Tài liệu Hoàn thiện công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước tại huyện tu mơ rông, tỉnh kon tum

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN QUỐC HUY HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Kon Tum - 2019 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 1: PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: PGS.TS. Võ Văn Nhị Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 9 tháng 3 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Dự toán chi NSNN là bản dự trù về các khoản chi ngân sách theo các chỉ tiêu xác định được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện chi NSNN hàng năm. Công tác lập dự toán chi NSNN ở cấp huyện là nội dung quan trọng để đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài chính ở cấp huyện. Việc thực hiện tốt công tác lập dự toán chi NSNN là một trong những điều kiện để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương. Ngân sách huyện là một bộ phận cấu thành của NSNN và là công cụ để chính quyền cấp huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý KT-XH, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Tuy nhiên hiện nay, quá trình quản lý Ngân sách các cấp, trong đó có cấp huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu mà Luật NSNN đặt ra. Trong bối cảnh chung đó, thực tế tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum công tác lập dự toán chi NSNN tuy đã có những bước phát triển nhưng vẫn còn tồn tại những vấn đề bất cập: Công tác lập dự toán chi Ngân sách mặc dù đã đáp ứng cơ bản các yêu cầu của mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn song hiệu quả ở một số lĩnh vực cụ thể chưa cao. Từ việc nhận thức được sự cần thiết của công tác lập dự toán chi NSNN và từ yêu cầu đổi mới công tác quản lý ngân sách tại huyện Tu Mơ Rông nên tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: "Hoàn thiện công tác lập dự toán chi NSNN tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum”. Nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT- 2 XH là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn đang đặt ra hiện nay. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dự toán chi NSNN cấp huyện. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập dự toán chi NSNN tại huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum. - Đề xuất những giải pháp nhằm củng cố và hoàn thiện công tác lập dự toán chi NSNN tại huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum trong thời gian tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quy trình lập dự toán chi NSNN tại huyện Tu Mơ Rông. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác lập dự toán Ngân sách cấp huyện tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. - Thời gian: Các số liệu minh họa là số liệu dự toán chi ngân sách năm 2018 tại huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này, tác giả đã sử dụng phương pháp chuyên gia để giải quyết mục tiêu nghiên cứu. Tác giả tiến hành phỏng vấn; quan sát, thu thập tài liệu; phân tích, tổng hợp các số liệu thu thập được. Những phân tích chuyên gia được áp dụng để phát hiện ra các vấn đề trong công tác lập dự toán ngân sách tại huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương: 3 Chương 1: Một số vấn đề lý luận về lập dự toán chi NSNN cấp huyện Chương 2: Thực trạng công tác lập dự toán chi NSNN tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện lập dự toán NSNN tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu NSNN nói chung và ngân sách cấp huyện nói riêng được coi là huyết mạch của nền kinh tế một quốc gia cũng như từng địa phương. Để Ngân sách được sử dụng một cách có hiệu quả, ngay từ bước lập dự toán từ đơn vị cơ sở cho đến các đơn vị cấp trên phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt, có hệ thống, trên nguyên tắc tiết kiệm. Thực tế cho thấy có tương đối nhiều các nghiên cứu về việc lập dự toán, được các tác giả đi trước nghiên cứu và đề xuất phương án hoàn thiện như: Đề tài “Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Phúc (2014) tập trung nghiên cứu những vấn đề về công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2010 đến năm 2012. Thông qua phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, nghiên cứu lý thuyết, vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật, khảo sát tình hình thực tế, thu thập tài liệu, phân tích thống kê và các phương pháp so sánh đối chiếu, suy luận. Tuy nhiên, việc lập dự toán NSĐP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi lại chưa sát với thực tế thực hiện, số dự toán chi được lập nhiều và số thu ít đi so với khả năng của đơn vị; tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách trong một số lĩnh vực chưa phù hợp, việc lập, phân bổ và giao dự toán chưa bám sát quy hoạch phát triển KT-XH, còn dàn trải và chưa chú 4 trọng đến kết quả đầu ra... Tác giả Nguyễn Quốc Anh (2015) với đề tài “Quản lý NSNN tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh” tập trung trả lời câu hỏi: Thực trạng của công tác quản lý NSNN tại địa bàn huyện Đức Thọ thời gian qua thế nào và giải pháp cơ bản nào để hoàn thiện công tác quản lý NSNN tại huyện Đức Thọ thời gian tới. Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý NSNN nói chung và quản lý ngân sách cấp huyện nói riêng, thực hiện việc phân tích, đánh giá tương đối đầy đủ thực trạng công tác quản lý NSNN trên địa bàn huyện Đức Thọ, chỉ ra những kết quả đạt được, mặt hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra những quan điểm và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý NSNN trên địa bàn huyện Đức Thọ trong thời gian tới. Tác giả Phạm Thị Lan Anh (2017) với đề tài “Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP cho ngân sách quận, huyện tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng” đã nghiên cứu về NSNN và nội dung quản lý nhà nước, những nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP cho ngân sách quận, huyện tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, thực trạng về công tác thực hiện dự toán NSĐP nói chung và ngân sách cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để từ đó tác giả đề ra những khuyến nghị cấp thiết giúp hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP cho ngân sách quận, huyện tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. Đề tài “Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP trên địa bàn tỉnh Bình Định” của tác giả Huỳnh Nguyên Ngọc (2014) nghiên cứu, đánh giá về thực trạng công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2008 - 2012, đồng 5 thời dựa trên cơ lý luận và nghiên cứu thực tiễn, tác giả đã chỉ ra những điểm còn hạn chế và nguyên nhân của nó. Các luận văn đã tập trung nghiên cứu dự toán chi NSĐP dựa trên cơ sở lý luận về lập dự toán NSĐP, trong đó có ngân sách cấp huyện để từ đó đánh giá được thực trạng công tác lập dự toán tại địa phương nghiên cứu. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên vẫn chưa đi sâu phân tích nội dung lập dự toán chi NSĐP, quy trình và phương pháp lập dự toán chi. Tính đến hiện nay vẫn chưa có một đề tài nghiên cứu nào tập trung nghiên cứu vào công tác lập dự toán chi tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Vì vậy, thông qua nghiên cứu này, tác giả muốn tìm hiểu và nghiên cứu kỹ hơn về thực trạng công tác lập dự toán chi NSNN tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Để từ đó có thể đề xuất một số giải pháp phù hợp với thực tế để nâng cao chất lượng, hoàn thiện công tác lập dự toán chi NSNN tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 6 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÕ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN 1.1.1. Khái niệm dự toán chi NSNN NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước” [Luật NSNN số 83/2015/QH13, tr3]. 1.1.2. Vai trò dự toán chi NSNN Thứ nhất, NSNN đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng cho việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong từng thời gian cụ thể theo quy định của pháp luật. Thứ hai, NSNN là công cụ tài chính quan trọng được Nhà nước sử dụng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Thứ ba, NSNN có vai trò chủ đạo trong hệ thống tài chính quốc gia, là công cụ kiểm tra, giám sát các hoạt động KT-XH. 1.1.3. Phân loại chi ngân sách cấp huyện. a. Phân loại chi NSNN cấp huyện Phân loại chi NSNN cấp huyện làm tăng tính chủ động, tích cực của chính quyền địa phương để phục vụ quản lý ngân sách đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả. b. Phân loại theo tính chất của khoản chi ngân sách c. Phân loại chi NSNN cấp huyện theo theo lĩnh vực d. Phân loại theo trách nhiệm trong quản lý chi tiêu ngân sách 7 e. Phân loại theo nội dung kinh tế f. Phân loại theo chương trình, dự án cấp quốc gia, địa phương 1.1.4. Yêu cầu của lập dự toán chi NS cấp huyện Dự toán chi Ngân sách cấp huyện được lập phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của quốc gia và địa phương trong năm và cả giai đoạn; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm và cả giai đoạn 2016-2020. 1.2. LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.2.1. Căn cứ lập dự toán chi ngân sách cấp huyện Thứ nhất, căn cứ vào nhiệm vụ phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Thứ hai, căn cứ vào chính sách, chế độ thu ngân sách; định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức chi ngân sách do cấp có thẩm quyền quy định. Thứ ba, căn cứ vào các quy định trong việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN. Thứ tư, căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm sau; các Thông tư, Văn bản hướng dẫn của Bộ Ban ngành và các đơn vị có liên quan. Thứ năm, căn cứ vào số kiểm tra dự toán thu, chi NSNN do Bộ Tài chính thông báo và số kiểm tra dự toán chi đầu tư phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND cấp trên thông báo số kiểm tra cho các đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới. 8 Thứ sáu, căn cứ vào tình hình thực hiện ngân sách các năm trước. 1.2.2. Phƣơng pháp lập dự toán chi ngân sách cấp huyện a. Phương pháp tiếp cận từ trên xuống b. Phương pháp tiếp cận từ dưới lên 1.2.3 Quy trình lập dự toán chi NSNN cấp huyện a. Hướng dẫn giao số và kiểm tra Hằng năm, dựa vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xây dựng kế hoạch phát triển KT-XHi và dự toán ngân sách cho năm kế hoạch, các yêu cầu về nội dung và thời hạn lập dự toán từ cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan cấp huyện có thẩm quyền và UBND cấp huyện hướng dẫn, thông báo số kiểm tra cho các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã trên địa bàn để tiến hành lập dự toán chi đúng quy định. b. Xây dựng dự toán chi NSNN cấp huyện cho các cơ quan nhà nước và tổng hợp từ dưới lên để lập dự toán NSNN Ban Tài chính xã lập dự toán chi ngân sách xã và báo cáo UBND xã, xin ý kiến phòng Tài chính huyện trước khi trình HĐND cấp xã xem xét thông qua. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiến hành xem xét dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc và dự toán thu trên địa bàn do cơ quan thuế lập, lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; Tổng hợp, lập dự toán chi ngân sách huyện, tổng hợp dự toán chi bằng nguồn kinh phí ủy quyền của ngân sách cấp trên (nếu có); báo cáo UBND huyện; xin ý kiến Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư trước khi trình HĐND cấp huyện quyết định. c. Giao dự toán cho các đơn vị - Hàng năm Thủ tướng ban hành Chỉ thị về việc xây dựng kế 9 hoạch phát triển KT-XH kèm theo dự toán NSNN; Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN; Chỉ thị của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN; Hướng dẫn việc xây dựng dự toán NSNN của Sở Tài chính. - Trên cơ đó các huyện tiến hành tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm hiện tại, đề xuất dự toán năm kế hoạch. - Sở Tài chính căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của NSNN năm kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định NSNN cho các đơn vị dự toán và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. - Sau khi được UBND tỉnh giao dự toán NSNN, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu trình HĐND ra Nghị quyết, UBND huyện ra Quyết định giao dự toán ngân sách trên địa bàn huyện cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã triển khai thực hiện. 1.2.4. Nội dung dự toán chi ngân sách cấp huyện: a. Xây dựng dự toán chi ĐTPT: b. Xây dựng dự toán chi thường xuyên: c. Xây dựng dự toán chi thực hiện các CTMTQG, CTMT: d. Lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương: e. Bố trí dự phòng NSNN: 10 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Trong chương một, tác giả đã đề cập đến một số cơ sở lý luận về lập dự toán chi NSNN cấp huyện. Luận văn tập trung nghiên cứu về các phương pháp lập dự toán chi ngân sách cấp huyện, quy trình lập dự toán chi NSNN cấp huyện bao gồm ba bước là hướng dẫn giao số và kiểm tra, xây dựng dự toán chi Ngân sách cấp huyện cho các cơ quan Nhà nước và tổng hợp từ dưới lên để lập dự toán NSNN cuối cùng là giao dự toán cho các đơn vị. Dự toán NSNN cấp huyện được lập dựa trên cơ sở chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Chỉ thị của UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư. Chỉ thị của UBND huyện, văn bản hưởng dẫn của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, các đơn vị tổ chức thức hiện theo hướng dẫn. 11 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN CHI NSNN TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 2.1. CƠ CẤU, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 2.1.1. Đặc điểm KT-XH của huyện: a. ĩnh vực kinh tế b. ĩnh vực văn hoá - xã hội 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 13 phòng chuyên môn trực thuộc. 2.2. QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN CHI NSNN TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 2.2.1. Tại các đơn vị dự toán Các đơn vị sử dụng NSNN lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm. Các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện thực hiện quá trình lập dự toán theo quy trình sau: Sơ đồ 2.2. Quy trình lập dự toán ngân sách cấp huyện tại các đơn vị dự toán 12 Bƣớc 1: Các đơn vị tổng hợp dự toán theo mẫu biểu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bƣớc 2: Sau khi hoàn tất các đơn vị nộp hồ sơ dự toán tại phòng Tài chính-Kế hoạch huyện để tổng hợp, tiến hành xem xét dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc, lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; Tổng hợp, lập dự toán chi ngân sách huyện, tổng hợp dự toán chi bằng nguồn kinh phí ủy quyền của ngân sách cấp trên; báo cáo UBND huyện; và xin ý kiến Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư trước khi trình HĐND huyện quyết định. Bƣớc 3: Lập dự toán chi tiết trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. 2.2.2. Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch Bƣớc 1: Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, căn cứ vào Quyết định, định mức được HĐND - UBND tỉnh giao để thảo luận với các đơn vị sử dụng ngân sách và thống nhất số liệu xây dựng dự toán của các đơn vị. Bƣớc 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp số liệu, lập dự toán theo các biểu mẫu quy định tại Luật NSNN, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Sở, ban ngành của tỉnh tổng hợp trình UBND huyện xem xét. Bƣớc 3: Sau khi có Quyết định giao dự toán của UBND tỉnh, UBND huyện thống nhất số liệu trình HĐND huyện phê duyệt dự toán chi, Ban KT-XH của HĐND huyện sẽ có Báo cáo thẩm tra về việc lập và phân bổ dự toán NSNN trên địa bàn huyện. Bƣớc 4: Căn cứ Nghị quyết HĐND huyện, UBND huyện giao dự toán cho các đơn vị. Sau khi HĐND huyện phê chuẩn dự toán NSĐP, trên cơ sở đó UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, dự thảo 13 quyết định và các biểu mẫu liên quan trình UBND huyện Quyết định. để giao dự toán cho các đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện theo quy định. 2.3. MINH HỌA CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, KONTUM 2.3.1. Công tác lập dự toán chi NSNN tại UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông Xã Đắk Hà là một trong 11 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông. Là một đơn vị dự toán nên hàng năm, xã tiến hành lập dự toán chi ngân sách rồi trình lên Phòng Tài chính kế hoạch của huyện. Nội dung cách lập cụ thể như sau: Bƣớc 1: Triển khai xây dựng dự toán năm 2018: Bƣớc 2: Phân bổ dự toán ngân sách xã Đăk Hà: UBND huyện có Quyết định giao dự toán chi tiết UBND xã Đăk Hà. Sau đó UBND xã phân bổ và trình HĐND xã (qua Ban Kinh tế thẩm tra). Về phân bổ và phân cấp nhiệm vụ chi: Việc phân cấp nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã thực hiện theo nội dung phân cấp nhiệm vụ chi NSĐP quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND, ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Kon Tum. 2.3.2. Công tác lập dự toán chi của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông nhƣ sau: Ngoài phần dự toán ngân sách lập từ các xã, các đơn vị trực thuộc huyện cũng tiến hành lập dự toán và tổng hợp gửi về Phòng Tài chính kế hoạch. Ví dụ dưới đây minh họa công tác lập dự toán tại Phòng giáo dục và Đào tạo huyện, một đơn vị mà các khoản chi 14 thường xuyên có hoạt động giáo dục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngân sách huyện. Bƣớc 1: Triển khai xây dựng dự toán năm 2018: Bƣớc 2: Phân bổ dự toán ngân sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đơn vị trực thuộc của phòng: - UBND huyện có Quyết định giao dự toán cho các đơn vị, trong đó bao gồm Phòng Giáo dục & Đào tạo. Phòng Giáo dục sẽ phân bổ kinh phí cho các trường học trực thuộc, theo đúng nguyên tắc phân bổ của UBND huyện và đúng định mức kinh phí huyện giao 2.3.3. Công tác tổng hợp, kiểm soát lập dự toán tại phòng Tài chính- Kế hoạch. Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp dự toán chi của các đơn vị sử dụng ngân sách và UBND các xã trên địa bàn huyện. Kiểm tra tính chính xác các căn cứ pháp lý và định mức xây dựng dự toán, đầy đủ hồ sơ kèm theo và hệ thống biểu mẫu theo quy định của các đơn vị. Đối với một số chính sách NSĐP cân đối trong giai đoạn ổn định phải đảm bảo đầy đủ. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, tổng hợp tham mưu dự toán chi năm 2018 cho huyện. Sau khi UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, tại kỳ họp HĐND huyện khóa XIII kỳ họp thứ 5, thông qua dự thảo Quyết định và các mẫu biểu về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Sau khi HĐND huyện phê chuẩn dự toán NSĐP, trên cơ sở đó UBND huyện giao dự toán cho các đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện theo quy định. 15 2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, HUYỆN KON TUM 2.4.1. Kết quả đạt đƣợc Trong quá trình lập dự toán ngân sách, phòng Tài chính - Kế hoạch đã xây dựng và áp dụng mô hình dự toán ngân sách từ dưới lên có tác dụng tích cực trong việc thu thập ý kiến của các cơ quan, đơn vị, ngân sách cấp xã tham gia vào quá trình lập dự toán chi ngân sách. Công tác lập dự toán ngân sách cấp huyện tại các cơ quan, đơn vị dự toán trong những năm gần đây tại huyện Tu Mơ Rông luôn được thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, đầy đủ các tiêu chí phân bổ dự toán từ trên xuống cũng như nhu cầu chi tiêu từ dưới lên, dự toán luôn đảm bảo được tính công khai, minh bạch, sự công bằng và bình đẳng trong xây dựng và phân bổ NSNN. Việc xét duyệt dự toán và phân bổ Ngân sách chi đã chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. 2.4.2. Những hạn chế và tồn tại Thứ nhất: Đối với công tác lập dự toán, căn cứ lập dự toán của một số khoản chi như: Chi văn hóa - thông tin, chi y tế, chi sự nghiệp thể dục, thể thao, chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự chưa phù hợp, chưa bám sát với tình hình thực tế của cấp xã, các mục tiêu kinh tế, xã hội của xã đề ra do các khoản chi này có tính chất biến động, cán bộ tài chính xã chưa thực sự chú trọng lập dự toán đối với những khoản chi này. Thứ hai: Đối với công tác chấp hành dự toán thì còn tồn tại một số khoản chi chưa tiết kiệm do các Ban ngành, đơn vị chưa thực 16 hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, còn một số chi tiêu tiết kiệm, khoản chi chưa đúng chế độ nhưng xã vẫn thực hiện chi. Thứ ba: Công tác hạch toán quyết toán chưa kịp thời, còn xảy ra hiện tượng sai sót và tính công khai chưa được cao. 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại Một số đơn vị dự toán cấp dưới khi xây dựng dự toán thường không bám sát định mức đã quy định, không theo hướng dẫn của cơ quan quản lý tài chính. Việc xây dựng dự toán chi NS địa phương theo cơ chế hiện nay phải căn cứ vào hệ thống tiêu chí định mức phân bổ NS, định mức chi NS, chế độ chi tiêu tài chính do Chính phủ và HĐND, UBND tỉnh quy định. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực chi, nhiệm vụ chi hiện chưa được định mức hoá, chưa có mức chi tiêu cụ thể, chưa định mức hoá được hết các nhiệm vụ chi nghiệp vụ đặc thù ở các cơ quan đơn vị… dẫn tới dự toán lập chưa cụ thể, chưa chi tiết đến từng đơn vị sử dụng NS. Công tác xây dựng dự toán chi Ngân sách chưa đồng bộ với công tác xây dựng các kế hoạch, dự án, đề tài khác như kế hoạch đào tạo, kế hoạch dạy nghề, dự án, đề án nghiên cứu khoa học công nghệ, dự án bảo vệ môi trường… KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 Trong chương hai, tác giả đã nêu rõ quy trình lập dự toán chi NSNN tại huyện Tu Mơ Rông, tại các đơn vị dự toán và tại Phòng Tài chính-Kế hoạch. Dựa trên những phân tích về công tác lập dự toán NSNN tại huyện Tu Mơ Rông, tác giả sẽ rút ra được những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại cũng nguyên nhân của nó. 17 CHƢƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LẬP DỰ TOÁN NSNN TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN CHI NSNN TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 3.2.1. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 3.2.2. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quy định về công tác lập dự toán chi NSNN Trên cơ sở Nghị định của Chính Phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ, văn bản của Tỉnh, Sở thì UBND huyện phải xây dựng văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn để các đơn vị lập dự toán có thể dựa vào đó làm căn cứ lập dự toán và cấp có thẩm quyền xét duyệt dự toán chi ngân sách cấp huyện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bất cập nhất thường xảy ra là vấn đề kinh phí đối với những nhiệm vụ trong việc thực hiện chính sách. Nếu trong quá trình lập dự toán mà đối tượng áp dụng chưa rõ ràng thì cơ quan tham mưu phải phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, cụ thể hóa. Trong trường hợp ngoài khả năng của huyện thì phải xin ý kiến của UBND tỉnh. Báo cáo cụ thể để khi phân bổ và thực hiện không ảnh hưởng đến đối tượng. Yêu cầu nắm rõ nguyên tác và tiêu chí phân bổ của từng năm thực hiện. Đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp nhằm thực hiện chính sách tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị định 117/2013/NĐ- 18 Cp ngày 07/10/2013 của Chính Phủ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong quản lý, giám sát chi NSNN. Khi xây dựng dự toán chi NSĐP, UBND các cấp cần chủ động xây dựng dự toán chi NSĐP trên cơ sở nguồn thu NSĐP được hưởng theo phân cấp, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa NSTW và NSĐP, số bổ sung cân đối từ NSTW, NSTW cho NSĐP được giao. Đồng thời, phải dựa trên cơ sở mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm của địa phương. 3.2.3. Hoàn thiện quy trình và công tác dự toán chi NSNN. Quy trình lập dự toán tại các đơn vị lập dự toán cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định do Nhà nước ban hành và các văn bản hướng dẫn liên quan. Các đơn vị lập dự toán phải thực hiện nghiêm túc phù hợp với điều kiện thực tế nhưng phải tiết kiệm nguồn ngân sách. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cần xây dựng quy trình kiểm tra lập dự toán chi ngân sách của các đơn vị trong quá trình các đơn vị nộp lên tổng hợp. Lập dự toán ngân sách phải thể hiện đầy đủ tình hình của đơn vị, địa phương, không được làm sơ sài, cơ sở dữ liệu, số liệu phục vụ dự báo phải đầy đủ, số liệu phải đảm bảo về mặt chất lượng. Chú trọng công tác lưu trữ phải hợp lý và khoa học để có thể so sánh, đánh giá giữa các năm. Trong quá trình lập dự toán, phải xây dựng những nhiệm vụ thật sự có nguồn lực, có trọng tâm mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cơ quan tài chính phải luôn bám sát hoạt động
- Xem thêm -