Tài liệu Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của tổng công ty bia - rượu - nước giải khát hà nội

  • Số trang: 210 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 1 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí LỜI NÓI ĐẦU Đất nƣớc ta đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trƣơng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Phát triển nền kinh tế thị trƣờng và việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một tất yếu. Trải qua suốt chặng đƣờng đổi mới nền kinh tế nƣớc ta đã và đang hình thành một thị trƣơng kinh tế có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Thị trƣờng quảng cáo của Việt Nam đƣợc dự đoán trong năm 2006 có mức tăng trƣởng 28%, một mức tăng trƣởng gấp 5 lần mức tăng trƣởng trung bình của thị trƣờng quảng cáo thế giới ( 5%), sự cạnh tranh trên thị trƣơng này sẽ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, sự xâm nhập của các công ty quảng cáo nƣớc ngoài sẽ càng làm thị trƣờng này nóng bỏng hơn. Điều này cũng cho thây những thay đổi trong nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam đối với quảng cáo. Công cụ quảng cáo ngày càng đƣợc khai thác mạnh mẽ, triệt để và trở thành công cụ quan trọng, hiệu quả để các doanh nghiệp quảng bá http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 2 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí cho thƣơng hiệu của mình trên thị trƣờng, tạo dựng một chỗ đứng vững chắc cho thƣơng hiệu của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Mặt khác nhận thức của ngƣời tiêu dùng Việt Nam đối với các thông tin quảng cáo cũng đã có những thay đổi rất lớn. Vì vậy yêu cầu đặt ra cho các thông tin quảng cáo để có thể đạt đƣợc các mục tiêu của doanh nghiệp càng khắt khe hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp khi xây dựng và thực hiện các chƣơng trình quảng cáo phải đầu tƣ có tính chiến lƣợc và hợp lý hơn. Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải Khát Hà Nội là một doanh nghiệp của nhà nƣớc đã có bề giầy truyền thống phát triển trên 100 năm qua đã phần nào có đƣợc chỗ đứng vững trên thị trƣờng Việt Nam và dành đƣợc tình cảm yêu mến của khách hàng. Quảng cáo đã đóng góp không nhỏ cho quá trình phát triển đi lên, cho việc quảng bá sản phẩmthƣơng hiệu, lôi kéo và duy trì lòng trung thành của khách hàng trong nhiều năm qua của Tổng công ty Bia - Rƣợu - http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 3 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Nƣớc giải Khát Hà Nội, chúng ta phải thừa nhận rằng quảng cáo luôn mang lại giá trị lan truyền vô cùng to lớn cho doanh nghiệp. Tuy vậy các chƣơng trình quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải Khát Hà Nội vẫn chƣa thực sự tạo đƣợc những ấn tƣợng sâu sắc cho khách hàng, chƣa có tính sáng tạo và còn nhiều điểm còn bất cập trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện các chƣơng trình quảng cáo. Hơn nữa, sang năm 2006 này, khi mà quảng cáo càng bùng nổ hơn bao giờ hết cả về số lƣợng và chất lƣợng, xu hƣớng tiêu dùng hàng hoá vì thƣơng hiệu là một tất yếu. Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải Khát Hà Nội cũng đang đƣa ra sản phẩm mới là loại bia chai 330ml nên việc quảng cáo để quảng bá cho sản phẩm này nhằm mục đích xâm nhập vào thị trƣờng cao cấp và thị trƣơng miền Nam và suất khẩu càng đặt ra cấp thiêt nhất. Các chƣơng trình quảng cáo cần phải có chất lƣợng, độc đáo, sáng tạo, thu hút đƣợc http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 4 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí sự chú ý của khách hàng và cuối cùng là tạo niềm tin thôi thúc khác hàng uống bia của Tổng công ty Bia - Rƣợu Nƣớc giải Khát Hà Nội. Trong thời gian thực tập tại phòng tiêu thụ – thị trƣờng của Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải Khát Hà Nội, có sự hƣớng dẫn dìu dắt của anh Đạt và tập thể phòng tiêu thụ và thấy giáo hƣớng dẫn GS.TS Trần Minh Đạo em đã chọn đề tài “Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội “ làm chuyên đề thực tập. Trong chuyên đề em chủ yếu tập trung nghiên cứu đến thực trạng hoạt động Quảng cáo của Tổng công ty Bia Rƣợu - Nƣớc giải Khát Hà Nội. Từ đó đƣa ra một số giải pháp giúp cho việc hoàn thiện chiến lƣợc quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải Khát Hà Nội, để quảng cáo có thể có những đóng góp hơn nữa trong việc quảng bá thƣơng hiệu và phát triển của Tổng công ty Bia - Rƣợu - http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 5 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Nƣớc giải Khát Hà Nội. Chuyên đề này ngoài phần mở đầu và kết luận đƣợc trình bày thành 3 phần nhƣ sau: Chương I: Thực trạng hoạt động marketing của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội Chương II: Phân tích hoạt động quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội Chương III: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội Do thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề không thể tránh khỏi sai sót, thừa thiếu. Vậy nên kính mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của thầy giáo để chuyên đề của em đƣợc hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn anh Đạt, tập thể phòng tiêu thụ Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải Khát Hà Nội – thầy giáo hƣớng dần, GS.TS Trần Minh Đạo trong thời gian qua đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 6 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Xin chân thành cảm ơn! http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 7 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí CHƢƠNG 1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA TỔNG CÔNG TY BIA- RƢỢU- NƢỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI I. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY BIA - RƢỢU - NGK HÀ NỘI 1.1. Tổng quan về tổng công ty Tên giao dịch: Tổng Công Ty Bia- Rƣợu- Nƣớc GiảI Khát Hà Nội Tên Tiếng Việt: HanoiBeer-Alcohol-Beverage Corporation. Tên viết tắt: HABECO Địa Chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám- Ba Đình Hà Nội. Điện Thoại: (84.4) 8.453843 Fax: (84.4) 8.464549 Email: vinabeco@hn.vnn.vn Website: http://www.moi.gov.vn/Trang vang/ Ngành: Bia – Rƣơu – Nƣớc Giải Khát. 1.2. Hình thức sở hữu: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 8 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Doanh nghiệp quốc doanh của nhà nƣớc đƣợc thành lập theo quyết định số 75/2003/QĐ-BCN ngày 06/05/2003 của Bộ Trƣởng Bộ Công Nghiệp và đƣợc chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con theo Quyết định số 36/2004/QĐ - BCN ngày 11/05/2004 của Bộ Trƣởng Bộ Công Nghiệp. Tên Thƣơng Hiệu: HABECO. Logo Và Slogan: Bí quyết duy nhất-Truyền thống trăm năm Ý nghĩa logo: - Đặc trƣng cho văn hoá Hà Nội với Chùa Một Cột. - Biểu tƣợng đẳng cấp với 5 ngôi sao. - Biểu tƣợng cho sức mạnh với 5 chú gấu. - Thông điệp gửi tới khách hàng là HABECO, since 1890. Slogan : Truyền thống trăm năm. 1.3. Các giai đoạn phát triển: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 9 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Tiền thân của Tổng công ty là Nhà máy Bia Hommel, Nhà máy Bia Hà Nội, Công ty Bia Hà Nội, có truyền thống trên 100 năm xây dựng và phát triển với những cột mốc lịch sử nhƣ: - Năm 1890: nhà máy bia Hommel đƣợc xây dựng và sản xuất những mẻ bia đầu tiên. - Năm 1957: nhà máy bia Hommel đƣợc khôI phục, đổi tên thành Nhà máy Bia Hà Nội. - Năm 1993: nhà máy Bia Hà Nội đã đƣợc đổi tên thành Công ty Bia Hà Nội và bắt đầu quá trình đầu tƣ mới thiết bị nâng công suất lên 50 triệu lít / năm. -Năm 2003: Tổng Công ty Bia – Rƣợu – Nƣớc giảI khát Hà Nội đƣợc thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Công ty Bia Hà Nội và một số đơn vị thành viên của Tổng công ty Rƣợu – Bia – Nƣớc giải khát Việt Nam. - Năm 2004 dự án đầu tƣ chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao công suất bia Hà Nội lên 100 triệu lít/năm đã http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ10 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí hoàn tất và đƣa vào sử dụng, đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng cao của ngƣời tiêu dùng về cả số lƣợng và chất lƣợng. Đến nay, Tổng công ty giữ vai trò Công ty mẹ với nhiều công ty con, công ty liên kết, đơn vị phụ thuộc trải dài từ miền Trung Quảng Bình đến các tỉnh, thành phía Bắc, đó là: Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên Rƣợu Hà Nội, Công ty CP Bia Thanh Hoá, Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dƣơng, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, Công ty CP Bao bì Bia Rƣợu NGK, Công ty TNHH Thuỷ tinh SanMiguel Yamamura Hải Phòng, Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Ninh, Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng. 1.4. Lĩnh vực , ngành nghề kinh doanh. Công ty mẹ đƣợc kinh doanh các ngành nghề chủ yếu sau: a, Sản xuất, kinh doanh các loại: bia, rƣợu, nƣớc giải khát, cồn, bao bì. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ11 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí b, Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rƣợu, nƣớc giải khát, cồn, bao bì, vật tƣ nguyên liệu, các loại hƣơng liệu, nƣớc cốt để sản xuất bia rƣợu, nƣớc giải khát, các loại thiết bị chuyên ngành bia, rƣợu, nƣớc giải khát, c, Dịch vụ đầu tƣ, tƣ vấn , nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị công trình chuyên ngành bia, rƣợu, nƣớc giải khát. d, Tạo nguồn vốn đầu tƣ, cho vay vốn, đầu tƣ vốn vào các công ty con, Công ty liên kết. đ, Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ triển lãm, thông tin quảng cáo và các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY BIA RƢỢU - NƢỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI : 2. Đánh Giá Năng Lực Kinh Doanh Của Tổng Công Ty: 2.1. Khả năng tài chính: Nguồn vốn: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ12 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Tổng Công Ty năm 2003 la: 710.824.000.000VNĐ. Số đăng ký kinh doanh: 113641- DNNN. Tài khoản cũ: 431101.000006 Tài khoản mới: 1500.311.000006 Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Chi nnhánh Hà Nội: 77 Lạc Trung- Hai Bà trƣng – Hà Nội. Bảng 1: Bảng Cân Đối Kế Toán Từ Năm 2001 – 2004 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ13 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí (2005 chƣa tổng kết) Tài sản Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 I. TSLĐ & đầu tƣ ngắn hạn 338.840,15 487.580,18 798.816,43 1.081.728,23 1. Tiền mặt 278.131,76 400.222,74 657.292,76 889.651,28 2. Khoản phải thu 6.036,52 80686,36 13.561,07 18.544,68 3. Hàng tồn kho 48.887,65 70.347,77 114.629,99 155.395,80 4. TSLĐ khác 3.369,65 4.848,39 7.383,36 10.149,34 II TSLĐ & đầu tƣ dài hạn 146.416,5 210.688,67 339.732,57 461.522,49 1. TSLĐ hữu hình 122.196,52 175.836,90 281.936,83 383.445,67 Nguyên giá 356.005,47 512.280,52 843.094,41 1.140.659,73 Khấu hao -258.906,77 - -608.266,83 -824.261,20 372.558,58 2. TSCĐ vô hình 2.931,39 4.218,18 6.383,54 9.279,99 Nguyên giá 3.864,16 5.560,40 9.135,03 12.363,51 Khấu hao -932,77 -1.342,23 -2.296,49 -3.083,52 3. Đầu tƣ tài chính dài hạn 2.021,08 2.908,27 4.714,34 6.397,57 4. Chi phí XDCB dở dang 19.267,50 27.725,32 46.242,86 62.399,25 Tổng tài sản =I+II 485.256,65 698.268,85 1.138.549,00 1.543.250,73 I. Nợ phải trả 69.869,26 100.539,64 164.150,89 222.439,90 1. Nợ ngắn hạn 67.972,70 97.810,54 159.734,02 216.444,09 2. Nợ dài hạn 115,52 166,23 216,84 308,61 3. Nợ khác 1.781,04 2.562,86 4.200,04 5.687,21 II. Nguồn vốn chính sách 415.387,39 597.929,22 974.398,11 1.320.810,83 Tổng nguồn vốn 485.256,65 698.268,85 1.138.549,00 1.543.250,73 Nguồn vốn http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ14 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí ( Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán) http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ15 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Bảng 2: Cơ cấu vốn của công ty bia Hà Nội(2003) STT 1. 2. Số lƣợng Tỷ trọng (tỷ đồng) (%) 187 100 * Vốn cố định -Vốn ngân sách 63 34 -Vốn tự bổ xung 16 10 -Vốn vay 66 35 -Vốn chiếm dụng 34 21 33 100 * Vốn lƣu động -Vốn ngân sách cấp 29 88 -Vốn tự bổ xung 4 12 (Nguồn: Phòng tài chính – kế toán) Loại vốn Qua Bảng cân đối kế toán ta thấy nguồn vốn của Tổng công ty chủ yếu là vốn ngân sách chiếm hơn 86% tổng vốn, vốn đi vay chiếm một tỷ lệ nhỏ và chủ yếu là vay ngắn hạn. Tai sản lƣu động chủ yếu là tiền mặt, Tổng công ty sử dụng phƣơng thức bán hàng trả tiền ngay ( hoặc trả chậm trong thời gian ngán và chỉ với số lƣợng nhỏ) nên các khoản phải thu thấp, chỉ chiếm khoảng 1,5%. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ16 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Tài sản cố định đƣợc đầu tƣ nhiều, năm său cao hơn năm trƣớc đặc biệt năm 2003 nguyên giá TSCĐ tăng hơn 331 tỷ so với năm 2002và năm 2004 tăng gần 300 tỷ so với năm 2003. 2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật. Thiết bị công nghệ (phần cứng) chủ yếu là nhập từ các nƣớc châu Âu và đƣợc giúp đỡ của các nƣớc nhƣ Đức, Tiệp Khắc… Tuy nhiên, hệ thống cán bộ kỹ thuật Tổng công ty đã từng bƣớc trƣởng thành về số lƣợng và chất lƣợng, có thể đảm nhiệm cũng nhƣ cải tiến một số khâu – giai đoạn trong quá trình sản xuất chế biến. Hiện tại Tổng công ty đang sở hữu một dây truyền trang thiết bị tƣơng đối hiện đại bao gồm: - Hệ thống thiết bị nấu và nhà nấu của Đức công suất 100 triệu lít/năm - Hệ thống lên men của CHLB Đức công suất 50 triệu lít/năm http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ17 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - Hệ thống thu hồi CO2 của Đan Mạch - Hệ thống chiết bia lon của CHLB Đức 7500 lon/h - Hệ thống chiết bia chai của CHLB Đức 150000 chai/h - Dây chuyền chiết chai hiện đại của Đức 30000 chai/h - Hệ thống lạnh của Nhật - Hệ thống lò dầu của Đài Loan 10 tấn hơi/h - Hệ thống xử lý nƣớc hiện đại của Đức - Hệ thống xử lý nƣớc thải chống ô nhiễm môi trƣờng… Hệ thống trang thiết bị hiện có của Tổng công ty cho phép sản xuất những sản phẩm có chất lƣợng cao tuy nhiên với công suất hiện tại chƣa thể đáp ứng đƣợc nhu cầu tiêu thụ của thị trƣờng. Vì vậy nó có ảnh hƣởng lớn tới việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của Tổng công ty. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ18 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Bảng 3: Sơ Đồ Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Bia Của Công Ty Bia Hà Nội. Gạo + malt Là m sạch Malt Là m sạch Xay Ngâm Hồ hoá Xay Lắng trong ở nđ lạnh Lên men Khí sạch Lọc bão hoà CO2 Dịch hoá Tăng chứa áp lực Đạm hoá Đun sôi Men giống Chai Lon Keg Đường hoá 2 Rửa chai Rửa lon Rửa Lọc Chiết chai Chiết lon Chiết Đóng nút Ghép mí Xuất Thanh trùng Thanh trùng Đóng két Kiểm tra đầy vơi Hạ nhiệt độ Dán nhãn Đóng hộp Lên men sơ bộ Nhập kho Nhập kho Xuất Xuất Đường hoá 1 Bã bia Hoa Đun hoa Đường Bã bia Tách bã bia Lắng trong Khí sạch Men giống Thu hồi CO2 Thu hồi men Lên men chính Lên men phụ http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ19 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2.3. Tình hình lao động của Tổng công ty Bảng 4: Bảng cơ cấu nhân lực của Tổng công ty qua 3 năm (2002 – 2004) 2002 Thời gian 2003 2004 Tổng số lao động 688 Tỷ trọng % 100 Số lao động nữ 278 40,4 272 40,5 251 38,7 Số lao động nam 410 59,6 400 59,5 398 61,3 Lao động gián tiếp 118 17,2 110 16,4 99 15,3 Lao động trực tiếp 570 82,8 562 83,6 550 84,7 Trình độ đại học 70 10,2 72 10,7 93 14,3 Trình độ cao đẳng 10 1,4 12 1,8 14 2,1 Trình độ trung cấp 50 7,3 71 10,6 77 11,9 Trình độ sơ cấp 155 22,3 160 23,8 173 26,7 Trình độ phổ thông 403 58,5 357 53,1 292 45 Số tuyệt đối Cơ cấu Số tuyệt đối Tỷ trọng % 672 100 Số tuyệt đối 649 Tỷ trọng % 100 ( Nguồn: Phòng Tổ chức lao động) Qua bảng cơ cấu nói trên có thể thấy trình độ của cán bộ công nhân viên ngày càng đƣợc nâng cao, đó là kết quả của công tác đào tạo cũng nhƣ công tác tuyển dụng trong công ty. Bên cạnh số lao động trên, Tổng công ty cũng sử http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ20 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí dụng lao động mùa vụ để thực hiện các công việc đơn giản nhƣ sếp chai bia vào hộp giấy, dọn dẹp,… Tuy là lao động mùa vụ nhƣng Tổng công ty cũng thực hiện đầy đủ các điều kiện về an toàn lao động, khen thƣởng. Chất lƣợng lao động dần đƣợc nâng cao điều này đƣợc thể hiện qua chỉ tiêu: Số lao động có trình độ đại học tăng 32,9% năm 2004 so với năm 2002 tƣơng ứng là 23 ngƣời. Số lao động phổ thông giảm đáng kể 111 ngƣời năm 2004 so với năm 2002. Điều này là do yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc trang bị các thiết bị hiện đại, do vậy đòi hỏi đội ngũ lao động phải qua đào tạo. Chính vì vậy mà lao động có trình độ ngày một tăng lên. Tình hình thu nhập của ngƣời lao động. Tổng công ty có chính sách đãi ngộ nhân sự khá hợp lý, thông qua thu nhập của ngƣời lao động ở mức khá cao so với mức thu nhập trung bình của ngƣời lao động trong cả nƣớc. Không những vậy chính sách đãi ngộ nhân sự của Tổng công ty còn http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -