Tài liệu Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực bộ phận bàn tại nhà hàng kichi kichi thuộc công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 178 |
  • Lượt tải: 2
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

i LỜI CẢM ƠN Trong – V nhà hàng ế – ế Nhà hàng Kichi Kichi ề ệ ệ Đ ệ ử Đỗ Th Thu Huyền ỗ ỗ ể ệ ề ệ n n ế ế Nhà hàng Kichi Kichi thuộc Công ty cổ ph Em xin ỗ ử T l c bộ ph n bàn t i M i D ch V Cổng Vàng” ảm n Hà Nộ 03 05 ă Sinh viên th c hiện Ngô Th Tho 2015 ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................i MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................. v DANH MỤ SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ...................................................................................vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................................... vii M Đ U ......................................................................................................................... 1 ế 1.T ề 2. M c tiêu và nhiệm v nghiên c ...................................................................................1 ề tài .....................................................................2 3. Ph m vi nghiên c u .....................................................................................................3 4 P u ............................................................................................. 3 4.1.1 P p d liệu ................................................................................3 412 P p xử lý d liệu ....................................................................................3 5. Kết c u khóa lu n ........................................................................................................3 ƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN Ơ BẢN VỀ HOÀN THIỆN BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI BỘ PHẬN BÀN CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI ...........5 1.1 Khái lu n về qu n tr nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng. ..................................5 ểm kinh doanh nhà hàng ........................................5 1.1.1 Khái niệ 1.1.2 Đ ểm nhân l c bộ ph n bàn trong nhà hàng ...................................................6 1.1.3 Qu n tr nhân l c bộ ph n bàn trong nhà hàng .....................................................8 1.2. Nội dung b trí và sử d ng nhân l c bộ ph n bàn trong nhà hàng .......................... 9 1.2.1 M .................................................................................................9 1.2.2. Nguyên t c ...........................................................................................................10 1.2.3. Nội dung ..............................................................................................................11 1.2.3.1. Xác nh m 1.2.3.2. Tổ ch 1.3 Các nhân t ộng.....................................................................................11 ộng và công việc .........................................................................12 ng ởng t ến trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng ..................................................................................................................14 1.3.1 Các nhân t ởng c ng bên ngoài. ..............................................14 132 ởng c ng bên trong ..............................................15 iii ƯƠNG 2: T ỰC TRẠNG BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỘ PHẬN BÀN CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI ........................................................... 17 ởng c a các nhân t 2.1 Tổng quan tình hình và ến b trí và sử d ng nguồn nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng Kichi Kichi ..................................17 2.1.1 Gi i thiệu tổng quan về nhà hàng Kichi Kichi .....................................................17 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển c a nhà hàng ...............................................17 2112 S u bộ máy tổ ch c qu n lý c a Nhà hàng Kichi Kichi .............................. 17 ồ1 u bộ máy tổ ch c, qu n lý c a nhà hàng Kichi Kichi Kichi Trung Hòa Nhân Chính. ...................................................................................................................18 2.2.1.3. Kết qu ho 2.1.2 Ả ộng kinh doanh ..........................................................................18 ởng c a các nhân t ến b trí và sử d ng nguồn nhân l c bộ ph n bàn Nhà hàng Kichi Kichi ....................................................................................19 2.1.2.1 Nhân t ng bên ngoài ...........................................................................19 2.1.2.2. Các nhân t ng bên trong ....................................................................21 2.2. Kết qu nghiên c u th c tr ng ...............................................................................22 2.2.1. Tình hình nhân l c bộ ph n bàn nhà hàng Kichi Kichi .......................................22 B 2 2: ă u nhân viên bàn t i n 2013 - 2014 ...............24 2.2.2. Th c tr ng b trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn nhà hàng Kichi Kichi. ..........24 2221 X nh m ộng.....................................................................................24 2.2.2.2. Tổ ch ộng và công việc .........................................................................25 23 Đ ề b trí và sử d ng nhân viên bàn Nhà hàng Kichi Kichi ..........27 231 Ư ểm ...............................................................................................................27 2.3.2. H n chế và nh ng nguyên nhân gây ra h n chế ..................................................27 2.3.1.1. H n chế .............................................................................................................27 2.3.1.2. Nguyên nhân .....................................................................................................28 C ƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TƯƠNG ĐỐI NHẰM HOÀN THIỆN BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN VIÊN BÀN NHÀ HÀNG KICHIKICHI .................................................................................................................29 31 ể ể ệ ử bàn nhà hàng Kichi Kichi .....................................................................................................29 311 M 3111 M ă 20013-2014 ....................................29 ............................................................................................................29 iv 3112 P ng ..................................................................................................30 ể 3.1.2. hoàn thiện ử bàn t i Nhà hàng ................31 ện công tác b trí và sử d ng nhân s t i bộ bàn Nhà 3.2. Một s hàng Kichi Kich .............................................................................................................32 33 ế ...................................................32 3.3.1. Kiến ngh v i N 332 ế Tổ 3.3.3.Kiến ngh v i Sở Vă c ...................................................................................... 33 ..........................................................................33 T ể thao và Du l ch Hà Nội ......................................34 KẾT LUẬN ...................................................................................................................34 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 36 v DANH MỤC BẢNG BIỂU B ng B ng 2.1 B ng 2.2 B ng 2.3 B ng 2.4 B ng 3.1 Tên Kết qu ho ộng kinh doanh c a nhà hàng ă 2013 - 2014 u nhân viên bàn t i nhà hàng Kichi Kichi ă 2113 - 2014 Đ nh m ộng bộ ph n bàn t i nhà hàng Kichi Kichi Phân công công việc nhân viên bàn t i nhà hàng Kichi Kichi M c tiêu kế ho ch kinh doanh c a nhà hàng Kichi ă 2014 - 2015 Trang 27 32 33 34 38 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ Sơ đồ 1 Tên Cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý của nhà hàng Kichi Kichi Trang 20 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT ĐVT CĐ ĐH TC LĐPT TH KH Số thứ tự Đơn vị tính Cao đẳng Đại học Trung cấp Lao động phổ thông Thực hiện Kế hoạch 1 MỞ ĐẦU 1.T n cấp t ết n n cứu đề t Đ i v i m i doanh nghiệp thì nhân l c là một yếu t quan tr ng quyế T s thành công hay th t b i c a doanh nghiệ du l c biệt là v ệp kinh doanh i tham gia tr c tiếp vào quá trình ồng th i có s s n xuẩ ến ề quan a nhân viên v u tiên c a ngành d ch v chính là qu n tr ệc thì công việc sẽ hiệu qu i, nếu ch t nhiều. V y qu n tr nhân l c là công việc mà b t kỳ một ch doanh nghiệ ều ph i biế ế : c hiể n tr nhân l c là tổng h p nh ng ho ộng qu n ến việc t o ra, duy trì, phát triển và sử d ng có hiệu qu yếu t tr i c m c tiêu chung c a doanh nghiệ ” trong tổ ch c nhằ ể Quá trình qu n tr nhân l c c a một doanh nghiệp tr i qua r t nhiề có thể ch n l c nh ng nguồn l c t t nh t, phù h p nh t cho doanh nghiệp. Và ă ệm v khác nhau, một trong nh ng m t mỗi mộ n l i có nh ng ch xích quan tr ể có thể qu n tr nhân l c t t chính là công tác b trí và sử d ng nhân l c. Hiện nay, nhiều doanh nghiệ n do còn tồn t i nhiều ộng kinh doanh không hiệu qu và nguyên nhân khó có thể tránh kh i b t c p, ho chính là việc b trí và sử d ng nhân l c trong doanh nghiệ ă khai thác t c làm việc c n nhà qu n tr ch qu n ến h lý nhân viên c a mình theo th Đ trong th ể là một lỗ hổng vô hình mà không ph i doanh nghiệp nào n th n tr c a các doanh nghiệp c n ph i biết cách b trí và sử d ng nhân l c, biế ă khai thác t c nh ng gì ểm m nh từ i, n m b ể c và có hiệu qu cao trong công việc. Đ i v i ngành kinh doanh nhà hàng c coi mộ y tiề ă ều doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng m c lên s c nh tranh ă việc ngay từ nh nhân viên một cách h ừ Vì v y mà nhà qu n tr c n ph ng doanh nghiệp khác b trí và sử d ng ểu quan tr ng nh c biệ i v i bộ ph n bàn. Bởi 2 ổi thông tin v i khách bộ ph n bàn là bộ ph n tiếp xúc tr c tiếp v ến nhà hàng. Ngoài ra, bộ ph n hàng và n m rõ nhu c u c ể th c hiện yêu c u c a bàn còn là trung tâm truyền t i thông tin t i các bộ ph n … N n th y s quan tr ng c a nhân viên bàn t i s thành công hay th t b i c a nhà hàng, nhà qu n tr c n ph i b trí và sử d ng nhân viên bàn một cách h p lý nh t. Nhà hàng Kichi Kichi thuộc công ty cổ ph Nộ nhà ộng từ ă và d ch v ă chung vào ế ổi d nhà hàng ch 2009, nhà hàng ch t p ng. c5 ă ến thiếu h t nhân l c tr m tr ă ển d ng t i ển d ng t ộ ngo i ng , tiếp và bề ngoài mà thiếu tuyển vào nhà hàng thì l i m b c.Từ nh ng v ề trên sẽ t i nhà hàng. a ch ă ộ chuyên môn, vì v tào nghiệp v từ c u r t m t th i gian và tiền ở ến quá trình b trí và sử d ng nhân viên bàn ề : ện b trí và sử d ng nguồn nhân l c bộ ph n bàn t i nhà hàng Kichi Kichi thuộc công ty cổ ph V ện 24 Khâu tuyển d ng c a bộ ph n nhân s ph ng v n ch yếu nghiêng về kh Cổ ng c th c hiện t i trang ch c a nhà hàng và công ty, thiế ă ề n tr nhân s v n là v ng nhân viên t i nhà hàng không ổ c n quan tâm c a nhà hàng. S truyề i d ch v Cổng Vàng T i D ch v ” 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - M c tiêu c ề tài: i pháp nhằm hoàn thiện b trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng Kichi Kichi thuộc công ty Cổ ph d ch v Cổng Vàng nhằm tháo gỡ ă c nh i ện nay trong công tác b trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng. - Nhiệm v c ề tài: + Làm rõ nh ng lý lu n về b trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng. + Phân tích th c tr ng b trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng Kichi Kichi thuộc Công ty cổ ph ể ểm và nguyên nhân. i d ch v Cổng Vàng. Từ 3 +Đ ột s gi i pháp c thể và các kiến ngh nhằm hoàn thiện b trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng Kichi Kichi. 3. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung : Hoàn thiện b trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng Kichi Kichi thuộc Công ty cổ ph T i d ch v Cổng Vàng. - Không gian: T i bộ ph n bàn c a nhà hàng Kichi Kichi thuộc Công ty cổ ph n T i và d ch v Cổng Vàng. - Th i gian: Đề tài thu th p, sử d ng các s liệu th ng kê, tổng h p c a nhà hàng 2 ă ă 2013 – 2014 ệ ề xu ng ến 2020 4. P ƣơn p áp n Để biế c ho c n ph n cứu ộng kinh doanh c a một doanh nghiệp hiệu qu hay không thì u th c tr ng c a doanh nghiệ ết qu Đ i v i nhà th p d liệu th c p và phân tích các d liệ ể biết về th c tr ng b trí và sử d ng nhân viên bàn c a hàng Kichi Kichi nhà hàng Kichi Kichi có hiệu qu n thu th p d liệu từ nhà hàng và : 4.1.1. P ư ng p áp u thập dữ liệu Nguồn d liệu th c p là nh ng thông tin về Nhà hàng thu th riêng c a nhà hàng c trình bày một cách chi tiết nhằm gi i thiệ n c a nhà hàng ồng th hàng về nh p ể khẳ nh v i khách hàng về ch ế ă c từ website ến v i khách ộ ng s n phẩm d ch v ến v i ng t i nhà hàng. 4.1.2. P ư ng p áp xử lý dữ liệu Xử lý d liệu là công việ c th c hiện sau khi thu th p các d liệu về nhà ết qu ho hàng, việc phân tích nhằ ộng kinh doanh c a nhà hàng Kichi Kichi có hiệu qu hay không, nh ng m tuyển d ng, b trí và sử d ng nhân viên, s nh có phù h p hay không, việc ng nhân viên có phù h p hay không, từ c nh ng h n chế và cách kh c ph c. 5. Kết cấu khóa luận Nội dung chính c ề tài gồ : 4 1: Một s v ề lý lu n về b trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng. 2: T c tr ng b trí và sử d ng nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng Kichi Kichi 3: Đề xu t một s gi i pháp và kiến ngh nhằm hoàn thiện b trí và sử d ng nguồn nhân l c t i bộ ph n bàn c a nhà hàng Kichi Kichi 5 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI BỘ PHẬN BÀN CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI 1.1 Khái luận về quản trị nhân lực tại bộ phận bàn của nhà hàng. 1.1.1 Khái niệm n ng v đặ điểm kinh doanh nhà hàng “ Nhà hàng là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và các dịch vụ bổ sung khác nhằm mục đích sinh lợi.” T T bộ s 27/LD – TCDL ngày 10/01/1996 c a Tổng c c Du l ch và Bộ T :N ă ồ u ng có m c ở kinh doanhcos m c v ch nh c a từng lo i hình doanh nghiệp. V y kinh doanh nhà hàng là việc th c hiện một, một s ho c t t c c ừ s n xu t, cung sung khác trên th ng nhằm m ến tiêu th d ch v ă n ng và d ch v bổ i. Đặc điểm kinh doanh nhà hàng: -Đ ểm về s n phẩm: S n phẩ nhóm th nh ă th 2 ă ng c a nhà hàng bao gồm 2 nhóm: ồ u ng do nhà hàng chế biến( s n phẩm t chế). Nhóm : c gi i khát, thu c lá, bánh kẹ … hàng mua từ các doanh nghiệp khác ( hàng chuyển bán) ể ph c v nhu c u c a khách T n phẩm t chế chiểm tỷ tr ng l n trong toàn bộ s n phẩm c a nhà hàng. S n phẩm t chế c a nhà hàng ph c v nhu c u hàng ngày c a khách hàng nên không thể d tr , b o qu xu t theo s c. Vì thế, nh ng s n phẩm này ng không s n ng l n mà ph thuộc nhu c u c a khách hàng trong ngày ho c khách yêu c u thì nhà hàng m i tiến hành s n xu t chế biến. -Đ ểm về khách hàng: Khách hàng c a nhà hàng r ch hay khách vãng lai từ Đ ế … ể là a nhà hàng là yếu t c u thành không thể thiếu trong hệ th ng cung ng d ch v nhà hàng. Nhu c u c ến v i nhà hàng có s khác nhau về tuổi tác, về khẩu v , phong t c và t p quán tiêu dùng, về sở biệt trên c n ph c nhà hàng nghiên c ă … S khác ể ph c v khách hàng t t nh t. Ngoài ra, ến v i nhà hàng, khách hàng không ch có nhu c u về v t ch t mà còn có nhu c u 6 ởng th về tinh th n. Khách hàng luôn mong mu ng ph c v t t nh t. Vì thế, cùng v i nhu c u về ă ch ởng th c nghệ thu các nhu c u về gi -Đ ểm về ộng: Ho ể th c hiện các ho s ă ộng chế biến s n phẩm và ph c v trong nhà hàng ộng ph c v ộ ct i ng khách hàng còn có … ởi ph i có nhân viên ph c v tr tiếp, các ho d ă ng không áp ộng ng sử d ng ch yế ộ ộng trong nhà hàng ph i có s c ộ chuyên môn nghiệp v phù h p v i v trí công việ kh e t ộng ộng luôn ph i làm việ ph c v tr c tiế ă ph c t p và ch u s ng ẳng cao về tâm lý. Do v y, nhân viên phuc v trong các ộ nhà hàng không ch yêu c ng xuyên nâng cao kiến th c và s hiểu biết, nâng cao kỹ ă b t nhanh, nh y c ếp và n m N i v i mỗ ộ bộ qu n lý , nhân viên kế toán, thu ngân, b o vệ… B ộng nhàn rỗi vào các công việ ng sử d ế, quét d ểm …N ộng trong nhà hàng r ng, m ộ chuyên môn hóa c a các bộ ph n chính r t cao. -Đ ểm về ở v t ch t kỹ thu t nhà hàng r ến cao c p. Tùy theo m d ng, từ ch yế ở v t ch t kỹ thu : ểt ol ểm khách hàng ở v t ch t c a nhà hàng và ph i t o ra s tiện l i trong quá trình s n xu t ph c v nhằ mb ều kiện vệ sinh, an toàn, thu n tiện cho quá trình chế biến s n phẩm và ph c v khách hàng 1.1.2 Đặ điểm nhân lực bộ phận bàn trong nhà hàng - ộng trong nhà hàng có tính ch t ph c t p: Là ngành d ch v , nhân viên nói chung và nhân viên bộ ph n bàn nói riêng ng xuyên ph i tiếp xúc và ph c v nhiề viên c i nhân ộng trong cách ng xử ể th a mãn nhu c u c a khách là t t nh t. Trong quá trình làm việc t i nhà hàng còn phát sinh nhiều m i quan hệ ph c t : m i quan hệ gi a nhân viên – nhân viên, gi a nhân viên – khách hàng, gi a nhân viên – nhà qu n tr . T quan hệ h i quan hệ gi a nhân viên v ổi và sẻ chia kinh nghiệm, kiến th c coi là m i ù c m c tiêu chung c a nhà hàng. M i quan hệ gi a nhân viên v i nhà qu n tr là quan hệ 7 ể i, nh n nhiệm v từ c p trên và th c hiện theo kế ho góp ý kiến cá nhân giúp hoàn thiện kế ho ch. Và cu i cùng là m i quan hệ gi a nhân i quan hệ c coi là ph c t p nh t vì nhân viên ph i tiếp xúc v i nhiều khách hàng có tâm lý, tính cách và nhu c u b n thân khác nhau, nhân viên c n ph i nh n biế c nhu c u th a mãn c a khách và biết cách ng xử ể vừa lòng khách. - ộng trong nhà hàng T ộng xu t phát từ ng c N hàng là kinh doanh tổng h ă ng và chuyên môn hóa cao: ểm c a ho ộng kinh doanh nhà c kinh doanh chính là kinh doanh d ch v ng còn kinh doanh một s … ch v ệ n t o ra nh ng s n phẩm có tính tr n gói cao ộ c này ph T ng và có tính chuyên môn hóa ểm công việc c a mỗi bộ ph n là khác nhau. Nhân viên c a mỗi bộ ph n bàn ph mb c tính chuyên môn c a mình, ồng. H có thể h p không có bộ ph n nào gi ng bộ ph n nào mà ch h - m b o tính chuyên môn hóa r t cao. ộng trong nhà hàng có tính sẵ ếp và ph c v khách i tr Vì thế, nhân viên trong nhà hàng ếp và ph c v khách hàng trong m i hoàn c nh, th luôn sẵ ể ể m ến v i nhà hàng. ba khách hàng c m th y hài lòng và tho - i ộng trong nhà hàng có tính th ểm và th i v cao: ểm kinh doanh c a các nhà hàng là có tính th i v rõ rệt. Các nhà hàng ểm th i v cao. Vì thế càng g n trung tâm du l ch thì càng có tính th ểm không ổ - ộng trong nhà hàng có tỷ lệ ộng nh. ộng n cao: Ngành kinh doanh nhà hàng là ngành d ch v , s n phẩm d ch v c t o ra khi có s tiếp xúc tr c tiếp gi a nhân viên v i khách hàng, kết qu là s hài lòng, có th a c nhu c u c a khách hay không, và sẽ khách hàng, công việc ến quyế a i s t m , khéo léo, kiên trì và cẩn th n. Nhân viên bộ ph n bàn, công việ i s t m , cẩn th n, lau chùi s ch sẽ ch yếu là nhân viên n … N thuộ ở ế ế ệc này nhà hàng là ho ộng kinh doanh ph ng không ổ nh có chính v và trái 8 ng không ổ v , do công việ ộng nam. M c ộng kinh doanh c a nhà thu nh p c a một nhân viên t i nhà hàng không cao bởi: ho ế hàng ph thuộ a nhân viên trong nhà hàng ch yếu ở ph thuộc vào tiề ổ nh và m ộng bộ ph n bàn trong nhà n c a nhân viên không cao. Vì v y mà nguồ ộng n . hàng ch yếu là l 1.1.3 Quản trị nhân lực bộ phận bàn trong nhà hàng uản trị nh n lực là tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp” ồ - ộ Đ ế s ồ ệ nhà hàng ổ ể ề ồ nhà hàng ở ằ ệ ng nhân viên c n th c hiện t i mỗi bộ ph n là bao nhiêu, th c hiện theo b n mô t công việc ở trên. - T ể ộng : Nhà hàng ph i ho ng ộ nh kế ho ch tuyển d ng lao n mô t chính xác ch c danh, yêu c u và m viên ph c v bàn là nh i tiếp xúc tr c tiếp v i khách hàng, vì thế h c n t ra dễ ch u và có thể làm việc t gi kiến. Nhân i áp l c l n, cùng lúc ph c v nhiề c vẻ m ă n c v chính xác và thân thiện v i khách hàng. ộng và công việc: bao gồ - Tổ ch ộ nh quy chế làm việc và tổ ch c làm việc. +P ộng: là hình th c dao việc cho c ộng. T i các nhà hàng, hình th c ở nh m c ộng phổ biến là hình th c khoán. Tùy theo quy mô và lo i hình doanh nghiệp, có thể th c hiện khoán theo s n phẩm ho c khoán theo doanh thu. +X nh quy chế làm việc: Quy chế làm việ ngh qu sử d ộ iv ộ ng nhu c ă ng c a khách ểm kinh doanh c a nhà hàng, m b o phù h p v nh c a pháp lu t hiện hành và kh ộng. nh khách nhằm nâng cao hiệu ộngc hàng. Quy chế làm việc ph v i nh nh th i gian làm việc và ă ệc lâu dài c a b n thân 9 + Tổ ch c chỗ làm việc: chỗ làm việc là ph n diện tích và không gian phù h ộng làm việc. Chỗ làm việc ph cho một ho c mộ ể mb ể b trí s p xếp các trang thiết b , d ng c , nguyên liệu; có không gian thu n diệ Đồng th i, chỗ làm việc ph i tuân th các yếu t l i cho nhân viên tác nghiệ ộ : về vệ ếu sáng, âm thanh, ộẩ … - Đ ể : Các nhà hàng c n chú tr ộng nh ng thông tin, phát triển nhân s nhằm trang b kinh nghiệm làm việ ể không ngừng nâng cao ch ộng bộ ph n bàn bao gồm: kỹ ă iv -Đ : ệ ỳ ù ng ph c v . Nộ o ộ nhà hàng có thể m b o công bằng, chính xác. : Nhà hàng l a ch ểm, c tiêu, theo nhóm, c … Đ phiếu góp ý c mb cm ích là nhân viên làm việc t ng ồng gi a nhân viên làm việc thân thiệ ề nh tiề ở ộ khác: Các nhà hàng có thể l a : ch n áp d ng nhiều hình th c tr kh m i và ếp ng xử, ngo i ng … viên theo tháng, quý. Yêu c -X ế th c hiện một tiến trình xem xét ừ viên ph o và i gian, tr … ởng là kho n tiền mà nhà hàng tr Tiề t m c nhiệm v ởng là công c bổ tr ă ă ẩy c a tiề cm ộ Đ ng làm việc và thông qua công việ hiện ở việ ộng. Tiền c giao ho c có sáng kiến c i tiế ến các hình th nhà hàng c ộng nếu h hoàn : ộ N ộ thông qua môi ng làm việc thể ă i s ng tinh th t ng quà nhân ngày lễ, Tết, sinh nh t, hỷ hiếu, tai n … Đ ều này sẽ t o i, ng sâu ộng về nhà hàng, giúp h g n bó v i nhà hàng, yên tâm làm việc và s c ng hiế Đ ộ thông qua công việ ộng và luôn t việ o ra s ổ ộ ă ến cho h … 1.2. Nội dung bố trí và sử dụng nhân lực bộ phận bàn trong nhà hàng 1.2.1 Mụ đí v vai rò nh về 10 : -M + T o l p s c m nh th ng nh t cho tổ ch c và nhóm làm việ ẩy nâng cao hiệu qu làm việc. ng c a mỗ ă +B ệ c sẽ rút ng ă ộ c th i gian làm việc, bởi khi b ộ ằm m ệc sẽ hiệu qu c phát huy t ộng kinh doanh diễn ra mộ + Ho c sở ă ộng, việc b trí và sử d ng nguồn i quan hệ gi a các bộ ph n, m i quan hệ ch t chẽ giúp nhau cùng th c hiện m c tiêu chung c a nhà hàng. -V i v i nhà qu n tr : + Giúp nhà qu n tr qu b c nhân viên một cách ch t chẽ có hiệu qu s m ừa nhân l c, gi m thiểu chi phí c tình tr thuê nhân l c. ệ + B trí và sử d i giúp nhà qu n tr ă ệu qu làm việc, nâng cao hiệu qu kinh doanh. + Thể hiệ c là một nhà qu n tr biết sử d ồn l c, tiết kiệ sử d ng nhân l thành s n phẩ trí và ă c chi phí, gi m giá nh tranh v i các doanh nghiệp khác từ c nhiề -V i v i nhân viên: + Giúp nhân viên nh n th phát huy sở ệp v , c sở ng c a b n thân, th c hiệ cm c tiêu chung c a nhà hàng. + Việc b trí có vai trò quan tr ng, giúp nhân viên thể hiệ l c cá nhân, thể hiệ c kỹ ă ệp v và giúp h ă cm c tiêu cá nhân. 1.2.2. Nguyên tắc Để b trí và sử d ng nhân l c h p lý nhà qu n tr c n ph i tuân th các nguyên t c sau: + B trí và sử d ng nhân s ph mb ệ ” N ă l c chuyên môn h ph i hiểu biết các kiến th c xã hội c n thiết, biết ngo i ng , kỹ ă ế Đ c biệt h ph i có phẩm ch c tính quan tr ng c a 11 mỗ n, kiệm, liêm, chính. Nếu nhà hàng sử d ẽ giúp cho nhà hàng gi c nh c thế ổ i c nhiều i tài. ộng và tổ ch + Ph i h p ch t chẽ gi hiệu su t công việc. M i công việc ph ph c chia nh giao cho từng cá nhân hay bộ Đ c biệt c n ph i b trí và sử d m nhiệ ă ộng nhằm nâng cao ở ệm v . Hiệu su t làm việc c a cá nhân ph c a t p thể. Mu n v y nhà hàng ph i t o l ă nh rõ ch c ệu su t làm việc c các ê kíp làm việc ph thuộc và hỗ tr l n nhau. + B trí và sử d ng nhân l c ph i phù h p v i sở i nhiều tài sẽ l m t ” không có ai là hoàn h ă a mỗ Mộ c ộng. ng c qu n tr c n ph i biết i và ph i biết tìm cách chế ng nh ng m t h n chế ă i có thể c c a nhiề c và có thể th c hiện t t nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên nhà qu n tr c n ph i biết sử d ă phâ ể c nào c a nhân viên là nổi trội nh t và có ích cho khách s n. B trí và sử d ng nhân l c ph ă ệc. + Đ nh m cb m b o cho nhân s phát huy t i ộ ă ểm công việc c a từng bộ ph ể có ộng chính xác nh t. nh m + B trí và sử d ng nhân l c ph i cân nh c gi a l i ích cá nhân và l i ích t p thể. Khi b trí và sử d ng nhân l c c n ph i l y l i ích c a t p thể và l i ích chung c a nhà hàng làm nền t ng. Nếu không tuân theo quy t c này sẽ ộng, từ c u qu ộng ph + B trí và sử d hiện nguyên t c này nhà qu n tr có l qu ởng ng. m b o nguyên t c t p trung dân ch , t c là ể tham kh o ý kiến c a nhiề o lộn về m m b o s khách quan, chính xác. Th c ng v ng ch c tránh hiệ ” 1.2.3. Nội dung 1.2.3.1. Xác định mức lao động Đ nh m ộng là một trong nh ng công tác ch yếu c a qu n lý nhân s trong doanh nghiệp nói chung và nhà hàng nói riêng. Đ nh m s ộng s ng h ể t o ra mộ ộ ộng nhằ ộng ph c v khách hàng 12 N theo từng bộ ph n v i nhu c u và m ộng c m ể n tr ng công việc phù h ă nh m b o sử d ng ộng và gi có hiệu qu các nguồn l c, tiết kiệm nguồ ộng, từ ă g tính c nh tranh về giá c a s n phẩm d ch v so v i các nhà giá s n phẩ hàng khác. Đ nh m ộng mà nhà qu n tr ệ ch ộ chuyên môn nghiệp v ă ng công việc, c c a nhân viên. Do ộng ể nhà qu n tr phân ph i h p lý công việc cho từng cá a vào m ộng một cách h p lý. Trong kinh doanh nhà có nhiều cách nhân, b trí và sử d phân lo a vào kh ộng: nh m +T ểm nghề nghiệ : +T ộ : : + Theo c p qu nh m c bàn, bar, bế … nh m c cho nhân viên b c 1, b c 2, b nh m 3… nh m c doanh nghiệp. 1.2.3.2. Tổ chức lao động và công việc a. Ph n công lao động ộng t i nhà hàng sao cho h p lý, B trí nhân s chính là việc tổ ch c nguồ : việc tổ ch c nhân viên có nh ng nộ ộng, mở rộ nh m ă ệ khoa hoc, hoàn thiện các hình th c phân công ộng, c i tiến việc tổ ch c và ph c v và h P nh m c ệc, quy chế làm việc. ộng: là hình th c giao việc cho từng cá nhân hay một nhóm trong mỗi bộ ph ộng theo ch T ng sử d ng hình th c phân công lao ă ộ ph c t p c a công việc. Xu t phát từ ểm s n phẩm d ch v là s n phẩm c a c cv khách hàng có t t hay không còn ph thuộc vào s ph i h p gi a các bộ ph n v i ồng th i d a vào s b trí và sử d ng c a nhà qu n tr . B n ch t c a công tác ộng là th c hiện việc phân quyền và ph i h p gi a các bộ ph n b trí và sử d ề quan tr m b o tính t doanh nhà hàng nói riêng. - Phân quyền là t ho ộng nh i khác quyền hành và trách nhiệ nh. T i bộ ph n bàn tổ ởng bàn sẽ ể th c hiện một i phân quyề i v i các nhân viên trong bộ ph n. C n chú ý, nếu giao nhiệm v mà không giao quyền h n thì 13 nhiệm v khó có thể hoàn thành. Song nếu trao quyề cu i cùng ph i hoàn thành thì quyền h n nh rõ kết qu c giao có thể b l m d ng. - S ph i h p gi a các bộ ph n: Khi nhiề i cùng làm việc v i nhau trong một tổ ch c thì c n thiết ph i th c hiện việc giao nhiệm v c thể cho từng bộ ph n và ến từng nhân viên, và t t yếu ph i th c hiện s ph i h p các bộ ph n. Trong chuỗi ù cung ng d ch v thì chúng luôn liên quan ch t chẽ v ng t i m chung c a nhà hàng, nếu không chú tr ng t i s ph i h p thì không thể ệm v riêng c a mình. nhu c u khách, dù mỗi bộ ph ề V ng không ổ ă P ă chuyể ộng ph thuộc vào th i gian tiêu nh, th Đề dùng c thuê nhân s ộng gi a p trong kinh doanh nhà hàng là nhu c u sử d ể các th ng t t ến công tác b trí nhân s và v ề chi phí ể kh c ph c tình tr ng trên là th c hiện thuyên ă c, giáng ch c nhân viên, hình th c này sẽ ồng th ă nhân l c, vào th ng Để tránh tình tr ng lãng phí nguồn iểm trái v nhà hàng có thể tổ ch c các ho ộng nhằm nâng cao ộ nhân viên. b. Xác định quy chế làm việc Quy chế làm việc là nh lao ộ mộ ỷ lu t nh về th i gian làm việc, ngh i v i toàn thể nhân viên trong nhà hàng và nó mang tính b t buộc. T o nên ă ệp trong nhà hàng. Quy chế ểm kinh doanh c a nhà hàng, kh ă m b o phù h ệc lâu dài c ộng và lu t ế làm việc mang tính b t buộc, thể hiện s pháp hiện hành. Việ c c a nhân viên, t o cho nhân viên s chuyên nghiệ ồng bộ cv . Kinh doanh nhà hàng là kinh doanh d ch v , th i gian ph c v 8 / ng nhân viên không ổ nh theo ổi rõ rệt vào mùa chính v và trái v . Vì v y quy chế n việc b trí và sử d ng nhân viên theo ca kíp, s th i gian, có s c thể ều th c hiệ thì hiệu qu ộng, có tính b t buộ m b o m i nhân viên trong nhà ă ng t t, làm việc v i s nhiệt tình c, hài lòng và kh ẽ c nâng lên. c. Tổ chức chỗ làm việc Chỗ làm việc c a nhân viên là ph n không gian, diệ ộ ện làm việc c a nhân viên. Nhà qu n tr c ều kiện an toàn ến việc b
- Xem thêm -