Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng cấp thoát nước

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Tr¶i qua h¬n m-êi n¨m ®æi míi, ®Êt n-íc ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b-íc chuyÓn m×nh khëi s¾c. §Æc biÖt, trong giai ®o¹n CNH-H§H rÊt cÇn cã ®-êng x¸, cÇu lín, nhµ ë, c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n-íc... t¹o c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Khi x©y dùng mét c©y cÇu hay mét ng«i nhµ, mét con ®-êng hoÆc x©y l¾p mét c«ng tr×nh cÊp tho¸t n-íc th× yªu cÇu vÒ kü thuËt, kinh tÕ lu«n ®-îc ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n-íc lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp thµnh c«ng trong ngµnh x©y l¾p nãi riªng cña ViÖt Nam nãi chung ®· nhËn thÊy r»ng: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ, chØ cÇn mét biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng ¶nh h-ëng tíi gi¸ thµnh, ¶nh h-ëng tíi lîi nhuËn cña c«ng ty. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p bÒn v÷ng lµ ph¶i sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu khi ®-a vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp lËp dù to¸n chi phÝ NVL, lËp kÕ ho¹ch vËt tcung cÊp kÞp thêi cho s¶n xuÊt. Lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n NVL sÏ gióp doanh nghiÖp v-¬n lªn h¬n n÷a trªn th-¬ng tr-êng vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng chØ trong n-íc mµ c¶ trªn thÕ giíi. ThÊy râ vÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, nªn qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n-íc, ®-îc sù gióp ®ì h-íng dÉn cña c¸n bé phßng kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña GS-TS.L-¬ng Träng Yªm em ®· hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n-íc. Néi dung cña luËn v¨n ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn. PhÇn I: C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n-íc. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n-íc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ mµ viÖc ¸p dông lý thuyÕt vµo thùc tiÔn lµ c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi nªn luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong nhËn ®-îc sù nhËn xÐt, cho ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n cïng toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó bµi luËn v¨n ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! PhÇn I C¬ së lÝ luËn chung VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu : S¶n xuÊt x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ho¹t ®éng quan träng t¹o ra c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt míi cho mäi ngµnh d-íi h×nh thøc më réng, kh«i phôc, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, thuû ®iÖn, c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh quèc phßng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kh¸c, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ngµy cµng thÝch nghi vµ kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn ë sù ra ®êi cña nhiÒu doanh nghiÖp x©y l¾p d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh-: C¸c tæng c«ng ty x©y l¾p ( doanh nghiÖp nhµ n-íc), c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n (doanh nghiÖp t- nh©n), c¸c c«ng ty x©y l¾p liªn doanh... Tuy kh¸c nhau vÒ quy m« s¶n suÊt, h×nh thøc qu¶n lý nh-ng c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu nguyªn t¾c tæ chøc kÕ to¸n mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, ®ã lµ: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ nh÷ng yÕu tè ®Çu 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cho ®Õn khi nã chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vµo s¶n phÈm x©y l¾p vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng. Nguyªn vËt liÖu cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu th-êng chiÕm tØ träng lín trong tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh. Tuú theo mçi c«ng tr×nh víi yªu cÇu kÜ thuËt kÕt cÊu, ®Þa ®iÓm kh¸c nhau ®ßi hái sè l-îng, chñng lo¹i, quy c¸ch nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. §iÒu nµy ®-îc x¸c ®Þnh cô thÓ trªn tõng thiÕt kÕ, dù to¸n cña tõng ®èi t-îng thi c«ng x©y l¾p riªng biÖt. Do s¶n xuÊt x©y l¾p lµ mét lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Æc biÖt theo ®¬n hµng, s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh chÊt riªng lÎ nªn chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Ó thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh cã néi dung vµ c¬ cÊu ®ång bé nh- c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp. MÆt kh¸c, ®èi t-îng s¶n xuÊt x©y dùng c¬ b¶n th-êng cã khèi l-îng lín, gi¸ trÞ cao, thêi gian thi c«ng th-êng kÐo dµi nªn cÇn ph¶i lËp dù to¸n vËt liÖu mét c¸ch kÜ cµng, tr¸nh c¸c tr-êng hîp nguyªn vËt liÖu cã thÓ bÞ biÕn ®éng v× thêi gian thi c«ng dµi. §ång thêi ph¶i tæ chøc tèt kho tµng, bÕn b·i, thùc hiÖn chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng nguyªn vËt liÖu v× s¶n xuÊt x©y dùng c¬ b¶n th-êng xuyªn diÔn ra ngoµi trêi vµ chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña c¸c yÕu tè m«i tr-êng, thêi tiÕt. Do vËy thi c«ng x©y l¾p mang tÝnh thêi vô. C¸c yÕu tè m«i tr-êng thêi tiÕt ¶nh h-ëng ®Õn kÜ thuËt thi c«ng, ®Õn nguyªn vËt liÖu ®Ó ë c«ng tr-êng. ViÖc thi c«ng diÔn ra ngoµi trêi cßn t¹o nhiÒu nh©n tè g©y nªn nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i bÊt ngê nh- thiÖt h¹i ph¸ ®i lµm l¹i. ThiÖt h¹i vÒ nguyªn vËt liÖu ¶nh h-ëng lín ®Õn chÊt l-îng c«ng tr×nh. KÕ to¸n ph¶i cã kÕ ho¹ch b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, chän nh÷ng ph-¬ng ph¸p hîp lý ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng chi phÝ cña c«ng tr×nh x©y dùng vµ nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i mét c¸ch ®óng ®¾n. Mét ®Æc ®iÓm n÷a cña ngµnh s¶n xuÊt x©y l¾p lµ thùc hiÖn ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau, viÖc thi c«ng x©y l¾p ph¶i th-êng xuyªn di chuyÓn ®Þa ®iÓm. Do vËy ph¶i tæ chøc tèt kh©u qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu (®Æc biÖt lµ nguyªn vËt liÖu ®Ó t¹i ch©n c«ng tr×nh ). Khi chuyÓn nguyªn vËt liÖu tíi c«ng tr×nh th-êng ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn, kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¶nh chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµ tæ chøc ph©n bæ hîp lÝ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p trong c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p mµ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ nµy võa ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu ph¶n ¸nh chung cña mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt võa ph¶i thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng kÕ to¸n phï hîp víi ngµnh nghÒ. iI/.Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp x©y l¾p: 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu: Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng do doanh nghiÖp mua ngoµi hay tù s¶n xuÊt hoÆc nhËn cña bªn giao thÇu c«ng tr×nh (bªn A) ®Ó dïng cho môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp. PhÇn lín nguyªn vËt liÖu trong ho¹t ®éng x©y l¾p vÉn mang ®Æc ®iÓm chung cña nguyªn vËt liÖu nh- trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c lµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p, nguyªn vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé, kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong k×. Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p nªn cã mét bé phËn vËt liÖu (vËt liÖu lu©n chuyÓn) kh«ng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn. VËt liÖu lu©n chuyÓn cã thÓ tham gia vµo mét sè k× kinh doanh hoÆc mét sè c«ng tr×nh gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã cã thÓ ®-îc chuyÓn vµo chi phÝ kinh doanh cña mét hoÆc mét sè k× kinh doanh. 2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu: 2.1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu: Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, nguyªn vËt liÖu bao gåm nhiÒu lo¹i, thø, víi néi dung kinh tÕ, c«ng dông, tÝnh n¨ng lÝ ho¸ vµ yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau.V× vËy, ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ tõng lo¹i, thø nguyªn vËt liÖu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiªp cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. * Nh×n chung, trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, c¨n cø vµo vai trß vµ yªu cÇu qu¶n lý, nguyªn vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: Lµ nh÷ng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm x©y l¾p nh-: g¹ch, c¸t, ®¸, sái, xi m¨ng... trong nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi. §ã lµ c¸c chi tiÕt, bé phËn cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp mua cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. - VËt liÖu phô: Lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm, mµ nã cã thÓ kÕt hîp víi nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh lµm thay ®æi mµu s¾c, mïi vÞ, h×nh d¸ng bÒ ngoµi cña s¶n phÈm hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm ®-îc thùc hiÖn b×nh th-êng. - Nhiªn liÖu: Còng lµ vËt liÖu phô nh-ng do cã tÝnh chÊt lÝ ho¸ ®Æc biÖt vµ cã vai trß quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh nªn ®-îc xÕp thµnh mét lo¹i riªng ®Ó cã chÕ ®é b¶o qu¶n, sö dông thÝch hîp. Nhiªn liÖu lµ lo¹i vËt liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt n¨ng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nhiªn liÖu bao gåm c¸c lo¹i ë thÓ láng, khÝ, r¾n nh- x¨ng, dÇu, than, cñi, h¬i ®èt ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cho c¸c ph-¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng. - Phô tïng thay thÕ: Lµ c¸c chi tiÕt, bé phËn dïng ®Ó thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i... - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: Lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu vµ thiÕt bÞ ®-îc sö dông cho c«ng viÖc x©y dùng c¬ b¶n bao gåm c¶ thiÕt bÞ cÇn l¾p, c«ng cô, khÝ cô vµ vËt kÕt cÊu dïng ®Ó l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n - PhÕ liÖu: Lµ c¸c lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nhgç, thÐp, s¾t vôn hoÆc phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lÝ tµi s¶n cè ®Þnh . ViÖc ph©n chia nguyªn vËt liÖu thµnh c¸c lo¹i nh- trªn gióp cho kÕ to¸n tæ chøc c¸c tµi kho¶n tæng hîp, chi tiÕt ®Ó ph¶n ¸nh th×nh h×nh thùc hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu ®ã trong qóa tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gióp cho doanh nghiÖp nhËn biÕt râ néi dung kinh tÕ vµ vai trß, chøc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨ng cña tõng lo¹i vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã cã biÖn ph¸p thÝch hîp trong viÖc tæ chøc qu¶n lÝ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i vËt liÖu. * C¨n cø vµo môc ®Ých, c«ng dông cña vËt liÖu còng nh- néi dung quy ®Þnh ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n, vËt liÖu cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. - Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c: phôc vô qu¶n lý ë c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt, ®éi s¶n xuÊt, phôc vô b¸n hµng, qu¶n lý doanh nghiÖp... * C¨n cø vµo nguån nhËp vËt liÖu, vËt liÖu cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi. - Nguyªn vËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn . - Nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. - Nguyªn vËt lÖu nhËn gãp vèn kinh doanh... Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®-îc th-êng xuyªn, liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n vµ qu¶n lÝ nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ cÇn ph¶i nhËn biÕt mét c¸ch cô thÓ vÒ sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng thø vËt liÖu ®-îc sö dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi vËy, c¸c lo¹i vËt liÖu cÇn ph¶i ®-îc ph©n chia mét c¸ch chi tiÕt, tØ mØ h¬n theo tÝnh n¨ng lÝ ho¸, theo quy c¸ch phÈm chÊt cña vËt liÖu. ViÖc ph©n chia vËt liÖu mét c¸ch chi tiÕt tØ mØ trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së x©y dùng vµ lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu, trong ®ã vËt liÖu ®-îc chia thµnh nhãm, lo¹i, thø vµ mçi lo¹i nhãm thø ®-îc sö dông mét kÝ hiÖu riªng gäi lµ sæ danh ®iÓm vËt liÖu vµ ®-îc sö dông thèng nhÊt trong ph¹m vi doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho c¸c bé phËn, ®¬n vÞ trong ph¹m vi doanh nghiÖp phèi hîp chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu. Mçi lo¹i vËt liÖu sö dông mét sè trang trong sæ danh ®iÓm vËt liÖu ®Ó ghi ®ñ c¸c nhãm thø vËt liªô thuéc lo¹i vËt liÖu ®ã. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu: §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. VÒ nguyªn t¾c kÕ to¸n nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ thùc tÕ. 2.2.1. Gi¸ thùc tÕ nhËp kho: Tuú theo tõng nguån nhËp mµ cÊu thµnh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu cã sù kh¸c nhau, cô thÓ: -§èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi: Cã hai tr-êng hîp +NÕu nguyªn vËt liÖu mua ®Ó dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi t-îng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp TrÞ gi¸ mua trªn = kho trong k× ho¸ ®¬n (kh«ng bao gåm thuÕ GTGT ) ThuÕ + nhËp khÈu ( Chi phÝ trùc + tiÕp ph¸t sinh trong kh©u mua nÕu cã) C¸c kho¶n - gi¶m gi¸ vµ trÞ gi¸ hµng mua tr¶ l¹i + NÕu nguyªn vËt liÖu mua ®Ó dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thuéc ®èi t-îng nép thuÕ GTGT hoÆc nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho trong kú = TrÞ gi¸ mua ThuÕ nhËp trªn hãa khÈu vµ ®¬n (bao + thuÕ GTGT gåm thuÕ cña hµng GTGT) nhËp khÈu Chi phÝ trùc + tiÕp ph¸t sinh trong kh©u mua C¸c kho¶n gi¶m gi¸ - vµ trÞ gi¸ hµng mua tr¶ l¹i -§èi víi NVL mua ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL gia = TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt + 7 Chi phÝ chÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng nhËp kho trong kú gia c«ng chÕ biÕn biÕn - §èi víi NVL thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL gia c«ng nhËp kho trong kú = TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt gia c«ng chÕ biÕn + Chi phÝ chÕ biÕn + TiÒn c«ng gia c«ng - §èi víi NVL gãp vèn liªn doanh, cæ phÇn th× gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ do c¸c bªn tham gia liªn doanh ®¸nh gi¸. 2.2.2 Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho Khi xuÊt kho NVL ®Ó sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c trÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho cho c¸c nhu cÇu kh¸c nhau nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó tÝnh trÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p sau: 2.2.2.1Tr-êng hîp doanh nghiÖp sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n NVL: a)Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho ®-îc tÝnh trªn c¬ së sè l-îng NVL xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña NVL tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú. TrÞ gi¸ thùc tÕ cña §¬n gi¸ b×nh qu©n = + NVL tån ®Çu kú Sè l-îng NVL tån + ®Çu kú TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho = Sè l-îng NVL xuÊt kho 8 x TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp trong kú Sè l-îng NVL nhËp trong kú §¬n gi¸ b×nh qu©n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b) Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho ®-îc tÝnh trªn c¬ së sè l-îng NVL xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña chÝnh l« NVL xuÊt kho ®ã. Ph-¬ng ph¸p nµy th-êng ®-îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu ®Æc chñng, cã gi¸ trÞ cao, c«ng thøc tÝnh: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho = Sè l-îng NVL xuÊt kho x §¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng l« hµng c)Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp tr-íc xuÊt tr-íc: Theo ph-¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n ph¶i theo dâi ®-îc ®¬n gi¸ thùc tÕ vµ sè l-îng cña tõng l« hµng nhËp kho. Sau ®ã, khi xuÊt kho c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt tÝnh ra gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho = Sè l-îng NVL xuÊt kho x §¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng l« hµng Khi nµo xuÊt hÕt sè l-îng cña l« hµng nhËp tr-íc th× nh©n víi ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng nhËp tiÕp theo. Nh- vËy, theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ cña NVL tån kho cuèi kú lµ gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho thuéc c¸c lÇn mua sau cïng. d) Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp sau xuÊt tr-íc: Theo ph-¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n còng ph¶i theo dâi ®-îc ®¬n gi¸ thùc tÕ vµ sè l-îng cña tõng l« hµng nhËp kho. Sau ®ã khi xuÊt kho c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho ®Ó tÝnh trÞ gi¸ thùc tÕ cña NLV xuÊt kho theo c«ng thøc: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho = Sè l-îng NVL xuÊt kho 9 x §¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng nhËp sau Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi nµo hÕt sè l-îng cña l« hµng nhËp sau cïng th× nh©n víi ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng nhËp tr-íc l« hµng ®ã vµ cø tÝnh lÇn l-ît nh- thÕ. Nh- vËy, theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ cña NVL tån kho cuèi kú chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho thuéc c¸c lÇn mua ®Çu kú. 2.2.2.2Tr-êng hîp doanh nghiÖp sö dông gi¸ h¹ch to¸n Gi¸ h¹ch to¸n lµ lo¹i gi¸ do doanh nghiÖp quy ®Þnh vµ ®-îc sö dông trong mét thêi gian dµi, Ýt nhÊt lµ mét kú h¹ch to¸n ( gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ æn ®Þnh trong kú). Theo ph-¬ng ph¸p nµy, hµng ngµy kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt NVL theo gi¸ h¹ch to¸n. §Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt NVL hµng ngµy, th× cuèi kú kÕ to¸n ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ ®èi víi sè NVL xuÊt dïng trong kú trªn c¬ së hÖ sè gi÷a trÞ gi¸ thùc tÕ vµ trÞ gi¸ h¹ch to¸n cña NLV lu©n chuyÓn trong kú, c«ng thøc tÝnh nh- sau: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña HÖ sè gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cña = NVL tån ®Çu kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña NVL lu©n chuyÓn NVL tån kho ®Çu kú TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho trong kú = TrÞ gÝa h¹ch to¸n cña NVLxuÊt kho trong kú + + x TrÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña NVL nhËp kho HÖ sè gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ hÖ sè gi¸ vËt liÖu cã thÓ tÝnh riªng cho tõng thø, nhãm hoÆc toµn bé vËt liÖu. Mçi ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL cã néi dung, -u nh-îc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông phï hîp nhÊt ®Þnh. Doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n ®Ó lùa chän vµ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¨ng ký mét ph-¬ng ph¸p phï hîp. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ®· ®¨ng ký ph¶i ®-îc sö dông nhÊt qu¸n trong niªn ®é kÕ to¸n. III/.Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 1/. C¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu H¹ch to¸n chi tiÕt gióp cho c¸c doanh nghiÖp qu¶n lý mét c¸ch chi tiÕt vÒ mÆt sè l-îng, chñng lo¹i NVL. Nh-ng ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu qu¶n lý, ®¸nh gi¸ ®-îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i cã nh÷ng th«ng tin chuÈn x¸c h¬n, do vËy cÇn ph¶i h¹ch to¸n tæng hîp NVL. Nh- chóng ta ®· biÕt, NVL lµ tµi s¶n cè ®Þnh, thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp. Nã ®-îc nhËp - xuÊt kho th-êng xuyªn nªn ph¶i cã ph-¬ng thøc kiÓm kª thÝch hîp tuú theo ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã ph¶n ¸nh ®óng vµ ®Çy ®ñ sù biÕn ®éng ®ã. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n hiÖn nay cã hai ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho lµ ph-¬ng ph¸p kª khai hµng th-êng xuyªn (KKTX) vµ ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (KK§K). ViÖc sö dông ph-¬ng ph¸p nµo lµ tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp, vµo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ tuú thuéc vµo tr×nh ®é kÕ to¸n cña nh©n viªn. 1.1/ H¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn (KKTX) Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn lµ ph-¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, nh÷ng biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng tån kho mét c¸ch th-êng xuyªn, liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp - xuÊt. Nh- vËy, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho sau khi ®· ®-îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi t-îng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra theo c¸ch nµy, gi¸ trÞ NVL tån kho trªn tµi kho¶n, trªn sæ kÕ to¸n cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú h¹ch to¸n. 1.1.1/ Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông §Ó h¹ch to¸n tæng hîp NVL, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: Tµi kho¶n 152 -  nguyªn vËt liÖu  Tµi kho¶n nµy ®-îc dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña c¸c NVL theo gi¸ thùc tÕ. Tµi kho¶n nµy cã thÓ më chi tiÕt theo tõng lo¹i, nhãm, thø tuú theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ph-¬ng tiÖn tÝnh to¸n. Tµi kho¶n 152 cã kÕt cÊu vµ néi dung nh- sau: Nî 152 -TrÞ gi¸ thùc tËp cña Cã -TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn nguyªn liÖu, vËt liÖu nhËp vËt liÖu xuÊt kho trong k× kho trong k× -Kho¶n gi¶m gi¸ nguyªn vËt -TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu mua tr¶ l¹i ng-êi b¸n liÖu thõa ph¸t hiÖn khi -TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thiÕu kiÓm kª ph¸t hiÖn khi kiÓm kª Dù nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho TK 152 cã 6 TK cÊp hai: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 1521- Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu chÝnh mua ë ngoµi, nhËn cña bªn giao thÇu(bªn A) øng tr-íc ®Ó thùc hiÖn khèi l-îng x©y ®¾p nhËn thÇu, gia c«ng, chÕ biÕn. TK 1522-VËt liÖu phô TK 1523- Nhiªn liÖu TK 1524- Phô tïng thay thÕ TK 1526- ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: Ph¶n ¸nh c¶ trÞ gi¸ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n cña bªn giao thÇu(bªn A) giao hoÆc bªn A uû nhiÖm cho ®¬n vÞ nhËn thÇu(bªn B) mua thiÕt bÞ thuéc vèn thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ®Ó sau ®ã l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh. TK 1528- VËt liÖu kh¸c Tµi kho¶n 151- “ Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng” : Tµi kho¶n nµy ®-îc dïng ®Ó theo dâi c¸c nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua, ®· thuéc quyÒn së h÷u cña c¸c doanh nghiÖp nh-ng cuèi th¸ng hµng ch-a vÒ nhËp kho(kÓ c¶ sè ®ang göi kho ng-êi b¸n ) Tµi kho¶n 151 cã kÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh nh- sau: Nî 151 Cã - Gi¸ trÞ hµng ®ang ®i ®-êng - Gi¸ trÞ hµng ®ang ®i ®-êng ®· t¨ng trong k× nhËp kho hay chuyÓn giao cho c¸c bé phËn sö dông hoÆc giao cho kh¸ch hµng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Dù nî: Gi¸ trÞ hµng ®ang ®i ®-êng tån cuèi k× Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh- : TK 111, TK 112, TK 133, TK 331.... 1. 2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp c¸c tr-êng hîp t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p th-êng xuyªn . 1.2.1.§èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ: Tøc lµ doanh nghiÖp ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p VAT (doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc mua, b¸n hµng ho¸ cã ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp kÕ to¸n ®Çy ®ñ ). §èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy, thuÕ VAT ®Çu vµo ®-îc t¸ch riªng, kh«ng ghi vµo gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp t¨ng chñ yÕu lµ do mua hµng. Trong tæng gi¸ trÞ thanh to¸n ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n cña mäi tr-êng hîp mua hµng th× phÇn gi¸ mua ch-a thuÕ ®-îc ghi t¨ng gi¸ nguyªn vËt liÖu ( ghi Nî TK 152 ) phÇn thuÕ VAT ®Çu vµo ®-îc ghi vµo sè khÊu trõ ( ghi Nî TK 133) ®ång thêi kÕ to¸n ghi Cã c¸c TK liªn quan ( TK 111, TK 112, TK 141, TK 331 ) Cßn mäi tr-êng hîp gi¶m nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp (chñ yÕu gi¶m do xuÊt sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh, phÇn cßn l¹i cã thÓ xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh ) th× ®Òu ®-îc ghi theo gi¸ thùc tÕ ë bªn Cã cña TK 152 vµ ghi Nî c¸c TK liªn quan ( TK 621, TK627, TK 641, TK 642, TK 241 ) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp c¸c tr-êng hîp t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn( tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ ) TK331,111,112,141,311 TK 152 TK 621 D- ®Çu kú T¨ng do mua ngoµi XuÊt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm TK1331 VAT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ TK151 TK 621,641,642 Hµng ®ang ®i ®-êng kú tr-íc XuÊt cho CP SXC, CPBH,CPQLDN TK411 TK128,222 NhËn cÊp ph¸t, tÆng XuÊt vèn gãp liªn doanh th-ëng, gãp VLD TK642, 338 TK151 Thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª XuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn TK128, 222 TK1381, 642 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh ThiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 421 TK 412 §¸nh gi¸ t¨ng §¸nh gi¸ gi¶m 1.2.2. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp: Tøc lµ doanh nghiÖp ch-a thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ sæ s¸ch kÕ to¸n, vÒ chøng tõ hoÆc víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vµng b¹c. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy, do phÇn thuÕ VAT ®-îc tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nªn khi nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp t¨ng do mua ngoµi th× kÕ to¸n ghi vµo bªn Nî TK 152 theo tæng gi¸ thanh to¸n vµ ghi vµo bªn Cã c¸c TK liªn quan (TK 111, TK 112, TK 311, TK331 ) Tr-êng hîp gi¶m nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp còng gièng nh- tr-êng hîp gi¶m nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. Mäi tr-êng hîp gi¶m nguyªn vËt liÖu ®Òu ghi theo gi¸ thùc tÕ ë bªn Cã cña TK 152 vµ ghi Nî c¸c TK liªn quan ( TK 621, TK 627, TK 641, TK 642, TK 241 ) S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp c¸c tr-êng hîp t¨ng gi¶m Nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ( tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp ) TK311, 111, 112, 141, 331 TK 152 TK 621 D- ®Çu kú T¨ng do mua ngoµi XuÊt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm (Tæng gi¸ thanh to¸n) TK 151, 411, 222 TK627, 641, 642 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T¨ng do c¸c nguyªn XuÊt cho nhu cÇu kh¸c ë PX, nh©n kh¸c xuÊt phôc vô cho BH, QL, XDCB 2. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ( KK§K) Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph-¬ng ph¸p kh«ng theo dâi mét c¸ch th-êng xuyªn, liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt t-, hµng ho¸, s¶n phÈm trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú, x¸c ®Þnh l-îng tån kho thùc tÕ. Tõ ®ã x¸c ®Þnh l-îng xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c môc ®Ých kh¸c trong kú theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trong kú = Gi¸ trÞ NVL tån + kho ®Çu kú Tæng gi¸ trÞ NVL t¨ng thªm trong kú - Gi¸ trÞ NVL tån kho cuèi kú 2.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông : Gi¸ trÞ cña vËt t-, hµng ho¸ mua vµo vµ nhËp kho trong kú ®-îc theo dâi, ph¶n ¸nh ë mét tµi kho¶n riªng lµ tµi kho¶n 611 -  Mua hµng , cßn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho kh¸c chØ dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho lóc ®Çu vµ cuèi kú. Tµi kho¶n 611- Mua hµng , (6111- Mua nguyªn vËt liÖu ): Tµi kho¶n nµy ®-îc dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh thu mua, t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu, dông cô theo gi¸ trÞ thùc tÕ ( gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua ). Tµi kho¶n nµy th-êng ®-îc më chi tiÕt theo tõng lo¹i vËt t-, hµng ho¸ . Tµi kho¶n 611 cã kÕt cÊu vµ né dung ph¶n ¸nh nh- sau : Nî 611 Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña 17 Cã Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña NVL Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NVL tån kho ®Çu kú vµ xuÊt dïng, xuÊt b¸n, thiÕu hôt t¨ng thªm trong kú trong kú vµ tån kho cuèi kú xxxxxxx Tµi kho¶n 152- “ Nguyªn vËt liÖu” : Tµi kho¶n nµy ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ NVL tån kho. Tµi kho¶n nµy cã thÓ më chi tiÕt theo tõng lo¹i, nhãm, thø : Tµi kho¶n 152 cã kÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh nh- sau: Nî 152 Cã Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ NVL NVL tån kho cuèi kú tån kho ®Çu kú D- nî: Gi¸ thùc tÕ cña NVL tån kho Tµi kho¶n 151- “ Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng “ Tµi kho¶n nµy ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ sè hµng mua ( ®· thuéc së h÷u cña ®¬n vÞ ) nh-ng ®ang ®i ®-êng hay ®ang göi t¹i kho ng-êi b¸n. Tµi kho¶n nµy cã thÓ më chi tiÕt theo tõng lo¹i hµng, tõng ng-êi b¸n. Tµi kho¶n 151 cã kÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh nh- sau: Nî 151 Cã Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ hµng KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ ®ang ®i ®-êng cuèi kú D- nî: Gi¸ thùc tÕ cña hµng ®ang ®i ®-êng 18 hµng ®ang ®i ®-êng ®Çu kú Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh-: TK 111, TK 112, TK 133, TK 331.... C¸c tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu vµ néi dung gièng nh- ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. 2.2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp c¸c tr-êng hîp t¨ng gi¶m Nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 2 .2.1. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ: §Çu kú kinh doanh, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng tån kho theo tõng lo¹i råi ghi Nî TK 611vµ ghi Cã c¸c TK liªn quan (TK 152, TK 151). Trong kú kinh doanh, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n mua hµng, vµ ®èi víi c¸c tr-êng hîp t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu trong kú th× kÕ to¸n còng ®Òu ®Þnh kho¶n theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Cuèi kú kinh doanh, c¨n cø vµo Biªn b¶n kiÓm kª nguyªn vËt liÖu tån kho vµ Biªn b¶n xö lý sè mÊt m¸t, thiÕu hôt, kÕ to¸n ghi Nî c¸c TK liªn quan ( TK152, TK 151, TK 138, TK 334, TK 642) vµ ghi Cã TK 611 (6111) S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp c¸c tr-êng hîp t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ ) TK 151, 152 D®k:xxx TK 611 Gi¸ trÞ NVL tån ®Çu kú TK151, 152 Gi¸ trÞ NVL tån cuèi kú ch-a sö dông TK 111, 112, 331 TK 111, 112, 331 Gi¸ trÞ NVL mua Gi¶m gi¸ ®-îc h-ëng vµ vµo trong kú gi¸ trÞ hµng mua tr¶ l¹i TK 1331 TK 138, 334, 821,642 TrÞ gi¸ thiÕu hôt, mÊt m¸t TK 411 TK 621,627,641,642 NhËn vèn gãp liªn doanh, Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng nhá cÊp ph¸t ,tÆng th-ëng TK412 TK 1421 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¸nh gi¸ t¨ng NVL Gi¸ trÞ NVL Ph©n bæ dÇn xuÊt dïng lín Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè ph¸t sinh bªn Nî TK 6111 trõ ®i sè ph¸t sinh Cã (bao gåm sè tån cuèi kú, sè mÊt m¸t, sè tr¶ l¹i, sè gi¶m gi¸ hµng mua) råi ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng sö dông ( dùa vµo môc ®Ých sö dông hoÆc tû lÖ ®Þnh møc). 2.2.2. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp: V× trong gi¸ mua hµng thùc tÕ gåm c¶ thuÕ VAT ®Çu vµo nªn kÕ to¸n ghi Nî TK 611(6111) ®ång thêi ghi Cã c¸c TK liªn quan (TK 111, TK 112, TK 331 vµ ghi Cã TK 611(6111). Cßn c¸c nghiÖp vô kh¸c ph¸t sinh ë thêi ®iÓm ®Çu kú, trong kú, cuèi kú th× kÕ to¸n h¹ch to¸n t-¬ng tù nh- c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p khÊu trõ ®Ó tÝnh thuÕ VAT. S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp c¸c tr-êng hîp t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, VAT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp TK 151, 152 TK 611 D®k: xxx TK 151, 152 Gi¸ trÞ NVL tån cuèi kú TK 111, 112, 331, 411 TK 111, 112, 331 Gi¸ trÞ NVL t¨ng thªm Gi¶m gi¸ hµng mua Trong kú (tæng gi¸ thanh hµng mua tr¶ l¹i to¸n) TK 621, 627 Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt dïng Theo chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ban hµnh theo Q§ 1864/1999 Q§/BTC th× nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp x©y lÊp ®-îc kÕ to¸n h¹ch to¸n theo ph-¬ngph¸p kª khai th-êng xuyªn. Iv/. h¹ch to¸n ban ®Çu : 20
- Xem thêm -