Tài liệu Hoàn thiên công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty máy và thiết bị kim sơn

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 359 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Hoàn thiên công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Máy và Thiết bị Kim Sơn
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú Lêi nãi ®Çu Trong c¬ chÕ ®æi míi cña ®Êt níc nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thËt sù chñ ®éng trong ph¬ng thøc lµm ¨n cña chÝnh m×nh. C¬ héi nhiÒu va thö th¸ch còng rÊt lín, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong kinh doanh. §ång thêi ph¶i quan t©m vµ qu¶n lý chÆt chÏ tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m ph¸t huy nguån néi lùc võa tËn dông nguån ngo¹i lùc cã thÓ gi¶m chi phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt vµ ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô ®¾c lùc gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®a ra quyÕt ®Þnh nhanh chãng vµ hîp lý nhÊt vµ ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ®îc coi lµ bé phËn quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n, lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. §Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. ChØ mét sù biÕn ®éng nhá cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô còng lµm ¶nh hëng ®Õn gi¸ b¸n cña s¶n phÈm tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Do vËy ®Ó qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô mét c¸ch khoa häc. H¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ång thêi h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó qu¶n lý, thóc ®Èy viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu hôt, d thõa, mÊt m¸t, l·ng phÝ trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nãi trªn. C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n lu«n chó träng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ coi ®ã lµ mét c«ng cô qu¶n lý kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Trong ®ã, h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ mét vÊn ®Ò lu«n ®îc C«ng ty xem xÐt, quan t©m. §Ó cã thÓ h¹ gi¸ thµnh, sö dông nã mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, C«ng ty cè g¾ng h¹ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô b»ng mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p: x©y dùng ®Þnh møc dù tr÷, ®Þnh møc hao hôt ... Tuy nhiªn, c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, «ng cô dông cô t¹i C«ng ty cßn mét sè ®iÓm cha hîp lý. Do vËy, c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nãi riªng ®îc coi lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu. Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n, em ®· thÊy ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, nhÊt la c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Cïng víi sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o Lª Kim Ngäc va c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n vµ sù nç lùc cña b¶n th©n. Em ®· ®i s©u vµo t×m hiÓu vµ Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Hoµn thiªn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n. PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n. Do thêi gian thùc tÕ cha nhiÒu còng nh nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é nªn ®Ò tµi cña em kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña c« gi¸o Lª Kim Ngäc còng nh c¸c c« chó, anh chÞ ®Ó b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Lª Kim Ngäc vµ Ban l·nh ®¹o C«ng ty cïng toµn thÓ c¸c c« chó, anh chÞ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ®· híng dÉn tËn t×nh ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh I. ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n: 1. Nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ nguyªn vËt liÖu: VËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia thêng xuyªn vµ trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt. VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng nªn cã c¸c ®Æc ®iÓm: tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, thay ®æi h×nh d¹ng ban ®Çu sau qu¸ tr×nh sö dông vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vao gi¸ trÞ cña s¶n phÈn ®îc s¶n xuÊt ra. Th«ng thêng trong cÊu t¹o cña gi¸ thµnh s¶n phÈm th× chi phÝ vÒ vËt liÖu chiÕm tû träng kh¸ lín, nªn viÖc sö dông tiÕt kiÖm vËt liÖu vµ sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng kÕ ho¹ch cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch SXKD. 2.NhiÖm vô h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu: Qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh cung cÊp, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng SXKD ë doanh nghiÖp. §Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý vËt liÖu, kÕ to¸n vËt liªu cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ kiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh cung cÊp vËt liÖu trªn c¸c mÆt: Sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ vµ thêi gian cung cÊp. - TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c kÞp thêi trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng cho c¸c ®èi tîng kh¸c nhau, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, ph¸t hiªn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng trêng hîp sö dông vËt liÖu sai môc ®Ých, l·ng phÝ. - Thêng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c lo¹i vËt liÖu ø ®äng, kÐm phÈm chÊt, cha cÇn dïng vµ cã biÖn ph¸p gi¶i phãng ®Ó thu håi vèn nhanh chãng, h¹n chÕ c¸c thiÖt h¹i. - Thùc hiÖn viÖc kiÓm kª vËt liÖu theo yªu cÇu qu¶n lý, lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËt liÖu, tham gia c«ng t¸c ph©n tÝch viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua, dù tr÷, sö dông vËt liÖu. II. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu: 1. ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu: VËt liÖu sö dông trong doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i cã c«ng dông kh¸c nhau, ®îc sö dông ë nhiÒu bé phËn kh¸c nhau, cã thÓ ®îc b¶o qu¶n, dù tr÷ trªn nhiÒu ®Þa bµn kh¸c nhau. Do vËy ®Ó thèng nhÊt c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 4 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú giòa c¸c bé phËn cã liªn quan, phôp vô cho yªu cÇu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh cung cÊp, sö dông vËt liÖu cÇn ph¶i cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i thÝch øng. - NÕu c¨n cø vµo c«ng dông chñ yÕu cña vËt liÖu th× vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: bao gåm c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cÊu t¹o nªn thùc thÓ b¶n th©n cña s¶n phÈm. + VËt liÖu phô: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu ®îc sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó n©ng cao chÊt lîng còng nh tÝnh n¨ng, t¸c dông cña s¶n phÈm vµ c¸c lo¹i vËt liÖu phôp vô cho qu¸ tr×nh hoat ®éng vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i t liÖu lao ®éng, phôc vô cho c«ng viÖc lao ®éng cña c«ng nh©n. + Nhiªn liÖu: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu ®îc dïng ®Ó t¹o ra n¨ng lîng phôp vô cho sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ vµ dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt (nÊu luyÖn, sÊy ñi, hÊp…) + Phô tïng thay thÕ: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu ®îc sö dông cho viÖc thay thÕ, söa ch÷a c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn. + C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng thuéc nh÷ng lo¹i vËt liÖu ®· nªu trªn nh bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm, phÕ liÖu thu håi ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ thanh lý tµi s¶n. Mét ®iÓm cÇn lu ý ë c¸ch ph©n lo¹i nµy lµ cã nh÷ng trêng hîp lo¹i vËt liÖu nµo ®ã cã thÓ lµ vËt liÖu phô ë ho¹t ®éng nµy hoÆc ë doanh nghiÖp nµy nhng l¹i lµ vËt liÖu chÝnh ë ho¹t ®éng kh¸c hoÆc ë doanh nghiÖp kh¸c. NÕu c¨n cø vµo nguån cung cÊp vËt liÖu th× vËt liªu ®îc chia thµnh: + VËt liÖu mua ngoµi + VËt liÖu tù s¶n xuÊt + VËt liÖu cã tõ nguån kh¸c (®îc cÊp, nhËn vèn gãp…) Tuy nhiªn viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu nh nªu trªn vÉn mang tÝnh tæng qu¸t mµ cha ®i vµo tõng lo¹i, tõng thø vËt liÖu cô thÓ ®Ó phôp vô cho viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vµ thèng nhÊt trong toµn doan nghiÖp. §Ó b¶o ®¶m thuËn tiÖn, tr¸nh nhµm lÉn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ ®èi víi tõng thø NVL, trªn c¬ së ph©n lo¹i theo vai trß vµ c«ng dông cña NVL, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕp tôc chi tiÕt vµ h×nh thµnh nªn "Sæ danh ®iÓm vËt liÖu". Sæ nµy x¸c ®Þnh t6hèng nhÊt tªn gäi, ký m· hiÖu, quy c¸ch, sè hiÖu, ®¬n vÞ tÝnh, gi¸ h¹ch to¸n cña tõng danh ®iÓm NVL (theo mÉu díi ®©y Ký hiÖu Tªn, nh·n §¬n gi¸ hiÖu, quy §¬n vÞ tÝnh h¹ch to¸n Ghi chó Nhãm Danh c¸ch NVL ®iÓm NVL Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 5 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú 2. TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu: TÝnh gi¸ vËt liÖu lµ mét c«ng t¸c quan träng trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n NVL. TÝnh gi¸ NVL lµ dïng tiÒn ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL ë c¸c doanh nghiÖp, NVL ®îc tinh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ cña NVL lµ lo¹i gi¸ ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lÖ chøng minh c¸c kho¶n chi hîp ph¸p cña doanh nghiÖp ®Î t¹o ra NVL. Gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho ®îc x¸c ®Þnh tuú theo tõng nguån nhËp. * §èi víi NVL mua ngoµi th× c¸c yÕu tè ®Ó h×nh thµnh nªn gi¸ thùc tÕ lµ: - Gi¸ ho¸ ®¬n kÓ c¶ thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã): + §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× thuÕ GTGT kh«ng ®îc tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ cña NVL. + §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× thuÕ GTGT ®îc tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ cña NVL. - Chi phÝ thu mua: Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, hao hôt trong ®Þnh møc ... (còng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT mµ doanh nghiÖp lùa chän). * §èi víi NVL gia c«ng chÕ biÕn xong nhËp kho th× gi¸ thùc tÕ bao gåm gi¸ xuÊt nguyªn vËt liÖu ®a ®i gia c«ng vµ chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì... * §èi víi NVL nhËn vèn gãp liªn doanh hoÆc cæ phÇn th× gi¸ thùc tÕ cña NVL lµ gi¸ trÞ NVL ®îc c¸c bªn tham gia gãp vèn thõa nhËn trªn nguyªn t¾c t¬ng ®¬ng tiÒn mÆt. * §èi víi NVL vay, mîn t¹m thêi cña ®¬n vÞ kh¸c, th× gi¸ thùc tÕ nhËp kho ®îc tÝnh theo gi¸ thÞ trêng hiÖn t¹i cña sè NVL ®ã. * §èi víi phÕ liÖu thu håi tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp th× gi¸ thùc tÕ ®îc tÝnh theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ hoÆc theo gi¸ b¸n trªn thÞ trêng. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp vÒ sè lîng danh ®iÓm, sè lÇn nhËp - xuÊt NVL xuÊt kho thêng dïng lµ: * Giµ thùc tÕ ®Ých danh (tÝnh trùc tiÕp): Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n riªng tõng l« NVL nhËp kho, v× vËy khi xuÊt kho l« nµo th× tÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp kho ®Ých danh cña l« ®ã. Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ c«ng t¸c tÝnh gi¸ NVL ®îc thùc hiÖn kÞp thêi vµ th«ng qua viÖc tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho, kÕ to¸n cã thÓ theo dâi ®îc thêi h¹n b¶o qu¶n cña tõng l« NVL. Tuy nhiªn, ®Ó ¸p dông ®îc ph¬ng ph¸p nµy, th× ®iÒu kiÖn cèt yÕu lµ hÖ thèng kho tµng cña doanh nghiÖp cho phÐp b¶o qu¶n riªng tõng l« NVL nhËp kho. * Ph¬ng ph¸p NhËp tríc - XuÊt tríc: Theo ph¬ng ph¸p nµy, NVL ®îc tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho trªn c¬ së gi¶ ®Þnh lµ l« NVL nµo nhËp kho tríc sÏ ®îc xuÊt dïng tríc, v× vËy lîng NVL xuÊt kho thuéc lÇn nhËp nµo th× tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña lÇn nhËp ®ã. Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 6 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ cho phÐp kÕ to¸n cã thÓ tinh gi¸ NVL xuÊt kho kÞp thêi. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p NhËp tríc - XuÊt tríc lµ tÝnh gi¸ theo tõng danh ®iÓm NVL vµ ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt NVL tån kho theo tõng lo¹i gi¸ nªn tèn nhiÒu c«ng søc. Ngoµi ra, ph¬ng ph¸p nµy lµm cho chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶n øng kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÞ trêng cña NVL. Ph¬ng ph¸p NhËp tríc - XuÊt tríc chØ thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm, sè lÇn nhËp kho cña mçi danh ®iÓm kh«ng nhiÒu. * Ph¬ng ph¸p NhËp sau - XuÊt tríc: Theo ph¬ng ph¸p nµy, NVL ®îc tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho trªn c¬ së gi¶ ®Þnh lµ l« NVL nµo nhËp vµo sau sÏ ®îc xuÊt dïng tríc, v× vËy viÖc tÝnh gi¸ xuÊt cña NVL ®îc lµm ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p NhËp tríc - XuÊt tríc. VÒ c¬ b¶n u, nhîc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn vËn dông cña ph¬ng ph¸p NhËp sau XuÊt tríc còng gièng nh ph¬ng ph¸p NhËp tríc - XuÊt tríc, nhng sö dông ph¬ng ph¸p NhËp sau - XuÊt tríc gióp cho chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶n øng kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÞ trêng cña NVL. * Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷: Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm NVL nhng sè lÇn nhËp, xuÊt cña mçi danh ®iÓm nhiÒu. Theo ph¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ cña NVL tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b×nh qu©n cña mét ®¬n vÞ NVL. C¨n cø vµo lîng NVL xuÊt trong kú vµ gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt trong kú. Gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho = Gi¸ b×nh qu©n cña mét ®¬n vÞ NVL x Lîng vËt liÖu xuÊt kho Ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ cã u ®iÓm lµ gi¶m nhÑ ®îc viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL so víi ph¬ng ph¸p NhËp tríc - XuÊt tríc vµ NhËp sau - XuÊt tríc, khong phô thuéc vµo sè lÇn nhËp, xuÊt cña tõng danh ®iÓm NVL. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ dån c«ng viªc tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho vµo cuèi kú h¹ch to¸n nªn ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é cña c¸c kh©u kÕ to¸n kh¸c, ®ång thêi sö dông ph¬ng ph¸p nµy còng ph¶i tiÕn hµnh tÝnh gi¸ theo tõng danh ®iÓm NVL. * Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp: Theo ph¬ng ph¸p nµy, sau mçi lÇn nhËp, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ b×nh qu©n cña tõng danh ®iÓm NVL. C¨n cø vµo gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n vµ lîng NVL xuÊt kho gi÷a 2 lÇn nhËp kÕ tiÕp ®Ó kÕ to¸n x¸c ®inhj gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho. Ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp kÕ to¸n tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho kÞp thêi nhng khèi lîng c«ng viÖc tÝnh tãan nhiÒu vµ ph¶i tiÕn hµnh tÝnh gi¸ theo tõng danh ®iÓm NVL. Ph¬ng ph¸p nµy chØ sö dông ®îc ë nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm NVL vµ sè lÇn nhËp cña mçi lo¹i kh«ng nhiÒu. * Ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tríc: Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 7 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n dùa trªn gi¸ thùc tÕ vµ lîng NVL tån kho cuèi ký tríc. Dùa vµo gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n nãi trªn vµ lîng NVL xuÊt kho trong kú ®Ó kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho theo tõng danh ®iÓm. Ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp gi¶m nhÑ khèi lîng tÝnh to¸n cña kÕ to¸n, nhng ®é chÝnh x¸c cña c«ng viÖc tÝnh gi¸ phô thuéc vµo t×nh h×nh biÕn ®«ng gi¸ c¶ NVL. Trêng hîp gi¸ c¶ thÞ tr¬ng NVL cã sù biÕn ®éng lín th× viÖc tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nµy trë nªn thiÕu chÝnh x¸c vµ cã trêng hîp g©y ra bÊt hîp lý (tån kho ©m). * ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ hµng tån cuèi kú: Víi c¸c ph¬ng ph¸p trªn, ®Ó tÝnh ®îc gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®îc lîng NVL xuÊt kho c¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ cã nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹i NVL víi mÉu m· kh¸c nhau, giÊ trÞ thÊp, l¹i ®îc xuÊt dïng th¬ng xuyªn th× sÏ kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm kª tõng nghiÖp vô xuÊt kho. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, doanh nghiÖp ph¶i tÝnh gi¸ cho sè lîng NVL tån kho cuèi kú tríc, sau ®ã míi x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho trong kú: Gi¸ thùc tÕ (Gtt) NVL tån kho cuèi kú Gtt NVL xuÊt kho = = Gtt NVl nhËp kho Sè lîng tån kho cuèi kú + x Gtt NVL tån kho ®Çu kú §¬n gi¸ NVL nhËp kho lÇn cuèi - Gtt NVL tån kho cuèi kú * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i vËt liÖu, gi¸ c¶ thêng xuyªn biÕn ®éng, nghiÖp vô nhËp - xuÊt vËt liÖu diÔn ra thêng xuyªn th× viÖc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ trë nªn phøc t¹p, tèn nhiÒu c«ng søc vµ nhiÒu khi kh«ng thùc hiÖn ®îc. Do ®ã viÖc h¹ch to¸n hµng ngµy nªn sö dông gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ h¹ch to¸n (Ght) lµ lo¹i gi¸ æn ®Þnh, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông trong thêi gian dµi ®Ó h¹ch to¸n nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu trong khi cha tÝnh ®îc gi¸ thùc tÕ cña nã. Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ mua vËt liÖu ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã hay gi¸ vËt liÖu b×nh qu©n th¸ng tríc ®Ó lµm gi¸ h¹ch to¸n. Sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó gi¶m bít khèi lîng cho c«ng t¸c kÕ to¸n nhËp, xuÊt vËt liÖu hµng ngµy nhng cuèi th¸ng ph¶i tÝnh chuyÓn gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu xuÊt, tån kho theo gi¸ thùc tÕ. ViÖc tÝnh chuyÓn dùa trªn c¬ së hÖ sè gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n. Gtt NVL tån kho ®Çu kú + Gtt NVL nhËp kho trong kú HÖ sè gi¸ = Ght NVL tån kho ®Çu kú + Ght NVL nhËp kho trong kú Gtt NVL xuÊt kho = HÖ sè gi¸ NVL Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n x Ght NVL vuÊt kho Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 8 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú Ph¬ng ph¸p hÖ sè gi¸ cho phÐp kÕt hîp chÆt chÏ h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp vÒ NVL trong c«ng t¸c tÝnh gi¸, nªn c«ng viÖc tÝnh gi¸ ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng vµ kh«ng bÞ phô thuéc vµo sè lîng danh ®iÓm NVL, sè lÇn nhËp, xuÊt cña mçi lo¹i nhiÒu hay Ýt. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹i NVL vµ ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. III. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: NVL trong c¸c doanh nghiÖp thêng cã nhiÒu chñng lo¹i kh¸c biÖt nhau, thiÕu mét lo¹i nµo ®ã cã thÓ g©y ra ngõng s¶n xuÊt, v× vËy, h¹ch to¸n NVL ph¶i b¶o ®¶m theo dâi ®îc t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng danh ®iÓm NVL. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n hiÖn nay ë níc ta, c¸c doanh nghiÖp thêng ¸p dông 1 trong 3 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt NVL lµ: Ph¬ng ph¸p thÎ song song; ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn vµ ph¬ng ph¸p sè d. 1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song: Theo ph¬ng ph¸p nµy thñ kho c¨n có vµo chøng tõ nhËp, xuÊt NVL ®Ó ghi "ThÎ kho" (më theo tõng danh ®iÓm trong tõng kho). KÕ to¸n NVL còng dùa trªn chøng tõ nhËp, xuÊt NVL ®Ó ghi sè lîng vµ tÝnh thµnh tiÒn NVL nhËp, xuÊt vµo "ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu" víi "ThÎ kho" t¬ng øng do thñ kho chuyÓn ®Õn, ®ång thêi tõ "Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu", kÕ to¸n lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo "B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån vËt liÖu" theo tõng danh ®iÓm, tõng lo¹i NVL ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt vËt liÖu. Ph¬ng ph¸p nµy r¸t ®¬n gi¶n trong kh©u ghi chÐp, ®èi chiÕu sè liÖu vµ ph¸t hiÖn sai sãt, ®ång thêi cung cÊp th«ng tin nhËp, xuÊt vµ tån kho cña5 tõng danh ®iÓm NVL kÞp thêi, chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, ph¬ng ph¸p nµy chØ sö dông ®îc khi doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm NVL. MÉu sæ vµ s¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt NVL theo ph¬ng ph¸p thÎ song song nh sau: Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 9 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p thÎ song song PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ThÎ kho ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu Sæ kÕ to¸n tæng hîp vÒ chÊt liÖu (B¶ng kª tÝnh gi¸) B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt - tån kho vËt liÖu Ghi chó: Ghi hµng ngµy. Ghi cuèi th¸ng. §èi chiÕu. 2. Ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu danh ®iÓm NVL vµ sè lîng chøng tõ nhËp, xuÊt NVL kh«ng nhiÒu th× ph¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt NVL lµ ph¬ng ph¸p ®èi chiªó lu©n chuyÓn. Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ tãan chØ më "Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn NVL" theo tõng kho, cuèi kú trªn c¬ së ph©n lo¹i chøng tõ nhËp, xuÊt theo tõng danh ®iÓm NVL vµ theo tõng kho, kÕ to¸n lËp "B¶ng kª nhËp vËt liÖu", "b¶ng kª xuÊt vËt liÖu" vµ dùa vµo c¸c b¶ng kª nµy ®Ó ghi vµo "Sæ lu©n chuyÓn NVL". Khi nhËn ®îc thÎ kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu tæng lîng nhËp, xuÊt cña tõng thÎ kho víi "Sæ lu©n chuyÓn NVL", ®ång thêi tõ "Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn NVL" ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu. Nh vËy, ph¬ng ph¸p nµy gi¶m nhÑ khèi lîng c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n, nhng v× dån c«ng viÖc ghi sæ, kiÓm tra ®èi chiÕu vµo cuèi kú, nªn trong trêng hîp sè lîng chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng danh ®iÓm NVL kh¸ nhiÒu th× c«ng viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ h¬n n÷a lµ ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c kh©u kÕ to¸n kh¸c. Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 10 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn nh sau: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn PhiÕu nhËp kho B¶ng kª nhËp vËt liÖu ThÎ kho Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn PhiÕu xuÊt kho B¶ng kª xuÊt vËt liÖu B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt, tån kho vËt liÖu Sæ kÕ to¸n tæng hîp vÒ vËt liÖu Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu 3. Ph¬ng ph¸p sè d: Víi nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu danh ®iÓm NVL vµ ®ång thêi sè lîng chøng tõ nhËp xuÊt cña mçi lo¹i kh¸ nhiÒu th× ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt NVL thÝch hîp nhÊt lµ ph¬ng ph¸p sè d. Theo ph¬ng ph¸p nµy, thñ kho ngoµi viÖc ghi "ThÎ kho" nh c¸c ph¬ng ph¸p trªn th× cuèi kú cßn ph¶i ghi lîng NVL tån kho tõ "ThÎ kho" vµo "Sæ sè d". KÕ to¸n dùa vµo sè lîng nhËp, xuÊt cña tõng danh ®iÓm NVL ®îc tæng hîp tõ c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt mµ kÕ to¸n nhËn ®îc khi kiÓm tra c¸c kho theo ®Þnh kú 3, 5 hoÆc 10 nµy mét lÇn (kÌm theo "PhiÕu giao nhËn chøng tõ") vµ gi¸ h¹ch to¸n ®Ó tÝnh trÞ gi¸ thµnh tiÒn NVL nhËp, xuÊt theo tõng danh ®iÓm, tõ ®ã ghi vµo "B¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån" (b¶ng nµy ®îc më theo tõng kho). Cuèi kú tiÕn hµnh tÝnh tiÒn trªn "Sè sè d" do thñ kho chuyÓn ®Õn vµ ®èi chiÕu tån kho tõng danh ®iÓm NVL trªn "Sæ sè d" víi tån kho trªn "B¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån" kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu ®Ó ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n tæng hîp vÒ vËt liÖu. Ph¬ng ph¸p nµy tr¸nh ®îc viÖc ghi chÐp trïng l¾p vµ dµn ®Òu c«ng viÖc ghi sæ trong kú, nªn kh«ng bÞ dån viÖc vµo cuèi kú, nhng viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 11 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú vµ ph¸t hiÖn sai sãt gÆp nhiÒu khã kh¨n, v× vËy, ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái nh©n viªn kÕ to¸n vµ thñ kho ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p sè d nh sau: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sè d PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp Sæ sè d Phioªó xuÊt kho B¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu Sæ kÕ to¸n tæng hîp vÒ vËt liÖu PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt Ghi chó: Ghi trong th¸ng Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu IV. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu: 1. C¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp vÒ nguyªn vËt liÖu: NVL lµ tµi s¶n lu ®éng cña doanh nghiÖp vµ ®îc nhËp, xuÊt kho thêng xuyªn, tuy nhiªn tuú theo ®Æc ®iÓm NVL cña tõng doanh nghiÖp mµ c¸c doanh nghiÖp cã c¸c ph¬ng thøc kiÓm kª kh¸c nhau. Cã doanh nghiÖp thùc hiÖn kiÓm kª theo tõng nghiÖp vô nhËp, xuÊt kho (mçi lÇn nhËp, xuÊt kho ®Òu cã c©n, ®o, ®ong, ®Õm) nhng còng cã nh÷ng doanh nghiÖp chØ kiÓm kª mét lÇn vµo thêi ®iÓm cuèi kú b»ng c¸ch c©n, ®o, ®ong, ®Õm, íc lîng NVL tån cuèi kú. T¬ng øng víi 2 ph¬ng thøc kiÓm kª trªn, trong kÕ to¸n NVL nãi riªng vµ kÕ to¸n c¸c lo¹i hµng tån kho nãi chung cã 2 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp lµ kª khai thêng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh kú. 1.1 Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 12 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn (KKTX) lµ ph¬ng ph¸p theo dâi, ph¶n ¸nh thêng xuyªn, liªn tôc, cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt t, hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n. Trong têng hîp ¸p dông ph¬ng ph¸p KKTX th× c¸c tµi kho¶n hµng tån kho nãi chung vµ tµi kho¶n NVL nãi riªng ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña vËt t, hµng ho¸. V× v¹y, gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n cã thÎ x¸c ®Þnh ë bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong kú h¹ch to¸n. Cuèi kú h¹ch to¸n, c¨n có vµo sè liÖu kiÓm kª thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ tån kho, so s¸nh ®èi chiÕu víi sè liÖu tån trªn sæ kÕ to¸n ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng vËt t thõa, thiÕu truy t×m nguyªn nh©n ®Ó cã gi¶i ph¸p xö lý kÞp thêi. Ph¬ng ph¸p KKTX ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¸c ®¬n vÞ th¬ng nghiÖp kinh doanh mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín. 1.2. Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (KK§K) lµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ tõ ®ã t×m ra gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ ®· xuÊt trong kú theo c«ng thøc: TrÞ gi¸ vËt t, hµng ho¸ xuÊt kho Tæng trÞ gi¸ vËt t, TrÞ gi¸ vËt t, = hµng ho¸ mua vµo + hµng ho¸ tån trong kú ®Çu kú - TrÞ gi¸ vËt t, hµng ho¸ tån cuèi kú Theo ph¬ng ph¸p KK§K, mäi biÕn ®éng vËt t, hµng ho¸ kh«ng theo dâi, ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho. Gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ mua vµ nhËp kho ®îc ph¶n ¸nh trªn mét tµi kho¶n riªng (Tµi kho¶n "Mua hµng"). C«ng t¸c kiÓm kª vËt t, hµng ho¸ ®îc tiÕn hµnh cuèi mçi kú h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ tån kho thùc tÕ, trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo c¸c tµi kho¶n hµng tån kho. Nh vËy, khi ¸p dông ph¬ng ph¸p KK§K, c¸c tµi kho¶n hµng tån kho chØ sö dông ®Çu kú h¹ch to¸n (®Ó chuyÓn sè d ®Çu kú) vµ cuèi kú h¹ch to¸n (®Ó kÕt chuyÓn sè d cuèi kú). Ph¬ng ph¸p KK§K thêng ®îc ¹p dông ë nh÷ng doanh nghiÖp cs nhiÒu chñng lo¹i vËt t, hµng ho¸ víi quy c¸ch mÉu m· kh¸c nhau, gi¸ trÞ thÊp vµ ®îc xuÊt thêng xuyªn. Ph¬ng ph¸p KK§k hµng tån kho cã u ®iÓm lµ gi¶m nhÑ khèi lîng c«ng viÖc h¹ch to¸n, nhng ®é chÝnh x¸c vÒ vËt t, hµng ho¸ xuÊt dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau phô thuéc vµo chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lý t¹i kho, quÇy, bÕn, b·i. 2. H¹ch to¸n tæng hîp vÒ nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: 2.1. Tµi kho¶n sö dông: - TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ghi chÐp sè hiÖu cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ. KÕt cÊu cña TK 152: Bªn nî: Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 13 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú + Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho do mua ngoµi, tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng, nhËn vån gãp liªn doanh, ®îc cÊp hoÆc nhËp tõ c¸c nguån kh¸c. + TrÞ gi¸ nguyªn v¹t liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Bªn cã: + Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®Ó s¶n xuÊt, ®Ó b¸n, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, hoÆc gãp vèn liªn doanh. + TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu ®îc gi¶m gi¸ hoÆc tr¶ l¹i ngêi b¸n. + TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. D nî: Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån kho. TK 152 cã thÓ më thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2 ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng lo¹i, nhãm thø vËt liÖu tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, th«ng thêng c¸c doanh nghiÖp ghi chi tiÕt TK nµy theo vai trß vµ c«ng dông cña NVL nh: TK 1521 - Nguyªn vËt liÖu chÝnh TK 1522 - VËt liÖu phô TK 1523 - Nhiªn liÖu ... - TK 151 - Hµng mua ®ang ®i dêng: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt t, hµng ho¸ mµ doanh gnhiÖp ®· mua,®· chÊp nhËn thanh to¸n víi ngêi b¸n nhng cha vÒ nhËp kho doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh hµng vÒ. TK 151 cã kÕt cÊu nh sau: Bªn nî: - Gi¸ trÞ hµng ho¸, vËt t ®ang ®i ®êng. Bªn cã: - Gi¸ trÞ hµng ho¸, vËt t ®ang ®i ®êng ®· vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn giao cho c¸c ®èi tîng sö dông hay kh¸ch hµng. D nî: Gi¸ trÞ hµng ®i ®êng cha vÒ nhËp kho. 2.2. H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp kho NVL: * NVL thu mua nhËp kho: Trong nghiÖp vô thu mua, nh©ph kho nguyªn vËt liÖu th× doanh nghiÖp ph¶i cã 2 lo¹i chøng tõ b¾t buéc ®ã lµ "Ho¸ ®¬n b¸n hµng" (do ngêi b¸n göi cho doanh nghiÖp) vµ "PhiÕu nhËp kho" (do c¸n bé nghiÖp vô cña doanh nghiÖp lËp) . Trêng hîp NVL lµ n«ng, l©m, thuû, h¶i s¶n mua trùc tiÕp cña ngêi s¶n xuÊt th× doanh nghiÖp lËp "PhiÕu mua hµng" thay cho ho¸ ®¬n. Ngoµi ra, trong cf¸c trêng hîp ®Æc biÖt, doanh nghiÖp cßn ph¶i lËp mét sè lo¹i chøng tõ kh¸c nh "Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t", "Biªn b¶n xö lý vËt t thiÕu" ... ViÖc ghi chÐp nghiÖp vô thu mua vµ nhËp kho NVL cña kÕ to¸n phô thuéc vµo t×nh h×nh thu nhËn c¸c chøng tõ trªn. H¹ch to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn NVL ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 14 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: TK111, 112, 141... TK 152 TK 621, 627, 641.. (1) Gi¸ mua vµ chi phÝ mua NVL (9) Gi¸ trÞ NVL xuÊt kho sö NhËp kho dông trong doanh nghiÖp TK 151 TK 154 (2a) Hµng mua ®ang (2a)Hµng ®i ®êng (10) Nguyªn, vËt liÖu xuÊt ®i ®êng nhËp kho thuª ngoµi gia c«ng TK 133 TK 128, 222 (3) ThuÕ GTGT ®Çu vµo (11a) XuÊt NVL ®Ó gãp Vèn liªn doanh TK 412 TK 411 (4) NhËn vèn gãp liªn doanh (11b) (11c) TK 411 TK 128, 222 (5) NhËn vèn gãp liªn doanh TK 154 (6) Nguyªn vËt liÖu tù chÕ NhËp kho TK 338, 711 (7) TrÞ gi¸ NVL thõa khi kiÓm kª kho TK 133 (12) XuÊt NVL tr¶ l¹i vèn gãp liªn doanh TK 138, 642 (13) Nguyªn vËt liÖu thiÕu khi kiÓm kª TK 111, 112, 331 (14) Gi¶m gi¸ hµng mua hoÆc tr¶ l¹i NVL cho ngêi b¸n (8) * Gi¶i thÝch: (1) Mua NVL bvÒ nhËp kho. (2a) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng mua ®ang ®i ®êng cha vÒ nhËp kho. (2b) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng mua ®i ®êng ®· vÒ nhËp kho. (3) Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo. (4) NhËn vèn gãp liªn doanh b»ng NVL. (5) NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh b»ng NVL. (6) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL tù chÕ nhËp kho. (7) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL thõa khi kiÓm kª. (8) ThuÓ GTGT ®îc khÊu trõ. Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 15 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú (9) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL xuÊt kho sö dông trong Doanh nghiÖp. (10) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL xuÊt thuª ngoµi gia c«ng. (11a) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL xuÊt ®Ó gãp vèn liªn doanh. (11b) PhÇn chªnh lÖch gi¸ trÞ vèn gãp < gi¸ thùc tÕ. (11c) PhÇn chªnh lÖch gi¸ trÞ vèn gãp > gi¸ thùc tÕ. (12) XuÊt NVL tr¶ l¹i vèn gãp liªn doanh. (13) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL thiÕu khi kiÓm kª. (14) Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ gi¶m gi¸ hµng mua hoÆc tr¶ l¹i NVL cho ngêi b¸n. kú: 3. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh Trêng hîp doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p KK§K ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp NVL, kÕ to¸n ph¶i sö dông TK 611 "Mua hµng". TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ cña vËt t, hµng ho¸ mua vµo, xuÊt trong kú. KÕt cÊu cña TK nh sau: Bªn nî: + TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸, nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô tån kho ®Çu kú. + TrÞ gi¸ thù tÕ hµng ho¸, nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vµo trong kú, hµng ho¸ ®µ b¸n bÞ tr¶ l¹i... Bªn cã: + TrÞ gi¸ thù tÕ hµng ho¸, nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt trong kú. +TrÞ gi¸ thù tÕ hµng ho¸ ®· göi ®i b¸n nhng cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú. + TrÞ gi¸ vËt t, hµng ho¸ tr¶ l¹i cho ngêi b¸n hoÆc ®îc gi¶m gi¸. + TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸, NVL, c«ng cô dông cô tån cuèi kú. TK 611 kh«ng cã sè d cuèi kú vµ ®îc chi tiÕt thµnh c¸c TK cÊp 2: TK 6111: Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu TK 6112: Mua hµng ho¸ H¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p KK§K ®îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å sau: Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 16 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK 151, 152 (1) KÕt chuyÓn NVL tån ®Çu kú TK 611 (3) TK 151, 152 KÕt chuyÓn NVL tån cuèi kú TK 111, 112, 311, 331 ... (2a) TrÞ gi¸ NVL mua vµo trong kú TK 133 (2b) TK 111. 112, 331 ... (4a) Gi¶m gi¸ hµng mua hoÆc tr¶ l¹i NVL cho ngêi b¸n TK 133 (4b) TK 621, 641, 642... (5) TrÞ gi¸ NVL sö dông trong kú * Gi¶i thÝch: (1) KÕt chuyÓn NVL tån kho ®Çu kú. (2a) TrÞ gi¸ NVL mua vµo trong kú. (2b) ThuÕ GTGT ®Çu vµo. (3) KÕt chuyÓn NVL tån kho cuèi kú. (4a) Gi¶m gi¸ hµng mua ho»c tr¶ l¹i NVL cho ngêi b¸n. (5) TrÞ gi¸ NVL sö dông trong kú. V. h¹ch to¸n c«ng cô, dông cô (cc,dc): 1. §Æc ®iÓm c«ng cô, dông cô: C«ng cô, dông cô lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®Ó xÕp vµo TSC§. MÆc dï CC, DC ®îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n gièng nh NVL nhng thùc tÕ CC, DC l¹i cã ®Æc ®iÓm gièng víi TSC§, ®ã lµ: - CC, DC thêng tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt - kinh doanh, trong qu¸ tr×nh sö dông, chóng gi÷ nguyen h×nh th¸i hiÖn vËt ban ®Çu. - VÒ mÆt gi¸ trÞ, CC, DC còng bÞ hao mßn dÇn trong qu¸ tr×nh sö dông, bëi vËy khi ph©n bæ gi¸ trÞ cña CC, DC vµo chi phÝ s¶n xuÊt - kinh doanh, kÕ to¸n ph¶i sö dông ph¬ng phµp ph©n bæ thÝch hîp sao cho võa ®¬n gi¶n cho c«ng t¸c kÕ to¸n võa ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin kÕ to¸n ë møc cã thÓ tin cËy ®îc. XÐt vÒ ph¬ng thøc sö dông, CC, DC ®îc chia lµm 3 lo¹i: CC, DC sö dông thêng xuyªn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp (gäi t¾t lµ CC, DC). Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 17 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú Bao b× lu©n chuyÓn lµ bao b× sö dông ®îc nhiÒu lÇn ®Ó bao gãi NVL mua vµo hoÆc s¶n phÈm, hµng ho¸ b¸n ra. Sau mçi lÇn sö dông bao b× lu©n chuyÓn sÏ thu håi l¹i. §å dïng cho thuª: lµ nh÷ng CC, DC chØ sö dông cho ho¹t ®émh cho thuª. 2. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸ trÞ CC, DC: - Ph¬ng ph¸p ph©n bæ 1 lÇn: Theo ph¬ng ph¸p nµy khi xuÊt dïng CC, DC, kÕ toµn ph©n bæ toµn bé gi¸ trÞ cña nã vµo chi phÝ s¶n xuÊt - kinh doanh cña kú xuÊt dïng. Ph¬ng ph¸p nµy chØ nªn sö dông trong trêng hîp gi¸ trÞ CC, DC xuÊt dïng nhá hoÆc thêi gian sö dông cña CC, DC rÊt ng¾n. - Ph¬ng ph¸p ph©n bæ 50%: Theo ph¬ng ph¸p nµy, khi xuÊt dïng CC, DC, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ 50% gi¸ trÞ CC, DC vµo chi phÝ cña kú xuÊt dïng. Khi c¸c bé phËn sö dông b¸o háng CC, DC, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña CC, DC b¸o háng vµo chi phÝ s¶n xuÊt - kinh doanh cña kú b¸o háng. Gi¸ trÞ cßn l¹i (GTCL) cña CC, = Dc b¸o háng Gtt CC, DC háng 2 Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi - TiÒn båi thêng vËt chÊt - Ph¬ng ph¸p ph©n bæ dÇn (nhiÒu lÇn) Theo ph¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo gi¸ trÞ cña CCDC vµ thêi gian sö dông hoÆc sè lÇn sö dông dù kiÕn ®Ó kÕ to¸n tÝnh ra møc ph©n bæ cho mét kú hoÆc mét lÇn sö dông. Møc ph©n bæ gi¸ trÞ CC, DC trong mét kú (1 lÇn) sö dông Gi¸ trÞ CC, DC xuÊt dïng = Sè kú hoÆc sè lÇn sö dông C¨n cø vµo møc ph©n bæ nãi trªn, ®Þnh kú kÕ to¸n ph©n bæ gi¸ trÞ cña CC, Dc vµo chi phÝ s¶n xuÊt - kinh doanh. 3. H¹ch to¸n tæng hîp vÒ c«ng cô, dông cô: 3.1. Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n sö dông ®Ó h¹ch to¸n CC, Dc lµ TK 153 "C«ng cô, dông cô". Néi dung cña tµi kho¶n nµy nh sau: Bªn Nî: + Gi¸ thùc tÕ cña CC, DC t¨ng trong kú (KKTX) + Gi¸ thùc tÕ CC, DC tån cuèi kú (KK§K) Bªn Cã: + Gi¸ thùc tÕ cña CC, DC gi¶m trong kú (KKTX) + Gi¸ thùc tÕ cña CC, DC tån ®Çu kú (KK§K) Sè d bªn Nî: + Gi¸ thùc tÕ cña CC, DC tån kho. Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 18 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú TK nµy ®îc chi tiÕt thµnh 3 TK cÊp 2: TK 1531 "CC, DC": Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ CC, DC dù tr÷ ®Ó sö dông trong doanh nghiÖp. TK 1532 - Bao b× lu©n chuyÓn TK 1533 - §å dïng cho thuª Ngoµi ra, khi doanh nghiÖp h¹ch to¸n CC, DC theo ph¬ng ph¸p KK§K th× kÕ to¸n cßn ph¶i sö dông TK 611- Mua hµng. 3.2. H¹ch to¸n CC, DC sö dông thêng xuyªn t¹i doanh nghiÖp: H¹ch to¸n tæng hîp CC, DC theo ph¬ng ph¸p KKTX th× chØ kh¸c víi h¹ch to¸n tæng hîp NVL ë c¸c nghiÖp vô xuÊt dïng CC, DC cho s¶n xuÊt - kinh danh. * Khi xuÊt dïng CC, DC theo ph¬ng ph¸p ph©n bæ mét lÇn, c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ cña CC, DC, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627: XuÊt cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Nî TK 641: XuÊt phôp vô cho b¸n hµng. Nî TK 642: XuÊt phôp vô cho qu¶n lý DN. ... Cã TK 153: Gi¸ thùc tÕ CC, DC xuÊt kho. S¬ ®å h¹ch to¸n xuÊt dïng cc, dc theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª thêng xuyªn TK 153 TK 627, 641 Gi¸ thùc tÕ CC, DC xuÊt dïng theo ph¬ng thøc ph©n bæ 100% TK 142 50% ph©n bæ vµo chi phÝ xu¸t dïng Gi¸ thùc tÕ CCDC (100% gi¸ trÞ theo ph¬ng ph¸p ph©n bæ 50% vµ ph¬ng ph¸p ph©n bæ dÇn) 50% Gtt CC, DC háng GTcl TK 152, 153 PhÕ liÖu thu håi vµ tiÒn båi thêng Ph©n bæ vµo chi phÝ cña tõng kú h¹ch to¸n 3.3. H¹ch to¸n bao b× lu©n chuyÓn: - Khi xuÊt kho bao b× lu©n chuyÓn ®Ó sö dông, c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ cña bao b×, kÕ to¸n ghi: Nî TK 142 Cã TK 153 (1532). Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 19 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú - Khi nhËp l¹i bao b× lu©n chuyÓn, kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao mßn cña bao b× ®Ó ph©n bæ vµo chi phÝ, gi¸ trÞ cña sè bao b× bÞ h háng, mÊt m¸t, tõ ®ã tÝnh ra gi¸ trÞ cßn l¹i cña bao b× nhËp kho vµ ghi: Nî TK 641: Ph©n bæ gi¸ trÞ hao mßn cña bao b× vµo chi phÝ b¸n hµng (bao gãi s¶n phÈm, hµng ho¸). Nî TK 152: Ph©n bæ vµo gi¸ trÞ NVL nhËp kho (bao gãi NVL mua vµo) Nî TK 138, 811... Gi¸ trÞ cña bao b× bÞ h háng, mÊt m¸t Cã TK 142: Gi¸ thùc tÕ cña bao b× ph©n bæ mçi lÇn. - NhËn l¹i bao b× theo gi¸ trÞ cßn l¹i: Nî TK 153 (1532). Cã TK 142. 3.4. H¹ch to¸n ®å dïng cho thuª: Khi xuÊt ®å dïng cho thuª ®Ó giao cho bªn thuª, c¨n cø vµo gi¸ thùc tÐ xuÊt kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 142 Cã TK 153 (1533): XuÊt ®å dïng chuyªn sö dông ®Ó cho thuª. - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña CC, DC cho thuª vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh cho qu¸ tr×nh cho thuª, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627: NÕu doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh cho thuª. Nî TK 811: NÕu doanh nghiÖp kh«ng chuyªn kinh doanh vÒ cho thuª. Cã TK 142: Gi¸ trÞ hao mßn cña ®å dïng cho thuª = Møc ph©n bæ cho mét lÇn cho thuª. Cã TK 111, 112... C¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cho thuª. - Ph¶n ¸nh thu nhËp tõ ho¹t ®éng cho thuª: Nî TK 111, 112. 131: Theo thanh to¸n. Cã TK 511: NÕu doanh nghiÖp chuyªn vÒ cho thuª. Cã TK 711: NÕu doanh nghiÖp kh«ng chuyªn vÒ cho thuª. Cã TK 3331: ThuÕ GTGT ph¶i nép. Khi nhËn l¹i ®å dïng cho thuª, kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i vµ ghi: Nî TK 1533 Cã TK 142. PhÇn II Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 20 NguyÔn Hoµi Thu Líp K32 - §Þnh kú Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n: * Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n: C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ Kim S¬n ®îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè 4210GD/TLDN cña UBND Thµnh phè Hµ néi, cã sæ ®¨ng ký kinh doanh sè 71249 ngµy 10/04/1995 cña Së kÕ ho¹ch §Çu t. §©y lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ h¹ch to¸n ®éc lËp. C«ng ty ra ®êi vµ ho¹t ®éng theo tiªu chuÈn, quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp do Quèc héi ban hµnh. C«ng ty cã c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ: ThiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y vµ thiÕt bÞ c¬ khÝ, t vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ. S¶n xuÊt bao b×, s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ. Bu«n b¸n t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng (nguyªn vËt liÖu, m¸y, thiÕt bÞ vµ c¸c phô tïng, ®óc, luyÖn khu«n mÉu c¬ khÝ, s¶n suÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, xuÊt nhËp khÈu m¸y vµ thiÕt bÞ). Ban ®Çu C«ng ty chØ lµ mét xëng c¬ khÝ nhá. §Õn n¨m 1995 C«ng ty chÝnh thøc ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Bíc ®Çu C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, víi sè vèn ®Çu t ban ®Çu lµ: 1.900.000.000 ®ång do c¸c s¸ng lËp viªn gãp. Tr×nh ®é qu¶ lý cßn h¹n chÕ víi sè lao ®éng ban ®Çu 25 ngêi (trong ®ã cã 5 gi¸n tiÕp), c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é tay nghÒ cha cao. §îc sù gióp ®ì cña UBND Thµnh phè Hµ néi - Bé Tµi chÝnh - Côc ThuÕ Thµnh phè Hµ néi, c¸c c¬ quan cã liªn quan. §ång thêi víi c¬ chÕ míi cña §¶ng vµ Nhµ níc, khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t vµ ph¸t triÓn, víi quyÒn chñ ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng. Cïng víi sù nç lùc cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, viÖt s¶n xuÊt cña C«ng ty ngay cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè l¬ng s¶n phÈm. Tæng sè vèn ®Çu t ®Õn ngµy 31/12/2003 lµ 5.025.000 ®ång, ®Æc biÖt trong ®ã cã 1.000.000.000 ®ång do CBCN viªn trong C«ng ty gãp vèn. Qua 9 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay C«ng ty ®· më réng thªm 2 ph©n xëng s¶n xuÊt: ph©n xëng c¬ khÝ vµ ph©n xëng ®óc, bao b×. §Æt t¹i Tam HiÖp - Thanh Tr× - Hµ Néi. Trô së chÝnh ®Æt t¹i 47 Vò Ngäc Phan - L¸ng H¹ - Hµ Néi. Sè lîng c«ng nh©n viªn ®· t¨ng lªn gÊp 3 lÇn. Trong ®ã c¸c c¸n bé kü thuËt ®· ®îc C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn cho ®i häc thªm ë c¸c trêng §¹i häc lín trong vµ ngoµi níc, ®éi ngò c«ng nh©n víi tay nghÒ ®îc n©ng cao. §· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn th¬ng trêng còng nh ®èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng cña C«ng ty. S¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ kim s¬n §¬n vÞ: 1000 ® Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n
- Xem thêm -