng đư c nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp thì phải tìm nhà cung c p mới. Trên cơ sở các tiêu chuẩn l a ch n, doanh nghiệp có th s dụng các phương pháp đ l a ch n nhà cung c p như d a vào inh nghiệm hay phương pháp thang đi m. * Quy trình l a chọn NCC Thu thập thông tin NCC Danh sách NCC ban đầu Lập tiêu ch đánh giá Tiến hành đánh giá L a ch n NCC chính thức Trình TG phê duyệt Sơ đồ 1.2: Quy trình lựa chọn nhà cung cấp. đảm bảo việc l a ch n NCC đư c hách quan, ch nh xác, DN thường xuyên x y d ng quy trình l a ch n NCC. Quy trình này nhằm mục đ ch đánh giá và l a ch n đư c NCC phù h p với yêu cầu của công ty và th a mãn yêu cầu hách hàng. B c 3. T ơ g g ặ g Thương lư ng với nhà cung c p: ó là m t giai đo n r t quan tr ng trong quá trình mua hàng, quyết định đến ch t lư ng và hiệu quả của công tác mua hàng. Giao dịch đàm phán luôn đư c coi là m t ho t đ ng vừa mang t nh ch t hoa h c, vừa mang t nh nghệ thuật. Bằng nhận thức và tư duy hoa h c, nhà quản trị luôn phải có s chuẩn bị ỹ càng đ hông bị đ ng hay làm m t thế chủ đ ng trước nhà cung c p. Mặt hác, như m t nghệ thuật, nhà quản trị cần biết s dụng héo léo, linh ho t các hình thức giao dịch, đàm phán, các công cụ giao tiếp hác nhau tùy thương vụ inh doanh, như mục tiêu của việc mua hàng, số lư ng hàng hóa mua bán, đ phức t p của các giao dịch 12 Kết quả của giao dịch, đàm phán ch nh là quyết định đặt hàng với NCC theo hình thức chủ yếu như ý ết h p đồng mua bán. H p đồng phải th hiện t nh chủ đ ng trong mua hàng và đảm bảo l i ch của cả hai bên và phải rõ ràng, cụ th các n i dung: tên, số lư ng, quy cách, phẩm ch t, bao bì đóng gói hàng hóa, đơn giá và phương pháp định giá, tên địa ch của các bên mua bán hoặc người đ i diện cho các bên, thời gian, phương tiện, địa đi m giao nhận, hay chuy n quyền sở hữu hàng hóa, điều iện giao nhận…. B c 4. Tổ c ức g a ậ a ua hàng Nhằm đảm bảo việc nhà cung c p giao hàng đúng thời h n, đúng h p đồng hay đơn đặt hàng đã đư c cam ết hay ch p nhận, thanh toán tiền cho nhà cung c p theo đúng th a thuận của đôi bên. Doanh nghiệp có th thúc giục nhà cung c p giao hàng hi thời h n giao hàng s p đến hoặc đã đến h n, qua đó n ng cao t nh chủ đ ng trong việc giao nhận hàng đ đề ph ng trường h p nhà cung c p sai hẹn do những nguyên nh n hách quan. Khi giao nhận hàng cần phải th c hiện nghiêm túc, thận tr ng các n i dung i m tra gồm: i m tra chủng lo i, mẫu mã, cơ sở…của hàng hóa, i m tra ch t lư ng hàng hóa theo tiêu chuẩn đã ý ết, i m tra số lư ng hàng hóa căn cứ hóa đơn mua hàng, i m tra hóa đơn thanh toán tiền mua hàng. Sau hi quá trình giao nhận hàng hóa hoàn t t, doanh nghiệp tiến hành thanh toán tiền hàng cho các nhà cung c p. Trên cơ sở hình thức, phương thức thanh toán, thời h n, đồng thời tiến hành thanh toán và các điều iện thanh toán hác đã đư c th a thuận đã đư c ghi trong h p đồng, doanh nghiệp thương m i tiến hành thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung c p. 1.2.2. Đ 1.2.2.1. Đ g cô g g c u ua ua g. g Việc đánh giá ết quả mua hàng nhằm đ xác định và đánh giá mức đ đáp ứng mục tiêu và ế ho ch mua hàng đã đư c x y d ng của doanh nghiệp ở mỗi ỳ ế ho ch hoặc sau hi th c hiện m t h p đồng mua hàng. Việc đánh giá ết quả mua hàng có th đư c tiến hành theo các bước cụ th như sau: 13  Xác định các tiêu chuẩn đánh giá phù h p với mục tiêu mua hàng, bán hàng, mục tiêu tài ch nh của doanh nghiệp bao gồm các tiêu chuẩn định lư ng như lư ng hàng hóa mua vào theo hiện vật, tổng giá trị mua vào trong ỳ, trị giá mua hàng theo ngành hàng, mặt hàng inh doanh…. và các ch tiêu định t nh như mức đ đảm bảo nhu cầu bán ra, mức đ đáp ứng thị hiếu của hách hàng về sản phẩm và dịch vụ, mức đ đảm bảo t nh chủ đ ng trong inh doanh.  o lường ết quả mua hàng của doanh nghiệp: Có th s dụng phương pháp quan sát các dữ iện thống ê, ế toán, phương pháp s dụng các d u hiệu báo trước, phương pháp quan sát tr c tiếp và tiếp xúc cá nh n. Yêu cầu của việc đo lường ết quả là phải thật hách quan, ch nh xác, ịp thời và đáng tin cậy.  So sánh ết quả mua hàng với các tiêu chuẩn đánh giá đã đư c l a ch n đ xác định mức đ hoàn thành ế ho ch hay h p đồng mua hàng của doanh nghiệp, ph n t ch các nguyên nh n hoàn thành hoặc chưa hoàn thành ế ho ch trong h p đồng mua đ có những biện pháp điều ch nh cho phù h p. 1.2.2.2. Đ g u rì ua g ánh giá quá trình mua hàng bao gồm m t số n i dung:  ánh giá công tác lập ế ho ch mua hàng của doanh nghiệp: nhằm trả lời c u h i cơ bản về mục tiêu mua hàng đã đư c xác lập đúng chưa, nhu cầu mua hàng đã đư c xác định đúng chưa, hình thức mua hàng, phương án mua hàng….đã đư c xác định đúng chưa?  ánh giá công tác tổ chức mua hàng: nhằm xem xét l i ho t đ ng tìm iếm, l a ch n nhà cung c p và tổ chức giao hàng, thanh toán tiền hàng với nhà cung c p  ánh giá thành t ch đ i ngũ mua hàng: Việc đánh giá thành t ch của đ i ngũ mua hàng sẽ giúp cho doanh nghiệp nhận th y năng l c của nh n viên mua hàng cũng như trình đ , iến thức, ỹ năng, và các phẩm ch t nghề nghiệp của nh n viên mua hàng điều này có ảnh hưởng đến ế ho ch mua hàng trong doanh nghiệp ở các thời ỳ khác nhau trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần xác định rõ các mục tiêu và yêu cầu cơ bản cần đánh giá đối với thành t ch của nh n viên mua hàng, l a ch n phương pháp đánh giá th ch h p tùy thu c từng lo i công việc mua hàng, đối tư ng cần đánh giá v dụ đánh giá theo phương pháp thang đi m, phương pháp so sánh cặp….Tổ chức đánh giá thành 14
- Xem thêm -