Tài liệu Hoàn thiện công nghệ marketing xúc tiến thương mại tại công ty hoá dầu petrolimex

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vai trß cña héi chî triÓn l·m ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i cña ViÖt Nam (Liªn hÖ víi Trung t©m Héi chî Th¬ng m¹i - C«ng ty VINEXAD) Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch¬ng I : 5 I. 1. a) b) 2. a) b) II. III. 1 3 Héi chî triÓn l·m lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th ¬ng m¹i quan träng Kh¸i niÖm - Ph©n lo¹i HCTL Kh¸i niÖm - §Æc ®iÓm cña HCTL C¸c quan niÖm vÒ HCTL §Æc ®iÓm cña HCTL Ph©n lo¹i Héi chî - TriÓn l·m C¨n cø theo chñ ®Ò C¨n cø theo ®Þa lý Chøc n¨ng cña HCTL C¸c tæ chøc vÒ HCTL 6 11 13 16 Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tæ chøc HCTL cña ViÖt Nam cña C«ng ty VINEXAD vµ vai trß cña HCTL ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i 39 I. 1. 2. 3. II. 1. 2. III. 1. Giíi thiÖu C«ng ty Qu¶ng c¸o vµ Héi chî Th¬ng m¹i Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn 39 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô 41 C¬ cÊu tæ chøc (vÏ s¬ ®å) 42 Ho¹t ®éng tæ chøc HCTL cña ViÖt Nam vµ cña Cty VINEXAD 48 Tæ chøc ho¹t ®éng HCTL cña ViÖt Nam 48 Tæ chøc ho¹t ®éng HCTL cña Cty VINEXAD 49 Vai trß cña HCTL ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i 57 Vai trß cña HCTL ®èi víi giíi thiÖu s¶n phÈm, g¾n s¶n 57 phÈm víi lu th«ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. 3. 4. 5. T¹o m«i trêng gi÷a ngêi s¶n xuÊt víi c¸c th¬ng nh©n gãp phÇn n©ng cao qui c¸ch, chÊt lîng s¶n phÈm. Gióp c¸c doanh nghiÖp cã thªm th«ng tin ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh G¾n thÞ trêng trong níc víi thÞ trêng níc ngoµi Gióp cho ngêi tiªu dïng hiÓu biÕt vÒ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm, n©ng cao doanh sè b¸n hµng 58 58 59 59 Ghi chó : Tríc n¨m 1986, 1986 - 1990, 1991 ®Õn nay. Ch¬ng III : C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc HCTL 1. ChiÕn lîc cña Cty VINEXAD trong c«ng t¸c tæ chøc HCTL vµ ®µo t¹o c¸n bé nghiÖp vô n¨m 2000 - 2005 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc HCTL ë trong níc 3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc HCTL ë níc ngoµi 4. X©y dùng Trung t©m HCTL Quèc tÕ 2. G¾n c«ng t¸c tæ chøc HCTL cña ViÖt Nam víi c¸c tæ chøc HCTL Quèc tÕ Hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ níc vÒ HCTL 2 60 66 75 79 80 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i ngµy cµng ®îc quan t©m vµ ph¸t triÓn theo ®µ ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu, vµ ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng, phong phó díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Trong ®ã ph¶i nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i (HCTLTM)- mét c«ng cô ®¾c lùc, cã hiÖu qu¶ cao phôc vô ®¾c lùc c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i hiÖn ®¹i. ë ViÖt Nam h×nh thøc xóc tiÕn th¬ng m¹i nµy b¾t ®Çu thu hót sù quan t©m chó ý cña c¸c nhµ tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp, kh¸ch tham quan còng nh c¸c c¬ quan qu¶n lý tõ n¨m 1994 trë l¹i ®©y. Tõ chç mét n¨m chØ cã mét tíi hai Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i vµ mét, hai ®¬n vÞ tæ chøc ®Õn nay ®· cã hµng chôc ®¬n vÞ tham gia vµo viÖc tæ chøc hµng n¨m trªn 200 héi chî triÓn l·m trong níc, tham gia trªn 50 Héi chî TriÓn l·m ë níc ngoµi. Quy m« vµ h×nh thøc ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i cã sù chØ ®¹o, híng dÉn vµ qu¶n lý nh»m ®a ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i trë thµnh mét c«ng cô thùc sù cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i, thóc ®Èy s¶n xuÊt, kinh doanh t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Díi ®©y lµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, cèt lâi bao trïm toµn bé quy tr×nh ho¹t ®éng cña mét Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i diÔn ra trong vµ ngoµi níc, nh÷ng mÆt m¹nh , mÆt yÕu vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn bµn luËn, tranh c·i ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p tèt nhÊt gióp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh doanh Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i trong níc, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tham dù héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i còng nh ®«ng ®¶o ngêi tiªu dïng cã nh÷ng nhËn ®Þnh ®óng ®¾n vµ hµnh ®éng theo ®óng quy tr×nh gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng, môc ®Ých cña c¸c ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam. V× néi dung rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, t«i chØ xin phÐp tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò næi cém vµ c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ®a c¸c ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cña níc nhµ theo kÞp c¸c ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m cña c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¸ luËn ®îc tr×nh bµy theo bè côc lý luËn kÕt hîp thùc tiÔn, tõ quan niÖm ®Õn hiÖn thùc vµ cã mæ xÎ ph©n tÝch tõng c«ng ®o¹n cô thÓ. Tµi liÖu tham kh¶o cña n íc ngoµi, trong níc tõ c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh chuyªn m«n cao ®Õn c¸c vÊn ®Ò ph¶n ¸nh hiÖn thùc sinh ®éng. KÕt cÊu kho¸ luËn gåm 3 Ch¬ng. Ch¬ng I : Héi chî triÓn l·m lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th¬ng m¹i quan träng Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tæ chøc HCTL cña ViÖt Nam, cña c«ng ty VINEXAD vµ vai trß cña HCTL ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i Ch¬ng III : C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc HCTL 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Héi chî triÓn l·m Mét h×nh thøc xóc tiÕn th¬ng m¹i quan träng - Ho¹t ®éng th¬ng m¹i ra ®êi khi xuÊt hiÖn trao ®æi hµng ho¸ gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n cã tõ khi con ngêi biÕt s¶n xuÊt. ViÖc mua b¸n trao ®æi ngµy cµng ph¸t triÓn vît ra ngoµi mét vïng, mét khu vùc, mét quèc gia. Héi chî triÓn l·m ra ®êi lµ mét c«ng cô quan träng trong viÖc xóc tiÕn th¬ng m¹i . - Xóc tiÕn th¬ng m¹i lµ mét ho¹t ®éng nghiªn, trao ®æi th«ng tin gi÷a ngêi s¶n xuÊt, ngêi mua vµ ngêi b¸n nh»m ®a ra c¸c biÖn ph¸p cho s¶n xuÊt, s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ n¬i tiªu thô t¸c ®éng ®Õn th¸i ®é vµ c¸ch c xö cña c¸c ®èi tîng, lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i nh»m ®a ra nh÷ng môc tiªu cho ngêi tiªu dïng biÕt mét s¶n phÈm ®Ých thùc t¹i mét ®Þa ®iÓm chÝnh x¸c trong thêi gian x¸c ®Þnh . - Lùa chän mét ph¬ng ph¸p xóc tiÕn hîp lý phô thuéc nhiÒu vµo yªu cÇu vµ tµi chÝnh cô thÓ. Ta cÇn xem xÐt c¸c bíc sau ®Ó lùa chän : 1. 2. 3. 4. X¸c ®Þnh kh¸ch hµng chñ yÕu QuyÕt ®Þnh tr×nh bµy g× víi hä Dù kiÕn tµi chÝnh §a ra môc tiªu cÇn ®¹t ®îc - Kh¸ch hµng sÏ thay ®æi chñ yÕu tïy tõng thÞ trêng vµ tõng lo¹i s¶n phÈm. ViÖc lùa chän kh¸ch hµng chñ yÕu trong mçi trêng hîp ph¶i dùa trªn c¬ së hiÓu râ vÒ 1. Ngêi sö dông cuèi cïng tõng s¶n phÈm 2. C¸c ph¬ng ph¸p Marketing th«ng qua s¶n phÈm giao ®Õn ngêi sö dông cuèi cïng. - §«i khi c«ng viÖc nµy còng rÊt quan träng nh»m x¸c ®Þnh ai lµ ngêi t¸c ®éng ®Õn ngêi sö dông hoÆc c¸c th¬ng gia trong khi quyÕt ®Þnh b¸n hµng thËm trÝ mÆc dï hä kh«ng ph¶i lµ ngêi b¸n hµng trùc tiÕp. - Th«ng thêng c¸ch xóc tiÕn tèt nhÊt lµ tËp trung vµo viÖc thuyÕt phôc ngêi nhËp khÈu ®Ó hä nhËp hµng, c¸c ®¹i lý, c¸c nhµ b¸n lÎ tÇm cì hay c¸c nhµ sö dông cuèi cïng . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhng trong c¸c trêng hîp kh¸c, viÖc xóc tiÕn cã thÓ lµ cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra nhu cÇu tiªu dïng mét s¶n phÈm nh»m thuyÕt phôc c¸c doanh nghiÖp mua nã. ThËm chÝ sau ®ã viÖc xóc tiÕn kh«ng ph¶i nh»m vµo toµn bé ngêi tiªu dïng mµ ®Õn mét bé phËn d©n chóng ®îc lùa chän, hä hÇu hÕt lµ ngêi mua hµng. - HÇu hÕt c¸c c«ng cô thêng dïng cña xóc tiÕn th¬ng m¹i ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu muèn th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi th«ng qua c¸c nhµ ph©n phèi, c¸c ®¹i lý, c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ tæng hîp, hÖ thèng b¸n lÎ hay hay c¸c nhµ sö dông cuèi cïng lµ: + Th tõ trùc tiÕp + Th«ng tin ®¹i chóng + Tham quan c¸ nh©n + C¸c ®oµn kh¶o s¸t + TriÓn l·m Héi chî - Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i lµ nh÷ng c«ng cô cã hiÖu qu¶ th«ng tin cao, c«ng cô xóc tiÕn xuÊt khÈu nhËp khÈu nµy g¾n chÆt víi c¸c phÇn sÏ tr×nh bµy sau. I. Kh¸i niÖm - Ph©n lo¹i Héi chî TriÓn l·m (HCTL) 1. Kh¸i niÖm - ®Æc ®iÓm cña HCTL 1.1 Ph©n biÖt c¸c tõ sau: ThuËt ng÷ Héi chî TriÓn l·m xuÊt hiÖn vµ ®îc sö dông t¹i níc ta tõ tiÕng níc ngoµi. Theo tiÕng Anh thêng sö dông c¸c tõ sau ®©y - Show: Sù trng bµy, cuéc triÓn l·m - Fair : Héi chî, chî phiªn - exhibition : Cuéc triÓn l·m, cuéc trng bµy - Exposition : Sù bµy hµng, cuéc triÓn l·m Ghi chó: theo ®Þnh nghÜa trong tõ ®iÓn Tuú qui m«, néi dung, tÝnh chÊt, cña tõng sù trng bµy, giíi thiÖu mµ dïng tõ Héi chî hay TriÓn l·m hay Expo (theo tiÕng Anh lµ Show, fair, Exhibition hay Exposition ) . 1.2. Quan niÖm vÒ Héi chî TriÓn l·m: - §Þnh nghÜa chung: Mét cuéc TriÓn L·m lµ mét cuéc trng bµy, cho dï víi tªn g× ®i n÷a ®Òu cã chung mét chøc n¨ng chÝnh lµ gi¸o dôc c«ng d©n, mét 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cuéc TriÓn l·m cã thÓ giíi thiÖu nh÷ng ph¬ng tiÖn theo chñ ý cña con ngêi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu v¨n minh ho¸ hay giíi thiÖu tiÕn bé ®¹t ®îc cña mét hay nhiÒu ngµnh lµ kÕt qu¶ cña trÝ tuÖ con ngêi, hay trng bµy nh÷ng triÓn väng cho t¬ng lai. Mét cuéc TriÓn l·m cã tÝnh quèc tÕ khi cã nhiÒu h¬n mét níc tham dù.(Theo ®Þnh nghÜa cña V¨n phßng TriÔn L·m quèc tÕ-B.I.E ) - §Þnh nghÜa theo v¨n b¶n LuËt Th¬ng m¹i ban hµnh n¨m 1998: a) Héi chî Th¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i tËp trung trong mét thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, trong ®ã tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc trng bµy hµng ho¸ cña m×nh nh»m môc ®Ých tiÕp thÞ, ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng. b) TriÓn l·m th¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i th«ng qua viÖc trng bµy hµng ho¸, tµi liÖu vÒ hµng ho¸ ®Ó giíi thiÖu, qu¶ng c¸o nh»m më réng vµ thóc ®Èy viÖc tiªu thô hµng ho¸. c) C¸c Héi chî, TriÓn l·m th¬ng m¹i ph¶i x¸c ®Þnh râ chñ ®Ò, quy m«,thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh, danh môc hµng ho¸, tµi liÖu vÒ hµng ho¸, tªn, ®Þa chØ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia. - §Þnh nghÜa theo c¸c nhµ tæ chøc: a) Héi chî Th¬ng m¹i lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th¬ng m¹i tËp hîp c¸c tæ chøc, c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c nhµ kinh doanh, c¸c ®în vÞ lµm dÞch vô t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh (thêng tõ 7 - 10 ngµy hoÆc cã thÓ h¬n n÷a) nh»m giíi thiÖu c¸c ho¹t ®éng, giíi thiÖu s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô vµ tµi liÖu, t¹o c¬ héi cho hä còng nh c«ng chóng nhËn biÕt, trao ®æi tiÕp cËn ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Trong héi chî c¸c doanh nghiÖp ®îc phÐp b¸n hµng vµ ngoµi c¸c kh¸ch lµ doanh nghiÖp ®Õn bµn b¹c lµm ¨n, cßn më cöa tù do ®ãn tiÕp ®«ng ®¶o quÇn chóng ®Õn xem vµ mua hµng. Héi chî thêng cã nh÷ng lîng kh¸ch vµo ®«ng h¬n. b)TriÓn l·m Th¬ng m¹i còng lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th¬ng m¹i song cã tÝnh chuyªn m«n s©u h¬n tËp hîp c¸c tæ chøc, c¸c hµng, c¸c c«ng ty chuyªn vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô diÔn ra t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, trong mét thêi gian x¸c ®Þnh (thêng tõ 3 - 5 ngµy, cã thÓ nhiÒu nhÊt lµ 7 ngµy) nh»m giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, tµi liÖu lµ dÞp tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp thu thËp th«ng tin, bµn b¹c, trao ®æi, ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång lín. Trong triÓn l·m c¸c doanh nghiÖp tham dù kh«ng b¸n hµng lÎ, kh¸ch tham quan ®îc mêi ®Õn ®Ó lµm quen bµn b¹c ®µm ph¸n ký kÕt. TriÓn l·m thêng héi tô c¸c nhµ chuyªn m«n vµ thùc sù quan t©m ®Õn lÜnh vùc hä lµm viÖc. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c) Ngoµi hai lo¹i h×nh trªn cßn cã mét lo¹i h×nh lµ Expo b¾t nguån tõ Exposition. Qui m« h×nh thøc vµ néi dung ®a d¹ng vµ lín h¬n nhiÒu hai lo¹i h×nh trªn. Thêng th× mçi níc, mçi khu vùc Ýt nhÊt lµ 2 n¨m hay mét vµi n¨m tæ chøc mét lÇn trªn diÖn tÝch lín hµng tr¨m ngh×n m 2 trong thêi gian dµi tõ 1,5 th¸ng ®Õn 5 th¸ng, nhng kh«ng qu¸ 6 th¸ng. Nh÷ng Expo nµy muèn thùc hiÖn ph¶i ®îc Phßng TriÓn l·m Quèc tÕ c«ng nhËn (The International Exhibitions Bureau - BIE) viÖc tæ chøc, thùc hiÖn ph¶i tu©n thñ theo hiÖp ®Þnh vÒ triÓn l·m thÕ giíi ký t¹i Pari ngµy 22/11/1928 ®îc bæ xung c¸c nghÞ ®Þnh ngµy 10/5/1948, 16/11/1960, 30/11/1972 vµ söa ®æi ngµy 24/6/1982, 31/5/1988. Thùc tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay kh¸i niÖm vÒ triÓn l·m, héi chî hay Expo cßn bÞ hiÓu lÇm hay hiÓu cha ®óng. Do vËy, ®èi víi mét sè Héi chî TriÓn l·m khi lÊy tªn cha phï hîp víi qui m«, néi dung, h×nh thøc, tÝnh chÊt cña nã. §iÒu nµy do gÇn ®©y nhiÒu ®¬n vÞ kh«ng ph¶i chuyªn ngµnh còng tham gia vµo viÖc tæ chøc c¸c Héi chî vµ TriÓn l·m Th¬ng m¹i. Ngoµi ra còng cã nh÷ng tæ chøc do ch¹y theo kinh doanh do vËy còng kh«ng muèn ph©n ®Þnh râ tªn, x¸c ®Þnh râ môc ®Ých vµ néi dung nh»m thu hót kh¸ch tham dù còng nh kh¸ch tham quan, tranh thñ t¨ng doanh sè ®Ó ®¶m b¶o lÊy thu bï chi. 1.3. §Æc ®iÓm cña héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i Lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th¬ng m¹i trùc tiÕp, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao do vËy Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i thêng ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu cao vÒ néi dung cña ho¹t ®éng maketing. Qua c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thu ®îc lîng th«ng tin nhanh, chÝnh x¸c vµ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh th©m nhËp thÞ trêng. Bëi v× c¸c ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i lµ : + §a ra ®îc nhËn xÐt tæng qu¸t vÒ thÞ trêng, s¶n phÈm, b¹n hµng, dÞch vô thËm chÝ c¶ phong tôc tËp qu¸n vµ c¸c c¸ch tiÕp cËn qua kh¸ch hµng vµ s¶n phÈm + Cïng mét lóc cã thÓ quan t©m ®îc tÊt c¶ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt + Trao ®æi th«ng tin tiÕp thÞ mét c¸ch cô thÓ + Trùc tiÕp lµm viÖc hay liªn l¹c víi ®èi t¸c + Giíi thiÖu mét lóc cho c¶ 3 ®èi tîng : Ngêi b¸n, ngêi mua, ngêi sö dông + TËn dông tÊt c¶ c¸c hoµn c¶nh + §¹t ®Õn sù hiÓu biÕt têng tËn + L«i cuèn sù chó ý cña c¸c qu¶ng ®¹i quÇn chóng + C¬ së tèt ®Ó kiÓm chøng thÞ trêng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt nµy t¹o thuËn lîi cho Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cã thÓ ®Æt ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhanh h¬n c¸c kü thuËt xuÊt nhËp khÈu. Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cã thÓ ®îc dïng ®Ó t¹o ra nh÷ng thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu lín kh¸c nhau . - TÝnh phøc t¹p cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i lµ: Sù tham dù bao hµm ý r»ng sÏ cã mét sù bïng næ vÒ s¶n phÈm, tæ chøc, c¸n bé vµ ngay c¶ vÒ mét qui m« còng nh c¶ mét ®Êt níc. V× vËy, nã ®îc xem nh lµ mét vÊn ®Ò lín ®èi víi mét ngµnh, nhiÒu ngµnh, thËm chÝ c¶ mét ®Êt níc ®ßi hái ph¶i ®îc xem xÐt vµ chuÈn bÞ . - NhiÒu nhµ qu¶n lý giái trë thµnh thiÕu n¨ng lùc khi ®îc giao nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch vµ gi¸m s¸t hµng trng bµy. §Æc biÖt lµ nh÷ng ngêi míi vµo nghÒ cã thÓ sÏ bÞ cho¸ng v¸ng bëi sù míi l¹ cña t×nh huèng nµy. Sù tham dù vµo Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p sau: + VÊn ®Ò thêi h¹n cuèi cïng vµ khÈn cÊp + Coi lµ c«ng viÖc bæ trî + Va ch¹m ®Õn nhiÒu ngêi + Ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng dù ®o¸n ®îc + §ßi hái sù øng biÕn - C¸c chñ thÓ cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i a) C¸c chñ thÓ chÝnh cña Héi chî TriÓn L·m Th¬ng m¹i gåm: + Ngêi tæ chøc (Organizer): lµ ®¬n vÞ ®îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh lÜnh vùc Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ë c¸c cÊp kh¸c nhau nh thuéc Bé, Ngµnh, UBND tØnh, .... Ngêi ®øng ra tæ chøc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¬ quan ph¸p luËt, chÝnh phñ, c¸c ®èi t¸c vÒ néi dung, h×nh thøc chÊt lîng, hiÖu qu¶. Mét nhµ tæ chøc lín vµ cã tiÕng t¨m ph¶i ®¶m b¶o qui m«, néi dung, h×nh thøc, chÊt lîng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i do m×nh tæ chøc, biÕt kÕt hîp c¸c søc m¹nh cña c¸c ®èi t¸c vµ cã mét m¹ng líi dÞch vô phôc vô Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i hoµn h¶o vµ cã chÊt lîng. Nhµ tæ chøc thêng t×m c¸c ®¬n vÞ cïng phèi hîp tæ chøc, cïng tæ chøc chung, c¸c nhµ ñng hé, c¸c nhµ tµi trî .. + Ngêi tham dù ( Exhibitor ): chñ thÓ kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i. Sè lîng kh¸ch tham dù sÏ quyÕt ®Þnh qui m«, tÝnh chÊt vµ hiÖu qu¶ cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i. Kh¸ch tham dù ë cµng nhiÒu khu vùc, ®Þa ph¬ng, trong níc vµ ngoµi níc th× Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cµng mang tÝnh quèc tÕ s©u s¾c. Th«ng qua chñ thÓ nµy tÝnh chÊt vµ néi dung cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i míi ®îc béc lé ph¶n ¸nh vµ chÝnh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¸ch tham dù quyÕt ®Þnh lo¹i h×nh Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i. Kh¸ch tham dù trng bµy giíi thiÖu s¶n phÈm, dÞch vô díi c¸c h×nh thøc b»ng h×nh ¶nh, b»ng nghe nh×n, hiÖn vËt... gióp cho Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i thªm s«i ®éng vµ phong phó. ChÝnh hä vµ mét phÇn nh÷ng c«ng t¸c vËn ®éng tiÕp thÞ cña Ngêi tæ chøc sÏ thu hót kh¸ch tham quan ®Õn ®«ng hay v¾ng. ChÝnh hä t¹o nªn m«i trêng cho c¸c ho¹t ®éng trao ®æi, gÆp gì, cam kÕt vµ ký hîp ®ång , më réng tiÕp tôc c¸c ho¹t ®éng trao ®æi th¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu gi÷a ngêi s¶n xuÊt, ngêi kinh doanh vµ tiªu dïng, gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ gi÷a c¸c vïng, c¸c níc, c¸c khu vùc. + Ngêi tham quan (Visitor): thêng ph©n ra lµm hai lo¹i : - Ngêi tham quan chuyªn m«n (Business Visitor) vµ Ngêi tham quan c«ng chøng (Public Visitor). Tuú tÝnh chÊt vµ néi dung cña tõng lo¹i h×nh Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i mµ Ngêi tæ chøc vµ Kh¸ch tham dù cã ý ®Þnh tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, vËn ®éng ®èi tîng nµo tham quan vµ qui ®Þnh thêi gian, lîng kh¸ch tham quan bao nhiªu ®Ó ®Æt môc ®Ých cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i . b) C¸c chñ thÓ phô kh¸c kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i : - §¬n vÞ cïng tæ chøc (Joint Organizer): cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô gièng ngêi tæ chøc, song tuú tõng lÜnh vùc chuyªn s©u vµ ®îc ph©n tr¸ch nhiÖm vµ hëng quyÒn lîi t¬ng øng. - §¬n vÞ Phèi hîp tæ chøc (Co-Organizer): thêng th× chØ gióp tõng phÇn viÖc theo thÕ kh¶ n¨ng vµ chuyªn m«n cña m×nh do ngêi tæ chøc quyÕt ®Þnh. - §¬n vÞ b¶o trî ( Sponsor ): lµ c¸c c¬ quan chÝnh phñ, c¸c bé ngµnh, c¸c tËp ®oµn c¸c h·ng ®ang cÇn khuyÕch tr¬ng vÒ c¸c ho¹t ®éng vµ thanh danh cña m×nh t¹i mét khu vùc vµ thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, ñng hé trùc tiÕp vÒ vËt chÊt vµ tµi chÝnh, kinh tÕ nh»m t¨ng cêng chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i. - §¬n vÞ ñng hé ( Supporter ): c¸c c¬ quan l·nh ®¹o chuyªn ngµnh, c¸c l·nh ®¹o c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c h·ng th«ng tÊn vµ b¸o chÝ ... thêng lµ nh÷ng ngêi ñng hé c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i vÒ mäi mÆt ®Æc biÖt trong viÖc cè vÊn c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n nh t×m ®èi t¸c, vËn ®éng kh¸ch chuÈn bÞ c¸c néi dung héi th¶o chuyªn ®Ò, ñng hé vµ nhiÒu ho¹t ®éng kh¸ch. - §¬n vÞ thiÕt kÕ vµ dµn dùng gian hµng ( Stand contractor ): lµ ®¬n vÞ chuyªn vÒ t¹o cho Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cã tÝnh chuyªn s©u, khuyÕch 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr¬ng vµ t¸i t¹o c¸c gian hµng ®Æc biÖt, gian hµng quèc gia, gian hµng tiªu chuÈn ®ång thêi t¸i t¹o toµn c¶nh kh«ng gian trong vµ ngoµi nhµ khu dieenx ra Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i. §©y lµ ®¬n vÞ lµm cho bé mÆt cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i thªm hÊp dÉn, g©y Ên tîng vµ thu hót sù tß mß hiÕu kú cña kh¸ch tham quan. - §¬n vÞ vËn chuyÓn hµng ho¸ trong vµ ngoµi níc(Freight Forwarder): lµ c¸c ®¬n vÞ vËn chuyÓn hµng kh«ng, ®êng biÓn, ®êng bé hç trî ®¾c lùc cho viÖc chuÈn bÞ hµng vµ ngêi tham dù Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i. C¸c ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, qu¶n lý khoa häc sÏ gióp kh¸ch tham dù ®¶m b¶o hµng ®óng chÊt lîng, thêi gian vµ gi¶m chi phÝ. - C¬ quan H¶i quan( custom office ): Lµ ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ níc, thay mÆt chÝnh phñ gi¸m s¸t hµng ho¸ trng bµy vµ theo quy ®Þnh cña tõng níc sÏ thu phÝ, thu thuÕ ®¶m b¶o cho Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ®¹t môc ®Ých vµ thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch hµng ho¸ cña quèc gia. - §¬n vÞ cho thuª diÖn tÝch Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ( Trade Fair and Exhibition Centre): lµ ®¬n vÞ cã ®Êt vµ c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng, c¸c lo¹i thiÕt bÞ,... ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i thuª, thùc hiÖn c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cña m×nh. §¬n vÞ nµy còng thêng lµ ®¬n vÞ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i. - §¬n vÞ cho thuª c¸c thiÕt bÞ phôc vô gian hµng vµ trang trÝ thªm (service providers ): lµ ®¬n vÞ dÞch vô chuyªn cho thuª c¸c thiÕt bÞ nh tñ, bµn ghÕ, kÖ bôc... nh÷ng thø mµ gãp phÇn phô trî cho viÖc trang trÝ vµ trng bµy gian hµng. - §¬n vÞ cho thuª c©y c¶nh ( plant provider ): còng lµ mét ®¬n vÞ dÞch vô cho thuª vµ b¸n c©y c¶nh phôc vô c¸c gian hµng. - §¬n vÞ b¸n hµng ¨n uèng gi¶i kh¸t ( catering ) - §¬n vÞ kh¸ch s¹n ( Hotel ) - §¬n vÞ du lÞch ( Travel agent ) 2. Ph©n lo¹i Héi chî TriÓn l·m Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i vµ mçi lo¹i ®Òu cã mét môc ®Ých sö dông riªng. Nã cã thÓ hay phÇn nµo lµm cho tõng kh¸ch tham dù, kh¸ch tham quan chó ý. ë ®©y chóng ta chØ xem xÐt hai c¸ch ph©n lo¹i mµ ®îc c¸c c¬ quan qu¶n lý, kh¸ch tham dù còng nh kh¸ch tham quan hay biÕt ®Õn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1. C¨n cø theo ®Þa lý: a/ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tæ chøc trong níc : Theo c¸c tµi liÖu cña C«ng ty VINEXAD, Bé Th¬ng m¹i còng nh thùc tÕ viÖc ph©n lo¹i nµy nh»m x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ®îc tæ chøc trong ph¹m vi mét níc. Mçi níc tuú réng hay hÑp, tuú sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nhanh hay chËm, tuú sù quan t©m cña c¸c c¬ quan vÜ m« vµ vi m« ®Òu cã c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i trong níc chØ nãi vÒ viÖc tæ chøc ®îc thùc hiÖn t¹i mét níc nµo ®ã bÊt kÓ do ®¬n vÞ trong nuíc tæ chøc hay c¸c ®¬n vÞ níc ngoµi tæ chøc . HiÖn nay, mçi níc nhá nhÊt còng cã hµng tr¨m Héi chî TriÓn L·m Th¬ng m¹i hµng n¨m, nh÷ng níc lín vµ ph¸t triÓn nh Mü, NhËt, Trung Quèc,§øc,....hµng n¨m cã hµng ngµn Häi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i.VÒ néi dung vµ kü thuËt tæ chøc thùc hiÖn th× phô thuéc vµo qui m«, tÝnh chÊt, néi dung vµ tÇm quan träng cña tõng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i riªng. Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tæ chøc t¹i mçi níc thÓ hiÖn tr×nh ®é d©n trÝ, uy tÝn cña níc chñ nhµ, ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi cña mçi níc vµ th«ng qua Nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i nµy nh»m kh¼ng ®Þnh c¸c ®Þnh híng t¬ng lai cña tõng níc . b/ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tæ chøc ë níc ngoµi Lµ nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i mµ níc chñ nhµ tham dù hay tæ chøc t¹i mét níc kh¸c. §©y chØ lµ ph©n ranh giíi vµ ®Ó lµm c¸c thñ tôc thùc hiÖn vµ tæ chøc. Khi tham dù hay tæ chøc c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ë mét níc nµo ®ã ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cña quèc tÕ vµ níc chñ nhµ. Sau ®©y chóng ta ®i s©u ph©n tÝch vÒ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ph©n theo chñ ®Ò. Sù ph©n lo¹i nµy dÔ hiÓu vµ cô thÓ do vËy cã thÓ qióp nhËn biÕt nhanh vµ râ rµng 2.2. C¨n cø theo chñ ®Ò: a/ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tæng hîp : ( General Trade fair ) TÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng ®îc trng bµy trong Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i.Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ®îc më ®Ó ®ãn tiÕp qu¶ng ®¹i quÇn chóng, nh÷ng kh¸ch chuyªn m«n vÉn tham dù. Kh¸ch tham quan cã thÓ lµ kh¸ch quèc tÕ, quèc gia, khu vùc thËm trÝ c¸c TØnh nãi vÒ vÒ qui m«. ThÝ dô c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i sau : The Milan Fair, The Swiss Industries Fair , Budapest Fair . 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b/ Héi chî TriÓn l·m TM chuyªn ngµnh (Specialized Trade Fair) Nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i lo¹i nµy thêi gian ®Çu lµ dµnh cho kh¸ch chuyªn m«n (Business Visitors ), mÆc dï vËy mét sè Héi chî TriÓn l·m còng dµnh cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng, th«ng thêng dµnh mét phÇn thêi gian. Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i nµy chuyªn vÒ c¸c ngµnh hoÆc lÜnh vùc th¬ng m¹i ( thÝ dô nh thùc phÈm hoÆc da ) hoÆc ®«i khi mang nhiÒu néi dung vît ngoµi ph¹m vi kinh doanh ( thÝ dô nh c¸c thiÕt bÞ bÖnh viÖn hoÆc trêng häc ). Møc ®é chuyªn m«n ho¸ còng kh¸c nhau. Kh¸ch hµng thêng lµ quèc tÕ hoÆc quèc gia nãi vÒ vÒ ph¹m vi vµ xu híng thêng gåm c¶ nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh vµ c«ng nghiÖp kh¸c nhau. ThÝ dô: Prªt µ Porter (Paris, Clothing) ; Anuga (Cologne. Food). c/ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i phô trî : ( Secondary Trade fair ) Lo¹i h×nh nµy chiÕm ®a sè c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i. Chóng kh«ng ®îc coi lµ nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i lín. Chóng thêng ®ãng vai trß quan träng vÒ tõng lÜnh vùc riªng. Chóng thêng bao gåm nh÷ng Héi chî TriÓn l·m chuyªn ngµnh rÊt s©u cã ph¹m vÞ trong ní còng nh quèc tÕ, kÓ c¶ nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cña nhiÒu khu vùc, nhiÒu tØnh. Chóng thêng bÞ h¹n chÕ vÒ kh¸ch chuyªn m«n, vµ nhiÒu Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tØnh vµ khu vùc chØ nh»m môc ®Ých phôc vô ngêi b¸n lÎ. ThÝ dô : INTERSVC (Paris, confectionery), National House Wares Exhibition (Chicago) International Food Fair (Utrecht) d) Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tiªu dïng :(Consumer Trade Fair ) §©y lµ nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i dµnh cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng ®Õn tham quan, bÞ giíi h¹n bëi tõng khu vùc hoÆc ®Õn tõ nhiÒu vïng cña quèc gia. HÇu hÕt c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i lo¹i nµy giíi thiÖu chung c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng tiªu dïng song còng cã nhiÒu Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i quan träng chuyªn vÒ c¸c lÜnh vùc quan träng nh ¤t«, ThuyÒn vµ nhµ ë. ThÝ dô : International Ideal Homes Exhibition (Burmingham), Modern Engineer Exhibition (London). Lu ý chung : Gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i h×nh Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i kh¸c nhau thay ®æi kh«ng chØ bëi môc ®Ých cña c¸c nhµ tham dù sÏ tham gia mµ cßn phô thuéc vµo tõng thÞ trêng cô thÓ. ë ViÖt nam hai lo¹i h×nh c) vµ d) thêng ®îc c¸c nhµ tæ chøc thùc hiÖn. II. Chøc n¨ng cña Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Chøc n¨ng chung : Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i lµ mét bé phËn quan träng, ph¸t huy hiÖu qu¶ nhanh vµ cao trong chÝnh s¸ch giao tiÕp,khuÕch tr¬ng cña c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp. Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ®· ®ãng vai trß næi bËt trong thÞ trêng hµng c«ng nghiÖp vµ ®ang thµnh c«ng trong thÞ trêng hµng tiªu dïng. Th«ng qua Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i gióp c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc ®¹t ®îc c¸c môc tiªu nhanh, hiÖu qu¶ ®Ó lËp kÕ ho¹ch maketing cho t¬ng lai, ®¸nh gi¸ cã c¬ së, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng XNK vµ kinh doanh . Cung cÊp cho c¸c tæ chøc doanh nghiÖp th«ng tin cô thÓ vÒ thÞ trêng cã chän läc vµ thiÕt lËp ngay mèi quan hÖ lµm ¨n ban ®Çu. Th«ng qua Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng s¶n phÈm cña m×nh nhanh nhÊt, ®ång thêi thu thËp chÝnh x¸c, nhanh c¸c th«ng tin tõ kh¸ch hµng gióp c¸c doanh nghiÖp cã ngay kÒ ho¹ch chuÈn bÞ th©m nhËp thÞ trêng vµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng XNK vµ kinh doanh. Qua Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cã thÓ n¾m b¾t ®îc nhu cÇu thÞ hiÕu, së thÝch, phong tôc tËp qu¸n, c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng XNK cña tõng vïng, tõng khu vùc, h¬n n÷a cã thÓ ®a ra c¸c chiÕn lîc XNK vµ kinh doanh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao tr¸nh thiÖt h¹i, sai xãt kh«ng cÇn thiÕt. Qua Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i doanh nghiÖp cã thÓ rót ng¾n ®îc c¸c giai ®o¹n trong ho¹t ®éng marketing, t×m kiÕm nhanh kh¸ch hµng vµ cã thÓ chñ ®éng trong chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng XNK kinh doanh nh»m t¹o ra nh÷ng ph¬ng ¸n tèi u. Còng qua Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i m×nh, nh×n nhËn ®èi thñ c¹nh tranh, tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®¹t kÕt qu¶ XNK vµ kinh doanh tèt trªn thÞ trêng. Ngoµi ra th«ng qua Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ®éi ngò c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c kinh doanh, ®Æc biÖt lµ XNK ®îc n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt nhanh nhÊt, cã hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i mang tÝnh tæng hîp cao tõ tæ chøc, tr×nh bµy, giao tiÕp, ®µm ph¸n vµ sö dông ng«n ng÷... H¬n n÷a tham dù Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp cßn ®îc sù ñng hé cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc, ChÝnh phñ c¸c níc còng nh c¸c ngµnh liªn quan phôc vô Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i nh hµng kh«ng, du 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lÞch, kh¸ch s¹n, vËn chuyÓn...Do vËy lµ ph¬ng ph¸p tiÕp cËn thÞ trêng, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu Ýt tèn kÐm nhÊt ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §iÒu cÇn nhÊn m¹nh, th«ng qua Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp, cïng víi s¶n phÈm còng nh dÞch vô cña m×nh kh¼ng ®Þnh vai trß vµ uy tÝn ®èi víi ngêi tiªu dïng vµ qu¶ng ®¹i quÇn chóng. V× ngoµi sù ñng hé cña ®¬n vÞ, tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i, c¸c c¬ quan chÝnh phñ, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc, nhiÒu Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cßn cã c¸c gi¶i thëng, c¸c giÊy chøng nhËn phÈm chÊt, c¸c b»ng khen, giÊy khen cÊp cho c¸c nhµ doanh nghiÖp, c¸c s¶n phÈm... 2. Chøc n¨ng cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i h×nh HCTLTM : a/ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tæng hîp : VÊn ®Ò mÊu chèt trong viÖc trng bµy vµ giíi thiÖu hµng ho¸ t¹i c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i lµ lµm sao thu hót ®îc sè lîng lín kh¸ch tham dù vµo gian hµng. Dï cho kh¸ch tham quan cã thÓ ®«ng, nhng trong ®ã chØ cã mét lîng kh¸ch nhÊt ®Þnh quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña b¹n . Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tæng hîp thêng cã c¸c khu quèc gia riªng , nhng nhiÒu kh¸ch tham dù níc ngoµi n»m ë khu quèc tÕ vµ ë ®©y hä cã thÓ mong chê kh¸ch chuyªn m«n. Tuy nhiªn t¹i nhiªï níc ngoµi Ch©u ¢u, Mü Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tæng hîp lµ lo¹i h×nh thÝch hîp b/ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i chuyªn ngµnh : §©y thêng lµ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ , bëi nã thu hót ®îc sè lîng lín c¸c nhµ lµm ¨n quan t©m ®Õn c¸c lÜnh vùc cô thÓ . Riªng t¹i T©y ¢u , mét kh¸ch tham dù t¹i mét Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i chuyªn ngµnh bÊt kú ®Òu cã thÓ gÆp gì nhiÒu nhµ kinh doanh tõ nhiÒu níc, mµ nh÷ng kh¸ch kinh doanh nµy hä rÊt muèn ®îc gÆp vµ lµm viÖc khi ë trong níc . Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mçi nhµ tham dù Héi chî TriÓn l·m lµ ®¶m b¶o sao cho cã mét lîng kh¸ch lín nhÊt ®Þnh ®Õn th¨m gian hµng cña m×nh trong thêi gian TriÓn l·m lµ mét ®iÒu khã kh¨n . §èi víi c¸c c«ng ty ®ang th©m nhËp vµo mét thÞ trêng, nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i nµy t¹o ra mét c¬ héi thuËn lîi ®Ó t×m kiÕm §¹i lý hoÆc nhµ nhËp khÈu / ph©n phèi . Mét khi ®· x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu cho thÞ trêng th× c¸c c«ng ty thêng dïng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ®Ó ñng hé c¸c c¬ quan ®¹i diÖn b»ng c¸ch liªn l¹c vµ c¸c nhµ nhËp khÈu c«ng nghiÖp, c¸c nhµ b¸n lÎ .. c/ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i bæ trî : 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThËt hiÕm ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®Ó cã ®îc c¸c gian hµng t¹i nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i nµy, song chÝnh phñ ph¶i c©n nh¾c qióp c¸c c«ng ty tham gia vµo c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i nh vËy , khi x¸c ®Þnh ®îc ®óng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i vµ thÊy nã phï hîp víi kÕ ho¹ch tiÕp thÞ . Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i lo¹i nµy cã ph¹m vi trong mét quèc gia cã chøc n¨ng nh c¸c Héi chî TriÓn l·m lín, lµ mét ph¬ng tiÖn quan träng ®Ó t×m kiÕm c¸c ®¹i lý, nhµ ph©n phèi cho mét c«ng ty ®ang mong muèn th©m nhËp thÞ trêng . Mét khi t¹i mét thÞ tr¬ng cã c¶ c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i khu vùc vµ quèc gia ®Òu cã thÓ coi lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn quan träng ®Ó më réng c¸c quan hÖ th¬ng m¹i ë c¸c møc ®é vµ nh vËy sÏ t¹o c¬ héi ®Ó cñng cè, thiÕt lËp mét m¹ng líi ph©n phèi thóc ®Èy viÖc th©m nhËp thÞ trêng. Trong c¸c lÜnh vùc nh quÇn ¸o, quµ tÆng, th× Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i thêng lµ nh÷ng c¬ héi quyÕt ®Þnh ®Ó giíi thiÖu c¸c biÖn ph¸p míi ®Èy m¹nh kinh doanh b¸n lÎ cho hµng n¨m hoÆc nöa n¨m. Chóng cã thÓ lµ sù kiÖn quan träng th«ng b¸o tríc trong th¬ng m¹i, vµ nhiÒu c«ng ty thÊy nã lµ b¶n chÊt ®Ó tham dù nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i, th«ng thêng c¸ch tèt nhÊt ®Ó lµm ®iÒu nµy thêng kÕt hîp víi c¸c nhµ ph©n phèi. d/ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tiªu dïng BÊt chÊp sù thËt lµ c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i më cöa cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng cã thÓ thu hót mét sè lîng lín c¸c kh¸ch tham quan, ®©y thêng lµ mét sù l·ng phÝ tiÒn ®èi víi mét c«ng ty hoÆc mét quèc gia tham gia, trõ phi viÖc ph©n phèi ®· ®îc thiÕt lËp, vµ c¸c s¶n phÈm cña hä cã trong c¸c cöa hµng b¸n lÎ, lo¹i trõ mét ®iÒu nÕu c¸c kh¸ch tham dù cã ®iÒu kiÖn trang tr¶i toµn bé chi phÝ vµ sinh lîi tõ viÖc b¸n hµng t¹i gian hµng. Nhng ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ c¸ch ®Ó g©y dùng sù tiÕp tôc b¸n hµng t¹i mét thÞ trêng - NÕu s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty cã mÆt t¹i c¸c cöa hµng, vµ chóng cã thÓ ®· ®ång nhÊt nh nhau, sau ®ã nã cã thÓ cã Ých ®èi víi viÖc tæ chøc c¸c Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tiªu dïng nh mét c«ng cô xóc tiÕn, ®Æc biÖt nÕu viÖc trng bµy cã mét lîng kh¸ch b¸n lÎ lín ®· tiªu thô s¶n phÈm III. C¸c Tæ chøc Héi chî TriÓn l·m lín trªn thÕ giíi : Héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i hiÖn nay lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i ®iÓn h×nh phæ biÕn kh¾p mäi n¬i trªn thÕ giíi. ¥ tõng níc cã nhiÒu tæ chøc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy, mçi khu vùc còng cã c¸c tæ chøc riªng vµ trªn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¹m vi thÕ giíi còng cã tæ chøc riªng nh B.I.E. Mçi mét tæ chøc tuú theo c¸c ho¹t ®éng cô thÓ hä lÊy tªn còng kh¸c nhau nh: 1) Trªn thÕ giíi cã B.I.E - International Exhibition Bureau 2) ë c¸c khu vùc còng cã c¸c tæ chøc riªng nh APECC - Asia Pacific Exhibition & Convention Council 3) C¸c níc còng cã nhiÒu tæ chøc chuyªn s©u nh: - Hannover - Messe International GMBH - §øc - Adsale - Adsale Exhibition Services Ltd - Hångk«ng - Shanghai International Exhibition Corporation - Trung Quèc Mçi níc cã tõ hµng chôc ®Õn hµng tr¨m tæ chøc héi chî triÓn l·m, vµ còng mçi níc cã hµng tr¨m ®Õn hµng ngµn cuéc Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i hµng n¨m. Mçi khu vc ®Òu cã mét tæ chøc chuyªn vÒ héi chî triÓn l·m. §iÒu nµy cµng chøng tá tÇm quan träng cña héi chî triÓn l·m trong viÖc xóc tiÕn, ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu vµ th¬ng m¹i trong ph¹m vi mét níc, trong khu vùc vµ toµn cÇu. Sau ®©y lµ mét sè tæ chøc héi chî triÓn l·m cña níc ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ ViÖt Nam tham gia vµo vµ cïng phèi hîp ho¹t ®éng. Apecc - Asia Pacific Exhibition & convention council HéI §åNG VÒ HéI CHî TRIÓN L·M C¸C N¦íC CH¢U ¸ TH¸I B×NH D¦¥NG Add : 159 Samsung - dong, Kangnam - gu, Seoul 135 - 731 Korea Tel : 82 - 2 - 551 - 1134 Fax : 82 - 2 - 551 - 0117 Website : www.apecc.or.kn E - mail : master1@apecc.or.kn 1) APECC lµ mét tæ chøc quèc tÕ phi lîi nhuËn, phi chÝnh trÞ. §îc thµnh lËp vµo th¸ng 11/1989 gåm 9 thµnh viªn t¹i cuéc häp më ®Çu t¹i Korea Exhibition Centre ( KOEX ) t¹i SEOUL. Môc ®Ých cña APECC lµ ph¸t triÓn c¸c lîi Ých kinh doanh toµn cÇu cña c¸c thµnh viªn th«ng qua sù céng t¸c chÆt 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÏ chung vµ khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ Héi chî TriÓn l·m ë khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng. - §¹i Héi §ång ®Çu tiªn ®îc tæ chøc t¹i International Exhibition Centre ë Osaka (Intex, Osaka) th¸ng 5/1990. Ngµy nay APECC cã 34 thµnh viªn cña 15 níc kh¾p khu vùc ch©u A - Th¸i B×nh D¬ng. - APECC x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu tæ chøc riªng cña m×nh nh sau: + N©ng cao quyÒn lîi cña c¸c thµnh viªn trong t×nh h×nh quèc tÕ cña c¸c cuéc tæ chøc HCTL cïng thêi ®iÓm. + G©y dùng mèi quan hÖ v× lîi Ých chung vµ t×nh h÷u nghÞ bÒn chÆt gi÷a c¸c thµnh viªn. + Cung cÊp cho c¸c thµnh viªn sè lîng th«ng tin vµ t liÖu míi nhÊt vÒ Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i. + §ãng gãp hiÖu qu¶ vµo hoµ b×nh thÕ giíi. - APECC cã nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cho c¸c thµnh viªn: + Ên phÈm: APECC Newsletter ( xuÊt b¶n mïa xu©n vµ mµu thu) APECC Membership Directory ( hµng n¨m) APECC Brochure + Ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng trao ®æi c¸n bé gi÷a c¸c thµnh viªn + §¸p l¹i nh÷ng ®Ò nghÞ cña c«ng chóng gi÷a c¸c thµnh viªn + DÞch vô Internet : http://www. apecc. or. kn 2) C¸c thµnh viªn: ( t×nh tr¹ng 1998, th¸ng 1) + Chñ cña c¬ së vËt chÊt : Trung t©m TriÓn l·m, Trung t©m Héi nghÞ, Phßng häp... + Héi nghÞ chuyªn ngµnh: ( Héi chî TriÓn l·m vµ t¬ng tù), c¸c nhµ tæ chøc + C¸c ngµnh vµ dÞch vô liªn quan : Hµng kh«ng, giao th«ng ®êng bé, tµu biÓn, vËn chuyÓn, dÞch vô trî gióp vÒ ng«n ng÷ häc, dÞch vô th ký, c¸c c«ng ty trî gióp... B¶ng 1: Thµnh viªn PhÝ hµng n¨m 18 PhÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (USD) 1 500 1 000 500 Regular Members Associate Members Affiliate Members ban ®Çu 1 000 500 300 - APECC gåm 34 thµnh viªn cña 15 níc: a. Regular Member ( 29) b. Associate Member ( 3) - Debindo multi adhismasti pt, Indonexia - Pt, Ad - House Primacipta, Indonexia - Viet Nam National Trade Fair and Advertising Company (Vinexad) c. Affiliate Member (2) 3) S¬ ®å tæ chøc : §¹i héi ®ång Chñ tÞch Phã chñ tÞch ñy Ban thêng trùc ñy Ban LuËt ph¸p ñy Ban Héi viªn Tæng Th ký Trëng phßng th ký thùc thi gi¸m s¸t 19 Thñ quü Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4) Tµi chÝnh: Tµi chÝnh ho¹t ®éng cña APECC dùa c¬ b¶n vµo phÝ ®ãng gãp gia nhËp vµ héi viªn, phÝ hµng n¨m vµ doanh sè tõ c¸c nguån nh qu¶ng c¸o trong Ên phÈm. Hannover - Messe International GMBH Germany C«ng ty Héi chî TriÓn L·m Hannover Céng hoµ Liªn bang §øc. 1. §¬n vÞ tæ chøc Héi chî triÓn l·m Th¬ng m¹i lín nhÊt thÕ giíi. C«ng ty ®Æt t¹i Hannover - Deutsche Messe AG lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ tæ chøc Héi chî triÓn l·m Th¬ng m¹i cã kinh nghiÖm vµ thµnh c«ng nhÊt trªn thÕ giíi vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ Hannover Fair, CeBIT, EMO vµ LIGNA Hannover - nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i quan träng nhÊt trªn thÕ giíi. C«ng ty trùc thuéc lµ Hannover - Messe International tiÕp nèi nh÷ng c«ng viÖc cña Deutsche Messe AG vµ kinh nghiÖm cña m×nh vÒ thÞ trêng quèc tÕ nh»m cung cÊp dÞch vô Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tèt nhÊt. Hannover - Messe International cã nh÷ng kh¶ n¨ng t¹o ra ¶nh hëng tèt vÒ c¸c thÞ trêng ®Çy høa hÑn vµ më réng kinh doanh. 2. §¬n vÞ hµng ®Çu vÒ tiÕp thÞ ë nh÷ng thÞ trêng ph¸t triÓn. + Tõ n¨m 1985 Hannover - Messe International ®· ph¸t triÓn vµ tæ chøc c¸c héi chî c«ng nghiÖp vµ triÓn l·m th¬ng m¹i kh¾p toµn cÇu. C¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ tËp chung vµo c¸c thÞ trêng ph¸t triÓn ®Ó t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò ban ®Çu cha cã ®èi víi c¸c c«ng ty c«ng nghiÖp (ThÝ dô kh¸ch tham dù). + Hannover Messe International lµ mét tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i ch©u ¢u hµng ®Çu ë Trung Quèc. ChÝnh t¹i ®©y c«ng ty ®· cã mét hå s¬ hµo hïng vµo n¨m 1984. Nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th¬ng m¹i tæ chøc t¹i Trung Quèc ®· t¹o ra mét hßn ®¸ t¶ng vµo phÇn cßn l¹i cña khu vùc réng lín nµy. + T¹i ViÖt nam, mét khu vùc ph¸t triÓn nhanh ®ang ®îc quan t©m, Hannover Messe International ®· tÝch luü ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng tiÕp thÞ Héi chî TriÓn l·m. Quan hÖ víi nh÷ng (nhµ quyÕt ®Þnh) quan chøc quan träng t¹i ®©y rÊt tèt. G¾n chÆt víi trong níc, Hannover Messe International ®ãng mét vai trß quan träng t¹i Thæ NhÜ Kú t¹i ®©y c«ng ty ®· tæ chøc mét Héi chî C«ng nghiÖp lín nhÊt níc nµy. 3. §iÒu hµnh Héi chî triÓn l·m Th¬ng m¹i toµn cÇu 20
- Xem thêm -