Tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại nhn0và ptnt chi nhánh nam hà nội

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Më ®Çu Thùc tiÔn h¬n 10 n¨m ®æi míi kinh tÕ chóng ta ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng thµnh tùu to lín trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Tèc ®é t¨ng tr-ëng ®¹t kh¸ cao, ViÖt Nam ®· ra khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ . §êi sèng cña d©n d©n ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn vµ ®ang b-íc vµo thêi kú míi nh- §¹i héi §¶ng to¯n quèc lÇn thø VIII ®± chØ râ: “Thêi kú tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi , ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, thùc hiÖn môc tiªu d©n giÇu n-íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, v÷ng b-íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi”. Trong nh÷ng th¯nh tùu ®ã cã b-íc ph¸t triÓn m¹nh cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Chóng ta ®· ¸p dùng nhiÒu tiÕn bé khoa häc, kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®-a s¶n l-îng l-¬ng thùc, thùc phÈm cña n-íc ta kh«ng ngõng t¨ng tr-ëng. Tõ chç lµ n-íc thiÕu l-¬ng thù c ®Õn nay chóng ta ®· trë thµnh n-íc thø hai trªn thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu l-¬ng thùc. Cã ®-îc kÕt qu¶ ®ã lµ cã sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña kinh tÕ hé gia ®×nh. ThÓ hiÖn ®-êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt trong ®ã träng t©m lµ hé n«ng d©n s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng- nghiÖp. Tõ ®Þnh h-íng vµ chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®· gióp cho ngµnh Ng©n hµng nãi chung, Ng©n hµng n«ng nghiÖp nãi riªng thÝ ®iÓm, më réng vµ tõng b-íc hoµn thiÖn c¬ chÕ cho vay kinh tÕ hé s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ trong ®Çu t-. Tõ chç chØ cho vay c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c hîp t¸c x· chóng ta ®· më réng ®Çu t- cho c¸c hé, tËn dông c¸c nguån lùc vÒ ®Êt ®ai, lao ®éng, tµi nguyªn, mÆt n-íc ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. Trong qu¸ tr×nh ®Çu t- vèn ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc hiÖu qu¶ cña ®ång vèn cho vay vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý, sö dông vèn cña c¸c hé gia ®×nh cho s¶n xuÊt kinh doanh më réng thªm ngµnh nghÒ t¨ng s¶n phÈm cho x· héi, t¨ng thu Trang 1 D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m nhËp cho gia ®×nh vµ hoµn tr¶ ®-îc vèn cho Nhµ n-íc. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu tån t¹i trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch, hµnh lang ph¸p lý vµ nh÷ng t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr-êng do ®ã cßn nhiÒu hé s¶n xuÊt vÉn ch-a ®-îc vay vèn hay vay ch-a ®ñ nhu cÇu vèn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung -¬ng VI (lÇn thø nhÊt) kho¸ VIII: ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n lªn mét b-íc míi. Nhu cÇu vèn ®ßi hái rÊt lín tõ néi lùc c¸c gia ®×nh tõ ng©n s¸ch vµ tõ nguån vèn tÝn dông Ng©n hµng. Do ®ã ®ßi hái ph¶i më réng ®Çu t- vèn cho kinh tÕ hé ®Ó tËn dông nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã vÒ ®Êt ®ai, mÆt n-íc, lao ®éng, tµi nguyªn lµm ra nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Lµm thay ®æi bé mÆt n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. XuÊt ph¸t tõ suy nghÜ vµ thùc tiÔn ®Çu t- vèn cña Ng©n hµng N 0 &PTNT Nga S¬n t«i chän ®Ò tµi: “Nh÷ng gi¶i ph¸p më réng cho vay kinh tÕ hé s¶n xuÊt ë Ng©n hµng N 0 &PTNT huyÖn Nga S¬n ” . Nh»m môc ®Ých t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó më réng ®Çu t®¸p øng nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn vµ ®¶m b¶o an toµn vèn ®Çu t -. = Trang 2 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m Ch-¬ng I Hé s¶n xuÊt vµ vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé. I - Hé s¶n xuÊt vµ vai trß cña kinh tÕ hé ®èi víi nÒn kinh tÕ . 1 - Kh¸i qu¸t chung vÒ hé s¶n xuÊt . Hé s¶n xuÊt x¸c ®Þnh lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, ®-îc Nhµ n-íc giao ®Êt qu¶n lý vµ sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®-îc phÐp kinh doanh trªn mét sè lÜnh vùc nhÊt ®Þnh do Nhµ n-íc quy ®Þnh. Trong quan hÖ kinh tÕ, quan hÖ d©n sù: Nh÷ng hé gia ®×nh mµ c¸c thµnh viªn cã tµi s¶n chung ®Ó ho¹t ®éng kinh tÕ chung trong quan hÖ sö dông ®Êt, trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng- nghiÖp vµ trong mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh, lµ chñ thÓ trong c¸c quan hÖ d©n sù ®ã. Nh÷ng hé gia ®×nh mµ ®Êt ë ®-îc giao cho hé còng lµ chñ thÓ trong qu an hÖ d©n sù liªn quan ®Õn ®Êt ë ®ã. 1.1 §¹i diÖn cña hé s¶n xuÊt : Chñ hé lµ ®¹i diÖn cña hé s¶n xuÊt trong c¸c giao dÞch d©n sù vµ lîi Ých chung cña hé. Cha mÑ hoÆc mét thµnh viªn kh¸c ®· thµnh niªn cã thÓ lµ chñ hé. Chñ hé cã thÓ uû quyÒn cho thµnh viªn kh¸c ®· thµnh niªn lµm ®¹i diÖn cña hé trong quan hÖ d©n sù. Giao dÞch d©n sù do ng-êi ®¹i diÖn cña hé s¶n xuÊt x¸c lËp, thùc hiÖn v× lîi Ých chung cña hé lµm ph¸t sinh quyÒn, nghÜa vô cña c¶ hé s¶n xuÊt. 1.2 Tµi s¶n chung cña hé s¶n xuÊt : = Trang 3 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m Tµi s¶n chung cña hé s¶n xuÊt gåm tµi s¶n do c¸c thµnh viªn cïng nhau t¹o lËp lªn hoÆc ®-îc tÆng , cho chung vµ c¸c tµi s¶n kh¸c mµ c¸c thµnh viªn tho¶ thuËn lµ tµi s¶n chung cña hé. QuyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña hé còng lµ tµi s¶n chung cña hé s¶n xuÊt. 1.3 Tr¸ch nhiÖm d©n sù cña hé s¶n xuÊt: Hé s¶n xuÊt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô d©n sù do ng-êi ®¹i diÖn x¸c lËp, thùc hiÖn nh©n danh hé s¶n xuÊt. Hé chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù b»ng tµi s¶n chung cña hé. NÕu tµi s¶n c hung cña hé kh«ng ®ñ ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô chung cña hé, th× c¸c thµnh viªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi b»ng tµi s¶n riªng cña m×nh . 1.4 §Æc ®iÓm cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt : Quy m« s¶n xuÊt nhá, cã søc lao ®éng, cã c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai, mÆt n-íc nh-ng thiÕu vèn, thiÕu hiÓu biÕt vÒ khoa häc, kü thuËt, thiÕu kiÕn thøc vÒ thÞ tr-êng nªn s¶n xuÊt kinh doanh cßn mang nÆng tÝnh tù cÊp, tù tóc. NÕu kh«ng cã sù hç trî cña Nhµ n-íc vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, vÒ vèn th× kinh tÕ hé kh«ng thÓ chuyÓn sang s¶n xuÊ t hµng ho¸, kh«ng thÓ tiÕp cËn víi c¬ chÕ thÞ tr-êng . 2 - Vai trß cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ : Kinh tÕ hé ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . Lµ ®éng lùc khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng, tËn dông c¸c nguån lùc vèn, lao ®éng, tµi nguyªn, ®Êt ®ai ®-a vµo s¶n xuÊt lµm t¨ng s¶n phÈm cho x· héi . Lµ ®èi t¸c c¹nh tranh cña kinh tÕ quèc doanh trong qu¸ tr×nh ®ã ®Ó cïng vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. HiÖu qu¶ ®ã g¾n liÒn víi s¶n xuÊt, kinh doanh tiÕt kiÖn ®-îc chi phÝ , chuyÓn h-íng s¶n xuÊt = Trang 4 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m nhanh t¹o ®-îc quü hµng ho¸ cho tiªu dïng vµ xuÊt khÈu t¨ng thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc . XÐt vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ th× kinh tÕ hé t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr-êng vèn , thu hót nhiÒu nguån ®Çu t-. Cïng víi c¸c chñ tr-¬ng , chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc, tao ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé ph¸t triÓn ®· gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh l-¬ng thùc quèc gia vµ t¹o ®-îc nhiÒu viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng gãp phÇn æn ®Þnh an ninh trËt tù x· héi , n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ , søc khoÎ vµ ® êi sèng cña ng-êi d©n . Thùc hiÖn môc tiªu “ D©n giÇu , n­íc m³nh x± héi c«ng b´ng v¨n minh “ Kinh tÕ hé ®­îc thõa nhËn l¯ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ ®· t¹o ra b-íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ , s«i ®éng , sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n ®Êt ®ai , lao ®éng , tiÒn vèn , c« ng nghÖ vµ lîi thÕ sinh th¸i tõng vïng . Kinh tÕ hé n«ng th«n vµ mét bé phËn kinh tÕ trang tr¹i ®ang trë thµnh lùc l-îng s¶n xuÊt chñ yÕu vÒ l-¬ng thùc , thùc phÈm, nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m , thuû s¶n , s¶n xuÊt c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng phôc vô tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu . 3 - Nhu cÇu vèn cña hé s¶n xuÊt ®Ó ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng c¸c ngµnh nghÒ kh¸c . 3.1 - Quan ®iÓm vµ chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ kinh tÕ hé s¶n xuÊt. Mét trong nh÷ng thay ®æi quan träng trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nh÷ng n¨m qua l¯ sù khµng ®Þnh chñ tr­¬ng : “ Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn , vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu°n lý cña nh¯ n­íc “ . Khµng ®Þnh sù tån t³i cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ k h¸c nhau nh- lµ mét tÊt yÕu kh²ch quan trªn con ®­êng ®i lªn cña ®Êt n­íc”. TÊt c° mäi ng-êi , mäi doanh nghiÖp, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu b×nh = Trang 5 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m ®¼ng tr-íc ph¸p luËt. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ c¸ thÓ, kinh tÕ t- b¶n t- nh©n. KhuyÕn khÝch c¸c nhµ ki nh doanh tõ thµnh phè thÞ x· vÒ n«ng th«n lËp nghiÖp. Kinh tÕ hé ®-îc x¸c ®Þnh lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ ®· ®-îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn theo kh¶ n¨ng vÒ vèn, lao ®éng vµ ®Êt ®ai. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch xo¸ bá quan hÖ bao cÊp vµ ¸p ®Æt cña nhµ n-íc víi n«ng d©n. Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng. N«ng d©n chØ cã nghi· vô nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cho nhµ n-íc vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô hîp ®ång víi c¸c tæ chøc kinh tÕ cung cÊp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cho hé. s¶n phÈm cßn l¹i thuéc ng-êi s¶n xuÊt vµ cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh. C¸c chñ tr-¬ng ®ã ®-îc thÓ hiÖn râ ë c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng b¾t ®Çu tõ ChØ thÞ 100 cña Ban bÝ th- kho¸ V ®-îc coi lµ ®iÓm ®ét ph¸ ®Ò ra gi¶i ph¸p t×nh thÕ chÆn ®µ suy tho¸i cña kinh tÕ n«ng nghiÖp . D-íi ¸nh s¸ng cña NghÞ quyÕt §¹i hé §¶ng lÇn thø 6, NghÞ quyÕt 10 cña Bé chÝnh trÞ ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ n«ng nghiÖp ®-îc ®¸nh gi¸ lµ b-íc ngoÆt quan träng cña sù nghiÖp ®æi míi toµn diÖn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n n-íc ta. Tõ c¸c chñ tr-¬ng, quyÕt s¸ch ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh tÕ hé ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ kinh tÕ hé n«ng d©n vµ c¸c hé gia ®×nh lµm dÞch vô phôc vô cho n«ng nghiÖp. Tuy vËy sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé còng cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, cßn nhiÒu tiÒm n¨ng ch-a ®-îc khai th¸c, cßn nhiÒu lao ®éng ch-a cã viÖc lµm , nhiÒu hé vÉn l©m vµo c¶nh nghÌo ®ãi. nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã cã nhiÒu. Cã c¶ nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, c¶ vÒ chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch vµ qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c chñ tr-¬ng , chÝnh s¸ch ®ã. Trong c¸c nguyªn nh©n ®ã cã mét nguyªn nh©n kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ thiÕu vèn. = Trang 6 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m NhiÒu hé v× lý do nµy, hay lý do kh¸c vÉn ch-a ®-îc vay vèn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ , nhiÒu hé ®· ®-îc vay nh- ng ch-a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ...§ã lµ vÊn ®Ò cÇn ®-îc nguyªn cøu th¸o gì ®Ó kinh tÕ hé s¶n xuÊt kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®i lªn theo ®Þnh h-íng, chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ nhµ n-íc . 3.2 - Thùc tr¹ng c¸c hé s¶n xuÊt tr-íc khi cã chñ tr-¬ng cña Nhµ n-íc vÒ cho vay kinh tÕ hé . Tr-íc khi cã chñ tr-¬ng cña nhµ n-íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt, nh×n chung kinh tÕ hé gia ®×nh rÊt khã kh¨n. NhÊt lµ c¸c hé n«ng d©n. Mét bé phËn vµo hîp t¸c x· lµm theo chÕ ®é chÊm c«ng lao ®éng, ¨n c hia theo khÈu. N¨ng suÊt lao ®éng thÊp , gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm ra kh«ng nhiÒu do ®ã phÇn lín lµ thiÕu ®ãi, kh«ng cã tÝch luü. Mét bé phËn kh«ng vµo hîp t¸c x· mµ lµm ¨n c¸ thÓ. Do chñ tr-¬ng ch-a ®-îc më ra nªn s¶n xuÊt kinh doanh theo kiÓu nhá lÎ, c«ng cô s¶n xuÊt l¹c hËu, chÊt l-îng s¶n phÈm kÐm. Nh×n chung c¸c hé thiÕu tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt. ChØ cã mét ®èi t-îng duy nhÊt lµ søc lao ®éng. Khi cã chñ tr-¬ng cña nhµ n-íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ hé, c¸c hé c¸ thÓ ®-îc khuyÕn khÝch ®Çu tmë réng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c hé n«ng d©n ®-îc giao ®Êt, giao rõng, mÆt n-íc, ®-îc tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nh-ng ®Ó khai th¸c ®-îc c¸c tiÒm n¨ng Êy ph¶i cã vèn, cã kiÕn thøc khoa häc kü thuËt vµ ph¶i am hiÓu thÞ tr-êng, th× míi ph¸t huy ®-îc. Thùc tiÔn mÊy n¨m qua cho thÊy nÕu kh«ng cã sù ®Çu t- cña nhµ n-íc, kh«ng cã vèn tÝn dông Ng©n hµng ®Çu t- th× c¸c hé kh«ng thÓ më réng ®-îc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh«ng më mang ®-îc ngµnh nghÒ míi. Do ®ã ®Ó thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ nhµ n-íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ hé ®ßi hái bªn c¹nh nh÷ng chñ tr-¬ng ®óng chóng ta = Trang 7 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m cÇn ph¶i cã c¬ chÕ më réng ®Çu t- vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ hé kÕt hîp víi chuyÓn giao khoa häc kü thuËt , c«ng nghÖ ®Ó c¸c hé s¶n xuÊt ph¸t huy quyÒn tù chñ cña m×nh, tËn dông søc lao ®éng vµ c¸c tiÒm n¨ng s½n cã t¹o ra s¶n phÈm lµm giÇu cho m×nh vµ cho x· héi II-Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé s¶n xuÊt. 1 - Kh¸i niÖm Ng©n hµng th-¬ng m¹i : Lµ mét tæ chøc kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông, Ng©n hµng. Ho¹t ®éng chñ yÕu vµ th-êng xuyªn cña c¸c Ng©n hang th-¬ng m¹i lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÕn ®ã ®Ó cho vay, ®Çu t-, vµ ®Ó chiÕt khÊu, lµm ph-¬ng tiÖn thanh to¸n. 2-Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé s¶n xuÊt - §¸p øng nhu cÇu vèn cho kinh tÕ hé s¶n xuÊt më réng s¶n xuÊt, kinh doanh, më réng thªm ngµnh nghÒ. Khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng , ®Êt ®ai , mÆt n-íc vµ c¸c nguån lùc vµo s¶n xuÊt. T¨ng s¶n phÈm cho x· héi, t¨ng thu nhËp cho hé s¶n xuÊt. - T¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé s¶n xuÊt tiÕp cËn vµ ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕp cËn víi c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ tõng b-íc ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt phï hîp víi tÝn hiÖu cña thÞ tr-êng . - Thóc ®Èy kinh tÕ hé s¶n xuÊ t chuyÓn tõ s¶n xuÊt tù cÊp, tù tóc sang s¶n xuÊt hµng ho¸, gãp ph©n thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n . - Thóc ®Èy c¸c hé gia ®×nh tÝnh to¸n, h¹ch to¸n trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n lùa chän ®èi t-îng ®Çu t- ®Ó ®¹ t = Trang 8 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. T¹o nhiÒu viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. - H¹n chÕ t×nh tr¹ng cho vay nÆng l·i trong n«ng th«n, t×ng tr¹ng b¸n lóa non, ... Kinh tÕ hé s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp dï hä lµm nghÒ g× còng cã ®Æc tr-¬ng ph¸t triÓn do nÒn s¶n xuÊt n «ng, l©m, ngnghiÖp quy ®Þnh. Nh- vËy hé s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng cã giíi h¹n vÒ ph-¬ng diÖn kinh tÕ x· héi mµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng kü thuËt, quyÒn lµm chñ nh÷ng t- liÖu s¶n xuÊt vµ møc ®é vèn ®Çu t- cña mçi hé s¶n xuÊt. Nªn cÇn ph©n lo¹i hé theo nh÷ng c¨n cø thùc tiÔn ®Ó cã quyÕt s¸ch phï hîp kÓ c¶ viÖc ®Çu t- cña ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ viÖc ®Çu t- cña tÝn dông Ng©n hµng . + Lo¹i hé s¶n xuÊt mµ cã vèn, cã kü thuËt ( kü n¨ng ) lao ®éng biÕt tiÕp cËn víi m«i tr-êng kinh doanh . + Lo¹i hé cã søc lao ®éng, lµm viÖc cÇn mÉn nh-ng trong tay kh«ng cã hoÆc cã rÊt Ýt t- liÖu s¶n xuÊt, thiÕu vèn. L¹i ctró ë nh÷ng n¬i ch-a cã m«i tr-êng kinh doanh. Lo¹i hé nµy chiÕm sè ®«ng trong x· héi. Lo¹i nµy cÇn gióp hä lµm quen víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, víi tµi chÝnh Ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho hä tiÕp tôc ®i lªn. Tr-íc hÕt cÇn thùc hiÖn tèt viÖc giao quyÒn sö dông ®Êt, rõng, mÆt n-íc l©u dµi cho hé s¶n xuÊt vµ ban hµnh chuyÓn nh-îng quy Òn sö dông ®ã. Cã sù tµi trî cña nhµ n-íc vÒ tµi chÝnh, kÝch thÝch nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. X©y dùng m«i tr-êng kinh doanh ph¸t triÓn lµnh m¹nh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ quèc gia. Nhµ n-íc cÇn cã chÝnh s¸ch tµi trî qua thuÕ. §iÒu tiÕt l¹i cho ng©n s¸ch c¬ së ( x· , ph-êng ) ®Ó ®Çu t- vµo c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho kinh = Trang 9 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m tÕ hé ph¸t triÓn. Sö dông lîi thÕ ®ßn bÈy tÝn dông ®Ó ®Çu tkÝch thÝch chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, tõ s¶n xuÊt tù tóc, tù cÊp sang s¶n xuÊt hµng ho¸ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. + Lo¹i thø 3: lµ nh÷ng ng-êi hoÆc kh«ng tÝch cùc lao ®éng kh«ng cã søc lao ®éng, ®ang tån t¹i trong x· héi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ sÏ cã sù ph¸ s¶n cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã sÏ diÔn ra qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ th-êng xuyªn gi÷a c¸c hé bæ sung vµo ®éi qu©n lao ®éng d- thõa. ph-¬ng ph¸p gi¶i quyÕt lo¹i nµy lµ c¸c quü tµi trî nh©n ®¹o, quü hé vay xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Kh«ng nh÷ng gióp hä vÒ vèn mµ cßn gióp hä vÒ ph-¬ng diÖn kü thuËt , ®µo t¹o tay nghÒ ®Ó hä tho¸t khái c¶nh nghÌo. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi lo¹i nµy ®ã lµ tÝn dông -u ®·i hé nghÌo . III - Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ cho vay hé s¶n xuÊt . 1- Nguyªn t¾c vay vèn : - Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông . - Ph¶i hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay ®óng h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. - ViÖc ®¶m b¶o tiÒn vay ph¶i thùc hiÖn quy ®Þnh cña chÝnh phñ, thèng ®èc Ng©n hµng nhµ n-íc . 2 - §iÒu kiÖn vay vèn : - Ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cô thÓ lµ: + Hé th-êng tró t¹i ®Þa bµn n¬i chi nh¸nh Ng©n hµng ®ãng trô së. Tr-êng hîp hé chØ cã ®¨ng ký t¹m tró th× ph¶i cã = Trang 10 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m x¸c nhËn hé khÈu cña n¬i th-êng tró vµ cã x¸c nhËn cña UBND x· ph-êng n¬i ®Õn cho phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + §¹i diÖn hé gia ®×nh ®Ó giao dÞch víi Ng©n hµng lµ chñ hé hoÆc ng-êi ®¹i diÖn cña chñ hé. Ng-êi ®¹i diÖn ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù . + §èi víi h0é n«ng d©n (N«ng, l©m, ng-, diªm) ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho thuª, giao quyÒn sö dông ®Êt, mÆt n-íc . + §èi víi hé ®¸nh b¾t h¶i s¶n ph¶i cã ph-¬ng tiÖn ®¸nh b¾t vµ ®-îc côc b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n cho phÐp . + §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n kinh doanh: §-îc c¬ quan thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp kinh doanh . + §èi víi hé lµm kinh tÕ gia ®×nh, hé kh¸c ®-îc UBND x· ( ph-êng) x¸c nhËn cho phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc lµm kinh tÕ gia ®×nh . - Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt . - Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p . - Cã dù ¸n ®Çu t- hoÆc ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi , cã hiÖu qu¶ . - Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ h-íng dÉn cña Ng©n hµng nhµ n-íc . 3 - §èi t-îng vay vèn . - Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c dù ¸n hoÆc ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng vµ ®Çu t- ph¸t triÓn . = Trang 11 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m - Sè l·i tiÒn vay tr¶ cho Ng©n hµng trong thêi h¹n thi c«ng, ch-a nghiÖm thu, bµn giao vµ ®-a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông mµ kho¶n tr¶ l·i ®-îc tÝnh trong gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®ã . 4 - C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiÒn vay : §¶m b¶o tiÒn vay lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông kinh tÕ hé nãi riªng. Thùc hiÖn ®¶ m b¶o tiÒn vay nh»m môc ®Ých b¶o ®¶m an toµn ®ång vèn Ng©n hµng ®Çu t- ra cho nÒn kinh tÕ, cho kh¸ch hµng. §¶m b¶o an toµn vèn cho Ng©n hµng ®Ó Ng©n hµng cã thÓ tiÕp tôc ®Çu tvµ ph¸t triÓn. MÆt kh¸c thùc hiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay cßn lµ ®éng lùc ®Ó thøc ®Èy kh¸ch hµng chÊp hµnh tèt hîp ®ång tÝn dông, chÊp hµnh nh÷ng nguyªn t¾c, kû luËt tÝn dông, thùc hiÖn h¹ch to¸n trong kinh doanh, t×m biÖn ph¸p, ®èi t-îng ®Ó ®Çu t- vèn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, lµm sao cã nguån tr¶ nî Ng©n hµng ®óng h¹n c¶ gèc vµ l·i vµ cã thu nhËp cho m×nh (hé gia ®×nh) cho doanh nghiÖp. Cã nhiÒu h×nh thøc ®¶o b¶o tiÒn vay nh-ng ®èi víi cho vay kinh tÕ hé gia ®×nh chñ yÕu lµm víi ba h×nh thøc chÝnh ®ã lµ: + ThÕ chÊp . + CÇm cè . + B¶o l·nh . Theo v¨n b¶n 1700/NHN 0 -03 ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1996 cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam vÒ viÖc thùc hiÖn thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh vèn trong hÖ thèng Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam. C¸c néi dung cã thÓ hiÖn râ 4.1 - ThÕ chÊp tµi s¶n vay vèn Ng©n hµng : Lµ viÖc bªn vay vèn (bªn thÕ chÊp) dïng tµi s¶n lµ bÊt ®éng s¶n lµ së h÷u hîp ph¸p cña m×nh (tµi s¶n thÕ chÊp) ®Ó = Trang 12 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m ®¶m b¶o cho kho¶n nî vay gåm gèc, l·i, tiÒn ph¹t (nÕu cã) ®èi víi Ng©n hµng (bªn nhËn thÕ chÊp ). - Tµi s¶n dïng ®Ó thÕ chÊp :  . C¸c lo¹i ®Êt + C¸c lo¹i ®Êt cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®-îc nhËn lµm tµi s¶n thÕ chÊp cô thÓ : . §Êt dïng ®Ó ë trong néi thµnh, néi thÞ cña c¸c thµnh phè, thÞ x·, ®Êt ë cña c¸c chñ trang tr¹i kinh doanh ë n«ng th«n. . §Êt dïng s¶n xuÊt n«ng ngh iÖp, ®Êt trång rõng kinh doanh, ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp, ®Êt lµm s©n muèi, ao hå, b·i triÒu, ®Çm ph¸ tõ 0,5 ha trë lªn cho mét hé vµ n»m trong vïng quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, h¶i s¶n . + C¸c lo¹i ®Êt kh«ng nhËn lµm tµi s¶n thÕ chÊp gåm : .§Êt kh«ng cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p . §Êt sö dung vµo môc ®Ých c«ng céng , lîi Ých quèc gia . . §Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng , an ninh . . §Êt trong diÖn quy ho¹ch cña nhµ n-íc . . §Êt ®ang tranh chÊp .  - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng, tµi s¶n trªn diÖn tÝch ®Êt thÕ chÊp phï hîp víi môc ®Ých sö dông ®Êt ( gi¸ trÞ ®-îc tÝnh gåm gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®· x©y dùng trªn ®Êt ) gåm : - Nhµ ë cña c¸c doanh nghiÖp , c¸c chñ trang tr¹i ë n«ng th«n cã gi¸ trÞ tõ 100 triÖu VN§ trë lªn . - Nhµ ë cña nh©n d©n ë khu vùc ®« thÞ, thÞ x·, trÞ trÊn cã gi¸ trÞ tõ 50 triÖu VN§ trë lªn . = Trang 13 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m - Nhµ x-ëng, nhµ kho, bÕn b·i, d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ , nhµ hµng, kh¸ch s¹n, c«ng tr×nh x©y dùng phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c... N»m trong quy ho¹ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ n-íc cã gi¸ trÞ 500 triÖu VN§ trë lªn . - §Ëp n-íc, kÌ cèng, ®-êng giao th«ng néi bé trong khu vùc ®Êt thÕ chÊp thuéc quyÒn së h÷u cña ng-êi vay cã gi¸ trÞ cßn l¹i tõ 100 triÖu ®ång trë lªn vµ cßn cã gi¸ trÞ sö dông tõ 50% trë lªn - V-ên c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, rõng c©y kinh doanh trªn ®Êt l©m nghiÖp trong vïng quy ho¹ch cña nhµ n-íc - C¸c c«ng tr×nh x©y dông, tµi s¶n trªn diÖn tÝch ®Êt ®-îc nhµ n-íc cho thuª theo quy ®Þnh cña luËt ®Êt ®ai . * Thæ c- vµ nhµ ë cña hé gia ®×nh ë khu vùc n«ng th«n ch-a nhËn lµm tµi s¶n thÕ chÊp 4.2- CÇm cè tµi s¶n : CÇm cè tµi s¶n vay vèn Ng©n hµng lµ viÖc bªn vay vèn (bªn cÇm cè) giao tµi s¶n lµ ®éng s¶n thuéc së h÷u hîp ph¸p cña m×nh (tµi s¶n cÇm cè) cho Ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o kho¶n nî vay bao gåm : gèc, l·i vµ tiÒn ph¹t (nÕu cã) . * Nh÷ng tµi s¶n ®-îc cÇm cè : - Vµng , ®¸ quý . - C¸c chøng chØ cã gi¸ ®ang trong thêi h¹n thanh to¸n do chÝnh phñ, kho b¹c nhµ n-íc, Ng©n hµng ph¸t hµnh gåm: tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu, sæ tiÕt kiÖm , th-¬ng phiÕu, chøng chØ tiÒn göi ... = Trang 14 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m - M¸y mèc thiÕt bÞ , d©y chuyÒn s¶n xuÊt , tµu thuyÒn ®¸nh c¸ , thiÕt bÞ khai th¸c thuû , h¶i s¶n nh- ng- l-íi cô, m¸y thuû , thiÕt bÞ ®«ng l¹nh ... - Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i nh- : xe ®¹p , xe g¾n m¸y , xe « t« , tµu thuyÒn ... - C¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c nh- ti vi , tñ l¹nh , ®Çu VIDEO . - C¸c lo¹i tµi s¶n lµ m¸y mèc thiÕt bÞ , ph-¬ng tiÖn giao th«ng ... ph¶i cã gi¸ trÞ tèi thiÓu t¹i thêi ®iÓm cÇm cè tõ 1 triÖu ®ång trë lªn vµ gi¸ trÞ sö dông cßn 50 % trë lªn . 4.3 - B¶o l·nh vay vèn Ng©n hµng . B¶o l·nh vay vèn Ng©n hµng lµ : Hµnh vi mµ ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n thø 3 ( bªn b¶o l·nh ) dïng tµi s¶n thuéc së h÷u hîp ph¸p cña m×nh ®Ó thÕ chÊp hoÆc cÇm cè ®èi víi Ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o cho kho¶n nî vay bao gåm gèc ,l·i vµ tiÒn ph¹t ( nÕu cã ) cho bªn vay vèn . - §èi víi kinh tÕ hé gia ®×nh th× h×nh thøc b¶o l·nh phæ biÕn lµ b¶o l·nh cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng b¶o l·nh cho c¸c thµnh viªn cñ a tæ chøc m×nh ®-îc vay vèn Ng©n hµng . Nh-ng ®©y kh«ng ph¶i lµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi dïng tµi s¶n ®Ó thÕ chÊp , cÇm cè thùc hiÖn nghÜa vô b¶o l·nh mµ b¶o l·nh ë ®©y lµ b¶o l·nh tr¸ch nhiÖm vµ h×nh thøc cho vay nµy gäi lµ cho vay tÝn chÊp . HiÖn nay Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ®ang ¸p dông møc cho vay tÝn chÊp ®èi víi hé gia ®×nh lµ 10 triÖu ®ång trë xuèng , kh«ng cÇn thÕ chÊp tµi s¶n cßn l¹i c¸c hé vay vèn tõ trªn 10 triÖu ®ång ®Òu ph¶i thùc hiÖn thÕ chÊp , cÇm cè tµi s¶n . ThÕ nh-ng thùc tÕ ®ang diÔn ra tr¸i ng-îc víi c¬ chÕ lµ ®èi víi c¸c hé gia ®×nh ë khu vùc = Trang 15 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m n«ng th«n tµi s¶n cña hä rÊt h¹n chÕ , phÇn lín chØ cã nhµ vµ ®Êt ë lµ tµi s¶n cã thÓ dïng ®Ó thÕ chÊp ®-îc . Nh-ng theo v¨n b¶n 1700/ NHN 0 - 03 th× nhµ vµ ®Êt ë cña c¸c hé gia ®×nh ë khu vùc n«ng th«n ch-a nhËn lµm tµi s¶n thÕ chÊp ®ang lµ khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp nãi riªng vµ c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i ë khu vùc n«ng th«n nãi chung . Cïng víi c¸c gi¶i ph¸p cña nhµ n-íc , sù qu an t©m cña cÊp uû , chÝnh quyÒn c¸c cÊp ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn , nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµy cµng më réng do ®ã nhu cÇu vèn ngµy cµng cao míi ®¸ng øng ®-îc nhu cÇu më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy QuyÕt ®Þnh 67/ CP ®· më réng møc vay tÝn chÊp tõ 10 triÖu ®ång trë xuèng nh-ng nhiÒu Hé s¶n xuÊt kh«ng ®ñ nhu cÇu ®Ó ®Çu t- cho s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh , tµi s¶n ®Ó cÇm cè kh«ng cã , tµi s¶n thÕ chÊp th× chñ yÕu lµ nhµ vµ ®Êt ë nÕu kh«ng ®-îc thÕ chÊp th× ®©y lµ nh÷ng khã kh ¨n bøc xóc cÇn ph¶i th¸o gì cho c¸c hé s¶n xuÊt vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c Ng©n hµng thùc hiÖn më réng ®Çu t- kinh tÕ hé gia ®×nh , thùc hiÖn môc tiªu cña §¶ng vµ nhµ n-íc vÒ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu ¶n lý cña nhµ n-íc. Tuy nhiªn, trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cho vay cho thÊy c¬ chÕ hiÖn nay vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp nh- quy ®Þnh vÒ thÕ chÊp , cÇm cè, b¶o l·nh vay vèn, c¸ch xö lý tµi s¶n thÕ chÊp gi¶i quyÕt nhthÕ nµo ? ®Êu mèi víi c¸c ngµnh ra sao ?, sù kh«ng ®ång bé ë c¸c v¨n b¶n d-íi luËt ®· lµm cho hµnh hanh ph¸p lý do ho¹t ®éng Ng©n hµng vÉn cßn khã kh¨n , ch-a më ra ®-îc , viÖc cho vay tÝn chÊp ng-êi vay kh«ng tr¶ ®-îc th× c¸c tæ chøc ®oµn thÓ chÞu ®Õn ®©u ? thùc tÕ hä chØ chÞu tr¸ch nhiÖm cßn rñi ro , tæn thÊt vÉn lµ Ng©n hµng ph¶i chÞu . NÕu kh«ng cã = Trang 16 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó th¸o gì th× Ng©n hµng kh«ng thÓ më réng ®Çu t- vèn cho kinh tÕ hé . Ch-¬ng II Thùc tr¹ng vÒ cho vay hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Nga S¬n tØnh Thanh Ho¸ I - Kh¸i qu¸t chung t×nh h×nh kinh tÕ huyÖn Nga S¬n . Nga s¬n n»m ë phÝa ®èng b¾c tØnh Thanh Ho¸, ®-îc bao bäc bëi s«ng vµ biÓn phÝa b¾c lµ s«ng Cµn, phÝa t©y lµ s«ng Ho¹t , phÝa nam lµ s«ng LÌn , phÝa ®«ng lµ biÓn . 1. Mét sè nÐt vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ x· héi: Tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn huyÖn : 14.495,5 ha . Trong ®ã: - Tæng diÖn tÝch canh t¸c : 8367 ha . - Tæng diÖn tÝch gieo trång : 16.845 ha . Trong ®ã : + DiÖn tÝch trång cãi : 2.330,2 ha . + DiÖn tÝch trång lóa : 8.667,3 ha . + DiÖn tÝch trång mµu : 1.740,7 ha . + DiÖn tÝch trång l¹c : 1.163,7 ha + DiÖn tÝch trång ®ay : 166,9 ha . = Trang 17 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m + DiÖn tÝch c©y kh¸c : 2.776,2 ha . * Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh : Chñ yÕu lµ hµng thñ c«ng cãi , ®ay xuÊt khÈu víi lîi thÕ cña huyÖn Nga S¬n lµ cã diÖn tÝch cãi lín , hµng n¨m ®-îc båi ®¾p thªm cña thuû triÒu do ®ã diÖn tÝch cãi cña Nga S¬n kh«ng ngõng ®-îc më réng, cã thÓ nãi vÒ s¶n l-îng cãi ë Nga S¬n lµ huyÖn cã s¶n l-îng lín nhÊt n-íc. Hµng n¨m cã tõ 21-23 ngµn tÊn cãi nguyªn liÖu. Ng-êi d©n Nga S¬n cã nghÒ truyÒn thèng lµm thñ c«ng chiÕu cãi tõ l©u ®êi, cã tay nghÒ cao, s¶n phÈm thñ c«ng ®-îc thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÕ giíi -a chuéng nhÊt lµ chiÕu, th¶m vµ lµn, tói x¸ch cãi ... trong nh÷ng n¨m 1980 vÒ tr-íc hµng thñ c«ng chiÕu cãi Nga S¬n ®-îc nhËp cho c¸c n-íc §«ng ©u. Tõ sau n¨m 1980 ®Õn 1990 c¸c n-íc §«ng ©u sôp ®æ, hµng thñ c«ng Nga S¬n l©m vµo bÕ t¾c, kh«ng cã n¬i tiªu thô, thÞ tr-êng cßn l¹i lµ néi ®Þa víi møc tiªu thô hµng n¨m Ýt do ®ã nghÒ chiÕ u cãi Nga S¬n l©m vµo khã kh¨n, ®êi sèng cña ng-êi d©n gi¶m sót, t×nh tr¹ng thiÕu ®ãi, kh«ng cã viÖc lµm kÐo dµi. M·i tõ 1993 ®Õn nay më ra thÞ tr-êng Trung quèc, tuy thÞ tr-êng vµ gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh (XK tiÓu ng¹ch) nh-ng còng ®· vùc dËy ®-îc nghÒ thñ c«ng chiÕu cãi Nga S¬n ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh , kh«i phôc l¹i c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng vµ ®ßi hái nhu cÇu vèn ®Çu tlín tõ kh©u s¶n xuÊt nguyªn liÖu, s¶n xuÊt chÕ biÕn thµnh phÈm , tiªu thô s¶n phÈm . Bªn c¹nh nghÒ thñ c«ng cãi ®ay th× c¸c ngµnh nghÒ kh¸c còng song song tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nh- s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi s¶n l-îng thãc ®¹t hµng n¨m lµ trªn d-íi 40 ngµn tÊn, ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm, nu«i trång thuû s¶n vµ dÞch vô th-¬ng m¹i. V¬i c¸c ngµnh nghÒ ®ã lµm ®a d¹ng thªm cho nÒn kinh tÕ huy Ön Nga S¬n. Lµ ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng ®a d¹ng ho¸ c¸c ®èi t-îng cho vay . = Trang 18 = D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m * NÕu xÐt c¬ cÊu theo thµnh phÇn kinh tÕ . Kinh tÕ quèc doanh chØ cßn l¹i hai ®¬n vÞ: §ã lµ c«ng Ty thñy n«ng vµ c«ng ty th-¬ng m¹i . Doanh nghiÖp t- nh©n cã hai doanh nghiÖp. Cßn l¹i chñ yÕu lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh. Víi h¬n 32 ngh×n hé ®-îc ph©n bè ®Òu ë c¸c ngµnh s¶n xuÊt ®ang tËn dông c¸c nguån lùc cã s½n ®Çu t- vµo s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng s¶n phÈm cho x· héi, t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh vµ gãp phÇn lµm thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ huyÖn, lµm thay ®æi bé mÆt n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n . * Tæng d©n sè trong toµn huyÖn 142.273 ng-êi . Tæng s« lao ®éng : 58.493 lao ®éng . Trong ®ã : + Lao ®éng n«ng nghiÖp 35.438 + Lao ®éng ng- nhiÖp : 1.520 + Lao ®éng tiÓu thñ c«ng nghiÖp : 16.563 + Lao ®éng dÞch vô th-¬ng m¹i : 2.152. + Lao ®éng lµm nghÒ kh¸c : 820 + Lao ®éng thiÕu viÖc lµm : 2.000 ( Theo sè lÖu ®iÒu tra cña phßng thèng kÕ huyÖn ®Õn th¸ng 10 n¨m 1996 ) . 2. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tª huyÖn Nga s¬ n ®Õn n¨m 2000. 2.1 - C¸c chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n ®· ®¹t ®-îc : Trong 3 n¨m 1997 - 1998 - 1999 T T 1 N¨m ®¬n vÞ ®é 1998 1999 tÝnh chØ tiªu T èc 1997 t¨ng tr-ëng % 7 9 kinh tÕ = Trang 19 = 10 99 so 99 víi 97 víi 98 +3 +1 so D o w n lo a d lu ậ n v ă n đ ồ á n t ạ i : Tr a n g L u a n Va n . c o m 2 297.400 449.850 650.500 + 353.100 + 200.650 USD 2.000.000 2.630.000 3.000.000 +1.000.000 +370.000 tÊn 37.667 41.603 42.300 +4.663 +697 Gi¸ trÞ s¶n l-îng s¶n TriÖu xuÊt ®ång 3 Kim ngh¹ch xuÊt khÈu 4 S¶n l-îng l-¬ng thùc quy thãc 5 S¶n l-îng cãi tÊn 21.624 20.206 20.106 - 1.518 - 100 6 s¶n l-îng l¹c vá tÊn 861 1.740 1.860 +1.199 +120 7 T hÞt lîn h¬i tÊn 2.849 2.850 2.860 +11 +10 8 T huû s¶n tÊn 1.464 1.845 1.895 +431 +50 9 T hu ng©n s¸ch triÖu 3.430 6.295 8.145 +4.715 +1.850 (B¸ o c¸ o kÕt q u ¶ ch Ø ® ¹ o th ù c h iÖn c¸ c mô c tiªu kin h tÕ XH 1 9 9 7 , 1 9 9 8 vµ 1 9 9 9 ) Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi: N¨m 1997:1.500.000 ®ång/ng-êi/n¨m ®Õn n¨m 1999 : 2.300.000/ng-êi/n¨m . S¶n l-îng l-¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ng-êi : n¨m 1997 : 260 kg/ng-êi/n¨m ®Õn n¨m 1999 : 300 kg/ ng-êi/n¨m . Qua sè liÖu trªn thÓ hiÖn tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn huyÖn c¸c n¨m qua cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh, nh-ng do do xuÊt ph¸t ®iÓm ban ®Çu thÊp do ®ã mÆc dï cã tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ b×nh qu©n trong 3 n¨m lµ trªn 8,6% nh-ng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi chØ t¨ng tõ 1.500.000 ®/ ng-êi/ n¨m 1997 lªn 2.300.000®/ ng-êi/ n¨m 1999. ThÓ hiÖn tèc ®é tÝch luü cña ng-êi d©n trong huyÖn cßn thÊp, §Ó ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng tr-ëng ë c¸c n¨m sau ®ßi hái ph¶i cã nguån vèn ®Çu t- lín th× míi gi÷ ®-îc nhÞp ®é t¨ng tr-ëng vµ p h¸t triÓn . 2.2 - Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Nga S¬n ®Õn n¨m 2000 . 2.2.1 - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ : Víi môc tiªu ph¸t triÓn toµn diÖn n«ng, l©m, ng- nghiÖp víi s¶n xuÊt l-¬ng thùc lµ träng t©m, c«ng nghiÖp chÕ biÕn = Trang 20 =
- Xem thêm -