Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu khoáng sản

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 204 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu khoáng sản
Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ níc ®· më ra nh÷ng c¬ héi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c Doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng. Doanh nghiÖp dÞch vô th¬ng m¹i víi ý nghÜa lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng nh»m cung cÊp c¸c hµng hãa, dÞch vô ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu sinh ho¹t cña con ngêi vµ nhu cÇu s¶n suÊt kinh doanh cña toµn x· héi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy, tiªu thô lµ giai ®o¹n cùc k× quan träng trong mçi chu k× kinh doanh v× nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp vµ còng chØ cã thÓ gi¶i quyÕt tèt kh©u tiªu thô th× doanh nghiÖp míi thùc sù thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh lµ : “cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng”. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, tiªu thô lµ nghiÖp vô kinh doanh c¬ b¶n nhÊt chi phèi mäi lo¹i nghiÖp vô kh¸c. C¸c chu k× kinh doanh cã thÓ diÔn ra liªn tôc, nhÞp nhµng khi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt kh©u tiªu thô, ®ã còng lµ c¬ së t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän kinh doanh mÆt hµng nµo cã lîi nhuËn nhÊt, xu híng kinh doanh cña chóng nh thÕ nµo, nªn ®Çu t më réng kinh doanh chóng hay chuyÓn híng kinh doanh mÆt hµng kh¸c. Do vËy, viÖc tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ cung cÊp th«ng tin nhanh chãng, kÞp thêi gióp cho c¸c nhµ qu¶n lÝ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh, ®Çu t cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ v« cïng cÇn thiÕt. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ nãi chung vµ h¹ch to¸n tiªu thô nãi riªng. Víi mong muèn tiÕp tôc cñng cè vµ n©ng cao hiÓu biÕt vÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. §îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña Th¹c sü Ph¹m ThÞ Thñy cïng phßng tµi chÝnh c«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi, em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty ®iÖn tö viÔn th«ng qu©n ®«Þ”. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy sÏ gióp em cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu s©u h¬n c¸ch thøc tæ chøc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi. Tõ ®ã em cã thÓ thu ®îc nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ phôc vô cho c«ng viÖc sau nµy. 1 Bµi luËn v¨n tèt nghiÖp ®îc tr×nh bµy theo ba phÇn c¬ b¶n sau : PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i. PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi. PhÇn III : Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù quan t©m ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« gi¸o, phßng tµi chÝnh c«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi vµ c¸c b¹n ®Ó bµi luËn v¨n ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 2 PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i qu¸t vÒ tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. 1.1. Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô. §Æc trng lín nhÊt cña s¶n phÈm hµng hãa lµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh trong ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng s¶n suÊt cu¶ mçi doanh nghiÖp. Do ®ã, tiªu thô s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña t¸i s¶n xuÊt x· héi. Qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm chØ kÕt thóc khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n diÔn ra vµ quyÒn së h÷u hµng hãa ®· thay ®æi. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u lu th«ng hµng hãa, lµ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn lµ s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ mét bªn lµ tiªu dïng. C¸c M¸c coi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo nghÜa réng bao gåm s¶n xuÊt, ph©n phèi trao ®æi vµ tiªu dïng. VËy tiªu thô s¶n phÈm lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng lµm cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc, lµ kh©u thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng vÒ sè lîng chÊt lîng, chñng lo¹i, quy c¸ch, ph¬ng thøc vËn chuyÓn thêi h¹n giao hµng, ph¬ng thøc thanh to¸n. Tãm l¹i, Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh tù nghiªn cøu nhu cÇu trªn thÞ trêng vµ biÕn nhu cÇu ®ã thµnh nhu cÇu mua thùc sù cña ngêi tiªu dïng vµ tæ chøc ®a hµng tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1.2. C¸c ph¬ng thøc tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c ph¬ng thøc tiªu thô cµng ngµy cµng ®a d¹ng. Tuú theo ®Æc ®iÓm lo¹i h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp sÏ lùa chän ph¬ng thøc tiªu thô cho phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. ViÖc lùa chän ®ã sÏ gãp phÇn lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô ®îc thùc hiÖn tèt h¬n. Tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng thøc sau : * Ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp : Tiªu thô trùc tiÕp lµ ph¬ng thøc giao hµng cho ngêi mua trùc tiÕp t¹i kho (hoÆc trùc tiÕp tÞa c¸c ph©n xëng th«ng qua kho) cña doanh nghiÖp, bªn mua sÏ ®Ò cö ®¹i diÖn ®Õn nhËn hµng. Sè hµng ®· bµn giao cho kh¸ch hµng ®îc chÝnh thøc coi lµ tiªu thô vµ ®¬n vÞ b¸n mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng nµy sau khi ®¹i diÖn bªn mua kÝ nhËn ®ñ hµng, giao tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. * Ph¬ng thøc chuyÓn hµng theo hîp ®ång (hay chuyÓn hµng chê chÊp nhËn) : 3 Theo ph¬ng thøc nµy, c¨n cø vµo hîp ®ång ®· kÝ kÕt, doanh nghiÖp xuÊt kho hµng hãa b»ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc thuª ngêi níc ngoµi chuyÓn hµng ®Õn giao cho bªn mua ë mét ®Þa ®iÓm ®· ®îc tho¶ thuËn tríc gi÷a hai bªn. Sè hµng hãa chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp cho ®Õn khi nµo bµn giao xong hµng vµ ®îc ngêi mua thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng chuyÓn giao (mét phÇn hay toµn bé) th× sè hµng chÊp nhËn nµy míi ®îc coi lµ tiªu thô vµ ngêi b¸n hµng mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng nµy. * Ph¬ng thøc tiªu thô ®¹i lÝ kÝ, göi : §©y lµ ph¬ng thøc b¸n hµng trªn c¬ së doanh nghiÖp cã ®¹i lÝ tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Theo ph¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp xuÊt kho hµng hãa, giao cho ®¹i lÝ coi nh hµng göi b¸n. Bªn ®¹i lÝ sÏ trùc tiÕp b¸n hµng cho c¬ së ®¹i lÝ vµ ®îc hëng hoa hång theo tØ lÖ mµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i sÏ tr¶. Sè hµng göi ®¹i lÝ vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp cho ®Õn khi chÝnh thøc tiªu thô (bªn nhËn ®¹i lÝ thanh to¸n hoÆc chÊp nhË thanh to¸n). * Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp : B¸n hµng tr¶ gãp lµ ph¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn nhiÒu lÇn hµng hãa sau khi giao cho ngêi mua th× ®îc coi lµ tiªu thô vµ ngêi b¸n ghi nhËn doanh thu. Nhng vÒ thùc chÊt th× quyÒn së h÷u chØ thùc sù chuyÓn giao cho ngêi mua khi ngêi mua thanh to¸n hÕt tiÒn hµng. Ngêi mua sÏ thanh to¸n lÇn ®Çu ngay t¹i thêi ®iÓm mua, sè tiÒn cßn l¹i ngêi mua chÊp nhËn tr¶ dÇn vµo c¸c k× tiÕp theo vµ ph¶i chÞu mét tØ lÖ l·i xuÊt nhÊt ®Þnh. Th«ng thêng, sè tiÒn tr¶ ë c¸c thêi k× tiÕp theo b»ng nhau trong ®ã bao gåm mét phÇn doanh thu gèc vµ mét phÇn tr¶ l·i chËm. * Ph¬ng thøc hµng trao ®æi hµng : Hµng ®æi hµng lµ ph¬ng thøc mµ trong ®ã bªn b¸n ®em s¶n phÈm vËt t hµng hãa cña m×nh ®Ó ®æi lÊy vËt t, hµng hãa cña ngêi mua. Ph¬ng thøc nµy cã nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt ®îc lîng hµng tån kho vµ s¶n phÈm khi bµn giao cho kh¸ch hµng ®îc chÝnh thøc coi lµ tiªu thô vµ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh doanh thu. Trong doanh nghiÖp Nhµ níc th× doanh thu do trao ®æi hµng lµ gi¸ b¸n cña s¶n phÈm, vËt t hµng hãa t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm trao ®æi trªn thÞ trêng. * Mét sè trêng hîp ®îc coi lµ tiªu thô kh¸c : Ngoµi c¸c ph¬ng thøc tiªu thô chñ yÕu trªn ®©y, c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông s¶n phÈm, hµng hãa ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, ®Ó cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong tæng c«ng ty, c«ng ty, ®Ó trao ®æi lÊy hµng hãa kh¸c, ®Ó biÕu tÆng… c¸c trêng hîp nµy còng ®îc coi lµ tiªu thô. * Lu chuyÓn hµng ho¸ trong kinh doanh th¬ng m¹i cã thÓ theo mét trong hai ph¬ng thøc lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ : + B¸n bu«n lµ qu¸ tr×nh b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp th¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ tæ chøc kinh tÕ kh¸c mµ kÕt thóc cña qu¸ tr×nh nµy hµng hãa cña doanh nghiÖp vÉn lu th«ng cha ®i vµo tiªu dïng. Hay nãi mét c¸ch kh¸c b¸n bu«n hµng hãa lµ b¸n cho ngêi kinh doanh trung gian 4 chø kh«ng b¸n th¼ng cho ngêi tiªu dïng. B¸n bu«n cã thÓ ®îc chia thµnh : b¸n bu«n qya kho hoÆc b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. + B¸n lÎ lµ viÖc b¸n hµng trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng tõng c¸i, tõng Ýt mét, hµng hãa sau khi ®îc b¸n sÏ kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh lu th«ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuú thuéc vµo ph¬ng thøc lu chuyÓn hµng trªn thÞ trêng vµ thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ thêi ®iÓm chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ s¶n phÈm hoµn thµnh tõ ngêi b¸n sang ngêi mua mµ hµng tiªu thô cã thÎe ®îc thanh to¸n ngay hoÆc thanh to¸n chËm (b¸n chÞu) b»ng tiÒn mÆt hay chuyÓn kho¶n, cã thÓ b»ng tiÒn ViÖt Nam hay ngo¹i tÖ tuú theo tho¶ thuËn. Mçi ph¬ng thøc tiªu thô ®Òu cã u nhîc ®iÓm riªng vµ khi thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn th× ngµy cµng cã nhiÒu ph¬ng thøc tiªu thô kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mçi doanh nghiÖp cã mét hÖ thèng c¸c ph¬ng thøc tiªu thô kh¸c nhau tuú thuéc vµo quy m«, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm hµng hãa, ®Æc ®iÓm kinh doanh, nh©n lùc vµ vËt lùc, vèn kinh doanh, tiÒm lùc, tµi chÝnh… Nhng dï chän ph¬ng thøc nµo th× nã còng ph¶i ®¹t ®îc môc ®Ých cuèi cïng lµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. 1.3. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng tiªu thô ®îc xem nh lµ ho¹t ®éng chÝnh thêng xuyªn mang l¹i phÇn lín lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ do vËy kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô cã vÞ trÝ quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ nµy lµ rÊt cÇn thiÕt nÕu kh«ng nãi lµ rÊt quan träng nã cÇn thiÕt kh«ng chØ víi b¶n th©n doanh nghiÖp mµ cßn cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc . KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ tiªu thô hµng ho¸, lao vô, dÞch vô cña ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh trÞ vµ kinh doanh phô ®îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu l·i, lç vÒ ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp: KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô = Tæng doanh thu b¸n hµng - Tæng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô NÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× chØ tiªu doanh thu b¸n hµng cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra. Cßn nÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc víi c¸c ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× chØ tiªu doanh thu b¸n hµng ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra. 1.4. Mèi quan hÖ gi÷a tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. Gi÷a tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cã mèi quan hÖ mËt thiÕt vµ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. ThÞ trêng hµng hãa lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµm c¨n cø quan träng ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh vÒ tiªu thô hµng 5 hãa. Nh vËy, kÕt qu¶ tiªu thô lµ môc tiªu cuèi cïng cña ®¬n vÞ cßn tiªu thô hµng hãa chÝnh lµ ph¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cuèi cïng ®ã. Trong bÊt k× nÒn kinh tÕ nµo th× tiªu thô hµng hãa lµ tiÒn ®Ò cho c©n ®èi cung øng vµ tiªu dïng, c©n ®èi tiÒn hµng trong lu th«ng còng nh c©n ®èi trong c¸c nghµnh, c¸c khu vùc cña nÒn kinh tÕ bëi sù rµng buéc trong hÖ thèng ph©n c«ng lao ®éng x· héi, c¸c quy luËt trong nÒn kinh tÕ. NÕu xÐt ë tÇm vÜ m« th× kÕt qu¶ cña viÖc tiªu thô ®îc biÓu hiÖn tËp trung ë sù t¨ng trëng kinh tÕ. Th«ng qua tiªu thô, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cã thÓ dù ®o¸n ®îc nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi nãi chung vµ cña tõng khu vùc nãi riªng ®èi víi tõng lo¹i hµng hãa, tõ ®ã gióp ®ì doanh nghiÖp x©y dùng ®îc kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp nh»m ®¹t ®îc kÕt qu¶ kinh doanh cao nhÊt. ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô lµ viÖc so s¸nh gi÷a thu nhËp ®¹t ®îc víi chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh trong thêi k× nµy lµ l·i hay lç. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, viÖc tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô mét c¸ch khoa häc, hîp lÝ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp cã ý nghÜa r¸t quan träng trong viÖc thu nhËn, xö lÝ, cung cÊp c¸c th«ng tin cho chñ doanh nghiÖp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan qu¶n lÝ thÞ trêng… ®Ó lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é kinh tÕ tµi chÝnh. Th«ng qua sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh do doanh nghiÖp cung cÊp, Nhµ níc n¾m ®îc t×nh h×nh kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ vÜ m« nÒn kinh tÕ. §ång thêi Nhµ níc cÇn cã thÓ kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ kinh tÕ tµi chÝnh vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. Còng th«ng qua c¸c sè liÖu nµy mµ c¸c nhµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t, ng©n hµng… cã ®îc c¸c th«ng tin s¸t sao nhÊt ®Ó cã thÓ ra c¸c quyÕt ®Þnh hîp lÝ. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay th× c¸c th«ng tin trë nªn rÊt quan träng. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ c¸c ®èi t¬ng quan t©m kh¸c nãi riªng. 1.5. Vai trß, ý nghÜa cña h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tiªu thô cã vai trß vµ ý nghÜa quan träng kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi toµn x· héi. XÐt ë tÇm vÜ m«, tiªu thô hµng hãa lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña t¸i s¶n xuÊt x· héi. Qu¸ tr×nh tiªu thô cña hµng hãa chØ kÕt thóc khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ngêi mua víi ngêi b¸n diÔn ra vµ quyÒn së h÷u hµng hãa ®· thay ®æi. Tiªu thô hµng hãa cã t¸c dông nhiÒu mÆt tíi lÜnh vùc tiªu dïng x· héi. Tiªu thô hµng hãa mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi, ®ång bé, ®óng sè lîng, chÊt lîng, thuËn lîi ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Tiªu thô gãp phÇn khuyÕn khÝch tiªu dïng, lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®Ó ®¹t sù thÝch øng tèi u gi÷a cung vµ cÇu trong lÜnh vùc tiªu dïng. Nh vËy, th«ng qua thÞ trêng, tiªu thô gãp phÇn ®iÒu hoµ sù c©n b»ng gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gi÷a hµng hãa vµ tiÒn tÖ trong lu th«ng gi÷a nhu cÇu, kh¶ n¨ng thanh to¸n … ®ång thêi lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o 6 sù ph¸t triÓn c©n ®èi trong tõng nghµnh, tõng vïng còng nh toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. XÐt ë tÇm vi m«, tiªu thô hµng hãa cã ý nghÜa vµ vai trß rÊt quan träng ®èi víi tõng doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt k× doanh nghiÖp nµo ®Òu nh»m vµo môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn ph¶i ph¶n ¸nh kÕt qu¶ vµ tr×nh ®é kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lµ ph¬ng tiÖn duy tr× vµ t¸i s¶n xuÊt më réng, lµ ph¬ng tiÖn ®Ó øng dông c«ng nghÖ vµ kÜ thuËt hiÖn ®¹i. Ho¹t ®éng tiªu thô trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ tÊm g¬ng ph¶n chiÕu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lç hay l·i; lµ thíc ®o ®Ó ®¸nh gi¸ sù cè g¾ng vµ chÊt lîng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tiªu thô lµ c¬ së h×nh thµnh nªn doanh thu vµ lîi nhuËn, t¹o ra thu nhËp ®Ó bï ®¾p chi phÝ bá ra, b¶o tån vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh th«ng qua c¸c ph¬ng thøc tiªu thô, phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §Ó qu¸ tr×nh tiªu thô ®îc diÔn ra thuËn lîi th× hµng hãa kh«ng ngõng ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng mµ cßn ph¶i phï hîp víi thÞ hiÕu lu«n lu«n biÕn ®éng vÒ mÉu m·, chÊt lîng, gi¸ c¶ còng nh c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng vµ kh©u phôc vô sau b¸n hµng, nh»m kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng. §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p tiªu thô ®óng ®¾n, ®¶m b¶o cho ngêi tiªu dïng nh÷ng hµng hãa tèt sÏ ®Èy m¹nh doanh sè b¸n ra, n©ng cao doanh thu, do ®ã thÞ trêng ®îc më réng vµ kh¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn cña doanh nghiÖp trong mèi quan hÖ víi chñ thÓ kh¸c nh b¹n hµng, chñ nî, nhµ ®Çu t… §ång thêi víi viÖc tiªu thô hµng hãa, x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ tiªu thô lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh phÇn nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn ®èi víi Nhµ níc, gi¶i quyÕt hµi hoµ mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých kinh tÕ Nhµ níc víi tËp thÓ vµ c¸ nh©n ngêi lao ®éng. X¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ tiªu thô t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng tèt trong k× kinh doanh tiÕp theo vµ cung cÊp sè liÖu cho c¸c bªn quan t©m, thu hót ®Çu t vµo doanh nghiÖp, t¹o uy tÝn cho doanh nghiÖp. §Æc biÖt, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh x¶y ra gay g¾t, viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®· trë thµnh bøc thiÕt vµ còng lµ mét thö th¸ch quyÕt ®Þnh ®èi víi nhµ qu¶n lÝ. Nh vËy, tiªu thô hµng hãa cã ý nghÜa lín trong viÖc thóc ®Èy nguån lùc vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc cã hiÖu qu¶ ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung vµ ®èi víi mçi doanh nghiÖp nãi riªng. NhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay tiªu thô hµng hãa m¹nh kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mçi doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. Mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i x¸c ®Þnh, n¾m b¾t ®îc vÞ trÝ quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng hãa trong 7 toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó trªn c¬ së ®ã v¹ch ra nh÷ng híng ®i ®óng ®¾n, cã c¬ së khoa häc, ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. 1.6. Yªu cÇu qu¶n lÝ vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n. * Yªu cÇu qu¶n lÝ Trong c¸c doanh nghiÖp viÖc ph©n tÝch, lùa chän c¸c mÆt hµng ®Ó kinh doanh lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp. Do vËy, c«ng t¸c qu¶n lÝ qu¸ tr×nh tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cÇn b¸m s¸t c¸c yªu cÇu : - N¾m ch¾c sù vËn ®éng cña tõng lo¹i hµng hãa trong qu¸ tr×nh nhËp, xuÊt vµ tån kho trªn c¸c chØ tiªu sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ. - N¾m b¾t theo dâi chÆt chÏ ph¬ng thøc b¸n hµng, tõng thÓ thøc thanh to¸n, tõng lo¹i hµng ho¸ tiªu thô vµ tõng lo¹i kh¸ch hµng. - TÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ cña tõng lo¹i hµng hãa. * NhiÖm vô KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp cã c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c t×nh h×nh tiªu thô hµng hãa cña doanh nghiÖp trong k×. Ngoµi kÕ to¸n tæng hîp trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n, kÕ to¸n b¸n hµng ph¶i theo dâi ghi chÐp vÒ sè lîng, kÕt cÊu, chñng lo¹i hµng b¸n, ghi chÐp doanh thu b¸n hµng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra cña tõng nhãm mÆt hµng, theo tõng ®¬n vÞ trùc thuéc (theo c¸c cöa hµng, quÇy hµng). - TÝnh to¸n gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ®· tiªu thô, nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. - KiÓm tra t×nh h×nh thu tiÒn b¸n hµng vµ qu¶n lÝ tiÒn b¸n hµng. §èi víi hµng hãa b¸n chÞu, cÇn ph¶i më sæ s¸ch ghi chÐp theo tõng kh¸ch hµng, l« hµng, sè tiÒn kh¸ch nî, thêi h¹n vµ t×nh h×nh tr¶ nî. - Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh b¸n hµng, phôc vô cho viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - TÝnh to¸n chÝnh x¸c c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa, chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp. - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô hµng hãa ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho ngêi qu¶n lÝ vÒ kÕt qu¶ thÞ trêng hµng hãa nµy nh»m tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ®Ó ra nh÷ng quyÕt ®Þnh trong k× kinh doanh tíi. Nh vËy, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i thËt khoa häc, hîp lÝ, c¸n bé kÕ to¸n ph¶i n¾m b¾t ®îc néi dung cña viÖc tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. 8 2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn (KKTX). 2.1. Kh¸i niÖm Ph¬ng ph¸p KKTX lµ ph¬ng ph¸p theo dâi, ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc, cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt t hµng hãa trªn sæ kÕ to¸n. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p KKTX th× c¸c tµi kho¶n hµng tån kho ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè liÖu hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña vËt t hµng hãa. V× vËy, gi¸ trÞ vËt t, hµng hãa trªn sæ kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh ë bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong k× h¹ch to¸n. Cuèi k× h¹ch to¸n, c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª thùc tÕ vËt t, hµng hãa tån kho, so s¸nh ®èi chiÕu víi sè liÖu tån trªn sæ kÕ to¸n ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng vËt t thõa, thiÕu vµ truy t×m nguyªn nh©n ®Ó cã gi¶i ph¸p xö lÝ kÞp thêi. Ph¬ng ph¸p KKTX ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¸c ®¬n vÞ th¬ng m¹i kinh doanh mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín. 2.2. Tµi kho¶n sö dông - TK 155 “Thµnh phÈm” Bªn nî : + Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm nhËp kho. + TrÞ gi¸ thµnh phÈm thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. + TrÞ gi¸ thµnh phÈm tån kho cuèi k× (KK§K). Bªn cã : + Gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm xuÊt kho trong k×. + TrÞ gi¸ thµnh phÈm thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. + TrÞ gi¸ thµnh phÈm tån kho ®Çu k× (KK§K). Sè d bªn nî : Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm tån kho. - TK 157 “Hµng göi b¸n” Bªn nî : + Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm göi b¸n. + Gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi lîng lao vô, dÞch vô cung cÊp ®· hoµn thµnh cha ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. + TrÞ gi¸ hµng göi b¸n cuèi k× (KK§K). Bªn cã : + Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm göi b¸n ®· b¸n ®îc hoÆc bÞ tõ chèi thanh to¸n ph¶i nhËp l¹i. + Gi¸ thµnh thùc tÕ cña lao vô, dÞch vô ®· ®Ët ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n, hoÆc ph¶i xö lÝ khi kh¸ch hµng tõ chèi thanh to¸n. + TrÞ gi¸ hµng göi b¸n ®Çu k× (KK§K). Sè d bªn nî : Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm göi b¸n hoÆc lao vô dÞch vô ®· cung cÊp cha ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. - TK 632 : “Gi¸ vèn hµng b¸n”. Bªn nî : + Ghi nhËn gi¸ vèn s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô tiªu thô trong thêi k× (KKTX). 9 + TrÞ gi¸ thµnh phÈm ®Çu thêi k× vµ s¶n xuÊt trong k× (KK§K). Bªn cã : + Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm ®· tiªu thô bÞ tr¶ l¹i trong k×. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm tån kho cuèi k× (KK§K). + KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n trong k×. TK nµy kh«ng cã sè d. - TK 511 . “Doanh thu b¸n hµng” ®îc sö dông ®Ó ghi nhËn doanh thu vµ x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng thuÇn tõ c¸c nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, hoÆc cung cÊp dÞch vô cho c¸c kh¸ch hµng bªn ngoµi. Bªn nî : + C¸c kho¶n ®îc ghi gi¶m doanh thu. + KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng thuÇn. Bªn cã : + Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng trong thêi k×. Thêi k× nµy kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt nh sau : + TK 5111 “Doanh thu b¸n hµng ho¸”. + TK 5112 “Doanh thu b¸n s¶n phÈm”. + TK 5113 “Doanh thu cung cÊp dÞch vô”. + TK 5114 “Doanh thu ®îc trî cÊp trî gi¸”. - TK 512 “Doanh thu b¸n hµng néi bé”. TK nµy ®îc sö dông ®Ó ghi doanh thu vµ x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng thuÇn tõ c¸c nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa, hoÆc cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng trong cïng mét hÖ thèng thanh to¸n néi bé hoÆc tiªu dïng néi bé. Néi dung cña TK 512 còng t¬ng tù nh TK511 vµ nã ®îc chi tiÕt thµnh ba tµi kho¶n cÊp II. +TK 5121 “Doanh thu b¸n hµng hãa”. +TK5122 “Doanh thu b¸n s¶n phÈm”. +TK5123 “Doanh thu cung cÊp dÞch vô”. 2.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n. H¹ch to¸n tæng hîp tiªu thô s¶n phÈm theo c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng. 2.3.1. Ph¬ng ph¸p b¸n hµng trùc tiÕp. C¨n cø vµo “ho¸ ®¬n b¸n hµng” do doanh nghiÖp lËp vµ ®· ®îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n, kÕ to¸n ghi doanh thu : Nî TK 111, 112, 131, 136 : Theo gi¸ trÞ thanh to¸n. Cã TK 511 : Ghi doanh thu (Kh¸ch hµng bªn ngoµi). Cã TK 512 : Ghi doanh thu (Kh¸ch hµng néi bé). Cã Tk 3331: ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. C¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm xuÊt kho hoÆc xuÊt xëng ®Ó b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 632 Cã TK 154 : Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm xuÊt xëng b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. 10 Cã TK 155 : Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm xuÊt kho b¸n cho kh¸ch hµng. 2.3.2. Ph¬ng thøc chuyÓn hµng (göi b¸n). T¹i thêi ®iÓm xuÊt kho hoÆc xuÊt xëng kÕ to¸n ghi. Nî TK 157 Cã TK 154 Cã TK 155 T¹i thêi ®iÓm kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. KÕ to¸n ghi doanh thu vµ gi¸ vèn. + Ghi doanh thu. Nî TK 111, 112, 131, 136 Gi¸ thnah to¸n. Cã TK 511 : Ghi doanh thu kh¸ch hµng bªn ngoµi. Cã TK 512 : Ghi doanh thu kh¸ch hµng néi bé. Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT theo ph¬ng thøc khÊu trõ. + Ghi gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 632 Cã TK 157 : Gi¸ thµnh thùc tÕ hµng göi ®îc b¸n ®· b¸n ®îc. 2.3.3. Ph¬ng thøc b¸n hµng qua ®¹i lÝ. Khi xuÊt kho hoÆc xuÊt xëng s¶n phÈm ®Ó giao cho c¸c c¬ së ®¹i lÝ Nî TK 157 Cã TK 154 Cã TK 155 Khi ®¹i lÝ nép “B¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lÝ” kÕ to¸n ghi doanh thu vµ ghi gi¸ vèn hµng b¸n. + C¨n cø vµo gi¸ b¸n quy ®Þnh vµ tØ lÖ hoa hång chÊp nhËn tr¶ cho c¬ së ®¹i lÝ, kÕ to¸n ghi doanh thu. Nî TK 111, 112 : Sè tiÒn ®¹i lÝ ®· nép cïng víi “B¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lÝ” Nî TK 131 : Sè tiÒn chÊp nhËn cho ®¹i lÝ tr¶ chËm. Nî TK 641 : TiÒn hoa hång tr¶ cho c¬ së ®¹i lÝ. Cã TK 511 : Doanh thu theo gi¸ b¸n quy ®Þnh. Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. NÕu tiÒn hoa hång tÝnh ®Þnh k× theo k× b¸o c¸o, th× trong bót to¸n trªn kÕ to¸n cha ph¶n ¸nh tiÒn hoa hång ph¶i tr¶, chØ ®Õn khi nµo x¸c ®Þnh ®îc tiÒn hoa hång ph¶i tr¶, kÕ to¸n míi ghi : Nî TK 641 Cã TK 111, 112, 131 + C¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ cña sè s¶n phÈm mµ c¬ së ®¹i lÝ ®· b¸n ®îc, kÕ to¸n ghi gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 632 Cã TK 157 - §èi víi c¸c c¬ së ®¹i lÝ b¸n hé, khi nhËn hµng cña chñ hµng th× c¨n cø vµo sè lîng vµ gi¸ b¸n quy ®Þnh, kÕ to¸n ghi ®¬n : Nî TK 003 “Hµng nhËn ®¹i 11 lÝ, b¸n hé”. Khi c¬ së ®¹i lÝ b¸n ®îc hµng nhËn ®¹i lÝ kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ b¸n quy ®Þnh vµ sè lîng hµng b¸n ®Ó ghi ®¬n: Cã TK 003. Ph¶n ¸nh tiÒn thu b¸n hµng nhËn ®¹i lÝ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 331 : Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho chñ hµng. Cã TK 511 : TiÒn hoa hång ®îc hëng. NÕu tiÒn hoa hång ®îc chñ hµng thanh to¸n ®Þnh k× theo k× b¸o c¸o th× trong bót to¸n trªn, kÕ to¸n cña c¬ së ®¹i lÝ cha ghi doanh thu, chØ ®Õn khi chñ hµng thanh to¸n tiÒn hoa hång kÕ to¸n c¬ së lµm ®¹i lÝ míi ghi : Nî TK 111, 112, 311 Cã TK 511 2.3.4. B¸n hµng trùc tiÕp cho kh¸ch hµng tr¶ gãp. - C¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ cña sè s¶n phÈm ®· giao cho kh¸ch hµng mua tr¶ gãp, kÕ to¸n ghi gi¸ vèn hµng b¸n : Nî TK 632 Cã TK 154, 155 - KÕ to¸n ghi doanh thu Nî TK 111, 112 : Sè tiÒn kh¸ch hµng tr¶ khi nhËn hµng. Nî TK 131, 136 : Sè tiÒn cho kh¸ch hµng tr¶ gãp. Cã TK 511, 512 : Doanh thu tÝnh theo gi¸ thu tiÒn mét lÇn. Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Cã TK 711 : L·i thu ®îc do b¸n hµng tr¶ gãp. 2.3.5. B¸n hµng theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng. Thùc chÊt cña nghiÖp vô hµng ®æi hµng lµ mét nghiÖp vô kÐp, bao gåm nghiÖp vô b¸n hµng vµ nghiÖp vô mua hµng. Doanh thu cña hµng xuÊt ®æi ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ b¸n th«ng thêng cña lo¹i s¶n phÈm nµy khi b¸n cho ®èi tîng kh¸c. V× vËy, dùa vµo gi¸ b¸n th«ng thêng, kÕ to¸n ghi doanh thu. Nî TK 131 : Theo gi¸ trÞ thanh to¸n cña s¶n phÈm ®em ®æi. Cã TK 511, 512 : Ghi doanh thu cña s¶n phÈm ®em ®æi. Cã TK3331 : ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña sè hµng ®æi ®îc, kÕ to¸n ghi : Nî TK 151 Hµng ®æi ®îc ®ang ®i ®êng. Nî TK 152 Hµng ®æi ®îc ®· nhËp vµo kho NVL. Nî TK 211 Hµng ®æi ®îc lµ TSC§ ®· ®îc ®a vµo sö dông. Nî TK 133 ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Cã TK 131 Gi¸ thanh to¸n cña hµng ®em ®æi. Dùa vµo gi¸ thµnh thùc tÕ cña sè s¶n phÈm ®em ®æi, kÕ to¸n ghi gi¸ vèn hµng b¸n cña sè s¶n phÈm nµy. Nî TK 632 Cã TK 154, 155 12 2.3.6. H¹ch to¸n tiªu thô ë c¸c doanh nghiÖp lµm nhiÖm vô gia c«ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp lµm nhiÖm vô gia c«ng hµng hãa cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c th× gi¸ thµnh s¶n phÈm gia c«ng kh«ng bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu cña ®¬n vÞ giao gia c«ng ®· sö dông ®Ó gia c«ng s¶n phÈm. Khi nhËn nguyªn vËt liÖu cña bªn giao gia c«ng, kÕ to¸n ®¬n vÞ nhËn gia c«ng ghi ®¬n vµo bªn nî TK 002 “VËt t hµng ho¸ gi÷ hé, nh©n gia c«ng”, khi xuÊt dïng sè NVL ®ã, kÕ to¸n chØ ghi ®¬n vµo bªn cã TK 002. Trêng hîp doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng th× gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®ã ®îc tÝnh vµo thu nhËp bÊt thêng cña doanh nghiÖp. Nî TK 152 Cã TK 721 Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh gia c«ng, kÕ to¸n còng ph¶i tËp hîp theo 3 kho¶n môc : (Chi phÝ NLTT, chi phÝ NCTT, chi phÝ s¶n xuÊt chung). Khi c«ng viÖc gia c«ng hoµn thµnh, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ. Nî TK 154 Chi phÝ gia c«ng s¶n phÈm. Cã TK 621 KÕt chuyÓn chi phÝ NLTT. Cã TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ NLTT. Cã TK 627 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung. NÕu s¶n phÈm gia c«ng xong, kÕ to¸n ghi : Nî TK 155 : Gi¸ thµnh s¶n phÈm gia c«ng xong nhËp kho. Nî TK 157 : Zs¶n phÈm gia c«ng xong giao cho bªn nhËn cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. Nî TK 632 : Zsp gia c«ng xong giao cho bªn nhËn ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. Nî TK 154 : Zsp gia c«ng xong ®· hoµn thµnh trong k×. Ph¶n ¸nh vÒ tiÒn thu vÒ gia c«ng s¶n phÈm(theo ®¬n gi¸ gia c«ng). Nî TK 111, 112, 131 Theo ®¬n gi¸ gia c«ng. Cã TK 511 Doanh thu. Cã TK 3331 ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña s¶n phÈm gia c«ng ®· ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. Nî TK 632 Cã TK 154 : Giao hµng t¹i xëng. Cã TK 155 : Giao hµng t¹i kho ®¬n vÞ nhËn gia c«ng. Cã TK 157 : Giao hµng t¹i kho ®¬n vÞ giao gia c«ng. 2.3.7. C¸c trêng hîp kh¸c ®îc coi lµ tiªu thô. * Trêng hîp doanh nghiÖp sö dông s¶n phÈm ®Ó biÕu tÆng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, nh biÕu tÆng ®¹i biÓu dù héi nghÞ kh¸ch hµng, héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu s¶n phÈm xuÊt biÕu tÆng theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT. Nî TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng. Nî TK 642 : Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp. Cã TK 512 : Doanh thu b¸n hµng néi bé. §ång thêi ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®îc khÊu trõ ghi : 13 Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ph¶i nép. NÕu biÕu tÆng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× dùa vµo gi¸ b¸n th«ng thêng ®· cã thuÕ GTGT, kÕt to¸n ghi : Nî TK 641 : BiÕu tÆng víi tÝnh chÊt qu¶ng c¸o, chµo hµng. Nî TK 642 : BiÕu tÆng víi tÝnh chÊt giao dÞch. Cã TK 512 : Doanh thu tÝnh theo gi¸ b¸n hµng th«ng thêng ®· cã thuÕ GTGT. Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña s¶n phÈm lµm quµ biÕu tÆng, dùa vµo gi¸ thµnh thùc tÕ, kÕ to¸n ghi : Nî TK 632 Cã TK 154 Cã TK 155 * NÕu biÕu tÆng s¶n phÈm, hµng hãa ®îc bï ®¾p b»ng quü khen thëng phóc lîi, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT vµ thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép. Nî TK 431 : Quü khen thëng, phóc lîi. Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ph¶i nép. Cã TK 512 : Doanh thu b¸n hµng néi bé. §èi víi s¶n phÈm thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng chÞu thuÕ GTGT, khi xuÊt biÕu tÆng ®îc bï ®¾p b»ng quü khen thëng, phóc lîi th× kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng theo gi¸ thanh to¸n (gi¸ ®· cã thuÕ GTGT). Nî TK 641, 642, 431 Cã TK 512 : Doanh thu b¸n hµng néi bé. Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña s¶n phÈm lµm quµ biÕu, tÆng dùa vµo gi¸ thµnh thùc tÕ, kÕ to¸n ghi : Nî TK 632 Cã TK 154, 155 * Trêng hîp doanh nghiÖp sö dông s¶n phÈm ®Ó tr¶ thu nhËp cho ngêi lao ®éng, tr¶ thu nhËp cho c¸c bªn tham gia liªn doanh hoÆc cho c¸c cæ ®«ng… th× còng ®îc coi lµ tiªu thô trùc tiÕp, dùa vµo gi¸ tho¶ thuËn víi c«ng nh©n viªn, víi c¸c bªn tham gia liªn doanh, hoÆc c¸c cæ ®«ng, kÕ to¸n ghi doanh thu : Nî TK 334 : Thanh to¸n thu nhËp cho c¸c c«ng nh©n viªn. Nî TK 421 : Thanh to¸n thu nhËp cho c¸c bªn tham gia liªn doanh, cæ ®«ng. Cã TK 511 : Doanh thu theo gi¸ tho¶ thuËn. Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Dùa vµo gi¸ thµnh thùc tÕ cña sè s¶n phÈm nãi trªn, kÕ to¸n ghi gi¸ vèn hµng b¸n : Nî TK 632 Cã TK 154 Cã TK 155 14 3. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k× (KK§K). 3.1. Kh¸i niÖm Ph¬ng ph¸p KK§K lµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi k× trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ tõ ®ã tÝnh ra gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ ®· xuÊt trong k× theo c«ng thøc : TrÞ gi¸ vËt t hµng ho¸ xuÊt kho = Tæng gi¸ vËt t, hµng hãa mua vµo trong k× TrÞ gi¸ vËt t, + hµng hãa tån + ®Çu k× TrÞ gi¸ vËt t, hµng hãa tån cuèi k× Theo ph¬ng ph¸p KK§K, mäi biÕn ®éng vËt t, hµng hãa kh«ng theo dâi, ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho. Gi¸ trÞ vËt t, hµng hãa mua vµ nhËp kho ®îc ph¶n ¸nh trªn mét tµi kho¶n riªng(“TK mua hµng”). C«ng t¸c kiÓm tra vËt t, hµng hãa ®îc tiÕn hµnh cuèi mçi k× h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt t, hµng hãa tån kho thùc tÕ, trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo c¸c tµi kho¶n hµng tån kho. Nh vËy, khi ¸p dông ph¬ng ph¸p KK§K, c¸c tµi kho¶n hµng tån kho chØ sö dông ®Çu k× h¹ch to¸n (®Ó kÕt chuyÓn sè d ®Çu k×) vµ cuèi k× h¹ch to¸n (®Ó kÕt chuyÓn sè d cuèi k× ). Ph¬ng ph¸p KK§K thêng ®îc ¸p dông ë nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t hµng hãa víi quy c¸ch mÉu m· kh¸c nhau, gi¸ trÞ thÊp vµ ®îc xuÊt thêng xuyªn. Ph¬ng ph¸p KK§K hµng hãa tån kho cã u ®iÓm lµ gi¶m nhÑ khèi lîng c«ng viÖc h¹ch to¸n, nhng ®é chÝnh x¸c vÒ vËt t, hµng hãa xuÊt dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau phô thuéc vµo chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lÝ t¹i kho, quÇy, bÕn b·i… 3.2. Tµi kho¶n sö dông Ngoµi c¸c TK 157, 155, 632 nh ®· tr×nh bµy ë ph¬ng ph¸p KKTX, kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK nh TK 631 “Gi¸ thµnh s¶n xuÊt”. Néi dung cña TK 631 : Bªn nî : Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu k× vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong k× liªn quan tíi chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Bªn cã : - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi k×. - Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. - Gi¸ trÞ thu håi ghi gi¶m chi phÝ tõ s¶n xuÊt. TK 631 kh«ng cã sè d ë cuèi k×. 15 3.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p KK§K ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp vµ thµnh phÈm vµ tiªu thô s¶n phÈm th× viÖc ghi nhËn doanh thu s¶n phÈm tiªu thô còng ®îc tiÕn hµnh t¬ng tù nh ph¬ng ph¸p KK§K, cßn gi¸ vèn hµng b¸n ®îc x¸c ®Þnh vµo cuèi k× h¹ch to¸n, theo tr×nh tù sau : - KÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm tån ®Çu k× : Nî TK 632 Cã TK 155 : Thµnh phÈm tån kho ®Çuk×. Cã TK 157 : Thµnh phÈm göi b¸n ®Çu k×. - KÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm s¶n xuÊt trong thêi k×: Nî TK 632 Cã TK 631 - KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n phÈm tån kho cuèi k×. Nî TK 155 Nî TK 157 Cã TK 632 4. H¹ch to¸n qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. 4.1. H¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m doanh thu vµ x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn. 4.1.1. H¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m doanh thu. • ThuÕ ph¶i nép trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm: Theo qui ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n vÒ thuÕ hiÖn hµnh, th× c¸c lo¹i thuÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i nép Nhµ níc ®îc gi¶m doanh thu tiªu thô s¶n phÈm lµ thws tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu (nÕu cã), khi x¸c ®Þnh ®îc hai lo¹i thuÕ trªn ph¶i nép cho Nhµ níc kÕ to¸n ghi : Nî TK 511 Cã TK 333 (3332, 3333) • Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Trêng hîp s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®· b¸n cho kh¸ch hµng nhng kÐm phÈm chÊt, sai qui c¸ch, kh«ng ®óng chñng lo¹i… thï trong thêi h¹n quy ®Þnh kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ l¹i hµng cho doanh nghiÖp. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña ngêi mua ghi râ sè lîng, ®¬n gi¸ vÇ gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµm theo chøng tõ nhËp l¹i kho sè hµng nãi trªn. §Ó ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n sö dông TK 531 “Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i”, néi dung cña TK nµy nh sau : Bªn nî : Doanh thu sè s¶n phÈm chÊp nhËn cho kh¸ch hµng tr¶ l¹i. Bªn cã : KÕt chuyÓn doanh thu s¶n phÈm bÞ tr¶ l¹i trong k×. TK nµy kh«ng cã sè d. Khi chÊp nhËn cho kh¸ch hµng tr¶ l¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mµ hä mua tríc ®©y, c¨n cø vµo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n cña sè s¶n phÈm nµy, kÕ to¸n ghi : Nî TK 531 16 Nî TK 3331 : Gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra. Cã TK 111, 112 : Tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch hµng. Cã TK 131 : Xo¸ nî cho kh¸ch hµng hoÆc chÊp nhËn nî víi kh¸ch hµng. + NÕu doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p KKTX ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp thµnh phÈm vµ tiªu thô th× kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n cña sè s¶n phÈm nµy nh sau : Nî TK 155 : NhËp kho thµnh phÈm. Cã TK 632 : Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm tiªu thô bÞ tr¶ l¹i. + NÕu doanh nghiÖp h¹ch to¸n tæng hîp thµnh phÈm vµ tiªu thô theo ph¬ng ph¸p KK§K th× sè s¶n phÈm bÞ tr¶ l¹i sÏ lµm t¨ng sè s¶n phÈm tån cuèi k× vµ ®îc ghi gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n khi thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm tån cuèi k×. Cuèi k×, tõ TK 531, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®îc toµn bé sè doanh thu s¶n phÈm tiªu thô trong k× vµ ghi bót to¸n kÕt chuyÓn. Nî TK 511, 512 Cã TK 531 • Gi¶m gi¸ hµng b¸n. Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ sè tiÒn ngêi b¸n gi¶m trõ cho ngêi mua trªn gi¸ b¸n ®· ®îc tho¶ thuËn do hµng b¸n kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng qui c¸ch, thêi h¹n ®· ®îc qui ®Þnh trong hîp ®ång kinh tÕ hoÆc gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng do mua s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô cña doanh nghiÖp víi khèi lîng lín. Doanh nghiÖp chØ ®îc h¹ch to¸n gi¶m gi¸ doanh thu khi viÖc gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh sau khi ®· ph¸t hµnh ho¸ ®¬n b¸n hµng. §èi víi trêng hîp b¸n hµng theo khèi lîng lín nÕu gi¶m gi¸ hµng b¸n cho ngêi mua th× ph¶i ghi râ trªn ho¸ ®¬n ph¸t hµnh lÇn cuèi cïng. Doanh nghiÖp ph¶i cã qui chÕ qu¶n lÝ vµ c«ng bè c«ng khai c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng hãa. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n gi¶m trõ nãi trªn. §Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô gi¶m gi¸ hµng b¸n, kÕ to¸n sö dông TK 532 “Gi¶m gi¸ hµng b¸n”, néi dung cña TK nµy nh sau : Bªn nî : C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· chÊp thuËn tr¶ cho kh¸ch hµng. Bªn cã : KÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m gi¸ trong k×. TK nµy kh«ng cã sè d. Khi chÊp thuËn gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi : Nî TK 532 : Gi¶m gi¸ hµng b¸n. Cã TK 111, 112 : Tr¶ tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng. Cã TK 131 : Ghi gi¶m nî cho kh¸ch hµng hoÆc chÊp nhËn nî víi kh¸ch hµng. 17 Cuèi k× tõ TK 532, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®îc toµn bé sè tiÒn gi¶m gi¸ trong k× vµ ghi bót to¸n kÕt chuyÓn : Nî TK 511, 512 Cã TK 532 4.1.2. X¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng thuÇn. Doanh thu b¸n hµng thuÇn ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp lµ phÇn doanh thu s¶n phÈm tiªu thô trong k× cßn l¹i sau khi lo¹i trõ c¸c kho¶n gi¶m doanh thu. Doanh thu b¸n Doanh thu tiªu thô C¸c kho¶n gi¶m = hµng thuÇn s¶n phÈm trong k× doanh thu ViÖc x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng thuÇn ®îc kÕ to¸n thùc hiÖn qua TK 511, TK 512. Khi x¸c ®Þnh ®îc doanh thu b¸n hµng thuÇn kÕ to¸n ghi : Nî TK 511, 512 Cã TK 911 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn TK 111,112,131 TK 531 Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 511,512 K/c doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng TK 333 VAT (KhÊu trõ) TK 111,112,131,136 TK 641,642 ThuÕ ph¶i nép TiÒn hoa hång hoÆc sè phiÕu tÆng, chµo hµng ®îc ghi gi¶m DT TK 334,421 TK 532 Tr¶ thu nhËp cho CNV, liªn doanh ChÊp nhËn gi¶m gi¸ Kc sè tiÒn gi¶m gi¸ trong k× TK 431 TK 911 Kc doanh thu thuÇn TK 3331 Chi tiªu quÜ KT, PL b»ng s¶n phÈm VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 18 4.2. X¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n. 4.2.1. Theo ph¬ng ph¸p kª khai tµi s¶n thêng xuyªn (KKTX). Khi sö dông ph¬ng ph¸p KKTX ®Ó h¹ch to¸n tiªu thô th× gi¸ vèn hµng b¸n ®îc ghi nhËn theo tõng l« s¶n phÈm tiªu thô. Khi doanh nghiÖp chÊp nhËn cho kh¸ch hµng tr¶ l¹i hµng, ngoµi viÖc ghi doanh thu hµng hãa bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n cßn ph¶i ghi gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî TK 632 : Ghi nhËn gi¸ vèn cña s¶n phÈm tiªu thô trong k×. Cã TK 154 : Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm xuÊt xëng b¸n trùc tiÕp. Cã TK 155 : Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm xuÊt kho b¸n trùc tiÕp. Cã TK 157 : Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm göi b¸n ®· b¸n ®îc. - Trêng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®îc nhËp kho, c¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ cña sè hµng ®ã kÕ to¸n ghi : Nî TK 155 Cã TK 632 - Trêng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ hµng háng, doanh nghiÖp ph¶i lËp biªn b¶n xö lÝ ®Ó x¸c ®Þnh thiÖt h¹i vµ biÖn ph¸p xö lÝ thiÖt h¹i, c¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ cña hµng hãa bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n ghi : Nî TK 821 Cã TK 632 Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu ®îc tõ l« hµng háng nãi trªn, kÕ to¸n ghi : Nî TK 138 : TiÒn båi thêng cña ngêi g©y ra s¶n phÈm háng. Nî TK 111, 112, 131 …Gi¸ thanh to¸n cña phÕ liÖu thu håi. Cã TK 721 : Thu nhËp bÊt thêng. Cã TK 3331 §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ, th× sè thuÕ ®ã ph¶i ®îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong k×, nÕu sè thuÕ nµy qu¸ lín th× kÕ to¸n chØ tÝnh vµo gi¸ vèn trong k× t¬ng øng víi phÇn doanh thu, sè cßn l¹i tÝnh vµo gi¸ vèn cña k× sau. Nî TK 632 : PhÇn tÝnh vµo gi¸ vèn cña k× nµy. Nî TK 142 : PhÇn tÝnh vµo gi¸ vèn cña k× sau. Cã TK 133 : Sè thuÕ kh«ng ®îc khÊu trõ. - X¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓngi¸ vèn hµng b¸n. Cuèi k× h¹ch to¸n, tõ TK 632 kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n theo c«ng thøc : + ThuÕ GTGT Gi¸ vèn hµng = Gi¸ vèn hµng Gi¸ vèn b¸n trong k× b¸n ghi nhËn hµng b¸n kh«ng ®îc 19 trong k× bÞ tr¶ l¹i khÊu trõ KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n trong k×, kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 Cã TK 632 S¬ ®å h¹ch to¸n qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n theo ph¬ng ph¸p KKTX. TK 154 TK 632 Ztt s¶n phÈm xuÊt xëng b¸n trùc tiÕp TK 155,821 Ztt hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 157 Ztt s¶n phÈm xuÊt Ztt sp göi b¸n göi b¸n TK 911 ®· ®îc tiªu thô TK 155 Ztt tp nhËp Ztt thµnh phÈm kho TK 133 xuÊt kho göi b¸n Kc gi¸ vèn hµng b¸n Ztt thµnh phÈm xuÊt kho b¸n trùc tiÕp ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ TK 142 4.2.2. Ph¬ng ph¸p KK§K Khi sö dông ph¬ng ph¸p KK§K ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp hµng b¸n ®îc x¸c ®Þnh mét lÇn vµo thêi ®iÓm cuèi k× h¹ch to¸n. KÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n theo ph¬ng ph¸p KK§K b»ng c«ng thøc sau : Gi¸ vèn hµng = b¸n trong k× Gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt trong k× - + Ztt s¶n phÈm tån kho vµ göi b¸n ®Çu k× + 20
- Xem thêm -