Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng và phát triển hạ tầng licogi

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C«ng t¸c kÕ to¸n lµ viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi mäi doanh nghiÖp. KÕ to¸n trë thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhê cã hÖ thèng kÕ to¸n, doanh nghiÖp cã thÓ tÝnh ®-îc c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ dùa trªn môc tiªu ®Ò ra ®Ó h¹ chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm sao cho cã lîi MÆt kh¸c, kÕ to¸n sæ s¸ch chøng tõ còng lµ mét ph-¬ng tiÖn ®Ó Nhµ n-íc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp(trªn nguyªn t¾c l·i h-ëng, lç chÞu) sao cho doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng nghÜa vô ®ãng thuÕ ®èi víi n-íc nhµ vµ ®¶m b¶o r»ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn c¸ nh©n vµ ph¸p nh©n kh¸c Bëi vËy, hÖ thèng kÕ to¸n cÇn ph¶i phï hîp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong chuyªn ®Ò nµy, víi kiÕn thøc nhá bÐ cña m×nh, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy vÊn ®Ò:"Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Licogi." Néi dung chuyªn ®Ò gåm cã: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c¸c DN x©y dùng trong giai ®o¹n hiÖn nay PhÇn II: T×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt 1. T×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Licogi 2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë DN x©y dùng trong giai ®o¹n hiÖn nay I- §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cña s¶n phÈm x©y l¾p X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt cã chøc n¨ng t¹o ra trang thiÕt bÞ tµi s¶n cho tÊt c¶ ngµnh kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng x· héi. V× vËy phÇn lín thu nhËp quèc d©n nãi chung vµ quÜ tÝch luü nãi riªng cïng víi vèn tµi trî tõ n-íc ngoµi ®-îc sö dông trong lÜnh vùc c¬ b¶n. So víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt ®Æc tr-ng thÓ hiÖn rÊt râ ë s¶n phÈm x©y l¾p vµ qu¸ tr×nh s¸ng t¹o ra s¶n phÈm cña ngµnh. Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm x©y l¾p, tõ khi khëi c«ng x©y dùng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®-a vµo sö dông th-êng dµi, phô thuéc vµo quy m« vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng x©y 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dùng nµy ®-îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n l¹i bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. C¸c c«ng viÖc nµy chñ yÕu ®-îc thùc hiÖn ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh h-ëng lín cña yÕu tè thiªn nhiªn nh-: n¾ng, m-a, giã, b·o, lôt... Do ®ã qu¸ tr×nh vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cã tÝnh æn ®Þnh, ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm vµ theo tõng giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. §Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc tæ chøc, qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n kh¸c víi c¸c ngµnh kh¸c. Cô thÓ lµ mçi c«ng tr×nh ®Òu ®-îc thi c«ng theo ®¬n ®Æt hµng riªng, phô thuéc yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng tr×nh ®ã. S¶n phÈm x©y l¾p ph¶i lËp dù to¸n, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i so s¸nh víi dù to¸n, lÊy dù to¸n lµm th-íc ®o. Khi thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p ph¶i ®¶m b¶o giao ®óng tiÕn ®é, ®óng thiÕt kÕ kÜ thuËt, ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng tr×nh. II- Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ trong doanh nghiÖp x©y dùng. 1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi mét c¸ch cã ý thøc vµ cã môc ®Ých c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Çu vµo thµnh c¸c c«ng tr×nh, lao vô nhÊt ®Þnh. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c hao phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng: Trong doanh nghiÖp x©y dùng, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông kh¸c nhau, yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ còng kh¸c nhau. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V× vËy ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc vµ thèng nhÊt kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn lµ tiÒn ®Ò rÊt quan träng cña kÕ ho¹ch ho¸, kiÓm tra vµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp, thóc ®Èy kh«ng ngõng tiÕt kiÖm hîp lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý, ®èi t-îng cung cÊp th«ng tin, gi¸c ngé xem xÐt chi phÝ... mµ chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc ph©n lo¹i theo c¸ch sau: 1.2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè chi phÝ: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. - Chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc. - Chi phÝ l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng. - BHXH, BHYT, KPC§. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt thao c¸ch nµy cã t¸c cho biÕt kÕt cÊu, tû träng tõg lo¹i chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó lËp b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (phÇn chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè) phôc vô theo yªu cÇu th«ng tin vµ qu¶ng trÞ doanh nghiÖp ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ, lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cho kú sau. Nã lµ tµi liÖu quan träng dïng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt chÊt vµ thu nhËp quèc d©n. 1.2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ(kho¶n môc): 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: - Chi phÝ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n xuÊt. Chi phÝ nµy chia thµnh: + Chi phÝ trùc tiÕp. + Chi phÝ gi¸n tiÕp. -Chi phÝ b¸n hµng. -Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm theo c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh ®· qui ®Þnh, ®ã lµ: Chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh, ngoµi ba lo¹i chi phÝ: Chi phÝ NVL trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cßn thªm chi phÝ m¸y sö dông thi c«ng lµ toµn bé nh÷ng chi phÝ phôc vô cho sö dông m¸y thi c«ng nh-: chi phÝ nguyªn liÖu cho m¸y, chi phÝ nh©n c«ng sö dông m¸y, chi phÝ khÊu hao m¸y. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸ch nµy cã t¸c dông x¸c ®Þnh sè chi phÝ ®· chi ra cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. Ngoµi ra, nã cßn cho phÐp x¸c ®Þnh nh÷ng chi phÝ tÝnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm,lao vô hoµn thµnh, mµ chØ tÝnh cho sè s¶n phÈm, lao vô ®· tiªu thô, ®· b¸n cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Ngoµi hai c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu trªn, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n, chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cßn cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc nh-: C¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh víi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sè khèi l-îng s¶n phÈm lao vô hoµn thµnh (chia thµnh chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi): C¨n cø vµo ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ (chia thµnh chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ ph©n bæ gi¸n tiÕp)... Mçi c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cã ý nghÜa riªng, phôc vô cho tõng yªu cÇu qu¶n lý vµ tõng ®èi t-îng cung cÊp th«ng tin cô thÓ nh-ng chóng lu«n bæ xung cho nhau nh»m qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nhÊt toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong toµn doanh nghiÖp trong tõng thêi k× nhÊt ®Þnh. 2. Gi¸ thµnh vµ c¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong doanh nghiÖp x©y dùng. 2.1. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong doanh nghiÖp x©y dùng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt (bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung) tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh ®Õn giai ®o¹n qui -íc ®· hoµn thµnh, nghiÖm thu, bµn giao vµ chÊp nhËn thanh to¸n. Kh¸c víi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ë doanh nghiÖp x©y dùng, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh chÊt c¸ biÖt: mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l-îng x©y l¾p sau khi ®· hoµn thµnh ®Òu cã mét gi¸ riªng. H¬n n÷a, khi mét doanh nghiÖp ®-îc nhËn thÇu mét c«ng tr×nh th× gi¸ b¸n (gi¸ nhËn thÇu) ®· cã ngay tr-íc khi thi c«ng c«ng tr×nh. Tøc lµ gi¸ b¸n cã tr-íc khi x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã. Do ®ã, gi¸ thµnh thùc tÕ cña mét c«ng tr×nh hoµn thµnh hay khèi l-îng lao vô hoµn thµnh chØ quyÕt ®Þnh tíi l·i hoÆc lç cña doanh nghiÖp do thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh ®ã mµ th«i. Gi¸ thµnh lµ mét bé phËn gi¸ trÞ biÓu hiÖn b»ng tiÒn, do ®ã nã lµ mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan bëi sù chuyÓn dÞch cña gi¸ trÞ t- liÖu s¶n xuÊt vµ lao ®éng sèng ®· hao phÝ vµo s¶n xuÊt ra lµ cÇn thiÕt tÊt yÕu. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - TÝnh vµo gi¸ thµnh mét sè kho¶n môc chi phÝ mµ thùc chÊt lµ thu nhËp thuÇn tuý cña x· héi nh-: b¶o hiÓm x· héi, c¸c kho¶n trÝch nép cho c¬ quan cÊp trªn, thuÕ vèn, thuÕ tµi nguyªn... - Mét sè kho¶n môc chi phÝ gi¸n tiÕp ®-îc ph©n bæ vµo gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm hay tõng s¶n phÈm theo c¸c tiªu thøc phï hîp. 2.2. Ph©n biÖt kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó h×nh thµnh nªn gi¸ thµnh. Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã sù kh¸c nhau vÒ ph¹m vi, giíi h¹n vµ néi dung. Chi phÝ s¶n xuÊt chØ tÝnh trong mét thêi kú cßn gi¸ thµnh l¹i liªn quan ®Õn c¶ chi phÝ cña khèi l-îng x©y l¾p kú tr-íc chuyÓn sang nh-ng l¹i kh«ng bao gåm chi phÝ thùc tÕ cña khèi l-îng x©y l¾p dë dang cuèi kú. Chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tËp hîp theo tõng thêi kú nhÊt ®Þnh cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tÝnh cho mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh. Tuy nhiªn, gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p l¹i cã nh÷ng ®iÓm gièng nhau. Chóng ®Òu ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng t¸c x©y l¾p thèng nhÊt vÒ m¾t l-îng trong tr-êng hîp ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®-îc hoµn thµnh trong kú tÝnh gi¸ thµnh hoÆc gi¸ trÞ khèi l-îng x©y l¾p dë dang cuèi kú vµ ®Çu kú b»ng nhau. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Tµi liÖu kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së vµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. NÕu coi nh- tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng viÖc chñ yÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n th× c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3 C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 2.3.1. Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p: Gi¸ thµnh dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh = Gi¸ thµnh dù to¸n cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh + L·i ®Þnh møc 2.3.2.Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p = Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p + Møc h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (TÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh) 2.3.3.Gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng t¸c x©y l¾p: Gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng t¸c x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c chi phÝ trùc tiÕp thùc tÕ mµ doanh nghiÖp x©y l¾p ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh mét ®èi t-îng x©y l¾p nhÊt ®Þnh vµ ®-îc x¸c ®Þnh theo sèliÖu kÕ to¸n cung cÊp. Gi÷a ba lo¹i gi¸ thµnh trªn th-êng cã mèi quan hÖ vÒ mÆt l-îng nh- sau: Gi¸ thµnh dù to¸n >=Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch >= Gi¸ thµnh thùc tÕ ViÖc so s¸nh c¸c lo¹i gi¸ thµnh nµy ®-îc thùc hiÖn trªn cïng mét ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh (tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh nhÊt ®Þnh). 2.3.4. Gi¸ thµnh cña khèi l-îng hoµn chØnh vµ gi¸ thµnh khèi l-îng hoµn thµnh qui -íc. Gi¸ thµnh khèi l-îng hoµn chØnh lµ gi¸ thµnh cña nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, ®¶m b¶o kü thuËt, chÊt l-îng ®óng thiÕt kÕ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ hîp ®ång, bµn giao, ®-îc bªn chñ ®Çu t- nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n. Tuy nhiªn, chØ tiªu nµy kh«ng ®¸p øng ®-îc mét c¸ch kÞp thêi c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thi c«ng c«ng tr×nh. Do ®ã, ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu qu¶n lý vµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt kÞp thêi ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ thµnh khèi l-îng hoµn thµnh qui -íc. Khèi l-îng x©y l¾p ®-îc hoµn thµnh lµ khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh ®Õn giai ®o¹n nhÊt ®Þnh vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i n»m trong thiÕt kÕ vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng kÜ thuËt. - Khèi l-îng nµy ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc mét c¸ch cô thÓ vµ ®-îc bªn chñ ®Çu t- nghiÖm thu chÊp nhËn thanh to¸n. Ph¶i ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. Gi¸ thµnh khèi l-îng hoµn thµnh qui -íc ph¶n ¸nh ®-îc kÞp thêi chi phÝ s¶n xuÊt cho ®èi t-îng x©y l¾p trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p, tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp ph©n tÝch kÞp thêi c¸c chi phÝ ®· chi ra cho tõng ®èi t-îng ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp vµ cô thÓ. Nh-ng nã l¹i kh«ng ph¶n ¸nh mét c¸ch toµn diÖn, chÝnh x¸c gi¸ thµnh toµn bé c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Dã ®ã, ®Ó ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ qu¶n lý gi¸ thµnh lµ kÞp thêi, chÝnh x¸c, toµn diÖn vµ cã hiÖu qu¶ th× ph¶i sö dông c¶ hai chØ tiªu trªn. III- Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.1. §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®-îc tËp hîp theo ph¹m vi, giíi h¹n ®ã. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó x¸c ®Þnh ®-îc ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë tõng doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo c¸c yÕu tè sau: - TÝnh chÊt s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm... - C¨n cø vµo yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh, yªu cÇu qu¶n lý, kh¶ n¨ng tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp... Dùa vµo nh÷ng c¨n cø trªn, ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng th-êng ®-îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay theo tõng ®¬n ®Æt hµng. 1.2. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Còng nh- tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, tuú thuéc vµo m« h×nh s¶n xuÊt lµ lín, võa hay nhá mµ chän cho m×nh mét trong hai ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n nµo cho phï hîp. - Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. - Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Mçi doanh nghiÖp chØ ®-îc sö dông mét trong hai ph-¬ng ph¸p trªn, nh÷ng doanh nghiÖp sö dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn th-êng lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã qui m« s¶n xuÊt, kinh doanh lín, tiÕn hµnh nhiÒu lo¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau. Tr¸i l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp sö dông ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã qui m« s¶n xuÊt, kinh doanh nhá, chØ tiÕn hµnh mét lo¹i s¶n xuÊt kinh doanh. 2- §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë trong doanh nghiÖp x©y dùng: S¶n phÈm lµm dë trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh dë danh ch-a hoµn thµnh hay khèi l-îng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang trong kú ch-a ®-îc bªn chñ ®Çu t- nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë lµ viÖc tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt trong kú cho khèi l-îng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo nh÷ng nguyªn nh©n nhÊt ®Þnh. §Ó x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng lµ ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c s¶n phÈm lµm dë cuèi kú, tøc lµ x¸c ®Þnh sè chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho s¶n phÈm cuèi kú ph¶i chÞu. Muèn nh- vËy ph¶i tæ chøc kiÓm kª chÝnh x¸c khèi l-îng x©y l¾p dë dang cã ¶nh h-ëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë vµ tÝnh gi¸ thµnh. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng lµ cã kÕt cÊu phøc t¹p, c«ng t¸c x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh cña nã lµ rÊt khã kh¨n nªn khi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë, kÕ to¸n cÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi bé phËn kü thuËt vµ bé phËn tæ chøc lao ®éng. 3- Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 3.1. §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y dùng: §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ cÇn ph¶i tÝnh ®-îc gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. Bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ lao vô mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ cung cÊp sö dông chóng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh cho thÝch hîp. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh th-êng trïng hîp víi ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®ã cã thÓ lµ: c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao. 3.2. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph-¬ng ph¸p sö dông sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh to¸n ra tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm lao vô ®· hoµn thµnh theo c¸c yÕu tè hoÆc kho¶n môc gi¸ thµnh trong thêi kú tÝnh gi¸ thµnh ®· ®-îc x¸c ®Þnh. Kú gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. Tuú thuéc ®Æc ®iÓm cña tõng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh vµ mèi quan hÖ gi÷a ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh mµ kÕ to¸n ¸p dông mét hay nhiÒu ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. PhÇn II T×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt I- T×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty. 1. §Æc ®iÓm cña C«ng ty. C«ng ty cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n tiÒn göi riªng t¹i Ng©n hµng nªn c«ng ty hoµn toµn chñ ®éng trong viÖc liªn hÖ, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng. VÒ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng ty thèng nhÊt tæ chøc bé m¸y theo m« h×nh ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, d-íi cã 2 phã gi¸m ®èc, c¸c phßng ban vµ cã 2 ®éi tr-ëng l·nh ®¹o trùc thuéc gi¸m ®èc qu¶n lý. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®øng ®Çu: thay mÆt Nhµ n-íc qu¶n lý c«ng ty theo chÕ ®é thñ tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Phã gi¸m ®èc kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc, ®iÒu hµnh phßng kÕ ho¹ch kü thuËt vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ cung cÊp th«ng tin cho gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh: phô tr¸ch phßng tæ chøc- hµnh chÝnh gióp gi¸m ®èc n¾m ®-îc t×nh h×nh vÒ nh©n sù, c¸n bé, ®µo t¹o, lao ®éng, tiÒn l-¬ng, BHXH... Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: ®øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc phô tr¸ch phßng, ph©n c«ng viÖc cho kÕ to¸n viªn, cã nhiÖm vô thu thËp xö lý vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty cho gi¸m ®èc. Víi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n lý nµy, c«ng ty cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý chÆt chÏ vÒ mÆt tµi chÝnh tíi tõng ®éi, c¸c phßng ban, ®ång thêi t¨ng ®-îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt. Bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n viªn 1 Thñ quü KÕ to¸n vËt t- KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n viªn 2 KÕ to¸n 13 tiÒn göi KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tæng hîp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, mét h×nh thøc ®ang ®-îc c¸c c«ng ty ¸p dông réng r·i v× gi¶m bít ®-îc khèi l-îng ghi chÐp, cung cÊp th«ng tin ®-îc kÞp thêi l¹i thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c. 2. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty. a- §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng, trong qu¸ tr×nh thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n v× ph¶i x©y l¾p hoÆc söa ch÷a trong thêi gian kh«ng cè ®Þnh, ®Þa ®iÓm còng thay ®æi. V× vËy ®èi t-îng kÕ to¸n cña ngµnh x©y dùng cã ®Æc ®iÓm riªng, kh¸c víi c¸c ngµnh kh¸c. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b- Néi dung chi phÝ vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt trong c«ng ty ®-îc tËp hîp theo c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ NVL trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - Chi phÝ gi¸n tiÕp Trong ®ã chi phÝ gi¸n tiÕp bao gåm: + L-¬ng chÝnh, l-¬ng phô vµ BHXH cña nh©n viªn qu¶n lý trong c«ng ty + KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh + Chi phÝ tr¶ tr-íc + Chi phÝ hµnh chÝnh qu¶n trÞ + Chi phÝ kh¸c Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty lµ tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp kÕt hîp víi ph©n bæ gi¸n tiÕp, trong ®ã kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y, chi phÝ qu¶n lý c«ng ty còng ph©n bæ theo quý, cuèi mçi quý, dùa trªn c¸c b¶n ph©n bæ vµ tê kª chi tiÕt, kÕ to¸n ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ c¸c nhËt ký chøng tõ cã liªn quan ®ång thêi tæng hîp sè liÖu vµ lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña quý lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong quý. * KÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp. Do chi phÝ NVL th-êng chiÕm kho¶ng 50%- 70% trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, do vËy viÖc qu¶n lý chÆt ch÷, tiÕt kiÖm vËt t- lµ mét biÖn ph¸p nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. VËt liÖu chÝnh cña c«ng ty bao gåm nhiÒu chñng lo¹i vµ ®-îc chia thµnh: - NVL chÝnh (TK 1521): ®¸ héc, xi m¨ng, rä thÐp... 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - VËt liÖu phô (TK 1522): bao gåm v¸n khu«n, l-íi ch¾n... - Phô tïng thay thÕ (TK 1524). - Thuèc, y tÕ (TK 1526). - PhÕ liÖu thu håi (TK 1527). Khi vËt liÖu vÒ kho, phiÕu nhËp kho ®-îc lËp 2 b¶n, mét bªn thñ kho c«ng tr×nh gi÷ theo dâi trªn sæ riªng cña c«ng tr×nh, mét bªn göi phßng kÕ to¸n kÌm theo ho¸ ®¬n cña ng-êi b¸n vµ phiÕu ®Ò nghÞ thanh to¸n cña ng-êi mua vËt liÖu. KÕ to¸n C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng xuÊt. Gi¸ ë ®©y bao gåm gi¸ mua vµ chi phÝ thùc tÕ thu mua. C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc sö dông vËt liÖu, chñ nhiÖm c«ng tr×nh cho lËp phiÕu xuÊt vËt t-, phßng kinh tÕ kü thuËt x¸c nhËn. PhiÕu xuÊt kho lËp thµnh 2 bªn, mét bªn do ng-êi lÜnh vËt t-, mét bªn thñ kho gi÷ ®Ó theo dâi vµ nép cho Ban qu¶n lý vËt t-, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t®Ó lÊy sè liÖu ghi vµo b¶ng tæng hîp vËt t-. C«ng ty sö dông tµi kho¶n 621 "Chi phÝ NVL trùc tiÕp" ®Ó tËp hîp chi phÝ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, sau ®ã c¸c chi phÝ NVL trùc tiÕp dïng ®-îc kÕt chuyÓn vµo TK 154, dïng cho qu¶n lý c«ng ty kÕt chuyÓn vµo TK 642, dïng cho x©y dùng c¬ b¶n kÕt chuyÓn vµo TK 241 C«ng ty chØ sö dông gi¸ thùc tÕ mua NVL, kh«ng theo dâi gi¸ h¹ch to¸n, vµ sö dông ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc (FIFO) ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng. Tr-êng hîp xuÊt vËt t- thõa so víi sö dông th× sè vËt t- thõa ®ã ®-îc nhËp l¹i kho. Trªn sæ chi tiÕt TK 152, lo¹i vËt liÖu nµo nhËp l¹i kho th× ghi t¨ng cho lo¹i vËt liÖu ®ã. §ång thêi ghi gi¶m chi phÝ cho c«ng tr×nh cã xuÊt thõa vËt liÖu. Sè liÖu ë c¸c b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t- ®-îc dïng ®Ó ghi vµo b¶ng ph©n bæ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tõng quý (BiÓu 1) 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 STT Ghi cã TK 1521 1522 1523 1524 Céng Ghi nî TK 1 TK 621 206475,7 25643,1 Phó Thä 26844,6 13407,3 2 TK 241 10167 3 TK 642 Tæng céng 10558 242676,8 40251,9 10167 6320,7 243487,3 45371,1 6320,7 10558 2994164 Tr-êng hîp cã thÓ sö dông vËt liÖu ®-îc gi¸m ®èc cho phÐp chñ nhiÖm c«ng tr×nh mua vËt liÖu t¹i chç vµ quyÕt to¸n vÒ c¬ quan chøc n¨ng cña C«ng ty lµ phßng kinh tÕ kü thuËt vµ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n. Khi quyÕt to¸n ®-îc phª chuÈn, kÕ to¸n thanh to¸n c¨n cø vµo sè liÖu quyÕt to¸n ®· phª chuÈn, ®ång thêi ghi vµo c¸c nhËt ký cã liªn quan vµ göi b¶ng kª chi tiÕt cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. * KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. V× ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ ph¶i lµm viÖc ë nhiÒu n¬i, sè c«ng nh©n còng thay ®æi tuú theo quy m« c«ng tr×nh nªn c«ng ty ph¶i thuª thªm ng-êi, tuú vµo mçi c«ng tr×nh.V× vËy viÖc tÝnh to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gãp phÇn ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng tr-êng ®-îc chia nhiÒu tæ thùc hiÖn nh÷ng viÖc nhÊt ®Þnh, nh-ng qu¶n lý chung vÉn lµ ®éi tr-ëng. §éi tr-ëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc c«ng nh©n ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ yªu cÇu kü thuËt, ®ång thêi theo dâi c«ng nh©n trong tæ lµm c¨n cø cho viÖc thanh to¸n tiÒn l-¬ng sau nµy. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¨n cø b¶ng chÊm c«ng (x¸c nhËn khèi l-îng c«ng viÖc ®· ®-îc nghiÖm thu), quy chÕ l-¬ng kho¸n vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c, ban lao ®éng tiÒn l-¬ng lËp b¶ng tÝnh l-¬ng göi cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Cïng víi b¶ng tÝnh l-¬ng cho khèi qu¶n lý (b»ng 15% khèi s¶n xuÊt) còng do ban lao ®éng tiÒn l-¬ng thùc hiÖn. Hai b¶ng l-¬ng lµ c¨n cø ®Ó thñ quü vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ph¸t l-¬ng. §©y lµ l-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n viªn. §Õn cuèi quý, kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ l-¬ng (biÓu 2) bao gåm l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, BHXH cña c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty BiÓu 2: B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ BHXH Quý 1/2001 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång. TK 334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" Ghi cã TK L-¬ng chÝnh L-¬ng phô STT Céng cã TK 338 Ghi nî TK TK 334 1 2 TK 622 270337 48468 318805 - c«ng tr×nh s«ng Thao 24636 2378 27014 - c«ng tr×nh Nèng Cèng 17249 1236 18485 - c«ng tr×nh VÜnh B¶o 78507 10157 88664 TK 642 92768 Céng 363105 48468 47820,75 92768 13915,2 411573 61735,95 BHXH ®-îc trÝch b»ng 15% tæng l-¬ng, nép hÕt vÒ phßng BHXH n¬i c«ng ty ®Æt trô së lµ Thanh Xu©n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕu d-íi ®éi cã ®Ò nghÞ th-ëng hoÆc thanh to¸n tiÌn lµm thªm cho c«ng nh©n th× ®éi tr-ëng sÏ viÕt giÊy, thñ tr-ëng ®¬n vÞ duyÖt vµ chuyÓn tr-ëng phßng kÕ to¸n tµi chÝnh nhËn tiÒn tõ thñ quü. * KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y. Trong thi c«ng, m¸y mãc ®ãng vai trß quan träng.NÕu thiÕt bÞ m¸y mãc ®-îc t¨ng c-êng ®Çu t- th× hiÖu qu¶ sÏ n©ng cao, gi¶m ®-îc thuª c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp, n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh. Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng sö dông m¸y mãc ®-îc tËp hîp hµng th¸ng vµo TK 621 vµ TK 622 theo chi tiÕt. C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh ®Ó tÝnh møc khÊu hao TSC§. Dùa vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ tû lÖ khÊu hao, møc khÊu hao hµng th¸ng, hµng quý ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi t-îng. STT Tªn TSC§ Nguyªn gi¸ Tû lÖ khÊu Møc khÊu hao hao quý 1 1 CÇn cÈu 629952 11% 69294,74 2 Bóa m¸y 63000 10% 6300 3 M¸y hót bïn 42000 15% 6300 2153168 125485,17 Céng Chi phÝ cña lo¹i TSC§ dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt th× tËp hîp vµo TK 627, chi phÝ khÊu hao dïng trong qu¶n lý cña c«ng ty tËp hîp vµo TK 642. BiÓu 3: B¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quý 1/2001 STT 1 ChØ tiªu Tû lÖ Møc KH KH 02/2001 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång 627 642 Sè KH trÝch quü tr-íc 2 Sè KH trÝch quü nµy 79694,342 63460,732 16233,610 3 M¸y mãc thiÕt bÞ 47907,200 46370,200 1537,000 4 Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i 13685,010 12747,634 937,376 5 Nhµ cöa 11307,239 6 Sè KH t¨ng quü nµy 7 Sè KH gi¶m quü 11307,239 nµy * KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý. §©y lµ mét lo¹i chi phÝ gi¸n tiÕp ®-îc chia thµnh c¸c kho¶n: - L-¬ng chÝnh, l-¬ng phô vµ BHXH cña nh©n viªn qu¶n lý cña C«ng ty - L-¬ng vµ BHXH cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt - KhÊu hao TSC§ (®å dïng v¨n phßng) - Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ - Chi phÝ hµnh chÝnh - Chi phÝ kh¸c 20
- Xem thêm -